Källkontroll. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källkontroll. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation"

Transkript

1 Källkontroll Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

2 Källkontroll Torsten Thurén är fil dr och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Innehåll: Källkontroll 3 Vad gäller problemet? 5 Provisoriska sanningar Praktiska uppgifter Rykten muntliga, skriftliga och elektroniska Vem är experten? Källor 30 Omslagsbild: Presskonferens efter branden i Makedonska föreningen i Göteborg. Foto: David Johansson. Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten 0605 Form och produktion: Jupiter Reklam Tryck: NRS Tryckeri

3 Källkontroll När något dramatiskt inträffar en olycka, ett brott, en skandal, ett larm om hot mot miljö eller hälsa är det ofta bara alltför lätt att ta ställning. Medierna brukar vara snabba att bestämma sig för vad som har hänt och varför. Det verkar självklart vem som är ansvarig, och all indignation vänds mot honom eller henne. Men verkligheten är vanligen inte fullt så enkel. Ibland visar det sig att den version som föreföll så trovärdig i själva verket är felaktig. Vill man undvika att ta miste bör man därför inte låta känslorna rusa iväg med sig utan fundera över om det kanske finns någon annan förklaring än den man först tänker på. Det är långtifrån lätt. Här följer några exempel på hur man kan göra. Alla utgår från verkliga fall, även om några har bearbetats en del. 3

4 Avs:4

5 Vad gäller problemet? En skandal avslöjas. Medierna är fulla av information om hur tjänstemän och politiker har missbrukat offentliga medel och levt högt på skattebetalarnas pengar. Indignationens vågor går höga. Men vad är det egentligen man ska vara upprörd över? Det händer alltför ofta att fel instans anklagas för fel saker, inte minst i medierna. Innan man tar ställning bör man därför fundera över: Vem anklagas för vad på vilka grunder? Exempel 1. En stor olycka inträffar, låt oss säga en tågurspårning med flera dödsoffer och många skadade. En polis som intervjuas strax efter olyckan säger att allt tyder på sabotage, och den uppgiften sprids snabbt via radio, tv och press. Men följande dag presenteras nya uppgifter. En troligare förklaring är att banvallen hade försvagats av den senaste tidens häftiga regnande. Den senare förklaringen visar sig vara den riktiga. Exempel 2. På en konferensresa till ett främmande land har en tjänsteman låtit sin fru följa med på kommunens bekostnad. Kostnaden har dolts i bokföringen, men nu har det rätta förhållandet uppdagats. I detta fall är det tjänstemannen själv som är ansvarig tillsammans med eventuella medhjälpare. Det handlar om ett regelbrott som kanske kan leda till åtal under förutsättning att regelbrottet kan bevisas. Tony Olsson grips av polis efter att ha varit på flykt i över två dygn. Foto: Pressens Bild. 5

6 Exempel 3. En konferensresa visar sig i praktiken ha varit en maskerad nöjesresa. De seriösa programpunkterna har varit få. Till största delen har tiden ägnats åt sightseeing och olika nöjen. I detta fall är det rimligt att kritisera de politiker och tjänstemän som har deltagit i resan. Men det största ansvaret bör nog läggas på den instans som har beslutat om resans uppläggning, låt oss säga kommunstyrelsen. Det kritiken gäller är inte lagbrott utan dåligt omdöme. Det ansvar som ska utkrävas är inte juridiskt utan politiskt. Det är alltså inte i domstolen utan vid valurnorna de skyldiga ska straffas. Men det kan vara svårt att bevisa att det verkligen handlade om en nöjesresa och inte om en arbetsresa. Hur mycket arbete ska man kräva att konferensdeltagare ägnar sig åt, och hur mycket av rekreation och nöjen kan de få unna sig? Gränsen kan ibland vara svår att dra. Foto: Elisabeth Edén. 6

7 Exempel 4. Några politiker reser ofta utomlands i tjänsten, ibland över Atlanten till USA. De reser i affärsklass och tar in på trestjärniga hotell. I medierna kritiseras detta. Politiker ska välja det billigaste färdmedlet och bo enkelt, sägs det. En politiker ska inte leva lyxliv utan leva som vanligt folk. Här kan man först ställa frågan om det är den som har fått förmånen som ska kritiseras, eller om det enbart är den som har beviljat den. Det handlar här om en moralisk fråga, en omdömesfråga. Har man moralisk skyldighet att avstå från en förmån som man tycker är orättvist generös? För det andra kan det ifrågasättas om det verkligen är fråga om lyx. Om det handlar om seriöst arbete är det långtifrån säkert att det är en förmån att resa över Atlanten flera gånger i månaden. Ska man arbeta är det dessutom viktigt att vara utvilad, och då kan det vara bra att resa och bo bekvämt. Det är med andra ord viktigt att skilja mellan arbetsresor och turistresor. Exempel 5. I medierna pågår en hätsk debatt om en påstådd kvacksalvare. Enligt några är hon en farlig bluffmakare som sätter sina patienters liv på spel, enligt andra bedriver hon en respektabel alternativmedicinsk terapi men motarbetas av ett konservativt och inskränkt läkaretablissemang. Hur ska man ställa sig? Återigen handlar det om att skilja mellan å ena sidan formella regler och å andra sidan omdömesfrågor. Först får man ta reda på vad som menas med kvacksalveri. Så här beskrivs det i Nationalencyklopedin: 7

8 I lagens kapitel 4 anges begränsningar i rätten att vidta vissa hälso och sjukvårdsåtgärder för den som yrkesmässigt undersöker, behandlar och föreskriver åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte och inte hör till legitimerad hälso och sjukvårdspersonal. Dessa yrkesutövare får inte behandla smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, cancer, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med graviditet eller förlossning. De får heller inte lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling utan att (personlig) undersökning gjorts av den som sökt hjälp. Kvacksalveri innebär alltså att utge sig för att kunna bota sjukdomar utanför det system som den medicinska vetenskapen och socialstyrelsen bestämmer över. Det är då viktigt att ta reda på om den påstådda kvacksalvaren har medicinsk utbildning. Är hon legitimerad läkare? Hävdar hon att hon har någon utländsk läkarexamen? Stämmer det i så fall? Har hon någon annan relevant utbildning? Om det visar sig att hon saknar relevant utbildning blir nästa fråga om hon har brutit mot lagen genom att ge behandling som hon inte har rätt att ge. Visar det sig att hon har brutit mot lagen är saken klar. Det handlar om kvacksalveri och kvacksalvaren bör ställas inför rätta. En helt annan fråga är om den behandling den misstänkta kvacksalvaren ger är effektiv eller inte. Det finns ett stort och oklart gränsområde mellan å ena sidan etablerad medicinsk vetenskap och å andra sidan ren vidskepelse. Och den gränsen kan förskjutas. Akupunktur är ett gott exempel. Det är en omstridd metod, men numera är den relativt accepterad. Hur det förhåller sig i det aktuella fallet kan vara svårt att bedöma. Kanske den medicinska expertisen är oenig i frågan, och då kan det vara klokt för den som inte är expert att vara försiktig med att ta ställning.

9 Exempel 5. En svårt kriminellt belastad brottsling rymmer ur fängelset. Indignationen i medierna är stor. Något sådant får inte hända, någon måste ställas till ansvar, sägs det. Men vem är egentligen ansvarig? Är det justitieministern, chefen för Kriminalvårdsstyrelsen, anstaltschefen eller någon annan? Svaret på den frågan kan bero på flera omständigheter. Är det reglerna det är fel på? Är det exempelvis för lätt för fångar att få permission, att ha telefonkontakt med yttervärlden, att smuggla in vapen? Eller är orsaken till rymningen att reglerna inte har följts? I så fall, vad beror det på? Beror det på slapp ledning eller på att personalen är dåligt utbildad? Orsakerna till rymningen kan alltså vara flera, och det kan vara svårt att reda ut vad som är huvudorsaken och var det verkliga ansvaret ligger. Man kan också vänta sig att olika instanser skyller på varandra. Kanske försöker man utse en syndabock för att dölja var det verkliga ansvaret ligger. Ansvaret har samband med vilka åtgärder som bör vidtas. Ska någon ansvarig tvingas avgå? (Spionen Stig Berglings rymning ledde till justitieministerns avgång.) Ska man tillsätta en utredning för att se över regelverket? Ska fångvården tilldelas större resurser? Etc. När en kris uppstår är det alltså viktigt att hålla huvudet kallt och göra klart för sig vad den egentligen handlar om och vem eller vilka som har ansvaret. Litet eftertanke kan ge en helt annan bild än den man får spontant. Tyvärr brister medierna alltför ofta just när det gäller eftertanke. 9

10 0

11 Provisoriska sanningar Också när det gäller rena faktauppgifter är det viktigt att hålla huvudet kallt. Ofta visar det sig nämligen att fakta förändras snabbt, särskilt i dramatiska situationer. Sifferuppgifter på offer för olyckor, terrordåd, krigshandlingar och liknande ger ofta tydliga exempel på detta. Ett sådant exempel är den s k Göteborgsbranden, den värsta eldsvåda som drabbat Sverige i modern tid. Natten mellan den 9 och 30 oktober 99 utbröt en brand i Makedoniska föreningens lokal i Göteborg där det pågick en fest med flera hundra ungdomar. 6 ungdomar dog under det första dygnet. Några dagar senare avled ytterligare två. Sammanlagt omkom alltså 63 personer i branden. Under det första dygnet sände Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 03 telegram med anledning av katastrofen. Det första telegrammet gick ut knappt en och en halv timme efter brandens utbrott och hade följande lydelse: BRÅDSKANDE: 0 DÖDA I BRAND I GÖTEBORG GÖTEBORG (TT) Ett 0 tal personer har omkommit i en kontrollerad brand i Makedonska föreningen på Herkulesgatan på Hisingen i Göteborg, uppger polisen natten till fredagen. Enligt rubriken hade 0 personer dött. Själva telegramtexten är dock något mindre kategorisk när den talar om att ett 0 tal personer hade omkommit. Källan till uppgifterna var polisen i Göteborg. Nästa telegram, som gick ut drygt tio minuter senare, uppgav att antalet dödsoffer befaras stiga. Det fjärde telegrammet som gick ut hävdade att mer än 50 människor kan Makedonska föreningen efter branden. Foto: Tommy Svensson.

12 ha omkommit i branden. Efter ytterligare en stund meddelade TT att polisuppgifter gjorde gällande att mer än 60 döda påträffats på diskoteket strax efter klockan 03.00, då hade hela lokalen ännu inte genomsökts. I senare telegram talades om att minst 59 personer hade omkommit. På morgonen kom ett telegram som talade om 60 döda och 90 skadade. Uppgiften om 60 omkomna återkom sedan i flera telegram tills på eftermiddagen ett nytt telegram gick ut med lydelsen: B Vid 6 tiden uppgav polisen i Göteborg att 63 personer omkommit (i) branden. Ett nytt telegram, på grundval av polisens presskonferens, hävdade strax därpå att brandkatastrofen krävt 65 döda, men efter en stund kom ett nytt telegram som meddelade att nu var antalet döda 67. Ytterligare ett par timmar senare reviderade polisen på nytt antalet döda. Nu sades att den korrekta siffran var 60 döda. TT hade alltså under ett dygn uppgivit antalet döda till 0, 50, 59, 60, 63, 65, 67 och åter 60. I vagare formuleringar hade det talats om ett 0 tal, mer än 60, minst 59, minst 60. Källan till uppgifterna var hela tiden Göteborgspolisen. Den korrekta siffran var 6 döda vid den tidpunkt när telegrammen sändes ut. Det är inte svårt att förstå att polisen inte kunde ge några helt säkra uppgifter så kaotisk som situationen var. Men man kanske kunde begära att den hade varit litet mer försiktig med sina påståenden. Och att TT hade behandlat uppgifterna mera kritiskt.

13 I detta fall var de ursprungliga sifferuppgifterna för låga. I andra fall kan de tvärtom vara för höga. Ett tydligt exempel är terrorattacken mot World Trade Center i New York den september 00. På kvällen den september rapporterade TT att tiotusentals människor kunde ha dödats. I tv talade Rapport också om att tiotusentals människor befarades vara döda, och Aktuellt nämnde uppgiften döda. I tidningarna publicerades liknande uppgifter följande dag. De första dagarna uppgavs runda och mycket höga dödstal. Sedan publicerades successivt minskande siffror fram till en bit in i november. Under den andra halvan av november skedde en drastisk nerskrivning av antalet offer som till slut stannade vid omkring Lågor och rök väller ut från översta våningarna i World Trade Center den september 00, New York. Foto: EPA PHOTO AFPI/FOX TV, Pressens Bild. 3

14 Hur kommer det sig att de första uppgifterna var så överdrivna? Förklaringen är att medierna byggde på myndigheternas uppgifter, och dessa var insamlade på ett sådant sätt att dubbelräkning var mer eller mindre oundviklig. Staden New York hade skapat en databas som i sin tur byggde på en rad olikartade källor. De uppgifter myndigheterna fick kom från olika håll som Röda korset, företag med kontor i World Trade Center, olika polisdistrikt och rapporter från 6 olika länder. De listorna kunde ibland överlappa varandra. Ett företag kunde ange en siffra på antalet saknade medarbetare utan att ge namn på varje enskild person.samtidigt kunde anhöriga rapportera samma personer som saknade. Anhöriga eller vänner till utländska medborgare kunde ha blivit upptagna bland de saknade därför att de inte hade hört av sig, utan att man visste om de hade någon anknytning till attentatet. Myndigheternas uppgift var att utgå från antalet möjliga omkomna för att sedan så småningom komma fram till det verkliga antalet en lång och arbetsam process. Det fanns alltså skäl för myndigheterna att till en början överskatta antalet offer. Men samma skäl gällde inte för massmedierna. Om man hade tänkt efter litet och tagit reda på hur dödssiffrorna hade kommit till hade överdrifterna kunnat undvikas. Om några medier kunde förväntas tappa den kritiska distansen borde det vara medierna i New York. Men i New York Times förekom inga spekulationer om tiotusentals döda. Där redogjordes i stället utförligt för hur listorna på antalet saknade upprättades. På denna tidning höll man alltså huvudet kallt på ett helt annat sätt än i svenska medier. Det är alltså inte omöjligt att tänka rationellt, ens i dramatiska och stressade situationer. 4 Ryska TV kanalen NTV visar när de två flygplanen kraschar in i World Trade Center. Foto: Pressens Bild.

15 5

16 6

17 Partiska uppgifter Vi tänker oss ett relativt enkelt rättsfall, säg en beskyllning för polismisshandel. Demonstranten vittnar om hur polisen oprovocerat rusade på honom, överöste honom med okvädinsord, slog ner honom med sin batong och sedan sparkade på honom när han låg försvarslös på marken. Polisen berättar däremot hur ett gäng demonstranter, beväpnade med tillhyggen, rusade mot honom och att han var tvungen att ta till batongen för att försvara sitt liv. Så långt är det inte särskilt förvånande. Båda är parter i målet och vill naturligtvis framställa sig själva i så god dager som möjligt. Men lyssnar man på parterna märker man hos båda två en äkta indignation. Demonstranten är övertygad om att det är han som är offret, men polisen är å sin sida lika övertygad om att han har blivit hotad till livet. Båda har suggererat sig själva. Sådan självsuggestion är vanlig. Våra iakttagelser och vårt minne är selektiva, det vill säga vi påverkas omedvetet av våra intressen. Vi ser och hör det vi vill se och höra. Därför bör man vara skeptisk mot den som är part i en konflikt. Det behöver inte innebära att man beskyller honom eller henne för att ljuga. Några exempel får illustrera problemet. Beslag av rohypnol En artikel i Svenska Dagbladet 00 hade rubriken Lavinartad ökning av rohypnolbeslag. Ingressen lyder: Den svenska tullens beslag av insmugglade rohypnoltabletter ökar kraftigt i år. Hittills har sömntabletter hittats, jämfört med tabletter under hela förra året. Det är legalt exporterade tabletter till Ryssland och andra östeuropeiska länder som smugglas till Norden. Rohypnol medicin. Foto: Jan Wiridén. 7

18 En stor del av artikeln bygger på uppgifter från en kriminalinspektör som bland annat säger att smugglingen kommer att öka ännu mer i framtiden. Varför just han är tillfrågad är oklart, eftersom han inte tycks vara expert på smugglingsproblematiken. Men kanske var han den enda källa som stod till buds när reportern i all hast jagade någon som kunde kommentera ökningen. Eftersom kriminalinspektör är en titel som inger förtroende hos läsarna är det antagligen inte många som funderar över vad han bygger sitt antagande på. Reportern frågar inte heller om det. Kanske är hon så välvilligt inställd till polisens och tullens arbete med att stoppa smugglingen att hon glömmer bort just den följdfrågan. Det ligger i polisens intresse att det blir känt vilket stort problem ökningen av rohypnolbeslag är, eftersom det kan leda till att de får utökade resurser. Den slutsats man kan dra är att uppgifterna i artikeln kanske stämmer i stora drag men att det kan finnas skäl att misstänka att de är överdrivna. Stress i skolan På liknande sätt förhåller det sig med en artikel i Blekinge Läns Tidning som handlar om att eleverna på gymnasiets teoretiska program är mer stressade än de som följer något av de friare programmen. Fyra 6 åriga flickor som går på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Karlskrona intervjuas. Dessutom intervjuas en skolsköterska. Flickorna säger mycket riktigt att de är stressade: Vi har prov varje vecka fram till jul. Vi hinner inte med annat än skolan, läxorna och att sova, säger fyra flickor på Ehrensvärdska gymnasiets första årskurs, naturvetenskapligt program. I fortsättningen av artikeln lägger flickorna ut texten om hur stressade de är. Även skolsköterskan betonar att eleverna är mycket stressade.

19 Att artikeln ser ut som den gör kan bero på flera saker som inte har direkt med stressen i skolan att göra. Det kan hända att flickorna har anpassat svaren till den frågande journalisten som kanske ställde ledande frågor. Kanske journalisten också valde ut sina intervjupersoner för att få de svar hon ville ha. Det kan till och med hända att flera elever har intervjuats och att bara svaren från dem som gav rätt svar publicerades. Flickorna kan också ha påverkat varandra när de svarade. Skolsköterskan kanske också har överdrivit. Hon kan vilja ge intrycket att hon tar eleverna på allvar. Och journalisten kan ha utelämnat hennes eventuella reservationer. Artiklar av den här typen är förutsägbara. Det kan ha gått till så att tidningen fått en uppgift om att elever på de teoretiska programmen i gymnasiet är stressade. En journalist har fått i uppdrag att ta reda på hur det förhåller sig, bestämmer sig på förhand att betona stressen och lägger upp arbetet så att hon får de önskade svaren. Det torde vara ganska vanligt att tidningsartiklar kommer till på det sättet. De blir inte helt lögnaktiga, men kanske inte riktigt sanna heller. Omhändertagande av barn En nybliven mamma framträder i medierna och berättar om ett övergrepp som hon blivit utsatt för. De sociala myndigheterna har tagit ifrån henne hennes barn med motiveringen att hon inte kan ta hand om det. Hon redogör i sansad ton för alla turer i ärendet, hon bedyrar hur mycket hon älskar sitt barn och hur väl hon tänker ta hand om det. Hon har visserligen tidigare haft en del sociala problem men de är nu lösta. Kvinnan ger ett trovärdigt och seriöst intryck. Socialnämnden och socialchefen i kommunen vägrar att uttala sig och hänvisar till sekretessen. Det är bara alltför lätt att i ett sådant fall vilja företräda den svaga människan mot de okänsliga byråkraterna. Och det gör medierna inte så sällan. Vad man lätt glömmer är hur svåra avvägningar det handlar om i sådana här fall. Vad man också lätt glömmer är att den som verkar trovärdig inte alltid är det. 9

20 Myndigheterna är bundna av sekretess och får inte uttala sig om enskilda fall. Men mamman kan lösa dem från sekretessen genom att ge exempelvis en journalist fullmakt att ta del av alla handlingar i målet. När så sker visar det sig ofta att verkligheten är betydligt mer komplicerad än det först föreföll. Det kan räcka med ett enda faktum för att bilden av situationen ska förändras i grunden. Mamman har kanske sagt att myndigheterna tog barnet från henne bara för att hon skakade litet på barnet. Det låter inte så farligt. Men det finns en medicinsk term som kallas shaken baby syndrom och som innebär att ett spädbarn som skakas för hårt kan få svåra och obotliga hjärnskador. Om det fanns risk att mamman var så labil att hon kunde riskera att utsätta barnet för detta blir det mer begripligt att politikerna i socialnämnden inte ville ta på sitt ansvar att låta henne behålla sitt barn. Mamman var naturligtvis i god tro. Hon var övertygad om att hon var kapabel att ta hand om barnet. Med det är inte avgörande. Hon var part i målet och den som är part i målet bör mötas med skepsis. Därför är det viktigt att höra båda parter i en konflikt. Det den ena döljer lyfter troligen den andra fram. Missförhållande i äldrevården En annan typ av problem brukar också ge upphov till indignation missförhållanden inom åldringsvården. Sådana förekommer tyvärr, och att medierna i sådana fall slår larm är naturligtvis viktigt. Men ibland kan effekten utebli och kritiken slå tillbaka på mediet självt. Det hände en gång då Dagens Eko uppmärksammade vanvård på ett servicehem i Stockholm. Reportern hade slarvat och kommit med påståenden som inte kunde beläggas, med resultat att debatten kom att handla, inte om förhållandena på servicehemmet, utan om Ekots arbetsmetoder. Diskussionen kom till stor del att handla om Dagmar, 79, som inte hade fått duscha på två månader. Hon sa: 0

21 Vi fick inte bli duschade var 4:e dag som vi skulle bli. De hade inte tid. Hur länge fick ni vänta? Två månader nästan var det innan vi blev duschade. Det är naturligtvis ett svårt missförhållande om patienter inte får duscha på två månader. Och det är lätt att identifiera sig med den plågade kvinnan. Ekot följde i detta fall principen att höra båda parter. Direktören för Svensk Hemservice AB, som var huvudman för servicehemmet, intervjuades. Men det han sa var inte särskilt övertygande: Vi har kommit igång på ett som vi bedömer bra sätt. Vårdtagarna har fått en bra vård. Företagets vårdfilosofi är att sätta vårdtagarna i centrum. Just den sakfrågan känner jag inte till, men det skulle förvåna mig om det fanns en medveten strategi hos oss. Eller det vet jag att det inte gör. Sedan kan alla göra fel. Kontrasten mellan den lidande kvinnan och den svamlande direktören är slående. Naturligtvis är det Dagmar man vill tro på. Men fullt så enkelt är det inte. Direktören kunde nämligen inte veta något om hur just Dagmar behandlades. Han befann sig på en helt annan nivå och kunde därför bara uttala sig i allmänna ordalag. De som visste hur det förhöll sig var den personal som hade hand om Dagmar. Men det var svårt eller omöjligt att få personalen att uttala sig. De vågade inte ställa upp. Dessutom kan det finnas flera skäl att ifrågasätta Dagmars uppgifter. För det första kan man undra om Dagmars påståenden var tillförlitliga. Gamla människor har ofta en oklar tidsuppfattning. I detta fall förefaller det dock som om Dagmar var helt klar i huvudet.

22 För det andra talade Dagmar om vi. Det skulle alltså gälla alla, eller åtminstone flera av gamlingarna på servicehemmet. Men hur många det gällde kom aldrig fram. I debatten framställdes saken som att det var just Dagmar som inte fick duscha. För det tredje talade Dagmar om förfluten tid. Tydligen hade det blivit bättre, men inte heller detta reddes ut. Senare, när Ekots bevakning ifrågasattes, sades det från servicehemmets sida att Dagmar inte kunde duschas på grund av en skada. Duschningen förorsakade henne svåra plågor. I stället tvättades hon. Inte heller detta kontrollerades. Några följdfrågor av reportern hade kunnat klarlägga hur det förhöll sig: Var det bara du som inte fick duscha eller gällde det alla?, Får ni duscha nu?, Om du inte fick duscha, hur kunde du då hålla dig ren? Även den som befinner sig i underläge måste behandlas kritiskt om man verkligen vill veta hur det förhåller sig. Lobbying Företag har givetvis intresse av att framstå i så god dager som möjligt. En handbok för företagare visar hur detta kan ske. Ett par citat: Det överordnade målet för det pressrelaterade informationsarbetet måste vara att se till att pressen i det långa loppet beskriver företaget på ett tillfredsställanden sätt och målar upp en bild av verksamheten som är riktig och realistisk. Ett bra alternativ till att skicka ett pressmeddelande och försöka få en facktidningsredaktör intresserad av ett ämne, är att skriva en artikel själv eller betala en journalist för att göra det.

23 Det handlar inte om att ljuga, det betonar författaren starkt. Däremot handlar det om att såvitt möjligt dölja vem som egentligen står bakom informationen. Den positiva information som egentligen härstammar från företaget ska framstå som ett verk av opartiska journalister. Det är inte bara enskilda företag som försöker påverka opinionen. Väl så viktiga är olika pr firmor och lobbyföretag som på uppdrag av olika intressenter arbetar för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Det kan handla om att ett par metallarbetare träder fram och uttalar sig i en fråga som har med bilism att göra. De har ett samarbete med ett företag i motorbranschen, men detta vill de inte framträda öppet med, eftersom effekten på opinionen blir bättre om arbetarna uppträder ensamma. När Mjölkfrämjandet hänvisar till en forskare som uttalar sig om hur nyttigt det är för barn att dricka mjölk låter det trovärdigt. Men när man får veta att han i själva verket är företagsekonom som bedriver forskning, inte i näringslära eller skolmatens kvalitet, utan enbart om hur mycket och vad barnen äter och dricker minskar hans trovärdighet betydligt. Det kan i detta sammanhang också vara bra att veta att Mjölkfrämjandet är en mejeriernas egen pr grupp som arbetar för att sälja så mycket mjölk som möjligt. Detta är ingen hemlighet, men det är inte heller säkert att alla känner till det. Lobbying är en helt laglig och accepterad verksamhet. Men den är problematisk. Eftersom tjänstemän och politiker ofta inte har tid och resurser att själva sätta sig in i olika sakfrågor blir de lätt beroende av lobbyister. Det är därför viktigt att vara medveten om att lobbying förekommer och att om möjligt ta reda på om lobbyister har varit med om att ta fram den information man möter. 3

24 4

25 Rykten muntliga, skriftliga och elektroniska Att man inte ska tro på rykten är en trivial sanning. Alla vet att ryktet gör hönor av fjädrar. En viktig princip är därför att så mycket som möjligt hålla sig till förstahandskällor, sådana som själva har sett eller upplevt det de berättar om. Berättelser som återberättas förvanskas på vägen, och de förvanskas ofta rejält. I fallet med det kritiserade servicehemmet var ett av Ekots problem att personalen inte ville ställa upp på intervjuer. En av de få som uttalade sig var en ung vikarie som inte längre var anställd på servicehemmet och som därför inte behövde vara rädd för repressalier. Hon sa bland annat: Det var en tant som fick ligga i tre dygn utan att någon hade upptäckt henne för att man hade glömt toalettlarmet. Den f d vikarien hade ingen anledning att ljuga, och Ekot gick ut med uppgiften. Men därmed var saken inte utagerad. I Ekot sades följande dag: När det gäller uppgifterna som framfördes i Ekot i går, om pensionären som legad död i tre dygn utan upptäckt, råder det delade meningar om vad som egentligen hänt. Rebecka Lindberg [vikarien] säger att omständigheterna kring dödsfallet var allmänt kända bland personalen. Ledningen för svensk Hemservice AB, som alltså på entreprenad driver Trossen [servicehemmets namn], och socialdistriktets äldrevårdsansvarige tillbakavisar bestämt uppgifterna. Enligt deras version skulle pensionären fallit och legat hjälplös i lite över ett dygn innan personalen Åldringsvård. Foto: Fredrik Funck. 5

26 funnit henne, därefter skulle den gamla ha dött efter två dygn på sjukhus. Denna tragiska incident finns alltså i flera motstridiga versioner. Två motstridiga versioner. Det låter som om båda är lika sannolika. Men så förhåller det sig inte. En representant för Svensk Hemservice gjorde under den pressdebatt som följde denna kommentar: Få saker registreras så noggrant som ett dödsfall. Det är bara att begära fram handlingarna och försöker ansvarig myndighet undanhålla dem blir saken bara värre. Med andra ord: Om man hävdade att dödsfallet hade ägt rum på det sätt Rebecka Lindberg beskrev innebar det en allvarlig anklagelse. Någon sådan anklagelse gjorde inte Ekot. Det sannolika är att Rebecka Lindberg helt enkelt hade missförstått vad hennes kolleger sade. Det är lätt att blanda ihop dog efter tre dagar med låg död i tre dagar. Genom att man inte insåg detta på Ekot uppfattade man inte att Svensk Hemservice faktiskt medgav ett allvarligt misstag. Det är inte bara muntliga rykten man bör se upp med. Också skriftliga felaktigheter kan cirkulera. Man brukar tala om rundgång i media. Ett påstående publiceras i ett medium, refereras i ett annat och blir i sin tur refererat i ett tredje och så vidare. Följande exempel är belysande. Den 7 augusti 999 publicerade Dagens Nyheter ett porträtt av Carl Bildt i samband med hans avgång som partiledare. Artikeln inleddes med vad som påstods vara ett exempel på Bildts tidiga offentliga framträdanden. Regeringen beslöt i fredagens konselj att som ledamot av skolöverstyrelsen utse Carl Bildt. Han är som DN tidigare omtalat, gymnasist från Kristinehamn, år, ledamot av Secos centralstyrelse 6

27 Så står det i ett av de första klippen i DN:s arkiv om Carl Bildt. Notisen var publicerad den 6 september 969. Då hade han sedan länge varit engagerad i elevarbetet och han skrev också artiklar i skolfrågor för Aftonbladet. I den här lilla notisen är alla uppgifter felaktiga. Carl Bildt har aldrig varit ledamot av skolöverstyrelsen, han kommer inte från Kristinehamn utan från Halmstad, han var vid den aktuella tiden inte gymnasist utan student, han var 0 år, inte, var inte ledamot av elevorganisationen Secos centralstyrelse och han skrev inte om skolfrågor i Aftonbladet. Tidningen hade blandat ihop honom med en kusin vid namn Lars Bildt. Den felaktiga notisen hade bevarats i tidningens arkiv, så småningom förts över till elektronisk form, och så återanvänts efter trettio år. I detta fall var knappast något större skada skedd. Men i andra fall kan det hända att en felaktighet som har cirkulerat i medierna en tid till slut uppfattas som en etablerad sanning. Överordningsmännen i Östra Real i Stockholm samlade i aulan för information efter att lärarstrejken avbrutits. Den unge mannen i glasögon är Carl Bildt. Foto: Arne Schweitz. 7

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Om författaren Lisa Magnusson är frilansjournalist och samhällsdebattör.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Handels om yttrandefrihet

Handels om yttrandefrihet Handels om yttrandefrihet s Innehåll Förord 3 Varför vi har yttrandefrihet 4 Hur och när du kan framföra kritik 7 Att tala med massmedia 11 Företagshemlighetslagen 15 Arbetsdomstolens rättspraxis 17 Fackets

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Lögn, förbannad lögn - och journalistik Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Anders R Olsson Innehåll: Inledning 3 1. Mediekritiken 16 2. Vad ÄR journalistik? 25 3. Vad

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

MÖRDANDE JOURNALISTIK?

MÖRDANDE JOURNALISTIK? MÖRDANDE JOURNALISTIK? En granskning av självmordsrapportering i svensk dagspress Foto: Johannes Wettmark Mördande journalistik? Redaktionen Någonting är fel med 3 - en granskning av självmordsrapporteringen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics Datainspektionens tidning nr 1/2013 Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Viktigare lösa brott än skydda misstänkta Datainspektionens avgående generaldirektör: Vi är i upplevelsebranschen Därför slutar Datainspektionen

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Li Sam: Det här är vad transsexualism egentligen handlar om [4] Utöya: Tragedin berör oss alla [9] Jag har något jag måste

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1. av Lars Olof Lampers. 1 Inledning

Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1. av Lars Olof Lampers. 1 Inledning SOU 2002:95 Sjukhusaffären i Göteborg 1975 Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1 av Lars Olof Lampers 1 Inledning Den 22 oktober 1975 avslöjade Aftonbladet att säkerhetspolisen hade en agent placerad inom Göteborgs

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer