CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009"

Transkript

1 CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009

2 ISBN: (pdf) Redaktion: Juha Ketolainen, Marjaana Kopperi, Anne Siltala, Marjut Vehkanen och Tuuli Daavittila Layout och foton Satu Salmivalli

3 Förord 4 CIMO främjar internationaliseringsstrategin för högskolorna 6 CIMO i Kina 8 Undervisning i finska språket och Finlands kultur vid utländska högskolor 14 Högskolornas samarbetsmöjligheter med u-länderna förstärktes 18 Erasmus Mundus II sträcker sig över EU-gränserna 22 Intressentsamarbete och CIMOs seminarier 25 Finland som högskoleland bekantskap för studeranden och experter 30 CIMOs program, funktioner och stipendier för högskolor 32 Publikationsförteckning 37 Nyckeltal 39

4 Förord

5 Bästa läsare, Denna publikation har som syfte att erbjuda en helhetsbild av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO som främjare av internationaliseringen inom högre utbildning år CIMO har ett brett utbud av program som stärker internationaliseringen inom högre utbildning. Du hittar en förteckning över hela programutbudet på sidorna i publikationen. De enskilda programmen profilerar sig ofta rätt individuellt utåt och därför kan det ibland vara svårt att uppfatta hela helheten med de olika stödåtgärderna inom internationaliseringen. I en föränderlig omvärld förnyas också CIMOs programutbud. Den nya nationella internationaliseringsstrategin för högskolorna har gett oss en ny utmaning och anledning att ompröva tyngdpunkterna i vår verksamhet. Med denna publikation vill vi lyfta fram de olika alternativen för internationalisering som CIMO erbjuder högskolorna. Publikationen ger basinformation om våra program och mobiliteten som har skett inom ramen för dem, men beskriver också höjdpunkterna i verksamheten under De höjdpunkter som vi har valt ut beskriver omställningar i verksamheten och nya öppningar samt ger ett axplock bland fjolårets viktigaste händelser. Exempel på sådana höjdpunkter år 2009 var till exempel verksamhetsstarten i CIMOs Kinakontor, 40-årsjubileet för enheten för finska språket och Finlands kultur (Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet, UKAN) samt utvärderingen av programmet North-South-South och öppningar av nya funktioner som finansierades med biståndsmedel. Vi hoppas att denna årligen utkommande rapport ger en heltäckande bild av de program som CIMO erbjuder och övriga alternativ för internationalisering.

6 CIMO främjar internationaliseringsstrategin för högskolorna Den nationella internationaliseringsstrategin för högskolorna som beretts under ledning av undervisningsministeriet lanserades i början av år Strategin har utarbetats för åren och den lyfter fram fem huvudmål för högskolornas internationalisering: Ett genuint internationellt högskolesamfund Ökning av högskolornas kvalitet och attraktionskraft Främjande av kompetensexport Stödjande av ett mångkulturellt samhälle Främjande av det globala ansvaret Internationaliseringsstrategin är med sina mångsidiga lägesbedömningar och strategiska målsättningar klart den mest täckande av de hittills gjorda försöken att linjera upp den finländska högre utbildningens internationaliseringsutveckling inom den nära framtiden. Strategin innehåller flera åtgärdsförslag. En del av dem gäller också CIMO: av dessa gäller det viktigaste förslaget grundandet av ett nytt tidsbundet mobilitetsprogram som förvaltas av CIMO med en årlig finansiering på 5 miljoner euro för åren Andra åtgärdsförslag som har betydelse för CIMOs verksamhet rör bland annat utvidgandet av Rysslandsmobiliteten och utvecklingssamarbetsprogrammen samt tillgängligheten av information om Finland som högskole- och studieland. 6

7 Trots att det generella ekonomiska läget inte möjliggjorde nya öppningar som krävde ekonomiska satsningar, gjorde CIMO ändå en hel del för att sprida internationaliseringsstrategin och föra vidare diskussionen om den under år Vårdagarna för förvaltningen av internationella ärenden vid högskolorna ett storevenemang i branschen ordnades tillsammans med Uleåborgs universitet och Uleåborgregionens yrkeshögskola. Programmet under vårdagarna baserades på internationaliseringsstrategin. En viktig del av strategin är tanken om infogande av ett studieavsnitt som stöder internationaliseringen i alla högskolestudier. Detta har CIMO understött redan länge. Den viktigaste förändringen i CIMOs programverksamhet var ökningen av utvecklingssamarbetsprogrammens betydelse vilket internationaliseringsstrategin ger ett bra stöd för. Internationaliseringsstrategin hade också koppling till CIMOs undersöknings- och utredningsverksamhet, seminarier och möten som ordnades, utvecklingen av webbtjänsterna och alumnverksamheten samt det intensifierade samarbetet med Finlands representationer utomlands. 7 7

8 CIMO i Kina Jätten i öster, Kina, håller på att växa till en av världens ledande nationer även inom vetenskap och utbildning. De finländska högskolorna har varit aktiva i Kina redan länge men landets snabba utveckling och den ständigt föränderliga utbildningsmarknaden kräver en ännu aktivare närvaro och kontakt med myndigheter och högkolor än vad man har kunnat åstadkomma hittills. För detta syfte öppnade CIMO ett Kinakontor i Shanghai i april Kontoret har som mål att agera som en länk mellan Kina och finländska högskolor, CIMO samt undervisningsministeriet. Syftet är också att följa med utvecklingen av högskolefältet i Kina på ort och ställe och rapportera om händelserna där till Finland samt att sprida information om finländska högskolor och möjligheterna som de erbjuder i Kina. Kinas högskolors stora språng Kinas högskolesystem är det största i världen. Högskolorna har cirka 25 miljoner studerande och det finns knappa 2000 universitet som tillhandahåller examensutbildning. Ungefär en femtedel av världens befolkning omfattas av Kinas utbildningssystem men det använder endast 2 % av de medel som riktas på utbildning i världen. Detta avslöjar att landet lider av resursbrist vad gäller utbildningen och att det är svårt att utbilda hela befolkningen med jämlika förutsättningar. 8

9 De största omvälvningarna i Kinas högskolesystem har upplevts från och med 1990-talet. Då förnyades landets högskolesystem drastiskt och regeringen inledde ett program för utveckling av toppuniversitet startades 211-programmet med syfte att alstra 100 högklassiga universitet i Kina. Programmet omfattar universitet i alla provinser i Kina. År 1985 startades 985-programmet med syfte att utveckla Peking- och Tsinghuauniversiteten till spetsuniversitet i världsklass sida vid sida med Oxford, Harvard och Cambridge. Sedermera har man anslutit närmare 40 andra universitet till programmet men de två ursprungliga medlemmarna har hållit ställningen som tyngdpunktsuniversitet och på deras utveckling riktas mest resurser. På 2000-talet har Kinas högskolesystem dominerats av en kraftig kommersialisering och en ökning i antalet studerande. Studerandeantalet har vuxit från några miljoner till det redan nämnda 25 miljoner. Samtidigt har antalet privata högskolor och universitet ökat kraftigt i provinserna och numera avlägger redan ca 20 % av studerandena examen vid dessa. Vid dessa universitet ligger fokus på praktiskt orienterade och populära läroämnen och i dem utförs vanligen ingen forskning. Utmärkande för högskolevärlden i Kina är de stora regionala skillnaderna. Den landsinterna tyngdpunkten i högskolornas finansiering och utveckling ligger på kustområdena och Peking. I inlandet är ett viktigt objekt Xi an där ett stort antal offentliga och privata universitet av hög rang är belägna. De viktigaste universiteten i Kinas vetenskapsvärld är också med i den så kallade C9-gruppen som landets ledande universitet grundade i fjol. Till gruppen hör Peking, Tsinghua, Zhejiang, Nanjing, Fudan, Shanghai Jiaotong och Xi an Jiaotong samt Harbin Insti- 9 9

10 tute of Technology och University of Science and Technology, China, som är Kinas vetenskapsakademis universitet. Denna gruppering och speciellt de sex först nämnda universiteten är de största utgivarna av vetenskapliga artiklar i Kina. Också dessa universitet ligger i huvudsak på kustområdet. Framtidens riktlinjer Kinas regering offentliggjorde i början av år 2010 en långsiktig och en medellångsiktig utvecklingsplan för utveckling av utbildningen. Planen gäller fram till år Programmets målsättningar bjuder inte på några stora omvälvningar. Internationaliseringen går vidare, 211- och 985-programmen fortsätter och universitetens administrativa utveckling förs vidare. Man ämnar höja utbildningens andel av BNP till 4 % redan år Beträffande den högre utbildningen riktas satsningarna även fortsättningsvis främst på de ledande universiteten i kustområdet och Peking men i stället för att massivt utvidga den högre utbildningen strävar man efter att satsa på att förbättra kvaliteten. För hela systemets del försöker regeringen få utbildningssystemets obalans i jämvikt så att utbildningsutbudet på landsbygden och på randområdena ska bli större och bättre. Inga konkreta mål för ett framgångsrikt genomförande av programmet har uppställts eller offentliggjorts och det är således av mycket allmän karaktär. De kinesiska universiteten själva kritiserar landets system för styrning av högskoleutbildningen som stel och myndighetsdominerad. I praktiken kommer det att ske förändringar i högskolornas administration på gräsrotsnivå och eventuellt också i förhållande till undervisningsministeriet. Kinas regering förstår att en ökning i högskolornas autonomi leder till bättre resultat och effektivitet än vad 10

11 som kan uppnås för närvarande men samtidigt vill regeringen se till att den kan kontrollera hela systemet. Denna balansgång mellan autonomi och kontrollbehov sätter sin stämpel på hela systemet. Trots detta är systemet inte monolitiskt, tvärtom. Regeringen sporrar kontinuerligt regioner och provinser att ta fram lösningar för att anordna utbildning och göra utbildningsutbudet mångsidigare. Ett exempel på detta är projekten med specialutbildningsområden i provinsen Guangdong. Dessa har befogenhet att agera utanför Kinas nuvarande högskolelagstiftning. Centralregeringen har redan gett tillstånd till försöken och det första universitetet inleder sin verksamhet i slutet av året. Det finns också möjlighet att grunda utländska universitet i regionerna som administreras till fullo av ägaruniversitetet och drivs i enlighet med sitt utländska moderuniversitet ända upp till den interna förvaltningen. Kinas regering har satt upp som mål att avsevärt förbättra landets industriella innovationskapacitet fram till år Målet är att göra sig fri från den renodlade underleverantörs- och produktionsindustrin och satsa på design, planering och innovationer From Made in China to Created in China som regeringen uttrycker saken. I denna utveckling kommer högskolesystemet att spela en viktig roll både som leverantör av utbildning och utvecklare av forskningen. Satsningarna på utvecklingen av den högre utbildningen och forskningen fortsätter och högkolornas andel i innovationerna och produktutvecklingen växer. Samtidigt vill regeringen se till att satsningarna på grundforskning och stora vetenskapsprojekt med nationell vikt är tillräckliga

12 De finländska högskolorna i Kina De finländska universiteten och yrkeshögskolorna har varit aktiva i Kina redan länge. Samarbetet är mångsidigt och täcker samtliga vetenskapsområden. Teknologi och naturvetenskaper är dominerande och samtidigt branscher som Kina satsar hårt på. Under de senaste åren har också samhälls- och humanistiska vetenskaper stärkt sina positioner och utökat sin betydelse i Kinas högskolefält. Det finländska utbildningssystemet och de internationella utmärkelserna som det fått är välkända i Kina och vårt land har ett gott rykte om sig vad gäller utbildning. Välkändheten kunde dock ökas ytterligare och med tanke på möjligheterna för avgiftsbelagd utbildning i Kina måste man satsa mycket på marknadsföring. Konkurrensen på marknaden i Kina är extremt hård inom alla branscher och på utbildningsmarknaden har alla ledande länder redan intagit sina positioner. Regionalt har finländarnas samarbete koncentrerats till Shanghai och Peking. Detta stämmer också in på många andra länders högskolor. Det finns emellertid beaktansvärda samarbetspartner också på andra håll i Kina och CIMOs kontor har som mål att försöka kartlägga universiteten i närområdet och de möjligheter som dessa förfogar över. Kontorets första år har gått åt till att skapa en infrastruktur och knyta kontakter med de viktigaste universiteten samt med Kinas undervisningsministerium och de utvecklings- och undersökningsorganisationer inom utbildning som underlyder det. Redan nu har det framgått att Finland är ett välkänt land i utbildningskretsar och vårt system har ett gott rykte. Detta underlättar utvecklingen av samarbetet. Med tanke på utbildningsexporten finns det intresse för vårt system, och om vi alltså lyckas produktifiera det, är Kina ett potentiellt marknadsobjekt. Kinas utbildningssystem och samhälle utvecklas på bred front och det finns behov både för kompletterande utbildning och för examensutbildning. Provinsernas ut- 12

13 bildningsmyndigheter skickar aktivt anställda inom administrationen och lärare utomlands för att lära sig nya praxis och här har också Finland sitt att erbjuda. På det praktiska planet har kontoret blivit kontaktad av finländska högskolor och aktörer inom utbildningssektorn och fått begäran om att anordna möten, hitta partner och säkerställa lärosätenas kvalitet. Kontakterna är inte enbart från högskolevärlden utan med finns också lägre stadiets läroanstalter. I november 2009 deltog kontoret aktivt i arrangemangen kring undervisningsminister Henna Virkkunens Kinabesök. Besöket gick till Kinas viktigaste universitet i Peking och Shanghai och under besöket undertecknades ett avtal om att öka kontakterna mellan undervisningsministeriernas internationella avdelningar. Under år 2010 spelar världsutställningen i Shanghai, Expo 2010, en viktig roll i verksamheten. CIMO ordnar två evenemang under Expo, varav det första, inrättandet av en finsk-kinesisk alumnförening, äger rum redan i Finlands paviljong vid världsutställningen, Kirnu. I oktober 2010 ordnas ännu ett tvådagars seminarium med temat Sharing Inspiration. Seminariets tyngdpunkter ligger på kompetens, utbildning och välfärd enligt Finlands världsutställningsteman. CIMOs kontor i Shanghai bistår också högskolornas andra eventuella evenemang under Expon och håller utbildningen på tapeten under ministrars besök och officiella evenemang i Expo. Ytterligare information: Juha Tähkämaa, CIMO Shanghai, Skribenten är CIMOs representant i Kina. CIMOs kontor i Shanghai öppnades i april Kontorets avsikt är att hjälpa finländska högskolor knyta kontakter med kinesiska högskolor och att följa med Kinas högskolepolitik. Samtidigt är kontoret en punkt för marknadsföring av den finländska högre utbildningen i Kina. I kontoret arbetar tre personer, sakkunnig inom högskolor i Kina Juha Tähkämaa och projektkoordinatorn Lukia Yang samt CIMOs praktikant Hannemari Ahonen

14 Undervisning i finska språket och Finlands kultur vid utländska högskolor Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet (UKAN), som utsetts av undervisningsministeriet, är sakkunnigorgan för CIMOs enhet för finska språket och Finlands kultur har UKAN varit verksam exakt 40 år. UKAN följer upp undervisning med anknytning till finska språket och Finlands kultur och samhälle vid utländska universitet samt tar initiativ och ger förslag som rör denna. CIMO sänder varje år cirka 25 gästande professorer, lektorer och språkassistenter i finska språket och Finlands kultur till utländska universitet. Undervisning i finska språket och Finlands kultur ges i över 100 universitet i cirka 30 olika länder. Antalet sökande till programmet Suomea Suomessa ( Finska i Finland ) fördubblades 14 Suomea Suomessa är ett praktikprogram för studerande i finska språket och Finlands kultur. Via programmet har praktikanter kommit till Finland ända sedan år Praktiken erbjuder en bra chans för dem som studerar finska utomlands att använda finskan i genuina situationer och bekanta sig med den finländska arbetskulturen. Arbetsuppgifterna varierar och kan finnas t.ex. på kundbetjäningen i museer, som ledare på sommarläger eller som assistent på t.ex. sommarfestivaler. Praktikanten avlönas antingen med lön från arbetsgivaren eller med ett stipendium från CIMO.

15 Studerande som är i början av sina studier kan delta i en familjepraktik. Då bor praktikanten i en familj och deltar i hushållsarbetena likt de övriga familjemedlemmarna. Det primära målet är att lära sig vardaglig finska. Praktikanten får en fickpeng av familjen, fullt uppehälle och ett eget rum. År 2009 reformerades praktikprogrammet Suomea Suomessa beträffande synligheten: under ansökningstiden i januari-februari var uppgifterna om de befintliga praktikplatserna framlagda i CIMOs webbtjänst. Studerandena sökte till vissa platser som de själv hade valt ut. Förr sökte man bara allmänt till programmet. Denna ökning i synligheten medförde ett ökat intresse: antalet sökande fördubblades jämfört med år 2008 från ca 40 till 80 sökande. Stipendier i finska språket för forskarstuderande och forskare för korta studiebesök CIMO har beviljat stipendier i finska språket till utländska forskarstuderande och forskare under hela sin verksamhetshistoria. På grund av talrika förfrågningar från utländska universitet inledde CIMO år 2009 ett försök där man beviljade forskarstuderande och forskare i det finska språket och Finlands kultur samt i finsk-ugriska språk stipendier också för korta studiebesök på 1 4 veckor. Sådana besök kan vara till exempel arkiv-, seminarie- eller intervjubesök eller handledningsmöten. Enbart för en konferensresa kan stipendiet inte fås utan besöket ska omfatta också annat arbete som anknyter till de fortsatta studierna. Den nya stödformen väckte intresse och stipendier beviljades år 2009 till fyra forskarstuderande och forskare. Man beslöt att fortsätta försöket också under nästa år.

16 UKAN 40 år verksamhet för det finska språket och Finlands kultur CIMOs enhet för finska språket och Finlands kultur UKAN (Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet) firade i somras, , 40-årsjubileet för sin verksamhet i CIMOs nya lokaler i statens ämbetshus vid Hagnäskajen. Festen uppvaktades av de mest centrala intressegrupperna för vår verksamhet direktören Jaana Palojärvi (undervisningsministeriet), understatssekreteraren Markus Lyra (utrikesministeriet) samt professorerna för läroämnet finska som andra språk Jyrki Kalliokoski (Helsingfors universitet) och Maisa Martin (Jyväskylä universitet). På festen deltog ett hundratal representanter för intressegrupper stämningen var varm och de inbjudna gästerna trivdes! UKAN har under sina fyrtio arbetsfyllda år värnat om, stödjat och utvecklat undervisningen i finska språket och Finlands kultur ute i världen. Uppdragsfältet har ändrats i och med de samhälleliga behoven men samtidigt kan man redan nu se upprepningen i vissa saker. Våra trofastaste vänner allt igenom vår historia inom undervisning har varit våra språksläktingar och grannländer. Undervisning i finska språket och Finlands kultur gavs till allra första början bland språksläktingarna och i grannländerna i början av 1800-talet. En stor del av de nuvarande verksamhetsställena för undervisningen som finns vid över 100 universitet utomlands har grundats på och 1970-talen. Undervisningen fick nya ramar i och med händelserna i världspolitiken: Sovjetunionen upplöstes, de baltiska länderna blev självständiga och Finland gick med i Europeiska unionen (1995). Intresset för det finska språket och Finlands kultur ökade såväl på närliggande områden, i Ryssland bland besläktade folk som i Europa. Kommittén för utlandslektorat inrättades under undervisningsministeriet 1962 för att stöda och koordinera utlandslektorsverksamheten. Kommittén för utlandslektorat och språkkursverksamheten slogs samman år 1969 till Delegationen för utlandslektorat och språkkursärenden (UKAN) och detta betraktar vi som tidpunkten för uppkomsten av UKANs verksamhet. År 1998 anslöts UKAN till CIMO och följande år ändrades delegationens namn till Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet med samma förkortning som dittills, UKAN. I delegationen finns tio sakkunniga inom området (professorer eller lektorer) från olika universitet i Finland. Verksamhetsperioden är tre år och dele- 16

17 gationen sammanträder två gånger om året för att behandla ärenden som anknyter till lektorsverksamheten. I UKANs sekretariat som arbetar vid CIMO finns fyra heltidsanställda och generalsekreteraren. UKAN sänder årligen sammanlagt cirka 25 professorer, lektorer och språkassistenter till utländska universitet, bistår därtill finansiellt vissa andra utländska universitet som är betydelsefulla för verksamheten i avlöningen av lärare samt ordnar årligen Studie- och förhandlingsdagar i Finland för lärare som arbetar utomlands. För studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet ordnar UKAN årliga sommarkurser samt delar ut olika långa stipendier till dem. UKAN stöder också studerande i finska språket vid finländska universitet genom att skicka dem som praktikanter till utländska undervisningsställen för finska. Lärare vid finländska universitet i sin tur skickas via UKAN till utländska universitet som gästundervisare för att föreläsa i sitt eget specialområde. UKAN inledde exporten av varumärket Finland ut i världen för redan 40 år sedan. Verksamheten har alltid varit utbildningsexport i ordets rätta bemärkelse. Vi kommer att fortsätta med samma kännetecken även i fortsättningen! 17 17

18 Högskolornas samarbetsmöjligheter med u-länderna förstärkts I finländska högskolor deltar man allt mer i att lösa globala problem. Målet är bl.a. att utveckla samarbetet med u-länderna för att förstärka deras högskolekompetens samt att bygga upp verksamheten på en etiskt hållbar grund. De finländska högskolorna stöder också studerandenas färdigheter att verka i en global miljö och förståde egna handlingarnas globala påverkan. CIMO stöder målen i internationaliseringsstrategin för högskolorna bl.a. genom programmet North-South-South Higher Education Institution Network Programme som finansieras med biståndsmedel samt genom programmet Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument HEI- ICI. North-South-South-programmet år 2009 Med hjälp av North-South-South-programmet förstärks partnerskapet mellan högskolor i Finland och i u-länderna samt handlingsförmågan i u-ländernas högskolor genomömsesidig växelverkan och mobilitet. Via programmet finansieras studerande- och lärarmobilitet, intensivkurser och funktioner som stöder nätverkande. År 2009 fick sammanlagt 34 olika högskolenätverk stöd via programmet. I dessa var 24 finländska högskolor verksamma i samarbete med 64 olika partnerhögskolor. North-South- 18

19 South-nätverkens verksamhet bedrevs i 22 olika länder med tyngdpunkt i Afrika söder om Sahara. Intensivkurserna har upplevts som ett mycket lyckat samarbetssätt och erfarenheterna har varit positiva. Under läsåret anordnades 17 intensivkurser i olika partnerländer. North-South-South-programmet utvärderades och fick förlängning North-South-South-programmet undergick en utvärdering under år 2009 och på basis av rekommendationerna i denna fattade utrikesministeriet beslut om en förlängningsperiod för programmet och fastställde de nya tyngdpunkterna för åren Det centrala i utvärderingen var att programmet är ett värdefullt inslag både för Finlands utvecklingssamarbete och för utbildningssystemen på högskolenivå i partnerländerna och att verksamheten därmed bör fortsätta. Programmets allmänna mål är i samklang med Finlands utvecklingspolitik och prioriteter. Programmets effekter har i regel varit positiva även om resultaten har varit tydligare på individnivå än på institutionell nivå. Administrationen av programmet och de enskilda nätverken har skötts väl men det återstår utvecklingsbehov som främst riktar sig gentemotmonitoreringen och utvärderingen av effekterna. Under den nya programperioden kommer man att i enlighet med rekommendationerna i evalueringen att införa vissa kriterier som stöd för den kvalitativa utvärderingen. Dessa baseras på en logisk analys av referensramen och hjälper bl.a. att utveckla rapporteringen som grundar sig på resultaten. Under den nya programperioden kommer också antalet deltagande länder att växa då samarbetspartner numera kan vara högskolor i samtliga av OECD definierade ODA-länder (Official Development Assistance). 1 Ett nytt instrument: Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument HEI-ICI (högskole-iki) Utrikesministeriets Instrument för samarbete mellan institutioner (IKI) har som mål att utifrån u-ländernas behov förstärka kapaciteten hos statliga aktörer i ut

20 vecklingsländerna. Finansieringsinstrumentet har inte omfattat yrkeshögskolorna och i och med universitetslagsreformen år 2010 inte heller universiteten. Eftersom yrkeshögskolorna och universiteten inte längre har kunnat delta i IKI, beredde utrikesministeriet under år 2009 ett finansieringsinstrument som fick namnet Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument HEI- ICI. Programmet piloterades år Från början av år 2010 överfördes instrumentets förvaltning till CIMO. Via instrumentet beviljas understöd bl.a. för stärkandet av de grundläggande funktionerna i u-ländernas högskolor, förnyelse av administrativa strukturer, arbetsmetoder och servicestrukturer, utveckling av undervisningsmetoder och läroplaner samt förnyelse av datasystem och bibliotek. FN:s program för biträdande experter år 2009 Utvecklingssamarbete görs också med hjälp av FN:s expertprogram (The Junior Professional Officer Programme) vars rekryteringar CIMO har haft ansvaret för från och med år Finland deltar i FN:s program för biträdande experter tillsammans med 22 andra länder. Med hjälp av programmet får unga finländska sakkunniga chansen att arbeta i organisationer som lyder under FN runtom i världen både i fältkontor och vid FN:s högkvarter. Utrikesministeriet sköter finansieringen av de biträdande experterna och anskaffandet av platser men rekryteringsprocessen överfördes till CIMO från och med februari Utrikesministeriet väljer mottagarländerna och uppgifterna så att de stämmer överens med det utvecklingspolitiska programmet som regeringen godkände år Målet är att öka unga finländares intresse för och sakkunnighet inom klimat- och energirelaterade uppgifter, uppgifter som stöder u-länder- 20

21 nas egna ekonomiska utveckling och kapacitet samt uppgifter som på ett generellt plan stöder en god förvaltning, mänskliga rättigheter, främjar kvinnors och barns ställning och stöder avskaffandet av fattigdom. År 2009 arrangerades sex ansökningsrundor med sammanlagt 32 lediga platser runtom i världen. Platserna var belägna vid fältkontor i de huvudsakliga mottagarländerna för Finlands utvecklingssamarbete i Afrika och i Asien. Dessa är bl.a. Moçambique, Tanzania, Kenya, Nepal och Vietnam samt organisationernas högkvarter i Europa och Nordamerika (Genève, Paris, Rom och New York). Cirka en tredjedel av platserna omfattade uppgifter vid högkvarter. Platserna som biträdande experter intresserar unga finländare och utbudet av goda sökande har varit stort. År 2009 kom sammanlagt 931 ansökningar in. Av dem som söker en anställning som FN:s biträdande expert krävs en högre högskoleexamen, bra språkkunskaper och arbetserfarenhet som lämpar sig för uppgiften. Sökanden ska ha utmärkta kunskaper i engelska och tämligen god behärskning av något annat av FN:s officiella språk. Utöver detta omfattar kraven arbetserfarenhet enligt utbildningen på minst ett till två år. I anslutning till de avslutande intervjuerna som gjorts av FN-organisationerna har det fåtts bra respons på de finländska sökandenas höga utbildningsnivå och goda språkkunskaper. Oftast blir också det viktigaste urvalskriteriet mängden relevant arbetserfarenhet. Allt som allt arbetade i slutet av år 2009 sammanlagt 89 finländska biträdande experter i fält eller höll på att inleda sitt arbete där och 31 personer inom FN:s volontärprogram. Ytterligare information:

22 Erasmus Mundus II sträcker sig över EU-gränserna År 2009 inleddes en ny programperiod i Erasmus Mundus-programmet. Programmet som finansieras av Europeiska unionen och som bedrivits framgångsrikt redan fem år ( ) får fortsätta sitt uppdrag som profilhöjare för den europeiska högre utbildningen. Erasmus Mundus är speciellt känd som finansiär för sameuropeiska magisterprogram. Under den nya programperioden har programmet dock omformats till ett allt större takprogram som har som uppgift att stöda mobiliteten och samarbetet mellan Europa och resten av världen. CIMO är sedan år 2004 Erasmus Mundusprogrammets s.k. nationella struktur (National Structure) med andra ord Finlands kontaktpunkt gentemot Europeiska kommissionen och å andra sidan mot de finländska högskolorna och sökandena. CIMO ordnade den nya programperiodens invigning i Helsingfors i mars Cirka 120 deltagare, främst högskolepersonal, kom för att ta del av utbytet från den föregående programperioden och för att höra om programmets nya egenskaper. Den förra programperioden resulterade i drygt tio magisterprogram i Finland som är utformade speciellt för studerande från länder utanför Europa. Samtliga dessa omfattade studier i minst två (ofta fler) länder. En del av programmen har utvidgat sin verksamhet 22

23 också till länder utanför Europa. Finländare hade också deltagit i många marknadsförings- och utredningsprojekt som på olika sätt stödde det gränsöverskridande högskolesamarbetet och gjorde det europeiska området för högre utbildning (EHEA) synligt på andra håll i världen. Intensivt internationellt samarbete Samtliga faser i Erasmus Mundus -magisterprogrammen som genomförs som internationellt samarbete från urval av studerande till kvalitetskontroll och beviljandet av examen ska så långt som möjligt förverkligas tillsammans. Högskolorna verkar alltså i ett mycket nära samarbete med sina partner över nationsgränserna. På grund av samarbetsgraden blir man ofta också tvungen att lösa olika frågor som härrör från skillnaderna i de olika ländernas nationella system eller förfaranden. Dessa kan variera från studiernas struktur till examensbetygets form eller från olika undervisnings- eller bedömningstraditioner till uppehållstillstånd för medborgare från tredje länder. CIMO har strävat efter att tillhandahålla diskussionsfora för de finländska högskolorna som verkar inom ramen för magisterprogrammen samt de nationella myndigheterna och därigenom också delta i diskussionen om goda praxis i de samprogram som genomförts internationellt. Brokigare utbud på den nya programperioden Ett nytt delområde inom Erasmus Mundus-programmet är den internationella doktorsutbildningen. Å andra sidan kan de konsortier som anordnar samprogrammen också bjuda in högskolor utanför EU/ETA-länderna. Under det första året verkade denna möjlighet utnyttjas ivrigt. I fortsättningen kommer diskussio

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet.

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet. Ut i världen nu! Styr kosan ut i värl Världen är full av möjligheter! Du kan fara utomlands för att studera, för att göra arbetspraktik eller frivilligarbete, för att jobba eller bara för att skaffa dig

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Förslag till ändringar i policydokumentet

Förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Förslag till ändringar i policydokumentet Innehåll:

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina juli 2010 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina november 2011 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Swedish Higher Education Authority Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Jan-Åke Engström Carin Callerholm 2013-04-15 Sidan 1 Bakgrunden till insamlingen Varför? Krav i förordning

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina januari 2014 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Utvärderingsplan för utbildningen 2012 2015. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:15

Utvärderingsplan för utbildningen 2012 2015. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:15 Utvärderingsplan för utbildningen 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:15 Utvärderingsplan för utbildningen 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer