Slutrapport projektgenomförande - ETU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - ETU"

Transkript

1 Stockholm Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Testade webbplatser Testpanel Bakgrund Ökad efterfrågan på e-handel Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning Inget prioriterat område Behov hos e-handelsbranschen Att använda riktlinjer korrekt är svårt Syfte och målgrupp Syftet med projektet Målgrupp Projektets mål Effektmål Resultatmål Redogörelse av projektresultatet Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Viktiga insikter Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu? II

3 1 Inledning ETU har under året genomfört en studie på temat Handel och betalning för alla. Vi ville hitta bra lösningar för olika moment (delar) på en webbplats. E-handelsplatserna har samma moment när användarna handlar, som exempelvis lägga varor i en varukorg och betala. Vi ville genom att bland annat göra tester med användare och analysera webben hitta lösningar och skapa kriterier som kan användas för att öka tillgängligheten på e-handelswebbar. Om e-handelsplatser skulle använda WCAGs riktlinjer och komplettera med de kriterier som vi har kommit fram till så tror vi att fler användare skulle kunna hitta varor och genomföra köp på e-handeln. Detta skulle gynna både användare i form av förbättras upplevelse och e-handlarna för att de får sälja mer. Kriterierna ligger ute på vår webb och vi sprider dem kostnadsfritt. 2 Allmän information Företag/Organisation: Ewertson och T. Utbildning AB (ETU AB) Projektnamn: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Kvalitativ studie av e-handelsplatser utifrån användarperspektiv och tillgänglighet Erika Berglund och Stina Johansson, ETU Från till (från datum till datum) 1

4 3 Sammanfattning Våren 2012 fick vi en möjlighet att genomföra projektet e-handelswebbplatser för alla. Genom denna möjlighet har vi analyserat sex e-handelsplatser och utfört tester med användare på dessa. Efter att ha sammanställt testerna så har vi hittat kriterier som förbättrar möjligheten för alla att kunna hitta och beställa produkter. Kriterierna delades upp i två dokument, korta kriterier och kriterier med goda exempel på lyckade lösningar som fungerade bra. Kriterierna vi föreslår har självklart sin grund i den internationella WCAGstandarden för att göra webbplatser tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. Vi menar att e-handlarna ska följa WCAGs-riktlinjer i första hand, våra kriterier ska ses som ett komplement till dessa. I våra kriterier har vi listat de åtgärder som vår studie visar skulle göra e-handelsplatser väldigt mycket lättare att använda för väldigt många användare. Och därmed öka försäljningen hos företagen med e-handelsplatser. Det är viktigt att understryka att den testperson utan någon funktionsnedsättning i stort sett upplever samma svårigheter som testpersonerna med någon form av funktionsnedsättning. Det förstärker vår tes att det bästa är att göra rätt från början och bygga en e-handelsplats för alla användare. Kriterierna innehåller till exempel råd om hur sökningen och filtrering ska vara utformade, hur en varukorg ska presenteras och hur produkter ska visas. Detta ska underlätta för användaren att hitta produkter och kunna läsa om proeukter och att slutligen genomföra köpet. Spridning av kriterierna har inletts med utskick via Svensk Distanshandel och deltagande på två mässor e-handelsdagarna och Online marketing & e-handel. 3.1 Testade webbplatser Dessa e-handelsplatser ingick i projektet: CCHobby Netonnet CDON Oriflame Brandos Tretti.se 3.2 Testpanel Testpersoner som ingick i testerna (10 testpersoner): En synsvag med förstoringsprogram 2

5 En rörelsehindrad som använder rullmus. Två dyslektiker, en med programvara för uppläsning som hjälp En med neuropsykologisk diagnos En gravt synskadad med skärmläsare och talsyntes En äldre En som inte har svenska som första språk En med förvärvad hjärnskada (Stroke) En normalanvändare 4 Bakgrund 4.1 Ökad efterfrågan på e-handel Det finns många användare som vill handla på en e-handelsplats, e-handelns försäljning har ökat de senaste åren och utgör nu 4,4 procent (2010) av detaljhandelns omsättning (statistik från handelns utredningsinstitut). I SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet 2009 framgår det att användarna förväntar sig att kunna interagera med webbplatsen på ett intuitivt och användbart sätt vid en köpsituation. Att e-handelsplatsen är enkel att använda är viktigare än priset. 4.2 Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning För användare som har en funktionsnedsättning är e-handel ett utmärkt sätt att självständigt kunna handla varor och tjänster. Användare med funktionsnedsättningar har olika behov dels utifrån hjälpmedel och/eller funktionsnedsättning för att det ska vara en tillgänglig och användbar e- handelswebb. För att kunna handla krävs att e-handelsplatsen är utformad på ett sätt som möjliggör att så många som möjligt kan använda e-handelsplatsen. 4.3 Inget prioriterat område Vid kontakt med representanter för e-handelsplatser så har vi upptäckt att tillgängligheten inte är prioriterad. Vi gjorde en studie tillsammans med Synskadades Riksförbund (SRF, 2009) som delvis handlade om e-handel för dem som är synskadade. Det visade att 63% använde hjälp för att utföra ett köp på e- handelsplatser. Att involvera användare i utveklingen är inte heller ett prioriterat område visade Usability Partners studie där de intervjuade 10 e-handelsföretag. 4.4 Behov hos e-handelsbranschen I vår kontakt med E-handelsplatsansvariga har vi fått frågor om praktiska råd för att göra en e-handelsplats tillgänglig. Vi har då upplevt svårigheter med att ge bra praktiska råd för just e-handelsplatser, förutom de som finns i riktlinjerna för webbplatser i stort. Under de senaste åren har vi försökt att påverka e-handelsbranschen för att få dem att förbättra tillgängligheten och användbarheten. Vi har kontakter med 3

6 Svensk Distanshandel, Svensk Handel och SRF för att försöka hitta ett sätt att komma igång att påverka e-handelsföretag att ta med tillgänglighet och användbarhet som en naturlig del när de skapar e-handelsplatser. Vi har genom samarbeten med Svensk Distanshandel och Svensk handel hållit föredrag om tillgänglighet samt även ringt direkt till webbplatsansvariga och utvecklare. Vid dessa kontakter upplever vi att de inte har rätt kunskap när det gäller tillgänglighet och vilka fördelar det innebär att jobba med tillgänglighet. En vanlig uppfattning är att tillgänglighet bara har med funktionsnedsättning att göra och ser inte att det förbättrar för alla användare. 4.5 Att använda riktlinjer korrekt är svårt Det finns riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Riktlinjer för webbutveckling. Det finns även principer för användbarhet (bland annat att utgå från webbdesign, interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design). För att skapa en e-handelsplats som är användbar och tillgänglig så bör den som tar fram webbplatsen följa riktlinjer och principer och använda dessa korrekt utifrån användarnas behov. Vi ser att det finns ett behov av handfasta praktiska kriterier (tolkningar) och exempel på vad som fungerar för att just en e-handelsplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. 5 Syfte och målgrupp 5.1 Syftet med projektet Det övergripande syftet med studien är att öka tillgängligheten och användbarheten på e-handelsplatser. Detta gynnar alla användare och särskilt personer med speciella behov. Vi utgick från tanken med Design för alla som innebär att vi inte föreslår särlösningar för dem som har störst behov utan istället inspireras att utforma lösningar som passar alla utifrån dessa behov. Lösningarna ska alltså passa så många användare som möjligt. Hur ska en e-handelsplats fungera för att vara tillgänglig för alla? Svaret är inte så enkelt förutom rådet att följa WCAG:s riktlinjer och andra riktlinjer kring användbarhet och design av webbplatser. Det finns inte så mycket som är specificerat för just e-handelsplatser. Det kan vara svårt för utvecklare och webbägare att tolka riktlinjerna och veta hur dessa bäst ska användas på e- handelsplatser, därför ville vi genom denna studie: 1. Ta fram kriterier för hur en bra e-handel ska fungera och vara utformad för att vara bra för så många användare som möjligt utifrån tanken med design för alla. Våra kriterier kommer att följa de olika riktlinjerna som redan finns men vara praktiska tillämpningar för att hjälpa utvecklare att hitta lösningar som är tillgängliga och användbara för alla. 2. Ta fram goda exempel på moment som fungerar bra på e-handelsplatser utifrån användaren upplevelse. 4

7 Vårt antagande är att det generellt finns liten kunskap hos dem som jobbar med e-handelsplatser när det gäller tillgänglighet samt vilka fördelar det finns med att skapa tillgängliga och användbara webbplatser. Vår tanke är att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser genom att: Samarbeta med befintliga nätverk inom distanshandel för att sprida resultatet från studien. Sprida resultatet till dem som är ansvariga för eller utvecklar e- handelsplatser Sprida resultatet till de som tar fram publiceringsverktyg till e- handelsplatser. Som extra effekt av studien fick även ansvarig för webbplatser som testas i studien ta del av resultatet och fick förslag till förbättringar utifrån testerna. Vår förhoppning var att förbättringar skulle genomföras och att ansvarig kan fungera som inspiratörer för andra inom branschen. På så sätt sprids kunskapen på ännu ett sätt. Vi har uppfyllt syftet genom att vi har tagit fram ett dokument med korta kriterier och ett dokument med korta kriterier och goda exempel för att förklara kriterierna. Kriterierna har delats upp i generella kriterier och kriterier för olika moment. Att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser är svårt att se effekt på efter så kort tid. Det vi har gjort är: Delat ut kriterier på mässan distanshandelsdagen och Online marketing & e-handel Skickat alla resultat och rapporter och erbjudit redovisning av resultaten till de ansvariga på de e-handelswebbarna som ingick i studien. Publicerat kriterierna på vår webbplats. Kontaktat tidningar för publicering. Kontaktat befintliga nätverk för att sprida kriterierna som Svensk distanshandel, Svensk handel. Fått publicerat en artikel på ehandel.org där vi berättar om kriterierna. Bjudit in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Tyvärr fick vi inte nog med deltagare för att kunna genomföra detta. Detta spreds genom köpta adresser, Svensk distanshandels utskick och Svensk Handel. Bjudit in till utbildning kring kriterierna i Stockholm och Göteborg. 5.2 Målgrupp I vår studie utgick vi från tanken med Design för alla. Syftet med Design för Alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För 5

8 att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information kort sagt allt som är formgivet och gjort av människor för människor vara tillgängligt och användbart för alla människor i samhället och svara mot en ökande mänsklig mångfald. (EIDD:s förklaring om Design för Alla) De som gynnas av att kriterierna följs är alla som använder e-handel, eller kan tänkas börja använda e-handelsplatser i framtiden. Vi vet att det finns grupper som har svårare att använda webbplatser och därför inriktade vi vårt projekt på att göra tester tillsammans med de grupperna. Målgruppen för att läsa och lära av kriterierna är i första hand: dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel dem som utvecklar e-handelsplatser dem som har e-handelsplatser 6 Projektets mål 6.1 Effektmål Långsiktigt mål med studien är att öka tillgänglighet och användbarhet på e- handelsplatser enligt tanken bakom Design för alla. Det första målet var att ta fram kriterier och praktiska exempel som ökar tillgängligheten och användbarheten på en e-handelsplats. Dessa kriterier och exempel ska användas för att öka kunskapen. Det andra målet var att öka kunskapen hos dem som arbetar med e-handel genom att sprida resultatet: till dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel till dem som utvecklar e-handelsplatser till dem som har e-handelsplatser 6.2 Resultatmål Vårt resultatmål var att ta fram kriterier och goda exempel samt öka kunskapen, vilket möjliggör att e-handelsplatser kan bli mer tillgänglig och användbar. Att det ska finnas kriterier för en användbar och tillgänglig e- handelsplats. Att det ska finnas exempel på god tillgänglighet och användbarhet, uppdelat på olika moment på en e-handelsplats Att öka kunskapen genom att alla utvalda webbplatsers ansvariga får information om resultatet från studien. Redovisningen görs även från resultat av utförda tester (WCAG analys och tester med användare). 6

9 Att öka kunskapen genom att sprida resultatet via olika kanaler bland annat e-handelsdagarna och nätverk som Svensk Distanshandel och Svensk Handel. 7 Redogörelse av projektresultatet 7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler I studien genomförde vi WCAG-analyser och tester med användare på sex webbplatser. Dessa undersökningar sammanställde vi i två rapporter per webbplats. Dessa rapporter levererade vi till de sex e-handelsplatserna. Utifrån dessa rapporter sammanställde vi kriterier för hur en e-handelsplats skulle fungera. Dessa kriterier ligger ute på vår webbplats. För att göra kriterierna lättare att förstå så tog vi fram ett dokument med kriterier med goda exempel. Där vi har plockat goda exempel från de sidor som ingick i studien. De korta och de långa kriterierna har vi sedan använt för att sprida resultatet till e-handlare och utvecklare. 7.2 Viktiga insikter Insikt från undersökningen Det blev väldigt tydligt att de flesta användarna hade problem med samma moment på webbplatserna. Det som var stora problem för någon var irriterande för en annan. Så att förbättra momentet skulle underlätta för alla inte bara för personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Det var svårt att få hjälp från e-handlarna med feedback, de hade inte tid och engagemang i den utsträckning vi hade hoppats. Vi ser ändå i efterhand att de har gått in och gjort förändringar på sina webbplatser utifrån de råd vi har förmedlat i våra rapporter. Bland annat så har tretti.se flyttat sin kundvagn från sidfoten till att istället ligga till höger på sidan enligt våra rekommendationer. Ett annat exempel är Oriflame som flyttade undernavigeringen till vänster istället för att den var placerad till höger Insikt från spridningen av resultatet Vi har fått många positiva reaktioner när vi talat med representanter för e- handelsbranschen. De tycker att det är intressanta frågor, men samtidigt upplever vi att branschen är svår att bearbeta. De har inte tänkt på dessa aspekter tidigare och vi upplever att de tror att tillgänglighet enbart hjälper handikappade, vilket inte är deras målgrupp. Vår insikt är att det inte bara är att sprida kriterierna utan att det krävs ett långsiktigt arbete med att försöka bearbeta marknaden. 7

10 8 Redogörelse av projektets genomförande 8.1 Genomförandeplan/tidplan Etapp 1 - Projektplanering och insamling av sekundärdata Genomfördes mellan till Steg i etapp: Insamling av teori Urval Framtagning av testpanel Framtagning av testformuleringar Resulterar i rapporterna Projektplan och testplan. Dessa levereras till PTS tillsammans med etapprapporten. Urval av referensgrupp och webbplatser För att få intresserade att ingå i referensgruppen och att vi skulle genomföra tester på webbplatsen så genomförde vi olika saker för att intresserade grupper. Vi publicerade information om PTS tävling samt att vi letade efter intressanta e-handelswebbplatser samt referensgrupper på vår egen webbplats. Vi skickade ut samma information till branschorganisationen Svensk tillgänglighet som spred informationen till medlemmar. Svensk Distanshandel skickade ut ett erbjudande att delta i projektet till sina medlemmar. 8

11 Vi tittade på Internet och kontaktat företag med intressanta e- handelswebbplatser. Vi tittade bland annat på e-handelswebbplatser som hade fått webbutmärkelser eller blivit omnämnda på Internet. När slutdatum för anmälan hade gått ut valde vi ut sex e-handelswebbplatser som ingick i studien. Det blev: 1. Netonnet 2. CChobby 3. Brandos 4. Cdon 5. Oriflame 6. Tretti Urval av testmoment Det finns många saker som kan testas på en webbplats. Vi hittade och valde ut moment som finns på alla sex webbplatserna. De moment som vi valde ut att testa var. 1. Registrera dig som kund Fyll i information som krävs för att bli kund. 2. Logga in som kund Fyll i extra information om det behövs. 3. Hitta en produkt Använd menysystemet för att hitta en produkt 4. Läs mer om produkten - Produktsida 5. Lägg varan i varukorgen och Kontrollera varukorgen 6. Genomför köp Välj betalsätt: 1. Välj leveranssätt: 2. Slutför köp - godkänn din beställning (ev stanna innan sista steget i beställningen). När vi utförde testerna med testpanelen insåg vi att alla testpersoner utförde inte steget att logga in utan när de hade handlat fyllde de i kontaktinformation och blev kunder i det steget. Ingen av testpersonerna gjorde inloggning eller skapade en kundprofil innan de handlade. Vi tog bort momentet att logga in. Framtagning av testpanel För att välja ut testpersoner (totalt 10 personer) så valde vi ut testpersoner utifrån kriterier för vana och aktuell statistik och behov av anpassningar för att handla på en e-handelswebbplats. När vi har valde ut testpersoner tog vi hänsyn till: 9

12 Användaren ska vara över 18 år, eftersom personer under 18 år inte får handla enligt Avtalslagen (källa: Användaren ska ha viss vana av dator och Internet Användaren ska ha genomfört köp på någon e-handelsplats tidigare Detta är för att få ett utfall som inte påverkas av ovana vid mediet. Det finns många olika grupper som skulle kunna representeras i en sådan här studie, vi begränsade oss till dessa grupper: 1. Synsvag 2. Gravt synskadade 3. Läs och skrivsvårigheter, Dyslexi 2st 4. Inte svenska som första språk 5. Neuropsykiatriskt funktionshinder 6. Förvärvad hjärnskada 7. Nedsatt rörelseförmåga 8. Äldre (över 65 år) 9. Normalanvändare (används som jämförelse) Testpanelen valdes ut bland annat i vårt befintliga nätverk med testpersoner eller genom kontakter bland vårt nätverk. Vissa testpersoner var nya och några har varit med vid ett antal tester. Framtagning av testformuleringar För att genomföra testerna med användarna tog vi fram ett antal teststeg som testpersonen skulle genomföra i testen. Ett testprotokoll skapades utifrån de testmoment som skulle testas. Testprotokollet följde samma steg på alla webbplatser, men anpassades till den testade webbplatsens utbud, alltså produkter som de sålde. Testet innehöll också frågor som ställdes till användaren före och efter testen. Under de första testerna så insåg vi att användarna inte loggade in så därför tog vi bort det testmomentet Etapp 2 - Insamling av primärdata Genomfördes mellan till Datainsamling på respektive webbplats gjordes genom att vi genomförde en analys utifrån WCAGs riktlinjer samt 10 tester med användarna från testpanelen. Totalt för studien så gjorde vi 60 tester med användare och 6 analyser utifrån WCAG:s riktlinjer. Analys utifrån WCAG:s riktlinjer En analys genomfördes med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analysen gjordes utifrån WAI:s riktlinje WCAG 2.0 prioriteringsnivå A, AA (och ibland även AAA). Vi valde ut ett antal sidor som främst innehöll testmomenten som testpanelen testade. 10

13 Vi gjorde en sammanfattning över webbplatsens brister och även resultatet för de valda webbsidorna eller momenten. Vi dokumenterade problem som vi hittade samt förslag på lösningar i en rapport. Rapporten sändes till ansvariga för e-handelswebbplatsen för utvalda webbplatser. Test med användarna i testpanelen Vid testen deltog en testperson och en person som protokollförde. Testen gjordes utifrån valda testmoment och teststeg som fanns i testprotokollet. Innan testen ställdes strukturerade frågor om testpersonen och dennes förförståelse. Det var parametrar som till exempel vana av dator och Internet, av e-handel och även vana av aktuell webbplats. Testen gjordes genom observation i kombination med att användaren fick tänka högt. Under testen observerade protokollföraren testpersonen och hade också en öppen dialog med användaren som fick tid på sig att reflektera och komma med förslag. Vi skrev ner observationer och förslag som kom fram i testen. Vi poängbedömde hur det gick att genomföra teststegen utifrån begreppen: Bra detta sätt att göra saker på tyckte testpersonerna var bra. Det kunde var ett bra exempel och kunde vara en förebild för andra. Förbättringsförslag Ett förslag från en testperson eller testledaren som kan medföra en väsentlig förbättring av användarupplevelsen. Det kan till exempel röra sig om layoutförändringar som kan förbättra användarupplevelsen och göra att användaren inte stannar upp. Det kan också vara enklare funktionsfel som länkar som leder fel eller stavfel. Allvarliga problem Användaren störs väsentligt av något på sidan / testmomentet. Kritiska problem problemet är ofta orsak till att användaren inte kan slutföra uppgiften. Det kan vara en situation där webbplatsen besegrar användaren. Det kan vara att problemet gör att användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. Det kan också vara allvarliga funktionsfel som gör att användare med hjälpmedel inte kommer vidare på sidan. Efter testen utfördes en semistrukturerad intervju där protokollförare ställde frågor om hur testpersonen upplevde e-handelsplatsen. Alla testpersoner fick samma frågor men svarsmöjligheten var öppen. För varje e-handelsplats i studien sammanfattades testresultaten i en rapport, tillsammans med rekommendationer för att förbättra tillgängligheten och användbarheten. 11

14 Leverabler Resultatet dokumenterades i rapporterna Rapport från WCAG analys och Rapport från användartest, två dokument per webbplats. I dessa rapporter presenterades resultatet från respektive e-handelsplats. Respektive e- handelsplats resultat levererades till representant från e-handelsplatsen. Vi blev en vecka försenad med leverans av två rapporter Etapp 3 - Bearbetning av data och rapportskrivning Genomfördes mellan till Bearbetningen av resultatet från analys och tester med testpanelen gjordes genom att vi sammanställde resultatet för varje webbplats. Detta för att få en helhetsbild av alla användares upplevelser. När vi sedan gjorde analys av det insamlade datat så utgick vi från resultatet från testerna med användarna. Detta utgjorde grunden. För att undvika att en viss grupp blir särskilt prioriterad är det viktigt att sammanställningen görs utifrån riktlinjer och expertkunskap om vilka följder olika åtgärder får. När vi skapade kriterierna så utgick från tillgänglighetsaspekterna från WCAGanalyserna och från användbarhetsaspekter från testerna. Vi kombinerade vårt empiriska resultat till våra teoretiska kunskaper, erfarenheter och referenser genom att göra en komparativ analys. Kriterier och goda exempel blir praktiska tips som följer befintlig teori, men också fungerar praktiskt med användare. Vi återkopplade resultatet med referensgrupp bestående av en representant från varje e-handelsplats som deltar i studien. Vi gjorde under projektets tid e-post utskick till ansvarig med chans att återkoppla. Vi återkopplade även till testpanelen med framtagna kriterier genom e-post för att de fick en chans att återkoppla med sina åsikter till resultatet. Det gjorde genom att vi skickade ut e-post till testpanelen. Vi hade svårt att få återkoppling av främst referensgrupperna trots att vi kontaktade dem ett flertal gånger. För att sprida dokumenten var vi även på Svensk distanshandels mässa Distanshandelsdagen och på Online marketing & e-handel där vi fick kontakt med leverantörer av publiceringsverktyg, webbplatsansvariga och utvecklare. Vi förlängde tiden för att kunna återkoppla till kriterierna till i slutet av februari, allt för att så många som möjligt skulle förstå kriterierna. Leverabler Vi levererade två dokument Studierapport och Kriterier i kortform. Dessa dokument användes för spridning av resultatet Etapp 4 Spridning av resultatet Genomfördes mellan till

15 Resultatet av studien, kriterierna har skickats till Svensk Distanshandels VD Jonas Ogwall. Vi arbetar för att få sprida informationen i deras nätverk. Svensk distanshandel har över 400 företag som är medlemmar. Vi fick en plats (monter) på mässan Distanshandelsdagen som hölls i 15 november i Borås. Vi delade ut kriterierna samt tog kontakt med andra utställare som utvecklade e-handelswebbplatser och sålda publiceringsverktyg. Vår försäljare Susanne Arnesson visade i montern hur det är att handla på e- handelswebbplatser som gravt synskadad, detta för att öka kunskapen kring tillgänglighet och kriterierna. Distanshandelsdagen är ett av Europas största event för distans- och e-handel. Vi deltog också som utställare i mässan Online marketing & e-handel som hölls i mars Där spred vi kriterier till deltagare och andra utställare. Vi har en etablerad kontakt med Svensk handel som har medlemsföretag. Hos dem ska vi få sprida informationen genom webbplatsen och förhoppningsvis på nätverksträffar. De e-handelsplatser som ingår i studien fick erbjudanden att få resultatet presenterat genom en rapport av resultatet och ett personligt möte med presentation av detta. Det var dock ingen som hade möjlighet att delta. Vi hoppas att resultatet av projektet även ska vara intressant för andra mässor, konferenser eller nätverk, just nu har vi inte blivit anlitade av någon för detta. Vi fick en artikel om kriterierna publicerad på ehandel.org. Vi bjöd in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Detta seminarium var gratis och vi hade talare från bland annat Svensk handel, Svensk distanshandel, Handisam och Svenska konsumenter. Vi skickade ut nyhetsbrev om detta själva och genom Svensk Distanshandel. Tyvärr fick vi för få deltagare och kunde därför inte genomföra seminariet. Vår tanke är att försöka genomföra samma koncept i Stockholm till hösten. I denna etapp görs också en slutrapport för projektet som levereras till PTS. 8.2 Projektets budget Preliminär budget och projektets verkliga budget har varit densamma. Finansiärer Kronor PTS Egen finansiering Svensk Distanshandel Totalt:

16 8.3 Projektets arbetssätt Projektorganisation Roll Projektledare: Utför studien: analyser, tester, rapportskrivning Assistent Referensgrupp med användare Referensgrupp från e-handel Namn Stina Johansson Stina Johansson, Erika Berglund Annika Johansson Testpersonerna deltog i testerna av e- handelsplatserna. De fungerade även som referensgrupp för feedback på förslag på goda exempel och kriterier. Kontaktpersoner från de utvalda e-handelsplatserna användes som referensgrupp för feedback förslag på goda exempel och kriterier. 9 Vad händer nu? Vi inser att det är ett långsiktigt arbete att få in tanken med Design för alla och tillgänglighet i e-handelsbranschen. Vi har lärt oss mycket av projektet och den kunskapen ska vi försöka fortsätta att sprida och sälja. Genom att bland annat: Fortsätta att sprida kriterierna och de goda exemplen både till e-handlare och utvecklare. Erbjuda seminarium kring resultatet i under hösten i Stockholm. Marknadsföra analyser och tester med användare som har WCAG och kriterierna som utgångspunkt. Erbjuda utbildning med e-handeln som målgrupp. Vi ser också möjligheter med att sammarbeta med utvecklare som har specialiserat sig på e-handelsplatser och med dem som har ett publiceringsverktyg för e-handel. Genom att hjälpa till med råd kring utveckling och även genom deras nätverk nå ut till slutkunder med budskapet. Vi har fått några intressanta kontakter via de mässor som vi varit med på. 14

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen Utvärdering av mobila applikationer för betalning Post- och telestyrelsen April 2014 Sammanfattning Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. Genom olika

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer