De svenska forskningsinstituten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De svenska forskningsinstituten"

Transkript

1 De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB

2 KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som redovisas är författarnas egna bedömningar.

3 Förord KK-stiftelsen har under mer än ett decennium aktivt arbetat med de svenska industriforskningsinstituten. Under åren har KK-stiftelsen tillfört cirka miljoner kronor för att instituten ska kunna utveckla rollen som en central aktör inom svensk kunskaps- och kompetensutveckling till nytta för svenskt näringsliv. Sedan start har KK-stiftelsen finansierat flera olika typer av satsningar vid instituten, t.ex. Institute Excellence Centres (i samarbete med Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning), forskningsprojekt för samverkan mellan institut och nya lärosäten, institutsdoktorander, utbildningsprogram för näringslivet samt inte minst K-medel (medel för kunskaps- och kompetensuppbyggnad) och omstruktureringsmedel bildade staten och KK-stiftelsen tillsammans Ireco Holding AB med syfte att stärka och omstrukturera forskningsinstituten. KK-stiftelsen har tagit en aktiv del i Ireco och huvuddelen av insatserna riktade till instituten har skett via Ireco. KK-stiftelsen har som delägare i Ireco samt genom direkta insatser lagt grunden för en ny institutsstruktur. I och med att plattformen för den s.k. Fyrklövern var etablerad överlämnade KK-stiftelsen sina aktier i Ireco till staten den 1 januari Ett arbete pågår inom Näringsdepartementet att utveckla institutens framtida roll och finansiering med förslag som ska presenteras i en forsknings- och innovationsproposition hösten KK-stiftelsen kommer att fortsatt vara aktiv i forskningsinstitutens utveckling och framtid. En central fråga är hur institutssektorn ska kunna utveckla rollen som central aktör och mötesplats för näringslivets nytta och utveckla strategiska allianser för att stärka och utveckla kunskaps- och kompetensbasen. En nära samverkan och dialog mellan Näringsdepartementet, Ireco, Vinnova, KK-stiftelsen och andra aktörer är avgörande för framgång. Som ett underlag för kommande insatser har KK-stiftelsen uppdragit åt ek.dr. Dan Hjalmarsson och civ.ek. Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB att göra föreliggande studie av de svenska forskningsinstituten. Syftet är att illustrera vilken nytta instituten gör för näringslivet baserat på stiftelsens tidigare satsningar och vad samarbetet med KK-stiftelsen har betytt. Stockholm i mars 2008 Madeleine Cæsar Verkställande direktör

4

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Instituten och företagsnytta Fortsatta insatser för kunskaps- och kompetensutveckling Illustrationer grundade på praktisk verksamhet Rapportens disposition och innehåll Instituten i nytt ljus perspektiv och begrepp Sörlin, Arnold och Näringsdepartementet ser institutssektorn i ett planeringsperspektiv Instituten köper och säljer tjänster Företagen köper och säljer kunskap och kompetens När köpare och säljare möts granteras nytta Några för studien centrala begrepp Instituten idag institut i en fyrklöver Att gå bakom kulisserna Kunskap och kompetens som en bra affär STFI-Packforsk företagens externa forskningsavdelning TESS ett program som affärsidé SP ett institut med en mångfald av kunder och branscher Waste Refinery ett kompetenscentrum som affärsidé Swerea en kappa för strategisk forskning Swecast ett institut som affärsidé Nyttor i sammanfattning vad är det som säljs? Slutsatser om institutens verksamhet Staten och stiftelserna köper långsiktig nytta Notan idag En modell för produktivitet och omvandlingskraft Starka parter gör affärer KK-stiftelsens framtida roll Institutsdoktoranderna ger näringspolitisk bonus Expertkompetensprogrammen knyter samman akademi och småföretag, med instituten som mäklare Kunskapscentra bygger starka miljöer KK-stiftelsen fortsätter att göra ömsesidiga affärer med instituten Litteraturförteckning Intervjulista... 68

6

7 1 Sammanfattning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har uppdragit åt SWECO EuroFutures AB att göra en studie av de svenska forskningsinstituten, illustrera vilken nytta dessa gör för näringslivet och vad samarbetet med KK-stiftelsen betytt. Ambitionen är att bidra med ett kompletterande underlag i en för Sverige avgörande fråga: Hur institutssektorn ska kunna vara en central aktör i ett väl fungerande forsknings- och näringspolitiskt system, som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt och global konkurrenskraft? Instituten är nyttiga Företagen (staten, KK-stiftelsen och EU med flera) måste anse att instituten är nyttiga och att de ger valuta för pengarna, annars skulle man inte betala 100-tals MSEK för tjänsterna. En utgångspunkt är att just företagens betalningsvilja kan ses som det bästa beviset för att instituten är nyttiga och levererar ett brett spektrum av tjänster. Instituten säljer viss konsultverksamhet, ömsesidiga enskilda utvecklingsprojekt, gemensamma (kluster)projekt, omvärldsbevakning, koppling till akademin, uppväxling av forskningsfinansiering, tillgång till kunder och konkurrenter, tillgång till kompetensarenor och anpassad utbildning. Dags att fylla institutsstrukturen med ytterligare innehåll KK-stiftelsen har under drygt ett decennium satsat en miljard i institutssektorn, dels i rollen som ägare i institutens holdingbolag IRECO, dels som köpare av tjänster från instituten. Vid ingången av år 2007 lämnade KKstiftelsen delägarskapet, och staten tog över som ensam ägare av IRECO. Stiftelsen har som ägare lagt grunden för en ny institutsstruktur. Det har inneburit bolagiseringar och en gruppering av instituten i en så kallade fyrklöver. Mycket tid och resurser har lagts på att forma strukturen och många av dem som intervjuats menar att det nu är dags att fylla strukturen med ytterligare innehåll, vilket också är ett av huvudsyftena med denna rapport. Ett kompletterande marknads- och företagsperspektiv Institutssektorn har nyligen utretts av professor Sverker Sörlin 2006 En ny institutssektor och en arbetsgrupp vid näringsdepartementet har skrivit en Ds 2007:39 med samma namn, där institutens framtid stakas ut. Man har i allt väsentligt använt sig av ett planeringsperspektiv med utgångspunkt i att staten i samverkan med näringslivet och akademin ska arrangera instituts- 7

8 sektorn på bästa möjliga sätt. En huvudstrategi för Sörlin och departementet är att de olika intressenterna i konsensus ska hitta gemensamma strategier. Detta är relevanta frågeställningar, men för att kunna fylla institutsstrukturen med ett ytterligare konkret innehåll måste man, enligt tidigare studier och ett 50-tal intervjuer, se instituten i ett kompletterande marknads- och företagsperspektiv, där instituten betraktas som leverantörer av nytta på en slags marknader för kunskaps- och kompetens. Det är naturligtvis inte vanliga marknader, utan det handlar om att köpa och sälja tjänster inom ramen för ett i förväg utarbetat regelverk. Tre beställargrupper ger instituten dess särart och garanterar nytta Företagen är den dominerade beställaren av institutens tjänster. Bara IRECO-instituten sålde tjänster till företagen för 600 MSEK år 2006 och totalt köper företagen för uppemot en miljard SEK årligen. Staten och statliga myndigheter köper aktiviteter vid instituten för ungefär 300 MSEK, genom direkta anslag bland annat för forskning och särskilda projekt. Här kan staten ställa krav på att instituten utvecklar nytt, inom områden som är angelägna för samhällets utveckling. Aktörer i innovationssystemet utgör den tredje gruppen beställare, som svarar för ungefär halva omsättningen. Bland dessa finns KK-stiftelsen, forskningsstiftelser och EU, som ibland går in på egen hand och ibland i samarbete med företagen. Statens och exempelvis KK-stiftelsens och EU:s beställningar gör det möjligt för instituten att forska, ofta i samarbete med akademin, och leverera sådant som få vanliga konsultföretag kan leverera, exempelvis insatser för småföretag och särskilda grupper och områden. Det handlar ofta om utveckling i gränslandet mellan forskning/kunskap och kompetensutveckling. Dessa beställningar garanterar att instituten kan spela denna viktiga forsknings- och näringspolitisk roll genom att arbeta inom nya och på lång sikt intressanta områden. Företagens beställningar å andra sidan garanterar näringslivsrelevans. När företagen betalar uppemot en miljard SEK årligen torde detta vara ett tecken på att man anser att tjänsterna är nyttiga, för annars skulle man inte betala. Denna balansgång mellan offentliga och privata resurser ger en dynamik som på ett marknadsliknande sätt ser till att instituten är nyttiga på både kort och lång sikt. Företagen köper nytta på mera kort sikt och staten och aktörerna svarar för det långsiktiga perspektivet. 8

9 Tydliga parter inte diffusa partnerskap tar ut färdriktningen Intervjuerna och de tre fallstudier visar att är svårt att planera och tänka ut färdriktningen i ett centralt perspektiv. Framgången för hela institutssektorn avgörs där de olika självständiga instituten gör affärer med tydliga parter. Staten och exempelvis KK-stiftelsen beställer forskning och näringspolitik utifrån sina långsiktiga utgångspunkter, företagen vill ha nya produkter, tjänster och produktionsmetoder utifrån sina mera direkta behov och akademin vill ha samarbete som ger resurser och företagsrelevans, med bibehållen akademisk frihet och excellens. Ett stabilt och transparant regelverk avgörande För att detta ska fungera blir ett transparant regelverk avgörande. I rapporten skisseras ett tänkt system där statens beställningar motsvarar en fjärdedel av institutens omsättning, de direkta företagsmedlen en fjärdedel och hälften är projekt som vanligtvis samfinansieras med näringslivet. Ett institut som lyckas bra med att attrahera företagskunder, och därigenom ökar sin omsättning, ska belönas med att andelen statlig finansiering ökar i motsvarande grad, vilket i absoluta termer betyder mer pengar för exempelvis forskning på nya områden. Å andra sidan bör det vara klart att institut som inte upplevs som intressanta, och minskar sin omsättning också får sina beställningar från staten minskade i samma utsträckning. I klartext betyder det att institut som inte länge uppfattas som relevanta av de olika beställarna avvecklas. Genom denna princip garanteras institutsstrukturens långsiktiga relevans och institutssektorns långsiktiga förnyelse- och omställningsförmåga. IRECO för samordning och sådd- och omstruktureringskapital IRECO behövs för att instituten ska kunna uppträda gemensamt och kunna utnyttja kunskap på tvärs i institutssystemet. Det är rimligt att tänka sig att IRECO kan ha resurser för att ge vissa temporära ekonomiska tillskott till institut i samband med expansion, avknoppning eller nystart av verksamheter eller hela institut. Vidare kan omstruktureringskapital behövas för att effektiv avsluta en verksamhet eller ett helt institut om detta är nödvändigt. 9

10 KK-stiftelsen fortsätter att göra ömsesidiga affärer med instituten KK-stiftelsen är en viktig beställare av institutens tjänster som: Institutsdoktorander och forskarskolor för att stärka institutens kompetensutveckling och att förbättra samarbetet mellan instituten och akademin. Genom doktoranderna, som har ett ben i vartdera lägret, har en bro mellan institut och akademi byggts. Kunskapscentra tillsammans med Vinnova och Stiftelsen för Strategisk Forskning med målet att år 2012 ha etablerat internationellt sett starka miljöer Expertkompetenssatsningar där instituten fungerar som noder för satsningarna. KK-stiftelsen roll, nu när omstruktureringsarbetet som ägare är avslutat, är att vara en kompetent beställare som köper tjänster från instituten. Stiftelsen kan därigenom medverka till utvecklingen av instituten, genom att i relationen med instituten dela med sig av en mångårig erfarenhet av forskning och kompetensutveckling. Detta är också följdriktigt då KKstiftelsen i sina stadgar har uppgiften att verka för kunskap och kompetensutveckling, med fokus på nya lärosäten och mindre och medelstora företag. Det betyder att stiftelsens uppgifter har ett betydande släktskap med institutens uppgifter, och att båda parter har nytta av varandras erfarenheter. KK-stiftelsen har utvecklat sin beställarroll Stiftelsen ska ställa krav på institutens leveranser. Inom stiftelsen har man kommit långt i kravställandet och arbetar med att i förväg fastställa programlogik för varje beställning. Vad vill man uppnå? Hur ska de olika aktiviteterna kopplas samman i en orsak verkan kedja från mål till slutliga resultat och effekter? Genom tydliga beställningar blir det också lättare att löpande följa leveransen och slutligen utvärdera resultat och effekter. KK-stiftelsen har goda förutsättningar att, där det är förenligt med de egna målen och den egna verksamheten, agera som en tydlig och kravställande kund, som aktivt samspelar med instituten och därigenom utveckla kunskap och kompetens för att i enlighet med stiftelsens stadga stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta innebär att KK-stiftelsen särskilt ska värna om långsiktig och ny kunskapsutveckling, för att matcha den del av institutens verksamhet som mera kortsiktigt möter företagens och näringslivets behov. Det är i balansen mellan den kortsiktiga nyttan och den långsiktiga förnyelsen som institutssektorn har sin stora uppgift. 10

11 2 Instituten och företagsnytta Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har uppdragit åt SWECO EuroFutures AB att göra en studie av vilken nytta de svenska forskningsinstituten gör för näringslivet. Ambitionen är att bidra med ett kompletterande underlag i en för Sverige avgörande fråga: Hur ska institutssektorn kunna svara för ett väsentligt bidrag till ett väl fungerande forsknings- och näringspolitiskt system, som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt och global konkurrenskraft? Vilken roll har KK-stiftelsen spelat och hur ser den framtida rollen ut? 2.1 Fortsatta insatser för kunskaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen har under åren 1999 till 2007 varit central för instituten och satsat ungefär MSEK. Satsningarna har rört: Omstrukturering fram till en sammanhållen koncernstruktur, IRECO och den så kallade fyrklövern (mer om detta i kapitel 3). Institutsdoktorander och forskarskolor vid instituten. Syftet har varit att stärka institutens kompetensutveckling. Men lika viktigt har varit att förbättra samarbetet mellan instituten och akademin. Genom doktoranderna, som har ett ben i vartdera lägret, har en bro mellan institut och akademi byggts. Kunskapscentra tillsammans med Vinnova och Stiftelsen för Strategisk Forskning med målet att till år 2012 ha etablerat internationellt sett starka miljöer för forskning, utveckling och innovation som bidrar till ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Expertkompetenssatsningar där instituten fungerar som noder för satsningarna. Under år 2006 anslog staten ungefär 140 MSEK till verksamheten vid forskningsinstituten och det finns ett uttalande om att statens anslag ska öka. Utöver detta har Vinnova och andra aktörer bidragit med projektmedel omfattande totalt cirka 150 MSEK. 1 Samtidig har det svenska näringslivet betalat IRECO-instituten 600 MSEK 2 per år för kunskap och kompetens. En första slutsats som ska diskuteras ingående i det följande är att instituten uppfattas som nyttiga. Logiken är följande: 1 Ds 2007:39 En ny institutssektor sid Gäller för de så kallade IRECO instituten (mer om dessa senare). 11

12 Företagen (och staten och EU) måste anse att instituten är nyttiga och att de ger valuta för pengarna, annars skulle man inte betala 100-tals MSEK för tjänsterna. En utgångspunkt är att just företagens betalningsvilja kan ses som det bästa beviset för att instituten är nyttiga. Men på vilket sätt och hur detta kan fungera nu och i framtiden är föremålet för den fortsatta analysen i denna rapport. Inte minst frågan om hur instituten kan bidra till den nödvändiga utvecklingen och förnyelsen av svenskt näringsliv ska behandlas. Bakgrunden är att det finns ett behov av underlag för beslut om institutens framtid och KK-stiftelsens fortsatta roll i sammanhanget. Regeringen har också i budgetpropositionen 2007 (prop 2006/07:1) uttryckt en ambition att stärka institutssektorn. En förhoppning är därför att föreliggande rapport också ska ge ett kompletterande underlag till regeringen med anledning av den under år 2008 planerade forskningspolitisk propositionen, där frågor rörande instituten kommer att tas upp. 2.2 Illustrationer grundade på praktisk verksamhet Rapport är i grunden baserad på fakta från ett stort antal intervjuer och samtal, samt tidigare empiriskt inriktade studier. Perspektivet är nedifrån och upp och fokus är på vad man faktiskt gör. Instituten och nyttan kommer att diskuteras i termer av att instituten levererar företagsnytta på något som kan liknas vid internationella kunskaps- och kompetensmarknader. Analogin till marknaden utvecklas ytterligare i kapitel 2, och illustreras löpande i rapporten med exempel hämtade från praktiskt verksamhet. Med betoningen av praktisk verksamhet och ett delvis nytt perspektiv ges möjligheter till omtolkning av tidigare studier. Man kan säga att tidigare fakta kan ses med nya ögon. Ambitionen är, som redan nämnts, att ge ett kompletterande perspektiv till det tidigare dominerande planeringsperspektivet. När begreppet marknad används är det naturligtvis inga vanliga marknader som avses, utan ett slags regelverk för hur aktörerna köper och säljer kunskap och kompetens på det aktuella området. Fakta har hämtats från många källor där de viktigaste är: Intervjuer med experter, beslutsfattare och företag (se bilaga 1) Fallstudier och exempel från interaktionen mellan företag och institut samt akademi och andra kunskaps- och kompetensleverantörer (se kapitel 4) Illustrationer och vissa slutsatser beträffande hela systemet (se kapitel 5 och 6) 12

13 2.3 Rapportens disposition och innehåll Det har skrivits mycket om instituten. Den senaste rapporten, Sörlin 2006, En ny institutssektor, ger tillsammans med skrivelsen Ds 2007:39 från näringsdepartementet aktuella fakta. Gemensamt för dessa, och flera andra studier är att de i huvudsak utgår från ett planeringsperspektiv. Man ser behoven av att arrangera institutssektorn med utgångspunkt i politiska mål. Detta är naturligtvis ett relevant och nödvändigt perspektiv. Men i detta sammanhang utvecklas ett kompletterande perspektiv köp och sälj på i ett slags marknadsperspektiv. Detta utvecklas i kapitel 2, Institutssektorn i nytt ljus perspektiv och begrepp, som kan läsas som ett empirisk och teoretisk resultat av arbetet med rapporten, samtidigt som det ger utgångspunkt för slutsatser och rekommendationer. För den läsare som inte haft möjlighet att läsa Sörlin 2006 eller Ds 2007:39 ges en kort sammanfattning i kapitel 3, Instituten idag. Där beskrivs också kort varför Sveriges tekniska forskningsinstitut SP, Swecast och STFI- Packforsk valts för fördjupade studier, då det finns så mycket mer som skulle kunna ingå i arbetet. Svaret är kort och gott att det av utredningspraktiska skäl var lämpligt att välja dessa tre institut, då det redan fanns kunskap om dessa från tidigare studier. Men de principiella frågorna som beskrivningarna reser torde inte ha blivit annorlunda om andra institut och verksamheter valts. I kapitel 4 Kunskap och kompetens som en bra affär ges en redovisning av verksamhet vid de tre valda instituten. Fokus är på tre fallstudier och slutsatser från ett 30-tal företagsintervjuer. Avsikten är att beskriva vad som händer när företag, institut och akademi köper och säljer kunskap och kompetens till varandra. Kapitlet är uppdelat i fallbeskrivningar och sedan sektioner som beskriver olika företagsnyttor. Pluralformen är central. Instituten levererar olika nyttor i olika sammanhang. I kapitel 5 diskuteras varför och på vilket sätt staten och också KK-stiftelsen kan ha anledning att vara med och köpa tjänster inom institutssektorn. Kapitlet har titeln Staten och stiftelser köper långsiktig nytta. I det avslutande kapitel 6 diskuteras KK-stiftelsens framtida roll. Hur ser stiftelsens insatser ut efter det att man inte längre har ett särskilt ansvar som delägare i IRECO, institutssektorns holdingbolag? 13

14 3 Instituten i nytt ljus perspektiv och begrepp I detta avsnitt redovisas ett delvis annorlunda sätt att beskriva instituten och den nytta instituten genererar för näringslivet. Avsnittet kan läsas som en sammanfattning av det perspektiv som växt fram inom ramen för arbetet med denna rapport, inte minst vid ett 50-tal samtal med personer i företag, akademi, institut och departement. Men perspektivet är inte uteslutande empiriskt. Det har också sin grund i ett stort antal tidigare studier och i en omfattande teoretisk litteratur om företagens köp av kunskap och kompetens på något som kan liknas vid marknader. 3.1 Sörlin, Arnold och Näringsdepartementet ser institutssektorn i ett planeringsperspektiv De svenska forskningsinstitutens utveckling och framtid har under de senaste decennierna varit föremål för ett stort antal studier. I en av de senaste har professor Sverker Sörlin 2006, En ny institutssektor, redovisat en del av dessa tidigare utredningar och de slutsatser som dragits. Sörlin och även Forskningspolitiska institutet & SISTER 2007, Forskning, innovation och samhälle ett sammanflätat system i snabb omvandling, menar att Sverige har en liten institutssektor. Man lyfter fram att riksdag och regering i stället valt att lägga huvuddelen av resurserna på universitet och högskolor och på det som ibland kallas den tredje uppgiften, det vill säga att akademin direkt ska samspela med näringslivet och det omgivande samhället i stort. Under senare år har dessutom, enligt Sörlin, staten minskat sina anslag till sektorn. Hans slutsats är tydlig. Institutssektorn måste nu stärkas! Erik Arnold och företaget Technopolis har i VINNOVA 2007:12, The Role of Industrial Institutes in the National Innovation System, analyserat instituten med särskild inriktning på det så kallade K-anslaget från staten, det vill säga de offentliga medel som instituten får för kompetensutveckling och samverkan med akademin. Arnold dra samma slutsats som Sörlin, nämligen att staten har minskat sina anslag till instituten och att anslagen nu istället borde höjas. Sörlin och Arnold diskuteras inte bara behovet av att förstärka instituten med mera pengar utan också att staten bör ta ansvar för en bättre och mer sammanhållen struktur. Sörlin vill se en koncernstruktur och Arnold argumenterar för höjda och mera långsiktiga anslag från staten, som ska ge instituten ett mer stabilt handlingsutrymme. 14

15 De ovan nämnda rapporterna har legat till grund för en skrivelse från en arbetsgrupp vid Näringsdepartementet, Ds 2007:39 Ny institutssektorn. I denna ger arbetsgruppen sin syn på instituten olika roller och presenterar en handlingsplan för framtida inriktning. I departementsskrivelsen och i underlagen återkommer nyckelord som nationell strategi, styrning, kritisk massa, fokusområden, färdplaner, sammanhållen koncernstruktur, långsiktighet och ett tydligt statligt ansvar. Man vill se instituten som en del av ett uttänkt och väl fungerande nationellt innovationssystem, där de olika aktörernas roller tydliggörs. Det är frågan om ett planeringsperspektiv med utgångspunkt i att staten i samverkan med näringslivet och akademin ska arrangera institutssektorn på bästa möjliga sätt. Ett huvudspår är att i konsensus mellan de olika intressenterna hitta gemensamma strategier. Frågan är inte ny. Det har under åren gjorts åtskilliga försök att planera sektorns framtid, men problemen synes kvarstå. Planeringsperspektivet tycks inte räcka till i praktiken utan det kan vara angeläget att komplettera med ett alternativt perspektiv, som tar sin utgångspunkt i ett mer marknadsliknande förhållande mellan de olika intressenterna. Ett annat argument för ett sådant kompletterande perspektiv kan sökas bland remissvaren 3 på Sörlins utredning där några instanser saknar ett bottomup-perspektiv som börjar i företagens behov av tjänster på marknader. Några har också berört att Sörlins förslag riskerar att begränsa den nödvändiga flexibiliteten. Andra lyfter i sina remissvar upp behovet av att tydligare kunna profilera de enskilda instituten, och att detta kan bli svårt i en sammanhållen planerad koncernstruktur. Dessa remissvar, tidigare studier, teoretisk litteratur och den erfarenhet av försäljning av kunskap och kompetens som finns inom SWECO EuroFutures AB talar för att det kan vara fruktbart att se institutssektorn i ett kompletterande perspektiv: Att se institutens roller och verksamheter från företagens horisont och som en aktör på något som liknar marknader för kunskap och kompetens. 3 Ds 2007:39 bilaga 1 sid 88 15

16 3.2 Instituten köper och säljer tjänster De många samtalen ett 50-tal och tidigare erfarenheter från studier av institutens verksamheter och roller samt lärdomar från konsultverksamhet i en stor koncern ger således underlag för ett kompletterande perspektiv. Flera inom instituten har också sagt att de ser sig själva som försäljare av kunskaper och kompetenser och att de erbjuder företagen tillgång till kunskapsarenor, utbildningsresurser och rekryteringsbaser och mycket mer, som beskrivs i de följande kapitlen. Någon har menat att instituten fungerar som en forskande mäklare. Man köper från akademin och säljer vidare till näringsliv och ibland också till offentliga verksamheter. Man menar att det liknar en sorts forskningstung konsultverksamhet, men naturligtvis med andra förutsättningar och syften. Likheten med konsultbranschen ligger bland annat i att man på instituten talar om kunder och om att verksamheten drivs som projekt med projektredovisning och timdebitering. Alla på ett institut vet vad man kostar per timme och projektstyrning är ett centralt redskap. Här är således skillnaden stor gentemot akademin. Instituten är naturligtvis inga vanliga konsultföretag. På instituten finns utrymme för långsiktigt utvecklingsarbete och forskning på ett sätt som inte finns i konsultföretag. I genomsnitt har var tredje anställd en forskarutbildning. Och det finns löpande på instituten ett betydande inslag av utbildning, inte minst bland dem som samtidig som de arbetar på institutet också går doktorandutbildningar, exempelvis inom ramen för KK-stiftelsens program för institutsdoktorander. I sin mäklarroll köper instituten kunskap som de använder i sina leveranser till företagen. Den vanligaste och kanske viktigaste underleverantören är akademin. Senare i rapporten beskrivs den förhållandevis vanliga situationen att forskare och doktorander vid en akademisk institution samtidigt medverkar i projekt vid ett institut. Det är således inte frågan om någon enkel underleverans. Flödet av kunskap från akademin till institutet är komplext. Det rör sig ibland om avgränsade tjänster men oftast om växeltjänstgöring, projektanställningar, doktorander och samverkan i olika former. Ett sammanflätat och intrasslat system enligt Forskningspolitiska instituten och SISTER 2007, men det är lika fullt ett flöde som påminner om köp av kunskap. Institutet får kunskapen och akademin får forskningspengar och företagsrelevans. Det senare genom att man får näringslivskontakter som man 16

17 annars inte skulle kunna etablera. Affären görs upp inom ramen för mer eller mindre långsiktiga avtal. Ett återkommande tema är ömsesidig kunskaps- och kompetensöverföring. Se mer om hur detta går till i praktiken i kapitel 4. Slutsats: Instituten är en forskande mäklare av kunskap och kompetens på något som kan liknas vid marknader, där mera kortsiktig företagsrelevans matchas med långsiktig forskning och förnyelse. 3.3 Företagen köper och säljer kunskap och kompetens Företag som SCA, Stora Enso, Volvo, SKF, Holmen och många av de små företagen som intervjuats bekräftar bilden av att man köper och säljer kunskap och kompetens av instituten. Bakgrunden är att företagen rent generellt i ökad omfattning köper och säljer kunskap. Strukturen på dessa affärer har ändrats under de senaste två till tre decennierna. Idag är de stora företagen delar av internationella koncerner med mycket av sina verksamheter utomlands, naturligtvis även forskning. Inom dessa koncerner köps och säljs kunskap och kompetens. Man gör också affärer med externa leverantörer; konsulter, institut och ibland också direkt med akademin. Företagen är osentimentala i den meningen att de köper där man får mest för pengarna. Det är ofta frågan om handel på globala marknader. Men det är också värt att notera att de intervjuade företagsrepresentanterna menar att det är viktigt med närhet, att köpa av dem man känner och har en upparbetad relation till. Man talar om att använda och utveckla det nära nätverket. Instituten spelar här en roll för att skapa en för företagen intressant regional utvecklingsmiljö. 4 Att företagen verkar i internationella nätverk av varor, kunskap och kompetens bekräftas också av ett stort antal teoretiska studier. I Castells 2000, Nätverkssamhällets framväxt, redovisas hur den nya teknologin och nätverken gett förutsättningar för globala koncerner, vilket ökat rörlighet i alla dimensioner. Människor, kunskap och kapital rör sig snabbt över alla gränser. Nationalstatens är inte längre suverän i alla frågor utan ingår i större system, som exempelvis EU:s inre marknad, som radikalt förändrat förutsättningarna för att fatta beslut och att köpa och sälja exempelvis kunskap. Samtidigt, paradoxalt nog, blir enligt Castells de lokala och regionala marknaderna allt viktigare. Trenden drar både i global och i lokal riktning. Ibland talar men om glokalisering. 4 I SWECO EuroFutures analyser av samspelet mellan akademi och skogsföretag anges att de lokala miljöerna i exempelvis Sundsvall och Karlstad spelat en avgörande roll för att de stora skogsföretagen fortfarande har forskning kvar på dessa orter. 17

18 En annan orsak till att företagen nu i ökad omfattning kan handla med kunskap är att transaktionskostnaderna blivit lägre. Det inte längre dyrt att göra affärer med kunskap. Den moderna tekniken har gjort det lättare att utveckla avtal och regler för affärerna och att följa upp leveranserna. Ett tecken på detta är den ökande konsultmarknaden med internationella konsultföretag som bärare av kunskap på globala marknader. Det som tidigare var interna laboratorier i de stora företagen är nu transaktioner på marknader. 5 Transaktionskostnadernas teoretiska betydelse uppmärksammades tidigt inom den ekonomiska forskningen. I en klassisk artikel, som fortfarande är aktuell, beskriver Coase 1937, The Nature of the Firm, varför företag köper externt ibland och ibland gör det internt inom företaget. Enligt Coase och senare forskare köper man externt när det går att utan höga kostnader fastställa priser och avtalsformer. I Williamson 1975, Markets and Hierarchies, diskuteras varför moderna avtal och samarbetsformer gör att alltmer nu kan köpas externt. Castells 2000, som nämnts ovan, har också visat att ny teknik och förbättrade förutsättningar för avtal och betalningsformer har öppnat en marknad för handel med kunskap och kompetens, en marknad där de svenska forskningsinstituten enligt representanter för företagen idag kan spela en viktig roll. För att det ska gå att handla med kunskap och kompetens behövs fungerande spelregler. Företagen pekar på att stärkta regelverk för immaterialrätt bidragit till att säkra äganderätten till kunskap och kompetens. Några nämner att det inom EU och globalt inom världshandelsorganisationen (WTO) pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla ännu bättre spelregler och ökade möjligheter till handel med kunskap och kompetens. I närmiljön spelar attityder och värderingar en avgörande roll för om det ska bli affär mellan företag och akademi. I studier av den funktionella samverkansmiljön runt Mälardalens högskola 6 menade företrädare för företagen att det var traditionen vid högskolan som gjort det möjligt att utveckla ett nära samarbete inom exempelvis forskningsområden inriktade på sensorer och industrirobotar. I samtalen togs frågor om lärarundantaget, incitaments- och meritsystem upp och många menade att just incitamenten var avgörande för om handeln med kunskap mellan företag och akademi ska kunna fungera tillfredsställande. Betydelsen av regler och andra institutionella förutsättningar har också under det senaste decenniet kommit att uppmärksammas i den teoretiska 5 Forskningspolitiska institutet & SISTER 2007, Forskning, innovation och samhälle ett sammanflätat system i snabb omvandling 6 KK-stiftelsen 2007 Funktionella samverkansmiljöer i Mälardalen 18

19 forskningen. I exempelvis North 2000, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, redovisas den stora betydelsen som attityder, värderingar och regler har för ett produktivt samhälle. Något som också senare har utvecklats i Baumol 2002, The Free-Market Innovation Machine, där han pekar på institutioner i meningen regelverk, attityder och värderingar som främjar ett agerande i produktiv riktning, i detta sammanhang mot mer av kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi, institut och företag. Slutsats: Företagen säger att de köper och säljer kunskap, vilket forskningen också visar. 3.4 När köpare och säljare möts granteras nytta En utgångspunkt 7 för de fortsatta resonemangen och analysen är att företagen köper kunskap och kompetens på något som kan liknas vid marknader, även om det naturligtvis inte är vanliga marknader utan marknader som kännetecknas av nätverkande, långsiktiga relationer och betydande stabilitet. Det är således inte frågan om lärobokens marknader utan om verklighetens avsevärt mer komplexa marknader. Det finns en omfattande litteratur kring marknader av detta mer komplexa slag. Den så kallad neoklassisk litteraturen beskriver marknader i termer av oligopol, oligopolistisk konkurrens och monopol. 8 Redan i denna vetenskapliga tradition uppmärksammas förhandlingar och tysta överenskommelser på marknaderna, som är helt enkelt är mer komplexa än vad läroboken säger. I företagsekonomiskt inriktad litteratur som exempelvis Shane 2003, A General Theory of Entrepreneurship, analyseras marknader i termer av entreprenörskap och kreativa processer. Marknadstekniskt Centrum MTC och Ingenjörsvetenskapsakademin IVA kommer under åren att i projektet Det marknadsorienterade näringslivet myter och möjligheter gå på djupet när det gäller verklighetens marknader. 9 I en nyligen publicerad doktorsavhandling, von Axelsson 2007, On the development of production methods for transfer to small and medium-sized enterprises, diskuteras hur forskningsinstitut kan ta fram och introducera nya produktionsmetoder i småföretag. von Axelsson beskriver de komplexa utvecklingsprocesserna som ofta förutsätter ett samspel mellan institutet och 7 Observera att detta också är ett resultat av studien i sig. 8 För en generell genomgång, se Eklund 2005, Vår ekonomi. 9 IVA-aktuellt 8/

20 företaget och redovisar metoder för att få försäljningen att fungera effektivt. I Hjalmarsson & Johansson 2005, Public advisory service theory and practice, diskuteras olika förutsättningar för att företag i gränslandet mellan marknad och politik ska kunna förmedla statlig företagsservice för att utveckla småföretag, utan att samtidigt konkurrera med privata, kommersiella aktörer. Denna roll på marknaden beskrivs också i SOU 1993:70 Strategi för småföretagsutveckling på ett sätt som liknar resonemangen i föreliggande rapport. Slutsatsen när det gäller instituten kvarstår: Det är frågan om en komplex marknadsliknande spelplan för handel med kunskap och kompetens som avgör vad som ska vara i fokus för framtida satsningar. Det är de många köp-sälj-besluten som ger besked om vad det är som företagen och staten och forskningsstiftelser behöver, inte planer smidda i partnerskap bestående av representanter från näringsliv, akademi, institut och politiken. I stället för att försöka planera fram satsningar och fokusområden i ett uppifrån och ned perspektiv växer prioriteringarna fram underifrån, som ett resultat av många människors bedömningar av vad företagen behöver, vad staten vill köpa av långsiktig utveckling, vad instituten kan leverera och vilken kunskap som finns tillgänglig. Det som är avgörande är att företag, institut, stat, stiftelser och även akademi i praktiken kan mötas och göra affärer. Denna marknadsliknande spelplan erbjuder således en lösning på den ständigt återkommande frågan: Vad ska man satsa på? I stället för att försöka hitta vinnare eller framtidens områden pick-the-winner 10 överlåter man detta till processer där företag, stiftelser, stat och institut möts, och där staten har en viktig roll att se till att denna spelplan fungerar så att företagen och institutens mål kan nås, samtidigt som att forskningsoch näringspolitiska mål inte förloras ur sikte. Senare i kapitel 5 förs ett fördjupat resonemang om hur detta kan tänkas gå till i praktiken. Detta sätt att se verksamheten kan också bidra till en nödvändig strukturomvandling bland instituten. När ett institut inte längre förmår attrahera tillräckligt intresse och betalningsvilja hos företagen och de offentliga intressenterna, är det dags att se över verksamheten och eventuellt avveckla. På samma sätt kan köp-säljrelationer indikera var det kan finnas nya behov. Även detta diskuteras mer utförligt i kapitel Det finns en omfattande kritik mot pick-the-winner-strategier. Den kanske mest avgörande att om man kunde identifiera vinnare kunde man lugnt låna pengar på banken och inverstera i dessa företag med god avkastning. 20

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli Arbetsrapport R2004:004 Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol Aurora Pelli Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol och Aurora Pelli ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer

Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer Arbetsrapport 2006 53 Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer En studie av samverkanspraktik vid fyra lärosäten ANDREAS HÖGBERG, PEDER KARLSSON & PETER SCHILLING Institutet för studier av utbildning

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet A2002:002 Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet Fredrik Bergström, Martin Gustafsson och Svante Larsson vid AB Handelns Utredningsinstitut Utvärdering av ALMI Företagspartner

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer