REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN"

Transkript

1 REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN

2 Regler och rutiner för utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan... 1 Inledning Utbildning på forskarnivå Allmänna mål för utbildning på forskarnivå Syfte och mål med utbildningen på forskarnivå vid GIH Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Mål, innehåll och uppläggning Kurser Avhandling/uppsats Examination/Prov Betyg Förkunskapskrav Urval Övergångsregler Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Antagning Ansökan Anställning Övergångsregel Övrigt Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Namnuppgifter Avsedd examen Tidsplan Handledning Studiefinansiering Uppföljning Övrigt Underskrifter Ansvar- och beslutsordning för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Inledning Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Studierektor för utbildning på forskarnivå Institution/prefekt Handläggare för forskning och forskarutbildning Besluts- och beredningsstruktur Anställning Doktorandanställning Utbildningsbidrag När anställningen upphör Doktorandernas arbetsplatser Handledning Beslut om handledartilldelning Arbetsfördelning mellan huvudhandledare och handledare Handledningstid Byte av handledare Allmänt om handledningen Ansvarsfördelning mellan FFN, handledare och doktorand

3 8. Examination Krav för doktorsexamen och licentiatexamen Betyg och bedömning Tillgodoräkning Obligatoriska moment Disputation för doktorsexamen Avläggande av licentiatexamen Examensbevis Jämställdhet och mångfald Etiska regler Indragning av resurser för doktorand Indragning av rätten till handledarskap Studievägledning Doktorandseminarier Doktorandkollegium Internationalisering Doktorspromotion Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå Anordnande och avveckling av utbildning på forskarnivå System för kvalitetsarbetet Uppföljning av beslut

4 INLEDNING I detta dokument finns de regler och rutiner som styr utbildningen på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) gällande från och med den 1 januari Målsättningen är att innehållet i Regler och rutiner för utbildning på forskarnivå vid GIH ska bidra till att skapa en hög kvalitet och rättssäkerhet i utbildningen och säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med gällande lagar och förordningar. 1. Utbildning på forskarnivå 1.1 Allmänna mål för utbildning på forskarnivå De allmänna målen för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen respektive licentiatexamen finns angivna i samt återfinns under rubriken Examination (avsnitt 8) i detta dokument. 1.2 Syfte och mål med utbildningen på forskarnivå vid GIH Utbildning på forskarnivå bedrivs vid svenska lärosäten på uppdrag av regeringen och regleras av bestämmelser i Högskolelagen (HL), Högskoleförordningen och det regleringsbrev för utbildningsområdet som regeringen utfärdar i enlighet med riksdagens beslut om inriktning och resursfördelning. Målet med utbildningen är att studenten ska uppnå en forskarexamen, antingen doktors- eller licentiatexamen, d.v.s. få de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (HL 1 kap 9 ). Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som man kan uppnå inom den svenska högskolan. GIH utbildar doktorander inom idrottsvetenskap för hela samhällets behov. Syftet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att öka kunskapen inom ämnet idrottsvetenskap och att bidra till samhällsutvecklingen inom detta fält. Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning eller kombinerad forskning och utbildning inom högskolan, vid forskningsinstitut eller inom olika samhällssektorer där ny kunskap behöver tas fram med vetenskapliga metoder. Olika yrken har olika krav och utbildningen på forskarnivå ska därför ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete även utöver det forskningsprojekt som ingår i doktorandens individuella studieplan. Doktoranden skall efter examen ha en hög generell kompetens inom idrottsvetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingsprojektet behandlar. För att uppnå detta ska utbildningen på forskarnivå vid GIH också innefatta karriärplanering. Inom denna ska doktoranderna ges möjlighet att klargöra sin kompetens, reflektera över arbets- och livssituationen, målen för utbildningen och dess möjligheter både inom och utanför högskolan. Målet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att doktoranderna ska bli självständiga och kompetenta forskare. Den forskarutbildade ska efter avslutade studier kunna beskriva och förklara teorier och empiriska resultat samt formulera konkreta forskningsfrågor inom det aktuella området. Doktoranden ska också kunna använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier. Den kritiska analysen av tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier är central i utbildningen, liksom förmågan att diskutera och presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt i och utanför vetenskapssamhället. Att doktoranden blir väl förtrogen med forskningsetiska regler är också en viktig del i utbildningen. Speciellt viktigt vid GIH är förmågan att samarbeta tvärvetenskapligt inom det aktuella problemområdet samt analysera och reflektera över vilken roll forskningen i allmänhet, och den idrottsvetenskapliga forskningen i synnerhet, har i samhällsutvecklingen. 4

5 Till sist ska betonas att all verksamhet vid GIH ska präglas av ömsesidig respekt och hänsyn mellan dem som verkar där, studenter, doktorander, lärare och andra. Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet. 5

6 2. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2.1 Mål, innehåll och uppläggning För GIH:s forskarutbildning gäller de examensmål för utbildning på forskarnivå som anges i Högskoleförordningen. Utbildningen innehåller en kursdel och en avhandlingsdel. Efter genomgången kursdel ska doktoranden uppvisa ett brett kunnande inom och en systematisk förståelse av området idrott, fysisk aktivitet och hälsa samt förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med idrottsvetenskapliga metoder i synnerhet. Dessutom ska doktoranden ha tillägnat sig en djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av området. Genom avhandlingsarbetet ska doktoranden visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera idrottsvetenskapliga frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att granska och värdera sådant arbete. Genom aktivt deltagande i doktorandseminarier och med presentationer av sin forskning i såväl nationella som internationella vetenskapliga sammanhang ska doktoranden visa förmåga att muntligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Utbildningen till doktorsexamen motsvarar 240 högskolepoäng, d.v.s. fyra års heltidsstudier. Avhandlingen motsvarar 180 högskolepoäng, resterande 60 högskolepoäng fördelas på olika typer av kurser. Vid GIH är det också möjligt att avlägga licentiatexamen. Detta sker efter uppnådda 120 högskolepoäng, d.v.s. efter två års heltidsstudier, omfattande ett uppsatsarbete om 90 högskolepoäng och en kursdel om 30 högskolepoäng. För doktorsexamen är den obligatoriska kursdelen 30 högskolepoäng och för licentiatexamen 22,5 högskolepoäng. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan enligt de anvisningar som gäller vid GIH. Detta ska ske i samverkan mellan doktorand och handledare. Den individuella studieplanen beslutas av Forsknings och forskarutbildningsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Särskilda avstämningar av utbildningens fortskridande görs vid seminarier, vid vilket externa sakkunniga bedömer progression och prognos inför den senare delen av utbildningen. Vid starten av forskarutbildningen ska varje doktorand genomgå en introduktion till utbildning på forskarnivå vid GIH. 2.2 Kurser De obligatoriska kurserna är: Idrottsvetenskap I: baskurs 7,5 högskolepoäng Vetenskapsteori: en kort allmän introduktion med speciell belysning av vetenskapsteoretiska problem inom idrottsvetenskap, Idrottsvetenskapens och den idrottsrelaterade forskningens framväxt, Forskningsetik med särskild betoning på forskningsetiska frågor med idrottsvetenskaplig relevans, 6

7 Vetenskapligt skrivande och informationskompetens med speciellt fokus på idrottsvetenskap, Idrottsvetenskaplig kommunikation till olika avnämare såsom forskningssamhället, idrottsrörelsen, skol- och hälsosektorn. Idrottsvetenskap II: aktuell idrottsvetenskaplig forskning, 7,5 högskolepoäng Översikt av aktuella idrottsvetenskapliga frågeställningar, Idrottsvetenskaplig forskning inom områdets olika inriktningar, nationellt och internationellt, Forskningsmetoder inom idrottsvetenskap (olika inriktningar). Idrottsvetenskaplig ämneskurs. 15 högskolepoäng för doktorsexamen; 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen Fördjupning inom det kunskapsområde som omfattar den planerade avhandlingen. Doktoranden ges här tillfälle att problematisera kring sin tilltänkta forskningsuppgift samt ge den en vetenskaplig utformning. Kursen ska resultera i en skriftlig presentation av en forskningsplan för projektdelen i den planerade avhandlingen, vilken ska ingå i den individuella studieplanen. Presentationen ska innefatta en sammanfattning av kunskapsläget, inklusive metodik och teoribildning, samt formulering av hypoteser och frågeställningar. Muntlig presentation ska ske vid ett doktorandseminarium. De obligatoriska kurserna ska ha genomförts med godkänt resultat innan halvtidsseminariet. Återstående 30 högskolepoäng för doktorsexamen (respektive 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen) kan utgöras av kurser i statistik och/eller inledande högskolepedagogik eller av valbara kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå vid GIH eller vid andra lärosäten i eller utanför Sverige. Dessa kurser kan även innefatta individuella litteratureller metodkurser eller aktivt deltagande i seminarieserier. Grundkravet är att kurserna har en godkänd kursplan och att examination med godkänt resultat har dokumenterats. Alla doktorander i vilkas individuella studieplaner ingår institutionstjänstgöring i form av undervisning ska genomgå högskolepedagogisk utbildning. 2.3 Avhandling/uppsats För avläggande av doktorsexamen ska doktoranden ha utarbetat en avhandling baserad på ett självständigt vetenskapligt arbete. Inriktningen på avhandlingsarbetet bestäms i samråd med huvudhandledaren i samband med antagningen. Avhandlingen kan utformas som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar, uppsatser eller rapporter med en integrerande och diskuterande inramning (sammanläggningsavhandling) eller som ett sammanhängande verk (monografiavhandling). Genomförandet av avhandlingsarbetet ska präglas av progression i det att doktoranden får ett successivt ökat självständigt ansvar för de olika delarna i forskningsprocessen. Avhandlingsarbetet ska presenteras vid ett halvtidsseminarium samt genomgå kvalitetsgranskning innan disputation/licentiatseminarium. För licentiatexamen ska en sammanläggning av artiklar med en kort ramberättelse alternativt en sammanhängande uppsats utarbetas enligt samma kriterier som för doktorsavhandling. Arbetet ska genomgå kvalitetsgranskning innan tillstånd till licentiatseminarium ges av Forsknings- och utbildningsnämnden. 7

8 Om doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen eller delar av den författats tillsammans med andra måste doktorandens insats klart kunna särskiljas och styrkas av huvudhandledaren i ansökan om examination. 2.4 Examination/Prov För doktorsexamen krävs att doktoranden fullgjort utbildningen om 240 högskolepoäng och för licentiatexamen 120 högskolepoäng enligt de regler som återfinns nedan samt i avsnitt 8, Examination. Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska bedömas av en betygsnämnd. Bedömningen ska grunda sig dels på den skriftliga avhandlingen, dels på det muntliga försvaret av densamma vid en offentlig disputation med opponent. Kursdelen ska vara examinerad med godkänt resultat. Examination av kurser sker genom muntliga eller skriftliga prov och/eller arbetsuppgifter och bedöms av examinator. 2.5 Betyg En doktorsavhandling/licentiatuppsats ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Kurser inom utbildning på forskarnivå bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd. 2.6 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid GIH får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. GIH har inga krav på särskild behörighet. 2.7 Urval Vid antagningen sker urval bland sökanden som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt på det självständiga arbete som genomförts inom ramen för kandidat-/magister-/mastersexamen (eller motsvarande dokument). Möjligheten att erbjuda tillfredsställande handledning och resurser i övrigt är också av vikt. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen ger inte företräde framför andra sökande. 8

9 2.8 Övergångsregler Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. har tagit ut en kandidatexamen om 120 poäng, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet, dock längst till utgången av juni

10 3. Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 3.1 Inledning Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå beslutas av högskolestyrelsen och regleras av Högskoleförordningen. Här beskrivs de tillämpningar och rutiner som gäller för antagning av doktorander vid GIH. Doktorander vid GIH antas i ämnet idrottsvetenskap. Antagningen gäller utbildning till doktorsexamen eller licentiatexamen. Avsedd examen ska anges i ansökan. Möjlighet finns att efter avslutad licentiatexamen via förnyad ansökan fortsätta sin utbildning mot doktorsexamen. 3.2 Antagning Beslut om antagning fattas av Forsknings- och forskarutbildningsfrågor (FFN) vid GIH. Beslut bereds av Utbildnings- och forskningsavdelningen. Antagningskrav För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att den sökande 1. har grundläggande behörighet, 2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen, 3. har en hållbar finansieringsplan, 4. har tillfredsställande handledning, 5. har en individuell studieplan, inklusive en preliminär forskningsplan. Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Särskild behörighet GIH har inga krav på särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. Bedömning av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen FFN bedömer och beslutar om den sökande har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt på det självständiga arbete som genomförts inom ramen för kandidat-/magister-/mastersexamen (eller motsvarande dokument). Urval Ovanstående bedömningsgrund gäller även vid urval bland behöriga sökanden i det fall dessas antal överskrider det antal som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. Urvalsprocessen ska dokumenteras. Vid val mellan två jämbördiga sökande av olika kön bör i första hand underrepresenterat kön väljas. Med underrepresenterat kön avses de fall då andelen kvinnliga eller manliga sökande understiger 40 procent. 10

11 Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte ge sökanden företräde framför andra. När en studerande antagits till utbildning på forskarnivå genom beslut i FFN ska ett antagningsbeslut utfärdas och antagningsuppgifterna läggas in i Ladok. Detta görs av Utbildnings- och forskningsavdelningen. Finansiering För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att finansiering för hela forskarutbildningen kan säkerställas, d.v.s. i 4 år heltid för utbildning som leder till doktorsexamen respektive i 2 år heltid för licentiatexamen. Finansiering kan ske genom GIH:s interna medel och/eller genom externa finansiärer. FFN:s beslut om anställning kan inte överklagas. Handledning Ansökan ska innehålla förslag på handledare. Vid antagningen ska minst två handledare för varje doktorand utses av FFN. En av dem ska utses till huvudhandledare med huvudansvar för doktorandens utbildning. Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd över 40 procent vid GIH. Genomgången handledarutbildningen eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Byte av handledare beslutas av FFN. Individuell studieplan En individuell studieplan ska utformas enligt de anvisningar som gäller vid GIH. 3.3 Ansökan Ansökan om antagning till forskarutbildning vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om handledare och finansiering, en preliminär individuell studieplan samt bilagor enligt nedan. Till ansökan ska biläggas: Examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet och i förekommande fall intyg om extern finansiering. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 högskolepoängen på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande). Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan. Ansökningstillfällen När GIH ska anta en eller flera doktorander sker detta genom offentlig annonsering i gängse medier eller likvärdigt förfarande. Annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå ska finnas på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid. Utlysning sker vid två tillfällen per år, det ena med sista ansökningsdag den 15 april, det andra den 15 oktober. Utbildningen för antagna doktorander startar den 1 juli samma år respektive den 1 januari påföljande år. 11

12 Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl. 3.4 Anställning Vid ansökningstillfället den 15 oktober ges även möjlighet att söka anställning som doktorand via GIH:s interna forskningsmedel. Regler för anställning som doktorand samt för andra anställningar relaterade till utbildning på forskarnivå återfinns under 6. Anställning, senare i dokumentet. 3.5 Övergångsregel Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni Övrigt FFN får anta en doktorand, som tidigare antagits vid annat universitet eller högskola, utan att denne måste söka i de två ordinarie antagningsomgångarna. Då kan doktoranden fortsätta sin utbildning och examineras vid GIH. Tillgodoräknande får ske då det bedöms att det bidrar till kvaliteten i den enskilda studentens utbildning. Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier ska begäras av den sökande i samband med antagningen. Tillgodoräknande ska prövas på studentens begäran, i varje enskilt fall. Studierektor resp. vice studierektor för utbildning på forskarnivå beslutar på delegation från FFN om tillgodoräknande. 12

13 4. Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan 4.1 Inledning Den individuella studieplanen ska utarbetas i samråd mellan doktoranden och handledarna. Den ska föreläggas Forsknings och forskarutbildningsnämnden (FFN) i samband med ansökan om antagning till forskarutbildning vid GIH. Komplettering av den preliminära individuella studieplanen med forskningsplan ska ske tre månader (doktorsexamen) respektive 1,5 månader (licentiatexamen) efter det att doktoranden påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid GIH. FFN fastställer den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen följs upp årligen genom en skriftlig rapport från doktoranden och huvudhandledaren ställd till FFN. Större förändringar i den individuella studieplanen anmäls till FFN som fattar beslut om revidering. 4.2 Namnuppgifter I dokumentet ska anges: doktorandens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e postadress samt samtliga handledares namn, titlar, institutionsadresser och e postadresser. 4.3 Avsedd examen Här anges vilken examen, doktors eller licentiatexamen, som är målet för utbildningen. Det är möjligt att anta sökande som endast avser att avlägga licentiatexamen, men det är också möjligt för en person som blivit antagen till studier som avslutas med en licentiatexamen att därefter ansöka om att bli antagen till fortsatt utbildning mot doktorsexamen Tidsplan Antagningsdatum Här anges när doktoranden formellt antogs till utbildning på forskarnivå. Om doktoranden antogs vid annan tidpunkt än när han eller hon i praktiken påbörjade sin utbildning ska detta anges. Eventuellt antagningsbevis från annat lärosäte ska bifogas. Planerad aktivitetsgrad och utbildningstid Aktivitetsgraden anges här så noggrant som möjligt i procent. Den angivna aktivitetsgraden ska ta hänsyn till institutionstjänstgöring, vilken leder till att aktivitetsgraden sjunker. Aktiviteten får också vara lägre om det finns särskilda skäl. Doktorander som är antagna till deltidsstudier måste enligt högskoleförordningen bli klara med sin utbildning på 8 år. Detta innebär en studietakt på minst 50 procent. Motsvarande tidsgräns för licentiatexamen är 4 år. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. FFN fattar beslut om förlängning efter särskild ansökan. 13

14 Tillgodoräkning Ansökan om tillgodoräkning av vissa utbildningsdelar ska anges i ansökan om antagning till forskarutbildning. Av FFN beviljad tillgodoräkning ska införas i den individuella studieplanen och registreras i Ladok. Tidpunkter för viktiga delmål Datum för när viktiga delmål beräknas uppnås ska anges. Detta gäller exempelvis halvtidsseminarium och nivåer som är förknippade med steg i lönetrappan. Beräknad tidpunkt för disputation respektive licentiatseminarium ska anges. Kursdel Här anges avklarade och planerade kursers namn, innehåll och poängantal. Kursplanering i den individuella studieplanen ska omfatta en tidsplan för när de obligatoriska kurserna ska infalla samt, i görligaste mån, vilka ämneskurser och metodkurser som ska klaras av för att uppfylla det totala kunskapskravet på 60 högskolepoäng (doktorsexamen) respektive 30 högskolepoäng (licentiatexamen). Projektdel I den individuella studieplanen ska vid ansökningstillfället ingå en preliminär beskrivning av inriktningen på det planerade forskningsprojektet. Den individuella studieplanen ska kompletteras med en mer ingående forskningsplan innehållande bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform. Forskningsplanen ska inlämnas till FFN 3 månader (doktorsexamen) respektive 1,5 månader (licentiatexamen) efter att doktoranden påbörjat sin utbildning på forskarnivå. Om forskningsprojektet till dels ska förläggas vid annat lärosäte ska detta anges. 4.5 Handledning Här anges hur doktorandens handledning är organiserad. Beslut om handledare ska fattas av FFN i samband med antagningen till utbildning på forskarnivå. Varje doktorand ska ha minst två handledare varav en ska vara huvudhandledare. I den individuella studieplanen anges hur mycket tid och under vilka former handledningen ska ske, samt arbetsfördelningen mellan handledarna. Flera handledare kan komma att engageras under utbildningens gång. Under delar av utbildningen på forskarnivå kan också externa experter anlitas med specifik ämneskompetens. 4.6 Studiefinansiering En detaljerad finansieringsplan för hela utbildningstiden ska ingå i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå samt i den individuella studieplanen. Det är viktigt att det i finansieringsplanen klart framgår vilken del av försörjningen som avser doktorandens egen utbildning och vad som avser institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöring Här anges planerad institutionstjänstgörings mål, omfattning och innehåll. Se vidare avsnitt 6.1 och Uppföljning Den individuella studieplanen ska följas upp i april varje år. Detta sker genom en skriftlig rapport som lämnas in gemensamt till FFN av doktorand och huvudhandledare. I rapporten ska för varje del anges hur utbildning och forskning frams kridit. Vid behov kompletteras den skriftliga rapporten med ett samtal mellan doktorand, handledare och 14

15 representant från FFN (alternativt studierektor, examinator eller forskningshandläggare beroende på ärendets art). Vid väsentliga avvikelser från den individuella studieplanen ska beslut om revidering tas av FFN. Innan en ändring görs ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Doktoranden och huvudhandledaren ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. 4.8 Övrigt Här beskrivs de övriga åtaganden som doktoranden och FFN har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behöver fastläggas för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. 4.9 Underskrifter Den individuella studieplanen ska dateras och skrivas under av doktorand, huvudhandledare, handledare, examinator och av FFN därför utsedd person. 15

16 5. Ansvar- och beslutsordning för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastikoch idrottshögskolan 5.1 Inledning Gymnastik- och idrottshögskolans beslutsordning redovisar vilka organ och befattningshavare som får fatta beslut för GIH:s räkning samt vilka beslut de får fatta. Högskolestyrelsen (HS) fattar beslut om GIH:s utbildnings och forskningsstrategier och tar ett specifikt ansvar för utbildning på forskarnivå genom att besluta om inrättande och avvecklande av utbildning på forskarnivå och forskarutbildningsämnen. HS tar även ett löpande ansvar för utbildningen i samband med fastställande av årsredovisning, verksamhetsplan och budgetunderlag. HS får information om utbildningen fortlöpande genom rektors återkommande rapportering till HS sammanträden. HS fattar beslut om åtgärdsprogram av övergripande natur, där även betydande finansiering kan krävas, samt följer upp utbildningen genom verksamhetsutvecklingsprocessen. Rektor följer upp all utbildning vid GIH årligen i enlighet med det övergripande systemet för kvalitetsarbetet. Detta system innefattar även utbildning på forskarnivå. Genom verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning inom ramen för verksamhetsutvecklingsprocessen sker uppföljningen av utbildningens förutsättningar och måluppfyllelse. Rektor håller sig även informerad om utbildningen regelbundet genom FFN:s mötesprotokoll och vid överläggningar i Ledningsgruppen. 5.2 Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Vid GIH ska det finnas en Forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) med ansvar för all forskning respektive all utbildning på forskarnivå som bedrivs vid GIH. Nämnden ska inom sitt ansvarsområde planera, samordna och kvalitetssäkra utbildning på forskarnivå samt lämna underlag till rektor och högskolestyrelse för deras beslut i dessa frågor. Nämnderna yttrar sig i frågor inom ansvarsområdet som i övrigt är av principiell vikt. FFN ska ledas av en ordförande. Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare. FFN:s ledamöter ska utses genom ett nomineringsförfarande som förrättas bland GIH:s anställda. Flertalet av ledamöterna i nämnden ska vara vetenskapligt kompetenta på docentnivå. Rektor utser nämnd bland de nominerade ledamöterna. FFN har möjlighet att utse det/de beslutande- och/eller beredande organ som nämnden önskar. FFN ska ha det övergripande kvalitetsansvaret för utbildning på forskarnivå vid GIH. FFN lämnar också förslag till Högskolestyrelsen om inrättande av forskarutbildningsämnen, fastställer allmänna och individuella studieplaner samt fattar beslut om antagning av doktorander, utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation, m.m. Dock får frågor om indragning av rätt till handledning och andra resurser för doktorand inte delegeras av rektor. Vid beslut om delegation av frågor inom utbildning på forskarnivå ska hänsyn tas till rättssäkerheten hos studerande på forskarnivå samt till nämndens möjlighet att utöva tillsyn över utbildningen. 16

17 5.3 Studierektor för utbildning på forskarnivå Vid GIH ska det finnas en studierektor för utbildning på forskarnivå. Studierektorn utses av FFN. Studierektorns uppgift är att vara ett stöd för doktorander. 5.4 Institution/prefekt Institutionen har ett operativt ansvar samt ett arbetsgivaransvar när det gäller ärenden som rör utbildningen på forskarnivå. Prefekten ansvarar därmed för att verksamheten genomförs inom ramen för gällande lagar, förordningar och lokala styrdokument. 5.5 Handläggare för forskning och forskarutbildning Vid Utbildnings- och forskningsavdelningen ska det finnas en kvalificerad handläggare för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Handläggaren ska vara ett administrativt stöd till FFN och doktoranderna i dessa frågor. 5.6 Besluts- och beredningsstruktur Beslutas av Bereds av Kommentar Inrättande och avvecklande av forskarutbildningsämne HS FFN Fastställande av allmän studieplan FFN FFN Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå FFN FFN Fastställande av individuell studieplan FFN FFN Uppföljning av individuell studieplan FFN FFN Beslut om utseende av handledare/byte av handledare FFN FFN Inrättande, revidering och fastställande av kursplan samt avvecklande av kurs FFN FFN Medgivande av undantag från grundläggande behörighet vid särskilda skäl FFN FFN HF 7 kap 39 Utseende av betygsnämnd och opponent, minsta antal ex av avhandling FFN FFN Tid och plats för disputation Rektor FFN Indragning av handledning och andra resurser för doktorand Rektor FFN HF 6 kap 30 Återgivande av rätt till handledning och resurser till doktorand Rektor FFN HF 6 kap 31 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå HS FFN HF 6 kap 3 andra stycket Anställning som doktorand FFN* FFN HF 5 kap 6 Bedömningsgrunder för urval vid antagning av doktorand FFN FFN HF 7 kap 41 Utseende av examinator FFN FFN * På delegation från rektor 17

18 6. Anställning 6.1 Doktorandanställning Förutsättningar för anställning Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. För anställningen gäller samma behörighetskrav, bedömning och urval som vid antagningen. För mer information om antagningen hänvisas till avsnitt 3, Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Annonsering GIH informerar om lediga doktorandanställningar genom en annonsering eller med ett likvärdigt förfarande så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl vid GIH är när en sökande till utbildning på forskarnivå i konkurrens sökt och erhållit delfinansiering från en forskningsfinansiär. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) kan då besluta att finansiera anställning, som doktorand för att möjliggöra utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Det förutsatt att FFN har de medel som krävs för att erbjuda den sökande anställning som doktorand och att den sökande antagits till utbildning på forskarnivå. Beslut om anställning Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. Efter beredning fattar FFN beslut om anställning av doktorand och om tjänstgöringsgrad. Anställningstid En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. På begäran av FFN redovisar personalavdelningen frånvaro som beror på de ovan nämnda särskilda skälen. Efter beredning av Utbildnings- och forskningsavdelningen fattar FFN beslut om förlängning av doktorandanställningen. Arbetsuppgifter En anställning som doktorand vid GIH är till för att doktorander ska genomföra sin utbildning på forskarnivå. Doktorander ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men kan vid behov och efter konakt med prefekt i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration, institutionstjänstgöring. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av heltid. Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som tjänstgöringen utgör. 18

19 Institutionstjänstgöring i form av undervisning och administration Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som institutionstjänstgöringen utgör. Innan en doktorand börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska han eller hon informeras om vilka beräkningsgrunder för anställningstid som gäller. Vid GIH ansvarar institutionen för att löpande budgetera medel för förlängning av doktorandanställning på grund av institutionstjänstgöring. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid GIH ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Lön Vid GIH har den som anställts som doktorand en garanterad lön enligt en doktorandtrappa som utgår från hur stor del av utbildningen som är avklarad. Årsarbetstid, semester och övertid Vid GIH tillämpas lärarnas arbetstidsavtal för doktorander när det gäller årsarbetstid och semester. Bestämmelser om övertid gäller inte för doktorander. Sjukdom Om doktoranden blir sjuk ska förutom handledaren/närmaste chef även växeln och personalavdelningen meddelas. Vid kortare frånvaro (ej mer än sju dagar) rapporterar doktoranden sjukfrånvaron i Agresso. Läkarintyg lämnas från och med den 8:e sjukdagen till personalavdelningen som skickar det vidare till Försäkringskassan. Arbetsgivaren gör sjukavdrag enligt nedanstående: Dag 1 (karensdag) 100% löneavdrag Dag % löneavdrag Dag % löneavdrag upp till basbeloppstaket och 12,4% löneavdrag för lönedelar över basbeloppstaket. När doktoranden är frisk ska personalavdelningen meddelas. Försäkringar och socialt skyddsnät Den som är anställd som doktorand omfattas av kollektivavtalade förmåner utöver det lagstadgade grundskyddet. Dessa inkluderar bland annat avtalspension, arbetsskadeförsäkring samt ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Dessutom uppfyller doktoranden villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa. Doktoranden får också del av de personalförmåner som GIH ger till alla anställda. Introduktion på arbetsplatsen Vid GIH ges alla doktorander en strukturerad och välkomnande arbetsplatsintroduktion. Forskningshandläggaren har det övergripande ansvaret för att introduktionen fungerar. Doktoranden ska ha en fungerande arbetsplats vid institutionen. Information om arbetsplatsens olika rutiner samt lönefrågor, sjukdom, semester, föräldraledighet, etc äger rum under den första tiden på arbetsplatsen. Alla doktorander ska också ges möjlighet att under introduktionen ta del av högskolans policy kring exempelvis, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. 6.2 Utbildningsbidrag I undantagsfall kan ersättning i form av utbildningsbidrag förekomma vid GIH. Detta gäller endast doktorander finansierade med externa medel. När utbildningsbidrag ges ska den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen bäst ges företräde. Beslut om utbildningsbidrag fattas av FFN på delegation av rektor. Utbildningsbidrag får enbart 19

20 lämnas till den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett statligt universitet eller en statlig högskola. Assistentanställning Assistentanställning är en deltidsanställning som endast kan erbjudas till doktorander med utbildningsbidrag. Arbetet för en assistent ska avse undervisning administration eller medverkan i forskning. Assistentanställningen tillsätts utan utlysning och omfattar i normalfallet högst 20 procent av full arbetstid vid GIH. Assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. En anställning som assistent som omfattar 20 procent av full arbetstid innebär inte en motsvarande förlängning av doktorandtiden. Anställningen får förnyas. Efter beredning av och rekommendation från FFN och prefekt beslutar GIH:s rektor om anställning som assistent. Längd på utbildningsbidrag Utbildningsbidrag beviljas för högst ett år i taget, därefter måste doktoranden ansöka om nytt bidrag. Har doktoranden haft utbildningsbidrag tidigare och med framgång ägnat sig åt forskarutbildningen har han eller hon företräde till förnyat bidrag. Helt utbildningsbidrag kan ges för maximalt två år och fem månader. Helt utbildningsbidrag får lämnas för längre tid än två år och fem månader om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Anställning som doktorand De som erhåller utbildningsbidrag ska, efter ansökan, erbjudas doktorandtjänst de två sista åren inom utbildningen på forskarnivå. Detta gäller dock inte om rektor har beslutat att dra in doktorandens resurser. Det är den individuella studieplanen som avgör när två års utbildning på heltid återstår. För resterande utbildningstid krävs finansiering motsvarande anställning som doktorand i enlighet med finansieringsplanen vid antagningen. Sociala förmåner Utbildningsbidrag är ingen anställning och därför gäller inte heller samma sociala förmåner som vid en doktorandanställning. Av den anledningen finns därför heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet ska istället regleras i den individuella studieplanen. Doktorand behåller utbildningsbidrag vid sjukdom och föräldraledighet. Om doktoranden hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får doktoranden som regel ha den vilande. Det är viktigt att doktoranden kontaktar försäkringskassan angående detta. Doktoranden kan sedan begära förlängning av studiestödstiden motsvarande tiden som gått förlorad. Sådan förlängning beviljas dock bara mot uppvisande av läkarintyg eller intyg från försäkringskassan om uppburen föräldrapenning. Utbildningsbidraget är pensionsgrundande, dock inte vad det gäller avtalspension. Utbildningsbidraget ger inte underlag för sjukpenning eller ersättning från A-kassan. Har doktoranden däremot utbildningsbidrag kombinerat med assistentanställning kan doktoranden få sjuk- eller föräldrapenning baserat på assistentanställningen, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbasbeloppet. Bidragets storlek och utbetalning Utbildningsbidraget är fast och ändras inte i takt med forskarutbildningens fortskridande. Utbetalning av utbildningsbidrag sker månadsvis i efterskott. 20

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen är utfärdad den 3 maj 1977 (dnr CF 62-240/2007). 1 Den har senast ändrats den 10 november 2014 (dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07-

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i engelska Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- 01. 1. Mål för utbildningen Utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Studieplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-16. Organisationen av forskarutbildningen inom textil och mode

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

utbildning på forskarnivå

utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Vid Fakulteten för teknik och samhälle Malmö högskola Malmö, augusti 2014 1 Förord Syftet med denna studiehandbok är att ge doktorander, handledare och övrig

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer