ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)"

Transkript

1 ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

2 ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

3

4 Högskolan Väst etablerades under namnet Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan var initialt lokaliserad i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg fattade högskolans styrelse beslutet att alla enheter skulle lokaliseras till ett gemensamt campus och 2004 beslutades att detta enda campus skulle förläggas i Trollhättan. Beslutet ifrågasattes starkt i politiska kretsar. Men det handlade om att skapa förutsättningar för att stärka både utbildningskvalitet och forskningskvalitet. Det handlade om att få tillräcklig volym för att kunna erbjuda både bredd och djup inom prioriterade områden, att kunna etablera miljöer som attraherar välrenommerade forskare liksom välmotiverade studenter, och att samtidigt kunna bli den självklara noden för bildning, högre utbildning och forskning i närområdet invigdes Högskolan Västs nya samlade campus i Trollhättan. Redan från starten av högskolan stod två huvudbegrepp i fokus; samhällsengagemang och kvalitet, speglat både i utbildning och forskning. Idag fokuseras majoriteten av högskolans forskning inom två s.k. vitala forskningsmiljöer, Industriprocesser och Lärande i och för det nya arbetslivet, den senare med stark inriktning mot Arbetsintegrerat lärande (AIL). Co-operative education (Co-op), d.v.s. utbildning varvad med anställningsperioder, introducerades från start. Intresset och engagemanget för det arbetslivsintegrerade lärandet växte sig allt starkare, inte minst genom sammanslagningen med Hälsohögskolan Väst i Vänersborg, där formerna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) rönte ett starkt pedagogiskt intresse. Att AIL i sin egen rätt innehåller många intressanta frågeställningar, inte bara av pedagogisk art utan också av social och skapande natur blev allt mer tydligt, liksom den samhällsgemensamma och kunskapsutvecklande karaktären. Utvecklingen av informationsteknologin öppnar dessutom nya vägar för lärandet vilka i sig påverkar pedagogiska och sociala strukturer. Att AIL inrymmer frågeställningar som är väsentliga i ett samhällsutvecklande perspektiv framgår inte minst av det stora intresse som finns både från näringsliv och offentlig sektor för denna typ av samproducerad kunskap och ständig kompetensutveckling, t.ex. genom ett otal aktiva partnerskap. En annan röd tråd genom högskolans 20-åriga verksamhet handlar om kvalitet och kvalitetetsutveckling. En kvalitetsutveckling som drivs av en gemensam syn på krav och förutsättningar för verksamhetens utveckling, beskrivna bl.a. i högskolans strategier, På väg mot 2015, men också på ett distribuerat ansvarstagande, bl.a. tydliggjort genom en klar beslutsordning. Volymmässigt och akademiskt har högskolan utvecklats starkt sedan start, inte minst sedan de första statliga forskningsanslagen erhölls 1997, samt med rätten att anställa professorer Högskolan är idag en modern högskola som uppfyller höga nationella och internationella krav i sin utbildnings- och forskningsverksamhet. Det är med glädje och stolthet jag nu till Högskoleverket överlämnar Högskolan Västs ansökan om att erhålla tillstånd för att utfärda doktorsexamen inom området Arbetsintegrerat lärande. Lars Ekedahl rektor 3

5 innehåll Inledning områdesbeskrivning för examen på forskarnivå Området AIL Forskarutbildningsämnen Forskningsteman inom LINA AIL på Högskolan Väst Utbildningar på grund- och avancerad nivå inom AIL Områdets relevans för samhället Akademiska nätverk och samverkan Samarbetsavtal med andra lärosäten AIL och Kunskapstriangeln högskolans kvalitetsarbete Utgångspunkter för kvalitetsarbetet vid Högskolan Väst Högskolans strategi för forskning och forskarutbildning Kvalitetsarbetets organisation och ansvarsfördelning Ansvarsområden för ny Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Vetenskaplig kvalitetssäkring genom vetenskapligt råd forskarutbildningsmiljön Den akademiska miljön Den studiesociala miljön handledarresurser och kompetensutveckling Handledarkompetens och forskningsinriktad kompetensutveckling Stöd från angränsande ämnen Rekryteringsplan och kompetensutveckling ekonomi Högskolan Västs anslag och bidrag Diskussion om ekonomiska förutsättningar för forskarutbildningar...31

6 6 infrastruktur Bibliotek och informationstekniska resurser Bok-, tidskrifts- och databasbestånd Utrustningsresurser Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogisk utveckling planerad forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande Mål med utbildningen Antagning och behörighetskrav Forskarutbildningens upplägg Utlandsstudier Handledning Fordringar för examen Kurser i forskarutbildningen bilagor...40

7

8 inledning Högskolan Väst ansöker om tillstånd att utfärda doktorsexamen inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) med forskarutbildningsämnena pedagogik och informatik, båda med inriktning mot AIL. Arbetsintegrerat lärande är Högskolan Västs övergripande profil. Den är en utgångspunkt för stora delar av det pedagogiska arbetet och forskningen, samt i verksamheter som bedrivs med samarbetspartners i samhället. Det arbetsintegrerade lärandet utgör en nyckelkomponent i de flesta grundutbildningsprogram vid högskolan, och utbildningarna på avancerad nivå inom pedagogik och informatik präglas till stor del av AIL. Kunskapsproduktionen inom AIL som forskningsområde är central för högskolans verksamhetsutveckling. Högskolans medarbetare har utvecklat både bred och djup kompetens inom området AIL. Kompetensen är generellt relaterad till högskolepedagogiken, och specifikt har den utvecklats genom lärarnas forskning inom såväl samhällsvetenskap som humaniora. För närvarande är cirka 40 forskare och 16 forskarstuderande knutna till forskningsmiljön kring AIL, den vitala forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet. Miljön ät växande, och har nu tillgång till seniora forskare med handledningskompetens. För framtida utveckling finns ytterligare potential, eftersom flera yngre forskare har ansökt om docentur eller påbörjat docentmeriteringsprogram. Miljön har också stadigt ökat såväl den vetenskapliga produktionen som den externa finansieringen. Det finns nu ekonomiska förutsättningar för att bedriva forskarutbildningar i pedagogik samt informatik med inriktning mot AIL. Högskolans forskare inom AIL är en del av såväl nationella som internationella forskningsarenor som ansluter till området. Forskningssamverkan omfattar idag en rad svenska, nordiska och internationella miljöer. Områdets samhälleliga relevans manifesteras genom de många forskningsprojekt med AILinriktning som genomförts och som pågår i nära samarbete med småföretag, storindustri, vårdoch omsorgsorganisationer, skolor och offentliga förvaltningar. Projekten ansluter väl till målsättningen att forskningen vid Högskolan Väst skall vara praxisnära och tillämpningsbar. Examenstillstånd för forskarutbildning inom området AIL kommer att väsentligt bidra till Högskolan Västs planerade utveckling i linje med vision och tillhörande strategier (bilaga 1). Det kommer att stärka högkolans samverkan med akademi och samhälle i Sverige och internationellt. Det ger också större möjligheter att finansiera forskning och forskarutbildning och ytterligare stärka grundutbildningens forskningsbasering. 1 För definition av begreppet vital forskningsmiljö, se vidare under avsnittet Högskolans kvalitetsarbete 2 Se vidare 7

9 1 områdesbeskrivning för examen på forskarnivå Högskolan Väst söker tillstånd att utfärda examen på forskarnivå för området arbetsintegrerat lärande (AIL) med forskarutbildningsämnena pedagogik med inriktning mot AIL respektive informatik med inriktning mot AIL 3. Nedan ges en beskrivning av området och de delområden av ämnena informatik och pedagogik som ingår i området. Därefter beskrivs högskolans utbildningar i informatik respektive pedagogik samt angränsande ämnen på grund- och avancerad nivå. Till sist presenteras områdets samverkan med näringsliv och akademi, nationellt såväl som internationellt. 1.1 Området AIL Arbetsintegrerat lärande, AIL, kan som begrepp i vid mening innefatta allt lärande som på något sätt sker i samband med eller knyter an till aktiviteter som betecknas som arbete. Det behöver inte nödvändigtvis vara länkat till lönearbete, även om det kanske är det som vi först tänker på när vi möter begreppet. Möjligheten att lära i arbete är ofta positivt laddad, samtidigt som många anställda har begränsade eller inga möjligheter till lärande och vidareutveckling på sin arbetsplats. En värderande dimension som kan förknippas med AIL är därför att det står för något som man på en arbetsplats vill underlätta. Det kan också vara förknippat med mer eller mindre tydligt uttalade mål om att underlätta visst lärande, exempelvis kompetensutvecklingsmål. Begreppet AIL kan också appliceras på utbildningar. En traditionell form av arbetsintegrerat lärande är lärlingskapet där lärlingen förväntas att utveckla kunskaper och färdigheter i ett yrke genom att direkt delta i yrkesverksamheten. Lärlingsutbildning, eller utbildning med lärlingsliknande inslag, är åter aktualiserad i utbildningsdebatten, samtidigt som konkreta exempel på utbildningsformen blir allt vanligare. Benämningar som arbetsplatsförlagd utbildning eller arbetsplatsförlagt lärande samt yrkeshögskoleutbildningarnas lärande i arbetslivet är andra exempel på strävan att yrkesverksamheten i sig blir en arena för ett arbetslivsförberedande lärande. Även inom den högre utbildningen har det under senare år blivit allt vanligare med utbildningsinslag som gör att studenten kommer i direktkontakt med den profession eller det verksamhetsområde som hon utbildas för. Verksamhetsförlagd utbildning har traditionellt funnits på utbildningar till yrken som lärare och sjuksköterskor, men utvecklas nu och anpassas till allt fler områden. Olika former av praktik eller direkta arbetslivskopplingar via projektarbeten i kurs- och examensarbeten är också exempel på strävan i den högre utbildningen att i allt högre grad göra den blivande professionens eller verksamhetsområdets arbetsfält till en direkt del i studentens lärande. På engelska relaterar AIL till Work-Integrated Learning, men också till begrepp som Workplace Learning och On-the-Job Training. Det är de här och liknande begrepp, exemplifierade ovan, som vi förhåller oss till när vi med AIL betecknar ett område för forskning och forskarutbildning. 3 Vid alla fortsatta referenser i detta dokument till de sökta forskarutbildningsämnena pedagogik och informatik, åsyftas genomgående pedagogik med inriktning mot AIL respektive informatik med inriktning mot AIL. 8

10 Utgångspunkten för AIL-området är människan som social, skapande och lärande varelse. Sammanhang som ligger i fokus är människans aktiviteter (arbete) och de relationer som finns, uppstår, konstrueras och/eller medvetet skapas i och genom arbete. Ett sätt att närma sig detta är att lägga tonvikt vid det situationella och det kontextuella i praxisgemenskaper med frågeställningar om lärande och förändring. Andra utgångspunkter inom forskningsområdet handlar om diskursiva eller strukturella ordningar, makt- och motståndsrelationer i perspektiv av klass, genus eller intersektionalitet länkat till förändringsrörelser i samhälle och arbete, samt föränderliga villkor för lärande, kunskaps- och kompetensutveckling. Studier genomförs på sammanhang med etablerade professioner, yrken och verksamheter, likväl som på nya yrken och nya sätt att organisera arbete inom olika verksamhetsfält. Här studeras hur professionella, institutionella och kulturella gränser utmanas, tolkas, ifrågasätts och förändras, liksom förståelsen av vad som är professionell kunskap och kompetent agerande. Till området hör också lärande inför arbetsliv, där studier av högskoleutbildning särskilt fokuseras. Lärprocesser och kunskapsutveckling är kopplade till teknologisering och samhällsförändring. En central del i forskningsområdet är virtuella arenor där relationer i form av kommunikation och samarbete medierat genom IT granskas. AIL kan studeras med ett brett spektrum av forskningsmetodologiska ansatser, där praxisnära och aktionsorienterade metoder kan kombineras med designinriktade ansatser som utvecklar verktyg och kunskaper för förståelse av det arbetsintegrerade lärandet. Hur olika forskningsfält inom AIL-området samspelar och förhåller sig till varandra illustreras i figur 1. arbete och kompetens i förändring Yrkesverksammas kompetensutveckling Utveckling och framväxt av yrkesdomäner Interprofessionell kommunikation AIL högre utbildning och arbete Etablering av professionell identitet Transitioner för utbildning och arbete Pedagogiska koncept och metoder verksamhet och samhälle Arbetsmarknadens relationer och villkor Organisatoriska processer Organisationsutveckling och samhällsstrukturer Figur 1. Exempel på olika forskningsfält för studier av AIL. 9

11 Figuren visar att AIL är ett mångfacetterat forskningsområde som kan förstås och analyseras från olika utgångspunkter. Detta ger utrymme för problemdefinierande, problemavtäckande såväl som problemlösande forskningsfrågor. AIL kan studeras i relation till arbete och kompetens i förändring där bland annat sammanhang med etablerade professioner, yrken och verksamheter likväl som i sammanhang där nya yrken och nya sätt att organisera arbete inom olika verksamhetsfält växer fram. Till området hör också högre utbildning och arbete där formell utbildning liksom övergången från utbildning till arbetsliv studeras. Ett tredje forskningsfält utgörs av organisationers utveckling, verksamheter och samhälle. Här studeras arbetslivets relationer och arbetsvillkorens roll för lärandet. Frågor om institutionellt lärande liksom interinstitutionellt lärande är intressant att studera i ljuset av det föränderliga samhället och arbetslivet. AIL är som nämnts definierat som profilerat forskningsområde för Högskolan Väst, genom inrättandet av den vitala forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet. Framväxten av forskningen på området har haft en kontinuerlig utveckling och omfattar ett nära samarbete med en mängd offentliga och privata aktörer i omgivande samhälle. Samhällsrelevansen i området och den kunskapsutveckling som högskolan medverkat till ledde redan 2001 till att Högskolan Väst fick regeringens uppdrag att utveckla pedagogiska metoder och strategier för AIL inom högskole- och universitetsutbildningar. Idag bedrivs AIL-forskningen vid Högskolan Väst huvudsakligen inom ämnena pedagogik respektive informatik. En ambition är att på sikt utveckla ytterligare AIL-inriktad forskning också inom psykologi, socialt arbete med flera ämnen. Det innebär därmed möjligheter till fortsatt utveckling inom högskolans forskningsprofil AIL. 1.2 Forskarutbildningsämnen Inom området söks examenstillstånd initialt i pedagogik och informatik. Dessa ämnen relaterar till och kompletterar varandra i flera avseenden, vilket ger goda förutsättningar för ett berikande samspel mellan de båda föreslagna forskarutbildningarna. Ämnena har nära kopplingar till utbildningar på både grund- och avancerad nivå vid Högskolan Väst och till forskningsverksamheten inom den vitala forskningsmiljön LINA. Inom båda disciplinerna finns vid Högskolan Väst en tradition av att studera lärande situerat i arbetspraktiker. Något förenklat kan skillnaden mellan ämnestraditionerna beskrivas som att pedagogiken främst fokuserar lärprocesser och lärandets villkor, medan informatiken i dessa sammanhang lägger särskilt fokus på användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknologi. Hur delområden av pedagogik och informatik omfattas av AIL som forskningsområde illustreras i figur 2. Figuren exemplifierar vidare hur en rad andra discipliner är relevanta för forskningsområdet AIL. De kan således utgöra framtida forskarutbildningsämnen inom området. De kan också utgöra stödämnen åt varandra. 10

12 Figur 2. Illustration över ett antal olika ämnens bidrag till området AIL pedagogik informatik socialt arbete sociologi AIL psykologi ekonomi vårdvetenskap kulturvetenskap utbildningsvetenskap Pedagogik med inriktning mot AIL En central utgångspunkt för pedagogikforskningen är lärandets villkor och processer. Över tid har perspektiven på lärande vidgats från ett individcentrerat intressefokus, till att allt mer omfatta också de sociala och kulturella sammanhang där lärandet sker. Då lärandets sociala kontexter fokuseras ökar möjligheterna att särskilt studera arbete, arbetets organisering och vuxnas lärande. Lärande kan här förstås som en interaktionsprocess snarare än som enbart informationsöverföring. Här har pedagogiken bidragit till förståelse av hur tidigare kunskaper och erfarenheter utgör väsentliga resurser i lärandesammanhang. Pedagogik med inriktning mot AIL fokuserar, liksom grunddisciplinen pedagogik, påverkansprocesser. Ämnet har tydlig arbetslivskoppling, men förutom att studera socialisation och lärprocesser i arbete, innefattar det också motsvarande processer i den utbildning som har anknytning till arbetslivet. Det sista inkluderar inte minst ett särskilt intresse för den högre utbildningens professionsoch yrkesutbildningar samt de högskoleutbildningar som är inriktade mot arbete i avgränsade verksamhetsfält. Den nära kopplingen till arbete gör att frågor om såväl globala som regionala och lokala förändringsrörelser i samhälle och arbetsliv förs till området. Förändringar i sätten att organisera arbete, och nya föreställningar om vad arbete kan vara och hur det kan förstås samhälleligt och kulturellt, är länkade till områdets centrala lärandefokus. Samtidigt som pedagogiken avgränsas genom intresset för arbetsintegrerat lärande ger områdesbenämningen också anvisningar om närliggande discipliner som bitvis kan ses som överlappande. På samma sätt som i pedagogikämnet i övrigt, relaterar delar av ämnets forskning tydligt 11

13 mot delar av psykologin och sociologin, men arbetslivsförändringar med betydelse för arbetsintegrerat lärande tas också upp inom humaniora, exempelvis inom kulturvetenskap och idéhistoria liksom i samhällsvetenskapliga discipliner som ekonomi och informatik. En särskild koppling finns till socialpedagogik genom forskning inom dessa ämnen om den sociala ekonomin och de nya arbetsformer som utvecklas delvis utanför lönearbetets strukturer och med begränsade kopplingar till de traditionella arbets-, varu- och tjänstemarknaderna. Forskningen inom pedagogik med inriktning mot AIL syftar till att med lärandefrågor i centrum beskriva, förklara eller förstå lärande i arbetslivet eller lärande som avser att förbereda för individers framtida arbete. Forskningen kan också syfta till att utveckla undervisning och påverka arbetets och arbetsorganisationers förändring så att lärande underlättas. Det kan gälla studier av förändrade kvalifikationskrav eller kompetensutveckling, arbetslivsförberedande lärande i ungdomsskolan och i den högre utbildningen samt olika former av vuxenutbildning, eller studier av och arbete för utveckling av lärande i arbetsorganisationer. Forskningen inom ämnet är såväl problemavtäckande som problemlösande och utvecklingsbaserad. Här är pedagogikforskningen i flera avseenden överlappande mot Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Informatik med inriktning mot AIL Ämnet informatik är i sig ett exempel på en utveckling av ett nytt kunskapsområde som har uppstått till följd av en ökad digital teknologisering i samhället. Ämnet har sina rötter i administrativ databehandling (ADB) och sedermera i systemvetenskap som sedan mitten av 60-talet i huvudsak har fokuserat på forskning kring metoder för att utveckla administrativa databehandlingssystem. Inledningsvis var teorier och modeller från operationsanalys och systemteori dominerande, och forskningen fokuserade problem i relation till transformation av en given kravspecifikation till ett fungerande informationssystem. I takt med att informationssystem blivit en allt mer betydande del av arbetslivet har utrymmet för samhälls- och beteendevetenskapliga frågor ökat inom informatiken. Således har också användningen av informationssystem blivit ett centralt tema, och informatikforskningen är idag inriktad mot såväl analys som design av informationssystem och digitala verktyg och produkter. Internets påverkan på samtiden har ytterligare bidragit till att vidga informatikämnet till att omfatta även frågor kopplade till hur IT påverkar människor utanför arbetslivet. Vardagslivet, fritiden, skolan och även ålderdomen har med tiden inkluderats som teman för informatikforskningen. Även om informatikämnet har genomgått en kraftig tillväxt och förändring de senaste decennierna, så har frågor kring kunskap, lärande och kommunikation varit centrala sedan lång tid tillbaka. Kunskapsfokus för informatik med inriktning mot AIL ligger dels på hur IT kan designas och användas som verktyg för ett arbetsintegrerat lärande, dels på de kunskapskrav och lärprocesser som är kopplade till införande av ny IT i en arbetspraktik. IT är således ett centralt verktyg för lärande i arbetet, samtidigt som datorer och andra personliga digitala verktyg och produkter medverkar till att förändra arbetets villkor. Som poängteras i områdesbeskrivningen, kan det arbetsintegrerade lärandet ses som situationellt såväl som kontextuellt. Ur ett informatikperspektiv blir det då intressant att problematisera 12

14 hur informationsteknologi och informationssystem påverkar och påverkas av de relationer som uppstår mellan människor, mellan praxisgemenskaper och mellan olika situationer i det arbetsintegrerade lärandet. Genom att betrakta de sociala sammanhangen och de materiella resurserna i en arbetspraktik som sammanflätade, och att följaktligen se arbete som något sociomateriellt, skapas teoretiska förutsättningar för att förstå lärprocesser kopplade till arbetslivets förändringsprocesser. Vidare kan empirisk kunskap omsättas i teorier om digitala tillämpningar för arbetsintegrerat lärande. En sådan forskningsdimension är inte minst viktig i relation till de innovationsprocesser som ständigt utvecklar digitala tjänster och produkter som påverkar arbetslivets vardag. 1.3 Forskningsteman inom LINA Forskningsmiljön LINA utnämndes av högskolans styrelse till vital forskningsmiljö 2010, och är idag en mångvetenskaplig miljö med en innehållslig inriktning starkt kopplad till högskolans AIL-profil. LINA-miljön har valt att, utifrån de olika forskningsfälten för studier av AIL (se figur 1), gruppera forskningen runt tre, delvis överlappande, teman. Gemensamt för dem är kritiska utgångspunkter, där problemdomänen belyses och kontrasteras ur samhälls-, organisations- respektive individperspektiv. LINA:s teman är idag: Det nya lärosätet. Här studerar forskarna den akademiska utbildningen och annan utbildning, samt dessas relation till samhälls- och arbetsliv. Kompetens i förändring. Inom detta tema studeras arbetslivets kompetensutveckling. Särskilt undersöks informations- och kommunikationsteknikens betydelse och användning för lärande i och för arbetslivet. Det goda arbetslivet. Här riktas forskningsintresset mot problemställningar om hur lärande och förändring i arbetslivet kan ha betydelse för hälsa, arbetsglädje och livskvalitet. Dessa tre teman kan utgöra de forskarstuderandes olika kontexter beroende på inriktning i avhandlingsarbetet. Forskarutbildningen följer samma indelning. Gränsdragningen mellan inriktningarna är inte skarp, eftersom verkliga problem sällan låter sig inordnas i fack. Därför sker regelmässiga erfarenhetsutbyten mellan temagrupperna, där man tillvaratar varandras kunskap och erfarenhet. Tabell 1: Översikt över område, forskarutbildningsämnen, temaområden och angränsande ämnen för området arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Område Forskarutbildningsämne Teman Angränsande ämnen Arbetsintegrerat lärande, AIL Informatik (AIL) Pedagogik (AIL) Det nya lärosätet Kompetens i förändring Det goda arbetslivet Utbildningsvetenskap Kulturvetenskap Psykologi Socialt arbete Sociologi Ekonomi Vårdvetenskap 13

15 1.4 AIL på Högskolan Väst Högskolan Väst etablerades 1990 (dåvarande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) och verkade redan från starten för kunskapsutveckling i gränslandet högre utbildning arbetsliv. Dessa kunskaper sågs som viktiga för att kunna utveckla och bedriva utbildningar som var teoretiskt förankrade men också efterfrågade på arbetsmarknaden. En förutsättning för denna kunskapsutveckling var dels samverkan med olika aktörer i samhället såsom näringsliv och offentlig sektor. Högskolans medverkan i utvecklingen på området, bidrog till att högskolan 2001 fick regeringens uppdrag att utveckla pedagogiska metoder och strategier för AIL inom högskole- och universitetsutbildningar. Forskning med inriktning mot lärprocesser i arbetsliv och högre utbildning har bedrivits sedan slutet av 1990-talet på Högskolan Väst. De första forskningsgrupperingar som bildades med denna kunskapsinriktning var Laboratorium för interaktionsteknologi (informatik) som etablerades 1999, samt Lärande, vård och de nya teknologierna (pedagogik) som bildades Ett viktigt steg mot etablerandet av en strukturerad forskningsmiljö var när KK-stiftelsens Learn-IT program gav samlat ekonomiskt stöd till högskolans satsning på Arbetsintegrerat lärande och IT, AILIT ( ). Samarbetet med Learn-IT resulterade bland annat i fyra doktorsexamina med inriktning mot arbetslivets lärande samt gav ekonomiska resurser till rekrytering av sex forskarstuderande i pedagogik och informatik. Under AILIT-projektet skapades också de första strukturerna kring gränsöverskridande forskningssamverkan i form av regelbundna programgemensamma seminarier, workshops och samverkanskonferenser där forskare och samarbetspartners möttes. Efter att AILIT-projektet avslutats fortsatte forskningsledarna att driva gemensam seminarieverksamhet, och samtidigt arbetades nya kunskapsteman fram som utgjorde underlag för ansökningar om extern finansiering beslutade högskolans styrelse att etablera Forum för arbetsintegrerat lärande (F-WIL) 4 som en institutionsövergripande enhet med ansvar bland annat för forskning och utveckling kring arbetsintegrerat lärande, och en professor i pedagogik med inriktning mot AIL anställdes som vetenskaplig ledare för F-WIL rekryterades en föreståndare för F-WIL, vilken övertog ansvaret för att leda och koordinera forskningsmiljön med koppling till AIL valdes Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) som övergripande rubrik för miljön. LINA utnämndes av högskolestyrelsen till vital forskningsmiljö 2010, och är idag en mångvetenskaplig forskningsmiljö som innehållsligt har en inriktning som är starkt kopplad till Högskolan Västs AIL-profil. Se ovan under avsnitt 1.3 för mer information om LINA:s struktur och fokus. Slutligen kan det konstateras att beteckningen AIL används på Högskolan Väst på tre nivåer: AIL som verksamhetsprofil och pedagogisk filosofi betonar integrationen av vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap AIL som pedagogiskt angreppssätt där verksamhetsprofilen omsätts i metoder och modeller för högre utbildning AIL som forskningsområde vilket är inramat av den problemdomän som beskrivits ovan i avsnitt 1. 4 F-WIL anspelar på den engelska benämningen, Forum for Work-Integrated Learning 14

16 1.5 Utbildningar på grund- och avancerad nivå inom AIL Högskolan Västs AIL-profil märks tydligt i utformning och genomförande av högskolans grundutbildningsprogram. I de professionsinriktade utbildningarna finns en rad exempel på hur blivande högskoleingenjörer, ekonomer, personalvetare, sjuksköterskor, socialpedagoger och lärare integrerar verksamhetsanknytning i sina studier. AIL-metodiken varierar mellan till exempel Co-oputbildning där studenterna varvar teoretiska studier med avlönade arbetsperioder, eller verksamhetsförlagd utbildning där studenter under handledning förlägger delar av sina studier till sitt blivande verksamhetsfält, eller mentorskaps- och fadderföretagsprogram där studenter knyts till extern specialistkompetens under studietiden. Vidare ingår AIL som ett betydande inslag i en rad andra utbildningsprogram på grundläggande nivå (exempelvis Socialpedagogiska programmet, Personalvetarprogrammet, Digitala media för design av upplevelser och lärande, Systemutveckling IT och samhälle m.fl.) samt i programmen på avancerad nivå i informatik och pedagogik liksom i magisterprogrammet Samhällsförändring och social handling. I utbildningarna ingår även kunskapsteoretiska moment med AIL-perspektiv, vilket bidrar till en stärkt forskningsbasering av utbildningens AIL-innehåll. Ett nytt masterprogram inom barn- och ungdomsvetenskap startar 2010 och för närvarande pågår dessutom utveckling av en masterutbildning i vårdvetenskap med AIL-metodisk inriktning. På forskarnivå har Högskolan Väst i samverkan med KK-stiftelsens forskarskola (Learn- IT) utvecklat en kurs i arbetsintegrerat lärande och IT vilken planerades och genomfördes för första gången 2004, som ett samarbete mellan pedagoger och informatiker. Tabell 2: Översikt över utbildningar vid Högskolan Väst på grund- och avancerad nivå med koppling till forskarutbildningsområdet AIL (blåtonade rutor visar möjliga framtida forskarutbildningsämnen inom området) Arbetsintegrerat lärande (AIL) Forskarutbildningsområde Forskarutbildningsämne Pedagogik (AIL) Informatik (AIL) Socialt arbete Kulturvetenskap Psykologi Vårdvetenskap Master/ magisterprogram Pedagogik Samhällsförändring och social handling Informatik Datavetenskap Samhällsförändring och social handling Socialt arbete Masterprogram barn- och ungdomsvetenskap Specialistsjuksköterska Masterprogram vårdvetenskap Kandidat/ yrkesprogram Lärarprogrammet Hälsovetarprogrammet Kultur- och samhällsanalys Socialpedagogiska programmet Systemutveckling IT och samhälle Digitala media Datateknisk systemutveckling Ekonomiprogrammet (inr.organisation) Socialpedagogiska programmet Human Factors Personalvetarprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Socialpsykiatriska programmet 1.6 Områdets relevans för samhället Forskningen inom AIL-området på Högskolan Väst karakteriseras av att den är verksamhetsnära och tillämpningsbar, och har resulterat och resulterar i konkreta utvecklingsinsatser liksom i 15

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Vad är AIL? Teo- Teo- Modell över forskning. Domän

Vad är AIL? Teo- Teo- Modell över forskning. Domän Per Flensburg Datum 20 nov - 12 Vad är AIL? Denna text är tänkt att vara ett försök att definiera AIL i en ganska snäv betydelse. Vanligtvis är våra definitioner av AIL väldigt inkluderande, men nu är

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015. Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613

Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015. Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613 Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015 Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 4 Utgångspunkter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer