f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav."

Transkript

1 f a c k l i g t M A J p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till stöd för Kommunal, där man bland annat sade:...kommunals medlemmar, främst de som arbetar inom den kvinnodominerade vårdsektorn, har de senaste åren haft en sämre löneutveckling än många grupper på arbetsmarknaden... Att denna grupps löner är rimliga är en fråga som berör oss alla, inte minst när det gäller det framtida välfärdssamhället och möjligheten att kunna rekrytera personal till vårdsektorn. Kommunals kamp för bättre löner inom de kvinnodominerade yrkena är också i allra högsta grad en jämställdhetsfråga... En icke fungera n d e v ä l f ä rd är värre Konflikter drabbar nästan alltid tredje man. Det är dock SEKOs uppfattning att tredje man kommer att drabbas betydligt värre av att vi har en sjukvård och barnomsorg som inte fungerar. SEKO anser därför att tredje mans representanter måste ta sitt ansvar och sätta igång och förhandla. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för Kommunals krav. Det är kommunal- och landstingspolitikerna som är arbetsgivare både i vård, omsorg och kollektivtrafik. I vissa fall har utförandet privatiserats men det är samma uppdragsgivare som tidigare nämligen kommun och landstingspolitiker. S E KO har varslat om sympatistre j k K o m m u n a l s kamp berör alla SEKOs förbundsstyrelse, beslutade den 26 maj att varsla om sympatiåtgärder till stöd för Kommunal. Åtgärderna berör främst Stockholm, Västra Götaland och Skåne. SEKOs strejkvarsel innebär total strejk för förarna på Citypendeln i Stockholm, pendeltågen mellan Göteborg-Alingsås och omvänt, Göteborg-Kungsbacka och omvänt, Göteborg-Strömstad och omvänt, Pågatågen i Skåne samt Öresundstågen. Varslet träder i kraft den 6 juni klockan och berör cirka 400 SEKOmedlemmar. Rimliga krav Kommunals pågående lönekamp berör oss alla. Den handlar om rättvisa, jämställdhet och solidaritet, därför stöder vi kampen, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO. SEKO tycker att Kommunals krav på 880 kronor i månaden i snitt är ett rimligt krav. Om vi även i framtiden ska kunna ha en bra välfärd måste vi kunna rekrytera personal till vårdsektorn. Vilka ungdomar kommer att söka sig till vården, när de vet att de inte får en lön som motsvarar det viktiga och nödvändiga arbete som dom gör, säger Janne Rudén. Ett br ett stöd Det påstås att det inte finns pengar i kommuner och landsting för att tillgodose Kommunals avtalskrav. Det är svårt att förstå när man samtidigt kan se hur ledande SEKO har lagt varsel om total strejk för bland annat förarna på Citypendeln i Stockholm och Pågatågen i Skåne. Janne Rudén befattningshavare och politiker i kommuner och landsting beviljar sig själva mångsiffriga löne- och arvodeshöjningar och andra förmåner. Detta berör inte minst landstinget och kommunen i Stockholm. Men när det gäller att betala Kommunals tjejer i vården och omsorgen vettiga löner då är det stopp, fortsätter Janne Rudén. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för högre löner inom vård och omsorg. Det är dags att allmänhetens representanter nu inser det och tar sitt ansvar och sätter sig vid förhandlingsbordet, säger Janne Rudén. Fackligt Perspektiv skickades på tryck samma dag som varslen lades. Följ utvecklingen på hemsidan. 2. UNI-konferensen 3. Posten och SJ rationaliserar 4-5. Nya 6. Dalabesök i Stockholm 7. Rapport från 1 maj m m 8. Rättvisa löner Besök SEKOs nya hemsida: www. s e k o. s e

2 2 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / M e d b o rg a rna i centru m på UNI-konfere n s Fakta UNI UNI står för Union Network International och medlemsorganisationen utgörs av 800 förbund med 15 miljoner medlemmar i 140 länder av dessa medlemmar kommer från SEKO. SEKO har till UNI medlemmar anslutna som jobbar med fastighetsskötsel, post och telekommunikation. SEKOs ombud på konferensen i Stockholm var Janne Rudén, Tomas Abrahamsson och Gabriella Lavecchia. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén talade om vilka problem avregleringarna fört med sig och om att facket tillsammans måste motverka social dumping inom Europa. Drygt 800 ombud träffades på UNI-Europas första regionkonferens i Stockholm den maj. Temat var Medborgarnas Europa och konferensens kärnpunkt var att sätta människan i centrum i ett utvidgat EU. Sysselsättning, social utveckling och höjd levnadsstandard för Europas medborgare var de hetaste samtalsämnena på UNI-Europas konferens. Deltagarna uppmanades också att arbeta för ekonomisk och social utveckling som bygger på ett partnerskap mellan fack och arbetsgivare och att de nya medlemsländerna i EU också kommer med på tåget. Negativ avreglering SEKO hade ombud, observatörer och frivillig arbetskraft på plats under kongressen och SEKOs ordförande Janne Rudén höll tal där han bland annat tog upp problemen med avregleringar, privatiseringar och bolagiseringar. Avregleringsivrarnas tankar om att driva fram effektivare verksamhet, som i slutändan skulle komma medborgarna till del genom lägre priser, bättre produkter och tjänster har på de flesta områden inte infriats. Det har dessutom drabbat våra medlemmar på ett negativt sätt, sade Janne Rudén. Samarbet e i Eur opa Rudén tog upp den sociala dumpingen och han menade att den europeiska fackliga rörelsen här står inför en stor utmaning. Vi måste tillsammans med de europeiska facken upprätta förbindelser och nätverk för att motverka social dumping. I det långa loppet även gemensamma kollektivavtal inom vissa branscher, sade Janne Rudén. Jannes tal finns i sin helhet på SEKOs h e m s i d a. Förhandlingar om LO-dator LO har under de senaste månaderna förhandlat om nya LO-datorpaket. Tyvärr vägrade företaget de förhandlade med att skriva kollektivavtal, varvid LO nu har vänt sig till ett annat företag och startat nya förhandlingar. Förhoppningen är att nya paket ska kunna presenteras inom kort, men LO lämnar inga garantier i dagsläget. Kika in på SEKOs hemsida eller på LO-datorns hemsida Så snart förhandlingarna är klara läggs erbjudandena ut på webben. f a c k l i g t p e r s p e k t i v Ansvarig utgivare: Lars-Olov Pettersson Redaktion & layout: Erik Sandberg Åsa Jansson Adress: Fackligt Perspektiv, SEKO Facket för Service och Kommunikation, Box 1105, Stockholm. Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Tryck: EO Print AB. Fackligt Perspektiv trycks på miljövänligt papper. Upplaga: Fackligt Perspektiv utkommer med 11 nummer per år samt extranummer vid behov och går ut till SEKOs fackligt förtroendevalda.

3 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Förödande för svensk järn v ä g SJ har aviserat att upp till 700 arbetstillfällen kan komma att försvinna då bolaget anser att de behöver effektivisera verksamheten i syfte att minska kostnaderna. SEKO anser att SJs planer är förödande för svensk järnväg. SJ menar att de ska kunna minska sina kostnader med 15 procent genom åtgärder som ytterligare minskad administration, kraftigt minskad ombordbemanning samt färre antal callcenters och resebutiker. Hela organisationen över hela landet berörs. Redan personalbr ist SEKOs förbundsordförande, Janne Rudén, anser att det blir förödande för svensk järnväg om planerna genomförs. Den svenska järnvägen är redan hårt pressad. Våra medlemmar upplever att deras arbetssituation har försämrats de senaste åren, stressen har ökat och arbetsmiljön har blivit sämre. Många medlemmar menar att bristen på personal är en viktig förklaring till den alltmer pressade situationen, säger Janne Rudén som samtidigt menar att regeringen nu måste ta ett samlat grepp på den svenska järnvägstrafiken och göra en utvärdering av den genomförda avregleringen. Annars kommer problemen inom järnvägen att bestå och förvärras, säger han. Minskat fört roende SJ fick nyligen ett kapitaltillskott för att klara det akuta ekonomiska läget i bolaget. Dessa pengar, menar Janne Rudén, borde användas till att bedriva en bra järnvägspolitik. Ytterligare uppsägningar inom SJ skulle innebära avkall på såväl service som kvalitet och säkerhet, anser SEKO. Fullföljer man planerna på uppsägningar kommer det knappast att bli en bättre service och kvalitet, snarare tvärtom. Förtroendet för järnvägen kommer att minska och resenärerna blir färre när kvalitet, service och punktlighet försämras. Det är djupt allvarligt, säger Janne Rudén. SEKO inledde förhandlingar med SJ kring de föreslagna åtgärderna den 26 m a j. N e d l ä g g n i n g s i v e rn saknar motstycke Den moderna postterminalen i Norrköping läggs ner. Även postterminalen i Växjö försvinner när Posten rationaliserar. Omkring 450 jobb hotas då terminalerna i Norrköping och Växjö läggs ned. Även neddragningar/omstruktureringar ska ske på Tomteboda och Arlanda. Postens omstruktureringsåtgärder innebär att mer än anställda antingen blir av med jobbet eller får väsentligt ändrade villkor för sitt dagliga arbete. Enligt Posten är det den ekonomiskt besvärliga situationen i kombination med volymminskningar som ligger bakom åtgärderna. Presenterat material är ofullständigt och vi tror inte på kalkylerna. Terminalnätet uppvisar både gott ekonomiskt resultat och en allt bättre kvalitet. Trist för medlemmarna som ständigt får höra tal om neddragningar och ytterligare rationaliseringar säger Pär-Owe Brandeker, koncernfacklig ansvarig inom SEKO Posten. Personalen åsidosätt s SEKO Posten konstaterar att den iver Posten Produktion visar när det gäller att lägga ner/omstrukturera terminaler saknar motstycke inom koncernen. I stället för en genomtänkt och trovärdig satsning på personalen verkar ledstjärnan i förändringsarbetet handla om nedläggelser, specialiseringar och koncentration. Det här innebär att den psykiska och fysiska arbetsmiljön inom terminalnätet kommer att försämras och att arbetet med att vända det höga sjuktalet blir ännu svårare, säger Brandeker. Vill man behålla personal med lojalitets- och ansvarskänsla för jobbet måste ledningen på Posten Produktion börja tänka om på allvar, menar Brandeker. Fu turum nästa Förhandlingar med Posten är avslutade och nedläggningsbeslutet är fattat vad gäller terminalerna i Norrköping och Växjö. I stället blir det omplaceringar där det går och övertaliga erbjuds att gå in i omställningsprojektet Futurum. SEKO Posten kommer dessutom att uppta en ytterligare förhandling med Posten beträffande Norrköping.

4 En hemsida som lever upp till förväntningarna SEKOs nya webbtjänst är här. Rolf Nehl, som är SEKOs webbmaster och Robert Arbestål, projektanställd webbutvecklare har slitit outtröttligt de senaste månaderna för att få den klar. Båda är dock mycket nöjda med slutresultatet. Den är både snygg och funktionell och den lever upp till de förväntningar man bör ha på en hemsida idag. Frågan är om det inte är arbetarrörelsens bästa sajt, säger Robert Arbestål. Naturligtvis är det så. Och den kommer bara att bli bättre. Den nya hemsidans struktur och tekniska lösningar är förberedd för nästa steg i sajtens utveckling. I framtiden handlar det om att göra sidorna mer individuellt anpassade, till exempel ska medlemmarna kunna logga in sig och automatiskt få tillgång till sina avtal, försäkringar och övriga erbjudanden, säger Rolf Nehl, som varit SEKOs webbmaster sedan Upp trälar, uti cybervärlde sajt är här. Surfa in, klicka Anledningen till att den nya sajten kom till var ett uppdämt behov inom organisationen av en mer lättnavigerad, flexibel och mindre rörig sajt. Medlemsnyttan har varit ledstjärna. Vi har gjort en omfattande undersökning på nätet och vi har diskuterat hemsidans innehåll och vad som saknades vid fle r t a l e t träffar och möten med förtroendevalda, dessa har sedan legat som grund för utvecklingen av hemsidan, säger Nehl. Att kunna skriva ner sina tankar och debattera med kamraterna är väldigt viktigt. Det så kallade Åsiktstorget och chatten som nästan aldrig användes har ersatts av en samlad debatt under rubriken Tyck till. Vi har fått signaler om att det är bättre att ha debatten samlad på ett ställe. Om ett gäng förtroendevalda vill dra igång en sluten debatt är det lätt ordnat genom att vi lägger upp ett lösenordsskyddat forum, men det finns många olika ämnen att debattera och flera öppna forum för de som vill vara med och tycka till, säger Nehl. Så, spill ingen tid. Sätt på datorn och besök Tävla och vinn biobiljetter Genom att surfa in på sajten och svara på några enkla frågor kan du vinna två biobiljetter. Alla svar går att finna på hemsidan, så det är bara att surfa på. Vinnarna meddelas på hemsidan vecka 27. Vad tycker du om hemsidan? Nytt för denna gång är att varje bransch har fått en egen sida. Här informeras om branschen, de senaste nyheterna och framförallt finns kontaktuppgifter till samtliga klubbar och avdelningar. Precis som hela sajten är dessa sidor flexibla och kan utökas under exempelvis avtalsrörelsen. Vad tycker du om SEKOs nya hemsida? Kan den bli ännu bättre eller saknar du något? Säg vad du tycker i debattforumet Nya hemsidan, som du finner under rubriken Tyck till längst upp på förstasidan. Du kan också maila ros eller ris till adressen:

5 ! Arbetarrörelsens bästa och snyggaste runt, tävla och tyck till! eko.se Om SEKO Beskriver vår organisation, SEKOs mål och stadgar med mera. Här finns också information om våra förbundsmöten, den internationella verksamheten, ungdomsverksamheten, webbkarta, kalendarium, kontaktuppgifter och mycket mer. Medlemsservice Här finns information om dina förmåner som medlem, vilka försäkringar du omfattas av och hur du gör om du vill studera. Här får du också svar på de vanligaste frågorna om ditt medlemskap och information om medlemsavgiften och vad den går till. Lön & Anställning På dessa sidor får du information om lagar och avtal, kollektivavtal och arbetsmarknaden i stort. Under avtalsrörelsen kommer vi ständigt att uppdatara sidorna med yrkanden och om hur förhandlingana förlöper med mera. Här finns även en facklig ordlista som förklarar svåra ord. Press & Nyheter Under denna avdelning kan du ta del av samtliga nyheter och pressmeddelanden som kommer från förbundskontoret. Teckna upp dig för prenumeration, ladda hem bilder, loggor, rapporter och läs Janne Rudéns krönika. Här finns också förbundets EMU-information med SEKO-röster, länkar och mycket mer. Även förbundets grafiska profil och den utsökta tidsskriften Fackligt Perspektiv går att ta del av/ladda hem på dessa sidor. Tyck till SEKOs debattsidor. Här har du som är medlem och förtroendevald inte bara möjlighet att göra din röst hörd, du kan också skapa egna debattrum tillsammans med de fackliga kamraterna. A-kassan Direktlänk till A-kassans hemsida med information om bland annat utbetalningar och regler. Ladda hem blanketter. Förtroendevald Länk till SEKOs extranät (http://infonet.seko.se) som är ett verktyg för alla förtroendevalda inom förbundet. Lösenord krävs. Några av nyheterna på sajten Klickbar karta med adresser till klubbar och avdelningar. Bättre och enklare sökfunktioner. Utskriftvänliga sidor, klicka på knappen skriv ut sidan och ett snyggt exemplar kommer på skrivaren. Är du på en intressant sida du tycker fler borde ta del av, klicka då på Tipsa en vän. Ett formulär dyker upp där du skriver in personens e-post-adress. Skicka. Ett e-veckobrev som håller dig á jour med alla nyheter/ändringar på sajten under den gångna veckan. Engelska versioner av viktiga avsnitt och rapporter. Arkitekterna bakom SEKOs nya webb heter Roffe Nehl, webbmaster på SEKO, och Robert Arbestål, som varit projektanställd webbutvecklare. Tillsammans med företaget Sublime, resten av SEKOs informationsenhet och övriga delar av organisationen har den nya webbtjänsten tagit form.

6 6 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / n o t i s e r Kriminalvården ska spara mer Kriminalvårdsstyrelsen har informerat personalorganisationerna om ett regeringsuppdrag som innebär stora besparingar i k r i m i n a l v å r d e n. Även om det i dag inte fin n s någon exakt siffra i uppdraget så handlar det om flera hundra miljoner kronor som kostnaderna ska minskas med till utgången av Detta samtidigt som antalet fångar ökar. SEKO har ännu inte hunnit analysera uppdraget, men då det kommer att innebära en stor förändring av kriminalvårdens inriktning och uppdrag ska en handlingsplan tas fram. ( s ) - s t rategi mot f r ä m l i n g s fie n t l i g a Socialdemokraternas partistyrelse fastställde nyligen en strategi mot främlingsfientlighet, sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser. Målet med arbetet är att förhindra att någon främlingsfientlig partibildning tar plats i demokratiska församlingar vid de kommande valen. Hela strategin finns på Dalainvasion i h u v u d s t a d e n Cirka 50 fackligt aktiva från SEKO Dalarna, förtroendevalda i avdelningen och klubbarna, besökte förbundskontoret den 13 maj i samband med en studie- och konferensresa. Fackligt Perspektiv har snokat reda på vad de gjorde i huvudstaden. Två gånger per år inbjuder SEKO Dalarna samtliga företroendevalda inom avdelningen till en träff för att bland annat diskutera kommunikationsfrågor och verksamhetsplanering. Detta har skett årligen sedan avdelningen bildades och det finns ett särskilt syfte med sammankomsterna. Vi kör de här träffarna därför att vi måste analysera och genomlysa vilka behov som finns i klubbarna och eliminera eventuella problem och missuppfattningar. Det är också viktigt att vi får klart för oss vad de förtroendevalda förväntar sig av sina fackliga uppdrag och av a v d e l- ningen samt vad vi från avdelningen förväntar oss av dem. Verksamheten är olika i olika klubbar och det är bra att vi får dessa tillfällen till avstämning, säger Björn Halvarsson, som är utvecklingsansvarig på SEKO Dalarna. St udiebesök på Post en På förbundskontoret presenterades programarbetet inför förbundsmötet i september, SEKO-kampanjen Vi ser rött och andra aktuella förbundsfrågor. Senare på eftermiddagen fortsat- Björn Halvarsson, SEKO Dalarna te gruppen till Posten för att där få presenterat projektet Den goda arbetsplatsen. De flesta frågor handlar om kommunikation och verksamheten, men denna gång diskuterade vi även mycket kring arbetsmiljö och hade ett seminarium kring ämnet långtidsfriska. Besöket på Posten var en del i det arbetet, säger Halvarsson. Ett femtiotal masar och kullor gjorde studiebesök på förbundskontoret och på Posten. Här lyssnar de på en skåning som berättar om SEKOs mediastrategier. Vill du bli cirkelledare? LO-distriktet i Stockholms län, ABF Stockholm och nätverket Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) har startat ett folkbildningsprojekt för att bryta segregationen, diskrimineringen och utanförskapet i samhället. Målsättningen är att utbilda 101 cirkelledare med invandrabakgrund i Stockholms län med omnejd. Dessa ska i sin tur leda många cirklar om Integration och Demokrati. Vi har redan utbildat ett 60-tal cirkelledare och drar igång på nytt i augusti månad, säger Carlos Nuñes, FAI. Vill du vara med att leda samtalet i studiecirkeln är detta en utbildning för dig. På utbildningen diskuteras rollen som cirkelledare, pedagogik och metodik i gruppen, hur man förbereder och genomför en cirkel, hur administrationen kring studiecirkeln fungerar, gruppdynamik deltagarstyrning och skapande dialog. Du söker studieledigt hos din arbetsgivare om du behöver och så får du korttidsbidrag av LO. Du som vill ha mer information kan kontakta projektledaren Carlos Nuñes: tel: Folksam erbjuder flerspråkig tjänst om fackets försäkringar LO har i samarbete med Folksam startat en flerspråkig telefontjänst med information på sjutton olika språk. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om våra gemensamma försäkringar. Till den flerspråkiga rikskundtjänsten kan man ringa och få besked direkt på sitt eget språk alltifrån bosniska till persiska och pashto/dari, som man talar i Afghanistan. Ett särskilt telefonnummer finns för varje språk. Mer information kring tjänsten, telefonnummer med mera hittar du direkt på Folksams startsida Vill du beställa broschyr och affisch, för att till exempel sätta upp på arbetsplatserna, kontakta LO-distribution, telefon

7 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Med en sliten kavaj på första maj... Micael Hedlund från SEKO Västernorrland, stolt bärare av SEKOs paroller på 1 maj. Läget i Irak och mellanöstern, EMU samt Kommunals strejk var heta ämnen i talarstolarna och bland demonstranterna runt hela landet på 1 maj. Men SEKOs egna paroller syntes naturligtvis också. Fackligt Perspektiv rapporterar i år från Sundsvall Vädrets makter stod på arbetarrörelsens sida i Västernorrland. Solen lyste visserligen mestadels med sin frånvaro men till alla demonstranters glädje var luften ljum och inga riktiga oväder gjorde sig besväret att störa högtiden. Första maj var avstampet för kampanjen Vi ser rött och SEKOiterna hjälptes med gemensamma krafter åt att bära banderollerna Vi ser rött och Reglera avregleringen från stora torget till mötet i Folkets park. Skapa välfärd Huvudtalare i Sundsvall var näringsminister Leif Pagrotsky, som i sitt tal bland annat pekade på vikten av att stärka bilden av Sverige och svenska företag internationellt, som en nyckel till framgång och den centrala frågan att skapa tillväxt för välfärd i Sverige. Första maj i Sundsvall har antagit formen av ett familjearrangemang där även de yngre mötesdeltagarna kan känna sig välkomna. Musikunderhållning, ansiktsmålning och en trollkarl var några av begivenheterna som ramade in mötet. SEKO Västernorrland följde upp förstamajparollerna med information till mötesdeltagarna om SEKOs syn på konsekvenserna av avregleringen. Rudén i Limmared SEKOs förbundsordförande, Janne Rudén, talade i Limmared och angrep bland annat marknadsliberalernas avregleringshets. Under senaste årtiondet har liberaliseringsvågen blåst som en farsot över världen. Ideologerna bakom detta har hela tiden hävdat att liberalisering av infrastrukturer och statliga monopol leder till lägre priser, bättre service och ökad kvalité. Och om något går snett har medicinen varit mer avreglering, sade Rudén. Eftertankens krassa vishet existerar inte i dessa hjärnor som uteslutande är besatta av vinstmaximering och där människan endast är en insatsvara, sade Rudén och påpekade samtidigt att vi nu med facit i hand har konstaterat att det varken blivit billigare eller bättre. Snarare tvärtom. SEGEL-projektet har lagts ner Både Svenska E l e k t r i k e r f ö r- bundet och Grafiska Fackförbundet Mediafacket har beslutat sig för att hoppa av vidare diskussioner om ett nytt gemensamt förbund. Det var i mitten av april som Elektrikerna meddelade att de ville ta "time out" från SEGELprojektet. Nyligen beslutade också Grafikerna att de tills vidare lämnar SEGEL-projektet. Janne Rudén, SEKOs förbundsordförande, är besviken på att samtalen har upphört. Från SEKOs sida hade vi gärna sett en fortsättning på samtalen. Däremot kan vi under inga omständigheter riva upp det på årsmötet fattade beslutet om klubbarnas roll inom ett eventuellt gemensamt förbund, vilket de andra förbunden ville. Men vi utesluter dock inte att förutsättningarna kan förändras, säger Janne Rudén. 31 motioner behandlades på LOs representantskapsmöte LOs representantskap som är LOs näst högst beslutande organ efter kongressen hade årsmöte den 22 maj. På dagordningen stod bland annat avrapportering av de gemensamma projekten "Ekonomisk brottslighet", "Lokalt arbetsmiljöarbete" och Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet". Vidare behandlades 31 motioner på årsmötet. Ämnena var skiftande, men motioner i försäkringsfrågor dominerade. I övrigt märktes motioner om skärpta regler för bemanningsföretag, redovisning av bidrag till politiska organisationer, bevarande av första maj som helgdag, införande av sex timmars arbetsdag, finansiering av den regionala skyddsombudsverksamheten, arbetstids- arbetsrätts- och organisationsfrågor samt facklig utbildning. Metall var de flitigaste motionärerna med nio stycken, Skogs- och Träfacket bidrog med sex och Industrifacket med fem. Pappers och Grafiska Fackförbundet har tre vardera, Kommunal och Handels två vardera samt Transport en är numret till LOs jour för sommarjobbare, som nu har öppnat. Det är nionde året i rad som LO har en telefonjour öppen för sommarjobbande ungdomar. Mer information finns också på LOs utredning klar i augusti LOs organisationsutredning som bland annat syftar till att se över LO-förbundens struktur och möjligheter till sammanslagningar kommer att presenteras i augusti. TeliaSonera säger upp 700 TeliaSonera meddelande den 26 maj att 700 personer blir övertaliga efter det att företaget sett över sin organisation och bemanning. Totalt aviserades en övertalighet på 1500 personer i april månad och av dessa var 500 inhyrd personal och 300 har slutat via så kallad naturlig avgång. I den struktur som LO föreslagit ligger dock SEGEL kvar som en tänkbar förbundsstruktur. Fackligt Perspektiv återkommer med mer information och kommenterar kring detta i nästa nummer. LO hade rep - skap 22 maj.

8 Returadress: SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm 8 F A C K L I G T P E R S P E K T I V N R 5 / Använd ditt personnummer och medlemsnumret ovan för att logga in på extranätet. Riktlinjer för rättvis lön SEKOs mål är att alla medlemmar ska uppleva sin lön som rättvis. Som ett led i detta arbete ska rapporten Lönepolitiska riktlinjer behandlas på förbundsmötet i september och sedan verka som ett stöd för förhandlare på alla nivåer. SEKOs förhandlingschef Sören Hellström förklarar bakgrunden till rapporten. Under de tre årtionden som SEKO har funnits har bilden av hur löner sätts förändrats. Centrala avtal har fått mindre betydelse och skillnaderna mellan olika arbetsplatser och branscher har ökat betydligt. På många håll är det så att fördelningen av löneutrymmet sker på ett sätt som uppfattas som godtyckligt och orättvist. Det är mot den bakgrunden som vi tagit fram de lönepolitiska riktlinjerna, säger Sören Hellström, förhandlingschef på SEKO. Förutom att rapporten förklarar orsakerna till de SEKOs mål är rättvisa löner och att överbygga löneskillnaderna. Den lönepolitiska rapporten, som ska behandlas på förbundsmötet, är en del i det arbetet. senaste decenniernas utvecklingen tar den upp vad SEKO vill göra för att driva utvecklingen åt rätt håll. Fokus på lägstalöner Först och främst slås det fast att kollektivavtal blir än viktigare i framtiden.vi måste även fokusera mer på lägstalöner och ingångslöner än vad vi gjort tidigare, säger H e l l s t r ö m. För att komma till rätta med löneskillnaderna mellan män och kvinnor pekar rapporten på vikten av lönesystem som är kopplade till utveckling i arbetet. Tydliga kriter ier När det gäller frågan om vi ska ha individuella löner är det enligt rapporten omöjligt att ge ett entydigt svar. Inom små, heterogena grupper är det lättare att acceptera att lönerna ska vara individuella än inom stora, homogena grupper. SEKOs uppfattning är att där individuell lönesättning förekommer krävs det tydliga kriterier, säger Sören Hellström. 22 procent inom LO har utländsk bakgrund Nya siffor som LO tagit fram i samarbete Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att ungefär var sjunde medlem inom LO 14 procent är född utomlands. 4 procent av LO-medlemmarna födda i andra nordiska länder, medan 10 procent är födda utanför Norden. Om man lägger till dem som har minst någon förälder som är född utomlands kommer man upp till att sammanlagt 22 procent av LOs medlemmar har utländsk bakgrund. Andelen medlemmar som är födda utomlands är väsentligt högre inom LO än inom de båda tjänstemannaorganisationerna. Siffran 14 procent kan jämföras med 7 procent för TCO och 8 procent för SACO. Andelen som själva är födda i Sverige men har minst någon förälder som är född utomlands är dock i stort sett densamma för de tre organisationerna. LO tycker det är glädjande att antalet medlemmar med utländsk bakgrund ökar, men menar också att det förpliktikar. Alla vår medlemmar ska känna att de har sin fackliga organisation bakom sig. Det är också viktigt att medlemmar med utländsk bakgrund är aktiva i facket, till exempel genom att ha fackliga uppdrag. Vi behöver all fakta och kunskap som hjälper oss i kampen mot de vanföreställningar som så ofta förekommer när det gäller integrationsfrågor, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till siffrorna. M a t e r i a l ISA-rapport klar för nedladdning Som vi tidigare beskrivit i Fackligt Perspektiv har SEKOmedlemmarnas arbetsmiljö kartlagts i en omfattande utredning. Arbetsmiljön i de olika brascherna beskrivs och antalet arbetssjukdomar/arbetssjukdomar redovisas detaljerat. Rapporten heter Rapport från två register och kan laddas hem från SEKOs hemsida. Du som vill ha rapporten i fysisk form kan beställa den från SEKOs distribution: Rapport från LOs medieutredning Mångfald eller monopol heter den rapport kring Medieutredningen som LO sammanställt. Rapporten redovisar bland annat de samtal som har förts, möten som hållits med forskare och representanter fråm medierna och fackföreningsrörelsen Rapporten kan laddas hem från LOs hemsida under w w w. l o. s e / r a p p o r t e. r Logga in på extranätet Alla förtroendevalda inom förbundet har tillgång till SEKOs extranät. På extranätet finns en mängd verktyg du som förtreondevald har nytta av, till exempel försäkringsservice från Folksam, avtalsregister och nyheter om SEKO inom medierna. Logga in genom att först skriva fyll sedan i ditt personnummer och sedan lösenordet (=medlemsnumret, finns tryckt på toppen av baksidan på Fackligt Perspektiv.) I nästa nummer stor special inför förbundsmötet i september

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VISION-EKUMENISKA, sektion Equmeniakyrkan. Avgiven den 15 januari 2015, Selma spa, Sunne. INLEDNING: Vision Ekumeniska vill arbeta för att

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer