REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN"

Transkript

1 REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN

2 Regler och rutiner för utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan... 1 Inledning Utbildning på forskarnivå Allmänna mål för utbildning på forskarnivå Syfte och mål med utbildningen på forskarnivå vid GIH Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Mål, innehåll och uppläggning Kurser Avhandling/uppsats Examination/Prov Betyg Förkunskapskrav Urval Övergångsregler Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Antagning Ansökan Anställning Övergångsregel Övrigt Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Namnuppgifter Avsedd examen Tidsplan Handledning Studiefinansiering Uppföljning Övrigt Underskrifter Ansvar- och beslutsordning för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Studierektor för utbildning på forskarnivå Institution/prefekt Handläggare för forskning och forskarutbildning Besluts- och beredningsstruktur Anställning Doktorandanställning Utbildningsbidrag När anställningen upphör Doktorandernas arbetsplatser Handledning Beslut om handledartilldelning Arbetsfördelning mellan huvudhandledare och handledare Handledningstid Byte av handledare Allmänt om handledningen Ansvarsfördelning mellan FFN, handledare och doktorand

3 8. Examination Krav för doktorsexamen och licentiatexamen Betyg och bedömning Tillgodoräkning Obligatoriska moment Disputation för doktorsexamen Avläggande av licentiatexamen Examensbevis Jämställdhet och mångfald Etiska regler Indragning av resurser för doktorand Indragning av rätten till handledarskap Studievägledning Doktorandseminarier Doktorandkollegium Internationalisering Doktorspromotion Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå Anordnande och avveckling av utbildning på forskarnivå System för kvalitetsarbetet Uppföljning av beslut

4 INLEDNING I detta dokument finns de regler och rutiner som styr utbildningen på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) gällande från och med den 1 januari Målsättningen är att innehållet i Regler och rutiner för utbildning på forskarnivå vid GIH ska bidra till att skapa en hög kvalitet och rättssäkerhet i utbildningen och säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med gällande lagar och förordningar. 1. Utbildning på forskarnivå 1.1 Allmänna mål för utbildning på forskarnivå De allmänna målen för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen respektive licentiatexamen finns angivna i samt återfinns under rubriken Examination (avsnitt 8) i detta dokument. 1.2 Syfte och mål med utbildningen på forskarnivå vid GIH Utbildning på forskarnivå bedrivs vid svenska lärosäten på uppdrag av regeringen och regleras av bestämmelser i Högskolelagen (HL), Högskoleförordningen och det regleringsbrev för utbildningsområdet som regeringen utfärdar i enlighet med riksdagens beslut om inriktning och resursfördelning. Målet med utbildningen är att studenten ska uppnå en forskarexamen, antingen doktors- eller licentiatexamen, d.v.s. få de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (HL 1 kap 9 ). Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som man kan uppnå inom den svenska högskolan. GIH utbildar doktorander inom idrottsvetenskap för hela samhällets behov. Syftet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att öka kunskapen inom ämnet idrottsvetenskap och att bidra till samhällsutvecklingen inom detta fält. Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning eller kombinerad forskning och utbildning inom högskolan, vid forskningsinstitut eller inom olika samhällssektorer där ny kunskap behöver tas fram med vetenskapliga metoder. Olika yrken har olika krav och utbildningen på forskarnivå ska därför ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete även utöver det forskningsprojekt som ingår i doktorandens individuella studieplan. Doktoranden skall efter examen ha en hög generell kompetens inom idrottsvetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingsprojektet behandlar. För att uppnå detta ska utbildningen på forskarnivå vid GIH också innefatta karriärplanering. Inom denna ska doktoranderna ges möjlighet att klargöra sin kompetens, reflektera över arbets- och livssituationen, målen för utbildningen och dess möjligheter både inom och utanför högskolan. Målet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att doktoranderna ska bli självständiga och kompetenta forskare. Den forskarutbildade ska efter avslutade studier kunna beskriva och förklara teorier och empiriska resultat samt formulera konkreta forskningsfrågor inom det aktuella området. Doktoranden ska också kunna använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier. Den kritiska analysen av tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier är central i utbildningen, liksom förmågan att diskutera och presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt i och utanför vetenskapssamhället. Att doktoranden blir väl förtrogen med forskningsetiska regler är också en viktig del i utbildningen. Speciellt viktigt vid GIH är förmågan att samarbeta tvärvetenskapligt inom det aktuella problemområdet samt analysera och reflektera över vilken roll forskningen i allmänhet, och den idrottsvetenskapliga forskningen i synnerhet, har i samhällsutvecklingen. 4

5 Till sist ska betonas att all verksamhet vid GIH ska präglas av ömsesidig respekt och hänsyn mellan dem som verkar där, studenter, doktorander, lärare och andra. Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet. 5

6 2. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2.1 Mål, innehåll och uppläggning För GIH:s forskarutbildning gäller de examensmål för utbildning på forskarnivå som anges i Högskoleförordningen. Utbildningen innehåller en kursdel och en avhandlingsdel. Efter genomgången kursdel ska doktoranden uppvisa ett brett kunnande inom och en systematisk förståelse av området idrott, fysisk aktivitet och hälsa samt förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med idrottsvetenskapliga metoder i synnerhet. Dessutom ska doktoranden ha tillägnat sig en djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av området. Genom avhandlingsarbetet ska doktoranden visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera idrottsvetenskapliga frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att granska och värdera sådant arbete. Genom aktivt deltagande i doktorandseminarier och med presentationer av sin forskning i såväl nationella som internationella vetenskapliga sammanhang ska doktoranden visa förmåga att muntligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Utbildningen till doktorsexamen motsvarar 240 högskolepoäng, d.v.s. fyra års heltidsstudier. Avhandlingen motsvarar 180 högskolepoäng, resterande 60 högskolepoäng fördelas på olika typer av kurser. Vid GIH är det också möjligt att avlägga licentiatexamen. Detta sker efter uppnådda 120 högskolepoäng, d.v.s. efter två års heltidsstudier, omfattande ett uppsatsarbete om 90 högskolepoäng och en kursdel om 30 högskolepoäng. För doktorsexamen är den obligatoriska kursdelen 30 högskolepoäng och för licentiatexamen 22,5 högskolepoäng. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan enligt de anvisningar som gäller vid GIH. Detta ska ske i samverkan mellan doktorand och handledare. Den individuella studieplanen beslutas av Forsknings och forskarutbildningsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Särskilda avstämningar av utbildningens fortskridande görs vid seminarier, vid vilket externa sakkunniga bedömer progression och prognos inför den senare delen av utbildningen. Vid starten av forskarutbildningen ska varje doktorand genomgå en introduktion till utbildning på forskarnivå vid GIH. 2.2 Kurser De obligatoriska kurserna är: Idrottsvetenskap I: baskurs 7,5 högskolepoäng Vetenskapsteori: en kort allmän introduktion med speciell belysning av vetenskapsteoretiska problem inom idrottsvetenskap, Idrottsvetenskapens och den idrottsrelaterade forskningens framväxt, Forskningsetik med särskild betoning på forskningsetiska frågor med idrottsvetenskaplig relevans, 6

7 Vetenskapligt skrivande och informationskompetens med speciellt fokus på idrottsvetenskap, Idrottsvetenskaplig kommunikation till olika avnämare såsom forskningssamhället, idrottsrörelsen, skol- och hälsosektorn. Idrottsvetenskap II: aktuell idrottsvetenskaplig forskning, 7,5 högskolepoäng Översikt av aktuella idrottsvetenskapliga frågeställningar, Idrottsvetenskaplig forskning inom områdets olika inriktningar, nationellt och internationellt, Forskningsmetoder inom idrottsvetenskap (olika inriktningar). Idrottsvetenskaplig ämneskurs. 15 högskolepoäng för doktorsexamen; 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen Fördjupning inom det kunskapsområde som omfattar den planerade avhandlingen. Doktoranden ges här tillfälle att problematisera kring sin tilltänkta forskningsuppgift samt ge den en vetenskaplig utformning. Kursen ska resultera i en skriftlig presentation av en forskningsplan för projektdelen i den planerade avhandlingen, vilken ska ingå i den individuella studieplanen. Presentationen ska innefatta en sammanfattning av kunskapsläget, inklusive metodik och teoribildning, samt formulering av hypoteser och frågeställningar. Muntlig presentation ska ske vid ett doktorandseminarium. De obligatoriska kurserna ska ha genomförts med godkänt resultat innan halvtidsseminariet. Återstående 30 högskolepoäng för doktorsexamen (respektive 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen) kan utgöras av kurser i statistik och/eller inledande högskolepedagogik eller av valbara kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå vid GIH eller vid andra lärosäten i eller utanför Sverige. Dessa kurser kan även innefatta individuella litteratureller metodkurser eller aktivt deltagande i seminarieserier. Grundkravet är att kurserna har en godkänd kursplan och att examination med godkänt resultat har dokumenterats. Alla doktorander i vilkas individuella studieplaner ingår institutionstjänstgöring i form av undervisning ska genomgå högskolepedagogisk utbildning. 2.3 Avhandling/uppsats För avläggande av doktorsexamen ska doktoranden ha utarbetat en avhandling baserad på ett självständigt vetenskapligt arbete. Inriktningen på avhandlingsarbetet bestäms i samråd med huvudhandledaren i samband med antagningen. Avhandlingen kan utformas som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar, uppsatser eller rapporter med en integrerande och diskuterande inramning (sammanläggningsavhandling) eller som ett sammanhängande verk (monografiavhandling). Genomförandet av avhandlingsarbetet ska präglas av progression i det att doktoranden får ett successivt ökat självständigt ansvar för de olika delarna i forskningsprocessen. Avhandlingsarbetet ska presenteras vid ett halvtidsseminarium samt genomgå kvalitetsgranskning innan disputation/licentiatseminarium. För licentiatexamen ska en sammanläggning av artiklar med en kort ramberättelse alternativt en sammanhängande uppsats utarbetas enligt samma kriterier som för doktorsavhandling. Arbetet ska genomgå kvalitetsgranskning innan tillstånd till licentiatseminarium ges av Forsknings- och utbildningsnämnden. 7

8 Om doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen eller delar av den författats tillsammans med andra måste doktorandens insats klart kunna särskiljas och styrkas av huvudhandledaren i ansökan om examination. 2.4 Examination/Prov För doktorsexamen krävs att doktoranden fullgjort utbildningen om 240 högskolepoäng och för licentiatexamen 120 högskolepoäng enligt de regler som återfinns nedan samt i avsnitt 8, Examination. Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska bedömas av en betygsnämnd. Bedömningen ska grunda sig dels på den skriftliga avhandlingen, dels på det muntliga försvaret av densamma vid en offentlig disputation med opponent. Kursdelen ska vara examinerad med godkänt resultat. Examination av kurser sker genom muntliga eller skriftliga prov och/eller arbetsuppgifter och bedöms av examinator. 2.5 Betyg En doktorsavhandling/licentiatuppsats ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Kurser inom utbildning på forskarnivå bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd. 2.6 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid GIH får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. GIH har inga krav på särskild behörighet. 2.7 Urval Vid antagningen sker urval bland sökanden som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt på det självständiga arbete som genomförts inom ramen för kandidat-/magister-/mastersexamen (eller motsvarande dokument). Möjligheten att erbjuda tillfredsställande handledning och resurser i övrigt är också av vikt. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen ger inte företräde framför andra sökande. 8

9 2.8 Övergångsregler Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. har tagit ut en kandidatexamen om 120 poäng, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet, dock längst till utgången av juni

10 3. Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 3.1 Inledning Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå beslutas av högskolestyrelsen och regleras av Högskoleförordningen. Här beskrivs de tillämpningar och rutiner som gäller för antagning av doktorander vid GIH. Doktorander vid GIH antas i ämnet idrottsvetenskap. Antagningen gäller utbildning till doktorsexamen eller licentiatexamen. Avsedd examen ska anges i ansökan. Möjlighet finns att efter avslutad licentiatexamen via förnyad ansökan fortsätta sin utbildning mot doktorsexamen. 3.2 Antagning Beslut om antagning fattas av Forsknings- och forskarutbildningsfrågor (FFN) vid GIH. Beslut bereds av Utbildnings- och forskningsavdelningen. Antagningskrav För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att den sökande 1. har grundläggande behörighet, 2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen, 3. har en hållbar finansieringsplan, 4. har tillfredsställande handledning, 5. har en individuell studieplan, inklusive en preliminär forskningsplan. Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Särskild behörighet GIH har inga krav på särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. Bedömning av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen FFN bedömer och beslutar om den sökande har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt på det självständiga arbete som genomförts inom ramen för kandidat-/magister-/mastersexamen (eller motsvarande dokument). Urval Ovanstående bedömningsgrund gäller även vid urval bland behöriga sökanden i det fall dessas antal överskrider det antal som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. Urvalsprocessen ska dokumenteras. Vid val mellan två jämbördiga sökande av olika kön bör i första hand underrepresenterat kön väljas. Med underrepresenterat kön avses de fall då andelen kvinnliga eller manliga sökande understiger 40 procent. 10

11 Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte ge sökanden företräde framför andra. När en studerande antagits till utbildning på forskarnivå genom beslut i FFN ska ett antagningsbeslut utfärdas och antagningsuppgifterna läggas in i Ladok. Detta görs av Utbildnings- och forskningsavdelningen. Finansiering För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att finansiering för hela forskarutbildningen kan säkerställas, d.v.s. i 4 år heltid för utbildning som leder till doktorsexamen respektive i 2 år heltid för licentiatexamen. Finansiering kan ske genom GIH:s interna medel och/eller genom externa finansiärer. FFN:s beslut om anställning kan inte överklagas. Handledning Ansökan ska innehålla förslag på handledare. Vid antagningen ska minst två handledare för varje doktorand utses av FFN. En av dem ska utses till huvudhandledare med huvudansvar för doktorandens utbildning. Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd över 40 procent vid GIH. Genomgången handledarutbildningen eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Byte av handledare beslutas av FFN. Individuell studieplan En individuell studieplan ska utformas enligt de anvisningar som gäller vid GIH. 3.3 Ansökan Ansökan om antagning till forskarutbildning vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om handledare och finansiering, en preliminär individuell studieplan samt bilagor enligt nedan. Till ansökan ska biläggas: Examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet och i förekommande fall intyg om extern finansiering. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 högskolepoängen på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande). Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan. Ansökningstillfällen När GIH ska anta en eller flera doktorander sker detta genom offentlig annonsering i gängse medier eller likvärdigt förfarande. Annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå ska finnas på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid. Utlysning sker vid två tillfällen per år, det ena med sista ansökningsdag den 15 april, det andra den 15 oktober. Utbildningen för antagna doktorander startar den 1 juli samma år respektive den 1 januari påföljande år. 11

12 Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl. 3.4 Anställning Vid ansökningstillfället den 15 oktober ges även möjlighet att söka anställning som doktorand via GIH:s interna forskningsmedel. Regler för anställning som doktorand samt för andra anställningar relaterade till utbildning på forskarnivå återfinns under 6. Anställning, senare i dokumentet. 3.5 Övergångsregel Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni Övrigt FFN får anta en doktorand, som tidigare antagits vid annat universitet eller högskola, utan att denne måste söka i de två ordinarie antagningsomgångarna. Då kan doktoranden fortsätta sin utbildning och examineras vid GIH. Tillgodoräknande får ske då det bedöms att det bidrar till kvaliteten i den enskilda studentens utbildning. Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier ska begäras av den sökande i samband med antagningen. Tillgodoräknande ska prövas på studentens begäran, i varje enskilt fall. Studierektor resp. vice studierektor för utbildning på forskarnivå beslutar på delegation från FFN om tillgodoräknande. 12

13 4. Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 4.1 Inledning Den individuella studieplanen ska utarbetas i samråd mellan doktoranden och handledarna. Den ska föreläggas Forsknings och forskarutbildningsnämnden (FFN) i samband med ansökan om antagning till forskarutbildning vid GIH. Komplettering av den preliminära individuella studieplanen med forskningsplan ska ske tre månader (doktorsexamen) respektive 1,5 månader (licentiatexamen) efter det att doktoranden påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid GIH. FFN fastställer den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen följs upp årligen genom en skriftlig rapport från doktoranden och huvudhandledaren ställd till FFN. Större förändringar i den individuella studieplanen anmäls till FFN som fattar beslut om revidering. 4.2 Namnuppgifter I dokumentet ska anges: doktorandens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e postadress samt samtliga handledares namn, titlar, institutionsadresser och e postadresser. 4.3 Avsedd examen Här anges vilken examen, doktors eller licentiatexamen, som är målet för utbildningen. Det är möjligt att anta sökande som endast avser att avlägga licentiatexamen, men det är också möjligt för en person som blivit antagen till studier som avslutas med en licentiatexamen att därefter ansöka om att bli antagen till fortsatt utbildning mot doktorsexamen Tidsplan Antagningsdatum Här anges när doktoranden formellt antogs till utbildning på forskarnivå. Om doktoranden antogs vid annan tidpunkt än när han eller hon i praktiken påbörjade sin utbildning ska detta anges. Eventuellt antagningsbevis från annat lärosäte ska bifogas. Planerad aktivitetsgrad och utbildningstid Aktivitetsgraden anges här så noggrant som möjligt i procent. Den angivna aktivitetsgraden ska ta hänsyn till institutionstjänstgöring, vilken leder till att aktivitetsgraden sjunker. Aktiviteten får också vara lägre om det finns särskilda skäl. Doktorander som är antagna till deltidsstudier måste enligt högskoleförordningen bli klara med sin utbildning på 8 år. Detta innebär en studietakt på minst 50 procent. Motsvarande tidsgräns för licentiatexamen är 4 år. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. FFN fattar beslut om förlängning efter särskild ansökan. 13

14 Tillgodoräkning Ansökan om tillgodoräkning av vissa utbildningsdelar ska anges i ansökan om antagning till forskarutbildning. Av FFN beviljad tillgodoräkning ska införas i den individuella studieplanen och registreras i Ladok. Tidpunkter för viktiga delmål Datum för när viktiga delmål beräknas uppnås ska anges. Detta gäller exempelvis halvtidsseminarium och nivåer som är förknippade med steg i lönetrappan. Beräknad tidpunkt för disputation respektive licentiatseminarium ska anges. Kursdel Här anges avklarade och planerade kursers namn, innehåll och poängantal. Kursplanering i den individuella studieplanen ska omfatta en tidsplan för när de obligatoriska kurserna ska infalla samt, i görligaste mån, vilka ämneskurser och metodkurser som ska klaras av för att uppfylla det totala kunskapskravet på 60 högskolepoäng (doktorsexamen) respektive 30 högskolepoäng (licentiatexamen). Projektdel I den individuella studieplanen ska vid ansökningstillfället ingå en preliminär beskrivning av inriktningen på det planerade forskningsprojektet. Den individuella studieplanen ska kompletteras med en mer ingående forskningsplan innehållande bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform. Forskningsplanen ska inlämnas till FFN 3 månader (doktorsexamen) respektive 1,5 månader (licentiatexamen) efter att doktoranden påbörjat sin utbildning på forskarnivå. Om forskningsprojektet till dels ska förläggas vid annat lärosäte ska detta anges. 4.5 Handledning Här anges hur doktorandens handledning är organiserad. Beslut om handledare ska fattas av FFN i samband med antagningen till utbildning på forskarnivå. Varje doktorand ska ha minst två handledare varav en ska vara huvudhandledare. I den individuella studieplanen anges hur mycket tid och under vilka former handledningen ska ske, samt arbetsfördelningen mellan handledarna. Flera handledare kan komma att engageras under utbildningens gång. Under delar av utbildningen på forskarnivå kan också externa experter anlitas med specifik ämneskompetens. 4.6 Studiefinansiering En detaljerad finansieringsplan för hela utbildningstiden ska ingå i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå samt i den individuella studieplanen. Det är viktigt att det i finansieringsplanen klart framgår vilken del av försörjningen som avser doktorandens egen utbildning och vad som avser institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöring Här anges planerad institutionstjänstgörings mål, omfattning och innehåll. Se vidare avsnitt 6.1 och Uppföljning Den individuella studieplanen ska följas upp i april varje år. Detta sker genom en skriftlig rapport som lämnas in gemensamt till FFN av doktorand och huvudhandledare. I rapporten ska för varje del anges hur utbildning och forskning frams kridit. Vid behov kompletteras den skriftliga rapporten med ett samtal mellan doktorand, handledare och 14

15 representant från FFN (alternativt studierektor, examinator eller forskningshandläggare beroende på ärendets art). Vid väsentliga avvikelser från den individuella studieplanen ska beslut om revidering tas av FFN. Innan en ändring görs ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Doktoranden och huvudhandledaren ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. 4.8 Övrigt Här beskrivs de övriga åtaganden som doktoranden och FFN har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behöver fastläggas för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. 4.9 Underskrifter Den individuella studieplanen ska dateras och skrivas under av doktorand, huvudhandledare, handledare, examinator och av FFN därför utsedd person. 15

16 5. Ansvar- och beslutsordning för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastikoch idrottshögskolan 5.1 Inledning Gymnastik- och idrottshögskolans beslutsordning redovisar vilka organ och befattningshavare som får fatta beslut för GIH:s räkning samt vilka beslut de får fatta. Högskolestyrelsen (HS) fattar beslut om GIH:s utbildnings och forskningsstrategier och tar ett specifikt ansvar för utbildning på forskarnivå genom att besluta om inrättande och avvecklande av utbildning på forskarnivå och forskarutbildningsämnen. HS tar även ett löpande ansvar för utbildningen i samband med fastställande av årsredovisning, verksamhetsplan och budgetunderlag. HS får information om utbildningen fortlöpande genom rektors återkommande rapportering till HS sammanträden. HS fattar beslut om åtgärdsprogram av övergripande natur, där även betydande finansiering kan krävas, samt följer upp utbildningen genom verksamhetsutvecklingsprocessen. Rektor följer upp all utbildning vid GIH årligen i enlighet med det övergripande systemet för kvalitetsarbetet. Detta system innefattar även utbildning på forskarnivå. Genom verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning inom ramen för verksamhetsutvecklingsprocessen sker uppföljningen av utbildningens förutsättningar och måluppfyllelse. Rektor håller sig även informerad om utbildningen regelbundet genom FFN:s mötesprotokoll och vid överläggningar i Ledningsgruppen. 5.2 Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Vid GIH ska det finnas en Forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) med ansvar för all forskning respektive all utbildning på forskarnivå som bedrivs vid GIH. Nämnden ska inom sitt ansvarsområde planera, samordna och kvalitetssäkra utbildning på forskarnivå samt lämna underlag till rektor och högskolestyrelse för deras beslut i dessa frågor. Nämnderna yttrar sig i frågor inom ansvarsområdet som i övrigt är av principiell vikt. FFN ska ledas av en ordförande. Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare. FFN:s ledamöter ska utses genom ett nomineringsförfarande som förrättas bland GIH:s anställda. Flertalet av ledamöterna i nämnden ska vara vetenskapligt kompetenta på docentnivå. Rektor utser nämnd bland de nominerade ledamöterna. FFN har möjlighet att utse det/de beslutande- och/eller beredande organ som nämnden önskar. FFN ska ha det övergripande kvalitetsansvaret för utbildning på forskarnivå vid GIH. FFN lämnar också förslag till Högskolestyrelsen om inrättande av forskarutbildningsämnen, fastställer allmänna och individuella studieplaner samt fattar beslut om antagning av doktorander, utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation, m.m. Dock får frågor om indragning av rätt till handledning och andra resurser för doktorand inte delegeras av rektor. Vid beslut om delegation av frågor inom utbildning på forskarnivå ska hänsyn tas till rättssäkerheten hos studerande på forskarnivå samt till nämndens möjlighet att utöva tillsyn över utbildningen. 16

17 5.3 Studierektor för utbildning på forskarnivå Vid GIH ska det finnas en studierektor för utbildning på forskarnivå. Studierektorn utses av FFN. Studierektorns uppgift är att vara ett stöd för doktorander. 5.4 Institution/prefekt Institutionen har ett operativt ansvar samt ett arbetsgivaransvar när det gäller ärenden som rör utbildningen på forskarnivå. Prefekten ansvarar därmed för att verksamheten genomförs inom ramen för gällande lagar, förordningar och lokala styrdokument. 5.5 Handläggare för forskning och forskarutbildning Vid Utbildnings- och forskningsavdelningen ska det finnas en kvalificerad handläggare för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Handläggaren ska vara ett administrativt stöd till FFN och doktoranderna i dessa frågor. 5.6 Besluts- och beredningsstruktur Beslutas av Bereds av Kommentar Inrättande och avvecklande av forskarutbildningsämne HS FFN Fastställande av allmän studieplan FFN FFN Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå FFN FFN Fastställande av individuell studieplan FFN FFN Uppföljning av individuell studieplan FFN FFN Beslut om utseende av handledare/byte av handledare FFN FFN Inrättande, revidering och fastställande av kursplan samt avvecklande av kurs FFN FFN Medgivande av undantag från grundläggande behörighet vid särskilda skäl FFN FFN HF 7 kap 39 Utseende av betygsnämnd och opponent, minsta antal ex av avhandling FFN FFN Tid och plats för disputation Rektor FFN Indragning av handledning och andra resurser för doktorand Rektor FFN HF 6 kap 30 Återgivande av rätt till handledning och resurser till doktorand Rektor FFN HF 6 kap 31 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå HS FFN HF 6 kap 3 andra stycket Anställning som doktorand FFN* FFN HF 5 kap 6 Bedömningsgrunder för urval vid antagning av doktorand FFN FFN HF 7 kap 41 Utseende av examinator FFN FFN * På delegation från rektor 17

18 6. Anställning 6.1 Doktorandanställning Förutsättningar för anställning Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. För anställningen gäller samma behörighetskrav, bedömning och urval som vid antagningen. För mer information om antagningen hänvisas till avsnitt 3, Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Annonsering GIH informerar om lediga doktorandanställningar genom en annonsering eller med ett likvärdigt förfarande så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl vid GIH är när en sökande till utbildning på forskarnivå i konkurrens sökt och erhållit delfinansiering från en forskningsfinansiär. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) kan då besluta att finansiera anställning, som doktorand för att möjliggöra utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Det förutsatt att FFN har de medel som krävs för att erbjuda den sökande anställning som doktorand och att den sökande antagits till utbildning på forskarnivå. Beslut om anställning Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. Efter beredning fattar FFN beslut om anställning av doktorand och om tjänstgöringsgrad. Anställningstid En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. På begäran av FFN redovisar personalavdelningen frånvaro som beror på de ovan nämnda särskilda skälen. Efter beredning av Utbildnings- och forskningsavdelningen fattar FFN beslut om förlängning av doktorandanställningen. Arbetsuppgifter En anställning som doktorand vid GIH är till för att doktorander ska genomföra sin utbildning på forskarnivå. Doktorander ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men kan vid behov och efter konakt med prefekt i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration, institutionstjänstgöring. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av heltid. Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som tjänstgöringen utgör. 18

19 Institutionstjänstgöring i form av undervisning och administration Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som institutionstjänstgöringen utgör. Innan en doktorand börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska han eller hon informeras om vilka beräkningsgrunder för anställningstid som gäller. Vid GIH ansvarar institutionen för att löpande budgetera medel för förlängning av doktorandanställning på grund av institutionstjänstgöring. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid GIH ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Lön Vid GIH har den som anställts som doktorand en garanterad lön enligt en doktorandtrappa som utgår från hur stor del av utbildningen som är avklarad. Årsarbetstid, semester och övertid Vid GIH tillämpas lärarnas arbetstidsavtal för doktorander när det gäller årsarbetstid och semester. Bestämmelser om övertid gäller inte för doktorander. Sjukdom Om doktoranden blir sjuk ska förutom handledaren/närmaste chef även växeln och personalavdelningen meddelas. Vid kortare frånvaro (ej mer än sju dagar) rapporterar doktoranden sjukfrånvaron i Agresso. Läkarintyg lämnas från och med den 8:e sjukdagen till personalavdelningen som skickar det vidare till Försäkringskassan. Arbetsgivaren gör sjukavdrag enligt nedanstående: Dag 1 (karensdag) 100% löneavdrag Dag % löneavdrag Dag % löneavdrag upp till basbeloppstaket och 12,4% löneavdrag för lönedelar över basbeloppstaket. När doktoranden är frisk ska personalavdelningen meddelas. Försäkringar och socialt skyddsnät Den som är anställd som doktorand omfattas av kollektivavtalade förmåner utöver det lagstadgade grundskyddet. Dessa inkluderar bland annat avtalspension, arbetsskadeförsäkring samt ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Dessutom uppfyller doktoranden villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa. Doktoranden får också del av de personalförmåner som GIH ger till alla anställda. Introduktion på arbetsplatsen Vid GIH ges alla doktorander en strukturerad och välkomnande arbetsplatsintroduktion. Forskningshandläggaren har det övergripande ansvaret för att introduktionen fungerar. Doktoranden ska ha en fungerande arbetsplats vid institutionen. Information om arbetsplatsens olika rutiner samt lönefrågor, sjukdom, semester, föräldraledighet, etc äger rum under den första tiden på arbetsplatsen. Alla doktorander ska också ges möjlighet att under introduktionen ta del av högskolans policy kring exempelvis, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. 6.2 Utbildningsbidrag I undantagsfall kan ersättning i form av utbildningsbidrag förekomma vid GIH. Detta gäller endast doktorander finansierade med externa medel. När utbildningsbidrag ges ska den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen bäst ges företräde. Beslut om utbildningsbidrag fattas av FFN på delegation av rektor. Utbildningsbidrag får enbart 19

20 lämnas till den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett statligt universitet eller en statlig högskola. Assistentanställning Assistentanställning är en deltidsanställning som endast kan erbjudas till doktorander med utbildningsbidrag. Arbetet för en assistent ska avse undervisning administration eller medverkan i forskning. Assistentanställningen tillsätts utan utlysning och omfattar i normalfallet högst 20 procent av full arbetstid vid GIH. Assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. En anställning som assistent som omfattar 20 procent av full arbetstid innebär inte en motsvarande förlängning av doktorandtiden. Anställningen får förnyas. Efter beredning av och rekommendation från FFN och prefekt beslutar GIH:s rektor om anställning som assistent. Längd på utbildningsbidrag Utbildningsbidrag beviljas för högst ett år i taget, därefter måste doktoranden ansöka om nytt bidrag. Har doktoranden haft utbildningsbidrag tidigare och med framgång ägnat sig åt forskarutbildningen har han eller hon företräde till förnyat bidrag. Helt utbildningsbidrag kan ges för maximalt två år och fem månader. Helt utbildningsbidrag får lämnas för längre tid än två år och fem månader om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Anställning som doktorand De som erhåller utbildningsbidrag ska, efter ansökan, erbjudas doktorandtjänst de två sista åren inom utbildningen på forskarnivå. Detta gäller dock inte om rektor har beslutat att dra in doktorandens resurser. Det är den individuella studieplanen som avgör när två års utbildning på heltid återstår. För resterande utbildningstid krävs finansiering motsvarande anställning som doktorand i enlighet med finansieringsplanen vid antagningen. Sociala förmåner Utbildningsbidrag är ingen anställning och därför gäller inte heller samma sociala förmåner som vid en doktorandanställning. Av den anledningen finns därför heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet ska istället regleras i den individuella studieplanen. Doktorand behåller utbildningsbidrag vid sjukdom och föräldraledighet. Om doktoranden hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får doktoranden som regel ha den vilande. Det är viktigt att doktoranden kontaktar försäkringskassan angående detta. Doktoranden kan sedan begära förlängning av studiestödstiden motsvarande tiden som gått förlorad. Sådan förlängning beviljas dock bara mot uppvisande av läkarintyg eller intyg från försäkringskassan om uppburen föräldrapenning. Utbildningsbidraget är pensionsgrundande, dock inte vad det gäller avtalspension. Utbildningsbidraget ger inte underlag för sjukpenning eller ersättning från A-kassan. Har doktoranden däremot utbildningsbidrag kombinerat med assistentanställning kan doktoranden få sjuk- eller föräldrapenning baserat på assistentanställningen, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbasbeloppet. Bidragets storlek och utbetalning Utbildningsbidraget är fast och ändras inte i takt med forskarutbildningens fortskridande. Utbetalning av utbildningsbidrag sker månadsvis i efterskott. 20

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer