Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell publicering konferensresor Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/ språkgranskning Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning 4 Studieuppehåll och studieavbrott 5 Återbetalning av forskningsmedel 6 Budget för Education Inquiry 2014 Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 2 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga p 2 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 3. Anmälan av beslut. Missiv inkl förteckning över beviljade studieuppehåll och studieavbrott. Bilaga p 4. Beslut. Missiv. Bilaga p 5. Beslut. Missiv inkl budget. Bilaga p 6. Carina Rönnqvist Carina Rönnqvist Annika Kjellsson Lind Maria Löfgren FS Anna Sjöberg Johan Lithner Studentdialoger våren 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 7. Maria Löfgren

13 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 1 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering - konferensresor, 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsunderlaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 39 ansökningar, varav en sent inkommen och därför borträknad. Utöver det inkom två ansökningar för samma ändamål av en person och en felaktig ansökan av en person. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får resekostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet.

14 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering konferensresa med paper Birgit Andersson Bosse Thorén Gun Lundberg Inger Karlefors Josef Fahlén Sara Carlbaum Sharada Gade Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för konferensdeltagande med paper. Medel för resor tilldelas enligt en schablon, där resor inom Europa ges maximalt kr och aktiviteter utom Europa maximalt kr. För översättning eller språkgranskning ges maximalt kr. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för aktiviteter som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej tilldelades medel för konferensdeltagande vid senast föregående utlysning ska prioriteras. 2) Sökande som vid tiden för internationaliseringsåtgärden redan erhåller medel för internationalisering genom LH (t.ex. 6-åriga postdocs som gör sin utlandsvistelse) ska ej prioriteras. 3) Sökande som kan visa på accepterat paper prioriteras. 4) Ansökningar som gäller konferensresor till andra länder än Sverige ska prioriteras före internationella konferenser i Sverige. 5) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-4 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 6000 kr. De personer som fördelats medel för konferensdeltagande i denna utlysning har samtliga visat på antaget paper, endera som webblänk eller i ett

15 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) särskilt dokument insänt till diariet. Lottning behövde ej genomföras då antalet ansökningar som uppfyllde alla kriterier gick nära jämnt upp med den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ) Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

16 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 2 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsförslaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 22 ansökningar. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas till ansvarig institution/enhet.

17 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning Mikaela Nyroos Josef Fahlén Maria Berge Erika Boström Bert Jonsson Anette Bagger Annika Egan Sjölander Magnus Fjällström Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för översättning och språkgranskning. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för översättning eller språkgranskning som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej beviljades medel vid föregående termins utlysning ska prioriteras. 2) Ansökningar som tydligt visar hur sökta medel ska leda till internationell publicering ska prioriteras. Bland dessa ska ansökningar som visar på en framskriden publikationsprocess med namngiven, refereegranskad publikation prioriteras före andra ansökningar. Vi använder norska listans rankning vid beredningen av ansökningarna: Om inte publikationen kan återfinnas i norska listan genom titel på tidskrift eller namn på förlag, måste annan sökväg anges. 3) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-2 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan överskrider den utlysta summan med 2000 kr. De personer som fördelats medel har alla uppfyllt de kriterier angavs i utlysningen. Lottning genomfördes då antalet ansökningar som uppfyllde alla

18 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) kriterier var fler än vad som kunde rymmas inom den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ). Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

19 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (2) Ärende p: 3 Ärende: Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning Föredragande: Annika Kjellsson Lind Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse har beslutat om kursuppdrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt. Eftersom utvecklandet av den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt är ett av Lärarhögskolans prioriterade delmål för perioden (se Lärarhögskolans verksamhetsplan) har utvecklingsmedel om avsatts för fortsatt utvecklingsarbete våren Utvecklingsmedlen ska fördelas enligt följande: en tredjedel till Pedagogiska institutionen, en tredjedel till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Statsvetenskapliga institutionen enligt proportion av poängfördelning i kursen Utbildningens villkor en tredjedel till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Institutionen för idé- och samhällsstudier enligt proportion av poängfördelning i kursen Vetenskap och kunskap, Instruktioner för utvecklingsarbete våren 2014: skapa en tydlig progression mellan kurser, skapa en variation av examinationsformer mellan kurser så att antalet examinerande tillfällen blir varierande, täcker FSR och inte är för många, skapa en progression vad gäller det nationella examensmålet för kommunikation (att lyssna, att skriva, att tala), från kurs 1 till kurs 6. Undersök möjlighet till samarbete med andra institutioner i denna del, färdigställ litteraturlistor med litteratur på annat språk än svenska i varje kurs (under förutsättning att kvalitativ litteratur finns att tillgå). Ett reviderat förslag på kursplaner till den kompletterande pedagogiska utbildningen ska lämnas till ämneslärarrådet senast den 5 maj Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning. Förslag till beslut: Enligt ovan.

20 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (2) Motivering till beslut: Enligt ovan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för Pedagogik, Tillämpad utbildningsvetenskap samt naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Utbetalningssätt: Faktura Expedieras till: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, pedagogiska Institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Institutionen för idé- och samhällsstudier samt programrådsordförande för ämneslärarprogrammet (exp ). Kopia för kännedom till: Berörda ekonomiadministratörer.

21 Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut Dnr: FS Sid 1 (2) Ärende p: 4 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över fattade beslut av studievägledaren. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

22 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 5 Ärende: Anna-Sofia Lundgren vid Institutionen för kultur och medievetenskaper har 2011 sökt och beviljats medel för forskningstid. Medlen (279 tkr) är utbetalda till institutionen men ej använda och institutionen önskar nu att betala tillbaka medlen. Föredragande: Anna Sjöberg Bakgrund: Medlen har ej använts under den förespråkade tiden, depositionstiden har gått ut. Beredning: Förslag till beslut: Att medlen tas tillbaka. Motivering till beslut: Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för kultur och medievetenskaper Utbetalningssätt: Medlen återtas genom bokföring/omföring från Lärarhögskolans kansli Expedieras till: Lena Danielsson, Kerstin Engström, Institutionen för kultur och medievetenskaper. Kopia för kännedom till: Agnetha Simm, Anna Sjöberg Lärarhögskolans kansli

23 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 6 Ärende: Budget för Education Inquiry 2014 Föredragande: Johan Lithner Bakgrund: Redaktörerna för EduInq har ansökt om utökad budget. Lärarhögskolans styrelse beslutade att utöka budgeten från 400 tkr/år till 480 tkr/år. Redaktörerna har lämnat förslag på budget enligt nedan. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Budget för Education Inquiry 2014 fastställs. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Anna Sjöberg, Johan Lithner, Agnetha Simm

24 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Proposed Budget for Education Inquiry 2014 Dear Johan Here below is a suggested budget for 2014 with a small internal re-organisation of items. The total cost is taken to be 480,000 as approved by the committee Budget 2013 Cost 2013 Proposed Budget 2014 Editorial Salaries (30%) (30%) * Proof reader ** Konferens *** Production **** Total Some explanations on the Proposed Budget 2014 figures: * The proposed figure of 309,485 to be allocated to salary costs for I was not able to calculate what percentage of time this figure would represent, but if this is approved, hopefully I can do this with the assistance of Anna after Christmas. ** This is the proposed budget for the language editor, which is the same as the actual costs (per year) over the last two years. *** This is our proposed conference budget for 2014.

25 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) **** 135,515 is the projected cost for 2014 from CoAction, and this would cover the publication of a maximum of 40 papers per year. The figure will be smaller if we publish fewer papers.

26 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 7 Ärende: Studentdialoger våren 2014 Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Beredning: Tider enligt överenskommelse under mötet med representanter för UmPe. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Dialogerna kommer att hålla på ca en timme från kl tisdag den 18 februari samt tisdag den 15 april. UmPe bokar lokal. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Maria Löfgren, Frida Gidlund

27 Dnr FS Bokslut Lärarhögskolan 2013 De förändringar som skett under 2013 är att Lärarhögskolan har gått in i det universitetsgemensamma. I och med denna förändring har även strukturen på verksamhetsområden som ska användas för kansliets drift förändrats. Från att 2012 ha legat på verksamhet 10 och 20 så återfinns numer kansliets drift på verksamhet 90 och 91. (Universitetsgemensam verksamhet som finansieras med universitetsgemensamma medel i enlighet med resurstilldelningsbeslut) En förändring gentemot budget är att vi under 2013 har haft en större verksamhet inom Lärarlyftet än vad som kunde förutspås. Denna utökning har medfört att det har lyfts mer medel för OH än vad som togs hänsyn till i budgetarbetet. Under 2013 har kommunerna i länet och Region Västerbotten har i samförstånd med Lärarhögskolan sagt upp samarbetsavtalet med Lärarhögskolan. När de redan utlovade betalningarna gjorts kommer samtliga projekt inom detta område att avslutas. Medel tillhörande kommunerna är redan återbetalda. Parterna arbetar för att ta fram ett nytt samverkansavtal. Jämförelse mellan Budget, Utfall och Prognos 2013 Verksamhetsområde Utfall 2012 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2013 tkr Prognos 2013 P 2 tkr Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter. Verksamhet 10, under 2013 finns här Lärarhögskolans fasta kostnader för universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning och täckning för våra OH-kostnader från externa projekt under verksamhet 12 och 13. Det har även skett en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Skillnaden mellan budget och utfall är att vi har haft en större försäljning av kurser inom främst Lärarlyftet än vad vi kunde förutse och därifrån fått mer intäkter. Verksamhet 11, här finns intäkter och kostnader rörande grundutbildningen. De två ekonomiskt sett största projekten som påverkar utfallet är ett projekt där intäkterna för grundutbildning tas in och ett där de vidareförmedlas ut till institutioner och fakultet. Lärarhögskolan har inte haft den studenttillströmning som vi önskat i budget utan utfallet visar (preliminärt) något lägre siffror än I slutavräkningen i februari för 2012 fick vi tillbaka ca 1 miljon kronor. Prognosen för slutavräkning 2013 (som sker i februari 2014) är att vi måste betala tillbaka lite medel. Differensen mellan budget och utfall förklaras också delvis av att de öronmärkta medel för Samiska som Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet. Institutionen för språkstudier har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten så av de tkr som tilldelats samiska har bara 500 tkr betalts ut till institutionen, resterande medel bildar myndighetskapital hos Lärarhögskolan i väntan

28 Dnr FS på utbetalning. Jämför man utfallen mellan år 2012 och 2013 så består skillnaden i en återbetalning av SÄL medel på tkr som felaktig reserverats hos EA men korrigerats. Verksamhet 12, under denna del återfinns grundutbildning med bidrag, vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. Verksamheten finansieras via Kammarkollegiet och Lärarhögskolan betalar ut medel till institutionerna vid Umeå universitet utifrån antal HST som de utbildar inom VAL- och ULV-kurser. Differensen mellan budget och utfall 2013 består i att budget inte periodiserats och att det gjorts utbetalningar från projekt med myndighetskapital som ej var budgeterade. Dessa utbetalningar rör tillexempel internationaliseringsmedel från tidigare års utlysningar och kursutveckling av kurser inom Lärar- och Förskolelärarlyftet. Verksamhet 13, Uppdragsutbildning. För Lärarhögskolans del rör det sig om verksamhet inom Läraroch Förskolelyftet samt verksamhet inom samverkansområdet tidigare benämnt RUC. Verksamheten inom främst Lärarlyftet har gått över förväntan, under 2012 såldes kurser för 4,2 mkr, budget lades på 5 mkr och utfallet blev 21,7. Huvudparten av dessa medel går till de institutioner som genomför utbildningarna och Lärarhögskolan lyfter endast av en viss procent för administrativa kostnader enligt överenskommelse med institutionerna. Uppsägningen av samarbetsavtalet medför ett kostnadsutfall på ca 1 mkr, det är myndighetskapital som fördelas ut till de olika deltagarna. Verksamhet 20, under 2013 betalades de universitetsgemensamma kostnaderna för forskning här samt en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Verksamhet 21, här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör forskning och forskarutbildning. Under 2013 har forskningen i stort löpt enligt plan, differensen mellan budget och utfall återfinns i Forskning och kompetenssatsning Följden blir att utbetalningen för medlen skjuts framåt i tiden. Verksamhet 22, Bidragsforskning. Under denna verksamhet tar Lärarhögskolan in medel för forskning från Baltic gruppen och Carl Bennet AB. Differensen mellan budget och utfall består i att budgeten inte periodiserats. Verksamhet 90, liksom verksamhet 91 nytt verksamhetsområde för Lärarhögskolan i och med att Lärarhögskolan integrerades i det universitetsgemensamma. Hit förs de beräknade overheadkostnaderna för driften av själva kansliet. Del av chefs och ekonomiadministratörs lön och omkostnader. Verksamhet 91, Lärarhögskolans kanslis lön och driftkostnader. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras bland annat av att personal slutat innan planerat och att några varit sjukskrivna eller gått på deltid. Kompetensutveckling har inte genomförts i den utsträckning som var planerat. Gemensamma planeringsdagar med fakulteterna är en annan aktivitet som utgått.

29 Dnr FS RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkter Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN ( ), tkr Årets Balanserade kapital- medel Varav Varav Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) anslag (vhet 11) bidrag (vhet 12) uppdrag (vhet 13) Summa Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) anslag (vhet 21) bidrag (vhet 22) Summa Övrig verksamhet - stödvhet (vh 90/70) univ gem/övr (vh 91/71) Summa Summa totalt

30 Aktivitetsplan Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning Övergripande Upprätta verksamhetsplan för Utifrån analyser utarbeta förslag till mål och strategier i dialog med universitetsledningen Maj Rektor Beslut maj 2013 i Lärarhögskolans styrelse. Upprätta ett kvalitetssystem Februari Rektor Beslut i februari 2013 i Lärarhögskolans styrelse.

31 Aktivitetsplan Forskning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Nydanande forskning och Forskning som antar samhällets utmaningar Utvärdering och eventuell revidering av system för forskningsfinansiering Maj Biträdande rektor forskning Utveckla och implementera uppföljningar samt ett kvalitetssäkringssystem inom forskning Oktober Biträdande rektor forskning Forsknings- och kompetenssatsningen har följts upp i enlighet med beslut i universitetsstyrelsen. Ett system för uppföljning av kvalitetsbaserade medel har tagits i bruk. Föreslå ett system för kvalitetsbaserad fördelning till konstnärlig verksamhet inom lärarutbildningens område September Rektor, Biträdande rektor forskning Har inte kunnat prioriteras. Arbetet fortsätter under Föreslå strategier, strukturer och modeller för ökade satsningar på verksamhetsrelaterad December Biträdande rektor forskning Arbetet fortsätter under 2014.

32 Aktivitetsplan forskning och forskningsrelaterad verksamhetsutveckling, i samverkan med skolpraktiken. Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet (U-map) för utveckling av framtida strategi Juni Biträdande rektor forskning Föreslå långsiktiga strategier och modeller för forskningsfinansiering samt för rekrytering och anställningar, i samverkan med fakulteter, institutioner och skolpraktiken. December Biträdande rektor forskning Fortsätter under 2014 i enlighet med verksamhetsplan för Övrig: Vidareutveckla strategier och modeller för att stödja internationella publiceringar, deltagande i Februari Rektor

33 Aktivitetsplan internationella konferenser och internationella utbyten Rapport universitetsstyrelsen Oktober Biträdande rektor forskning Utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Attraktivt utbildningsutbud Utarbeta principer för utbildningsutbud enligt följande: - principer för dimensionering av olika examina (regleringsbrevet), - principer för fristående kursutbud, - principer för prioritering av utbildningsutbud för att hantera takbeloppsproblemati k, - strategi för avancerad nivå, - strategi för den Maj Rektor och biträdande rektor utbildning Arbete med strategi för avancerad nivå fortsätter under 2014.

34 Aktivitetsplan kompletterande pedagogiska utbildningen, - i dialog med teknisknaturvetenskaplig fakultet utred hur Umeå universitets examensrättigheter i naturvetenskapliga ämnen bäst kan användas. Utarbeta och inlämna examensrättsansökan för ämneslärarutbildning i samiska 15 oktober Rektor Enligt regleringsbrev. Utarbeta en handledarutbildning för handledare i skolor (LLU) April Biträdande rektor utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Möte med forskning och omgivande samhälle Ansök om att få etablera försöksverksamhet med handledningsskolor Februari Rektor Det har inte varit möjligt att ansöka under Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Internationell dimension Vidareutveckla strategier och modeller för internationalisering, i betydelsen tidsplan och Februari Rektor Beslut 4 februari i Rektors beslutsmöte

35 Aktivitetsplan fokusområden, för utlysning av medel och genomför utlysningar i enlighet med plan. Lärarhögskolans mål: Uppföljning och kvalitetssäkring Utarbeta system för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning December Biträdande rektor utbildning Utförligare instruktioner för programrådens arbete med uppföljning och kvalitetssäkring har utarbetats liksom ett system (med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) för uppföljning av programrådens arbete har tagits fram. Arbete med att förankra och på detaljnivå formulera instruktioner beträffande kvalitetssäkring av programmen fortsätter under Rapport i

36 Aktivitetsplan styrelsen i mars Utarbeta bedömningsmall för verksamhetsförlagd utbildning för de nya lärarprogrammen December Rektor Revidering av framtagen mall (utifrån genomförd utvärdering) och framtagandef av mall för den längre VFU-perioden (VFU III) fortsätter under Utvärdera förenklad beställningsmodell Maj Biträdande rektor utbildning Styrelseärende i mars Revidera beställningsplan September Biträdande rektor utbildning Systematiskt arbete med Högskoleverkets utvärderingar i enlighet med Lärarhögskolans handläggningsordning Fortlöpande Rektor Erfarenheter från års arbete pekar på att det finns skäl att se över handläggningsordningen. Övrigt Lärarhögskolans utbildningar Färdigställ VFU-avtal Februari Biträdande rektor Hängavtal för utländska studerande tas fram

37 Aktivitetsplan utbildning under Utredning UK II Mars Biträdande rektor utbildning Pedagogiskt pris April Rektor Utredning samhällskunskap i ämneslärarprogrammet Juni Rektor Utredning ersättning utlandsförlagda språkstudier Oktober Biträdande rektor utbildning Samverkan/innovation Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Regelbundna möten med fakultetskanslier och institutioner inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet Löpande Rektor Då samverkan sker kontinuerligt över tid avses här att regelbundna möten är planerade och igångsatta. Utlysning av utvecklingsmedel via RUC Mars Biträdande rektor En utlysning genomfördes under 2013, därefter avvecklades

38 Aktivitetsplan utbildning RUC. Under 2013 påbörjades ett omtag med att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under Samverka med Linköping (diskussionspartner), Stockholm (SUL och handledningsskolor) samt Tromsö (?) Löpande Rektor Arbete med nationella fortbildningsuppdrag Lärarlyftet, VAL och ULV Löpande Rektor I samarbete med deltagande skolhuvudmän och Region Västerbotten i RUC utvärdera huruvida omfattningen av nationella utvecklingsmedel ökat eller minskat i regionen. November Rektor Avtalet om regionalt utvecklingscentrum sades upp i september Under 2013 påbörjades ett omtag för att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under 2014.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU). 1 Parter 1 Parter i detta

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet)

Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet) 1 (12) Uppdaterad 2013-06-03 Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli, UmU Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Madeleine Åberg-Svensk, sekreterare

Madeleine Åberg-Svensk, sekreterare Närvarande Britt-Marie Lindgren (ordf.), Institutionen för omvårdnad Solveig Engman, Institutionen för omvårdnad Christina Juthberg, Institutionen för omvårdnad (Örnsköldsvik) Elisabeth Lindahl, Institutionen

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Föredragningslistan fastställdes

Föredragningslistan fastställdes Sid 1 (7) Närvarande Eva Levring Jäghagen Agnetha Lundström Anna Karin Hulterström Karin Sunnegårdh-Grönberg Anders Wänman Per Stål Elin Holmgren Elin Agnred Emelie Larsson Ulrika Funegård Hans Forsberg

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 Inom vilka områden kan man göra VFU? 3 Avtalsplatser 3 VFU-handledare på fältet 3 VFU-portal Blackboard

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstinget) Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)ej

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening För valtni ngsstab Gymnasiekontoret Direkttelefon 0910-71 25 10 2010-04-20 Referens Jan Midlert Umeå Universitet Kanslichef Eva Lindgren 901 87 UMEÅ Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf Sammanträdesplats Närvarande Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Per Carlsson HU, PK 4 Håkan Eriksson

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer