Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell publicering konferensresor Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/ språkgranskning Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning 4 Studieuppehåll och studieavbrott 5 Återbetalning av forskningsmedel 6 Budget för Education Inquiry 2014 Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 2 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga p 2 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 3. Anmälan av beslut. Missiv inkl förteckning över beviljade studieuppehåll och studieavbrott. Bilaga p 4. Beslut. Missiv. Bilaga p 5. Beslut. Missiv inkl budget. Bilaga p 6. Carina Rönnqvist Carina Rönnqvist Annika Kjellsson Lind Maria Löfgren FS Anna Sjöberg Johan Lithner Studentdialoger våren 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 7. Maria Löfgren

13 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 1 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering - konferensresor, 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsunderlaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 39 ansökningar, varav en sent inkommen och därför borträknad. Utöver det inkom två ansökningar för samma ändamål av en person och en felaktig ansökan av en person. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får resekostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet.

14 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering konferensresa med paper Birgit Andersson Bosse Thorén Gun Lundberg Inger Karlefors Josef Fahlén Sara Carlbaum Sharada Gade Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för konferensdeltagande med paper. Medel för resor tilldelas enligt en schablon, där resor inom Europa ges maximalt kr och aktiviteter utom Europa maximalt kr. För översättning eller språkgranskning ges maximalt kr. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för aktiviteter som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej tilldelades medel för konferensdeltagande vid senast föregående utlysning ska prioriteras. 2) Sökande som vid tiden för internationaliseringsåtgärden redan erhåller medel för internationalisering genom LH (t.ex. 6-åriga postdocs som gör sin utlandsvistelse) ska ej prioriteras. 3) Sökande som kan visa på accepterat paper prioriteras. 4) Ansökningar som gäller konferensresor till andra länder än Sverige ska prioriteras före internationella konferenser i Sverige. 5) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-4 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 6000 kr. De personer som fördelats medel för konferensdeltagande i denna utlysning har samtliga visat på antaget paper, endera som webblänk eller i ett

15 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) särskilt dokument insänt till diariet. Lottning behövde ej genomföras då antalet ansökningar som uppfyllde alla kriterier gick nära jämnt upp med den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ) Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

16 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 2 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning 1:a utlysningen 2014, Dnr Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr ) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsförslaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 22 ansökningar. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas till ansvarig institution/enhet.

17 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning Mikaela Nyroos Josef Fahlén Maria Berge Erika Boström Bert Jonsson Anette Bagger Annika Egan Sjölander Magnus Fjällström Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för översättning och språkgranskning. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för översättning eller språkgranskning som ska genomföras under år Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej beviljades medel vid föregående termins utlysning ska prioriteras. 2) Ansökningar som tydligt visar hur sökta medel ska leda till internationell publicering ska prioriteras. Bland dessa ska ansökningar som visar på en framskriden publikationsprocess med namngiven, refereegranskad publikation prioriteras före andra ansökningar. Vi använder norska listans rankning vid beredningen av ansökningarna: Om inte publikationen kan återfinnas i norska listan genom titel på tidskrift eller namn på förlag, måste annan sökväg anges. 3) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-2 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan överskrider den utlysta summan med 2000 kr. De personer som fördelats medel har alla uppfyllt de kriterier angavs i utlysningen. Lottning genomfördes då antalet ansökningar som uppfyllde alla

18 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) kriterier var fler än vad som kunde rymmas inom den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp ). Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

19 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (2) Ärende p: 3 Ärende: Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning Föredragande: Annika Kjellsson Lind Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse har beslutat om kursuppdrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt. Eftersom utvecklandet av den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt är ett av Lärarhögskolans prioriterade delmål för perioden (se Lärarhögskolans verksamhetsplan) har utvecklingsmedel om avsatts för fortsatt utvecklingsarbete våren Utvecklingsmedlen ska fördelas enligt följande: en tredjedel till Pedagogiska institutionen, en tredjedel till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Statsvetenskapliga institutionen enligt proportion av poängfördelning i kursen Utbildningens villkor en tredjedel till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Institutionen för idé- och samhällsstudier enligt proportion av poängfördelning i kursen Vetenskap och kunskap, Instruktioner för utvecklingsarbete våren 2014: skapa en tydlig progression mellan kurser, skapa en variation av examinationsformer mellan kurser så att antalet examinerande tillfällen blir varierande, täcker FSR och inte är för många, skapa en progression vad gäller det nationella examensmålet för kommunikation (att lyssna, att skriva, att tala), från kurs 1 till kurs 6. Undersök möjlighet till samarbete med andra institutioner i denna del, färdigställ litteraturlistor med litteratur på annat språk än svenska i varje kurs (under förutsättning att kvalitativ litteratur finns att tillgå). Ett reviderat förslag på kursplaner till den kompletterande pedagogiska utbildningen ska lämnas till ämneslärarrådet senast den 5 maj Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning. Förslag till beslut: Enligt ovan.

20 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (2) Motivering till beslut: Enligt ovan. Beslut: Beslut fattat av rektor Bilagor: Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för Pedagogik, Tillämpad utbildningsvetenskap samt naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Utbetalningssätt: Faktura Expedieras till: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, pedagogiska Institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Institutionen för idé- och samhällsstudier samt programrådsordförande för ämneslärarprogrammet (exp ). Kopia för kännedom till: Berörda ekonomiadministratörer.

21 Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut Dnr: FS Sid 1 (2) Ärende p: 4 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över fattade beslut av studievägledaren. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

22 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 5 Ärende: Anna-Sofia Lundgren vid Institutionen för kultur och medievetenskaper har 2011 sökt och beviljats medel för forskningstid. Medlen (279 tkr) är utbetalda till institutionen men ej använda och institutionen önskar nu att betala tillbaka medlen. Föredragande: Anna Sjöberg Bakgrund: Medlen har ej använts under den förespråkade tiden, depositionstiden har gått ut. Beredning: Förslag till beslut: Att medlen tas tillbaka. Motivering till beslut: Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: Utbetalning till: Institutionen för kultur och medievetenskaper Utbetalningssätt: Medlen återtas genom bokföring/omföring från Lärarhögskolans kansli Expedieras till: Lena Danielsson, Kerstin Engström, Institutionen för kultur och medievetenskaper. Kopia för kännedom till: Agnetha Simm, Anna Sjöberg Lärarhögskolans kansli

23 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (3) Ärende p: 6 Ärende: Budget för Education Inquiry 2014 Föredragande: Johan Lithner Bakgrund: Redaktörerna för EduInq har ansökt om utökad budget. Lärarhögskolans styrelse beslutade att utöka budgeten från 400 tkr/år till 480 tkr/år. Redaktörerna har lämnat förslag på budget enligt nedan. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Budget för Education Inquiry 2014 fastställs. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Anna Sjöberg, Johan Lithner, Agnetha Simm

24 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (3) Proposed Budget for Education Inquiry 2014 Dear Johan Here below is a suggested budget for 2014 with a small internal re-organisation of items. The total cost is taken to be 480,000 as approved by the committee Budget 2013 Cost 2013 Proposed Budget 2014 Editorial Salaries (30%) (30%) * Proof reader ** Konferens *** Production **** Total Some explanations on the Proposed Budget 2014 figures: * The proposed figure of 309,485 to be allocated to salary costs for I was not able to calculate what percentage of time this figure would represent, but if this is approved, hopefully I can do this with the assistance of Anna after Christmas. ** This is the proposed budget for the language editor, which is the same as the actual costs (per year) over the last two years. *** This is our proposed conference budget for 2014.

25 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 3 (3) **** 135,515 is the projected cost for 2014 from CoAction, and this would cover the publication of a maximum of 40 papers per year. The figure will be smaller if we publish fewer papers.

26 Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 7 Ärende: Studentdialoger våren 2014 Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Beredning: Tider enligt överenskommelse under mötet med representanter för UmPe. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Dialogerna kommer att hålla på ca en timme från kl tisdag den 18 februari samt tisdag den 15 april. UmPe bokar lokal. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Maria Löfgren, Frida Gidlund

27 Dnr FS Bokslut Lärarhögskolan 2013 De förändringar som skett under 2013 är att Lärarhögskolan har gått in i det universitetsgemensamma. I och med denna förändring har även strukturen på verksamhetsområden som ska användas för kansliets drift förändrats. Från att 2012 ha legat på verksamhet 10 och 20 så återfinns numer kansliets drift på verksamhet 90 och 91. (Universitetsgemensam verksamhet som finansieras med universitetsgemensamma medel i enlighet med resurstilldelningsbeslut) En förändring gentemot budget är att vi under 2013 har haft en större verksamhet inom Lärarlyftet än vad som kunde förutspås. Denna utökning har medfört att det har lyfts mer medel för OH än vad som togs hänsyn till i budgetarbetet. Under 2013 har kommunerna i länet och Region Västerbotten har i samförstånd med Lärarhögskolan sagt upp samarbetsavtalet med Lärarhögskolan. När de redan utlovade betalningarna gjorts kommer samtliga projekt inom detta område att avslutas. Medel tillhörande kommunerna är redan återbetalda. Parterna arbetar för att ta fram ett nytt samverkansavtal. Jämförelse mellan Budget, Utfall och Prognos 2013 Verksamhetsområde Utfall 2012 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2013 tkr Prognos 2013 P 2 tkr Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Vht Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter. Verksamhet 10, under 2013 finns här Lärarhögskolans fasta kostnader för universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning och täckning för våra OH-kostnader från externa projekt under verksamhet 12 och 13. Det har även skett en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Skillnaden mellan budget och utfall är att vi har haft en större försäljning av kurser inom främst Lärarlyftet än vad vi kunde förutse och därifrån fått mer intäkter. Verksamhet 11, här finns intäkter och kostnader rörande grundutbildningen. De två ekonomiskt sett största projekten som påverkar utfallet är ett projekt där intäkterna för grundutbildning tas in och ett där de vidareförmedlas ut till institutioner och fakultet. Lärarhögskolan har inte haft den studenttillströmning som vi önskat i budget utan utfallet visar (preliminärt) något lägre siffror än I slutavräkningen i februari för 2012 fick vi tillbaka ca 1 miljon kronor. Prognosen för slutavräkning 2013 (som sker i februari 2014) är att vi måste betala tillbaka lite medel. Differensen mellan budget och utfall förklaras också delvis av att de öronmärkta medel för Samiska som Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet. Institutionen för språkstudier har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten så av de tkr som tilldelats samiska har bara 500 tkr betalts ut till institutionen, resterande medel bildar myndighetskapital hos Lärarhögskolan i väntan

28 Dnr FS på utbetalning. Jämför man utfallen mellan år 2012 och 2013 så består skillnaden i en återbetalning av SÄL medel på tkr som felaktig reserverats hos EA men korrigerats. Verksamhet 12, under denna del återfinns grundutbildning med bidrag, vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. Verksamheten finansieras via Kammarkollegiet och Lärarhögskolan betalar ut medel till institutionerna vid Umeå universitet utifrån antal HST som de utbildar inom VAL- och ULV-kurser. Differensen mellan budget och utfall 2013 består i att budget inte periodiserats och att det gjorts utbetalningar från projekt med myndighetskapital som ej var budgeterade. Dessa utbetalningar rör tillexempel internationaliseringsmedel från tidigare års utlysningar och kursutveckling av kurser inom Lärar- och Förskolelärarlyftet. Verksamhet 13, Uppdragsutbildning. För Lärarhögskolans del rör det sig om verksamhet inom Läraroch Förskolelyftet samt verksamhet inom samverkansområdet tidigare benämnt RUC. Verksamheten inom främst Lärarlyftet har gått över förväntan, under 2012 såldes kurser för 4,2 mkr, budget lades på 5 mkr och utfallet blev 21,7. Huvudparten av dessa medel går till de institutioner som genomför utbildningarna och Lärarhögskolan lyfter endast av en viss procent för administrativa kostnader enligt överenskommelse med institutionerna. Uppsägningen av samarbetsavtalet medför ett kostnadsutfall på ca 1 mkr, det är myndighetskapital som fördelas ut till de olika deltagarna. Verksamhet 20, under 2013 betalades de universitetsgemensamma kostnaderna för forskning här samt en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Verksamhet 21, här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör forskning och forskarutbildning. Under 2013 har forskningen i stort löpt enligt plan, differensen mellan budget och utfall återfinns i Forskning och kompetenssatsning Följden blir att utbetalningen för medlen skjuts framåt i tiden. Verksamhet 22, Bidragsforskning. Under denna verksamhet tar Lärarhögskolan in medel för forskning från Baltic gruppen och Carl Bennet AB. Differensen mellan budget och utfall består i att budgeten inte periodiserats. Verksamhet 90, liksom verksamhet 91 nytt verksamhetsområde för Lärarhögskolan i och med att Lärarhögskolan integrerades i det universitetsgemensamma. Hit förs de beräknade overheadkostnaderna för driften av själva kansliet. Del av chefs och ekonomiadministratörs lön och omkostnader. Verksamhet 91, Lärarhögskolans kanslis lön och driftkostnader. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras bland annat av att personal slutat innan planerat och att några varit sjukskrivna eller gått på deltid. Kompetensutveckling har inte genomförts i den utsträckning som var planerat. Gemensamma planeringsdagar med fakulteterna är en annan aktivitet som utgått.

29 Dnr FS RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkter Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN ( ), tkr Årets Balanserade kapital- medel Varav Varav Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) anslag (vhet 11) bidrag (vhet 12) uppdrag (vhet 13) Summa Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) anslag (vhet 21) bidrag (vhet 22) Summa Övrig verksamhet - stödvhet (vh 90/70) univ gem/övr (vh 91/71) Summa Summa totalt

30 Aktivitetsplan Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning Övergripande Upprätta verksamhetsplan för Utifrån analyser utarbeta förslag till mål och strategier i dialog med universitetsledningen Maj Rektor Beslut maj 2013 i Lärarhögskolans styrelse. Upprätta ett kvalitetssystem Februari Rektor Beslut i februari 2013 i Lärarhögskolans styrelse.

31 Aktivitetsplan Forskning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Nydanande forskning och Forskning som antar samhällets utmaningar Utvärdering och eventuell revidering av system för forskningsfinansiering Maj Biträdande rektor forskning Utveckla och implementera uppföljningar samt ett kvalitetssäkringssystem inom forskning Oktober Biträdande rektor forskning Forsknings- och kompetenssatsningen har följts upp i enlighet med beslut i universitetsstyrelsen. Ett system för uppföljning av kvalitetsbaserade medel har tagits i bruk. Föreslå ett system för kvalitetsbaserad fördelning till konstnärlig verksamhet inom lärarutbildningens område September Rektor, Biträdande rektor forskning Har inte kunnat prioriteras. Arbetet fortsätter under Föreslå strategier, strukturer och modeller för ökade satsningar på verksamhetsrelaterad December Biträdande rektor forskning Arbetet fortsätter under 2014.

32 Aktivitetsplan forskning och forskningsrelaterad verksamhetsutveckling, i samverkan med skolpraktiken. Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet (U-map) för utveckling av framtida strategi Juni Biträdande rektor forskning Föreslå långsiktiga strategier och modeller för forskningsfinansiering samt för rekrytering och anställningar, i samverkan med fakulteter, institutioner och skolpraktiken. December Biträdande rektor forskning Fortsätter under 2014 i enlighet med verksamhetsplan för Övrig: Vidareutveckla strategier och modeller för att stödja internationella publiceringar, deltagande i Februari Rektor

33 Aktivitetsplan internationella konferenser och internationella utbyten Rapport universitetsstyrelsen Oktober Biträdande rektor forskning Utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Attraktivt utbildningsutbud Utarbeta principer för utbildningsutbud enligt följande: - principer för dimensionering av olika examina (regleringsbrevet), - principer för fristående kursutbud, - principer för prioritering av utbildningsutbud för att hantera takbeloppsproblemati k, - strategi för avancerad nivå, - strategi för den Maj Rektor och biträdande rektor utbildning Arbete med strategi för avancerad nivå fortsätter under 2014.

34 Aktivitetsplan kompletterande pedagogiska utbildningen, - i dialog med teknisknaturvetenskaplig fakultet utred hur Umeå universitets examensrättigheter i naturvetenskapliga ämnen bäst kan användas. Utarbeta och inlämna examensrättsansökan för ämneslärarutbildning i samiska 15 oktober Rektor Enligt regleringsbrev. Utarbeta en handledarutbildning för handledare i skolor (LLU) April Biträdande rektor utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Möte med forskning och omgivande samhälle Ansök om att få etablera försöksverksamhet med handledningsskolor Februari Rektor Det har inte varit möjligt att ansöka under Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Internationell dimension Vidareutveckla strategier och modeller för internationalisering, i betydelsen tidsplan och Februari Rektor Beslut 4 februari i Rektors beslutsmöte

35 Aktivitetsplan fokusområden, för utlysning av medel och genomför utlysningar i enlighet med plan. Lärarhögskolans mål: Uppföljning och kvalitetssäkring Utarbeta system för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning December Biträdande rektor utbildning Utförligare instruktioner för programrådens arbete med uppföljning och kvalitetssäkring har utarbetats liksom ett system (med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) för uppföljning av programrådens arbete har tagits fram. Arbete med att förankra och på detaljnivå formulera instruktioner beträffande kvalitetssäkring av programmen fortsätter under Rapport i

36 Aktivitetsplan styrelsen i mars Utarbeta bedömningsmall för verksamhetsförlagd utbildning för de nya lärarprogrammen December Rektor Revidering av framtagen mall (utifrån genomförd utvärdering) och framtagandef av mall för den längre VFU-perioden (VFU III) fortsätter under Utvärdera förenklad beställningsmodell Maj Biträdande rektor utbildning Styrelseärende i mars Revidera beställningsplan September Biträdande rektor utbildning Systematiskt arbete med Högskoleverkets utvärderingar i enlighet med Lärarhögskolans handläggningsordning Fortlöpande Rektor Erfarenheter från års arbete pekar på att det finns skäl att se över handläggningsordningen. Övrigt Lärarhögskolans utbildningar Färdigställ VFU-avtal Februari Biträdande rektor Hängavtal för utländska studerande tas fram

37 Aktivitetsplan utbildning under Utredning UK II Mars Biträdande rektor utbildning Pedagogiskt pris April Rektor Utredning samhällskunskap i ämneslärarprogrammet Juni Rektor Utredning ersättning utlandsförlagda språkstudier Oktober Biträdande rektor utbildning Samverkan/innovation Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Regelbundna möten med fakultetskanslier och institutioner inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet Löpande Rektor Då samverkan sker kontinuerligt över tid avses här att regelbundna möten är planerade och igångsatta. Utlysning av utvecklingsmedel via RUC Mars Biträdande rektor En utlysning genomfördes under 2013, därefter avvecklades

38 Aktivitetsplan utbildning RUC. Under 2013 påbörjades ett omtag med att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under Samverka med Linköping (diskussionspartner), Stockholm (SUL och handledningsskolor) samt Tromsö (?) Löpande Rektor Arbete med nationella fortbildningsuppdrag Lärarlyftet, VAL och ULV Löpande Rektor I samarbete med deltagande skolhuvudmän och Region Västerbotten i RUC utvärdera huruvida omfattningen av nationella utvecklingsmedel ökat eller minskat i regionen. November Rektor Avtalet om regionalt utvecklingscentrum sades upp i september Under 2013 påbörjades ett omtag för att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under 2014.

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE 2008-02-07 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: 2008-02-07, kl. 09.15 16.00 Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer