Patientregistret för 2003 ur ett DRG-perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientregistret för 2003 ur ett DRG-perspektiv"

Transkript

1 Patientregistret för 2003 ur ett DRG-perspektiv

2 Socialstyrelsen klassificerar från och Dokumentty med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen samlat in, registrerat, bearbetat, sammanställt, analyserat och/eller kommenterat. Uppgifterna beskriver läge, tillstånd och/eller utveckling. CENTRUM FÖR PATIENTKLASSIFICERING (CPK) Huvuddelen av CPK är förlagt till Socialstyrelsen (SoS), men bygger på en nätverkslösning med två medarbetare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt tre anställda på SoS. Vid Socialstyrelsen är CPK en enhet inom Epidemiologiskt Centrum (EpC) som bl a också har ansvar för patientregistret och enheten för primärklassifikation som båda har stor betydelse för CPK:s verksamhet. Till CPK finns en styrgrupp knuten med tre representanter vardera från SKL och SoS. CPK har även en referensgrupp med representanter för sjukvårdregionerna och andra organisationer. CPK:s hemsida nås på adressen; SKL:s hemsida med anknytning till CPK Artikelnr Publicerad februari

3 Förord Det här är den sjunde rapporten som publiceras av Centrum för PatientKlassificering (CPK) i en serie rapporter som presenterar DRG-statistik med patientregistret som underlag. Förhoppningsvis bidrar rapporterna både till att öka kunskapen om och stimulera till utvecklandet och användandet av bra verktyg för sekundär patientklassificering i hälso- och sjukvården. Rapport ges ut årligen. Lisbeth Serdén vid CPK har sammanställt rapporten. Statistikunderlaget till denna rapport är hämtat ur DRG statistik som finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida under Socialstyrelsens Statistikdatabaser samt den Pivottabell med DRG-statistik som medföljer rapporten i bilaga 2. Rapportens målgrupper är ekonomer, läkare och administratörer som har intresse för DRG-statistik. Stockholm i januari 2006 Måns Rosén Avdelningschef Epidemiologiskt centrum 3

4 4

5 Innehåll Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning...6 Bakgrund...8 Syfte...8 Metod...8 Tolkning av materialet...9 DRG-statistik på Internet...10 Resultat...11 Volymer...11 Övergripande beskrivning av vården...11 Registreringsmönster på sjukhusnivå...12 Litteratur...15 Bilagor...17 BILAGA 1 Registreringsmönster per sjukhus

6 Sammanfattning Syftet med rapporten är att beskriva patientdata ur ett DRG-perspektiv. DRG som är en förkortning för Diagnos Relaterade Grupper innebär gruppering av primärklassificerade diagnoser och åtgärder till DRG-koder enligt en förutbestämd algoritm. DRG-gruppering benämns också som sekundär patientklassificering. Genom att vårdtillfällena delas in i ett relativt litet antal grupper, ca 500, får man i DRG ett instrument för överskådlig verksamhetsbeskrivning. Klassificeringsprincipen är att medicinskt likartade vårdtillfällen, som dessutom är ungefär lika resurskrävande, sorteras in i en och samma grupp. DRG är således ett sätt att beskriva sjukhusets patientsammansättning (case mix), mycket mer överskådligt än om verksamheten skulle beskrivas med tusentals diagnos- och operationskoder. Rapporten bygger på Socialstyrelsens patientregister som omfattar patientdata för hela rikets slutenvård. I patientregistret ingår så kallade patientadministrativa data kring varje vårdtillfälle men inga kostnadsdata. Databasen som utgör underlaget för denna rapport innehåller alla de vårdtillfällen som finns i patientregistret 2003, dock exklusive psykiatrisk vård, geriatrik, hälso- och sjukvård i särskilt boende, palliativ vård, eftervård, konvalescensvård, sjukhemsvård samt dagsjukvård. Materialet är grupperat med version 2003 av NordDRG-SE. I rapporten presenteras beskrivningar av vården i DRG-termer, jämförelser av medelvårdtider och registreringssätt mellan sjukhus mm. Jämförelsetalen t.ex. i form av medelvårdtid för ett specifikt DRG kan i vissa fall visa upp en mycket stor spridning mellan de olika sjukhusen. Orsaker till denna spridning kan vara omhändertagandet efter vårdtillfället. Förekomsten av och samarbete med geriatrik och kommun, tillgång till hemsjukvård och patienthotell ser olika ut i olika delar av landet. Andra orsaker är skillnader i klinikens ansvar och del i vårdkedjan, skillnader i patienternas situation och förutsättningar samt skillnader i effektivitet mellan sjukhusen. Vi rekommenderar därför en viss försiktighet i tolkningen av resultaten. Medelvårdtiden var 4,8 dagar per vårdtillfälle år 2003 och har minskat med 0,2 dagar jämfört med Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 18 procent av samtliga vårdtillfällen och är därmed den största organspecifika gruppen, följd av sjukdomar i matsmältningsorganen på andra plats och rörelseorganens sjukdomar på tredje plats. Primärklassificeringens betydelse slår igenom vid granskning av registreringsmönster per sjukhus. Skillnaden i antalet diagnoser per vårdtillfälle har ett spann från 3,5 till 1,0 diagnoser/vårdtillfälle på sjukhusnivå och med ett genomsnitt på 2,1. Det har skett en påtaglig ökning av antalet diagnoser per vårdtillfälle mellan åren 2001 och År 2001 hade 20 sjukhus kodat 2 eller fler diagnoser per vårdtillfälle. År 2003 hade 42 sjukhus uppnått den nivån. Den största ökningen skedde mellan åren 2001 och Jämfört med 1998 har antalet diagnoser per vårdtillfälle ökat med 0,3 diagnoser/vårdtillfälle. Det är signifikant säkerställt att aktiv registrering av DRGkoder, på grund av användning av DRG som ersättningssystem samt utbild- 6

7 ning av personal i klassifikation och vårddokumentation, ökar diagnosregistreringen. Materialet (rapport inkl den fil med Pivottabell och interaktiv DRG statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabaser på Socialstyrelsens hemsida) möjliggör för det enskilda landstinget eller sjukhuset att ta fram uppgifter på olika nivåer för att tjäna som referens till egna data. 7

8 Bakgrund I och med årsskiftet inledde Centrum för PatientKlassificering (CPK) sin verksamhet. CPK har till huvuduppgift att nationellt samordna arbetet med sekundär patientklassificering i Sverige. Med sekundär patientklassificering avses system/verktyg som är skapade för att gruppera enskilda patienters vårdhändelser till större grupper som har både medicinsk och resursmässig relevans. Det idag mest spridda systemet är DRG, diagnosrelaterade grupper. Systemen används för att följa upp, analysera och/eller ekonomiskt ersätta sjukvård. Fördelarna med DRG är möjligheterna till både medicinsk och resurshomogen beskrivning av vården i ett relativt begränsat antal grupper. DRG kan i bästa fall utgöra ett gemensamt språk för ekonomer och medicinskt verksamma. CPK ska i nära samarbete med regioner och landsting medverka till att utveckla bra sekundära patientklassificeringssystem för användning hos huvudmännen samt tillgodose de nationella organisationernas (främst Sveriges kommuner och Landsting och Socialstyrelsen) behov av verktyg för uppföljning på nationell nivå. CPK förvaltar också logiken i den av de nordiska länderna utvecklade, och av Socialstyrelsen ägda, NordDRGgrupperaren för somatisk slutenvård. CPK ska arbete med utveckling och underhåll av NordDRG men har även till uppgift att fungera som kunskapscenter vad gäller sekundär patientklassificering i Sverige och att delta i utveckling av sekundära patientklassificeringssystem för öppenvård etc. Syfte Syftet är att beskriva patientdata ur ett DRG-perspektiv. Materialet (rapport inkl den fil med Pivottabell och interaktiv DRG statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabaser på Socialstyrelsens hemsida) möjliggör för det enskilda landstinget eller sjukhuset att ta fram uppgifter på olika nivåer för att tjäna som referens till egna data. Metod Socialstyrelsens patientregister omfattar patientdata för hela rikets somatiska slutenvård. I patientregistret ingår så kallade patientadministrativa data kring varje vårdtillfälle, som var vården utförts (sjukhus klinik) uppgifter om den aktuella patienten (ålder kön hemort etc.) samt uppgifter om varför patienten vårdats (diagnoser, operationskoder etc.). I patientregistret ingår inga kostnadsdata. Databasen innehåller alla de vårdtillfällen som finns i patientregistret 2003, dock exklusive psykiatrisk vård, geriatrik, hälso- och sjukvård i särskilt boende, palliativ vård, eftervård, konvalescensvård, sjukhemsvård samt dagsjukvård. Materialet är grupperat med version 2003 av NordDRG-SE. Materialet är helt otrimmat beträffande vårdtider om inget annat anges. Samtliga vårdtillfällen i databasen är klinikvårdtillfällen dvs. in- och utskrivning av vårdtillfällen görs på kliniknivå, ingen koppling av så kallade sjukhusvårdtillfällen har skett. 8

9 Vid gruppering med NordDRG ger grupperaren utöver uppgifter om DRG och DRGs huvuddiagnosgrupper, MDC (Major Diagnostic Categories), också en returkod. Returkoden visar vårdtillfällets status där kod 0 anger att grupperingen var tekniskt korrekt och där koderna 1-9 anger eventuella fel i grunddata. Vid gruppering i efterhand sker ett visst bortfall på grund av bland annat felaktiga koder och avsaknad av viss information. I nedanstående Tabell A redovisas det totala antalet vårdtillfällen i patientregistret 2003 för sluten somatisk vård. Tabell A. Returkoder efter gruppering Kod Klartext Vårdtillfälle Andel % 0 Gruppering utförd ,98 1 Huvuddiagnos saknas ,45 2 Kön saknas 1 0,00 3 Felaktig kombination kön/diagnos 26 0,00 4 För låg ålder för aktuell diagnos 11 0,00 5 För hög ålder för aktuell diagnos 143 0,01 7 Ovanliga åtgärder inom given MDC ,43 8 Huvuddiagnos ej tillämplig 112 0,01 9 Annat fel ,11 Totalt ,00 Den statistik som presenteras i rapporten utgår från de vårdtillfällen där gruppering är korrekt utförd (kod 0) och som utgör 99 procent av patientregistret. Det innebär att de vårdtillfällen där det förekommer något fel (koderna 1-9) under 2003 är exkluderade från underlaget till presentationen. Vid Socialstyrelsen genomförs registergranskningar och valideringsstudier av patientregistret. Registerenheten vid EpC gör regelmässiga kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta går att göra maskinellt. Fullständigheten i obligatoriska variabler granskas så som sjukhus, personnummer, huvuddiagnos samt yttre orsak till skada eller förgiftning. Koder som används för olika variabler testas liksom att datumangivelser har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna rättas de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats. I patientregistret 2003 saknade 0,5 procent av vårdtillfällen i somatisk akutsjukvård huvuddiagnos. Två valideringsundersökningar av huvuddiagnoser i patientregistret har genomförts av EpC tillsammans med Socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet och WHO-centret för klassifikation av sjukdomar. Studierna avsåg vårdtillfällen 1986 och EpC har genomfört en studie med syfte att uppskatta eventuell under- eller överrapportering av fall med akut hjärtinfarkt i patientregistret åren 1987 och År 2003 har studien uppdaterats till och med år Jämförelsetalen med i rapporten är hämtade från patientregistret för motsvarande år som grupperats med NordDRG. Tolkning av materialet Jämförelsetalen t.ex. i form av medelvårdtid för ett specifikt DRG kan i vissa fall visa upp en mycket stor spridning mellan de olika sjukhusen. Orsakerna till denna spridning kan vara: 9

10 omhändertagandet efter vårdtillfället. Förekomsten av och samarbete med geriatrik och kommun, tillgång till hemsjukvård och patienthotell ser olika ut i olika delar av landet skillnader i klinikens ansvar och del i vårdkedjan skillnader i patienternas situation och förutsättningar (t.ex. ålder, ensamboende) skillnader i effektivitet på sjukhusen Vi rekommenderar därför en viss försiktighet i tolkningen av resultaten. Logiken i NordDRG-grupperaren, grupperar primärklassificerade koder och åtgärder till DRG-koder. De primärklassificerade vårdtillfällena utgör grundmaterialet för den sekundära patientklassificeringen. Primärklassificeringens betydelse slår igenom vid granskning av registreringsmönster. Landskrona lasarett kan nämnas som ett enskilt exempel där registrering av primärkoder låg på en genomsnittlig nivå 1998, för att år 2003 ha landets högsta antal diagnoskoder per vårdtillfälle om 3,5 diagnoser/vtf. Genomsnittet i landet var 2,1 diagnoser/vtf. DRG-statistik på Internet Det finns DRG statistik under Socialstyrelsens "Statistikdatabaser", åtkomlig från Socialstyrelsens förstasida, EpC s och CPK s hemsidor. Presentationsverktyget är interaktivt dvs. besökaren utformar själv statistikuttaget. Det finns inga fasta tabeller att hämta hem. DRG statistiken omfattar antal vårdtillfällen, antal diagnoser per vårdtillfälle, medelålder, andel patienter över 75 år, beräknad medelvårdtid, DRG-vikt samt uppgifter för flera år, Redovisning finns på MDC, landstings- samt sjukhusnivå. Resultaten redovisas i tabeller, diagram, trender samt kartor. För att ge möjlighet för djupare analyser på lokal nivå bifogas en Pivottabell i Excel med patientdata för år 2003 i Bilaga 2. Pivottabellen innehåller en aggregerad databas (innehåller ingen information som kan kopplas till enskilda individer) med lägsta nivå; sjukhus-klinik-drg. Detta innebär att man i materialet kan analysera enskilda klinikers DRG-profiler, jämföra den egna klinikens medelvårdtider med andra kliniker i övriga landet etc. Pivottabellen finns även utlagd på CPK s hemsida. Pivottabellen medger ett friare val av uttag av data men ger inga färdiga presentationer. Datauttaget sammanställs i tabeller och diagram av den enskilde användaren. 10

11 Resultat Volymer Det nationella patientregistret för slutenvård år 2003 har grupperats enligt NordDRG version NordDRG bygger på primärklassificering enligt ICD-10. De vårdtillfällen som inte var fullständigt rapporterade i något avseende, se Metod, är inte med i materialet. Bortfallet från patientregistret utgjorde 1 procent. Kvar finns vårdtillfällen med vårdtid i dagar som underlag till bearbetning. Övergripande beskrivning av vården De statistikpresentationer som redovisas under detta avsnitt är samtliga hämtade från DRG statistiken i Socialstyrelsens Statistikdatabaser. Statistiken är till viss del bearbetad i Excel. DRG-systemets högsta indelningsgrund är den indelning som sker efter huvuddiagnos i 25 olika huvuddiagnosgrupper samt en Pre-MDC grupp. Grupperna motsvarar organ eller medicinska specialiteter och benämns Major Diagnostic Categories eller förkortat MDC. Tabell 1. Fördelning av vårdtillfällen per MDC 2003 MDCtext Vårdtillfällen Andel % 00 Pre-MDC Nervsystemet Ögat Öron, näsa, hals Andningsorganen Cirkulationsorganen Matsmältningsorganen Lever, gallvägar + bukspottk Muskulosskel. syst + bindväven Hus, underhud och bröstkörtel Endokr syst nutr + ämnesoms Njurar + urinvägar Manliga könsorgan Kvinnliga könsorgan Graviditet, förlossning Nyfödda/neonatal Blodet + de blodbildande org Myeloprol.sjd. + dål. diff tum Infektions- + parasitsjukd Mentala sjukdomar Alkohol- + drogberoende skador Skador, förgiftningar mm Brännskador Övr fakt m påverk på hälsotillst Multipelt signifikant trauma HIV Övrigt 61 0 Totalt

12 I Tabell 1 visas fördelningen av vårdtillfällen per huvuddiagnoskategori. Högsta frekvensen vårdtillfällen har MDC 5 "Cirkulationsorganens sjukdomar", följt av MDC 6 "Sjukdomar i matsmältningsorganen" på andra plats. MDC 8 "Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv" följer på tredje plats och på fjärde plats MDC 1 "Sjukdomar i nervsystemet". Fördelningen mellan MDC är densamma som för år Den tid patienterna är inskrivna på sjukhus mäts i dagar och benämns vårddagar och den genomsnittliga vårdtiden för medelvårdtid. Medelvårdtiden sjunker stadigt i landet. År 1997 var medelvårdtiden 5,0 dagar per vårdtillfälle, för att 2003 vara 4,8 dagar. Medelvårdtiden skiljer sig åt mellan landstingen och för år 2003 hade Stockholms läns landsting den kortaste medelvårdtiden 4,1 dagar per vårdtillfälle medan Västmanlands läns landsting hade den längsta medelvårdtiden om 5,6 dagar. Till viss del uttrycker medelvårdtid effektivitet i vården, kort vårdtid antyder effektivare vård. Men även andra orsaker påverkar vårdtiden som organisation av vården, uppdelning mellan vårdformer. Allt mer av den slutna vården överförs till öppenvård, vilket talar för ökade vårdtider för den slutna vården. Organisationen av den geriatriska vården skiljer sig åt mellan landstingen. Stockholms läns landsting har särskilda geriatriska kliniker som inte inryms inom den slutna vården enligt den definition som används i denna rapport. Diagram 1. Medelvårdtid per landsting 2003 Dagar Stockholm Dalarna Jönköping Östergötland Kalmar Örebro Gävleborg Riket Uppsala Jämtland Västra Södermanland Gotland Västernorrland Kronoberg Blekinge Värmland Norrbotten Skåne Västerbotten Halland Västmanland Registreringsmönster på sjukhusnivå Sjukhusens olika sätt att registrera diagnoser och operationskoder har utan tvekan stor betydelse och inverkan på DRG-resultatet. Vilka samband finns mellan grundregistrering och resultat och vad går att spåra för olikheter i registreringspraxis? Ett försök att analysera registreringsmönster på sjukhus nivå har gjorts. Ett antal tabeller redovisas nedan utifrån olika variabler. En totaltabell över registreringsmönster för samtliga sjukhus återfinns i Bilaga 1. I tabellerna finns variablerna Medelålder och Andel över 75 år med. Materialet är inte standardiserat varför ingen hänsyn tagits till olikheterna i 12

13 populationerna, vare sig ålder eller skillnader i DRG-profiler vid sjukhusen. Detta måste tas med i tolkningen av skillnader mellan sjukhusen. Tabell 2. Registreringsmönster per sjukhus 2003 Sorterat efter de sjukhus med 2 eller fler diagnoser per vårdtillfälle Medel- Diagnoser Medel- Procent Sjukhus Vårdtillfälle vårdtid vtf ålder över 75 år Landskrona lasarett ,2 3, Motala lasarett ,63 3, Finspångs lasarett 773 9,73 3, Hässleholms sjukhus ,65 3, Kungälvs sjukhus ,87 3, Norrtälje sjukhus ,03 2, Ängelholms sjukhus ,57 2, Trelleborgs lasarett ,8 2, Vrinnevisjukhuset ,29 2, Huddinge sjukhus ,17 2, S:t Görans sjukhus ,42 2, Karolinska sjukhuset ,22 2, Enköpings lasarett ,55 2, Helsingborgs lasarett ,67 2, Ystads lasarett ,54 2, Varbergs sjukhus ,63 2, Simrishamns sjukhus ,21 2, Universitetssjukhuset MAS ,76 2, SÄ-sjukvården ,51 2, Linköpings sjukhus ,33 2, Halmstads sjukhus ,7 2, Skaraborgs sjukhus ,33 2, Ljungby lasarett ,32 2, NU-sjukvården ,04 2, Norrlands Univ.sjukhus ,26 2, Södertälje sjukhus ,3 2, Södersjukhuset ,75 2, Danderyds sjukhus ,15 2, Sahlgrenska univ.sjukhuset ,52 2, Kristianstads sjukhus ,98 2, Kristinehamns sjukhus ,75 2, Sundsvalls sjukhus ,85 2, Höglandssjukhuset , Spenhults reumatikersjukhus ,85 2, Alingsås lasarett ,42 2, Univ.sjukhuset i Lund ,54 2, Lindesbergs lasarett ,32 2, Härnösands sjukhus ,74 2, Ersta sjukhus ,54 2, Kiruna lasarett ,64 2, Piteå älvdals sjukhus ,24 2, Kalix lasarett , Totalt ,81 2, I Tabell 2 har sjukhusen sorterats efter antal diagnoser per vårdtillfälle. De sjukhus som har 2 eller fler diagnoser/vtf finns med i tabellen. År 2001 hade 20 sjukhus 2 eller fler diagnoser/vtf, år 2003 har 42 sjukhus nått upp till 13

14 samma nivå. Det genomsnittliga antalet diagnoser/vtf har ökat till 2,1 år Många av dessa sjukhus har en medelålder över genomsnitt och därmed även en hög andelen patienter över 75 år, vilket är att förvänta då hög ålder kan ge mer komplicerad sjukdomsbild. De allra största sjukhusen avviker från mönstret genom att medelåldern där är lägre, i vissa fall mycket låg. De är oftast universitetssjukhus där man kan förvänta sig en mer högspecialiserad sjukvård som också bör kräva fler koder för beskrivning av vården. Sjukhus med 2 eller fler diagnoser/vtf härrör de flesta från landsting som är aktiva användare av DRG, se tabell 3. Det är signifikant säkerställt att aktiv registrering av DRG-koder, på grund av användning av DRG som ersättningssystem, ökar diagnosregistreringen. Fler registrerade koder, under förutsättning att kodningen är rätt, ger bättre underlag till rätt DRGgruppering och verksamhetsbeskrivning av vården. Tabell 3. Förändring av antal diagnoser per vårdtillfälle mellan åren redovisat per landsting Antal diagnoser per vårdtillfälle Förändring mellan Landsting Antal Procent Stockholm 1,97 2,37 0,4 20,3% Uppsala 1,92 1,94 0,02 1,0% Södermanland 1,55 1,57 0,02 1,3% Östergötland 1,59 2,52 0,93 58,5% Jönköping 1,47 1,76 0,29 19,7% Kronoberg 1,71 1,9 0,19 11,1% Kalmar 1,46 1,56 0,1 6,8% Gotland 1,59 1,66 0,07 4,4% Blekinge 1,6 1,79 0,19 11,9% Skåne 1,59 2,33 0,74 46,5% Halland 1,63 2,32 0,69 42,3% Västra Götaland 1,92 2,28 0,36 18,8% Värmland 1,6 1,57-0,03-1,9% Örebro 1,62 1,64 0,02 1,2% Västmanland 1,48 1,53 0,05 3,4% Dalarna 1,5 1,56 0,06 4,0% Gävleborg 1,73 1,79 0,06 3,5% Västernorrland 1,99 1,97-0,02-1,0% Jämtland 1,48 1,46-0,02-1,4% Västerbotten 1,88 2,02 0,14 7,4% Norrbotten 1,51 1,87 0,36 23,8% Totalt 1,73 2,07 0,34 19,7% Tabell 3 visar mycket tydligt skillnaden mellan antal diagnoser per vårtillfälle mellan de landsting som arbetar aktivt med DRG och de som inte gör det. Fler bidiagnoser ger bättre kvalitet i kodningen med mer precist angivande av diagnoser, vilket i sin tur ger bättre information i patientregistret. 14

15 Litteratur Erlö, C. Heurgren, M. Serdén, L. Vårdkostnader och vårdtider 2002 för NordDRG - en sammanställning av material från Landstingsförbundets kostnadsdatabas Socialstyrelsen Klassifikationer av sjukdomar och hälsoproblem Systematisk förteckning. Socialstyrelsen 1997 Myren, K-J. Vårdkostnader DRG-jämförelser av sjukhus och kliniker. Stockholm: (Spri rapport 474) Patientregistret Utskrivningar från slutenvård , Kvalitet och innehåll. Socialstyrelsen 2003 Serdén, L. - Patientregistret för 1997 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen 1999 Serdén, L. - Patientregistret för 1998 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen 2001 Serdén, L. - Patientregistret för 1999 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen 2001 Serdén, L. - Patientregistret för 2000 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen Serdén, L. - Patientregistret för 2001 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen Serdén, L. - Patientregistret för 2002 ur ett DRG-perspektiv, Socialstyrelsen Serdén, L. Lindqvist, R. Rosén, M. - Have DRG-based prospective payment systems influenced thr number of secondary diagnoses in health care administrative data? Health Policy 2003;65(2): Serdén, L. Lindqvist, R. Rosén, M. Välutbildade läkarsekreterare lönar sig. Bättre kodning av patientregistret efter kurs i klassifikation och vårddokumentation. Läkartidningen 2005 Nr 20 Volym 102: Spetz, C-L. Åkesson, L-O. - Hjärtinfarkter Socialstyrelsen

16 Spetz, C-L. Köster, M. - Hjärtinfarkter Socialstyrelsen Vägledning till NordDRG-se, version 2003, Socialstyrelsen 2003, webbpublikation. Värdering av diagnoskvaliteten för akut hjärtinfarkt i patientregistret Socialstyrelsen

17 Bilagor Bilaga 1. Registreringsmönster per sjukhus 2003 Bilaga 2. Underlagsdata i Pivottabell för 2003, (se separat Zipfil) 17

18 Bilaga 1 Registreringsmönster per sjukhus 2003 Medel- Diagnoser Medel- Procent Sjukhus Vårdtillfälle vårdtid vtf ålder över 75 år Akademiska sjukhuset ,77 1, Alingsås lasarett ,42 2, Arvika sjukhus ,35 1, Avesta lasarett ,18 1, Danderyds sjukhus ,15 2, Enköpings lasarett ,55 2, Ersta sjukhus ,54 2, Fagersta lasarett ,24 1, Falkenbergs sjukhus 89 0,49 1, Falu lasarett ,1 1, Finspångs lasarett 773 9,73 3, Gällivare lasarett ,15 1, Halmstads sjukhus ,7 2, Helsingborgs lasarett ,67 2, Huddinge sjukhus ,17 2, Hälsinglands sjukhus ,73 1, Härnösands sjukhus ,74 2, Hässleholms sjukhus ,65 3, Höglandssjukhuset , Kalix lasarett , Karlskoga lasarett ,89 1, Karlskrona sjukhus ,2 1, Karlstads sjukhus ,79 1, Karolinska sjukhuset ,22 2, Kiruna lasarett ,64 2, Kristianstads sjukhus ,98 2, Kristinehamns sjukhus ,75 2, Kullbergska sjukhuset ,19 1, Kungsbacka sjukhus 145 2,66 1, Kungälvs sjukhus ,87 3, Köpings lasarett ,39 1, Landskrona lasarett ,2 3, Lindesbergs lasarett ,32 2, Linköpings sjukhus ,33 2, Ljungby lasarett ,32 2, Ludvika lasarett ,56 1, Lundby sjukhus 902 1,24 1, Lycksele lasarett ,85 1, Länssjukhuset Gävle-Sandviken ,79 1, Länssjukhuset Kalmar ,57 1, Löwenströmska sjukhuset 778 3,56 1, Mora lasarett ,03 1, Motala lasarett ,63 3, Mälarsjukhuset ,25 1, Nacka sjukhus 450 1,56 1, Norrlands Universitetssjukhus ,26 2, Norrtälje sjukhus ,03 2, NU-sjukvården ,04 2, Nyköpings sjukhus ,42 1, Nynäshamns sjukhus 17 12,24 4, Ortopediska huset 328 1, Oskarshamns sjukhus ,07 1, Piteå älvdals sjukhus ,24 2, Ryhov, länssjukhus ,5 1, S:t Eriks sjukhus ,84 1, S:t Görans sjukhus ,42 2, Sabbatsbergs Närsjukhus 504 3,82 1, Sahlgrenska universitetssjukhuset ,52 2, Sala lasarett ,28 1, Scandinavien Heart Center 566 6,25 1, Sergelkliniken , Simrishamns sjukhus ,21 2, Skaraborgs sjukhus ,33 2, Skellefteå lasarett ,07 1, Sollefteå sjukhus ,15 1, Sophiahemmet 858 2,32 1, Spenhults reumatikersjukhus ,85 2, Sunderbyn sjukhus ,76 1, Sundsvalls sjukhus ,85 2, Säffle sjukhus ,19 1, SÄ-sjukvården ,51 2, Södersjukhuset ,75 2, Södertälje sjukhus ,3 2, Torsby sjukhus ,56 1, Trelleborgs lasarett ,8 2, Universitetssjukhuset i Lund ,54 2, Universitetssjukhuset MAS ,76 2, Varbergs sjukhus ,63 2, Vidarkliniken , Visby lasarett ,05 1, Vrinnevisjukhuset ,29 2, Värnamo sjukhus ,74 1, Västerviks sjukhus , Västerås lasarett ,11 1, Växjö lasarett ,07 1, Ystads lasarett ,54 2, Ängelholms sjukhus ,57 2, Örebro regionsjukhus ,41 1, Örnsköldsviks sjukhus ,91 1, Östersunds sjukhus ,83 1, Totalt ,81 2,

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

DRG-statistik 2012. En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

DRG-statistik 2012. En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige DRG-statistik 2012 En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hector Reyes HSF-Vårdinformatik 2014-05-13 Skillnader i andel komplicerade DRG från början Upphovet till olikheterna

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Om NordDRG 2012 SWE CC

Om NordDRG 2012 SWE CC Om NordDRG 2012 SWE CC År 2012 introduceras i Sverige en ny version av NordDRG benämnd NordDRG-CC. Den skiljer sig från ordinarie NordDRG-version avseende möjligheten att beskriva patienternas komplikationer

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Innehåll Inledning... 5 Direkta hälso- och sjukvårdskostnader...

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010 1 Inledning Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER 1 Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

DRG-statistik En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

DRG-statistik En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige DRG-statistik 2013 En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

DRG-statistik En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

DRG-statistik En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige DRG-statistik 2014 En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Karin Nyqvist. Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering mförelser. karin.m.

Karin Nyqvist. Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering mförelser. karin.m. Användning ndning och Kvalitet i data Karin Nyqvist Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering Enheten för Öppna jämfj mförelser karin.m..m.nyqvist@socialstyrelsen.se Användning ndning av data

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av

Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av vikter till NordDRG NÄTVERKET FÖR PATIENTKLASSIFICERING (NPK) Huvuddelen av NPK är förlagt till Socialstyrelsen (SoS), men bygger på en

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register TRYCKT AV VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 ISSN 2001-2314 2 Förord

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 1 Inledning Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER 1 Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri Uppföljning av tvångsvård - område 2013-2015 Områdesstab 2(23) Innehållsförteckning 1 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Tvångsvårdade i förhållande till befolkning 4 1.3 Vårdtillfällen 6 1.4 Kvinnor och män i sluten

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer