Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag Norrbottens läns landsting Oktober 2005 Namn Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 1

2 Innehållsförteckning 0. Sammanfattning Inledning Uppdrag Syfte, metod och avgränsning Granskningsresultat Kontospecifikt Utbildningar och konferenser Kost och logi Traktamenten och bilersättningar Biljetter, lokala resor mm Generella iakttagelser Allmänt om räkenskapsmaterial Allmänt om tjänsteresor Attestinstrumentet Reseräkning Övrigt Revisionell bedömning

3 0. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat den interna kontrollen avseende landstingets räkenskapsmaterial avgränsat till vissa kostnadsslag. Mer precist syftar granskningen till att besvara revisionsfrågorna: Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt kommunala redovisningslagen (KRL), utfärdade rekommendationer av Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt skattelagstiftningens regler och anvisningar? Efterlevs landstingets interna regelverk för valda kostnadsslag? Granskningen omfattar räkenskaper för perioden januari april 2005 och avgränsas till landstingsstyrelsen och de politiska beredningarna (Division Politik), landstingsdirektörens staber (Division Landstingsgemensam) samt divisionerna Service och Opererande specialiteter. Granskningen omfattar kostnadsslagen Utbildning och konferenser, Traktamenten och bilersättningar, Biljetter, lokala resor med buss och taxi, Övriga resekostnader samt Kost och logi, Sverige och utomlands. Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i sammanhanget i allt väsentligt är tillfredsställande. Räkenskapsmaterialet håller god kvalitet och uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs av lagstiftning, normerande organ och landstingets interna regelverk. Viss förbättringspotential finns emellertid: Hantering och förvaring av kvitton/underlag hänförliga till kostnadsanspråk för utlägg i samband med inrikes tjänsteresa bör säkras. Detta för att säkerställa att landstinget lever upp till redovisningslagens krav på säker förvaring och god tillgänglighet. Nuvarande rutiner är enligt vår bedömning inte till fullo förenliga med lagstiftningens krav i dessa avseenden. Vi ser därför positivt på de förändringar mot en mer sammanhållen hantering/förvaring via Administrativ Service som planeras i detta avseende. Tillämpningen av gällande anvisningar beträffande registreringen av obligatoriska aktivitetskoder i PAW bör förbättras. Anvisningar och rutiner för hantering/förvaring av utbildningsprogram bör utvecklas. Detta dels för att säkerställa att landstinget lever upp till dels redovisningslagens krav om säker förvaring och god tillgänglighet men också skattelagstiftningens krav avseende eventuella beskattningskonsekvenser i samband med utbildnings-/konferensresor. 3

4 1. Inledning 1.1 Uppdrag Kostnadsposter som resor, bilersättningar, kurser, konferenser, kost och logi etc kan vara svåra att kontrollera och felaktiga utbetalningar, brister eller fel i redovisningen kan förorsaka landstinget badwill långt utöver värdet på de aktuella kostnadsposterna. Med anledning härav har landstingets revisorer uppdragit åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska om redovisningen och den interna kontrollen avseende dylika kostnadsslag är tillfredsställande. 1.2 Syfte, metod och avgränsning Syftet med granskningen är att följa upp och bedöma tillämpningen av gällande rutiner och regelverk samt räkenskapsmaterialets kvalitet. Granskningen ska besvara revisionsfrågorna: Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt kommunala redovisningslagen (KRL), utfärdade rekommendationer av Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt skattelagstiftningens regler och anvisningar? Efterlevs landstingets interna regelverk för valda kostnadsslag? Granskningen omfattar räkenskaper för perioden januari april 2005 och avgränsas till landstingsstyrelsen och de politiska beredningarna (Division Politik), landstingsdirektörens staber (Division Landstingsgemensam) samt divisionerna Service och Opererande specialiteter. Granskningen avgränsas till att omfatta följande kostnadsslag: Utbildning och konferenser (5811, 5813) Traktamenten och bilersättningar (5511, 5512, 5521, 5522) Biljetter, lokala resor med buss och taxi, övriga resekostnader (7051, 7057, 7059) Kost och logi, Sverige och utomlands (7052, 7053) Under perioden januari april 2005 finns ca verifikat/verifikatsrader hänförliga till granskade divisioner och kostnadsslag registrerade. I granskningen har samtliga verifikat/verifikatsrader översiktligt granskats. Därutöver har också ett urval verifikat/verifikationsrader särskilt fokuserats. De kriterier som legat till grund för detta urval är: Basenheter och kostnadsställen med omfattande kostnader inom valda kostnadsslag. Samtliga ekonomiska transaktioner inom kostnadsslaget Kost och logi, utlandet. Avvikande/utmärkande verifikationer. Ett slumpmässigt urval verifikat. 4

5 Totalt har ca 200 reseräkningar med tillhörande underlag och 200 fakturor djupgranskats. Urvalet ger inte underlag för generell bedömning men ger ändå en indikation om räkenskapsmaterialets kvalitet och den interna kontrollen i sammanhanget. Enskilda individers resvanor och eventuellt nyttjande av bonuspoäng har inte granskats. Redovisningen för valda kostnadsslag har fångats via landstingets uppföljningsverktyg Lupp och BusinessObjects. Den fördjupade granskningen av verifikationer och underlag har gjorts via lönesystemet (PAW/Pabas) 1 och systemet för sökning av leverantörsfakturor, LEVIS. Intervjuer har gjorts med representanter för Administrativ service och ekonomienheten. 2. Granskningsresultat Utgångspunkt för vår bedömning är KRL samt utfärdade rekommendationer och uttalanden från RKR. Vi har även utgått från landstingets gemensamma regler för 2005 samt tilllämpningsanvisningar för aktuella områden. Dessa reglerar resor för anställda och förtroendevalda. Resultatredovisning sker dels med utgångspunkt från kostnadsslag, dels med utgångspunkt från mer generella iakttagelser om räkenskapsmaterialets kvalitet, d.v.s. inte på divisionseller kostnadsställenivå. Under avsnitt 2.1 nedan redovisas och bedöms således iakttagelser direkt kopplade till respektive kostnadsslag. Iakttagelser och bedömningar av mer generell karaktär redovisas i avsnittet 2.2. Avsnittet 3 sammanfattar våra revisionella bedömningar. 2.1 Kontospecifikt Utbildningar och konferenser För perioden januari april 2005 redovisas kostnader hänförliga till kostnadsslagen Utbildning och Konferenser till totalt 2,8 mnkr (27 procent av årsbudgeten). Redovisade kostnader fördelas mellan granskade divisioner enligt Tabell 1 nedan. På grund av förändrade konteringsprinciper under pågående granskningsperiod särskiljs inte kostnadsslagen utbildning och konferenser i tabellen. 1 PAW = landstingets Web-applikation för personaladministration 5

6 Tabell 1. Utbildning och konferenser. Redovisade kostnader perioden januari april 2005 (exklusive justeringar) Utbildning och Konferenser Division Kostnad Årsbudget Politik -75,5-55,0 Landstingsgemensam -629, ,2 Service -681, , 7 Opererande , ,3 Av tabellen ovan framgår att division Politik (ej revisionen) under perioden januari april överskridit sin årsbudget med 37 procent. Kostnaderna under perioden är framför allt hänförliga till de politiska beredningarna som överskridit budget med 43 kkr. Från och med den 1 mars 2005 ska kostnader för utbildning (5811) respektive konferenser (5813) särredovisas. (För tiden januari februari 2005 redovisas samtliga kostnader under kostnadsslaget 5811 Utbildningar.) Särskilda anvisningar finns framtagna som bland annat kommunicerats via landstingets intranät Insidan. 2 Som hänförligt till kostnadsslaget 5811 Utbildning ska enbart kostnader för kursavgifter alternativt lärare eller föredragshållare redovisas. Även resekostnader för lärare och föredragshållare ska redovisas som utbildningskostnad. På det nya kontot 5813 Konferenser ska avgifter och kostnader kopplade till konferenser, mässor och föredragshållare av annan karaktär än ren utbildning redovisas. Vid redovisning av utbildningskostnader ska från och med den 1 mars registrering av aktivitetskod 0100 Utbildning göras. Vid redovisning av konferenskostnader (5813) fordras däremot inte aktivitetskod. 3 Granskningen visar att särredovisningen mellan kostnadsslagen utbildning respektive konferenser inte fungerar fullt ut. Urvalet visar att viss felkontering mellan kostnadsslagen förekommer. Brister finns också avseende registreringen av aktivitetskod i PAW. Vanliga fel är felaktig kodning eller avsaknad av kod. Vid registrering via E-flow är aktivitetskod tvingande. 2 Landstingets Regler och tillämpningsanvisningar; Redovisning av utbildnings- och resekostnader 3 Gäller samtliga divisioner undantaget division Vuxenpsykiatri som använder sig av specifika koder. 6

7 Vi noterar att anvisningar avseende hantering av utbildningsprogram saknas. Praxis finns emellertid att utbildnings-/konferensprogram bifogas ansökan om ledighet i samband med utbildning. Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval är det är vår bedömning att redovisningen av utbildningar och konferenser i allt väsentligt är tillfredsställande. Av Sveriges kommuners och landstings BAS-kontoplan, L-Bas 2005, följer att såväl utbildning som konferenser kan redovisas på ett och samma konto (Utbildning). Landstingets förändring innebär en intern utveckling av kontoplanen som syftar till att förbättra landstingets möjligheter att bättre kunna följa upp dessa kostnader. Noterade brister i redovisningen påverkar således i allt väsentligt inte landstingets externa redovisning. Noteras ska att granskningen till viss del sammanfaller med införandet av såväl särredovisningen av utbildnings- respektive konferenskostnaderna som införandet av den obligatoriska aktivitetsregistreringen på konto 5811 Utbildning. Det är därför för tidigt att dra några slutsatser av granskningsresultatet i detta avseende. Vi håller för troligt att den information om förändringarna som getts och också finns tillgängliga över landstingets Intranät torde över tiden få genomslag. En del i interna kontrollprocessen består av upprättande av anvisningar och direktiv av olika slag samt att dokumentera dessa. En annan del av processen utgörs av uppföljning och kontroll av att upprättade anvisningar efterlevs. Det är vår bedömning att upprättade anvisningar i sammanhanget i allt väsentligt är ändamålsenliga men att de bör vidareutvecklas såtillvida att man från landstingets sida bör säkra en enhetlig hantering/förvaring och bedömning av de utbildningsprogram som ligger till grund för genomförda utbildningar. Detta dels med anledning av att utbildningsprogram utgör verifikatsunderlag (jfr följesedel) i landstingets räkenskaper men också med anledning av skattelagstiftningen och det förmånsperspektiv som läggs på frågan. Frågan om eventuella beskattningskonsekvenser av arbetsgivares tillhandahållande av konferenser har i ett antal fall varit föremål för granskning av Skatteverket och ett antal avgöranden (i Länsrätt och Kammarrätt) finns i sammanhanget. Kortfattat har det avgörande i sammanhanget varit huruvida konferensen varit till nytta för bolaget och att inslaget av nöje och rekreation inte varit dominerande. Visst inslag av nöje/rekreation har dock godtagits. Konferens-/utbildningsresan måste innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Tumregel har uppgetts vara sex timmar per dag, jämt fördelade över antalet konferensdagar. 4 4 Källa: Skatteverket.se/rattsinfo/rattsnytt/02/0205.html 7

8 2.1.2 Kost och logi För perioden januari april 2005 redovisas kostnaderna för kost och logi, inom landet till totalt 1,3 mnkr (35 procent av årsbudgeten). Kostnaderna för kost och logi, utomlands uppgår för samma period till 21,5 kkr (41 procent av årsbudgeten). Redovisade kostnader fördelas mellan granskade divisioner enligt Tabell 2 nedan. Tabell 2. Kost och logi, Sverige och utomlands. Redovisade kostnader perioden januari april 2005 (exklusive justeringar) Kost och logi, Sverige Kost och logi, utlandet Division Kostnad Årsbudget Kostnad Årsbudget Politik -46,5-201,0 0 0 Landstingsgemensam -254,1-1137,0 0-30,0 Service -229, ,9-3, 7-22,5 Opererande -639, ,3-17,7 0 På dessa kostnadsslag ska bara kostnader för landstingets egen personal redovisas. Resor för inhyrd personal eller konsulter ska inte redovisas på dessa kostnadsslag. Medicinstuderande räknas som landstingsanställd personal. 5 Inom ramen för granskat urval har inte felkontering i detta avseende kunnat noteras. I likhet med redovisning av utbildnings- och konferenskostnader ska från och med den 1 mars aktivitetskod användas också vid redovisning av kostnader för kost och logi. Godkända aktivitetskoder är: 0100 Utbildning 0200 Övriga tjänsteuppdrag Redovisningen brister avseende aktivitetsregistreringen. Vanliga fel är felaktigt använd aktivitetskod eller att aktivitetskod saknas. I övrigt har endast någon enstaka felkontering kunnat noteras. I granskade resor förekommer endast kostnader kopplade till landstingets egen personal 5 Resekostnader för inhyrd personal eller inhyrda konsulter redovisas tillsammans med övriga kostnader på konto 4049 Inhyrd sjukvårdspersonal alternativt 6750 Konsulter. 8

9 Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval är det vår bedömning att redovisningen och den interna kontrollen av dessa kostnadsslag i allt väsentligt är tillfredsställande. Som tidigare nämnts sammanfaller granskningen till viss del med införandet av nya regler för aktivitetsregistrering. Även i detta avseende är det för tidigt att dra några slutsatser av granskningsresultatet i detta avseende Traktamenten och bilersättningar För perioden januari april 2005 redovisas kostnader för skattefria traktamenten och bilersättningar till totalt 0,6 mnkr (38 procent av årsbudgeten). Redovisade skattepliktiga traktamenten respektive bilersättningar uppgår samtidigt till 0,3 kkr. (48 procent av årsbudgeten). Redovisade kostnader fördelas mellan granskade divisioner enligt Tabell 3 nedan. Tabell 3. Traktamenten och bilersättningar. Redovisade kostnader perioden januari april 2005 (exklusive justeringar) Traktamenten och bilersättningar, skattefria Traktamenten och bilersättningar, skattepliktiga Division Kostnad Årsbudget Kostnad Årsbudget Politik -62,0-202,2-20,6-70,0 Landstingsgemensam -111,0-265,3-33,2-95,4 Service -156,3-665,1-69,5-191,0 Opererande -250,8-406,6-156,2-233,7 Ett traktamente är den ersättning som arbetsgivaren betalar ut till en anställd för ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Med tjänsteresa avses en resa som gjorts i arbetet till ett ställe som ligger utanför ordinarie verksamhetsort. Tjänsteresan ska vara förenad med övernattning. (Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom ett avstånd av fem mil, närmaste färdväg, från den anställdes tjänsteställe (bostad).) Av Skatteverkets anvisningar 6 följer att för år 2005 uppgår högsta skattefria heldagtraktamente för inrikes resor till 200 kronor. Har anställd själv ordnat logi medges skattefritt en högsta ersättning om 100 kronor. För traktamente i samband med utlandsresor gäller Skatteverkets rekommendationer om normalbelopp, beloppet varierar således 6 SKV 354 utgåva 14 9

10 beroende på vilket land resan gått till. Belopp överstigande de av Skatteverkets fastställda schablonbelopp ska behandlas som lön och således beskattas Bilersättning avser ersättning för användandet av egen bil i tjänsten. Den skattefria bilersättningen för år 2005 uppgår till 17 kr/mil. Belopp överstigande de av Skatteverkets fastställda schablonbelopp ska behandlas som lön och således beskattas. Granskningen visar att: Tillämpade belopp för traktamenten och bilersättningar utgör fasta parametrar i landstingets löneystsemem Pabas som också automatiskt beräknar ersättningarnas storlek. Traktamenten utbetalas enbart vid tjänsteresa som är förenad med övernattning, skattefria schablonbelopp följer SKV: s anvisningar, överskjutande traktamenten och bilersättningar hanteras som lön (och beskattas således) och fria måltider reducerar traktamentsersättning i enlighet med SKV: s bestämmelser. Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval reseräkningar är det vår bedömning att landstinget följer Skatteverkets anvisningar för traktamenten och bilersättningar. Det är också vår bedömning att det förhållandet att tillämpade belopp för traktamenten och bilersättningar utgör fasta parametrar i landstingets lönesystem Pabas stärker den interna kontrollen i sammanhanget Biljetter, lokala resor m m För perioden januari april 2005 redovisas kostnader för biljetter till totalt ca 2,4 mnkr (33 procent av årsbudget). Med biljetter avses kostnader för biljetter för såväl inrikes som utrikes resor. Av granskade resor utgör endast ett fåtal utomnordiska resor. Kostnaderna för lokala resor med buss och taxi samt övriga resekostnader uppgår för samma period till 494 kkr. (43 procent av årsbudgeten). Redovisade kostnader fördelas mellan granskade divisioner framgår av Tabell 4 nedan. 10

11 Tabell 4. Biljetter, lokala resor med buss och taxi, övriga resekostnader. Redovisade kostnader perioden januari april 2005 (exklusive justeringar) Biljetter Lokala resor med buss och taxi Övriga resekostnader Division Kostnad Årsbudget Kostnad Årsbudget Politik -97,0-480,1-11,9-35,0 Landstingsgemensam -457, ,5-74,1-185,1 Service -324, ,4-51, 6-175,0 Opererande , ,0-356, 2-635,9 I likhet med övriga konton inom kontogruppen 705X är aktivitetskod är obligatoriskt. Någon av koderna nedan ska användas: 0100 Utbildning 0200 Övriga tjänsteuppdrag Resekostnader för inhyrd personal eller konsulter ska inte redovisas på dessa kostnadsslag. 7 I granskningen har endast någon enstaka felkontering kunnat noteras. Resor för inhyrd personal eller konsulter har inte kunnat noteras i urvalet. I likhet med tidigare iakttagelser är bristerna stora avseende aktivitetsredovisningen i PAW. Vanliga fel är felaktigt använd aktivitetskod eller att aktivitetskod saknas. Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval är det vår bedömning att redovisningen av dessa kostnadsslag i allt väsentligt är tillfredsställande. De brister avseende aktivitetsregistreringen som kunnat noteras avseende redovisningen av dessa kostnadsslag har inte någon effekt på landstingets externa redovisning. De interna möjligheterna att följa kostnadsförbrukningen med hjälp av aktivitetskod försvåras däremot. 7 Resekostnader för inhyrd personal eller inhyrda konsulter redovisas tillsammans med övriga kostnader på konto 4049 Inhyrd sjukvårdspersonal alternativt 6750 Konsulter. 11

12 2.2 Generella iakttagelser Allmänt om räkenskapsmaterial I det följande sammanfattas gjorda iakttagelser avseende granskade kostnadsslag. Som tidigare nämnts gäller från och med den 1 mars, 2005 nya ekonomiadministrativa tillämpningsanvisningar för redovisning av kostnader knutna till utbildning. Detta för att förbättra uppföljningen och kontrollen av kostnadsförbrukningen av nämnda kostnadsslag. Reglerna innebär i korthet att kontostrukturen förändrats såtillvida att kostnader kopplade till utbildning respektive konferenser ska särredovisas samt att aktivitetskoder ska användas vid kontering och attestering av fakturor, reseräkningar etc. där aktiviteter är relaterade till utbildning. På följande konton är aktivitetskoder ett obligatorium: 5811 Utbildning 7051 Biljetter 7052 Kost och logi, Sverige 7053 Kost och logi, utlandet 7057 Lokala resor med buss och taxi 7059 Övriga resekostnader Vid redovisning av utbildningskostnader ska aktivitetskod 0100 Utbildning användas. Resekostnaderna (kontogrupp 705X) ska delas upp mellan resor föranledda av utbildning respektive övriga tjänsteresor. På övriga konton ska aktivitetskod användas bara om syftet kan kopplas till utbildning eller resa till utbildning. Med undantag för Division Vuxenpsykiatri, som har egen kodtabell, ska följande aktivitetskoder användas: 0100 Utbildning 0200 Övriga tjänsteuppdrag Redovisning av konferenskostnader (5813) fordrar inte användande av aktivitetskod. Resor för inhyrd personal eller konsulter redovisas tillsammans med övriga kostnader på konto 4049 Inhyrd sjukvårdspersonal alternativt 6750 Konsulter. Granskningen i övrigt visar att: Felkontering mellan kostnadsslagen Utbildning respektive Konferenser förekommer. Brister finns avseende registreringen av aktivitetskod. Vanliga fel är felaktig kodning eller avsaknad av kod. Användandet av anvisade aktivitetskoder i samband med registrering/skanning av leverantörsfakturor ökar emellertid över tiden. Granskade reseräkningar saknar däremot genomgående uppgift om aktivitetskod. Resor för inhyrd personal eller konsulter har inte kunnat noteras i urvalet. Uppgift om deltagare och syfte framgår i allt väsentligt av leverantörsfakturor. 12

13 Vår bedömning Det är vår bedömning att kvaliteten i konteringen i granskat räkenskapsmaterial allt väsentligt är tillfredsställande. Som tidigare nämnts påverkar iakttagna brister i redovisningen av aktivitetskod i allt väsentligt endast landstingets interna redovisning och möjligheter att internt följa kostnadsutvecklingen avseende kostnader knutna till utbildning. Eftersom granskningen till viss del sammanfaller med införandet av landstingets regler för redovisning av kostnader knutna till utbildning menar vi att det är för tidigt att dra några slutsatser av granskningsresultatet i detta avseende Allmänt om tjänsteresor Grundläggande för allt resande inom landstinget att nyttan för verksamheten ska råda samt att kostnadsmedvetenhet ska råda i resandet. För resor inom Norrbotten och Västerbotten gäller t.ex. att resor i första hand ska genomföras med tåg, buss eller bil. I syfte att minska kostnaderna och administrationen har landstinget upphandlat all resebyråservice för service kring tjänsteresor. För närvarande har service avtalats med Norrbottens Resebyrå. Av regler följer att alla delar av en tjänsteresa ska bokas via avtalad resebyrå. Respektive chef beslutar om vilka resor som får göras och hur. Den enskilde ansvarar för att det egna resandet i tjänsten följer regler och avtal. Av landstinget Fördelning av arbetsbeslut, utgåva 5, gäller för utomnordiska resor att landstingsstyrelsens ordförande beslutar om förtroendevaldas och landstingsdirektörens utomnordiska resor medan landstingsdirektör/divisionschefer beslutar om förekommande utomnordiska resor inom sina respektive divisioner. Under perioden januari - april förekommer inom granskade divisioner endast ett relativt fåtal utomnordiska resor. Utomnordiska resor särredovisas inte i landstingets redovisning. I övrigt kan vi notera att: Beslut om resor fattats av behörig chef. Avtalad resebyråservice nyttjas i allt väsentligt. Bil används för resorna inom Norr- och västerbotten. Vår bedömning Utifrån granskat räkenskapsmaterial och genomförda intervjuer är det vår bedömning att den interna kontrollen avseende tjänsteresor i allt väsentligt är tillfredsställande. 13

14 2.2.3 Attestinstrumentet För befattningshavare som är beslutsattestanter gäller att rese- och traktamentskostnader, utbildningskostnader och andra personanknutna kostnader ska attesteras av dennes chef. Landstinget har totalt ca attestanter. Av Landstingsstyrelsens regelverk 2005 följer att samtliga transaktioner ska attesteras. De kontroller som tillämpas är: Sakattest. Sakattest för personalkostnader via lönesystemet innebör kontroll och bekräftelse av avvikelseunderlag och tjänstgöringslistor/tjänstgöringsrapport. Kontroll görs av att den anställde har tjänstgjort aktuell tidpunkt. Beslutsattest. Beslutsattesteringen av personalkostnader via lönesystemet motsvaras av attest av att grunduppgifterna i personregistret är riktiga. Behörighetsattest. Med behörighetsattest avses kontroll av att både sakattestant och beslutsattestant finns. Kontrollen görs mot gentemot aktuell attestförteckning. Behörighetsattest kan ske elektroniskt. Leverantörsfakturorna attesteras i E-flow, landstingets system för elektronisk fakturahantering. Begäran av nya användare till systemet för elektronisk fakturahantering sker via landstingets applikation Attest. Behörighet att uppdatera attestdatabasen har ekonomerna på de lokala staberna, divisionsekonomerna, IT-administratör samt IT-enheten. Attestering av reseräkning sker antingen elektroniskt i PAW (vid inrikes resor) eller på blankett för reseräkning. Den senare används i samband med utrikes resor samt av politiker (oavsett resa), jfr avsnitt Reseräkning. Attesttanterna i PAW/Pabas är inte per automatik desamma som i ekonomisystemet. I lönesystemet Pabas utgår man från begreppet ansvarig arbetsledare medan attesträtten i ekonomisystemet i stället utgår från vem som har den reella kontrollmöjligheten. Granskningen visar att attestanter utsedda i Pabas (ansvarig arbetsledare) oftast sammanfaller med beslutsattestant enligt attestdatabasen för ekonomisystemet, Attest. Vi har i granskat urval leverantörsfakturor inte kunnat notera brister i attestinstrumentet avseende inkomna leverantörsfakturor. Av intervju med representant före landstingets centrala ekonomifunktion följer däremot att landstinget i samband med det löpande kontrollarbetet själva kunnat notera förekomsten av att beslutsattestant attesterat faktura avseende egen tjänsteresa. Denna felaktighet har t.ex. visat sig kunna uppstå då leverantörsfaktura innefattar resa/resor där ansvarig beslutsattestant är en av resenärerna och den interna manuella kontrollen i sammanhanget brustit. Rutinförfarandet från landstingets centrala ekonomienhet är i dessa fall att närmare kontrollera aktuell resa med berörd person samt att informera aktuell divisionsstab om förhållandet. Bristen uppges ovanligt förekommande. 14

15 Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval räkenskapsmaterial är det är vår bedömning att attestinstrumentet fungerar tillfredsställande Reseräkning Reseräkningar och andra handlingar som rör en anställds resor i tjänsten utgör verifikationer i landstingets redovisning. Krav som rent allmänt ställs på verifikation är att den ska innefatta uppgift om när verifikationen upprättats, när händelsen inträffat, vad den avser, belopp etc. För reseräkningen gäller specifikt att den ska innehålla uppgift om: Vem som rest När resan påbörjats och avslutats (datum och klockslag) Ort (vem) som besökts Syfte/ändamål med resan Antalet körda mil om egen bil använts Ev erhållna reseförskott Ev erhållna måltider från annan än arbetsgivare Ev kostnader som ska ersättas Eventuella ersättningsanspråk i samband med reseräkning ska styrkas. Fullständiga verifikationer i original ska därför bifogas. En reseräkning bör lämnas in inom en månad, dock senast inom tre månader. Landstinget tillämpar två (tre) rutiner för hantering av reseräkning: För inrikes resor gäller att den anställda själv registrerar uppgifterna i sin reseräkning i landstingets Webbaserade gränssnitt mot personalsystemet Pabas. Ansvarig arbetsledare ansvarar för förvaring av kvitto och andra underlag. För utrikes resor gäller att den anställde upprättar manuell reseräkning. Ansvarig arbetsledare attesterar reseräkningen. Kvitto och ev andra underlag biläggs reseräkningen. Registrering sker av löneförrättare direkt i Pabas. Administrativa enheten ansvarar för förvaring av reseräkning och kvitton/underlag. Politiker upprättar alltid manuell reseräkning. Registrering sker av löneförrättare direkt i Pabas. Administrativa enheten ansvarar för förvaring av reseräkning och kvitton/underlag. Skriftliga anvisningar för upprättande av reseräkning samt hantering och förvaring av kvitton och andra underlag finns tillgängligt i PAW. Granskningen i övrigt visar att: Det stora flertalet reseräkningar lämnas in inom anvisade en till tre månader (något enstaka undantag finns). Att uppgift om vem som rest, datum för resa, resväg samt syfte/ändamål med resa är tvingande i PAW. 15

16 Ersättningsanspråk styrks regelmässigt genom kvitton (original). Sammanblandning av de olika förvaringsrutinerna för inrikes respektive utrikes resor är inte ovanligt förekommande. Kvitton/underlag förvaras i för närvarande i närarkiv ute på arbetsplatserna. Som nämns under första punkten Inrikes resor ovan ska originalkvitton och eventuella andra underlag avseende ersättningsanspråk i samband med inrikes resa förvaras hos ansvarig arbetsledare, detta enligt hittillsvarande anvisningar i PAW. Central förvaring av denna typ av underlag har, på grund av omfattningen, hittills inte bedömts som möjlig. Administrativ Service avser emellertid att under hösten centralisera hanteringen såtillvida att även kvitton/underlag hänförliga till denna typ av resor kommer att hämtas in (månatligen). Slutarkivering av kvitton/underlag kommer därefter att regelbundet göras vid landstingets centrala administrativa arkiv (Norrbottens Minne). Vår bedömning Med utgångspunkt från granskat urval reseräkningar är det vår bedömning att kvaliteten i granskade reseräkningar överlag är god. Det förhållandet att kvitton/underlag förvaras i närarkiv ute på arbetsplatserna är däremot inte tillfredsställande ur ett internt kontrollperspektiv. Verifikationer utgör räkenskapsmaterial varvid redovisningslagen ställer krav på såväl förvaring som tillgänglighet. Arkivlag och landstingets arkivreglemente betonar också betydelsen av att räkenskapsmaterialet arkiveras/förvaras på sådant sätt att det skyddas från skada, åverkan och obehörig åtkomst. Samtidigt ska förvaringen också svara mot kraven på överskådlighet och åtkomlighet. Myndigheter ska t.ex. utan svårigheter kunna få tillgång till informationen. Vi ser därför positivt på de åtgärder som planeras för att stärka den interna kontrollen i detta avseende Övrigt Vid sidan av granskningsuppdraget har vi även gjort vissa iakttagelser beträffande modell för budgetstyrning avseende granskade kostnadsslag. Enligt landstingets generella budgetanvisningar ska budgeten så långt möjligt fördelas på kostnadsställen. Specifikt för utbildningskostnader gäller att grund- och vidareutbildning ska budgeteras emellertid gemensamt medan å andra sidan övriga utbildningskostnader ska budgeteras på kostnadsställe i verksamheten. Kontoslaget för Konferenser (5813) har tillkommit under pågående budgetår. Budgeten för konferenser ingår därför i årsbudgetbudget för Utbildningar (5811). Principerna för budgetstyrning av granskade kostnadsslag varierar. Vi ser att det inte är ovanligt förekommande att budget inte fördelas ut på det kostnadsställe som sedan har att bära kostnaderna. Av intervju med ekonomienheten framgår att valet mellan en något mer 16

17 centraliserad eller en decentraliserad (budgetering på kontonivå per kostnadsställe) styrmodell varierar beroende på hur hög grad av kontroll som önskas. Den något mer centraliserade budgeteringsmodellen upplevs ge en bättre kontroll över kostnadsförbrukningen. Vår bedömning Granskningen syftar inte till, och ger heller inte underlag för, bedömning av tillämpad modell för budgetstyrning. Rent allmänt gäller att var och en av styrmodellerna har sina för- respektive nackdelar. Medan den mera centraliserade medger större kontroll (och flexibilitet i resursfördelningen) för överställda nivåer finns det samtidigt en risk för att man på kostnadsställenivå inte upplever en tillräckligt tydlig styrning. Den mer decentraliserade styrmodellen å andra sidan tydliggör ekonomiskt utrymme och kostnadsansvaret på kostnadsställenivå medan kan upplevas som mer statisk (svårigheter att i efterhand göra omfördelningar mellan kostnadsställen). 3. Revisionell bedömning Vår sammanfattande bedömning med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor och stickprovsmässiga kontroller av räkenskapsmaterialet är att den interna kontrollen i sammanhanget är tillfredsställande: Efterlevnaden av gällande lagar, normer och internt regelverk är generellt sett är god. Räkenskapsmaterialet håller i de flesta fall god kvalitet. Attestinstrumentet är ändamålsenligt uppbyggt och fungerar tillfredsställande. Några brister har vi emellertid kunnat notera. Exempel på dessa är: Erforderliga aktivitetskoder saknas ofta i PAW alternativt är felaktig. Olika rutiner för hantering och förvaring av kvitton/underlag avseende kostnadsanspråk för utlägg i samband med tjänsteresa. Centrala anvisningar och rutiner för hantering/förvaring av utbildningsprogram saknas. Eftersom granskningen av berörda kostnadsslag i stort sammanfaller med införandet av särredovisning av vissa kostnadsslag samt införandet av intern aktivitetsregistrering är det för tidigt att dra några slutsatser av granskningsresultatet i detta avseende. Den information om förändringarna som getts och som också finns tillgängliga över landstingets Intranät torde över tiden få genomslag. Beträffande hanteringen och förvaringen av kvitton/underlag ser vi förändringen som planeras mot en mer centraliserad hantering och förvaring av underlagen via Administrativ Service som positivt och angeläget. Nuvarande rutiner är enligt vår bedömning inte till fullo förenliga med lagstiftningens krav på säker förvaring och god tillgänglighet. 17

18 Detta gäller även hanteringen av utbildningsprogram. För att vidareutveckla den interna kontrollen i det sammanhanget menar vi att landstinget bör utarbeta anvisningar och rutiner för hantering/förvaring av utbildningsprogram så att man lever upp till redovisningslagn krav avseende förvaring och tillgänglighet men också för att säkra att skattelagstiftningens krav säkerställs. 18

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting Version: 2 Ansvarig: Landstingsfullmäktige 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 1998-09-23 Nyutgåva

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2012-11-13

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Palasso RES. Lathund Resenär

Palasso RES. Lathund Resenär Palasso RES Lathund Resenär Innehåll Palasso RES... 1 Logga in i Egenrapporteringen... 2 Resor... 3 Inledning... 3 Registrera ny resa... 4 Inrikes resa... 5 Nattraktamente... 5 Registrera måltider... 5

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport per augusti 2006 Norrbottens läns landsting September 2006 Anders Färnstrand, auktoriserad revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...1 2. Uppdrag, syfte

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer