Källkontroll. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källkontroll. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation"

Transkript

1 Källkontroll Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

2 Källkontroll Torsten Thurén är fil dr och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Innehåll: Källkontroll 3 Vad gäller problemet? 5 Provisoriska sanningar Praktiska uppgifter Rykten muntliga, skriftliga och elektroniska Vem är experten? Källor 30 Omslagsbild: Presskonferens efter branden i Makedonska föreningen i Göteborg. Foto: David Johansson. Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten 0605 Form och produktion: Jupiter Reklam Tryck: NRS Tryckeri

3 Källkontroll När något dramatiskt inträffar en olycka, ett brott, en skandal, ett larm om hot mot miljö eller hälsa är det ofta bara alltför lätt att ta ställning. Medierna brukar vara snabba att bestämma sig för vad som har hänt och varför. Det verkar självklart vem som är ansvarig, och all indignation vänds mot honom eller henne. Men verkligheten är vanligen inte fullt så enkel. Ibland visar det sig att den version som föreföll så trovärdig i själva verket är felaktig. Vill man undvika att ta miste bör man därför inte låta känslorna rusa iväg med sig utan fundera över om det kanske finns någon annan förklaring än den man först tänker på. Det är långtifrån lätt. Här följer några exempel på hur man kan göra. Alla utgår från verkliga fall, även om några har bearbetats en del. 3

4 Avs:4

5 Vad gäller problemet? En skandal avslöjas. Medierna är fulla av information om hur tjänstemän och politiker har missbrukat offentliga medel och levt högt på skattebetalarnas pengar. Indignationens vågor går höga. Men vad är det egentligen man ska vara upprörd över? Det händer alltför ofta att fel instans anklagas för fel saker, inte minst i medierna. Innan man tar ställning bör man därför fundera över: Vem anklagas för vad på vilka grunder? Exempel 1. En stor olycka inträffar, låt oss säga en tågurspårning med flera dödsoffer och många skadade. En polis som intervjuas strax efter olyckan säger att allt tyder på sabotage, och den uppgiften sprids snabbt via radio, tv och press. Men följande dag presenteras nya uppgifter. En troligare förklaring är att banvallen hade försvagats av den senaste tidens häftiga regnande. Den senare förklaringen visar sig vara den riktiga. Exempel 2. På en konferensresa till ett främmande land har en tjänsteman låtit sin fru följa med på kommunens bekostnad. Kostnaden har dolts i bokföringen, men nu har det rätta förhållandet uppdagats. I detta fall är det tjänstemannen själv som är ansvarig tillsammans med eventuella medhjälpare. Det handlar om ett regelbrott som kanske kan leda till åtal under förutsättning att regelbrottet kan bevisas. Tony Olsson grips av polis efter att ha varit på flykt i över två dygn. Foto: Pressens Bild. 5

6 Exempel 3. En konferensresa visar sig i praktiken ha varit en maskerad nöjesresa. De seriösa programpunkterna har varit få. Till största delen har tiden ägnats åt sightseeing och olika nöjen. I detta fall är det rimligt att kritisera de politiker och tjänstemän som har deltagit i resan. Men det största ansvaret bör nog läggas på den instans som har beslutat om resans uppläggning, låt oss säga kommunstyrelsen. Det kritiken gäller är inte lagbrott utan dåligt omdöme. Det ansvar som ska utkrävas är inte juridiskt utan politiskt. Det är alltså inte i domstolen utan vid valurnorna de skyldiga ska straffas. Men det kan vara svårt att bevisa att det verkligen handlade om en nöjesresa och inte om en arbetsresa. Hur mycket arbete ska man kräva att konferensdeltagare ägnar sig åt, och hur mycket av rekreation och nöjen kan de få unna sig? Gränsen kan ibland vara svår att dra. Foto: Elisabeth Edén. 6

7 Exempel 4. Några politiker reser ofta utomlands i tjänsten, ibland över Atlanten till USA. De reser i affärsklass och tar in på trestjärniga hotell. I medierna kritiseras detta. Politiker ska välja det billigaste färdmedlet och bo enkelt, sägs det. En politiker ska inte leva lyxliv utan leva som vanligt folk. Här kan man först ställa frågan om det är den som har fått förmånen som ska kritiseras, eller om det enbart är den som har beviljat den. Det handlar här om en moralisk fråga, en omdömesfråga. Har man moralisk skyldighet att avstå från en förmån som man tycker är orättvist generös? För det andra kan det ifrågasättas om det verkligen är fråga om lyx. Om det handlar om seriöst arbete är det långtifrån säkert att det är en förmån att resa över Atlanten flera gånger i månaden. Ska man arbeta är det dessutom viktigt att vara utvilad, och då kan det vara bra att resa och bo bekvämt. Det är med andra ord viktigt att skilja mellan arbetsresor och turistresor. Exempel 5. I medierna pågår en hätsk debatt om en påstådd kvacksalvare. Enligt några är hon en farlig bluffmakare som sätter sina patienters liv på spel, enligt andra bedriver hon en respektabel alternativmedicinsk terapi men motarbetas av ett konservativt och inskränkt läkaretablissemang. Hur ska man ställa sig? Återigen handlar det om att skilja mellan å ena sidan formella regler och å andra sidan omdömesfrågor. Först får man ta reda på vad som menas med kvacksalveri. Så här beskrivs det i Nationalencyklopedin: 7

8 I lagens kapitel 4 anges begränsningar i rätten att vidta vissa hälso och sjukvårdsåtgärder för den som yrkesmässigt undersöker, behandlar och föreskriver åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte och inte hör till legitimerad hälso och sjukvårdspersonal. Dessa yrkesutövare får inte behandla smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, cancer, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med graviditet eller förlossning. De får heller inte lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling utan att (personlig) undersökning gjorts av den som sökt hjälp. Kvacksalveri innebär alltså att utge sig för att kunna bota sjukdomar utanför det system som den medicinska vetenskapen och socialstyrelsen bestämmer över. Det är då viktigt att ta reda på om den påstådda kvacksalvaren har medicinsk utbildning. Är hon legitimerad läkare? Hävdar hon att hon har någon utländsk läkarexamen? Stämmer det i så fall? Har hon någon annan relevant utbildning? Om det visar sig att hon saknar relevant utbildning blir nästa fråga om hon har brutit mot lagen genom att ge behandling som hon inte har rätt att ge. Visar det sig att hon har brutit mot lagen är saken klar. Det handlar om kvacksalveri och kvacksalvaren bör ställas inför rätta. En helt annan fråga är om den behandling den misstänkta kvacksalvaren ger är effektiv eller inte. Det finns ett stort och oklart gränsområde mellan å ena sidan etablerad medicinsk vetenskap och å andra sidan ren vidskepelse. Och den gränsen kan förskjutas. Akupunktur är ett gott exempel. Det är en omstridd metod, men numera är den relativt accepterad. Hur det förhåller sig i det aktuella fallet kan vara svårt att bedöma. Kanske den medicinska expertisen är oenig i frågan, och då kan det vara klokt för den som inte är expert att vara försiktig med att ta ställning.

9 Exempel 5. En svårt kriminellt belastad brottsling rymmer ur fängelset. Indignationen i medierna är stor. Något sådant får inte hända, någon måste ställas till ansvar, sägs det. Men vem är egentligen ansvarig? Är det justitieministern, chefen för Kriminalvårdsstyrelsen, anstaltschefen eller någon annan? Svaret på den frågan kan bero på flera omständigheter. Är det reglerna det är fel på? Är det exempelvis för lätt för fångar att få permission, att ha telefonkontakt med yttervärlden, att smuggla in vapen? Eller är orsaken till rymningen att reglerna inte har följts? I så fall, vad beror det på? Beror det på slapp ledning eller på att personalen är dåligt utbildad? Orsakerna till rymningen kan alltså vara flera, och det kan vara svårt att reda ut vad som är huvudorsaken och var det verkliga ansvaret ligger. Man kan också vänta sig att olika instanser skyller på varandra. Kanske försöker man utse en syndabock för att dölja var det verkliga ansvaret ligger. Ansvaret har samband med vilka åtgärder som bör vidtas. Ska någon ansvarig tvingas avgå? (Spionen Stig Berglings rymning ledde till justitieministerns avgång.) Ska man tillsätta en utredning för att se över regelverket? Ska fångvården tilldelas större resurser? Etc. När en kris uppstår är det alltså viktigt att hålla huvudet kallt och göra klart för sig vad den egentligen handlar om och vem eller vilka som har ansvaret. Litet eftertanke kan ge en helt annan bild än den man får spontant. Tyvärr brister medierna alltför ofta just när det gäller eftertanke. 9

10 0

11 Provisoriska sanningar Också när det gäller rena faktauppgifter är det viktigt att hålla huvudet kallt. Ofta visar det sig nämligen att fakta förändras snabbt, särskilt i dramatiska situationer. Sifferuppgifter på offer för olyckor, terrordåd, krigshandlingar och liknande ger ofta tydliga exempel på detta. Ett sådant exempel är den s k Göteborgsbranden, den värsta eldsvåda som drabbat Sverige i modern tid. Natten mellan den 9 och 30 oktober 99 utbröt en brand i Makedoniska föreningens lokal i Göteborg där det pågick en fest med flera hundra ungdomar. 6 ungdomar dog under det första dygnet. Några dagar senare avled ytterligare två. Sammanlagt omkom alltså 63 personer i branden. Under det första dygnet sände Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 03 telegram med anledning av katastrofen. Det första telegrammet gick ut knappt en och en halv timme efter brandens utbrott och hade följande lydelse: BRÅDSKANDE: 0 DÖDA I BRAND I GÖTEBORG GÖTEBORG (TT) Ett 0 tal personer har omkommit i en kontrollerad brand i Makedonska föreningen på Herkulesgatan på Hisingen i Göteborg, uppger polisen natten till fredagen. Enligt rubriken hade 0 personer dött. Själva telegramtexten är dock något mindre kategorisk när den talar om att ett 0 tal personer hade omkommit. Källan till uppgifterna var polisen i Göteborg. Nästa telegram, som gick ut drygt tio minuter senare, uppgav att antalet dödsoffer befaras stiga. Det fjärde telegrammet som gick ut hävdade att mer än 50 människor kan Makedonska föreningen efter branden. Foto: Tommy Svensson.

12 ha omkommit i branden. Efter ytterligare en stund meddelade TT att polisuppgifter gjorde gällande att mer än 60 döda påträffats på diskoteket strax efter klockan 03.00, då hade hela lokalen ännu inte genomsökts. I senare telegram talades om att minst 59 personer hade omkommit. På morgonen kom ett telegram som talade om 60 döda och 90 skadade. Uppgiften om 60 omkomna återkom sedan i flera telegram tills på eftermiddagen ett nytt telegram gick ut med lydelsen: B Vid 6 tiden uppgav polisen i Göteborg att 63 personer omkommit (i) branden. Ett nytt telegram, på grundval av polisens presskonferens, hävdade strax därpå att brandkatastrofen krävt 65 döda, men efter en stund kom ett nytt telegram som meddelade att nu var antalet döda 67. Ytterligare ett par timmar senare reviderade polisen på nytt antalet döda. Nu sades att den korrekta siffran var 60 döda. TT hade alltså under ett dygn uppgivit antalet döda till 0, 50, 59, 60, 63, 65, 67 och åter 60. I vagare formuleringar hade det talats om ett 0 tal, mer än 60, minst 59, minst 60. Källan till uppgifterna var hela tiden Göteborgspolisen. Den korrekta siffran var 6 döda vid den tidpunkt när telegrammen sändes ut. Det är inte svårt att förstå att polisen inte kunde ge några helt säkra uppgifter så kaotisk som situationen var. Men man kanske kunde begära att den hade varit litet mer försiktig med sina påståenden. Och att TT hade behandlat uppgifterna mera kritiskt.

13 I detta fall var de ursprungliga sifferuppgifterna för låga. I andra fall kan de tvärtom vara för höga. Ett tydligt exempel är terrorattacken mot World Trade Center i New York den september 00. På kvällen den september rapporterade TT att tiotusentals människor kunde ha dödats. I tv talade Rapport också om att tiotusentals människor befarades vara döda, och Aktuellt nämnde uppgiften döda. I tidningarna publicerades liknande uppgifter följande dag. De första dagarna uppgavs runda och mycket höga dödstal. Sedan publicerades successivt minskande siffror fram till en bit in i november. Under den andra halvan av november skedde en drastisk nerskrivning av antalet offer som till slut stannade vid omkring Lågor och rök väller ut från översta våningarna i World Trade Center den september 00, New York. Foto: EPA PHOTO AFPI/FOX TV, Pressens Bild. 3

14 Hur kommer det sig att de första uppgifterna var så överdrivna? Förklaringen är att medierna byggde på myndigheternas uppgifter, och dessa var insamlade på ett sådant sätt att dubbelräkning var mer eller mindre oundviklig. Staden New York hade skapat en databas som i sin tur byggde på en rad olikartade källor. De uppgifter myndigheterna fick kom från olika håll som Röda korset, företag med kontor i World Trade Center, olika polisdistrikt och rapporter från 6 olika länder. De listorna kunde ibland överlappa varandra. Ett företag kunde ange en siffra på antalet saknade medarbetare utan att ge namn på varje enskild person.samtidigt kunde anhöriga rapportera samma personer som saknade. Anhöriga eller vänner till utländska medborgare kunde ha blivit upptagna bland de saknade därför att de inte hade hört av sig, utan att man visste om de hade någon anknytning till attentatet. Myndigheternas uppgift var att utgå från antalet möjliga omkomna för att sedan så småningom komma fram till det verkliga antalet en lång och arbetsam process. Det fanns alltså skäl för myndigheterna att till en början överskatta antalet offer. Men samma skäl gällde inte för massmedierna. Om man hade tänkt efter litet och tagit reda på hur dödssiffrorna hade kommit till hade överdrifterna kunnat undvikas. Om några medier kunde förväntas tappa den kritiska distansen borde det vara medierna i New York. Men i New York Times förekom inga spekulationer om tiotusentals döda. Där redogjordes i stället utförligt för hur listorna på antalet saknade upprättades. På denna tidning höll man alltså huvudet kallt på ett helt annat sätt än i svenska medier. Det är alltså inte omöjligt att tänka rationellt, ens i dramatiska och stressade situationer. 4 Ryska TV kanalen NTV visar när de två flygplanen kraschar in i World Trade Center. Foto: Pressens Bild.

15 5

16 6

17 Partiska uppgifter Vi tänker oss ett relativt enkelt rättsfall, säg en beskyllning för polismisshandel. Demonstranten vittnar om hur polisen oprovocerat rusade på honom, överöste honom med okvädinsord, slog ner honom med sin batong och sedan sparkade på honom när han låg försvarslös på marken. Polisen berättar däremot hur ett gäng demonstranter, beväpnade med tillhyggen, rusade mot honom och att han var tvungen att ta till batongen för att försvara sitt liv. Så långt är det inte särskilt förvånande. Båda är parter i målet och vill naturligtvis framställa sig själva i så god dager som möjligt. Men lyssnar man på parterna märker man hos båda två en äkta indignation. Demonstranten är övertygad om att det är han som är offret, men polisen är å sin sida lika övertygad om att han har blivit hotad till livet. Båda har suggererat sig själva. Sådan självsuggestion är vanlig. Våra iakttagelser och vårt minne är selektiva, det vill säga vi påverkas omedvetet av våra intressen. Vi ser och hör det vi vill se och höra. Därför bör man vara skeptisk mot den som är part i en konflikt. Det behöver inte innebära att man beskyller honom eller henne för att ljuga. Några exempel får illustrera problemet. Beslag av rohypnol En artikel i Svenska Dagbladet 00 hade rubriken Lavinartad ökning av rohypnolbeslag. Ingressen lyder: Den svenska tullens beslag av insmugglade rohypnoltabletter ökar kraftigt i år. Hittills har sömntabletter hittats, jämfört med tabletter under hela förra året. Det är legalt exporterade tabletter till Ryssland och andra östeuropeiska länder som smugglas till Norden. Rohypnol medicin. Foto: Jan Wiridén. 7

18 En stor del av artikeln bygger på uppgifter från en kriminalinspektör som bland annat säger att smugglingen kommer att öka ännu mer i framtiden. Varför just han är tillfrågad är oklart, eftersom han inte tycks vara expert på smugglingsproblematiken. Men kanske var han den enda källa som stod till buds när reportern i all hast jagade någon som kunde kommentera ökningen. Eftersom kriminalinspektör är en titel som inger förtroende hos läsarna är det antagligen inte många som funderar över vad han bygger sitt antagande på. Reportern frågar inte heller om det. Kanske är hon så välvilligt inställd till polisens och tullens arbete med att stoppa smugglingen att hon glömmer bort just den följdfrågan. Det ligger i polisens intresse att det blir känt vilket stort problem ökningen av rohypnolbeslag är, eftersom det kan leda till att de får utökade resurser. Den slutsats man kan dra är att uppgifterna i artikeln kanske stämmer i stora drag men att det kan finnas skäl att misstänka att de är överdrivna. Stress i skolan På liknande sätt förhåller det sig med en artikel i Blekinge Läns Tidning som handlar om att eleverna på gymnasiets teoretiska program är mer stressade än de som följer något av de friare programmen. Fyra 6 åriga flickor som går på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Karlskrona intervjuas. Dessutom intervjuas en skolsköterska. Flickorna säger mycket riktigt att de är stressade: Vi har prov varje vecka fram till jul. Vi hinner inte med annat än skolan, läxorna och att sova, säger fyra flickor på Ehrensvärdska gymnasiets första årskurs, naturvetenskapligt program. I fortsättningen av artikeln lägger flickorna ut texten om hur stressade de är. Även skolsköterskan betonar att eleverna är mycket stressade.

19 Att artikeln ser ut som den gör kan bero på flera saker som inte har direkt med stressen i skolan att göra. Det kan hända att flickorna har anpassat svaren till den frågande journalisten som kanske ställde ledande frågor. Kanske journalisten också valde ut sina intervjupersoner för att få de svar hon ville ha. Det kan till och med hända att flera elever har intervjuats och att bara svaren från dem som gav rätt svar publicerades. Flickorna kan också ha påverkat varandra när de svarade. Skolsköterskan kanske också har överdrivit. Hon kan vilja ge intrycket att hon tar eleverna på allvar. Och journalisten kan ha utelämnat hennes eventuella reservationer. Artiklar av den här typen är förutsägbara. Det kan ha gått till så att tidningen fått en uppgift om att elever på de teoretiska programmen i gymnasiet är stressade. En journalist har fått i uppdrag att ta reda på hur det förhåller sig, bestämmer sig på förhand att betona stressen och lägger upp arbetet så att hon får de önskade svaren. Det torde vara ganska vanligt att tidningsartiklar kommer till på det sättet. De blir inte helt lögnaktiga, men kanske inte riktigt sanna heller. Omhändertagande av barn En nybliven mamma framträder i medierna och berättar om ett övergrepp som hon blivit utsatt för. De sociala myndigheterna har tagit ifrån henne hennes barn med motiveringen att hon inte kan ta hand om det. Hon redogör i sansad ton för alla turer i ärendet, hon bedyrar hur mycket hon älskar sitt barn och hur väl hon tänker ta hand om det. Hon har visserligen tidigare haft en del sociala problem men de är nu lösta. Kvinnan ger ett trovärdigt och seriöst intryck. Socialnämnden och socialchefen i kommunen vägrar att uttala sig och hänvisar till sekretessen. Det är bara alltför lätt att i ett sådant fall vilja företräda den svaga människan mot de okänsliga byråkraterna. Och det gör medierna inte så sällan. Vad man lätt glömmer är hur svåra avvägningar det handlar om i sådana här fall. Vad man också lätt glömmer är att den som verkar trovärdig inte alltid är det. 9

20 Myndigheterna är bundna av sekretess och får inte uttala sig om enskilda fall. Men mamman kan lösa dem från sekretessen genom att ge exempelvis en journalist fullmakt att ta del av alla handlingar i målet. När så sker visar det sig ofta att verkligheten är betydligt mer komplicerad än det först föreföll. Det kan räcka med ett enda faktum för att bilden av situationen ska förändras i grunden. Mamman har kanske sagt att myndigheterna tog barnet från henne bara för att hon skakade litet på barnet. Det låter inte så farligt. Men det finns en medicinsk term som kallas shaken baby syndrom och som innebär att ett spädbarn som skakas för hårt kan få svåra och obotliga hjärnskador. Om det fanns risk att mamman var så labil att hon kunde riskera att utsätta barnet för detta blir det mer begripligt att politikerna i socialnämnden inte ville ta på sitt ansvar att låta henne behålla sitt barn. Mamman var naturligtvis i god tro. Hon var övertygad om att hon var kapabel att ta hand om barnet. Med det är inte avgörande. Hon var part i målet och den som är part i målet bör mötas med skepsis. Därför är det viktigt att höra båda parter i en konflikt. Det den ena döljer lyfter troligen den andra fram. Missförhållande i äldrevården En annan typ av problem brukar också ge upphov till indignation missförhållanden inom åldringsvården. Sådana förekommer tyvärr, och att medierna i sådana fall slår larm är naturligtvis viktigt. Men ibland kan effekten utebli och kritiken slå tillbaka på mediet självt. Det hände en gång då Dagens Eko uppmärksammade vanvård på ett servicehem i Stockholm. Reportern hade slarvat och kommit med påståenden som inte kunde beläggas, med resultat att debatten kom att handla, inte om förhållandena på servicehemmet, utan om Ekots arbetsmetoder. Diskussionen kom till stor del att handla om Dagmar, 79, som inte hade fått duscha på två månader. Hon sa: 0

21 Vi fick inte bli duschade var 4:e dag som vi skulle bli. De hade inte tid. Hur länge fick ni vänta? Två månader nästan var det innan vi blev duschade. Det är naturligtvis ett svårt missförhållande om patienter inte får duscha på två månader. Och det är lätt att identifiera sig med den plågade kvinnan. Ekot följde i detta fall principen att höra båda parter. Direktören för Svensk Hemservice AB, som var huvudman för servicehemmet, intervjuades. Men det han sa var inte särskilt övertygande: Vi har kommit igång på ett som vi bedömer bra sätt. Vårdtagarna har fått en bra vård. Företagets vårdfilosofi är att sätta vårdtagarna i centrum. Just den sakfrågan känner jag inte till, men det skulle förvåna mig om det fanns en medveten strategi hos oss. Eller det vet jag att det inte gör. Sedan kan alla göra fel. Kontrasten mellan den lidande kvinnan och den svamlande direktören är slående. Naturligtvis är det Dagmar man vill tro på. Men fullt så enkelt är det inte. Direktören kunde nämligen inte veta något om hur just Dagmar behandlades. Han befann sig på en helt annan nivå och kunde därför bara uttala sig i allmänna ordalag. De som visste hur det förhöll sig var den personal som hade hand om Dagmar. Men det var svårt eller omöjligt att få personalen att uttala sig. De vågade inte ställa upp. Dessutom kan det finnas flera skäl att ifrågasätta Dagmars uppgifter. För det första kan man undra om Dagmars påståenden var tillförlitliga. Gamla människor har ofta en oklar tidsuppfattning. I detta fall förefaller det dock som om Dagmar var helt klar i huvudet.

22 För det andra talade Dagmar om vi. Det skulle alltså gälla alla, eller åtminstone flera av gamlingarna på servicehemmet. Men hur många det gällde kom aldrig fram. I debatten framställdes saken som att det var just Dagmar som inte fick duscha. För det tredje talade Dagmar om förfluten tid. Tydligen hade det blivit bättre, men inte heller detta reddes ut. Senare, när Ekots bevakning ifrågasattes, sades det från servicehemmets sida att Dagmar inte kunde duschas på grund av en skada. Duschningen förorsakade henne svåra plågor. I stället tvättades hon. Inte heller detta kontrollerades. Några följdfrågor av reportern hade kunnat klarlägga hur det förhöll sig: Var det bara du som inte fick duscha eller gällde det alla?, Får ni duscha nu?, Om du inte fick duscha, hur kunde du då hålla dig ren? Även den som befinner sig i underläge måste behandlas kritiskt om man verkligen vill veta hur det förhåller sig. Lobbying Företag har givetvis intresse av att framstå i så god dager som möjligt. En handbok för företagare visar hur detta kan ske. Ett par citat: Det överordnade målet för det pressrelaterade informationsarbetet måste vara att se till att pressen i det långa loppet beskriver företaget på ett tillfredsställanden sätt och målar upp en bild av verksamheten som är riktig och realistisk. Ett bra alternativ till att skicka ett pressmeddelande och försöka få en facktidningsredaktör intresserad av ett ämne, är att skriva en artikel själv eller betala en journalist för att göra det.

23 Det handlar inte om att ljuga, det betonar författaren starkt. Däremot handlar det om att såvitt möjligt dölja vem som egentligen står bakom informationen. Den positiva information som egentligen härstammar från företaget ska framstå som ett verk av opartiska journalister. Det är inte bara enskilda företag som försöker påverka opinionen. Väl så viktiga är olika pr firmor och lobbyföretag som på uppdrag av olika intressenter arbetar för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Det kan handla om att ett par metallarbetare träder fram och uttalar sig i en fråga som har med bilism att göra. De har ett samarbete med ett företag i motorbranschen, men detta vill de inte framträda öppet med, eftersom effekten på opinionen blir bättre om arbetarna uppträder ensamma. När Mjölkfrämjandet hänvisar till en forskare som uttalar sig om hur nyttigt det är för barn att dricka mjölk låter det trovärdigt. Men när man får veta att han i själva verket är företagsekonom som bedriver forskning, inte i näringslära eller skolmatens kvalitet, utan enbart om hur mycket och vad barnen äter och dricker minskar hans trovärdighet betydligt. Det kan i detta sammanhang också vara bra att veta att Mjölkfrämjandet är en mejeriernas egen pr grupp som arbetar för att sälja så mycket mjölk som möjligt. Detta är ingen hemlighet, men det är inte heller säkert att alla känner till det. Lobbying är en helt laglig och accepterad verksamhet. Men den är problematisk. Eftersom tjänstemän och politiker ofta inte har tid och resurser att själva sätta sig in i olika sakfrågor blir de lätt beroende av lobbyister. Det är därför viktigt att vara medveten om att lobbying förekommer och att om möjligt ta reda på om lobbyister har varit med om att ta fram den information man möter. 3

24 4

25 Rykten muntliga, skriftliga och elektroniska Att man inte ska tro på rykten är en trivial sanning. Alla vet att ryktet gör hönor av fjädrar. En viktig princip är därför att så mycket som möjligt hålla sig till förstahandskällor, sådana som själva har sett eller upplevt det de berättar om. Berättelser som återberättas förvanskas på vägen, och de förvanskas ofta rejält. I fallet med det kritiserade servicehemmet var ett av Ekots problem att personalen inte ville ställa upp på intervjuer. En av de få som uttalade sig var en ung vikarie som inte längre var anställd på servicehemmet och som därför inte behövde vara rädd för repressalier. Hon sa bland annat: Det var en tant som fick ligga i tre dygn utan att någon hade upptäckt henne för att man hade glömt toalettlarmet. Den f d vikarien hade ingen anledning att ljuga, och Ekot gick ut med uppgiften. Men därmed var saken inte utagerad. I Ekot sades följande dag: När det gäller uppgifterna som framfördes i Ekot i går, om pensionären som legad död i tre dygn utan upptäckt, råder det delade meningar om vad som egentligen hänt. Rebecka Lindberg [vikarien] säger att omständigheterna kring dödsfallet var allmänt kända bland personalen. Ledningen för svensk Hemservice AB, som alltså på entreprenad driver Trossen [servicehemmets namn], och socialdistriktets äldrevårdsansvarige tillbakavisar bestämt uppgifterna. Enligt deras version skulle pensionären fallit och legat hjälplös i lite över ett dygn innan personalen Åldringsvård. Foto: Fredrik Funck. 5

26 funnit henne, därefter skulle den gamla ha dött efter två dygn på sjukhus. Denna tragiska incident finns alltså i flera motstridiga versioner. Två motstridiga versioner. Det låter som om båda är lika sannolika. Men så förhåller det sig inte. En representant för Svensk Hemservice gjorde under den pressdebatt som följde denna kommentar: Få saker registreras så noggrant som ett dödsfall. Det är bara att begära fram handlingarna och försöker ansvarig myndighet undanhålla dem blir saken bara värre. Med andra ord: Om man hävdade att dödsfallet hade ägt rum på det sätt Rebecka Lindberg beskrev innebar det en allvarlig anklagelse. Någon sådan anklagelse gjorde inte Ekot. Det sannolika är att Rebecka Lindberg helt enkelt hade missförstått vad hennes kolleger sade. Det är lätt att blanda ihop dog efter tre dagar med låg död i tre dagar. Genom att man inte insåg detta på Ekot uppfattade man inte att Svensk Hemservice faktiskt medgav ett allvarligt misstag. Det är inte bara muntliga rykten man bör se upp med. Också skriftliga felaktigheter kan cirkulera. Man brukar tala om rundgång i media. Ett påstående publiceras i ett medium, refereras i ett annat och blir i sin tur refererat i ett tredje och så vidare. Följande exempel är belysande. Den 7 augusti 999 publicerade Dagens Nyheter ett porträtt av Carl Bildt i samband med hans avgång som partiledare. Artikeln inleddes med vad som påstods vara ett exempel på Bildts tidiga offentliga framträdanden. Regeringen beslöt i fredagens konselj att som ledamot av skolöverstyrelsen utse Carl Bildt. Han är som DN tidigare omtalat, gymnasist från Kristinehamn, år, ledamot av Secos centralstyrelse 6

27 Så står det i ett av de första klippen i DN:s arkiv om Carl Bildt. Notisen var publicerad den 6 september 969. Då hade han sedan länge varit engagerad i elevarbetet och han skrev också artiklar i skolfrågor för Aftonbladet. I den här lilla notisen är alla uppgifter felaktiga. Carl Bildt har aldrig varit ledamot av skolöverstyrelsen, han kommer inte från Kristinehamn utan från Halmstad, han var vid den aktuella tiden inte gymnasist utan student, han var 0 år, inte, var inte ledamot av elevorganisationen Secos centralstyrelse och han skrev inte om skolfrågor i Aftonbladet. Tidningen hade blandat ihop honom med en kusin vid namn Lars Bildt. Den felaktiga notisen hade bevarats i tidningens arkiv, så småningom förts över till elektronisk form, och så återanvänts efter trettio år. I detta fall var knappast något större skada skedd. Men i andra fall kan det hända att en felaktighet som har cirkulerat i medierna en tid till slut uppfattas som en etablerad sanning. Överordningsmännen i Östra Real i Stockholm samlade i aulan för information efter att lärarstrejken avbrutits. Den unge mannen i glasögon är Carl Bildt. Foto: Arne Schweitz. 7

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÄLSOINFORMATIONENS TROVÄRDIGHETSPROBLEM. Inge-Bert Täljedal Linköping 23 oktober 2008

HÄLSOINFORMATIONENS TROVÄRDIGHETSPROBLEM. Inge-Bert Täljedal Linköping 23 oktober 2008 HÄLSOINFORMATIONENS TROVÄRDIGHETSPROBLEM Inge-Bert Täljedal Linköping 23 oktober 2008 DEKLARATION AV EGET INTRESSE; DISCLAIMER Ingen bindning till företag (utom egen enskild firma). 1983 1993 konsult åt

Läs mer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Innehåll Syfte och mål Arbetsbeskrivning Inspiration och metodövning Analysschema Lathund källkritik Förslag på ämnen

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22

Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22 Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22 Under många år har genusforskaren Eva Lundgren och kretsen kring hävdat att de har vetenskapliga

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

RISKKOMMUNIKATION: Den viktiga dialogen mellan experter och allmänhet Miljömedicinsk möte, Örebro den 16 september 2014

RISKKOMMUNIKATION: Den viktiga dialogen mellan experter och allmänhet Miljömedicinsk möte, Örebro den 16 september 2014 RISKKOMMUNIKATION: Den viktiga dialogen mellan experter och allmänhet Miljömedicinsk möte, Örebro den 16 september 2014 Lars-Erik Warg Docent i psykologi Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 15/00320 SAKEN Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut.

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Falsk självsäkerhet Folk tenderar att acceptera ett påstående om det presenteras av en person som

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet. 1/6 BESLUT 2011-10-17 Dnr: 11/00963 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-02-23 och 02-24, inslag om ett bemanningsföretag; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/01966 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet.

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet. /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-10 Dnr 8.5-16859/2014-6 1(8) Avdelning syd Ingrid Andersson lngrid.andersson@ivo.se Socialnämnden i Karlslcrona konnnun 371 83 Karlslcrona Ärendet Tillsyn

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer