Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, Datum Diarienummer 2015/FF Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport och att överlämna denna till Kommunstyrelsen. Sammanfattning En rapport för tertial 2, perioden januari - augusti 2015 har upprättats. Under perioden har det hänt en hel del. Världens största orienteringsäventyr, O-ringen har arrangerats i Borås under vecka 29 och 30. Över människor har levt och besökt Borås med omnejd. Deltagarna kommer från hela världen och över 40 nationer var representerade kom till start vid den sista etappen på Rya Åsar. Badenheten förbereder för öppnandet av Sandaredsbadet den 1 oktober, projektet jämlik hälsa är i full gång i Sjuhäradshallen, friluftsguiden är tryckt i exemplar, utveckling av mötesplatserna Brygghuset och Lundby Park pågår med fokus på trygghet och säkerhet, analys och bearbetning av trygghetsmätning och välfärdsbokslut, anpassning och integrering av det nya föreningsbidraget, utbildning i föreningskunskap samt inbjudan till dialog om serveringstillstånd och kortutbildning i alkohollagen, är bara ett axplock av alla periodens händelser och aktiviteter. Periodens resultat visar på ett överskott för fritidsramen och ett underskott på bidragsramen. Det ekonomiska utfallet följs upp med kontinuitet. Utifrån dagens kända förutsättningar prognostiseras en budget i balans för fritidsramen medan bidragsramen prognostiserar ett underskott motsvarande 850 tkr. Samverkan Samverkan har skett med alla enheter inom nämndens ansvarsområde. Bilagor Rapport; Tertial 2 Fritids- och folkhälsonämnden.

2 Tertial 2 facknämnder 2015 Fritids- och folkhälsonämnden

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Fritid och folkhälsa Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Föreningsbidrag Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Badenheten Egen organisation Anläggningsenheten Brygghusenheten Investeringar Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

4 1 Inledning Så har då världens största orienteringsäventyr, O-ringen, avverkats i Borås under vecka 29 och 30. Över människor har levt och besökt Borås med omnejd. Deltagarna kommer från hela världen och över 40 nationer var representerade kom till start vid den sista etappen på Rya Åsar. En mäktig syn mötte löparna när de sprang in på konstgräset på Borås Arena och över åskådare välkomnade med applåder och hejarop. Tävlingen är uppdelad i klasser efter ålder och kunnande. Orienteringsfamilj, elitlöpare eller glad amatör, det spelar ingen roll. O-Ringen 2015 har banor, discipliner och klasser för alla oavsett förkunskaper och fysik. Borås kunde presentera en nyhet i O-ringen sammanhang och det är satsningen på Flex-O. Flex-O står för flexibel orientering och innebär att människor med funktionsnedsättning ska kunna pröva på orientering. Genom stöd från Arvsfonden har vi kunnat anlägga två banor, dels vid Kype och dels vid Kransmossen. O-ringen i Borås kan inte betecknas på något annat sätt än att arrangemanget har varit en stor succé. O- ringen staden som var belägen vid Nordskogen fungerade alldeles utmärkt och cykelavståndet till centrum gav många besök i affärer och på restauranger. Den lokala organisationen för O-ringen har gjort ett fantastiskt arbete och Borås Stad har ställt upp på ett mycket bra sätt. Oerhört glädjande att så många förvaltningar och bolag har ställt upp mangrant för att lösa alla utmaningar med vatten och avlopp, elförsörjning, transporter och logistik, service och värdskap, arenor och övernattning. Veckan kommer att gå till historien som en av de absolut bästa O-ringen arrangemangen någonsin. Den turistekonomiska rapporten är ännu inte färdig, men kommer att bli en spännande läsning. Här kan vi se hur mycket pengar besökarna har spenderat under sin vistelse i Borås. Inom Badenheten börjar öppningen av det nyrenoverade Sandaredsbadet komma allt närmare. Badet kommer att öppnas igen i början av oktober, något försenat jämfört med tidigare besked. Då har badet varit stängt i två år. På Stadsparksbadet finns nu ett utarbetat förslag till renovering och ombyggnad av badanläggningen. Om planerna går i lås så kommer renoveringen att starta under april/maj månad I Anläggningsenheten så är arbetet med Sjuhäradshallen i praktiken klart för gymnastikföreningarna. En hallallians är bildad av tre föreningar som har ansvaret för verksamheten i gymnastikdelen. I den andra hallen pågår "försöksverksamhet" med ny utrustning och nya inventarier anpassad för människor med funktionsnedsättning. Projektet "Jämlik Hälsa", har fått ekonomiskt stöd från Arvsfonden och har Sjuhäradshallen som sin utgångspunkt. Friluftsguiden är nu färdig och har under sommaren tryckts i exemplar. Guiden har blivit väldigt informativ och vacker, ett utmärkt marknadsföringsmaterial av vad Borås kan erbjuda inom friluftslivet. Enheten Brygghuset, består av två mötesplatser för ungdomar och unga vuxna. Dels är det själva Brygghuset och dels Lundby Park. Verksamhetens ledord för 2015 är enkelhet och koncept. Vi fokuserar på att göra vår verksamhet ännu mer tillgänglig för arrangörer av olika slag. Utvecklingen av Lundby Park är spännande och utmanande. Trygghet och säkerhet är prioriterade områden. Brygghusets Produktionsskola är en annan prioriterad verksamhet, där unga vuxna med funktionsnedsättning ska kunna skolas in i arbetslivet. Folkhälsoenheten har haft ett omfattande planeringsarbete inför årets hälsovecka den oktober. Den arrangeras i samverkan med SÄS, de lokala folkhälsosamordnarna i stadsdelarna och ideella sektorn. I år kommer det att vara en dag med fokus på föreningslivet, en dag om barn och ungas hälsa och slutligen en om äldres hälsa. Inom föräldrastödet har det varit flera utbildningar och inspirationsdagar. I det drogförebyggande arbetet har skolan, socialtjänsten och folkhälsoenheten gjort en samlad insats, för att få en nykter och skadefri läsårsstart för gymnasieelever. Den har innehållit presentation för gymnasieeleverna, undervisningsmaterial för klasser, föräldrabrev till år 1-elevernas föräldrar på svenska och fem andra språk, presskontakter och uppföljning. Borås rent och snyggt hade skräpmätning i Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

5 centrala Borås. Resultatet visade att nedskräpningen minskat generellt, men att fimpproblematiken ökat. Föreningsenhetens arbete har handlat mycket om att anpassa det nya föreningsbidraget som Kommunfullmäktige antog 1 mars i år. De stora ändringarna är att man numera får 150 kr/medlem i grundbidrag för medlemmar mellan 6-20 år samt att administratörsbidraget togs bort och ersattes av ett utökat verksamhetsbidrag. Arbetet med de sociala föreningarna har utvecklats, nätverk och sammankomster med företrädare har blivit ett stående inslag varje år. Syftet är att främja samarbetet med dessa föreningar och deras roll i samhället och samtidigt stärka föreningskunskapen. Arbetet med den så kallade Överenskommelsen har planerats under sommaren och kommer att igångsättas under tertial 3. Överenskommelsen handlar om hur civilsamhället och Borås stad kan samverka kring att utveckla välfärden i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

6 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 2.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Antal genomförda medborgardialoger Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset. Antal genomförda medborgardialoger Medborgardialoger planeras till hösten inom områdena; teckna en överenskommelse mellan Borås Stad och civilsamhället samt för vissa investeringar i aktivitetsplatser. Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset. Trots ombyggnationer under perioden har det arrangerats en hel del på Brygghuset. Allt från föreläsningar av olika slag till diverse caféarrangemang. För första gången har det anordnats ett poesiarrangemang - "Spoken word". Verksamhetens indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Antal årskort på Skatehallen köpta av flickor Antal årskort på Skatehallen köpta av flickor Flera åtgärder har gjorts för att på sikt få ner fler flickor till Lundby Park. Vi har tjejskate två eftermiddagar i hallen, idrottsskola och två helger per år enbart riktad till flickor. Då kommer sverigeeliten till Borås för inspiration Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås. Delvis genomfört Kommentar Idag finns en arbetsgrupp inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen som besitter olika kompetenser och lämnar förslag på var de nya aktivitetsplatserna ska vara. Utgångspunkten är resultaten i välfärdsbokslutet och från trygghetsmätningar. Likaså bedrivs ett arbete om att utveckla spår och leder inom kommunen. Här prioriteras bland annat de "vita fläckarna", det vill säga områden som idag inte har något motionsspår eller liknande. Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

7 Uppdrag Status T Kommentar Verksamhetssystemet Booking har uppdaterats och anpassats för digitala bokningar. Nu återstår en synkronisering med låssystemen, så att hyresgästen kan komma in utan vaktmästarnas hjälp. I Särlaskolan pågår ett försök med nytt låssystem, där du med hjälp av mobiltelefonen får en inloggning för att komma in i hallen. Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna. Delvis genomfört Kommentar Arbetet med att teckna en överenskommelse med civilsamhället om insatser inom det sociala området har planerats under tertial 2. Under hösten kommer två stormöten att hållas för intresserade föreningar och organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig plats. Delvis genomfört Kommentar Ett antal överläggningar har varit mellan i första hand IF Elfsborg och Borås Basket om en framtida evenemangshall. Under hösten kommer ett konkret förslag att diskuteras och presenteras. Fritids- och folkhälsonämnden ska utveckla och öka antalet brukarråd för de anläggningar som nyttjas av många föreningar. Delvis genomfört Kommentar I Sjuhäradshallen och i Skatehallen finns en samverkan mellan olika aktörer som kan liknas som ett brukarråd. Arbetet kommer att formaliseras och utvecklas ytterligare Nämnd Uppdrag Status T Skapa en långsiktig plan för utveckling av spår, leder och badplatser Delvis genomfört Kommentar En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser arbetar med uppdraget och förslaget kommer att presenteras i början av hösten. Målsättningen är att vi kan starta upp arbetet, utifrån utredningen, under Lundby Park - den mest jämställda actionparken i Sverige Delvis genomfört Kommentar Ett intensivt arbete med att skapa struktur pågår i området. Vi tar hjälp av föreningar för att kartlägga säkerhetsrisker och hitta åtgärder att förebygga desamma. 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

8 2.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena. Delvis genomfört Kommentar Idrottsskolan jobbar vidare i våra mest utsatta områden. Särlaskolan har fått en bra start i årskurs ett och kommer fortsätta till årskurs två. Boda/fjärding är ett fokusområde under vintern 2015/2016. Målet är att få igång idrottsskola i årskurs ett. Samtal pågår fortfarande med några skolor om att få komma på föräldramöten för att informera om idrottsskolan. För att lyckas med uppdraget fullt ut behöver vi hjälp av ansvariga för skolan i stadsdelarna med att göra det möjligt för idrottsskolans samordnare att nå ut med information. En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden. Ej genomfört Kommentar Diskussioner pågår om vad en tänkbar fond kan innehålla och hur ansökningsförfarandet kan gå till. 2.3 Företagandet växer genom samverkan Målbild Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. Verksamhetens indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Antal "möjliggörare" som stödjer ungas idéer Antal "möjliggörare" som stödjer ungas idéer Vårt arbete med möjliggörare har ändrat karaktär. Idag jobbar vi på att koppla möjliggörare till olika projekt. 2.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Målbild Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

9 2.4.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med BoråsBorås TME AB arbeta mer med natur- och landsbygdsturism, bland annat genom att marknadsföra kommunens spår och leder. Delvis genomfört Kommentar Friluftsguiden finns nu i tryckt format och är en väldigt vacker och informativ bok om vad Borås kan erbjuda inom friluftslivet. Boken är producerad av Tekniska förvaltningen och Fritids- och folhälsoförvaltningen i samverkan. Länsstyrelsen har lämnat ett ekonomiskt stöd i form av LONA-bidrag. Boken kostar 25 kr att köpa och har tryckts i exemplar. 2.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,9 5,5 5,7 6,3 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 5,3 3 5,3 5,4 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i % ,5 42,4 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Vår sjukfrånvaro är fortfarande för hög och vi arbetar hela tiden för att sänka den. Som vi skrev i tertial 1 har vi under 2015 ett hälsoarbete tillsammans med Previa för att så långt det är möjligt förebygga framtida sjukskrivningar för vår personal. Vi är den första förvaltningen inom Borås Stad som gör den här hälsosatsningen för hela personalgruppen. Arbetet inleddes med en utbildning för chefer i februari 2015, där vi gick igenom allt från förhållningssätt och hälsofrämjande ledarskap till hälsoekonomi, synsätt och strategier. Arbetet fortsatte med att vi gick igenom våra styrande dokument, mål och visioner för att sedan göra en djupanalys av hur vårt hälso- och arbetsmiljöarbete fungerar på förvaltningen. All personal har fyllt i en enkät inom hälsoområdet och har sedan erbjudits 1 timmas hälsocoaching av hälsocoacher från Previa. Intresset för Hälsocoacingen har varit stort bland personalen, trots att det var valfritt att delta så är det endast ca en handfull medarbetare som inte varit på samtal med en hälsocoach. Vi hade en workshop och utvärdering av arbetet före sommaren där vi analyserade alla parametrar och gemensamt kom fram till de målområden som vi ska arbeta med i personalgrupperna eller på de olika enheterna under hösten och i framtiden. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Vi arbetar hårt för att komma till rätta med våra höga siffror för arbetad tid för timavlönade, men uppnår ändå inte vårt mål Med anledning av att Sandaredsbadet återigen öppnar den 1 oktober har vi gjort ett omfattande arbete när det gäller personalbemanningen på badenheten och vi hoppas därigenom att vi ska komma närmare vår målsättning. Badenheten är beroende av extra personal som kan rycka in med kort varsel när ordinarie personal är sjuk eller hemma för vård av barn. Brygghuset har blivit en fullt ut etablerad verksamhet och till skillnad från tidigare år så behövs personal som kan hoppa in med kort varsel, dock i mindre omfattning än på våra bad. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

10 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Vi har en bit kvar till vårt mål på 50 %, men vi arbetar vidare med insatser, både riktade och generella för vår personal och hoppas att vi ska komma närmare vårt mål innan året är slut. Ur ett längre perspektiv är vår förhoppning och målsättning att den hälsosatsning som vi gjort i samarbete med Previa ska resultera i bättre siffror. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

11 3 Nämndens verksamhet Fritid och folkhälsa 3.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Fritidsramen visar för perioden ett överskott motsvarande tkr i jämförelse med budget. Det är framförallt verksamhetskostnaderna som har ett kraftigt överskott för perioden. Detta kan bland annat bero på att leverantörer ligger efter i fakturering samt att verksamheterna har högre kostnader från sommaren och till årets slut. Intäkterna är lägre än budgeterat för perioden. Vid en jämförelse med föregående år, samma period, kan dock konstateras att vi har fått in ca tkr mer i intäkter. Detta beror bland annat på att faktureringsrutinerna har förbättrats, men också på grund av att vi har varit lyckosamma med ansökningar till externa samverkanspartner. Under året har vi fått bidrag från Arvsfonden för projektet Jämlik hälsa och LONA-medel för Tillgänglighetsanpassning runt sjön Kolbränningen. Personalkostnaderna visar ett överskott i jämförelse med budget och överskottet kan härledas till badenheten. I dagsläget prognostiseras ett underskott motsvarande tkr på Brygghusenheten. Underskottet avser beviljade medel ur den sociala investeringsfonden. För perioden är de redovisade kostnaderna som belastar den sociala investeringsfonden 774 tkr. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

12 För året finns en buffert avsatt motsvarande tkr. I dagsläget visar bufferten ett överskott motsvarande 883 tkr. Bufferten kommer att användas för att täcka diverse omkostnader i samband med öppnandet av Sandaredsbadet men också till eventuella andra satsningar inom fritidsramens verksamhetsområde. 3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Gemensam fritidsadministration Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Anläggningsenheten Intäkt Kostnad Nettokostnad Badenheten Intäkt Kostnad Nettokostnad Evenemang Intäkt Kostnad Nettokostnad Folkhälsoenheten Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritids- och folkhälsonämnd Intäkt Kostnad Nettokostnad Tillståndsenheten Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

13 Tkr Brygghusenheten Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Gemensam fritidsadministration Analys av verksamheten Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma kompetenshöjande insatser. Arbetet med ständiga förbättringar är en del av vårt dagliga arbete. Ständiga förbättringar handlar om ett förhållningssätt där vi har mod att testa nytt och lära av misstag och framgångar. Att arbeta med ständiga förbättringar skapar förutsättningar för effektiva flöden och en optimal verksamhet. Att minimera "slöserier" gör att vi kan fokusera på de vi är till för. Under maj månad besökte större delen av förvaltningen Lund och Malmö under två dagar. Det är ett led i vår omvärldsbevakning att studera goda exempel i vår omvärld. Respektive enhet träffade motsvarande personal i Lund/Malmö och ett erfarenhetsutbyte kunde ske. Förvaltningen försöker att göra en liknande resa varje eller vartannat år och studiebesöken är mycket uppskattade. I februari 2015 startade förvaltningen ett hälsoarbete tillsammans med Previa för att så långt det är möjligt förebygga framtida sjukskrivningar för vår personal. Vi är den första förvaltningen inom Borås Stad som gör den här hälsosatsningen för hela personalgruppen. Arbetet inleddes med en utbildning för chefer i februari 2015, där vi gick igenom allt från förhållningssätt och hälsofrämjande ledarskap till hälsoekonomi, synsätt och strategier. Arbetet fortsatte med en genomgång av våra styrande dokument, mål och visioner för att sedan göra en djupanalys av hur vårt hälso- och arbetsmiljöarbete fungerar på förvaltningen. All personal har fyllt i en enkät inom hälsoområdet och har sedan erbjudits 1 timmas hälsocoaching av hälsocoacher från Previa. En workshop och utvärdering av arbetet har skett före sommaren. Tre prioriterade områden har tagits fram vilka blir utgångspunkten i det kommande arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

14 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Posten gemensam fritidsadministration visar för perioden ett underskott motsvarande 16 tkr. De flesta ansvarsområden ligger i dagsläget i enlighet med budget. En förändrad modell för debitering av arbetsplatstjänster påverkar budgeten som avser gemensamma IT-kostnader negativt. Detta ger indikationer på att IT-kostnaderna för 2015 kommer att överstiga budget, något som regleras inom befintlig budgetram. I dagsläget prognostiseras en budget i balans för posten gemensam fritidsadministration. Som tidigare nämnts finns en buffert avsatt motsvarande tkr. I dagsläget visar bufferten ett överskott motsvarande 883 tkr. Bufferten kommer att användas för att täcka diverse omkostnader i samband med öppnandet av Sandaredsbadet men också till eventuella andra gemensamma satsningar inom fritidsramens verksamhetsområde. Åtgärder I dagsläget behövs inga direkta åtgärder. Eventuella avvikelser hålls under uppsikt och regleringar görs då inom verksamhetens befintliga budgetram Anläggningsenheten Analys av verksamheten Badplatser Vi har fortsatt vår förbättring av badplatserna; under våren har bland annat grillplatserna renoverats vid Almenäs och Storsjöns badplatser. En stabil förankring har byggts upp till hyrtoaletterna, då vi förr haft mycket problem med välta toaletter. Efter förankringen har ingen av dess hyrtoaletter välts omkull. Dock har en hyrtoalett eldats upp och vi har dessutom haft stor vandalisering vid Storsjön genom uppeldning av både grillplatser, bänkar och soptunnor, samt söderslagning av bommar och informationstavla. Nya och informativa informationstavlor med tydliga symboler har tagits fram till Almenäs. Till Almenäs har vi också satt upp en ny skylt med larminformation och badvett där vi också använts oss av bildstöd. Bildstöd är något vi kommer att fortsätta att använda oss av på nya informationstavlor. Parkeringarna vid Almenäs och Sjömarkens badplatser har förbättrats. Pergolan vid Almenäs har tillgänglighetsanpassats. Gungorna vid Rammsjöns, Marsjöns och Tolkens badplatser var inte längre godkända och nya har därför köpts in. Spår och leder Elljusspåret vid Bodavallen, med både stolpar och armaturer, har bytts ut under sommaren. Under hösten 2014 sattes 4 personräknare upp längs våra vandringsleder och under våren 2015 kompletterade vi med ytterligare en utmed promenadslingan/elljusspåret runt sjön Kolbränningen. Besöksantalet vid Kolbränningen är nästan lika stort som i Kype-området! Nya stora informationstavlor med kartor, text och bilder har satts upp vid Kransmossen och Kypegården samt även mellan Sjöbo och Kype och mellan Lasarettet och Kype. Vid Kransmossen har också grillstugan renoverats. Mindre informationstavlor med info om kulturlämningar med mera har satts upp på 15 olika ställen runtom i Kypeskogen. Under höstens hälsovecka kommer förvaltningen tillsammans med Trandareds bibliotek att ha en guidning utmed kulturstigen på Kransmossen. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

15 Friluftsguiden Boken Friluftsguiden har färdigsställts och tryckts i exemplar. Boken innehåller information, kartor, symboler och bilder om totalt 76 olika friluftsområden runtom i Borås. Boken Friluftsguiden är ett gemensamt projekt för Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Boken finns just nu att köpa på Borås Turistbyrå, Kypegården och Kransmossens friluftsgårdar samt ett flertal bibliotek. Fler försäljningsställen kommer att tillkomma. Aktivitetsplatser Den nya konstgräsplanen på Norrby, Kronängsparken, är färdigställd och invigd. Projektet med ett tjejgäng som funderar på fler förbättringar i Kronängsparken pågår fortfarande. Vår del i den nya skolgården på Kristineberg, en tillgänglighetsanpassad lekplats, är färdigställd. Aktivitetsytan på Sjöbo torg som skall användas till yoga, chi-gong, lek o mycket annat är färdigställd och invigd. Boulebana och grillplats är färdigställda vid Kristinebergs centrumhus. Belysning till skateparken är beställd. Vårt egna tillgänglighetsanpassade naturens gym som tagits fram i samarbete med Elfsborgs fystränare är färdigställt. Gymet kommer att kompletteras med tydliga informationstavlar med foton under hösten. Tydliga skyltar med både lättförstådd text och tydliga bilder har satts upp vid både hinderbanan och cykelbanan med information om hur man kan använda de olika hindren. Under våren var aktivitetsplatsgruppen med och berättade om vår verksamhet under Trandaredsdagen. Beslut har tagits om vilka skolplaner som under hösten kommer att få en del av Dalsjöfors nuvarande konstgräs: Borgstena, Sparsör, Lundaskog, Kinnarumma, Svensgärde och Brämhult. Utredning om spår och leder Stort jobb har lagts ner (och läggs ned) i samband med arbetet med en utredning angående kommunens spår och leder. Utredningen kommer att innehålla både en inventering av vad som finns idag, samt förslag på vad som kan göras för att förbättra allmänhetens möjligheter att röra sig i den "nära" naturen. Utredningen kommer att behandla både centrala Borås samt samtliga samhällen utanför staden. Tillsammans med O-ringen organisationen och med stöd från Arvsfonden har ett helt nytt Flex-Oområde vid kransmossen byggts, där personer med funktionsnedsättning kan pröva på orientering utifrån sina villkor. En liknande plats kommer också att byggas vid Kypeområdet. Konstgräsutveckling I Sandared och Dalsjöfors pågår arbetet för fullt med anläggandet av två nya konstgräsplaner. Ett antal planeringsmöten med klubbarna har genomförts under våren samt samråd med övriga intressenter. Placering av konstgräsplanerna, storlek, stängsel, utrustning med mera har diskuterats och fastställts. Planerna beräknas vara klara i september/oktober. Sundholmens kurs- och konferensgård På Sundholmen fortsätter arbetet med en upprustning av övernattningsrum samt uppfräschning av konferensgården. Nya tapeter, slipade golv och större matsal är några åtgärder som genomförts. Anläggningen har varit välbesökt under sommaren, bland annat var hela O-ringenveckan uthyrd til en norsk orienteringsklubb. Sundholmens profil är att vända sig internt till Borås stads förvaltningar och bolag. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

16 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Resultatet för perioden är tkr. Under perioden har enheten blivit tilldelade statliga bidrag, från Arvsfonden till projektet jämlik hälsa, samt LONA-bidrag för tillgänglighetsanpassning runt Kolbränningen. Projektet jämlik hälsa visar för perioden ett överskott motsvarande 419 tkr och LONA bidraget på 150 tkr har ännu inte tagits i anspråk. Borås Arena visar ett överskott för perioden motsvarande 553 tkr, trots ett underskott på intäkterna. Detta beror på att hyreskostnaderna inte ligger i fas med budget. Under perioden har också ersättning för förstörd utrustning inkommit. Denna kommer att justeras bort i bokslutet då intäkten tillhör investeringsbudgeten. Ett underskott finns på verksamheten för övriga fritidsanläggningar. Det största underskottet kan härledas till Boråsparken där intäkterna inte täcker de kostnader förvaltningen har för anläggningen. Åtgärder har vidtagits under sommaren för att komma till rätta med obalansen inför Budgeten som avser vandringsleder och badplatser visar för perioden ett överskott motsvarande ca 500 tkr. Under hösten kommer flertalet beställda arbeten faktureras och därefter beräknas budgeten för dessa verksamhetsposter vara i balans. Åtgärder Förutom de åtgärder som vidtagits på Boråsparken finns det för dagen ingen anledning till några extraordinära åtgärder. Budgeten följs upp varje månad per objektsnivå och åtgärder vidtas vid behov Badenheten Analys av verksamheten Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Målen i verksamheten följer Vision 2025 och fokuserar på att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp, simundervisning för alla oavsett ålder med babysim-simlekis-elementär simundervisningvuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar. I våra bad-shoppar hyr vi ut och säljer burkini. Under våren och sommaren 2015 fortsatte det unika samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i framtiden. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på Stadsparksbadet, Borås simarena och Dalsjöbadet under veckorna Totalt deltog 173 barn. Detta är 111 barn färre än förra året. Det lägre antalet barn beror på att Simklubben Elfsborg hade 8 färre grupper i år än förra året. Deras situation inför årets Sommardopp var sådan att de helt enkelt inte klarade av att ta emot fler än 5 grupper. Vi satsar på fler grupper nästa säsong. När det gäller skolornas simskoleverksamhet startade vi under våren fler uppsamlingsheat för att alla elever i åk 6 skall klara det nationella målet på 200 m, varav 50m ryggsim. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

17 Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet, där alla anställda erbjuds fria bad på de publika anläggningarna. Även satsningen som görs tillsammans med Västra Götalandsregionen är uppskattad. Här erbjuds alla anställda att bada till ett reducerat pris, inte som tidigare bara de Landstingsanställda. Stadsparksbadet har under årets 8 första månader erbjudit stadens invånare olika former av verksamheter. Förutom de vanliga grupperna såsom babysim, minisim, simlekis, simskola, vattensäkerhetsgrupp, vuxensim och crawlskolor har vi en dag i veckan erbjudit arombastu på kvällen. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag. Vi har även jobbat med att utbilda andra yrkesgrupper i Staden i HLR (Hjärt- och lungräddning), DHLR (Defillibrering, hjärt- och lungräddning) samt Barn HLR. Stadsparksbadet är nu en certifierad hjärtsäker zon. Vi har också jobbat vidare på renoveringsplanerna samt en tillbyggnad av Stadsparksbadet. Renoveringen ser nu ut att bli av med start i april Borås Simarena har nu gått in i det femte verksamhetsåret. Vi kan glatt konstatera att allt fler Boråsare har hittat nyttan med motion och träning i vatten. Samverkan med simklubbarna sker kontinuerligt för att tävlingar, läger och utbildningar skall kunna genomföras. Svenska Simförbundet, Västsvenska Simförbundet och olika simklubbar återkommer med bokningar för arrangemang. Vi prövade i år att utvidga föreningsdriften på Borås Simarena över sommaren. Detta genomfördes genom att personal från Borås Simarena alltid bemannade anläggningen med minst en ordinarie personal på dag- resp kvällspass. Övriga tjänster bemannades med personal från simklubben. Detta innebar att vi på Borås Simarena inte anställde några semestervikarier i år. FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) är på väg att utvecklas ännu mer. Detta som ett steg efter avslutad rehabilitering på SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus). Samtal och möten med sjukgymnasterna har genomförts under våren. Träningsredskap har inhandlats, som används flitigt av våra besökare. SK Elfsborg kunde öppna Alidebergsbadet 12 maj och stängde för säsongen 16 augusti. SK Elfsborg genomförde i år Västsvenska Distriktmästerskapen för både juniorer och seniorer på Alideberg 5-7 juni. Dalsjöbadet har under våren bland annat jobbat med att ta fram nya, mer anpassade ritningar, för utebastun. Vi har även tillsammans med Anläggningsenheten på vår förvaltning och Dalsjöfors GoIF börjat se över utbudet för motionsspår i närområdet. Detta för att vi vill bredda utbudet till fysisk aktivitet i och runt vår anläggning och då även kunna knyta ihop motionsspåren med vårt nya utegym som stod färdigt under våren. Under sommaren kunde vi även genomföra vår sommarsimskola, i år med 3 grupper som fick simundervisning dagligen under sommarlovets inledande veckor. Gruppverksamheten går som tidigare bra med i princip fulla grupper på samtliga sim- & crawlskolor samt gott om besökare på våra vattenträningspass. Sandaredsbadet håller stängt sedan den 1/ på grund av en större renovering. Verksamheten på badet ligger därför av förklarliga skäl nere för tillfället. Simklubben SK70: s verksamhet har flyttats och just nu bedriver de sin verksamhet på Borås Simarena, Dalsjöbadet och Stadsparksbadet. När det gäller simundervisningen för skolorna så har alla skolor utom Sandaredsskolan valt att följa med personalen till Borås Simarena. Renoveringen av simhallen är nu inne i sitt slutskede och vi hoppas på en öppning av badet 1 oktober Etappen med idrottshallen fortskrider som planerat och beräknas vara klar vid årskiftet 2015/2016. Föreståndarna på de olika baden träffas kontinuerligt för att gemensamt planera personalresurser, arbeta kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Enheten fortsätter att utveckla de olika badens verksamheter med utgångspunkt i Vision 2025 och Borås Stads ledstjärnor; professionalism, engagemang och lärande. Ett digert arbete har pågått hela våren och sommaren med att planera verksamheter och schema för de personalförflyttningar vi gjort under augusti månad. Vi förbereder för tillbakaflytt av personal till Sandaredsbadet och också för stängning på grund av renovering av Stadsparksbadet. Detta kommer att fortgå under hösten. Under andra tertialen har besöken på de tre, publika baden ökat. Stadsparksbadet har haft besök. Borås Simarena har haft besök och Dalsjöbadet har haft besök. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

18 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Resultatet för tertial 2 visar ett överskott på 403 tkr. Under årets första åtta månader visar verksamhetskostnaderna ett överskott medan intäkterna för perioden är lägre än budgeterat. De bokförda intäkterna ligger dock högre än samma period föregående år. Åtgärder Vi känner oss trygga med nuvarande resultat. Vi följer upp resultatutvecklingen med kontinuitet för att i god tid kunna göra eventuella anpassningar för att få en budget i balans vid årets slut. Det pågår också ett ständigt arbete med att utveckla och förnya vår verksamhet för att på så sätt locka fler besökare till våra bad Evenemang Analys av verksamheten Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella verksamhetsbudgeten. Hittills under året har det varit fokus på Gina Tricot Horse Show med SM i hästhoppning, ungdoms SM i bordtennis, Linnémarschen och SM i hopprep. Det största arrangemanget har dock varit succén med O-ringen, se beskrivning i Inledningstexten. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Under 2015 finns tkr avsatta i evenemangsbudgeten. Den största delen av dessa riktas till O- ringen. Under ett par år har nämnden blivit tilldelade investeringsmedel för diverse större åtgärder och anpassningar i och kring våra anläggningar som en följd av diverse större evenemang. De kapitalkostnader som uppkommer genom dessa större investeringar ryms inom budgeten för evenemang. Uppföljningen av beviljade investeringsmedel som avser Evenemangstaden Borås görs i rubrik sju, Investeringar. Resultatet för O-ringen är ännu inte klart, det är först när tävlingen är avklarad vi kan summera de olika kostnadsposterna. Under september månad hoppas vi kunna göra bokslut för arrangemanget. Åtgärder Inga åtgärder behöver göras. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

19 3.3.5 Folkhälsoenheten Analys av verksamheten Under tertialen har enheten haft ett omfattande planeringsarbete inför årets hälsovecka den oktober. Den arrangeras i samverkan med SÄS, de lokala folkhälsosamordnarna i stadsdelarna och ideella sektorn. I år kommer det att vara en dag med fokus på föreningslivet, en dag om barn och ungas hälsa och slutligen en om äldres hälsa. Mer information finner man på boras.se/halsoveckan På boras.se/folkhalsa finner man en länk till folkhälsodata. Här tillgängliggörs statistik som har med befolkningens hälsa att göra. Föräldrastödsområdet har haft flera utbildningar och inspirationsdagar: Grundutbildning I Cope barn för 5 cope-ledare, maj Prova på-tillfälle i augusti för Cope barn i samarbete med BREC. Tillfället gavs med somaliskt och arabiskt språkstöd. I maj genomfördes en booster i Motiverande Samtal (MI) på Borås Arena med 36 deltagare från Borås och Göteborg. Två utbildningar i föräldramötespedagogik hölls i augusti, i samarbete med Navet. Målgrupp var pedagoger i förskolan och BVC.Drygt 30 deltagare deltog per tillfälle. Föräldrastödsprogrammet DAGS har börjat implementeras. Det var en DAGS - presentationsdag i juni och utbildningsdag för informatörer i augusti. Högstadieskolorna har fått erbjudande om att ta med DAGS påföräldramöten i början av hösten. Två skolor har hittills nappat, Dalsjöskolan åk 7,8 och 9 och Kunskapsskolan åk 7 och 8 Inom det drogförebyggande arbetet har skolan, socialtjänsten och folkhälsoenheten gjort en samlad insats, för att få en nykter och skadefri läsårsstart för gymnasieelever. Den har innehållit presentation för gymnasieeleverna, undervisningsmaterial för klasser, föräldrabrev till år 1-elevernas föräldrar på svenska och fem andra språk, presskontakter och uppföljning. Borås rent och snyggt hade skräpmätning i centrala Borås. Resultatet visade att nedskräpningen minskat generellt, men att fimpproblematiken ökat. Det anordnades en fototävling via Instagram, vilken resulterade i 800 bidrag. Vernissage på Orangeriet i september. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Borås Stad får genom avtalet med Hälso- och sjukvårdsnämnden ca tkr. Dessa medel rekvireras och utbetalas i januari och augusti. Här finns en del av förklaringen till svårigheterna med att göra uppföljning av verksamheten. Dessutom planeras en stor del av aktiviteterna till hösten och därför antas enheten ha en budget i balans vid årets slut. För andra tertialen är resultatet plus tkr. Åtgärder Inga åtgärder behöver vidtas. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

20 3.3.6 Fritids- och folkhälsonämnd Analys av verksamheten Budgeten avser främst arvoden till förtroendevalda men också eventuell teknisk utrustning och eventuella kurs- och konferensavgifter som är kopplat till det politiska uppdraget. Under perioden har också kostnader som avser kommunövergripande medlemskap belastat budgeten. Medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) ligger inom nämndens ansvarsområde. I övrigt inryms diverse mindre administrativa kostnader i samband med nämndsammanträden. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Budgetavvikelsen för perioden visar ett överskott på 88 tkr. Ingen budgetavvikelse förespås i dagsläget vid årets slut. Åtgärder Inga åtgärder behöver göras Tillståndsenheten Analys av verksamheten På Tillståndsenheten påbörjades under juni ett arbete för att effektivisera ansökningsprocessen. Verksamhetssystemet AlkT har större möjligheter än vad som används i dagsläget och det har hållits ett par utbildningstillfällen med företaget som håller i systemet. Förvaltningen har beställt uppgraderingar och installering av en e-tjänstmodul. Under slutet av augusti presenterades en mätning (SKL:s undersökning Insikt), avseende Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen. Där hade man bland annat synpunkter på effektiviteten och bemötande när man ansöker om serveringstillstånd. Förvaltningen har tillsatt en projektledare som kommer att arbeta utifrån en åtgärdsplan för att förbättra enhetens bemötande, tillgänglighet och effektivitet. Utvecklingsarbetet pågår under hösten och integreras med ovan nämnda uppgraderingar. För att tillgodose tillståndshavares behov av utbildning till sommarpersonal, bjöd Tillståndsenheten in till en kortutbildning i alkohollagen. I kursen deltog 24 personer från serveringsställen i Borås Stad och samverkanskommunerna. Under andra tertialen har man även haft tre samordnade tillsyner tillsammans med polisen, räddningstjänsten och skattemyndigheten, varav en initierades av Länsstyrelsen och skattemyndigheten. Försäljningsställen med tobak, folköl och receptfria läkemedel får tillsyn löpande. Här har enheten en bra samverkan med polismyndigheten som både bedriver egen tillsyn och samordnad tillsyn tillsammans med förvaltningens tillsynshandläggare. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Ambitionen är att fakturera tillsynsavgifter för serveringsställen med serveringstillstånd första halvåret. I år har det inte kunnat göras dels på grund av hög arbetsbelastning under våren, men även för att man avvaktat en integrering mellan verksamhetssystemen för ekonomi och handläggning av ärenden. Det innebär att en stor del av enhetens intäkter kommer under andra halvåret. Under första tertialen och en bit in på andra tertialen hade man behov av att hyra in personal, för att möta upp söktrycket. Åtgärder Förvaltningen har gjort en intern personalförstärkning för att möta upp behoven av utveckling, snabba på utredningstiderna samt få bättre kontinuitet på enheten. Dessutom startar en period med intensivt utvecklingsarbete i september. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

21 3.3.8 Brygghusenheten Analys av verksamheten Övergripande: Arbetet med att implementera en Produktionsskola inom Brygghusenhetens olika verksamheter samt utveckla Ung till Ung metodiken har varit prioriterade verksamheter. Brygghuset Verksamheten på Brygghuset utvecklas kontinuerligt. Vi har fokus på vårt uppdrag, "en mötesplats för ungdomar och unga vuxna fullt ut". Verksamhetens ledord för 2015 är enkelhet och koncept. Vi fokuserar på att göra vår verksamhet ännu mer tillgänglig för arrangörer av olika slag. Nätverkande är vårt verktyg. Glädjande för verksamheten är att Spoken Word och Poetry slam är på väg att etablera sig i huset. I augusti genomfördes en mycket lyckad poesikväll och det finns intresse att dra igång workshops för intresserade unga. Under juli månad har personalen ägnat sig åt underhåll och reparationsarbeten av lokalerna, såsom ommålning av bord och väggar. Studio 14 har tillgänglighetsanpassats när det gäller skötsel av tekniken. Ett stambyte av värmesystem har genomförts under maj-september. Konsekvenserna av detta har varit att Brygghuset inte kunnat hålla öppet för verksamhet i vanlig ordning. Vid genomgång av vår bokningskalender tertial 2, kan följande siffror utläsas: Arrangemang 52, möten 86 och utbildningsdagar 37. Bion har börjat användas allt mer och under perioden bokades den vid 23 tillfällen för film och föreläsningar. En sommarskola har genomförts under veckorna Sammanlagt deltog 60 elever. Detta är tredje gången Brygghuset har arrangerat sommarskola i samverkan med de olika stadsdelarna och resultatet är mycket bra. Brygghusets "Ung till ung" metodik kompletterar sommarskolans lärare och skapar en inbjudande och lärande miljö för eleverna. Under sommaren har vi haft 12 st ferieungdomar i olika uppdrag. Bland annat har en grupp genomfört en marknadsundersökning för att se hur Brygghuset når ut till vår målgrupp. Resultatet har varit mycket positivt. Caféet har avvecklats som ett kooperativ och inlemmats i Brygghusets ordinarie verksamhet. Caféet kommer även i fortsättningen att driva egna arrangemang såsom Soupy saturday. Lundby Park Trygghet och säkerhet - En större ombyggnad av hallen pågår. Syftet är att verksamhetsanpassa hallen utifrån nya sporters inträde, samt göra hallen säkrare. Säkerhetstänket ska genomsyra allt. I detta arbete har vi tagit hjälp av föreningarna. Ett omfattande arbete gällande rutiner har påbörjats. Ett samarbete med Bergslenagymnasiet har inletts. Två dagar i veckan är en grupp elever nere på området och hjälper till med uppsnyggningsarbeten. Jämställdhet - Tisdagar och onsdagar har tjejer egen åktid. Idrottsskolan plus egna skolor för skate ska locka flickor in i verksamheten. Roller Derby lånar hallen söndagskvällar. Möjligheten att låna Lundbyhallens C-hall för deras verksamhet håller på att undersökas. Just nu finns 6 föreningar i området. Ansökan till Arvsfonden avslogs under sommaren. Nu blir det fokus på att hitta andra finansiärer till utbyggnaden av hallen. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

22 Sociala investeringsfonderna Produktionsskolan blir allt tydligare i sin utformning. Ett produktblad som beskriver Produktionsskolan är framtaget. En utvidgning av målgruppen har gjorts under perioden och deltagare rekryteras nu från Försäkringskassan, Migrationsverket, Frivården och Arbetslivsförvaltningen. Produktionsskolans målgrupp ska vara så heterogen som möjligt. Detta innebär att vi också ska ställa några platser till förfogande till deltagare över 30 år. I dagsläget definierar vi Produktionsskola enligt följande: "Brygghusets Produktionsskola är en form där unga vuxna med funktionsnedsättning ska kunna skolas in i arbetslivet och tränas i arbetsmoral." Ung till Ung-metodiken börjar hitta sina former. En arbetsmodell är framtagen samt en pedagogisk förklaringsmodell. Ett uppstartsmöte för att bilda en förening har hållits under augusti. Arbetsnamnet är "BoostaBorås". Gatufestival, ledarskapsutbildning, läxhjälp, teambuilding är några områden som fyra unga personer i personalgruppen arbetar aktivt med i projektform. Dessa kallas för Boosters. Övrigt På Brygghuset och i Lundby Park arbetar idag 31 personer. 9 ordinarie personal, 3 projektanställningar samt 20 personer med någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Ett antal ansökningar till olika fonder har lämnats in och besked väntas. Medel söks till utbyggnad av Skatehall samt förverkligande av Street Art Gallery. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Under perioden redovisas ett underskott på 853 tkr, varav sociala investeringsfonden är 774 tkr. Det reella underskottet för perioden är 79 tkr och handlar om intäkter till Skatehallen. Ser vi tillbaka på föregående år köps inte årskort till hallen förrän november-december. Åtgärder Lundby Park genomgår nu under hösten en stor ombyggnation. Hallen stängs under tre veckor för att byggas om och göras säkrare. Även utomhus sker stora förändringar för att öka säkerheten. Åtgärderna syftar till att öka attraktionskraften kring området. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

23 4 Nämndens verksamhet Föreningsbidrag 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Bidragsramen visar för perioden ett resultat (budgetavvikelse) på tkr. Avvikelserna beror främst på två saker. Den ena är att utbetalningarna inte följer den periodiserade budgeten fullt ut. Den andra beror på en miss vid periodiseringen av budgeten. Budgeten som avser aktivitetsbidrag har periodiserats till oktober månad, men själva utbetalningen har gjorts i augusti. Därmed uppstår en budgetavvikelse på tkr på verksamheten aktivitetsbidrag. Med hänsyn till den sistnämnda orsaken så är den mer verkliga budgetavvikelsen för perioden tkr. Det finns svårigheter med att periodisera budgeten så att den matchar utbetalningen av de bidrag som betalas ut. Dels för att ansökningarna kommer in vid olika tidpunkter och dels för att det behövs många anpassningar vid inläsningen av budgeten i ekonomisystemet. I dagsläget prognostiseras en avvikelse på posten lokaler. Detta är hyreskostnader som avser studentkårens lokaler. Kostnaden hanteras inom befintlig budgetram. I början av 2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om nya bidragsregler. Reglerna började gälla från Vårt förslag byggde på ett borttag av administratörsbidraget och istället utöka antalet nivåer i verksamhetsbidraget. Dessutom tog vi bort regeln att föreningar med administratörsbidrag inte får Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

24 bidrag för de 249 första medlemmarna. Denna ändring beräknades kosta ca 600 tkr. Vi gjorde dock bedömningen att denna kostnadsökning skulle inrymmas i befintlig budget. Kommunfullmäktige fattade sedan ett beslut om att ändra grundbidraget till 150 kr för samtliga medlemmar (gamla regler kr beroende på vad medlemmen betalar i medlemsavgift), där konsekvensen blir en kostnadsökning på ca tkr. Vi ser nu att den marginella uppräkningen av budgeten inför 2015 och besluten i Kommunfullmäktige påverkar vår budget negativt. I nuläget prognostiseras ett underskott med ca 850 tkr. 4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Administration föreningsenhet Föreningsbidrag Bidrag till invandrarföreningar Bidrag till sociala föreningar Bidrag till funktionshindrade Bidrag till pensionärsföreningar Summa Föreningsbidrag avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år antogs nya bidragsbestämmelser för denna grupp. De stora ändringarna är att man numera får 150 kr/medlem i grundbidrag för medlemmar mellan 6-20 år samt att administratörsbidrag togs bort och ersattes av ett utökat verksamhetsbidrag. Prognosen för Föreningsbidrag pekar på -620 tkr. De stora avvikelserna är Nolltaxa -externa samlingslokaler som prognostiseras lämna ett överskott på ca 300 tkr. Det beror främst på att DHR:s uthyrning av Ribbingsgården till andra föreningar har minskat samt att Kårhuset nu byggs om. Föreningarnas aktiviteter minskar något och förväntas lämna ca 400 tkr över. Föreningarnas minskade aktiviteter påverkar i sin tur verksamhetsbidraget som förväntas lämna ca 300 tkr i överskott. Avvikelserna på minussidan är grundbidraget -967 tkr som ett resultat av fullmäktiges beslut att ge alla föreningar 150 kr i grundbidrag, samt Riktade bidrag för bland annat ersättningslokaler till studentkåren tkr. I övrigt är det mindre poster som förväntas lämna överskott. Bidrag till invandrarföreningar förväntas bli -160 tkr. Detta beror främst på ökade lokalkostnader tkr. Särskilda insatser görs under året för att främja föreningskunskapen i dessa föreningar. Bland annat kommer kurser inom ekonomi och just föreningskunskap ordnas. Bidrag till sociala föreningar kom till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2010 och har sedan dess utvecklats mycket. Nätverk och sammankomster med företrädare för dessa föreningar har blivit ett stående inslag varje år. Syftet är att främja samarbetet med dessa föreningar och deras roll i samhället och samtidigt stärka föreningskunskapen. Verksamheten beräknas gå över budget med -100 tkr beroende på dels några fler föreningar men också mer omfattande verksamhet hos befintliga föreningar. Bidragen till funktionshinderföreningar kommer att ses över under Bidragen har funnits i stort sett sedan 2000 och behöver moderniseras i takt med att föreningarna utvecklas. Prognosen pekar på ett litet överskott på 130 tkr mestadels beroende på föreningarnas minskade lokalkostnader. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

25 Pensionärsföreningarna får ett bidrag per medlem som är bosatt i Borås Stad. Summan är 50 kr/medlem. Bidraget förväntas följa budget. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

26 5 Verksamhetsmått 5.1 Badenheten Besökare Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal besökare Stadsparksbadet Antal besökare Borås Simarena Antal besökare Sandaredsbadet Antal besökare Dalsjöbadet Egen organisation Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Andel personer som har heltidsanställningar. 94, ,2 5.3 Anläggningsenheten Borås Arena Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal bokningar på Borås Arena konferens Brygghusenheten Skatehallen Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal köpta årskort på Skatehallen Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

27 6 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2014 Utfall Jan-Aug 2015 Prognos 2015 Återstår 1. Konstgräsplaner Tillgänglighetsanpassning Kypeområdet Badplatser, spår och leder Näridrottsplatser Diverse inventarier Evenemangstaden Borås Summa Konstgräsutveckling Konstgräsplanerna i Sandared och Dalsjöfors är påbörjade och markarbetet beräknas vara klart i september. Konstgräset, stängsel mm färdigställs därefter och planerna ska vara klara i oktober. Sandared kommer att vara klar några veckor innan Dalsjöfors. Kostnaden för dessa planer kommer att ligga inom budgeten. Den negativa avvikelsen på investeringsprojektet kan härledas till Tillgänglighetsanpassning Kypeområdet med mera Arbetet är färdigställt och behöver kompletteras med skyltning. 3. Badplatser, spår och leder Elljusspåret vid Bodavallen, med både stolpar och armaturer, har bytts ut under sommaren. Nya stora informationstavlor med kartor, text och bilder har satts upp vid Kransmossen och Kypegården samt även mellan Sjöbo och Kype och mellan Lasarettet och Kype. Vi har fortsatt vår förbättring av badplatserna; under våren har bland annat grillplatserna renoverats vid Almenäs och Storsjöns badplatser. En stabil förankring har byggts upp till hyrtoaletterna, då vi förr haft mycket problem med välta toaletter. Nya och informativa informationstavlor med tydliga symboler har tagits fram till Almenäs. Till Almenäs har vi också satt upp en ny skylt med larminformation och badvett där vi också använts oss av bildstöd. Bildstöd är något vi kommer att fortsätta att använda oss av på nya informationstavlor. Parkeringarna vid Almenäs och Sjömarkens badplatser har förbättrats. Pergolan vid Almenäs har tillgänglighetsanpassats. Gungorna vid Rammsjöns, Marsjöns och Tolkens badplatser var inte längre godkända och nya har därför köpts in. 4. Näridrottsplatser Vår del i den nya skolgården på Kristineberg, en tillgänglighetsanpassad lekplats, är färdigställd. En aktivitetsyta på Sjöbo torg som skall användas till yoga, chi-gong, lek o mycket annat är färdigställd och invigd. Boulebana och grillplats är färdigställda vid Kristinebergs centrumhus. Belysning till skateparken är beställd. Vårt egna tillgänglighetsanpassade naturens gym som tagits fram i samarbete med Elfsborg, är färdigställt. En ny näridrottsplats med konstgräs är investerad i Kronängsparken, i anslutning till Norrbyvallen. Ett nytt utegym vid Dalsjöfors, insatser på Alidebergsbadet med löparslinga och ny lekplats. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

28 5. Diverse inventarier Här investerar vi bland annat i ny elförsörjning till Borås Ridhus avseende utomhusanläggningen, nya robotklippare till fotbollsplaner, inventarier till Sjuhäradshallen med flera idrottshallar samt nya inventarier till Sundholmen kurs- och konferenscentrum samt småmaskiner till de föreningsdrivna idrottsanläggningarna. 6. Evenemangstaden Borås O-ringen 2015 har dominerat investeringsbudgeten för "Evenemangsstaden Borås". Nordskogens industriområde anpassades för boende och centralplats för själva tävlingarna. Två flexibla orienteringsbanor, vid Kransmossen och Kype, har ställts iordning för människor med funktionsnedsättning. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder (27)

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016 Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och Socialt riktat bidrag samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i bidragsbestämmelserna och skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan Bidraget är till för ny-, om-, och tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget är 40 % av kostnaderna, dock max kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och vi föreslår en höjning av maxbidraget till kr. För arbeten som innefattar övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och maxbidraget blir då kr. Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är kr. För att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av maxbidraget till kr. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned för att passa in i mallen för Borås Stads bidragsbestämmelser. Förvaltningens övervägande Socialt riktat bidrag; Borås har stora utmaningar framför sig gällande sina socialt utsatta områden. En viktig faktor är den fritidssysselsättning som erbjuds. Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill nu ta ett rejält krafttag och visa vikten av ett fungerande föreningsliv där alla inkluderas. Tillsammans med flera aktörer (SISU Idrottsutbildarna,

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Västra Götalandsregionen med flera) vill vi samla så mycket resurser som möjligt för att kunna göra en så stor påverkan som möjligt. En arbetsgrupp bestående av Fritids- och folkhälsonämndens presidium, Föreningsenheten, Folkhälsoenheten, SISU, Stadsdelen samt berörda föreningar och eventuellt någon till, föreslås bildas för att tillsammans se var resurserna behöver sättas in och till vad. Föreningarna får söka medel och precisera vilka resultat man vill uppnå. Meningen är att bidraget (från FoF) ska täcka en anställd på minst halvtid, resterande av annan part (flera). Utvärdering görs varje år med möjlighet till förlängning. Konsekvenser Föreningarnas anläggningar är av största vikt för att föreningslivet ska kunna genomföra sina aktiviteter år efter år. Att lämna ett bra anläggningsstöd är en god investering för ett gott fritidsutbud i kommunen. Det socialt riktade stödet har fungerat som ett extra stöd för många föreningar. Med ett utökat stöd kan vi göra mycket mer. I samverkan med andra aktörer som arbetar för invånarnas bästa kan vi komma en bra bit på väg för att inkludera alla i ett aktivt föreningsliv. Bilagor Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.

31 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1

32 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för bidrag Sid 3 Ungdomsföreningar Aktivitetsbidrag 4 Allmänna samlingslokaler 7 Anläggningsbidrag 5 Anläggningslån 5 Arrangörsbidrag 7 Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande 7 Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan 5 Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar 6 Grundbidrag 4 Lokalbidrag 4 Orienteringskartor 8 Socialt riktat bidrag 8 Startbidrag 8 Säker och trygg förening 7 Verksamhetsbidrag 5 Invandrarföreningar Grundbidrag 9 Lokalbidrag 9 Pensionärsföreningar Grundbidrag 10 Lokalbidrag 10 Politiska ungdomsföreningar Grundbidrag 10 Bidrag per fullmäktigemandat 10 Handikappföreningar Administratörsbidrag 11 Grundbidrag 11 Lokalbidrag 11 Startbidrag 12 Verksamhetsbidrag 12 Sociala föreningar 13 2

33 Allmänna bestämmelser för bidrag I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från kraven, då krävs ett politiskt beslut. Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan ideella föreningar i kommunen söka bidrag. 1. Bidragen följer Fritids- och folkhälsonämndens normer. 2. Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsonämnden. 3. Föreningen ska vara verksam i Borås Stad. 4. Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte. 5. Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta ställning för demokrati. 6. Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger. 7. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år och minst 30 aktiviteter per år. 8. Medlemsavgiften ska vara personlig och minst 50 kr. (Familjemedlemsavgift tillåts ej). 9. Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen. 10. Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto, samt organisationsnummer. 11. Kommunen har rätt att begära de papper man vill för att kontrollera föreningarna. 12. Om en förening är skyldig kommunen pengar får kommunen dra av den summan från bidraget. Följande sorts föreningar kan inte få bidrag. - Ekonomiska föreningar. - Fackliga föreningar. - Skol- och föräldraföreningar. - Korporationsföreningar. - Gillen eller kamratföreningar. Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas: - Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande) - Supportermedlemmar. - Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där man bara sysslar med film. - Deltagare i kurs som tar avgift per gång. Ansökan - Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag. - Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag. - Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande. - Bidrag söks av huvudföreningen. 3

34 Bestämmelser för Ungdomsföreningar Grundbidrag Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6-20 år. Bidraget är 150 kr/medlem oavsett medlemsavgiften (minst 50 kr, se allmänna bestämmelser). Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader. Ansökan ska göras senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått. Lokalbidrag Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år. Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad. Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400 kr/m 2. Lokalens storlek beror på hur många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader är för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För ägd lokal är de godkända kostnaderna ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med 50kr/m 2. För föreningar som äger sin lokal måste föreningen vara certifierad som Säker och trygg förening (inom en treårsperiod, fr o m 2013; denna mening tas bort!), för att få lokalbidrag. Godkänd storlek på lokalen; Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Aktivitetsbidrag En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska föras. En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten ska vara ledarledd. Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation. Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller kommersiella arrangemang. Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens. Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att alla 4

35 aktiviteter på kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; aktiviteter mellan perioden läggs ihop med aktiviteter mellan och bilder underlag för antal aktiviteter 2015). Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor administrerade av Borås Stad får ett bidrag på 250 kr/tillfälle. Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår även aktivitetsbidrag. Verksamhetsbidrag Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till verksamhetsbidrag. Bidraget betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. Nivå Medl år Aktiviteter Bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anläggningsbidrag Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd för ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning. Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv föreningen är. Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst (80 000) kr eller det maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. För arbeten omfattandes förnyelsebar energi lämnas bidrag på 50 %, dock max kr. eller det maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas. Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter nämndbeslut. Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än kr, inte heller till projekt som har påbörjats före ansökan. Anläggningslån Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar, 5

36 ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna. Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat belopp. Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: - Aktivitetsytor för barn och ungdomar. - Allmänhetens behov av anläggning/lokal. - Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. - Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. - Nyttjandegrad - Jämställdhet/Integration - Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet medlemmar. - Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller Riksidrottsförbundet Villkor - Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har beslutat om bidraget. - Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. - Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta lokalen/anläggningen till andra brukare. - Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta och amortering i 30 år, varefter det avskrivs. Ansökan Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast den 31 maj. Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut under augusti månad och tillskriver KS förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast under december månad samma år. Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för allmänheten. Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med budgeten. För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på kr plus 15 kr/m2. Detta gäller endast bordtennishall, tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall. För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 6-20 år under året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan: Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag Boulebanor/bana 300 kr Fotbollsplan gräs 11-manna kr Bågskyttebana (ute) kr Fotbollsplan gräs 7-manna kr Bågskyttebana fält kr Fotbollsplan gräs elljus kr Båthamnar kr Gevärsskyttebanor kr Båtsport/vattenskidanl kr Golfbana/hål kr Discgolfbana/hål 250 kr Gokartbana kr Elljusspår/km kr Hoppbacke kr Endurobana kr Jaktskyttebanor kr Fotbollsplan grus 11-manna kr Konstgräsplan 11-manna kr Fotbollsplan grus elljus kr Konstnsöspår minst 1 km kr 6

37 Motocrossbana Paddock med elbelysning Pistolskyttebanor (ute) Rallycrossbana kr kr kr kr Slalombacke/100 m Tennisbana asfalt Tennisbana grus Tennisbana konstgräs kr kr kr kr Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel utgår med kr/bana. Arrangörsbidrag Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag. Med detta stöd ska arrangemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsokontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget. Fritids- och folkhälsonämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter arrangemanget. Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst kr per tillfälle. Resterande 20 procent debiteras hyresgästen. Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl Övrig tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen. Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, IOGT/NTO Kinnarumma samt DHR:s lokaler på Ribbingsgården. Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med bidragsbestämmelserna. Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. Bidrag till säkra och trygga föreningar Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker som finns. Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag: För föreningar med egna lokaler är bidraget kr första året och därefter kr/år. För föreningar som hyr lokaler är bidraget kr första året och därefter kr/år. För övriga föreningar är bidraget kr första året och därefter kr/år. 7

38 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret när alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda. Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år, där fem parametrar följs upp. Ansökan sker senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9. Orienteringskartor Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar och reviderar orienteringskartor. Kartan ska finnas med i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande och beslut tas i Fritids- och folkhälsonämnden senast två månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel ställs till förfogande samma år som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförd senast två år efter nämndens beslut. Bidraget är kr/km2 för nyritad karta och kr för revidering. Socialt riktat bidrag Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 20 år i socialt utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen haft utöver vad som är normalt. Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på ett annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast 15 november tillsammans med kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår. Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är kr, och maxbelopp är (75 000) kr. Startbidrag Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med verksamhet för barn och ungdom 6-20 år. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år. Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över styrelsens medlemmar. Bidraget är kr. Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag. 8

39 Bestämmelser för invandrarföreningar Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla ursprungslandets kultur och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv. Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati. Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret, bosatt i kommunen, och har erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha minst 15 medlemmar. Invandrarförening kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda regler. För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens allmänna bidragsregler. Grundbidrag Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamheten. Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 50 kr per bidragsgrundande medlem. Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. Verksamheten ska omfatta minst sex månader. Ansökan inlämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över kommunala bidrag föreningen fått. Lokalbidrag Bidraget söks samtidigt som grundbidraget. Lokalen skall vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen ha minst 50 bidragsgrundande medlemmar och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent av godkända kostnader, dock max 400 kr/m2. Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till föreningens antal medlemmar (se tabell nedan). Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta m² m² m² m² m² m² m² m² m² 9

40 Bestämmelser för pensionärsföreningar Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få bidrag enligt nedan. Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på lägst 30 kr. Medlem är också den som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen ska vara öppen för alla och arbeta enligt demokratiska principer, och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen har också rätt att reglera skulder genom att dra in bidrag. Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro. Ansökan ska skrivas under av föreningens ordförande. Grundbidrag Bidraget är 60 kr per medlem. Ansökan lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning samt förteckning över kommunala bidrag föreningen fått. Lokalbidrag Bidragsberättigade pensionärsföreningar som har egna kontorslokaler i den kommungemensamma träffpunkten kan få lokalbidrag. Bidraget utgår med 90 % av kostnaden, dock max 850 kr/m2. Bidraget betalas ut i efterskott. Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. Grundbidrag Varje förening som redovisar medlemmar mellan år erhåller ett grundbidrag på 0,15 GN. Varje förening som redovisar medlemmar mellan år erhåller ytterligare ett grundbidrag på 0,15 GN. Bidrag per fullmäktigemandat Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade medlemmar mellan år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i fullmäktige. Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts. Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. GN = kr (2015) 10

41 Allmänna bestämmelser för handikappföreningar Med bidragsberättigad handikappförening avses förening med medlemmar som består av personer som har funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte skall vara att förbättra de funktionshindrades villkor och bevaka deras intressen. Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen och ska vara ledarledd. Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60 minuter. Man får delta i max två aktiviteter per dag. För aktiviteter i åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser på sid. 3. Grundbidrag Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem med 100 kr. Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag får inte grundbidrag för de första 299 bidragsgrundande medlemmarna. Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader. Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över kommunala bidrag föreningen fått. Lokalbidrag Bidraget söks samtidigt som grundbidraget. Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år. Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad. Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/m2. Lokalens storlek beror på hur många bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader är för hyrd lokal hyran, uppvärmning och el. Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta; Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Administratörsbidrag Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer möjlighet att anställa administratör på 11

42 heltid. Förening/samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360 redovisade aktiviteter får bidrag för en administratör. Bidraget är på kr exklusive lagstadgade social avgifter. Verksamhetsbidrag Förening med minst 75 bidragsgrundande medlemmar och minst 90 aktiviteter får bidrag med kr per år. Förening med minst 200 bidragsgrundande medlemmar och minst 180 aktiviteter får bidrag med kr per år. Förening med minst 250 bidragsgrundande medlemmar och minst 210 aktiviteter får bidrag med kr per år. Anläggningslån samt anläggningsbidrag Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. Regler och anvisningar finns på sidan 5. Startbidrag Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som startar verksamhet för funktionshindrade. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha en medlemsavgift på minst 50 kr. Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, samt styrelsens sammansättning. Bidraget är kr. Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag. 12

43 Riktlinjer för Sociala föreningar Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar, är ett riktat bidrag till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper. Bedömningskriterier Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden. Ansökan Ansökan ska vara inlämnad till fritids- och folkhälsonämnden senast den 30 september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avvisas om den inte uppfyller kriterierna för bidraget. Utbetalning av godkända bidragsansökningar Bidraget utbetalas så snart Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in uppgifter om plus- eller bankgironummer. Avser bidraget helt eller delvis hyra av lokaler tillhörande kommunen, kommer hyresbeloppet att betalas direkt till Lokalförsörjningsförvaltningen. 13

44 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Tommy Jingfors, Datum Diarienummer 2015/FF Revidering av reglemente för de sociala donationsfonderna Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att göra en revidering av Reglementet avseende de sociala donationsfonderna. Nämnden föreslår att Arbetslivsnämnden hanterar följande fonder; Borås kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden hanterar sedan 2010/2011 de sociala donationsfonderna. I samband med dåvarande organisationsförändring flyttades alla föreningsbidrag och sociala donationsfonder över från Sociala omsorgsnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden. Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att donationsfonderna skiljer sig från de traditionella föreningsbidragen, på det sätt att de är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner bosatta i Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Arbetslivsförvaltningen och Ekonomistyrning diskuterat lämpligheten att föra över dessa till Arbetslivsförvaltningen. En fond blir kvar inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde och det är Borås Stads samfond 3, som riktar sig till barn- och ungdomsverksamhet och föreningslivet i Borås. Förvaltningens övervägande Vi anser att stöd som riktas till privatpersoner utifrån ett socialt behov bättre hör hemma inom Arbetslivsförvaltningens ansvarsområde. Samverkan Samverkan har skett med Arbetslivsförvaltningen och Ekonomistyrning.

45 Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden 380:1 Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd Antaget av Kommunfullmäktige , Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Gäller fr o m Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Huvudarbetsuppgifter Där detta inte särskilt ankommer på annan har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 2 Speciella arbetsuppgifter I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet. att svara för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt gällande regler att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar. att ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen att utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt handläggning av anmälan om försäljning av tobak att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen - föreningsstöd till sociala föreningar - utdelning ur sociala donationsfonder. Kommunal författningssamling för Borås 2015

46 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Mona Carlbom, Datum Diarienummer 2015/FF Ny logotyp för Sandaredsbadet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en ny logotype för Sandaredsbadet. Sammanfattning Inför återinvigningen av Sandaredsbadet önskar nämnden få ersätta nuvarande logotype med en ny som bättre motsvarar nutiden. Bakgrund Sandaredsbadet har varit stängt under två år för renovering och kommer under hösten att återinvigas. I samband med renoveringen har en ny modernare logotyp tagits fram. Den förra togs fram till invigningen av Sandaredsbadet för närmare 40 år sedan. Logotypen är också missvisande då den visar en person som hoppar från en trampolin ner på en simmare. Den nya logotypen stämmer även formmässigt bättre överens med de övriga baden i Borås Stad. Samverkan Samverkan har skett med Borås Stads kommunikationsavdelning. Bilagor Förslag på ny logotyp för Sandaredsbadet

47 Sandareds badet Sandareds badet Sandareds badet Sandareds badet 65 mm Sandareds badet 25 mm nuvarande logo

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Tommy Jingfors, Datum Diarienummer 2015/FF Ansökan om anläggningslån Sandareds tennisklubb Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds tennisklubb ett anläggningslån på 40% av kostnaderna, dock max kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen, renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum. Sammanfattning Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet på dessa banor har beräknats till kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i finansieringen av föreslagen investering. Bakgrund Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120 barn i regelbunden träning. De fyller en viktig funktion i samhället med att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens verksamhetsberättelse för 2014 kan vi utläsa bland annat att de arrangerar många turneringar och cuper, anordnar träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare. Förvaltningens övervägande Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och välbehövliga. Hallen behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna är en förutsättning för att vara en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten. Positivt är att föreningen anlägger en paddeltennisbana, vilket säkert kommer att uppskattas av medlemmar och besökare.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Anläggningslån EFS Missionsförening Borås Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS Missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max kr, för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut efter föreningen lämnat in en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum. Sammanfattning Sommargården Ekhagen i Frufällan används av bland andra Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet året runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på sommaren. Även skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av verksamheter. Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver en ombyggnation av bland annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och uppfylla lagar och bestämmelser. Förvaltningens övervägande Sommargården Ekhagen är välkänd för många Boråsare. Man har mycket verksamhet med bland annat midsommarfirande, loppmarknader och så vidare. Scoutverksamhet pågår året om och gården utnyttjas flitigt av flera verksamheter. Köket behöver moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i planlösningen. Arbetet beräknas börja först 2016.

79

80 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Borgstena Alliansförening ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max kr (inkl. moms), för tillbyggnad av förråd och gym. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum. Sammanfattning Borgstena Allhall (20x40m) byggdes av ideella krafter mellan åren I projektet genomfördes hela ideella timmar! Det är en fullskalig idrottshall med internationella mått, men bygden fick dessutom en hall för gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar samt ett café och gym. Borås Stad har gett anläggningslån om totalt 5 milj. kr. Föreningen vill nu bygga ut gymdelen samt öka förrådsytorna då verksamheten blir allt större. Bakgrund Borgstena Allhall ägs och drivs av en allians som består av Equmenia Borgstena, Borgstena hembygdsförening, Molla byalag, Borgstena scouter, Borgstena församling, Föräldraföreningen hem och skola samt Borgstena IF. Alliansföreningen bildades 2003 för utveckla ungdomsverksamheten på orten och för att öka bygdens attraktionskraft, förbättra och utöka föreningarnas ungdomsverksamhet, skapa förutsättningar för handikappidrott, träning och tävling för närområdet, ge barnen bättre möjlighet till idrotts och gymnastikundervisning, ge möjlighet till ungdomsverksamhet för teaterintresserade, konserter och möjlighet till fritidsgårdsverksamhet. Alliansföreningen är en ideell förening vars medlemmar ställer upp helt ideellt. Förvaltningens övervägande Borgstena Allhall har mycket aktiviteter varje dag i hallen. De största verksamheterna idag är bordtennis, med att antal tävlingar varje år samt Fristad Drill som bland annat tagit både SM-guld och brons i år. Unga och gamla blandas i gymmet och sedan primärvården stängde i Fristad så har också många seniorer flyttat in. Borgstena Alliansförening är ett lysande exempel på ideellt arbete, arbete över generationsgränser och hur man skapar gemenskap/samhörighet i ett litet samhälle.

81 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Konsekvenser Då vintern närmar sig snabbt vill föreningen börja gjuta den bottenplatta som ska ligga till grund för den nya utbyggnaden och önskar dispens att börja tidigare med denna. Risken är annars att starten försenas till våren 2016.

82 Alliansföreningen Borgstena Tämta Allhall Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad av Borgstena Allhall Borgstena allhall byggdes av ideella krafter i Borgstena. Projektets syfte var att dels bygga en fullskalig idrottshall för föreningsliv och skola i Borgstena, dels skapa en samlingsplats och allaktivitetshall för bygden och dels skapa aktiviteter som svetsar samman och aktiverar invånarna i Borgstena/Tämta. I projektet genomfördes totalt ca frivillighetstimmar och för en kapitalinsats på så fick Borgstena och staden en fullskalig idrottshall med internationella mått. Dessutom fick bygden en allhall för olika gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar, ett café och ett gym. Stadens kapitalinsats är ett anläggningslån om 5 miljoner sek. All övrig finansiering har skett ideellt. Hallen drivs av ideella krafter och belastar inte någon verksamhet för drift och underhåll. Hallen levererar sjövärme samt vatten till Borgstena skola samt sommarunderhåll av p-plats och gräsytor. Verksamheten har sedan invigningen utvecklats mycket positivt och hallen är i princip fulbelagd veckans alla dagar. Många aktiviteter pågår till gagn för bygden och ca 100, unga som gamla, invånare använder vårt gym regelbundet. När bl a primärvården i Fristad stängde 2013 så flyttade många seniorer in för att träna. Vår äldsta aktiva är idag 85 år. För föreningsverksamheten har hallen varit mycket utvecklande och framförallt har Borgstena IF och Drillens verksamhet utvecklats mycket. I hallen bedrivs idag en av stadens största bordtennisverksamheter för barn och ungdom i BIFs bordtennissektion. Flera turneringar genomförs också och den mest kända är Stonecastle där flera nationella och internationella bordtennisspelare på hög nivå deltar. För Drillen har också utvecklingen varit mycket positiv med stora samlingar i hallen, förutom träningen, vid flera tillfällen per år. Drillen har också erövrat ett SM guld och ett SM brons under det senaste året. På dessa år har verksamheten utvecklats så positivt att hallen behöver kompletteras med större förråd och ett större gym. Föreningen har därför beslutat att undersöka möjligheten att på liknande sätt som hallen ursprungligen byggdes bygga till den med drygt 200 kvadratmeter fördelat på 100 kvadratmeter förråd och 100 kvadratmeter gym. Vi har tagit fram ritningar och kostnadsförslag samt planerat arbetsinsatsen med övriga föreningar i Borgstena. Projektet planeras starta, om medel kan anslås, hösten 2015.

83 Totalkostnaden är beräknad till sek exkl moms. Föreningen ansöker härmed att Fritids och folkhälsonämnden beviljar projektet ett anläggningslån om 40%. Finns andra anslag eller bidrag vi kan söka så är vi tacksamma för tips och ev hjälp med detta från FoF Bilagor Planskiss, ritning Kostnadsberäkning Tillkommande kostnader ej redovisade i bilagor Planritningar ca , bygglov mm ca sek exkl moms Alliansföreningen för Borgstena Tämta Allhall Styrelsen Gm Anders Glemfelt Borgstena Allhall, c/o Tuvarp, Borgstena,

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Ansökan om bidrag till utbildningar av HLR för medlemmar i HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge HSO i Borås kr/genomförd utbildning, max kr för att genomföra HLR-utbildning för sina medlemsföreningar i Träffpunkt Simonsland. Bidrag utgår ur Bidrag till Nämndens förfogande efter att föreningen inkommit med en skriftlig redovisning av sina kostnader. Sammanfattning Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) i Borås ansöker i en skrivelse om kr i bidrag för att genomföra HLR-utbildning för sina medlemsföreningar i Träffpunkt Simonsland. Tidigare gjorde Civilförsvarsförbundet detta gratis, men sedan en tid tillbaka har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ändrat reglerna för vilka som får utbilda i HLR. Förvaltningens övervägande Föreningsenheten tycker att det är ett bra initiativ av HSO att genomföra dessa utbildningar. Mycket folk är i rörelse i Träffpunkt Simonsland och därmed ökar också sannolikheten att en olycka inträffar. Civilförsvarsförbundet har kontaktats för detta och tar en avgift på kr vid varje tillfälle. HSO planerar att genomföra tio utbildningar till hösten. Konsekvenser Ju fler personer som har kännedom om HLR desto fler liv kan räddas. Då mycket folk är i rörelse i Träffpunkt Simonsland är detta ett bra initiativ från HSO i Borås.

98 Brev till Fritids och Folkhdlsondmnden Boras Hej Vi er ett antal fdrening pe Tr5ffpunkt Simonsland som har tankt att till hiisten genomfora HLR utbildningar till v6ra medlemmar. Detta kommer ske i 10 tillfellen med ca deltagare per gang under september till november. Frlgan fr8n v6r sida dr om det finns medel vi kan f5 fcir att genomfdra detta? Kostnaderna bestir enbart iarvoden till utbildningsanordnarna som kommer att ta 2OOO kr per kurs tillfdlle. Tidigare gjorde Civilftirsvarsfiirbundet detta gratis till fiireningar men detta f6r de inte g6ra ldngre enligt regler fren MSB. Vi 96r hdrmed en framstdllan p O kr for att kunna genomfcira dessa kurser. Tage carlsson, ordfdrande ihso i Bor6s samt HRF Bores och ledamot ihusradet p6 Triiffpunkt Simonsland. / / STAD -,^^ Fllii:. r: -h {'lh''ll'-':'r'r'jc'r / (ord, t opp fbro".,. \\3^r n c5 -eoras 5 c.vn a+2 e-b o r,t, e ql- \Ct ".-t? o\b,!.

99 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Ansökan om anläggningsbidrag för installation av bergvärme, ny värmeanläggning, i Övrarp, Dalsjöfors GoIF Förslag till beslut Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Dalsjöfors GoIF ett anläggningsbidrag på 40 % av redovisade kostnader, dock max kr för installation av bergvärme i klubbstugan i Övrarp. Bidraget betalas ut efter att föreningen lämnat en skriftlig redovisning av arbetet senast två år efter beslutsdatum. Sammanfattning Dalsjöfors GoIF har två klubbstugor, en vid Gårdavallen och en i Övrarp. Klubbstugan i Övrarp används av boulesektionen samt av skid- och orienteringssektionen. Idag värms stugan av en gammal och icke tillförlitlig pelletsbrännare som kräver mycket reparationer. Föreningen vill därför byta till bergvärme. Förvaltningens övervägande Dalsjöfors GoIF bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har verkligen kommit på fötter efter konkursen Verksamheten vid klubbstugan i Övrarp är omfattande och vi bedömer det som angeläget att föreningen beviljas bidrag för byte till bergvärme.

100

101

102

103 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Hans Andersson, Datum Diarienummer 2015/FF Ansökan om anläggningsbidrag för till- och ombyggnad av lokal/kök på sommargården Solviken Fristads Missionskyrka/SMU- equmenia Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beviljar ett anläggningsbidrag på 40 % av kostnaderna, dock max kr för om- och tillbyggnad av Solviken. Bidraget utbetalas efter att en skriftlig redovisning inkommit, senast två år efter beslutsdatum. Sammanfattning Solviken är en sommargård som ligger vid sjön Ärtingen strax väster om Fristad. Under sommarmånaderna är gården öppen för allmänheten och erbjuder café och bad och andra aktiviteter. Gården ägs och drivs av Fristad Missionsförsamling/Equmenia Fristad. Föreningen vill nu separera köksdelen från samlingslokalen för att det ska bli tillgänglighetsanpassat och tillgodose krav både av livsmedelhygieniska skäl och dessutom en bättre arbetsmiljö. Förvaltningens övervägande Equmenia Fristad (före detta SMU Fristad) förlägger stora delar av sin sommarverksamhet till Solviken. Gården ligger vid en badplats som allmänheten har tillgång till och föreningen har en liten servering. Gården har rustats upp i olika omgångar, bland annat under våren 2014 då en anpassning av trösklar och ramper gjort gården mer tillgänglig. Konsekvenser Det är viktigt att föreningarna håller sina anläggningar i gott skick. Det är en förutsättning för att kunna ha en bra verksamhet. Anläggningen betyder mycket, inte bara för föreningen utan också som rekreationsanläggning tillgänglig för allmänheten.

104

105

106

107 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Johanna Jönsson, Datum Diarienummer 2015/FF Miljörapport tertial för Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport tertial och översänder denna till Miljö- och konsumentnämnden. Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden skall tre gånger per år redovisa vilka miljöåtgärder och aktiviteter som genomförs samt göra bedömning av måluppfyllelsen för respektive etappmål gentemot Kommunfullmäktiges Miljömål för Borås Stad De åtgärder och aktiviteter som genomförs eller planerats hittills under året redovisas i bifogad Miljörapport, tertial 2. Förvaltningen har sedan rapporteringen av tertial fått ett godkänt miljöledningssystem och blivit en miljöcertifierad förvaltning. Bakgrund I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad Miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås. Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder.

108 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Johanna Jönsson, Datum Diarienummer 2015/FF Förvaltningens övervägande Under tertial 1 och arbetade Fritids- och folkhälsoförvaltningen aktivt med målen att ha ett fungerande miljöledningssystem och att vara en miljöcertifierad förvaltning till sommaren Den 11 juni 2015 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen revision av miljöledningssystemet. Jens Ottosson, revisor på Miljöstrategen i Jönköping, besökte kontoret och några av anläggningarna, bland annat Stadsparksbadet och Brygghuset. Förvaltningen fick två mindre avvikelser som snabbt åtgärdades och förvaltningen är nu miljöcertifierade. Arbetet med miljöledningssystemet kommer dock fortsätta precis som tidigare, fast med nya mål. Vi kommer bland annat inrikta oss på egna miljömål på enhetsnivå. Tanken är att varje enhet ska ha egna mål att arbeta med då förvaltningen har sådan bred verksamhet. Bilagor Miljörapport tertial för Fritids- och folkhälsonämnden

109 Miljörapport Tertial Fritids- och folkhälsonämnden

110 Inledning I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Miljömålsarbetet 2015 Fritids- och folkhälsoförvaltningens mål att ha ett fungerande miljöledningssystem och vara en miljöcertifierad förvaltning till sommaren 2015 är nu uppnått. Den 10 juni besökte miljörevisorn Jens Ottosson från Miljöstrategen i Jönköping förvaltningen för revision. Vi fick två mindre avvikelser som snabbt var åtgärdade, och är nu miljöcertifierade. Arbetet med miljöledningssystemet kommer dock fortsätta precis som tidigare med nya mål. Vi kommer bland annat inrikta oss på egna miljömål på enhetsnivå. Tanken är att varje enhet ska ha egna mål att arbeta med då förvaltningen har sådan bred verksamhet. Förvaltningen kommer även framöver se över rutinerna för inrapportering och uppdatering av kemikalielistorna. Målsättningen är att vi på ett enklare sätt ska kunna hålla listorna aktuella. Goda exempel Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under tertial 1 och arbetat aktivt med att få ett certifierat miljöledningssystem. Vi har bland annat lagt fokus på att kartlägga avfallshanteringen på våra anläggningar, och vilka åtgärder som behöver göras framöver. Förvaltningen har även under året klimatkompenserat för resor med bil och flyg. Detta år valde vi lägga pengarna på byte av elljusstolpar/armaturer vid elljusspåret, Bodavallen. Trästolparna, som är över 30 år gamla, är kreosotimpregnerade och i stort behov av att bytas ut. Bytet av armaturerna blir en energieffektivisering. Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial (4)

111 Hållbara perspektiv Beskrivning I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem (1a) Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall T Utfall T Certifierat miljöledningssystem, antal Nej Nej Ja Kommentar Den 11 juni 2015 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen revision av miljöledningssystemet. Jens Ottosson, revisor på Miljöstrategen i Jönköping, besökte kontoret och några av våra anläggningar, bland annat Stadsparksbadet och Brygghuset. Vi fick två mindre avvikelser som snabbt åtgärdades och förvaltningen är nu miljöcertifierade. Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal Nej Nej Nej Miljöutbildning för alla anställda (1b) Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall T Utfall T Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete 25% 94% 98% 98% Kommentar Det är ingen förändring på antal anställda som gått Borås Stads miljöutbildning sedan inrapporteringen vid tertial % av de anställda på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. De som ännu inte gått utbildningen har blivit erbjudna uppsamlingstillfällen under hösten Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Beskrivning Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial (4)

112 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) Åtgärder Status Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon Pågående enligt plan Kommentar På Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan vi se att utsläppet av koldioxid minskade 2014 jämfört med året innan. Detta berodde framför allt på minskade flygresor, men även på mindre användning av egen bil i tjänsten. Förvaltningen har sedan tidigare köpt in en elcykel och en elmoped som ett led i arbetet med ökad andel hållbara resor. Förhoppningen är att dessa kommer nyttjas mer framöver. För längre ressträckor finns även busskort för utlåning på förvaltningen. Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial (4)

113 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kristina Nyberg Smahel, Datum Diarienummer 2015/FF Yttrande över remiss - Strategisk plan Sjöbo Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och skickar yttrandet avseende remiss för Strategisk plan Sjöbo till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningen ser positivt på planerna att utveckla Sjöbo. Att göra om två utav körfälten till busskörfält ser förvaltningen som positivt då man ökar tillgängligheten till området, ökar tryggheten i trafikmiljön samt kan få fler att välja miljövänliga transporter. Om det ska bli nya bostäder på Ryda och Nordskogen anser förvaltningen att en utbyggnad av gång- och cykelvägar är nödvändig för att på så sätt undvika bilberoende och öka tryggheten i trafikmiljön. Förvaltningen vill understryka vikten av att öka tillgängligheten till rekreationsområdena och knyta samman Sjöbo i öst- västlig riktning. Här bör fokus vara gång- och cykelvägar med tydlig skyltning och bra belysning. Detta för att öka den upplevda tryggheten. Det skulle också vara önskvärt att anlägga en gångväg på den västra sidan utmed Viskan, från Almenäs till Ålgården, för att ytterligare knyta samman områdena och göra Viskan mer tillgänglig. Bakgrund Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende strategisk plan för Sjöbo. Planens syfte är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstrafiken flyttats till den nya förbifarten. I den strategiska planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa fler bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtrafik. Förvaltningen har sedan starten varit med i arbetet med att ta fram den strategiska planen för Sjöbo.

114 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Kristina Nyberg Smahel, Datum Diarienummer 2015/FF Förvaltningens övervägande Förvaltningen ser positivt på planerna att utveckla Sjöbo. I strategin att förtäta längs busstråket och omvandla två av Fristadsvägens fyra körfält till körfält endast för kollektivtrafik, ser förvaltningen som positivt. På så sätt kan man öka tillgängligheten till området, man skapar en tryggare trafikmiljö och kan få fler att välja miljövänliga transporter. Förslaget att utveckla Ryda och Nordskogen genom att bygga en blandad stadsdel med fokus på bostäder ser förvaltningen som en god idé. Förvaltningen vill dock understryka att det då är av stor vikt att det också sker en utbyggnad av gång- och cykelvägar för att på så sätt undvika bilberoende och öka tryggheten i trafikmiljön. Dessutom anser förvaltningen att man behöver ta hänsyn till redan befintliga verksamheter, så som föreningslokaler, som kan komma att påverkas av planen. I strategin att tillgängliggöra rekreationsområdena vill förvaltningen understryka vikten av att knyta samman Sjöbo i öst- västlig riktning. Här bör fokus vara på gång- och cykelvägar med tydlig skyltning och bra belysning. Detta för att öka den upplevda tryggheten. Dessutom ser förvaltningen att det skulle vara önskvärt att anlägga en gångväg även på den västra sidan utmed Viskan, från Almenäs till Ålgården. Detta för att ytterligare knyta samman områdena och göra Viskan mer tillgänglig. Konsekvenser Vid exploatering av områdena vill förvaltningen understryka att kompensationsåtgärder behövs genomföras. Exempelvis skapa fler gång- och cykelvägar, närparker och ta hänsyn till de redan befintliga verksamheterna, så som föreningslokaler.

115 1 (1) /KS Handläggare: Jonas Hallberg Enligt sändlista Samråd Strategisk plan för Sjöbo Stadskansliet har tagit fram ett förslag till Strategisk plan för Sjöbo. Planen sänds nu ut på samråd till berörda. Syftet med planen är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstrafiken flyttats till den nya förbifarten. I den strategiska planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa fler bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtrafik. Den strategiska planen finns tillgänglig digitalt på kommunens webbplats boras.se. Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på plan 2 i Stadshuset, Kungsgatan 55 i Borås, Sjöbo Bibliotek samt i Framtid Sjöbos lokaler vid Sjöbo torg. Samrådstid: 2 juli 30 september 2015 Frågor: Eventuella frågor besvaras av Richard Mattsson, Strategisk samhällsplanerare, tfn eller e-post Ert yttrande lämnas skriftligt senast den 30 september 2015 till eller till: Borås Stad Kommunstyrelsen Borås STADSKANSLIET Borås den 1 juli 2015 Jonas Hallberg Strategisk samhällsplanerare

116 Jonas Hallberg Datum Sida 1(2) Dnr 2012/KS Strategisk plan för Sjöbo Sändlista Statliga myndigheter, mm Länsstyrelsen Västra Götaland Trafikverket, Samhälle Lantmäterimyndigheten, Borås Polismyndigheten Kommunala nämnder Arbetslivsnämnden Fritids- och folkhälsonämnden Kulturnämnden Lokalförsörjningsnämnden Miljö- och konsumentnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Servicenämnden Sociala omsorgsnämnden Stadsdelsnämnden Norr Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Kommunala och mellankommunala bolag och organisationer AB Bostäder i Borås BoråsBorås AB Borås Energi och miljö AB Borås Elnät AB Borås kommuns parkerings AB Borås Lokaltrafik AB Industribyggnader i Borås AB Boråsregionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Borås Djurpark AB Övriga Borås GIF Borås Naturskyddsförening Brottsförebyggande rådet Centrala pensionärsrådet Cykelfrämjandet Fastighetsägarna Framtid Sjöbo Funktionshinderrådet POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Kungsgatan 55 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON vx FAX

117 Företagarna i Borås Hyresgästföreningen Invandrarrådet SPRF Ungdomsrådet Viskans vattenråd Västtrafik 2

118 Strategisk plan för SJÖBO Borås Stad SAMRÅDSHANDLING

119 Innehåll Strategisk plan för Sjöbo 3 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Avgränsning 3 Process 3 Förutsättningar 4 Borås Översiktlig planering 4 Grönområdesplan 4 Angränsande strategiska planer 4 Detaljplaner 5 Övriga planeringsförutsättningar 5 Sjöbo i dag 6 Natur och rekreation 6 Bebyggelse 6 Trafik 6 Service 6 Översiktskarta med markerad plangräns Strategier/förslag 7 Strategier 7 Förtäta längs busstråket 7 Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter 7 Utveckla Ryda och Nordskogen 7 Öka möjligheterna för service 10 Tydliggör Sjöbos entréer 10 Tillgängliggör rekreationsområdena 10 Konsekvenser 11 Bebyggelse 11 Trafik 13 Natur och rekreation 13 Service 13 Störningar 13 Sociala konsekvenser 14 Fortsatt arbete 14 Etapper 14

120 Strategisk plan för Sjöbo Sammanfattning Med en förflyttning av trafikflödena från Fristadsvägen till förbifart Sjöbo har förutsättningarna för hela stadsdelen förändrats. Detta innebär både möjligheter och utmaningar. Med mindre trafik blir stadsdelen tystare och tryggare, men samtidigt försvinner lite av den puls som funnits längs Fristadsvägen och de som tidigare stannade och handlade passerar inte längre genom området. För undvika att Sjöbo blir en isolerad stadsdel med minskat underlag för service och handel och istället ta till vara på de möjligheter som uppstått har Borås Stad tagit fram en strategisk plan för Sjöbo. Arbetet med den har resulterat i sex strategier för hur kommunen vill att Sjöbo utvecklas. Dessa är: - Förtäta längs busstråket - Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter - Utveckla Ryda och Nordskogen - Öka möjligheterna för service - Tydliggör Sjöbos entréer - Tillgängliggör rekreationsområdena Med en utveckling enlig dessa strategier bedöms stadsdelen tillsammans med Ryda kunna få ytterligare invånare, vilket är positivt för både Sjöbo som stadsdel då det innebär möjligheter till bibehållen och utvecklad service men även för Borås som helhet. Sjöbo skulle vara väl förberett för en framtida snabbusslinje och de värdefulla natur- och rekreationsområdena som finns i närområdet skulle bli tillgängligare för fler. Det skulle samtidigt vara möjligt att förbättra och förlänga de spridningskorridorer för djur- och växtliv som finns till och igenom stadsdelen. Bakgrund I samband med framtagande av planprogrammet för Sjöbo förbifart konstaterades att med den nya förbifarten skulle stadsdelen Sjöbo få helt andra förutsättningar. Med markant minskad biltrafik genom stadsdelen skulle förutsättningarna ändras vad gäller exempelvis buller, luftföroreningar, trafiksäkerhet mm, vilket skulle ge möjlighet att förtäta och utveckla stadsdelen. En ytterligare anledning till att den strategiska planen har initierats är att en snabbusslinje, BRT, på stadens mest välanvända busslinje studerats och att en sådan linje i så fall behöver egna körfält. Under 2012 skedde ett antal tidiga dialoger med boende och verksamma på Sjöbo. I detta arbete togs bland annat SWOT-analyser fram, där deltagarna fick beskriva styrkor och svagheter med Sjöbo liksom möjligheter och hot. Den här strategiska planens innehåll och resonemang bygger delvis på de tankar som framkom i dessa dialoger. Syfte Syftet med den strategiska planen är att studera möjligheterna att förtäta kring Fristadsvägen. Den strategiska planens syfte är också att lyfta de strategiska utvecklingsmöjligheterna i stadsdelen som helhet i samband med att genomfartstrafiken försvinner. Syftet är också att studera möjligheten till en omvandling av industriområdena Ryda och Nordskogen. Vidare är syftet att förbättra underlaget för service och kollektivtrafik samt öka närheten till Viskan, Rya åsar och Almenäs. Avgränsning Den strategiska planen omfattar stadsdelen Sjöbo, men även Ryda och Almenäs väster om Viskan och Nordskogen i öster. Planområdesgränsen går i söder i Sjöborondellen, i öster vid Förbifart Sjöbo, i norr i Öresjö och i väster i Björbobacken. Process Den strategiska planen visar, i stora drag, vad kommunen vill med det aktuella området. Planen kommer att ligga som stöd för kommande beslut rörande Sjöbo. Detta kompletteras med en beskrivning av vad som behöver utredas vidare och vem som ska göra detta vilket möjliggör en uppföljning av arbetet. När den strategiska planen är godkänd kommer den att efterföljas av ett antal detaljplaneuppdrag vilkas syfte är att realisera de strategier som redovisas i planen. Den processen sker enligt Plan- och bygglagen, PBL. Avstämningar har skett med övriga förvaltningar och statliga verk under arbetets gång i olika frågor. Arbetet har flera beröringar med annan aktuell planering och infrastrukturutbyggnad. SAMRÅD 3

121 Förutsättningar Borås 2025 I Borås Stads vision, Borås 2025, som godkändes 2012, beskrivs kommunens vision vilken även fördjupas i sju strategiska målområden. Den strategiska planen följer visionen bland annat genom att den skapar fler mötesplatser, skapar bättre möjligheter för barn och unga att utvecklas och lära i närmiljö, skapar underlag för god och utbyggd kollektivtrafik samt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. (Stadsdelspark) liksom de röda och gröna stråken vid Örestrand. Trollskogen, inklusive Sjöboparken och Trollparken, är en Stadsdelspark med Klass II, vilket innebär mycket högt värde. Inom Sjöbo finns dessutom flera närparker, träffpunkter, röda och gröna stråk som klassats som Klass III och IV, vilket betyder högt värde respektive visst värde. Översiktlig planering Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Nästan samtliga av översiktsplanens spelregler är relevanta för planområdet, och den markanvändning som föreslås i den strategiska planen bedöms följa spelreglerna liksom översiktsplanens intentioner. I den till översiktsplanen tillhörande bilagan med möjlig markanvändning föreslås ett antal olika förändringar på Sjöbo, där bland annat upprustningen av Fristadsvägen är en. Ett antal möjliga lägen för bostadsbebyggelse föreslås dessutom. Vissa av dessa finns kvar i den strategiska planen. Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan för Borås, vilken förväntas antas under Den strategiska planen för Sjöbo är framtagen med ambition att överensstämma med de grundläggande strategierna i den kommande översiktsplanen. Angränsande strategiska planer Grönområdesplan I och i anslutning till Sjöbo finns flera naturområden och stråk som har bedömts ha högt värde i kommunens grönområdesplan. Grönområdesplanen är ett underlag till kommunens översiktsplan, men även för övrig planering och byggande, och har som syfte att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen. De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för staden. Grönområdena har fått följande indelning: Strövområden, Stadsdelsparker, Närparker, Träffpunker, Gröna stråk för djur- och växtliv samt Stråk för människan (röda stråk). Väster och öster om planområdet finns Strövområden, båda med Klass I (högsta värde), i Ryaåsar och Kypeområdet. Klass I har även Almenäs 4 Utsnitt ur Grönområdesplanens inventeringsbilaga. Den strategiska planen för Sjöbo ligger intill två andra pågående strategiska planer. Den strategiska planen för Knalleland har varit ute på samråd och förväntas antas innan sommaren. I den strategiska planen för Knalleland finns ett antal förslag som behöver realiseras för att utbyggnaden av förslagen i den strategiska planen för Sjöbo ska kunna ske utan negativ påverkan på framförallt trafiksystemet. Mellan den strategiska planen för Sjöbo och den för Knalleland finns ett område som inte är del av någon av planerna. Detta område, alltså mellan Sjöborondellen och Erikslundsgatan, studeras separat. Nordost om Sjöbo pågår en strategisk plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör. Dess påverkan på aktuell plan är liten då större delen av den trafik som skulle kunna alstras av förslagen i den strategiska planen skulle ske via förbifarten. STADSKANSLIET - STRATEGISK SAMHÄLLSPLANERING

Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-05-20 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter

Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-12-08 Diarienummer 2015/FF0160 041 Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter Förslag till beslut Fritids-

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Vi tar gemensamt ansvar

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder 2015 Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 5 2.1 Människor möts i Borås... 5 2.2 Vi tar gemensamt

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Budget facknämnder 2014:2. Fritids- och folkhälsonämnden

Budget facknämnder 2014:2. Fritids- och folkhälsonämnden Budget facknämnder 2014:2 Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Omvärldsanalys...4 3 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer...6 3.1 Människor möts i Borås...6 3.2 Vi

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

1(15) PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25. Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05

1(15) PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25. Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05 1(15) Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05 Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontor, Sturegatan 38 Paragrafer: 110-124 Sammanträdet ej offentligt för allmänheten 110-111. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012 Delårsrapport 2012 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning Juni 2012 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden 1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Bilagor: Årsredovisning Fritids- och folkhälsonämnden, Bilaga 1 Verksamhetssammanställning 2016 och Bilaga 2 DB-blanketter 2016

Bilagor: Årsredovisning Fritids- och folkhälsonämnden, Bilaga 1 Verksamhetssammanställning 2016 och Bilaga 2 DB-blanketter 2016 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2017-02-20 1 (2) 21 2016/FF0211 042 Årsredovisning 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden Under året har Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat med totalt 13 uppdrag.

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Egen organisation... 5 3 Nämndens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget

Verksamhetsplan och Budget Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015 1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer