f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav."

Transkript

1 f a c k l i g t M A J p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till stöd för Kommunal, där man bland annat sade:...kommunals medlemmar, främst de som arbetar inom den kvinnodominerade vårdsektorn, har de senaste åren haft en sämre löneutveckling än många grupper på arbetsmarknaden... Att denna grupps löner är rimliga är en fråga som berör oss alla, inte minst när det gäller det framtida välfärdssamhället och möjligheten att kunna rekrytera personal till vårdsektorn. Kommunals kamp för bättre löner inom de kvinnodominerade yrkena är också i allra högsta grad en jämställdhetsfråga... En icke fungera n d e v ä l f ä rd är värre Konflikter drabbar nästan alltid tredje man. Det är dock SEKOs uppfattning att tredje man kommer att drabbas betydligt värre av att vi har en sjukvård och barnomsorg som inte fungerar. SEKO anser därför att tredje mans representanter måste ta sitt ansvar och sätta igång och förhandla. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för Kommunals krav. Det är kommunal- och landstingspolitikerna som är arbetsgivare både i vård, omsorg och kollektivtrafik. I vissa fall har utförandet privatiserats men det är samma uppdragsgivare som tidigare nämligen kommun och landstingspolitiker. S E KO har varslat om sympatistre j k K o m m u n a l s kamp berör alla SEKOs förbundsstyrelse, beslutade den 26 maj att varsla om sympatiåtgärder till stöd för Kommunal. Åtgärderna berör främst Stockholm, Västra Götaland och Skåne. SEKOs strejkvarsel innebär total strejk för förarna på Citypendeln i Stockholm, pendeltågen mellan Göteborg-Alingsås och omvänt, Göteborg-Kungsbacka och omvänt, Göteborg-Strömstad och omvänt, Pågatågen i Skåne samt Öresundstågen. Varslet träder i kraft den 6 juni klockan och berör cirka 400 SEKOmedlemmar. Rimliga krav Kommunals pågående lönekamp berör oss alla. Den handlar om rättvisa, jämställdhet och solidaritet, därför stöder vi kampen, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO. SEKO tycker att Kommunals krav på 880 kronor i månaden i snitt är ett rimligt krav. Om vi även i framtiden ska kunna ha en bra välfärd måste vi kunna rekrytera personal till vårdsektorn. Vilka ungdomar kommer att söka sig till vården, när de vet att de inte får en lön som motsvarar det viktiga och nödvändiga arbete som dom gör, säger Janne Rudén. Ett br ett stöd Det påstås att det inte finns pengar i kommuner och landsting för att tillgodose Kommunals avtalskrav. Det är svårt att förstå när man samtidigt kan se hur ledande SEKO har lagt varsel om total strejk för bland annat förarna på Citypendeln i Stockholm och Pågatågen i Skåne. Janne Rudén befattningshavare och politiker i kommuner och landsting beviljar sig själva mångsiffriga löne- och arvodeshöjningar och andra förmåner. Detta berör inte minst landstinget och kommunen i Stockholm. Men när det gäller att betala Kommunals tjejer i vården och omsorgen vettiga löner då är det stopp, fortsätter Janne Rudén. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för högre löner inom vård och omsorg. Det är dags att allmänhetens representanter nu inser det och tar sitt ansvar och sätter sig vid förhandlingsbordet, säger Janne Rudén. Fackligt Perspektiv skickades på tryck samma dag som varslen lades. Följ utvecklingen på hemsidan. 2. UNI-konferensen 3. Posten och SJ rationaliserar 4-5. Nya 6. Dalabesök i Stockholm 7. Rapport från 1 maj m m 8. Rättvisa löner Besök SEKOs nya hemsida: www. s e k o. s e

2 2 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / M e d b o rg a rna i centru m på UNI-konfere n s Fakta UNI UNI står för Union Network International och medlemsorganisationen utgörs av 800 förbund med 15 miljoner medlemmar i 140 länder av dessa medlemmar kommer från SEKO. SEKO har till UNI medlemmar anslutna som jobbar med fastighetsskötsel, post och telekommunikation. SEKOs ombud på konferensen i Stockholm var Janne Rudén, Tomas Abrahamsson och Gabriella Lavecchia. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén talade om vilka problem avregleringarna fört med sig och om att facket tillsammans måste motverka social dumping inom Europa. Drygt 800 ombud träffades på UNI-Europas första regionkonferens i Stockholm den maj. Temat var Medborgarnas Europa och konferensens kärnpunkt var att sätta människan i centrum i ett utvidgat EU. Sysselsättning, social utveckling och höjd levnadsstandard för Europas medborgare var de hetaste samtalsämnena på UNI-Europas konferens. Deltagarna uppmanades också att arbeta för ekonomisk och social utveckling som bygger på ett partnerskap mellan fack och arbetsgivare och att de nya medlemsländerna i EU också kommer med på tåget. Negativ avreglering SEKO hade ombud, observatörer och frivillig arbetskraft på plats under kongressen och SEKOs ordförande Janne Rudén höll tal där han bland annat tog upp problemen med avregleringar, privatiseringar och bolagiseringar. Avregleringsivrarnas tankar om att driva fram effektivare verksamhet, som i slutändan skulle komma medborgarna till del genom lägre priser, bättre produkter och tjänster har på de flesta områden inte infriats. Det har dessutom drabbat våra medlemmar på ett negativt sätt, sade Janne Rudén. Samarbet e i Eur opa Rudén tog upp den sociala dumpingen och han menade att den europeiska fackliga rörelsen här står inför en stor utmaning. Vi måste tillsammans med de europeiska facken upprätta förbindelser och nätverk för att motverka social dumping. I det långa loppet även gemensamma kollektivavtal inom vissa branscher, sade Janne Rudén. Jannes tal finns i sin helhet på SEKOs h e m s i d a. Förhandlingar om LO-dator LO har under de senaste månaderna förhandlat om nya LO-datorpaket. Tyvärr vägrade företaget de förhandlade med att skriva kollektivavtal, varvid LO nu har vänt sig till ett annat företag och startat nya förhandlingar. Förhoppningen är att nya paket ska kunna presenteras inom kort, men LO lämnar inga garantier i dagsläget. Kika in på SEKOs hemsida eller på LO-datorns hemsida Så snart förhandlingarna är klara läggs erbjudandena ut på webben. f a c k l i g t p e r s p e k t i v Ansvarig utgivare: Lars-Olov Pettersson Redaktion & layout: Erik Sandberg Åsa Jansson Adress: Fackligt Perspektiv, SEKO Facket för Service och Kommunikation, Box 1105, Stockholm. Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Tryck: EO Print AB. Fackligt Perspektiv trycks på miljövänligt papper. Upplaga: Fackligt Perspektiv utkommer med 11 nummer per år samt extranummer vid behov och går ut till SEKOs fackligt förtroendevalda.

3 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Förödande för svensk järn v ä g SJ har aviserat att upp till 700 arbetstillfällen kan komma att försvinna då bolaget anser att de behöver effektivisera verksamheten i syfte att minska kostnaderna. SEKO anser att SJs planer är förödande för svensk järnväg. SJ menar att de ska kunna minska sina kostnader med 15 procent genom åtgärder som ytterligare minskad administration, kraftigt minskad ombordbemanning samt färre antal callcenters och resebutiker. Hela organisationen över hela landet berörs. Redan personalbr ist SEKOs förbundsordförande, Janne Rudén, anser att det blir förödande för svensk järnväg om planerna genomförs. Den svenska järnvägen är redan hårt pressad. Våra medlemmar upplever att deras arbetssituation har försämrats de senaste åren, stressen har ökat och arbetsmiljön har blivit sämre. Många medlemmar menar att bristen på personal är en viktig förklaring till den alltmer pressade situationen, säger Janne Rudén som samtidigt menar att regeringen nu måste ta ett samlat grepp på den svenska järnvägstrafiken och göra en utvärdering av den genomförda avregleringen. Annars kommer problemen inom järnvägen att bestå och förvärras, säger han. Minskat fört roende SJ fick nyligen ett kapitaltillskott för att klara det akuta ekonomiska läget i bolaget. Dessa pengar, menar Janne Rudén, borde användas till att bedriva en bra järnvägspolitik. Ytterligare uppsägningar inom SJ skulle innebära avkall på såväl service som kvalitet och säkerhet, anser SEKO. Fullföljer man planerna på uppsägningar kommer det knappast att bli en bättre service och kvalitet, snarare tvärtom. Förtroendet för järnvägen kommer att minska och resenärerna blir färre när kvalitet, service och punktlighet försämras. Det är djupt allvarligt, säger Janne Rudén. SEKO inledde förhandlingar med SJ kring de föreslagna åtgärderna den 26 m a j. N e d l ä g g n i n g s i v e rn saknar motstycke Den moderna postterminalen i Norrköping läggs ner. Även postterminalen i Växjö försvinner när Posten rationaliserar. Omkring 450 jobb hotas då terminalerna i Norrköping och Växjö läggs ned. Även neddragningar/omstruktureringar ska ske på Tomteboda och Arlanda. Postens omstruktureringsåtgärder innebär att mer än anställda antingen blir av med jobbet eller får väsentligt ändrade villkor för sitt dagliga arbete. Enligt Posten är det den ekonomiskt besvärliga situationen i kombination med volymminskningar som ligger bakom åtgärderna. Presenterat material är ofullständigt och vi tror inte på kalkylerna. Terminalnätet uppvisar både gott ekonomiskt resultat och en allt bättre kvalitet. Trist för medlemmarna som ständigt får höra tal om neddragningar och ytterligare rationaliseringar säger Pär-Owe Brandeker, koncernfacklig ansvarig inom SEKO Posten. Personalen åsidosätt s SEKO Posten konstaterar att den iver Posten Produktion visar när det gäller att lägga ner/omstrukturera terminaler saknar motstycke inom koncernen. I stället för en genomtänkt och trovärdig satsning på personalen verkar ledstjärnan i förändringsarbetet handla om nedläggelser, specialiseringar och koncentration. Det här innebär att den psykiska och fysiska arbetsmiljön inom terminalnätet kommer att försämras och att arbetet med att vända det höga sjuktalet blir ännu svårare, säger Brandeker. Vill man behålla personal med lojalitets- och ansvarskänsla för jobbet måste ledningen på Posten Produktion börja tänka om på allvar, menar Brandeker. Fu turum nästa Förhandlingar med Posten är avslutade och nedläggningsbeslutet är fattat vad gäller terminalerna i Norrköping och Växjö. I stället blir det omplaceringar där det går och övertaliga erbjuds att gå in i omställningsprojektet Futurum. SEKO Posten kommer dessutom att uppta en ytterligare förhandling med Posten beträffande Norrköping.

4 En hemsida som lever upp till förväntningarna SEKOs nya webbtjänst är här. Rolf Nehl, som är SEKOs webbmaster och Robert Arbestål, projektanställd webbutvecklare har slitit outtröttligt de senaste månaderna för att få den klar. Båda är dock mycket nöjda med slutresultatet. Den är både snygg och funktionell och den lever upp till de förväntningar man bör ha på en hemsida idag. Frågan är om det inte är arbetarrörelsens bästa sajt, säger Robert Arbestål. Naturligtvis är det så. Och den kommer bara att bli bättre. Den nya hemsidans struktur och tekniska lösningar är förberedd för nästa steg i sajtens utveckling. I framtiden handlar det om att göra sidorna mer individuellt anpassade, till exempel ska medlemmarna kunna logga in sig och automatiskt få tillgång till sina avtal, försäkringar och övriga erbjudanden, säger Rolf Nehl, som varit SEKOs webbmaster sedan Upp trälar, uti cybervärlde sajt är här. Surfa in, klicka Anledningen till att den nya sajten kom till var ett uppdämt behov inom organisationen av en mer lättnavigerad, flexibel och mindre rörig sajt. Medlemsnyttan har varit ledstjärna. Vi har gjort en omfattande undersökning på nätet och vi har diskuterat hemsidans innehåll och vad som saknades vid fle r t a l e t träffar och möten med förtroendevalda, dessa har sedan legat som grund för utvecklingen av hemsidan, säger Nehl. Att kunna skriva ner sina tankar och debattera med kamraterna är väldigt viktigt. Det så kallade Åsiktstorget och chatten som nästan aldrig användes har ersatts av en samlad debatt under rubriken Tyck till. Vi har fått signaler om att det är bättre att ha debatten samlad på ett ställe. Om ett gäng förtroendevalda vill dra igång en sluten debatt är det lätt ordnat genom att vi lägger upp ett lösenordsskyddat forum, men det finns många olika ämnen att debattera och flera öppna forum för de som vill vara med och tycka till, säger Nehl. Så, spill ingen tid. Sätt på datorn och besök Tävla och vinn biobiljetter Genom att surfa in på sajten och svara på några enkla frågor kan du vinna två biobiljetter. Alla svar går att finna på hemsidan, så det är bara att surfa på. Vinnarna meddelas på hemsidan vecka 27. Vad tycker du om hemsidan? Nytt för denna gång är att varje bransch har fått en egen sida. Här informeras om branschen, de senaste nyheterna och framförallt finns kontaktuppgifter till samtliga klubbar och avdelningar. Precis som hela sajten är dessa sidor flexibla och kan utökas under exempelvis avtalsrörelsen. Vad tycker du om SEKOs nya hemsida? Kan den bli ännu bättre eller saknar du något? Säg vad du tycker i debattforumet Nya hemsidan, som du finner under rubriken Tyck till längst upp på förstasidan. Du kan också maila ros eller ris till adressen:

5 ! Arbetarrörelsens bästa och snyggaste runt, tävla och tyck till! eko.se Om SEKO Beskriver vår organisation, SEKOs mål och stadgar med mera. Här finns också information om våra förbundsmöten, den internationella verksamheten, ungdomsverksamheten, webbkarta, kalendarium, kontaktuppgifter och mycket mer. Medlemsservice Här finns information om dina förmåner som medlem, vilka försäkringar du omfattas av och hur du gör om du vill studera. Här får du också svar på de vanligaste frågorna om ditt medlemskap och information om medlemsavgiften och vad den går till. Lön & Anställning På dessa sidor får du information om lagar och avtal, kollektivavtal och arbetsmarknaden i stort. Under avtalsrörelsen kommer vi ständigt att uppdatara sidorna med yrkanden och om hur förhandlingana förlöper med mera. Här finns även en facklig ordlista som förklarar svåra ord. Press & Nyheter Under denna avdelning kan du ta del av samtliga nyheter och pressmeddelanden som kommer från förbundskontoret. Teckna upp dig för prenumeration, ladda hem bilder, loggor, rapporter och läs Janne Rudéns krönika. Här finns också förbundets EMU-information med SEKO-röster, länkar och mycket mer. Även förbundets grafiska profil och den utsökta tidsskriften Fackligt Perspektiv går att ta del av/ladda hem på dessa sidor. Tyck till SEKOs debattsidor. Här har du som är medlem och förtroendevald inte bara möjlighet att göra din röst hörd, du kan också skapa egna debattrum tillsammans med de fackliga kamraterna. A-kassan Direktlänk till A-kassans hemsida med information om bland annat utbetalningar och regler. Ladda hem blanketter. Förtroendevald Länk till SEKOs extranät (http://infonet.seko.se) som är ett verktyg för alla förtroendevalda inom förbundet. Lösenord krävs. Några av nyheterna på sajten Klickbar karta med adresser till klubbar och avdelningar. Bättre och enklare sökfunktioner. Utskriftvänliga sidor, klicka på knappen skriv ut sidan och ett snyggt exemplar kommer på skrivaren. Är du på en intressant sida du tycker fler borde ta del av, klicka då på Tipsa en vän. Ett formulär dyker upp där du skriver in personens e-post-adress. Skicka. Ett e-veckobrev som håller dig á jour med alla nyheter/ändringar på sajten under den gångna veckan. Engelska versioner av viktiga avsnitt och rapporter. Arkitekterna bakom SEKOs nya webb heter Roffe Nehl, webbmaster på SEKO, och Robert Arbestål, som varit projektanställd webbutvecklare. Tillsammans med företaget Sublime, resten av SEKOs informationsenhet och övriga delar av organisationen har den nya webbtjänsten tagit form.

6 6 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / n o t i s e r Kriminalvården ska spara mer Kriminalvårdsstyrelsen har informerat personalorganisationerna om ett regeringsuppdrag som innebär stora besparingar i k r i m i n a l v å r d e n. Även om det i dag inte fin n s någon exakt siffra i uppdraget så handlar det om flera hundra miljoner kronor som kostnaderna ska minskas med till utgången av Detta samtidigt som antalet fångar ökar. SEKO har ännu inte hunnit analysera uppdraget, men då det kommer att innebära en stor förändring av kriminalvårdens inriktning och uppdrag ska en handlingsplan tas fram. ( s ) - s t rategi mot f r ä m l i n g s fie n t l i g a Socialdemokraternas partistyrelse fastställde nyligen en strategi mot främlingsfientlighet, sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser. Målet med arbetet är att förhindra att någon främlingsfientlig partibildning tar plats i demokratiska församlingar vid de kommande valen. Hela strategin finns på Dalainvasion i h u v u d s t a d e n Cirka 50 fackligt aktiva från SEKO Dalarna, förtroendevalda i avdelningen och klubbarna, besökte förbundskontoret den 13 maj i samband med en studie- och konferensresa. Fackligt Perspektiv har snokat reda på vad de gjorde i huvudstaden. Två gånger per år inbjuder SEKO Dalarna samtliga företroendevalda inom avdelningen till en träff för att bland annat diskutera kommunikationsfrågor och verksamhetsplanering. Detta har skett årligen sedan avdelningen bildades och det finns ett särskilt syfte med sammankomsterna. Vi kör de här träffarna därför att vi måste analysera och genomlysa vilka behov som finns i klubbarna och eliminera eventuella problem och missuppfattningar. Det är också viktigt att vi får klart för oss vad de förtroendevalda förväntar sig av sina fackliga uppdrag och av a v d e l- ningen samt vad vi från avdelningen förväntar oss av dem. Verksamheten är olika i olika klubbar och det är bra att vi får dessa tillfällen till avstämning, säger Björn Halvarsson, som är utvecklingsansvarig på SEKO Dalarna. St udiebesök på Post en På förbundskontoret presenterades programarbetet inför förbundsmötet i september, SEKO-kampanjen Vi ser rött och andra aktuella förbundsfrågor. Senare på eftermiddagen fortsat- Björn Halvarsson, SEKO Dalarna te gruppen till Posten för att där få presenterat projektet Den goda arbetsplatsen. De flesta frågor handlar om kommunikation och verksamheten, men denna gång diskuterade vi även mycket kring arbetsmiljö och hade ett seminarium kring ämnet långtidsfriska. Besöket på Posten var en del i det arbetet, säger Halvarsson. Ett femtiotal masar och kullor gjorde studiebesök på förbundskontoret och på Posten. Här lyssnar de på en skåning som berättar om SEKOs mediastrategier. Vill du bli cirkelledare? LO-distriktet i Stockholms län, ABF Stockholm och nätverket Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) har startat ett folkbildningsprojekt för att bryta segregationen, diskrimineringen och utanförskapet i samhället. Målsättningen är att utbilda 101 cirkelledare med invandrabakgrund i Stockholms län med omnejd. Dessa ska i sin tur leda många cirklar om Integration och Demokrati. Vi har redan utbildat ett 60-tal cirkelledare och drar igång på nytt i augusti månad, säger Carlos Nuñes, FAI. Vill du vara med att leda samtalet i studiecirkeln är detta en utbildning för dig. På utbildningen diskuteras rollen som cirkelledare, pedagogik och metodik i gruppen, hur man förbereder och genomför en cirkel, hur administrationen kring studiecirkeln fungerar, gruppdynamik deltagarstyrning och skapande dialog. Du söker studieledigt hos din arbetsgivare om du behöver och så får du korttidsbidrag av LO. Du som vill ha mer information kan kontakta projektledaren Carlos Nuñes: tel: Folksam erbjuder flerspråkig tjänst om fackets försäkringar LO har i samarbete med Folksam startat en flerspråkig telefontjänst med information på sjutton olika språk. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om våra gemensamma försäkringar. Till den flerspråkiga rikskundtjänsten kan man ringa och få besked direkt på sitt eget språk alltifrån bosniska till persiska och pashto/dari, som man talar i Afghanistan. Ett särskilt telefonnummer finns för varje språk. Mer information kring tjänsten, telefonnummer med mera hittar du direkt på Folksams startsida Vill du beställa broschyr och affisch, för att till exempel sätta upp på arbetsplatserna, kontakta LO-distribution, telefon

7 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Med en sliten kavaj på första maj... Micael Hedlund från SEKO Västernorrland, stolt bärare av SEKOs paroller på 1 maj. Läget i Irak och mellanöstern, EMU samt Kommunals strejk var heta ämnen i talarstolarna och bland demonstranterna runt hela landet på 1 maj. Men SEKOs egna paroller syntes naturligtvis också. Fackligt Perspektiv rapporterar i år från Sundsvall Vädrets makter stod på arbetarrörelsens sida i Västernorrland. Solen lyste visserligen mestadels med sin frånvaro men till alla demonstranters glädje var luften ljum och inga riktiga oväder gjorde sig besväret att störa högtiden. Första maj var avstampet för kampanjen Vi ser rött och SEKOiterna hjälptes med gemensamma krafter åt att bära banderollerna Vi ser rött och Reglera avregleringen från stora torget till mötet i Folkets park. Skapa välfärd Huvudtalare i Sundsvall var näringsminister Leif Pagrotsky, som i sitt tal bland annat pekade på vikten av att stärka bilden av Sverige och svenska företag internationellt, som en nyckel till framgång och den centrala frågan att skapa tillväxt för välfärd i Sverige. Första maj i Sundsvall har antagit formen av ett familjearrangemang där även de yngre mötesdeltagarna kan känna sig välkomna. Musikunderhållning, ansiktsmålning och en trollkarl var några av begivenheterna som ramade in mötet. SEKO Västernorrland följde upp förstamajparollerna med information till mötesdeltagarna om SEKOs syn på konsekvenserna av avregleringen. Rudén i Limmared SEKOs förbundsordförande, Janne Rudén, talade i Limmared och angrep bland annat marknadsliberalernas avregleringshets. Under senaste årtiondet har liberaliseringsvågen blåst som en farsot över världen. Ideologerna bakom detta har hela tiden hävdat att liberalisering av infrastrukturer och statliga monopol leder till lägre priser, bättre service och ökad kvalité. Och om något går snett har medicinen varit mer avreglering, sade Rudén. Eftertankens krassa vishet existerar inte i dessa hjärnor som uteslutande är besatta av vinstmaximering och där människan endast är en insatsvara, sade Rudén och påpekade samtidigt att vi nu med facit i hand har konstaterat att det varken blivit billigare eller bättre. Snarare tvärtom. SEGEL-projektet har lagts ner Både Svenska E l e k t r i k e r f ö r- bundet och Grafiska Fackförbundet Mediafacket har beslutat sig för att hoppa av vidare diskussioner om ett nytt gemensamt förbund. Det var i mitten av april som Elektrikerna meddelade att de ville ta "time out" från SEGELprojektet. Nyligen beslutade också Grafikerna att de tills vidare lämnar SEGEL-projektet. Janne Rudén, SEKOs förbundsordförande, är besviken på att samtalen har upphört. Från SEKOs sida hade vi gärna sett en fortsättning på samtalen. Däremot kan vi under inga omständigheter riva upp det på årsmötet fattade beslutet om klubbarnas roll inom ett eventuellt gemensamt förbund, vilket de andra förbunden ville. Men vi utesluter dock inte att förutsättningarna kan förändras, säger Janne Rudén. 31 motioner behandlades på LOs representantskapsmöte LOs representantskap som är LOs näst högst beslutande organ efter kongressen hade årsmöte den 22 maj. På dagordningen stod bland annat avrapportering av de gemensamma projekten "Ekonomisk brottslighet", "Lokalt arbetsmiljöarbete" och Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet". Vidare behandlades 31 motioner på årsmötet. Ämnena var skiftande, men motioner i försäkringsfrågor dominerade. I övrigt märktes motioner om skärpta regler för bemanningsföretag, redovisning av bidrag till politiska organisationer, bevarande av första maj som helgdag, införande av sex timmars arbetsdag, finansiering av den regionala skyddsombudsverksamheten, arbetstids- arbetsrätts- och organisationsfrågor samt facklig utbildning. Metall var de flitigaste motionärerna med nio stycken, Skogs- och Träfacket bidrog med sex och Industrifacket med fem. Pappers och Grafiska Fackförbundet har tre vardera, Kommunal och Handels två vardera samt Transport en är numret till LOs jour för sommarjobbare, som nu har öppnat. Det är nionde året i rad som LO har en telefonjour öppen för sommarjobbande ungdomar. Mer information finns också på LOs utredning klar i augusti LOs organisationsutredning som bland annat syftar till att se över LO-förbundens struktur och möjligheter till sammanslagningar kommer att presenteras i augusti. TeliaSonera säger upp 700 TeliaSonera meddelande den 26 maj att 700 personer blir övertaliga efter det att företaget sett över sin organisation och bemanning. Totalt aviserades en övertalighet på 1500 personer i april månad och av dessa var 500 inhyrd personal och 300 har slutat via så kallad naturlig avgång. I den struktur som LO föreslagit ligger dock SEGEL kvar som en tänkbar förbundsstruktur. Fackligt Perspektiv återkommer med mer information och kommenterar kring detta i nästa nummer. LO hade rep - skap 22 maj.

8 Returadress: SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm 8 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Använd ditt personnummer och medlemsnumret ovan för att logga in på extranätet. Riktlinjer för rättvis lön SEKOs mål är att alla medlemmar ska uppleva sin lön som rättvis. Som ett led i detta arbete ska rapporten Lönepolitiska riktlinjer behandlas på förbundsmötet i september och sedan verka som ett stöd för förhandlare på alla nivåer. SEKOs förhandlingschef Sören Hellström förklarar bakgrunden till rapporten. Under de tre årtionden som SEKO har funnits har bilden av hur löner sätts förändrats. Centrala avtal har fått mindre betydelse och skillnaderna mellan olika arbetsplatser och branscher har ökat betydligt. På många håll är det så att fördelningen av löneutrymmet sker på ett sätt som uppfattas som godtyckligt och orättvist. Det är mot den bakgrunden som vi tagit fram de lönepolitiska riktlinjerna, säger Sören Hellström, förhandlingschef på SEKO. Förutom att rapporten förklarar orsakerna till de SEKOs mål är rättvisa löner och att överbygga löneskillnaderna. Den lönepolitiska rapporten, som ska behandlas på förbundsmötet, är en del i det arbetet. senaste decenniernas utvecklingen tar den upp vad SEKO vill göra för att driva utvecklingen åt rätt håll. Fokus på lägstalöner Först och främst slås det fast att kollektivavtal blir än viktigare i framtiden.vi måste även fokusera mer på lägstalöner och ingångslöner än vad vi gjort tidigare, säger H e l l s t r ö m. För att komma till rätta med löneskillnaderna mellan män och kvinnor pekar rapporten på vikten av lönesystem som är kopplade till utveckling i arbetet. Tydliga kriter ier När det gäller frågan om vi ska ha individuella löner är det enligt rapporten omöjligt att ge ett entydigt svar. Inom små, heterogena grupper är det lättare att acceptera att lönerna ska vara individuella än inom stora, homogena grupper. SEKOs uppfattning är att där individuell lönesättning förekommer krävs det tydliga kriterier, säger Sören Hellström. 22 procent inom LO har utländsk bakgrund Nya siffor som LO tagit fram i samarbete Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att ungefär var sjunde medlem inom LO 14 procent är född utomlands. 4 procent av LO-medlemmarna födda i andra nordiska länder, medan 10 procent är födda utanför Norden. Om man lägger till dem som har minst någon förälder som är född utomlands kommer man upp till att sammanlagt 22 procent av LOs medlemmar har utländsk bakgrund. Andelen medlemmar som är födda utomlands är väsentligt högre inom LO än inom de båda tjänstemannaorganisationerna. Siffran 14 procent kan jämföras med 7 procent för TCO och 8 procent för SACO. Andelen som själva är födda i Sverige men har minst någon förälder som är född utomlands är dock i stort sett densamma för de tre organisationerna. LO tycker det är glädjande att antalet medlemmar med utländsk bakgrund ökar, men menar också att det förpliktikar. Alla vår medlemmar ska känna att de har sin fackliga organisation bakom sig. Det är också viktigt att medlemmar med utländsk bakgrund är aktiva i facket, till exempel genom att ha fackliga uppdrag. Vi behöver all fakta och kunskap som hjälper oss i kampen mot de vanföreställningar som så ofta förekommer när det gäller integrationsfrågor, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till siffrorna. M a t e r i a l ISA-rapport klar för nedladdning Som vi tidigare beskrivit i Fackligt Perspektiv har SEKOmedlemmarnas arbetsmiljö kartlagts i en omfattande utredning. Arbetsmiljön i de olika brascherna beskrivs och antalet arbetssjukdomar/arbetssjukdomar redovisas detaljerat. Rapporten heter Rapport från två register och kan laddas hem från SEKOs hemsida. Du som vill ha rapporten i fysisk form kan beställa den från SEKOs distribution: Rapport från LOs medieutredning Mångfald eller monopol heter den rapport kring Medieutredningen som LO sammanställt. Rapporten redovisar bland annat de samtal som har förts, möten som hållits med forskare och representanter fråm medierna och fackföreningsrörelsen Rapporten kan laddas hem från LOs hemsida under w w w. l o. s e / r a p p o r t e. r Logga in på extranätet Alla förtroendevalda inom förbundet har tillgång till SEKOs extranät. På extranätet finns en mängd verktyg du som förtreondevald har nytta av, till exempel försäkringsservice från Folksam, avtalsregister och nyheter om SEKO inom medierna. Logga in genom att först skriva fyll sedan i ditt personnummer och sedan lösenordet (=medlemsnumret, finns tryckt på toppen av baksidan på Fackligt Perspektiv.) I nästa nummer stor special inför förbundsmötet i september

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 2004 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2004 04.07 1 300 Innehåll

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer