Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell publicering konferensresor Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/ språkgranskning Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning 4 Studieuppehåll och studieavbrott 5 Återbetalning av forskningsmedel 6 Budget för Education Inquiry 2014 Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 2 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga p 2 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 3. Anmälan av beslut. Missiv inkl förteckning över beviljade studieuppehåll och studieavbrott. Bilaga p 4. Beslut. Missiv. Bilaga p 5. Beslut. Missiv inkl budget. Bilaga p 6. Carina Rönnqvist Carina Rönnqvist Annika Kjellsson Lind Maria Löfgren FS Anna Sjöberg Johan Lithner Studentdialoger våren 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 7. Maria Löfgren

13 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 1 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering - konferensresor, 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsunderlaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 39 ansökningar, varav en sent inkommen och därför borträknad. Utöver det inkom två ansökningar för samma ändamål av en person och en felaktig ansökan av en person. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får resekostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet.

14 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering konferensresa med paper Birgit Andersson Bosse Thorén Gun Lundberg Inger Karlefors Josef Fahlén Sara Carlbaum Sharada Gade Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för konferensdeltagande med paper. Medel för resor tilldelas enligt en schablon, där resor inom Europa ges maximalt kr och aktiviteter utom Europa maximalt kr. För översättning eller språkgranskning ges maximalt kr. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för aktiviteter som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej tilldelades medel för konferensdeltagande vid senast föregående utlysning ska prioriteras. 2) Sökande som vid tiden för internationaliseringsåtgärden redan erhåller medel för internationalisering genom LH (t.ex. 6-åriga postdocs som gör sin utlandsvistelse) ska ej prioriteras. 3) Sökande som kan visa på accepterat paper prioriteras. 4) Ansökningar som gäller konferensresor till andra länder än Sverige ska prioriteras före internationella konferenser i Sverige. 5) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-4 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 6000 kr. De personer som fördelats medel för konferensdeltagande i denna utlysning har samtliga visat på antaget paper, endera som webblänk eller i ett

15 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) särskilt dokument insänt till diariet. Lottning behövde ej genomföras då antalet ansökningar som uppfyllde alla kriterier gick nära jämnt upp med den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ) Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

16 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 2 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsförslaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 22 ansökningar. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas till ansvarig institution/enhet.

17 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning Mikaela Nyroos Josef Fahlén Maria Berge Erika Boström Bert Jonsson Anette Bagger Annika Egan Sjölander Magnus Fjällström Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för översättning och språkgranskning. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för översättning eller språkgranskning som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej beviljades medel vid föregående termins utlysning ska prioriteras. 2) Ansökningar som tydligt visar hur sökta medel ska leda till internationell publicering ska prioriteras. Bland dessa ska ansökningar som visar på en framskriden publikationsprocess med namngiven, refereegranskad publikation prioriteras före andra ansökningar. Vi använder norska listans rankning vid beredningen av ansökningarna: Om inte publikationen kan återfinnas i norska listan genom titel på tidskrift eller namn på förlag, måste annan sökväg anges. 3) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-2 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan överskrider den utlysta summan med 2000 kr. De personer som fördelats medel har alla uppfyllt de kriterier angavs i utlysningen. Lottning genomfördes då antalet ansökningar som uppfyllde alla

18 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) kriterier var fler än vad som kunde rymmas inom den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ). Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

19 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (2) Ärende p: 3 Ärende: Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning Föredragande: Annika Kjellsson Lind Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse har beslutat om kursuppdrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt. Eftersom utvecklandet av den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt är ett av Lärarhögskolans prioriterade delmål för perioden (se Lärarhögskolans verksamhetsplan) har utvecklingsmedel om avsatts för fortsatt utvecklingsarbete våren Utvecklingsmedlen ska fördelas enligt följande: en tredjedel till Pedagogiska institutionen, en tredjedel till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Statsvetenskapliga institutionen enligt proportion av poängfördelning i kursen Utbildningens villkor en tredjedel till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Institutionen för idé- och samhällsstudier enligt proportion av poängfördelning i kursen Vetenskap och kunskap, Instruktioner för utvecklingsarbete våren 2014: skapa en tydlig progression mellan kurser, skapa en variation av examinationsformer mellan kurser så att antalet examinerande tillfällen blir varierande, täcker FSR och inte är för många, skapa en progression vad gäller det nationella examensmålet för kommunikation (att lyssna, att skriva, att tala), från kurs 1 till kurs 6. Undersök möjlighet till samarbete med andra institutioner i denna del, färdigställ litteraturlistor med litteratur på annat språk än svenska i varje kurs (under förutsättning att kvalitativ litteratur finns att tillgå). Ett reviderat förslag på kursplaner till den kompletterande pedagogiska utbildningen ska lämnas till ämneslärarrådet senast den 5 maj Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning. Förslag till beslut: Enligt ovan.

20 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (2) Motivering till beslut: Enligt ovan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för Pedagogik, Tillämpad utbildningsvetenskap samt naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Utbetalningssätt: Faktura Expedieras till: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, pedagogiska Institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Institutionen för idé- och samhällsstudier samt programrådsordförande för ämneslärarprogrammet (exp ). Kopia för kännedom till: Berörda ekonomiadministratörer.

21 Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut Dnr: FS Sid 1 (2) Ärende p: 4 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över fattade beslut av studievägledaren. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

22 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 5 Ärende: Anna-Sofia Lundgren vid Institutionen för kultur och medievetenskaper har 2011 sökt och beviljats medel för forskningstid. Medlen (279 tkr) är utbetalda till institutionen men ej använda och institutionen önskar nu att betala tillbaka medlen. Föredragande: Anna Sjöberg Bakgrund: Medlen har ej använts under den förespråkade tiden, depositionstiden har gått ut. Beredning: Förslag till beslut: Att medlen tas tillbaka. Motivering till beslut: Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för kultur och medievetenskaper Utbetalningssätt: Medlen återtas genom bokföring/omföring från Lärarhögskolans kansli Expedieras till: Lena Danielsson, Kerstin Engström, Institutionen för kultur och medievetenskaper. Kopia för kännedom till: Agnetha Simm, Anna Sjöberg Lärarhögskolans kansli

23 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 6 Ärende: Budget för Education Inquiry 2014 Föredragande: Johan Lithner Bakgrund: Redaktörerna för EduInq har ansökt om utökad budget. Lärarhögskolans styrelse beslutade att utöka budgeten från 400 tkr/år till 480 tkr/år. Redaktörerna har lämnat förslag på budget enligt nedan. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Budget för Education Inquiry 2014 fastställs. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Anna Sjöberg, Johan Lithner, Agnetha Simm

24 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Proposed Budget for Education Inquiry 2014 Dear Johan Here below is a suggested budget for 2014 with a small internal re-organisation of items. The total cost is taken to be 480,000 as approved by the committee Budget 2013 Cost 2013 Proposed Budget 2014 Editorial Salaries (30%) (30%) * Proof reader ** Konferens *** Production **** Total Some explanations on the Proposed Budget 2014 figures: * The proposed figure of 309,485 to be allocated to salary costs for I was not able to calculate what percentage of time this figure would represent, but if this is approved, hopefully I can do this with the assistance of Anna after Christmas. ** This is the proposed budget for the language editor, which is the same as the actual costs (per year) over the last two years. *** This is our proposed conference budget for 2014.

25 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) **** 135,515 is the projected cost for 2014 from CoAction, and this would cover the publication of a maximum of 40 papers per year. The figure will be smaller if we publish fewer papers.

26 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 7 Ärende: Studentdialoger våren 2014 Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Beredning: Tider enligt överenskommelse under mötet med representanter för UmPe. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Dialogerna kommer att hålla på ca en timme från kl tisdag den 18 februari samt tisdag den 15 april. UmPe bokar lokal. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Maria Löfgren, Frida Gidlund

27 Dnr FS Bokslut Lärarhögskolan 2013 De förändringar som skett under 2013 är att Lärarhögskolan har gått in i det universitetsgemensamma. I och med denna förändring har även strukturen på verksamhetsområden som ska användas för kansliets drift förändrats. Från att 2012 ha legat på verksamhet 10 och 20 så återfinns numer kansliets drift på verksamhet 90 och 91. (Universitetsgemensam verksamhet som finansieras med universitetsgemensamma medel i enlighet med resurstilldelningsbeslut) En förändring gentemot budget är att vi under 2013 har haft en större verksamhet inom Lärarlyftet än vad som kunde förutspås. Denna utökning har medfört att det har lyfts mer medel för OH än vad som togs hänsyn till i budgetarbetet. Under 2013 har kommunerna i länet och Region Västerbotten har i samförstånd med Lärarhögskolan sagt upp samarbetsavtalet med Lärarhögskolan. När de redan utlovade betalningarna gjorts kommer samtliga projekt inom detta område att avslutas. Medel tillhörande kommunerna är redan återbetalda. Parterna arbetar för att ta fram ett nytt samverkansavtal. Jämförelse mellan Budget, Utfall och Prognos 2013 Verksamhetsområde Utfall 2012 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2013 tkr Prognos 2013 P 2 tkr Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter. Verksamhet 10, under 2013 finns här Lärarhögskolans fasta kostnader för universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning och täckning för våra OH-kostnader från externa projekt under verksamhet 12 och 13. Det har även skett en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Skillnaden mellan budget och utfall är att vi har haft en större försäljning av kurser inom främst Lärarlyftet än vad vi kunde förutse och därifrån fått mer intäkter. Verksamhet 11, här finns intäkter och kostnader rörande grundutbildningen. De två ekonomiskt sett största projekten som påverkar utfallet är ett projekt där intäkterna för grundutbildning tas in och ett där de vidareförmedlas ut till institutioner och fakultet. Lärarhögskolan har inte haft den studenttillströmning som vi önskat i budget utan utfallet visar (preliminärt) något lägre siffror än I slutavräkningen i februari för 2012 fick vi tillbaka ca 1 miljon kronor. Prognosen för slutavräkning 2013 (som sker i februari 2014) är att vi måste betala tillbaka lite medel. Differensen mellan budget och utfall förklaras också delvis av att de öronmärkta medel för Samiska som Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet. Institutionen för språkstudier har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten så av de tkr som tilldelats samiska har bara 500 tkr betalts ut till institutionen, resterande medel bildar myndighetskapital hos Lärarhögskolan i väntan

28 Dnr FS på utbetalning. Jämför man utfallen mellan år 2012 och 2013 så består skillnaden i en återbetalning av SÄL medel på tkr som felaktig reserverats hos EA men korrigerats. Verksamhet 12, under denna del återfinns grundutbildning med bidrag, vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. Verksamheten finansieras via Kammarkollegiet och Lärarhögskolan betalar ut medel till institutionerna vid Umeå universitet utifrån antal HST som de utbildar inom VAL- och ULV-kurser. Differensen mellan budget och utfall 2013 består i att budget inte periodiserats och att det gjorts utbetalningar från projekt med myndighetskapital som ej var budgeterade. Dessa utbetalningar rör tillexempel internationaliseringsmedel från tidigare års utlysningar och kursutveckling av kurser inom Lärar- och Förskolelärarlyftet. Verksamhet 13, Uppdragsutbildning. För Lärarhögskolans del rör det sig om verksamhet inom Läraroch Förskolelyftet samt verksamhet inom samverkansområdet tidigare benämnt RUC. Verksamheten inom främst Lärarlyftet har gått över förväntan, under 2012 såldes kurser för 4,2 mkr, budget lades på 5 mkr och utfallet blev 21,7. Huvudparten av dessa medel går till de institutioner som genomför utbildningarna och Lärarhögskolan lyfter endast av en viss procent för administrativa kostnader enligt överenskommelse med institutionerna. Uppsägningen av samarbetsavtalet medför ett kostnadsutfall på ca 1 mkr, det är myndighetskapital som fördelas ut till de olika deltagarna. Verksamhet 20, under 2013 betalades de universitetsgemensamma kostnaderna för forskning här samt en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Verksamhet 21, här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör forskning och forskarutbildning. Under 2013 har forskningen i stort löpt enligt plan, differensen mellan budget och utfall återfinns i Forskning och kompetenssatsning Följden blir att utbetalningen för medlen skjuts framåt i tiden. Verksamhet 22, Bidragsforskning. Under denna verksamhet tar Lärarhögskolan in medel för forskning från Baltic gruppen och Carl Bennet AB. Differensen mellan budget och utfall består i att budgeten inte periodiserats. Verksamhet 90, liksom verksamhet 91 nytt verksamhetsområde för Lärarhögskolan i och med att Lärarhögskolan integrerades i det universitetsgemensamma. Hit förs de beräknade overheadkostnaderna för driften av själva kansliet. Del av chefs och ekonomiadministratörs lön och omkostnader. Verksamhet 91, Lärarhögskolans kanslis lön och driftkostnader. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras bland annat av att personal slutat innan planerat och att några varit sjukskrivna eller gått på deltid. Kompetensutveckling har inte genomförts i den utsträckning som var planerat. Gemensamma planeringsdagar med fakulteterna är en annan aktivitet som utgått.

29 Dnr FS RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkter Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN ( ), tkr Årets Balanserade kapital- medel Varav Varav Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) anslag (vhet 11) bidrag (vhet 12) uppdrag (vhet 13) Summa Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) anslag (vhet 21) bidrag (vhet 22) Summa Övrig verksamhet - stödvhet (vh 90/70) univ gem/övr (vh 91/71) Summa Summa totalt

30 Aktivitetsplan Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning Övergripande Upprätta verksamhetsplan för Utifrån analyser utarbeta förslag till mål och strategier i dialog med universitetsledningen Maj Rektor Beslut maj 2013 i Lärarhögskolans styrelse. Upprätta ett kvalitetssystem Februari Rektor Beslut i februari 2013 i Lärarhögskolans styrelse.

31 Aktivitetsplan Forskning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Nydanande forskning och Forskning som antar samhällets utmaningar Utvärdering och eventuell revidering av system för forskningsfinansiering Maj Biträdande rektor forskning Utveckla och implementera uppföljningar samt ett kvalitetssäkringssystem inom forskning Oktober Biträdande rektor forskning Forsknings- och kompetenssatsningen har följts upp i enlighet med beslut i universitetsstyrelsen. Ett system för uppföljning av kvalitetsbaserade medel har tagits i bruk. Föreslå ett system för kvalitetsbaserad fördelning till konstnärlig verksamhet inom lärarutbildningens område September Rektor, Biträdande rektor forskning Har inte kunnat prioriteras. Arbetet fortsätter under Föreslå strategier, strukturer och modeller för ökade satsningar på verksamhetsrelaterad December Biträdande rektor forskning Arbetet fortsätter under 2014.

32 Aktivitetsplan forskning och forskningsrelaterad verksamhetsutveckling, i samverkan med skolpraktiken. Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet (U-map) för utveckling av framtida strategi Juni Biträdande rektor forskning Föreslå långsiktiga strategier och modeller för forskningsfinansiering samt för rekrytering och anställningar, i samverkan med fakulteter, institutioner och skolpraktiken. December Biträdande rektor forskning Fortsätter under 2014 i enlighet med verksamhetsplan för Övrig: Vidareutveckla strategier och modeller för att stödja internationella publiceringar, deltagande i Februari Rektor

33 Aktivitetsplan internationella konferenser och internationella utbyten Rapport universitetsstyrelsen Oktober Biträdande rektor forskning Utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Attraktivt utbildningsutbud Utarbeta principer för utbildningsutbud enligt följande: - principer för dimensionering av olika examina (regleringsbrevet), - principer för fristående kursutbud, - principer för prioritering av utbildningsutbud för att hantera takbeloppsproblemati k, - strategi för avancerad nivå, - strategi för den Maj Rektor och biträdande rektor utbildning Arbete med strategi för avancerad nivå fortsätter under 2014.

34 Aktivitetsplan kompletterande pedagogiska utbildningen, - i dialog med teknisknaturvetenskaplig fakultet utred hur Umeå universitets examensrättigheter i naturvetenskapliga ämnen bäst kan användas. Utarbeta och inlämna examensrättsansökan för ämneslärarutbildning i samiska 15 oktober Rektor Enligt regleringsbrev. Utarbeta en handledarutbildning för handledare i skolor (LLU) April Biträdande rektor utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Möte med forskning och omgivande samhälle Ansök om att få etablera försöksverksamhet med handledningsskolor Februari Rektor Det har inte varit möjligt att ansöka under Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Internationell dimension Vidareutveckla strategier och modeller för internationalisering, i betydelsen tidsplan och Februari Rektor Beslut 4 februari i Rektors beslutsmöte

35 Aktivitetsplan fokusområden, för utlysning av medel och genomför utlysningar i enlighet med plan. Lärarhögskolans mål: Uppföljning och kvalitetssäkring Utarbeta system för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning December Biträdande rektor utbildning Utförligare instruktioner för programrådens arbete med uppföljning och kvalitetssäkring har utarbetats liksom ett system (med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) för uppföljning av programrådens arbete har tagits fram. Arbete med att förankra och på detaljnivå formulera instruktioner beträffande kvalitetssäkring av programmen fortsätter under Rapport i

36 Aktivitetsplan styrelsen i mars Utarbeta bedömningsmall för verksamhetsförlagd utbildning för de nya lärarprogrammen December Rektor Revidering av framtagen mall (utifrån genomförd utvärdering) och framtagandef av mall för den längre VFU-perioden (VFU III) fortsätter under Utvärdera förenklad beställningsmodell Maj Biträdande rektor utbildning Styrelseärende i mars Revidera beställningsplan September Biträdande rektor utbildning Systematiskt arbete med Högskoleverkets utvärderingar i enlighet med Lärarhögskolans handläggningsordning Fortlöpande Rektor Erfarenheter från års arbete pekar på att det finns skäl att se över handläggningsordningen. Övrigt Lärarhögskolans utbildningar Färdigställ VFU-avtal Februari Biträdande rektor Hängavtal för utländska studerande tas fram

37 Aktivitetsplan utbildning under Utredning UK II Mars Biträdande rektor utbildning Pedagogiskt pris April Rektor Utredning samhällskunskap i ämneslärarprogrammet Juni Rektor Utredning ersättning utlandsförlagda språkstudier Oktober Biträdande rektor utbildning Samverkan/innovation Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Regelbundna möten med fakultetskanslier och institutioner inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet Löpande Rektor Då samverkan sker kontinuerligt över tid avses här att regelbundna möten är planerade och igångsatta. Utlysning av utvecklingsmedel via RUC Mars Biträdande rektor En utlysning genomfördes under 2013, därefter avvecklades

38 Aktivitetsplan utbildning RUC. Under 2013 påbörjades ett omtag med att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under Samverka med Linköping (diskussionspartner), Stockholm (SUL och handledningsskolor) samt Tromsö (?) Löpande Rektor Arbete med nationella fortbildningsuppdrag Lärarlyftet, VAL och ULV Löpande Rektor I samarbete med deltagande skolhuvudmän och Region Västerbotten i RUC utvärdera huruvida omfattningen av nationella utvecklingsmedel ökat eller minskat i regionen. November Rektor Avtalet om regionalt utvecklingscentrum sades upp i september Under 2013 påbörjades ett omtag för att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under 2014.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-01-20 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell publicering

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2013

Uppföljning av aktivitetsplan 2013 Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-13 Sid 1 (2) Plats: Tid: Kl 13.00 Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 29 Kompletterande beslut om bidrag för utlandsstudier/-

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B. Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 26 Principer för fristående kursutbud 2017 27 om idébidrag

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2015

Uppföljning av aktivitetsplan 2015 Uppföljning av aktivitetsplan 2015 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2014 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2015 2014-12-04 FS1.3.4-1777-14 Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2014-12-04 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET...

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Minnesanteckningar Möte samverkan

Minnesanteckningar Möte samverkan Sid 1 (6) Tid: 10.00 15.00 Lokal: Umeå universitet, UB 337 Innehåll Beslut/anteckning 1. Inledning Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolan, redogjorde för Lärarhögskolans organisation för

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Närvarande ledamöter. 1 Fastställande av föredragningslistan. Ad acta. 2 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll

Närvarande ledamöter. 1 Fastställande av föredragningslistan. Ad acta. 2 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll Sid 1 (5) Närvarande ledamöter Björn Nygren, ordförande Inger Öster, ordinarie Solveig Engman, ordinarie Chatrin Persson, ordinarie Catrine Jacobsson, ordinarie Pia Friberg, ordinarie Sanna Jonsson, ordinarie

Läs mer

Kvalitetsutveckling för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kvalitetsutveckling för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) UMEÅ UNIVERSITET Regionalt utvecklingscentrum Dnr: 505-97-10 Fastställd av USE:s styrelse: 2010-01-20 Kvalitetsutveckling för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Gerd Pettersson och Marie Oscarsson Regionalt

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga (senast 30 augusti 2013) Denna utlysning är en del av Lärarhögskolan vid Umeå universitets satsning på kvalitetsbaserad resursfördelning för

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar Sid 1 (5) minnesanteckningar Ärende Kommentarer 1.! Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 2.! Föregående mötens minnesanteckningar (170914 samt 171011-12) Ad acta. 3.!

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr. Styrelsen uppdrar åt Agneta Hult att jämte ordföranden justera protokollet.

Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr. Styrelsen uppdrar åt Agneta Hult att jämte ordföranden justera protokollet. Umeå School of Education Styrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2011-01-20--21 Sid 1 (32) Närvarande ledamöter Eskil Franck Anders Bergström Anders Eriksson Carina Granberg Peter Hedberg Agneta Hult Lars

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU). 1 Parter 1 Parter i detta

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Evalise Wetterberg Johannisson Närvarande ledamöter Kajsa Eklund, ordförande Susanne Rosberg, vice ordförande Lena Mårtensson Christina Finsbäck Annelie

Läs mer

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde.

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Sid 1 (6) Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Tid: Tisdag 11 mars kl 13 Lokal: VIP-rummet, Tandläkarhögskolan, plan 9 Närvarande: Christina Ljungberg Ordförande Bo

Läs mer

Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 2 Programansvariga utbildningsledare Ann-Marie Markström 40% Karin Forslund Frykedal 10% Programadministratör Vt

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april Malmö högskola 2012-05-04 Fakulteten för lärande och samhälle Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april 2012-04-23 Under dagen fördes samtal partnerområdesvis som byggde på förmiddagens

Läs mer

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Dnr V 2016/775 TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Publicerad 2017-01-31 Beslutsfattare Handläggare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) Karin Fogelberg Beslutsdatum

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte.

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte. Sid 1 (5) Närvarande Christina Ljungberg, ordförande Sven Carlsson Stig Jacobsson pp.7-13 Silvana Naredi Magnus Hultin Ellinor Salander Renberg Markku Haapamäki Eva Lundin Sven-Arne Silfverdal Karl-Gunnar

Läs mer

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet.

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Beslut 2016-10-20 Dnr: FS 1.1-1805-16 DNR: FS

Läs mer

Aktivitetsplaner för Institutionen för språkstudier verksamhetsåret 2013

Aktivitetsplaner för Institutionen för språkstudier verksamhetsåret 2013 Institutionen för språkstudier Bilaga till verksamhetsplan 2011 13 2013-02-15 Dnr FÖRSLAG Sid 1 (8) Aktivitetsplaner för Institutionen för språkstudier verksamhetsåret 2013 Med asterisk (*) markerade mål

Läs mer

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden.

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden. Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden 1 Lärarutbildning Lärarfortbildning Skolutveckling 2 Lärarutbildningens omfattning vid Göteborgs universitet Ca 4 000 studenter Ca 30 medverkande institutioner

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Utvärdering av termin 6 Ämneslärarprogrammet Eva Tjernström

Utvärdering av termin 6 Ämneslärarprogrammet Eva Tjernström Utvärdering av termin 6 Ämneslärarprogrammet Eva Tjernström Ämneslärarprogrammet, inriktning 7 9 och Gy Uk 5, UK 6, Biologi (61 90 hp), engelska (61 90 hp), Filosofi (61 90 hp), Matematik (61 90 hp), Samhällskunskap

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Programrådet ämneslärarexamen

Programrådet ämneslärarexamen Protokoll 2015-03-26 Programrådet ämneslärarexamen Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Johanna Jormfeldt, ordförande Josefin Andersson, studeranderepresentant Henrik Hegender, ledamot Mats Lindahl, ledamot

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2015-06-03 Tid: 15:00-16:50 Plats: Tal- och hörsellab, enheterna för audiologi och logopedi, hus

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper senast reviderad Dnr: UTBVET 2013/50. Arbetsordning för

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper senast reviderad Dnr: UTBVET 2013/50. Arbetsordning för Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 6 6. Programkommittén

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141111 Informationsmöte 2014-11-11 1) Samverkan Regional modell för engagemang 2) Beviljade forskningsprojekt 3) Pedagogisk meritering 4) Utbildningsfrågor 5) Forskningsfrågor 6) Övriga

Läs mer