FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning"

Transkript

1 En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg

2 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien Marknadsföring Kursen i marknadsföring gav mig en insikt i att det är på marknaden som företaget måste söka och finna sitt berättigande och det är där som såväl möjligheter som problem skapas. Den gav mig också kunskaper om vad som är marknadsföringens uppgifter inom olika typer av organisationer och vilka möjligheter och hot som möter marknadsföraren på heterogena och ständigt föränderliga marknader. Kursen gav mig också färdigheter i att analysera marknadssituationer, upprätta såväl strategiska som taktiska och operativa planer och följa upp kort- och långsiktiga effekter av marknadsföringsarbetet. Vidare var målet att kunna delta i kvalificerade diskussioner om beslut som förutsätter kunskaper om marknader och marknadsföring och skaffa mig förmåga att bedöma företags och organisationers marknadsbeteende. Kursen gavs vid Handelshögskolan i Göteborg. Försäljningsakademien i Mölnlycke och Göteborg är en skola för vuxenutbildningar som har samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Styrkan med skolans utbildningar är att de är starkt förankrade med yrkeslivet då en tredjedel av utbildningarnas innehåll är LIA (lärande i arbete) dvs. arbetsplatsförlagd praktik. Jag studerade vid FörsäljningsAkademien på utbildningen Marknadsföring och försäljning. Utbildningen bedrevs av lärare med karriärer i näringslivet och skolan hade nära samarbete med företag som gästade oss och föreläste i olika ämnen inom marknadsföring- och försäljning. Jag fann ämnet marknadsföring och kommunikation allra mest intressant och givande och utbildningen fick mig att studera dessa ämnen vidare på universitetsnivå. I denna skrift beskriver jag utbildningens innehåll. 3 Marknadsföring 3 Företagsekonomi grund 3 Företagsekonomi forts. Text och Formgivning: Rikard Jedhammar Foto: Rikard Jedhammar Morguefile.com Muntlig och skriftlig kommunikation Engelsk muntlig och skriftlig kommunikation Projektledning Affärsjuridik Relationik Praktisk försäljning Effektivt försäljningsarbete Internet och webbdesign MS Office påbyggnad Desktop publishing Företagsekonomi grund Gav en bred orientering om företag och dess verksamhet och en helhetsbild av ett företags ekonomi. Även kunskaper och begrepp inom områdena redovisning, kalkylering och marknadsföring. Kursen var också förberedande för nästa kurs i företagsekonomi. Företagsekonomi fortsättningskurs Kursen gav mig insikter om företagens roll i samhället, deras betydelse för samhällsekonomin och relationer mellan företag och övriga aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Även kännedom om de grundläggande företagsekonomiska teorier och modeller som vanligen används inom företag och andra typer av organisationer för att beskriva en verklighet eller lösa olika former av beslutsproblem. 8 Elektronisk handel Kursen gavs vid Handelshögskolan i Göteborg. 9 Tre perioder lärande i arbete (Praktik)

3 4 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 5 Muntlig och skriftlig kommunikation Projektledning Kursen gav en ökad tilltro till min egna språkliga förmåga och gav tillfälle att visa prov på färdigheter i svenska språket i tal och skrift. Lärde mig också att bli medveten om de faktorer som påverkar den ömsesidiga förståelsen mellan säljare och köpare och därmed förstå kommunikationens effektivitet. Gav mig också kunskaper för att: Bygga upp en argumentation och framföra ett budskap på ett övertygande sätt, tillägna sig olika tekniker för muntlig framställning av både oförberedda och förberedda tal, kunna delta i debatter som ordförande såväl som deltagare, kunna visa på en insikt om att språket utgör ett positivt redskap i samband med möten människor emellan, arbeta med språket på ett undersökande och experimenterande sätt, orientera mig om olika former av språkanvändning och principer för skrivregler och olika språkriktighetsproblem, behärska momenten referatskrivning, textredigering och rapportskrivning, muntligt presentera ett skriftligt individuellt arbete, uppvisa ett fördjupat språkmedvetande genom att befästa ämnets basfärdigheter såsom att läsa, tala, skriva och lyssna, belysa det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. I denna kurs tilldelades jag stipendium för bästa prestation vid examen. Lärde mig hur projekt skall läggas upp och drivas. Kursen gav också kunskaper i målstyrning och tillhandahöll ett antal projektverktyg och checklistor som praktiskt används i ett projektarbete. Projektledarens kompetens analyserades samt dennes förmåga att leda projektmedlemmar som ledaren formellt inte är chef över. Kursen gav mig också en bild av vilka faktorer som påverkar mänskliga beteenden och människors motivation. Jag och några studiekamrater utförde ett praktiskt projektarbete. Vi deltog på mässan Kunskap och Framtid vid Svenska Mässan i Göteborg 9-11 november Där informerade vi om och marknadsförde FörsäljningsAkademiens utbildningar Marknadsföring & Försäljning samt Teknisk försäljning. Engelsk muntlig och skriftlig kommunikation Affärsjuridik Relationik Fördjupade mina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Utvecklade förmågan att använda språket i internationella kontakter. Jag lärde mig att både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. Ett mål i kursen var också ett rikare ordförråd vad avser marknadsföring och försäljning. Jag lärde mig: Ett väl utvecklat ordförråd anpassat till olika affärssituationer och verbalt kunna använda mig av detta ordförråd Att kunna skriva och besvara engelska affärsbrev Att på ett tillfredställande sätt, kunna delta i debatter och framföra min åsikt Att skriftligt sakkunnigt kunna presentera åsikter och debattinlägg på god engelska Kursen gav en förståelse för företagsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar och då även anknyta till internationell rätt. Kursen gav också fördjupande kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Även att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument som förekommer i affärslivet och i en säljares vardag. Kursen gav också kunskap om olika sätt att förebygga och lösa konflikter i affärslivet samt om rättsväsendets uppbyggnad och funktion. Utvecklade förmågan att se, medverka och utveckla sociala relationer genom att aktivt ta del i grupprocesser samt utveckla förmågan till personlig reflektion. Genom en tvärvetenskaplig inriktning erhålla en förståelse för olika utvecklingsperspektiv samt en kunskap om olika psykologiska aspekter på mötet mellan människor.

4 6 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 7 Praktisk försäljning Kursen gav mig kunskaper om och färdigheter i det praktiska försäljningsarbetet mellan företag, business to business. Den gav också en insikt i säljprocessens samtliga steg och hur den kontinuerligt ökande konkurrensen ständigt ställer krav på försäljningsarbetet. Kursen belyste också vikten av långsiktighet i affärsrelationer och behandlade också etik och moral inom försäljning. Effektivt försäljningsarbete Det övergripande målet var att lära mig metoder för planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser. Kursen belyste också hur ett företags säljstrategi arbetas fram och den gav också kunskaper i hur målstyrning och nyckeltal används i försäljningsarbetet, samt en orientering i grunderna inom säljledning. Även kännedom om hur verktyg för marknadssegmentering och kundkategorisering skall användas. Internet och Webbdesign Kursen gav träning i informationssökning via sökmotorer och databaser. Den medverkade också till att skapa ett källkritiskt förhållningssätt till funnen information, liksom diskutera upphovsrättliga frågor och nätetik. Kursen gav också ett producerande perspektiv och gav grundläggande färdigheterna för att publicera på Internet genom grundläggande kunskaper i HTML-layout och grafisk publikation för skärm och innefattade också färdigheter i att hantera en serie verktyg för detta ändamål. Microsoft Office påbyggnad Utvecklade färdigheterna i avancerade tillämpningar av moderna persondataprogram, samt ge fördjupade kunskaper i att hantera filer samt kunskap om optimal integrering mellan olika program. Utveckla även förmågan att använda OLE-teknik (Object Linking and Embedding) och också ge förståelse för hur de olika teknikerna kan vara arbetsbesparande.

5 8 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 9 Desktop Publishing Kursen gav kunskaper i att använda program för datorstödd framställning av dokument och trycksaker, bl.a. Adobe Indesign och Photoshop. Den gav också kunskap i programmens användningsområden som illustration, layout, inläsning och retuschering samt ge kunskap om bildformat och hantering av bilder för olika ändamål. Även kunskap om lagar och etik inom området. Elektronisk Handel Gav kunskaper om hur den elektroniska handeln idag är uppbyggd, både avseende den direkta handel och den marknadsföring som sker via Internet. Insikt gavs i den mycket snabba utveckling som sker inom området och vilka konsekvenser detta kan få för traditionell marknadsföring och försäljning och för den distribution som är uppbyggd för dagens handel. Jag fick lära mig: Utnyttja programmens möjligheter i olika arbetsuppgifter, integrera program för olika ändamål, använda programmets funktioner för att omsätta idéer till rationella produkter, Tillämpa typografi och layout inom olika användningsområden, redogöra för etiska och rättsliga regler av betydelse för området. LIA Lärande i arbete Under utbildningen gjorde jag praktik under tre perioder á nio veckor hos: Carl Bechem Scandinavia Försäljning av oljor och smörjmedel till industrier Valora Trade Sweden Säljbolag inom dagligvaruhandeln Spendrups Bryggeri Tillverkning av drycker och försäljning inom dagligvaruhandeln och servicehandeln.

6 Rikard Jedhammar

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer