Melvin Yahr ( ), yngsta barnet till ett judiskt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Melvin Yahr (1917 2003), yngsta barnet till ett judiskt"

Transkript

1 Nummer Årgång 21 PARKINSON Depression och Parkinsons sjukdom Rehabiliteringsforskning Multisystematrofi och överlevnad Terapiskifte och effekt EPILEPSI Psykisk sjukdom och epilepsi Status epileptikus Hypoplasi och opticusnerven Att räkna anfall Epilepsi och språk BEROENDE Punsch på verandan Serotoninsystemets roll Att hitta patienter NEUROLOGI Konferenstips Melvin Yahr ( ), yngsta barnet till ett judiskt invandrarpar från Östeuropa. Han föddes och växte upp i New York, en stad han blev trogen hela livet. Yahrs forskningsområde var främst Parkinsons sjukdom (PS) och vi använder ännu idag den skala han tillsammans med Margaret Hoehn publicerade 1967 för att klassificera Parkinsonsjukdomens svårighetsgrad och progress publicerade Yahr den första dubbelblind-studien med L-dopa vid PS, som därmed blev en etablerad effektiv behandling av sjukdomen. Yahr var en mycket duktig kliniker. Han publicerade över 300 vetenskapliga artiklar och fortsatte sin kliniska och vetenskapliga verksamhet efter sin pensionering som professor i neurologi från Mount Sinai School of Medicine. Han var kliniskt verksam fram till några veckor före sin död, och lämnade in ett vetenskapligt manuskript tre dagar innan sin död, 86 år gammal!

2 Bäste OPN-läsare! I södra delen av Skandinavien blev det inte mycket till vinter i år, medan i norr desto mer. Genomsnittligen hade vi sålunda en hygglig vinter och utan vinter kan det ju logiskt sett inte bli vår (eftersom våren följer på vintern) och utan vår blir det FÖLJDENLIGT inget vårnummer av ORION PHARMA NEUROLOGI. Det blev såväl vinter som vår och här har du vårnumret. Innehållet fokuserar som vanligt på Parkinson, Epilepsi och Beroende. Denna gång med speciell inriktning på finsk rehabiliteringsforskning i samarbete med patientorganisationen. Med tanke på den närstående sommaren (ska bli strålande fin i år) och den svenska nationaldrycken tittar vi djupare i punschglaset. Iskyld punsch på sommarverandan är något synnerligen svenskt. Läs mer om varför. Skicka gärna förslag på bra konferenser till vår populära sida om Konferenstips. Gärna med lång framförhållning; det är alltid ett problem att planera konferensresor så att det vardagliga arbetet inte blir lidande. Redaktionen önskar alla, såväl nät- som pappersläsare, en angenäm sommar med sol, värme, lässtunder, golfrundor, segelturer, promenader, bad... Man blir nästan trött när man tänker på allt som ska hinnas med. Ska vi inte i år göra precis tvärtom: bara koppla av!? Redaktören INNEHÅLL PARKINSON Prevalens för depression vid Parkinsons sjukdom... 3 Rehabiliteringsforskningen i Finland samarbetar med patientorganisationen... 4 Rökning ger minskad risk för essentiell tremor... 6 Överlevnad hos patienter med multisystematrofi... 7 Skifte från oral dopaminagonistterapi till transdermal behandling med rotigotin hos patienter med Parkinsons sjukdom... 8 Effekt av direkt terapiskifte EPILEPSI Fördubblad förekomst av psykiarisk sjukdom vid epilepsi Gamla med icke-konvulsivt status epileptikus Räkna rätt (anfall) är inte lätt Om epilepsi och språk hos barn Hypoplasi av opticusnerven BEROENDE Serotoninsystemet och alkoholberoende Att hitta patienter Indisk blandning blev svensk nationaldryck De värsta farhågorna besannades inte NEUROLOGI Kongresstips Omslagsbild: Melvin Yahr Tidningen finns även på Internet: Orion Pharma NEUROLOGI ges ut av: Orion Pharma AB Box 334, Sollentuna Telefon Telefax E-post Den elektroniska versionen av tidningen finner du på Redaktör Bengt Sternebring, Beroendecentrum, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Ansvarig utgivare Kristoffer Meyner, Orion Pharma AB Redaktion Lars Forsgen, Neurologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Mårten Kyllerman, Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg Per Odin, Neurologkliniken, Bremerhaven Jan- Eric Wedlund, Neurologkliniken, Huddinge sjukhus, St Sköndals sjukhus, Stockholm Tryck AM-Tryck, Hässleholm, 2008 ISSN X Artiklar med fullständigt författarnamn får ej kopieras utan tillstånd ( Orion Pharma), medan artiklar med signatur får kopieras fritt med angivande av källa. Tidskriften ges ut i Sverige, Norge och Danmark Valet av artiklar är fritt och personligt och utgår från redaktionens egna intressen och inriktningar. En gemensam målsättning är dock att innehållet skall vara av såväl kliniskt som vetenskapligt intresse. Originalartiklar kan beställas från närmaste universitetsbibliotek. 2 Orion Pharma NEUROLOGI nr

3 P A R K I N S O N Prevalens för depression vid Parkinsons sjukdom Reijnders JS et al. A systematic review of prevalence studies of depression in Parkinson s disease. Mov Disord 2008;23:183-9 I denna artikel gör man en genomgång av litteraturen rörande prevalens av depression vid Parkinsons sjukdom och finner en genomsnittlig prevalens för major depressive disorder om 17%, minor depressive disorder om 22% och dysthymia om 13%. Kliniskt relevanta depressiva symtom förelåg hos 35%. Depression har ett betydande inflytande på patienter med Parkinsons sjukdom. Man vet att deprimerade parkinsonpatienter har sämre resultat när de testas med skalor som speglar motorisk funktion och activities of daily life, ADL, och att de har mer kognitiva svårigheter och sämre livskalitet (health-related quality of life, HrQoL). Samtidigt finns det anledning att tro att depression hos parkinsonpatienter är kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad. Hur vanligt är det då egentligen med depression vid Parkinsons sjukdom? Om man tittar i litteraturen hittar man mycket varierande tal beroende på studie varierar prevalensen mellan 2,7% och över 90%. Författarna menar att denna stora spridning huvudsakligen sammanhänger med vilken population man valt (t.ex. populationsstudier resp. inneliggande patienter resp. polikliniska patienter), hur diagnosen ställts (t.ex. med rating scales resp. diagnostiska kriterier som DSM eller ICD), vilka typer av depression som inkluderats (major resp. minor depression resp. dysthymia), samt vilka statistiska metoder (t.ex. punktprevalens resp. månatlig prevalens) som använts. Författarna gjorde en litteratursökning och fann 104 publikationer som var relevanta, 51 av dessa uppfyllde författarnas kvalitetskriterier, 15 ytterligare sorterades bort eftersom de behandlade samma patientgrupp som andra publikationer. Den genomsnittliga prevalensen var för major depressive disorder 17%, minor depressive disorder 22% och dysthymia 13%. Beroende på vilken population man undersökt var det stora skillnader i prevalens. Major depressive disorder hade en prevalens av 8.1% i populationsbaserade studier, 24,0% i mottagningsbaserade studier (på sjukhus) och 21,7% i studier på inneliggande patienter. I studier som kombinerade DSM-kriterier och en strukturerad intervju fann man 19% prevalens för major depressive disorder, om DSM kriterier användes utan strukturerad intervju hos 7%. Kliniskt relevanta depressiva symtom var vanligt förekommande. De återfanns hos 10,8% av patienterna i populationsbaserade studier, 42,3% av patienter i allmän mottagning, 40,4% av patienter på sjukhusmottagning, 54,3% av inneliggande patienter samt 32,7% av patienter på vårdhem (oberoende av om DSM-definierad sjukdom förelåg eller ej). Totalt sett var det ett genomsnitt av 35% av patienterna som hade kliniskt relevanta depressiva symtom. FÖRFATTARNA HAR LAGT NER ett betydande arbete på att ge en rättvisande och täckande bild av prevalensen av depression vid Parkinsons sjukdom. Även om prevalensen är lägre än vad som hittills ofta ansetts vara fallet, bekräftar denna undersökning att depression är en vanlig komplikation till Parkinsons sjukdom. En begränsande faktor är naturligtvis kvalitetsbrister hos de ingående studierna. En sådan påpekas av författarna själva: nämligen inverkan av farmakologisk terapi. De flesta studier tar ingen hänsyn till vilken anti-parkinsonterapi som använts, inte heller till eventuell antidepressiv terapi. Detta kan naturligvis leda till falskt låga prevalenstal. Flera undersökningar har påvisat en stark korrelation mellan förekomsten av depression och livskvalitet (HrQoL) hos patienter med Parkinsons sjukdom. I ett flertal studier framstår depression som den allra viktigaste faktorn för patienternas livskvalitet, mer avgörande än till exempel den motoriska symtomatologin. Om detta sammanvägs med det faktum att depressiva symtom är så vanliga som bland annat den här refererade studien visar, inser man lätt vikten av förbättrad diagnostik och framför allt mer studier kring behandling av depression vid Parkinsons sjukdom. Antalet terapistudier är ännu mycket begränsat och resultaten ger ingen entydig vägledning avseende terapival. PO Orion Pharma NEUROLOGI nr

4 P A R K I N S O N Rehabiliteringsforskningen i Finland samarbetar med patientorganisationen Av Kirsti Martikainen Finlands Parkinsonförbund grundades år 1984 som en takorganisation för de Parkinsonföreningar och klubbar som är verksamma i Finland. För tillfället hör även Finlands dystoni-förening, Huntingtonföreningen och Finlands Parkinsonskötare till förbundet. Av de cirka parkinsonpatienterna i Finland är medlemmar i förbundet. Till förbundet hör även något under 684 dystonipatienter, 38 huntingtonpatienter, sammanlagt anhöriga och stödjande medlemmar samt 76 parkinsonskötare. Finlands Parkinsonförbund får på samma sätt som andra patientorganisationer i Finland ekonomiskt stöd av penningautomatföreningen (RAY). Därtill har förbundet egen medelanskaffning. FINLANDS PARKINSONFÖRBUND inledde rehabiliteringsverksamhet i Kouluranta år 1989 i en gammal folkskolebyggnad i Kangasniemi, som är en av de vackraste kommunerna i mellersta Finland. På somrarna ordnas anpassningsträning för nyinsjuknade, rekreationsverksamhet och olika förbunds- och föreningsmöten i Kangasniemi. Sedan år 1996 har Finlands Parkinsonförbund tillsammans med Stroke- och dysfasiförbundet upprätthållit kompetenscentret Sunnanvind i Åbo, där Parkinsonförbundet årligen arrangerar cirka 30 olika anpassningstränings- och rehabiliteringskurser för personer med Parkinson, dystoni, Huntingtons sjukdom och Parkinson Plus syndrom och deras anhöriga. Därtill ordnar Parkinsonförbundet kurser i olika rehabiliteringscentra runt om i Finland i samarbete med rehabiliteringscentrens personal. Folkpensionsanstalten (FPA) och RAY stöder rehabiliteringsverksamheten ekonomiskt. Rehabilitering ordnas även i form av stödjande semester och social rehabilitering ute i naturen. Parkinsonförbundet ordnar varje år en utbildningsdag för föreningens motionsansvariga. De motionsansvariga leder motionsgrupper, som finns i så gott som alla föreningar och klubbar. Parkinsonförbundet har varit med och utvecklat lämpliga motionsformer för sina medlemmar genom att delta i verksamhet som ordnas av Förbundet för anpassad motion i Finland (www.soveli.fi), vilken stöds av undervisningsministeriet och RAY. Förbundet genomför som bäst ett projekt tillsammans med Stroke- och dysfasiförbundet i syfte att få äldre personer i nämnda patientgrupper, vilka tidigare har motionerat mycket lite, att börja motionera mera. På Sunnanvind finns också en rådgivningsbyrå där man gör yrkesövergripande rehabiliteringsutvärderingar för patienter med rörelsestörningar. Patienten och de anhöriga besöker under det 3 4 timmar långa rådgivningsbesöket en neurolog, en sjukvårdare, en ergoterapeut eller fysioterapeut och en socialarbetare, varefter man i grupp söker en lösning på det aktuella problemet. Beroende på patientens problem kan man vid behov även anlita logoped eller psykolog. Patienterna kommer till rådgivningen antingen anvisade av sin vårdande läkare eller på eget initiativ med betalningsförbindelse från kommunen eller genom att betala kostnaderna själv. Finlands Parkinsonförbund inledde år 1995 forskningsverksamhet Kirsti Martikainen, Med. dr, specialistläkare i neurologi, specialkompetens inom rehabilitering och aktiv inom Finlands Parkinsonstiftelse och Parkinsonförbund. i anslutning till rörelsesjukdomar. Verksamheten stöds av Finlands Parkinsonstiftelse, som får sina medel i form av testamentsgåvor. Stiftelsen delar varje år ut stipendier för i huvudsak doktorsforskning om rörelsesjukdomar. En neurologtjänst inrättas År 2003 inrättades en neurologtjänst med gemensam finansiering av Parkinsonsförbundet och Parkinsonstiftelsen. Neurologen har i uppgift att fungera som läkare på rehabiliteringskurser, att delta som medicinsk 4 Orion Pharma NEUROLOGI nr

5 P A R K I N S O N expert inom kommunikations- och utbildningsverksamheten och speciellt att forska i rehabilitering av rörelsesjukdomar. Inom kommunikationen har speciellt förbundets tidning en viktig roll. Förbundets tidning Parkinson postia ges ut fem gånger om året. Förbundet producerar också skriftligt material och videomaterial för patienter och personer som arbetar med rörelsesjukdomar. För yrkeskåren ordnas utbildningsdagar runt om i Finland. Information om sjukdomar utdelas också i samarbete med andra handikappföreningar samt på mässan NeuroExpo, som ordnas vartannat år. Kompetenscenter Sunnanvind På Kompetenscenter Sunnanvind har terapeuter inom olika områden möjlighet att få fortbildning i rörelsesjukdomar förutom på utbildningsdagar även genom att delta i kursformad arbetspraktik eller forskningsverksamhet. Patienter har också utbildats till s.k. erfarenhetsutbildare, som berättar om sin sjukdom på läroinrättningar inom hälsovården och det sociala området samt på seminarier för professionella. Parkinsonföreningarnas medlemmar har i allmänhet förhållit sig välvilligt inställda till olika undersökningar och deltagarprocenten har varit hög. Parkinsonpatienter och deras anhöriga har redan deltagit som undersökningspersoner i flera slutarbeten på yrkeshögskolenivå samt i några pro gradu-avhandlingar. År 2007 deltog Parkinsonförbundets medlemmar i EPDA:s enkätundersökning Real Life Real PD på Internet, där man utredde hur Parkinson inverkar på de dagliga sysslorna och livskvaliteten. Fastän de finländska parkinsonpatienterna fick information om undersökningen Sunnanvind kompetenscenter. väldigt sent, visade de sig vara mycket aktiva även när det gällde undersökning av detta slag. Stiftelsens egen forskningsverksamhet inleddes på våren 2004 med en enkätundersökning som utredde arbetsförmågan hos personer med rörelsesjukdomar samt yrkesinriktad rehabilitering. Sammanlagt 937 av förbundets totalt (70%) parkinsonpatienter, 393 av totalt 444 (70%) dystonipatienter och 12 av totalt 22 (55%) huntingtonpatienter Forskning som bedrivs nära det praktiska rehabiliteringsarbetet har visat sig vara meningsfull. i arbetsför ålder deltog i undersökningen. Undersökningsresultaten om Parkinson har redan publicerats och avsikten är att utnyttja informationen på de rehabiliteringskurser som ordnas tillsammans med Folkpensionsanstalten för att stödja parkinsonpatienternas arbetsförmåga. Från april 2006 till slutet av 2008 undersöktes effekten av de anpassningsträningskurser som Finlands Parkinsonförbund ordnat med en enkätundersökning, där man följer upp arbetsförmågan hos kursdeltagarna, deras livskvalitet och inställning till sjukdomen under ett halvt år. För dem som deltar i en tvådelad kurs är uppföljningstiden ett år. Syftet med denna undersökning är därtill att utreda hur väl man på rehabiliteringsanstalterna kan ta fram praktiskt genomförbara planer och i vilken grad klientens boningsort är avgörande. I början av år 2008 inleddes en undersökning av förekomsten av kognitiva problem i samband med rörelsesjukdomar och konstaterandet av dem. Genom flera olika undersökningsmetoder försöker man få en helhetsbild av hur vanliga problemen är och vilka problem som förekommer, samt hur användbara de tillämpade metoderna är för konstaterandet av problem. Undersökningsresultaten kommer att utnyttjas förutom vid utredningen av kognitiva problem hos patienter med rörelsesjukdomar, även i utvecklandet av lämpliga rehabiliteringsformer för klienter med denna typ av problem och deras anhöriga. Balansstörningar vid cervikal dystoni I samarbete med sjukgymnaststuderanden vid den finska yrkeshögskolan i Åbo och universitetscentralsjukhuset i Åbo har man inlett ett forskningsprojekt i flera delar om balansstörningar vid cervikal dystoni och Parkinsons sjukdom. Fyra sjukgymnaststuderande har redan lämnat in sitt slutarbete. Därtill pågår olika Orion Pharma NEUROLOGI nr

6 P A R K I N S O N Forts. från föreg. sida rehabiliteringsexperiment som syftar till att förbättra parkinsonpatienternas balans och gång. Parkinsonförbundet har också bedrivit europeiskt forskningsarbete genom att tillsammans med institutionen för psykologi vid Åbo Akademi delta i programmet Edu- Park som utvecklat det psykosociala stödet för personer med Parkinsons sjukdom. I fråga om Huntingtons sjukdom deltar vår rehabiliteringsenhet i den internationella undersökningen Registry (http://www.euro-hd.net), där man strävar efter att ta fram mer information om Huntingtonsjukdomens naturliga förlopp och de faktorer som inverkar på sjukdomsförloppet. Målet är att utveckla nya behandlingsformer. Forskning som bedrivs nära det praktiska rehabiliteringsarbetet har visat sig vara meningsfull. Rehabiliteringsklienterna och förbundsmedlemmarna har varit mycket aktiva och välvilligt inställda till forskningsprojekten. I synnerhet när det gäller degenerativa sjukdomar, där den symtomatiska vården innehar en stor roll, är det svårt att bedöma rehabiliteringens betydelse och forskningsresultaten om rehabiliterings- effekter är otillräckliga. Rehabiliteringen måste förstås som en individuell åtgärd. Det är svårt att se möjligheterna att tillämpa randomiserade kontrollerade experimentsituationer och resultaten av de individuella rehabiliteringskoncepten kan inte nödvändigtvis generaliseras. De mål som uppställs för rehabiliteringen måste emellertid vara realistiska och så tydligt som möjligt beskriva de åtgärder som krävs för att man så objektivt som möjligt ska kunna bedöma resultatet av rehabiliteringsåtgärderna i relation till använda resurser. Detta arbete är fortsättningsvis förknippat med stora utmaningar. Rökning ger minskad risk för essentiell tremor Benito-Leon J, Louis ED, Bermejo-Pareja F. Population-based case-control study of cigarette smoking and essential tremor. Mov Disord 2008;23: Rökning är ett stort hälsoproblem. En positiv sak är att flera studier funnit att rökning minskar risken att insjukna i Parkinsons sjukdom. Det finns också några studier som pekar på ett möjligt samband mellan Parkinsons sjukdom och essentiell tremor (ET). Frågan blir därför om rökning även påverkar risken att insjukna i ET. Detta har studerats av en forskargrupp i Spanien. Studien är en del av en populationsbaserad studie av sjukdomar hos äldre (minst 65 år) omfattande delar av Madrid och ett landsbygds område. Området hade drygt äldre personer. Nästan screenades med ett frågeformulär på 800 frågor! Screeningfrågan för ET var har du haft skakningar i huvud, händer eller ben som varat längre än flera dagar? Personer som svarat ja på denna fråga undersöktes neurologiskt hemma eller på ett sjukhus. Patientens journaler gicks igenom för de fall där neurologisk undersökning inte var möjlig. Efter exkludering av 81 peroner med Parkinsons sjukdom och drygt personer där uppgifter om rökning saknades återstod cirka personer. Bland dessa fanns 221 personer med ET. Till varje fall matchades tre kontroller, totalt 663 personer, för ålder, kön och utbildningsnivå. Medelåldern i båda grupperna var 75 år. Personerna med ET hade haft sjukdomen i genomsnitt nio år. Gruppen som någon gång hade rökt hade en icke signifikant minskad risk för ET jämfört med gruppen som aldrig rökt (p=0.09; OR 0.76, 95% CI ). Skillnaden mellan grupperna blev signifikant när man i analysen tog hänsyn till alkoholkonsumtion och förekomst av depression (p=0.004; OR 0.58, 95% CI ). Ett starkt dosrespons samband fanns mellan omfattningen av rökningen och risken för ET. Den tredjedel som rökt mest hade bara en tredjedels risk för ET jämfört med gruppen som aldrig rökt (p=0.001; OR 0.39, 95% CI ). Man undersökte även sannolikheten för ET mellan aktiva rökare och icke-rökare. Denna skilde sig inte åt. ESSENTIELL TREMOR är en vanlig neurologisk sjukdom som ibland kan vara så svår att neurokirurgisk behandling med deep brain stimulation (DBS) kan bli aktuell om läkemedel inte hjälper. Som namnet antyder är sjukdomens orsak okänd. Familjär förekomst är ganska vanligt varför genetiska faktorer torde vara av betydelse i många fall. En tidigare studie har visat att rökning minskar risken för ET. Den aktuella studien styrker sambandet och dos-responsförhållandet talar för att sambandet är sant. Nikotinet tros vara den skyddande faktorn. Nikotin har en skyddande effekt mot olika neurotoxiska substanser. Så, intet ont som inte har något gott med sig men det goda uppväger inte på långa vägar det onda. LF 6 Orion Pharma NEUROLOGI nr

7 P A R K I N S O N Överlevnad hos patienter med multisystematrofi Artikeln understryker vikten av att patienter blir korrekt diagnostiserade så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Schrag A et al. Survival in Multiple System Atrophy. Mov Disord 2008;23:294-6 I denna artikel visar man att prognosen vad gäller överlevnad hos en patient som fått diagnosen multisystematrofi, MSA, är tämligen dyster, nämligen 8,6 år för män och 7,3 år för kvinnor. För denna undersökning rekryterades en grupp med 100 patienter från King s College Hospital, the Maudsley Hospital och National Hospital for Neurology and Neurosurgery, samtliga i London. Patienterna rekryterades mellan 1983 och Den genomsnittliga insjuknandeåldern var 52,5 år. 18 patienter hade MSA typ C (tidigare: oligopontocerebellär atrofi, OPCA) och 82 patienter MSA typ P (tidigare striatonigral degeneration, SND). Hos 3 patienter hade diagnosen omvärderats under studiens gång och de bedömdes ha en idiopatisk Parkinsonsjukdom och inte MSA. Hos 22 patienter bekräftades MSA diagnosen vid obduktion. 75 av de 100 patienterna antingen levde eller hade inte blivit obducerade. Tre av de 9 patienter som initialt hade klassisk parkinsontremor omvärderades senare till idiopatisk Parkinsondiagnos, vilket illustrerar att den klassiska vilotremorn är ovanlig vid MSA. Medianen för överlevnad var 8,3 år och manliga patienter överlevde något längre (8,6 år) än kvinnliga (7,3 år). De patienter som omvärderades till idiopatisk parkinsondiagnos hade signifikant bättre överlevnad jämfört med dem där MSA-diagnosen bibehölls (p=0,01). De som debuterade med parkinsonsymtom hade mariginellt bättre överlevnad jämfört med dem som debuterade med andra symtom. I övrigt hittade man inga faktorer som var prediktiva för längre överlevnad. Vad gäller primär dödsorsak angavs följande i dödsbevis: bronkopneumoni eller annan luftvägssjukdom hos 57%; multisystematrofi hos 21%; cerebrovaskulär sjukdom hos 13%. Hos 5% fanns det intressant nog överhuvudtaget ingen uppgift om MSA eller neurodegenerativ sjukdom i dödsbeviset. NÄR MSA-DIAGNOSEN var ny fann man ofta mycket pessimistiska siffror vad gäller överlevnad ofta i storleksordningen 5-10 år. Man invände då att dessa uppgifter möjligen var alltför pessimistiska, t. ex. på grund av att bara de svåraste fallen fick korrekt diagnos. Här bekräftar nu resultaten av en stor prospektiv undersökning vad man under senare år anat från mindre studier, nämligen att överlevnadsprognosen för MSA är tämligen dyster, mindre än 9 år från diagnos räknat. Därmed är prognosen avsevärt sämre än den för idiopatisk Parkinsonsjukdom. Detta tycks ytterligare understryka vikten av att patienter blir korrekt diagnostiserade så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så att därmed en mer tillförlitlig prognos kan ges. Liksom vid Parkinsons sjukdom är den vanligaste dödsorsaken luftvägssjukdom, sannolikt ofta aspirationspneumoni. Med en förstärkt vaksamhet avseende aspiration kunde möjligen överlevnaden förbättras något. Flera undersökningar har ju visat att aspirationer, ofta tysta sådana, är mycket vanliga i senare sjukdomsstadier. Detta talar för att logopedisk bedömning av sväljfunktionen bör göras regelbundet hos de avancerat sjuka patienterna och att man bör vara liberal med att överväga PEG, också hos patienter med MSA. PO Prenumerera på nät-opn Anmäl dig på Orion Pharma NEUROLOGI nr

8 P A R K I N S O N Skifte från oral dopaminagonistterapi till transdermal behandling med rotigotin hos patienter med Parkinsons sjukdom Studien visar att man har förhållandevis liten risk för biverkningar och att man kan förvänta sig en minst likvärdig effekt. LeWitt PA et al. Overnight Switch From Oral Dopaminergic Agonists to Transdermal Rotigotine Patch in Subjects With Parkinson Disease. Clin Neuropharmacol 2007;30: I denna artikel visar man att ett direkt skifte (över natt) från perorala dopaminagonister till rotigotin-patch, är praktiskt väl genomförbart. Skiftet tolererades väl avseende biverkningar och de anti-parkinson effekter som uppnåddes under rotigotinterapi var något bättre än med peroral dopaminagonist. I de flesta länder finns nu en hel rad dopaminagonister på marknaden. En av de senast registrerade är rotigotin, en non-ergot dopaminagonist, som har egenheten att den ges transdermalt. Rotigotin plåster appliceras 1 gång per dag och resultatet blir en mycket konstant plasmakoncentration av läkemedlet. I föreliggande (icke-kontrollerade) multicenterstudie har man undersökt hur patienter reagerade på ett direkt skifte från kabergolin (upp till 3 mg/dygn), pramipexol (upp till 2 mg/dygn) och ropinirol (upp till 9 mg/dygn) till rotigotin (i dosering upp till 8 mg/dygn). Orsaken till att patienterna skiftade medicin kunde vara biverkningar, men även inadekvat symtomkontroll eller praktiska svårigheter med den perorala medikationen. Alla andra parkinsonmediciner hölls konstant från 28 dagar före baseline och genom hela studien (28 dagar). Skiftet till rotigotin gjordes över natt för ropinirol och pramipexol, för kabergolin lämnades ett fritt intervall om 24 timmar. Skiftet gjordes enligt följande omräkningsfaktorer (milligram:milligram): 1:1 för ropinirol:rotigotin, 1:4 för pramipexol:rotigotin, 1:2,5 för kabergolin:rotigotin. Dessa omräkningstal anger författarna att de baseras på klinisk erfarenhet och tidigare studier med rotigotin. 119 patienter screenades, 116 patienter skiftade till rotigotin. 15 behövde senare anpassning av rotigotin-dosen, 11 av dessa fullföljde studien med den nya dosen. Skiftet ledde till signifikant förbättrad parkinsonsymtomatologi enligt UPDRS II och UPDRS III. Förbättringarna var störst för dem som skiftade från kabergolin till rotigotin. Skiftet till rotigotin tolererades väl. Vanligaste biverkningar av rotigotin var lokala hudreaktioner, illamående och trötthet. Fem patienter upphörde med rotigotin på grund av biverkningar. I slutet av studien angav 77% av patienterna att de föredrog rotigotin jämfört med peroral dopaminagonist (9,4% föredrog peroral dopaminagonist och 13,8% hade inga preferenser). 8 Orion Pharma NEUROLOGI nr

9 P A R K I N S O N Denna studie har en del svagheter: 1. Det är en öppen studie 2. De använda perorala dopaminagonistdoserna var ovanligt låga, och framför allt den vanliga kritiken mot den här typen av jämförande studier. 3. De använda ekvivalensdoserna är subjektiva och osäkra. Å andra sidan finns det inget riktigt invändningsfritt sätt att fastställa vilka dopaminagonistdoser som ska jämföras. 4. Man bör också hålla i minnet att det här handlade om patienter där peroral dopaminagonist av olika orsaker inte fungerat tillfredsställande. En sådan grupp patienter är naturligtvis mindre väl lämpad om man vill uttala sig om den relativa effekten av de olika preparaten i en oselekterad population parkinsonpatienter. Inte desto mindre har den föreliggande studien ett värde. Resultaten visar att det är praktiskt möjligt att göra ett snabbt skifte till rotigotinterapi hos patienter som har olika typer av svårigheter med den perorala dopaminagonistterapin. Studien visar att man därvid har förhållandevis liten risk för biverkningar och att man kan förvänta sig en minst likvärdig effekt. Det diskuteras ofta om rotigotin har en svagare antiparkinsoneffekt jämfört med de peroral dopaminagonisterna. Denna misstanke base- rar sig huvudsakligen på resultaten av en kontrollerad undersökning där rotigotin och ropinirol jämfördes (Giladi et al. Mov Disord 2007;22: ). Här lyckades man inte visa non-inferiority för rotigotin. En bidragande orsak till detta var möjligen doseringsreglerna: ropinirol fick doseras upp till 24 mg/ dygn, rotigotin endast till 8 mg/dygn. Klinisk erfarenhet talar för att detta kan vara en orättvis jämförelse och att man snarare, som i föreliggande studie, ska göra en milligram-milligram baserad jämförelse när man jämför de båda. I en annan kontrollerad studie (Poewe et al. Lancet Neurology 2007;6:513-20) jämförs rotigotin med pramipexol. Här visades non-inferiority. De data som ovan refererats från artikeln med LeWitt et al. talar också snarast för att rotigotins effekt är jämförbar med den av de perorala dopaminagonisterna (med reservation enligt kommentar 1-4 ovan). Sammantaget får man nog anse att det inte är entydigt visat att rotigotin skulle ha svagare effekt än de perorala dopaminagonisterna. För Sveriges del har Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, valt att ge en ytterst begränsad subvention för rotigotin - endast patienter som inte kan ta tabletter ska omfattas av läkemedelsförmån vid behandling med rotigotin. Den här begränsningen innebär sannolikt att användningen av rotigotin i Sverige blir relativt ringa. I de länder där rotigotin funnits längre i praktisk användning är erfarenheten att preparatet kanske inte fått den breda användning som en del kanske väntat sig, men att det finns fler situationer när rotigotin har fördelar jämfört med peroral terapi: Patienter där peroral tillförsel är svår: sväljningssvårigheter, gastrointestinala biverkningar av perorala dopaminagonister, perioperativt omhändertagande (studie pågår). Patienter med compliance - problem (Compliance är ett relevant problem också vid parkinsonterapi: se Grosset et al., Mov Disord 2005:20; ). Patienter där läkemedel inte tas upp fullständigt/ effektivt vid peroral tillförsel. Patienter som har störd sömn p.g.a. nattliga motoriska symtom (studier har påvisat förbättring av sömnkvalitet och motorisk funktion efter uppvaknande på morgonen (Giladi N, Boroojerdi B. Eur J Neurol 2006;13:321). Nydiagnostiserade patienter som inte tar några andra parkinsonläkemedel för dessa kan det vara mer praktiskt med plåster en gång om dagen. Under de senaste månaderna har tillverkaren av rotigotin haft problem i produktionen. Detta har medfört att en del batcher måste dras in från marknaden. På USA-marknaden har detta medfört att det inte finns tillräckligt med rotigotinplåster. På den Europeiska marknaden finns det tillräckligt, varför användningen inte behöver påverkas. PO Orion Pharma NEUROLOGI finns också på nätet: Orion Pharma NEUROLOGI nr

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel NUMMER 4 2011 ÅRGÅNG 24 neurologi PARKINSON Endogena Alfa-synuclein-fibriller Partiell dopaminagonist Transplantation av dopaminproducerande retinaceller Diagnostisk parkinsonmarkör Atrofier vid parkinsondemens

Läs mer

L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding. Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst

L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding. Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst Nummer 3 2007 Årgång 20 PARKINSON L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding EPILEPSI Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst BEROENDE Levercirros

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom.

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom. Ungdom och missbruk Nr 3, 2001 Årgång 14 Special Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin Karl-Axel Ekbom PARKINSON EPILEPSI Diagnos och behandling Mentala symtom Myoklonusepilepsi NEUROLOGI Karl-Axel

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Autolog blodstamcellstransplantation

Autolog blodstamcellstransplantation nr 1-2015 Autolog blodstamcellstransplantation vid MS Karolinska Stroke Update 2014 en milstolpe för interventionell behandling av ischemisk stroke Tidiga minnesstörningar vid PARKINSONS SJUKDOM DEN OBEROENDE

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

Rehabilitering 2001/3

Rehabilitering 2001/3 S V E N S K Rehabilitering 2001/3 TEMA: UTBRÄNDHET, STRESS OCH REHABILITERING. KRONISKT TRÖTTHETSSYNDROM. NATURENS BETYDELSE VID UTMATTNINGSDEPRESSION. SMÄRTUPPLEVELSE. OM UPPMÄRKSAMHET. KLARAR DU JOBBET?

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

ADHD hos barn och vuxna

ADHD hos barn och vuxna ADHD hos barn och vuxna Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en.xqvndsv YHUVLNW. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv

Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv Svenska Epilepsiförbundet 2009 Ulf-Johan Olson, Utvecklingspartner i Stockholm AB Det

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer