ANSLAG OCH STIPENDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-11"

Transkript

1 ANSLAG OCH STIPENDIER HJÄRT- LUNGFONDEN lungfonden.se/ RESEBIDRAG lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=1 Resebidrag kan sökas för studiebesök, t.ex. för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande i kongresser organiserade av erkända organisationer. Bidrag beviljas till sökande, exempelvis föredragshållare eller posterpresentatörer, som har en koppling till ett projekt som har pågående stöd från fonden. Ansökningsperiod: Hela året. Ansökningarna bedöms kvartalsvis. VETENSKAPLIGA MÖTEN https://www3.hjart- lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=18 Fonden stödjer i första hand nationella möten som syftar till att stimulera kontakt och samverkan mellan olika forskningsgrupper i landet. Särskilt angeläget är att ge yngre forskare möjlighet att träffa kollegor från andra universitet och sjukhus. Ansökningsperiod: Hela året SSMF: STIPENDIER FÖR POSTDOKTORAL UTBILDNING I MEDICINSK VETENSKAP forskare/stipendier- for- postdoktoral- utbildning- i- medicinsk- vetenskap Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för kliniskt verksamma läkare. Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 31 (heltid) respektive 6 (halvtid). Särskilt meriterade unga forskare ges möjlighet att under två år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning. Stipendier för kliniker avser halvtid under 2 år. Deadline: 15 november STIFTELSEN APOTEKARE HEDBERGS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning avser att för 2014 dela ut kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Fonden kommer att prioritera projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar. Ansökan sker via stiftelsens hemsida och skall vara klar senast 15 november 2014.

2 VR, FORMAS, FORTE OCH VINNOVA UTLYSNING I HÖST: BARNS OCH UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA År 2011 gjorde Formas, Forte (då FAS), Vetenskapsrådet och VINNOVA en gemensam utlysning om barns och ungdomars psykiska hälsa som omfattade totalt 50 miljoner kronor per år under 6 år. Inom ramen för detta forskningsprogram utlyser forskningsfinansiärerna i höst ytterligare 39 miljoner kronor för projektbidrag under åren Utlysningen har fokus på psykisk hälsa, men relationen till fysisk hälsa är också relevant. Av centralt intresse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa är exempelvis: sociala sammanhang som familj, förskola, skola och de kamrat- och vuxenrelationer som utvecklas där, lärandet och delaktigheten i skolan men också prestationskraven och konkurrensen där, levnadsvanor hos barnet själv och i dess närmiljö, fysisk miljö, bostadsförhållanden och samhällsplanering, sambandet med sociala och ekonomiska faktorer. Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och kan därmed spänna över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknik. Där så är lämpligt ska den även ske i samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv eller offentlig verksamhet. Ansökningarna kan avse grundforskning, behovsorienterad forskning, behandlingsforskning, preventions- och interventionsforskning. Sista ansökningsdag är 19 november. SWEDISH FULBRIGHT COMMISSION SWEDISH VISITING LECTURER/RESEARCH SCHOLAR GRANT https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/ The Swedish Fulbright Commission invites applications for its Swedish visiting lecturer/research scholar programme. These awards are for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research or lecture in the United States, and who have an established affiliation with an American university or research centre. Applications are welcome from recent postdoctorate scholars to full professor level candidates who are Swedish citizens. Scholars who have not yet completed their doctoral degree at the time of application must present evidence of completion of degree prior to departure to the US. The award consists of 50,000 SEK, round- trip travel to the US, and accident and sickness insurance. The minimum period of stay is three months with visa sponsorship up to 12 months. Closing date: 12 Jan 2015

3 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET - utbildning/forskningsdelegationen- - Prioriteringskommitten- /Fonder- och- stipendier- att- soka/ POSTDOC- STIPENDIER Svenska Läkaresällskapet inbjuder ansökningar om postdoc- stipendier. Stipendierna skall möjliggöra för medlemmar i SLS att efter disputation vara tjänstlediga, minst två och högst tolv månader per ansökningstillfälle, för att bedriva forskning genom att under en tid arbeta vid annan institution. Prioritet ges till ansökan avseende vistelse vid välrenommerad institution utomlands eller vid annan institution eller forskargrupp i Sverige, ej den egna institutionen. Medel kan sökas av medlemmar som disputerat för inte mer än sju år sedan, företrädesvis yngre forskare, som bedriver medicinsk forskning. Stipendiebeloppet är SEK18,000 per månad. Stipendiet skall vara utnyttjat senast den 31 december året efter ansökningsåret. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2015 PROJEKTANSLAG Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat (ej för mer än tio år sedan). I ansökan skall en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan och betydelse. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet skall tydligt framgå. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2015 RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress eller för forskningsvistelse utomlands. Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj KONGRESSRESA Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare för aktivt deltagande i internationell kongress som äger rum utomlands. Sökanden skall vara huvudpresentatör av eget föredrag eller poster, alternativt ha särskild inbjudan från kongressledningen till aktiv medverkan i kongressen. Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj FORSKNINGSVISTELSE Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare som är medlem i SLS. Forskningsvistelsen skall pågå minst en månad vid en utländsk institution. Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj

4 CRAFOORDSKA STIFTELSEN ETTÅRIGA FORSKNINGSSTÖD forskning/villkor- anslag.aspx Stiftelsen kommer att bevilja ettåriga forskningsstöd på normalt upp till 500 kkr. Stiftelsen ser gärna ansökningar till utrustning men kan även bevilja stöd till andra projektkostnader såsom drift, teknisk personal, post- doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), översättnings- och tryckkostnader, forskarutbyte och forskningsvistelser. Ansökningsperiod: 15 dec 5 feb STÖD TILL TVÅ- OCH FYRAÅRIGA FORSKNINGSPROJEKT Stiftelsen välkomnar ansökningar på upp till 1 Mkr per år för finansiering av t.ex. drift, smärre utrustning, kostnader för post- doc eller gästforskare från annat universitet/annat land, andra kostnader i samband med eget projekt och för teknisk personal. Även delfinansiering av doktorandtjänst(er) och utbildningsbidrag för forskarutbildning kan sökas. Ansökningsperiod: 15 dec 5 feb SSMF:S STORA ANSLAG: ETABLERINGSSTÖD TILL YNGRE FORSKARE forskare/ssmfs- stora- anslag Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ansökningar om etableringsstöd till yngre forskare. Stödet innefattar fyraåriga hel- och halvtidstjänster samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Stödet är inriktat mot disputerade forskare med postdoktoral meritering. Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter godkänd forskningsrapport. Etableringsstödet uppgår till SEK1.6 miljoner per år för heltidstjänst och SEK1.225m per år för halvtidstjänst. Av anslaget är SEK750,000 (heltid) respektive SEK375,000 (deltid) avsett för egen lönekostnad och SEK850,000 för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 procent för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader. Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller anställning som lektor eller professor vid sitt lärosäte, kan de medel som är avsedda för egen lön efter godkännande användas för annat ändamål inom forskningsprojektet. Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj TORE NILSSONS STIFTELSE FÖR MEDICINSK FORSKNING FORSKNINGSANSLAG Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning utlyser forskningsanslag. Anslagen ges till yngre graduerade forskare som disputerat för högst tre år sedan, för klinisk medicinsk forskning. Med yngre avses forskare, som

5 ännu inte etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan. Som regel utgår inte stöd till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder, till exempel cancerforskning. Ansök senast 1 september RESEANSLAG Reseanslag ges till yngre graduerade forskare som disputerat för högst tre år sedan, för forskning eller avancerade studier i utlandet. Samma villkor som för forskningsanslag. Ansök senast 1 september 2015.

6 UTBILDNINGAR, KOMPETENSUTVECKLING, KURSER ENDNOTE X7 GRUNDKURS (PÅ SVENSKA) Malmö, December 12, kl , Clinical Research Centre ENDNOTE X7 BASIC COURSE (IN ENGLISH) Lund: November 7th, , Health Science Center ENDNOTE X7 WORKSHOP (IN ENGLISH) Malmö: November 27th, , CRC KOM- IGÅNG- KURSPAKET I SPSS kurshandhavande/ FoU- centrum Skåne erbjuder ett kurspaket i den statistiska programvaran SPSS med tonvikt på biostatistiska tillämpningar. Målgrupp: Kurspaketet är i första hand avsett för kliniska eller prekliniska forskare som står i begrepp att analysera ett datamaterial med SPSS men som inte vet hur detta verktyg ska användas. Förkunskapskrav: Grundläggande statistiska kunskaper som motsvarar någon av medicinska fakultetens grundläggande forskarutbildningskurser i statistiska metoder. Inplanerade kurstillfällen, 7 november och 5 december 2014, Wigerthuset, SUS Lund: 7 november kl med uppföljningsträff 14 november kl december kl med uppföljningsträff 12 december kl WORKSHOP: FAST- TRACK ARTICLE WRITING PROCESS ack_article_writing_process För dig som är disputerad inom Medicinska fakulteten eller är ung seniorforskare och har svårt att publicera data. Välkommen att under två dagar få hjälp att snabba upp din publicering. Workshop: 28 november kl i datorsal 217, HSC Seminarium: våren 2015 (datum ej fastställt) Anmälan till workshop senast den 24/11:

7 FAKULTETSBIBLIOTEKET: UTBILDNING I INFORMATIONSINHÄMTNING OCH VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION a_forskare januari 2015 Vi erbjuder en utbildning i informationsinhämtning och vetenskaplig kommunikation under två halvdagar med valbara moduler/kursmoment. Utbildningstillfällena vänder sig till seniora forskare vid Medicinska fakulteten och ges i blandad form - föreläsningar, workshops och handledning. SPSS- KURS I MALMÖ Nu kan ni anmäla er till höstens SPSS- kurs som går i Malmö! Grundkursen i SPSS består av tre tillfällen á tre timmar och ges på kvällstid, mellan Syftet med kursen är att ge deltagarna en allmän kompetens i att använda programmet. Lärandemål: Deltagarna ska kunna bearbeta insamlade data och göra beskrivande statistik, parametriska och icke- parametriska hypotesprövningar samt korrelationer och regressioner (linjära och logistiska). Kurserna ges i regi av Bibliotek & IKT Medfaks bibliotek anordnar kurser i informationssökning, EndNote m.m. Läs mer om LUs kursutbud på bibliotekets hemsida:

8 SEMINARIER OCH KONFERENSER ONSDAGSSEMINARIER PÅ ALLMÄNMEDICIN OCH CPF Seminarier med olika teman och upplägg, onsdagar jämna veckor kl. 15. Mer information kommer i CPFs kalendarium: Anmälan: Onsdagen den 12 november 2014 kl Det nya publiceringslandskapet Yvonne Hultman- Özek, chefsbibliotekarie Lokal: CRC , Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö Onsdagen den 26 november 2014 kl Ärftlighet och hjärtkärlsjukdom Bengt Zöller, docent Lokal: CRC , Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö SEMINARIUM: "EARLY LIFE PROGRAMMING OF ADULT DISEASE" - Ilona Koupil: om kohortstudier i Uppsala och Stockholm - Elin Dybjer: om studier av stressexponering på utfall i födelsevikter i Kenya efter "civil unrest" - Claes Ignell: om forskningsmöjligheter i Helsingborgskohorten från början av 1960 talet (4000 förlossningar, hälften av mödrarna var rökare) - Karin Källén: om reproduktionsepidemiologi och rika kohortstudier, regionalt och nationellt Onsdag den 5 november kl. 15:00-17:00, Konferensrum 4, Gamla seminariet (jämte Blocket i Lund) Kaffe serveras. Lokalen rymmer cirka 20 personer. Kontakta Peter M Nilsson om du har frågor kring seminariet: BIBLIOTEKSPROJEKTET: INFORMATION OM E- RESURSER OCH ANNAN SERVICE Biblioteket på Helsingborgs lasarett har fått i uppdrag av forsknings- och utbildningschefen i Skånevård Sund, Richard Frobell, att öka kunskapen hos vårdpersonalen i Sund om hur man använder medicinska e- resurser i form av bl. a. e- tidskrifter, e- böcker och databaser, samt om bibliotekets övriga resurser och service. Onsdagen den 12 november kl får vi en skräddarsydd utbildning på CPF! Lokal: Anmälan till Välkomna!

9 NORDIC CONFERENCE ON ADVANCES IN HEALTH CARE SCIENCE RESEARCH Nov This year the conference is organized in Turku, Finland. This event will bring together PhD candidates in health sciences from all Nordic countries (Finland, Sweden, Denmark, Iceland, and Norway). Furthermore, our audience also includes eminent speakers and faculty members, making this conference an ideal place for engaging in discussion and scientific training while fostering connections in the scientific community of health sciences. Build networks with other researchers among the Nordic countries! Take the opportunity to present your PhD research and book the time in your calendar now! ANDRA NATIONELLA MÖTET OM BEFOLKNINGSSTUDIER OCH BIOBANKER f%c3%b6r %C3%A5rsm%C3%B6tet november 2014 version pdf EpiHealths årsmöte samt värdering av en första 5- års period av SFO arbete Tid och plats: november 2014, Jubileumsaulan, SUS, Malmö ATT BLI ÄLDRE universitetssjukhus/organisation- A- O/Sjukhusbiblioteken/Arrangemang/Forelasningar/Att- bli- aldre- / Föreläsning om att bli äldre i dagens samhälle, äldreforskning, äldre och läkemedel, fall, balans, yrsel och mycket annat. Arrangör är Skånes universitetssjukhus, Patientforum i Malmö. Tisdagen den 18 november, kl Jubileumsaulan Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö Välkommen! (Fri entré platser) Ingen förhandsanmälan VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION: WORKSHOP/SEMINARIUM PÅ CPF Avsätt gärna redan nu torsdag eftermiddag den 27/11 då det blir ett mycket matnyttigt seminarium i vetenskaplig kommunikation med Daphne Macris, en skicklig kommunikatör, formgivare och föreläsare. Seminariet kommer att ge många bra tips om hur man bättre kan formulera sitt budskap till t ex allmänhet, beslutsfattare och anslagsgivare. Det gäller att framföra sitt budskap på ett enkelt och tydligt sätt för att det ska få en så bra spridning som möjligt! Välkomna till CPF den 27/11 kl för en givande eftermiddag! Detaljerat program kommer senare! V v anmäl ditt deltagande till senast den 24/11.

10 ÖVRIGT FINANSIELLT STÖD TILL OPEN ACCESS- PUBLICERING s_publicering Bibliotek & IKT har fått många frågor angående förfarandet vid finansiellt stöd till Open Access- publicering. Medel kan sökas till artikelavgifter i OA- tidskrifter som uppfyller särskilda kvalitetskrav. Fonden täcker 50% av artikelavgiften. BOKA FORSKARSTÖD Det är en tjänst som Bibliotek & IKT erbjuder dig som forskar vid Medicinska fakulteten. Du kan boka tid för att få hjälp med: att göra en litteratursökning, välja databaser, etc. inför projektarbete eller forskning att bevaka information i ditt ämnesområde publicering i vetenskapliga tidskrifter, frågor kring Open access och upphovsrätt att ta fram ditt h- index och se vem som har citerat dina publikationer att hantera referenser i EndNote eller EndNote Web att förbereda och bildbehandla digitala fotografier för användning i vetenskapliga sammanhang, i manus och till poster att skapa vetenskaplig poster i InDesign och PPT ditt eportfolio (Mahara)

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG http://www3.hjart- lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=1 Resebidrag kan sökas för studiebesök, t.ex.

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 Innehåll 1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 12 4.1 Organisation 12 4.2 Styrelsen 13

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet!

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! Feb. 1/2012 Studenter bidrar till breddad rekrytering Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! LEDARE Universitetsnytt Tema: Postdoks Utlandsvistelse viktigt steg i karriären 3 Postdok del

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Kära forskarvänner! Nr 1 2015

Kära forskarvänner! Nr 1 2015 Nyhetsbrev Nr 1 2015 Kära forskarvänner! Tiden flyger och så känns det definitivt just nu för mig. De fyra år jag varit föreståndare för FoU-Centrum och Centrum för Klinisk forskning Sörmland (CKFD) har

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Januari 2013 Uppdaterad Januari 2014 Innehåll INLEDNING 3 EN SVENSK LIFE SCIENCE-STRATEGI 6 PATIENTEN I CENTRUM 7 1. SKAPA

Läs mer