Slutrapport projektgenomförande - ETU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - ETU"

Transkript

1 Stockholm Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Testade webbplatser Testpanel Bakgrund Ökad efterfrågan på e-handel Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning Inget prioriterat område Behov hos e-handelsbranschen Att använda riktlinjer korrekt är svårt Syfte och målgrupp Syftet med projektet Målgrupp Projektets mål Effektmål Resultatmål Redogörelse av projektresultatet Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Viktiga insikter Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu? II

3 1 Inledning ETU har under året genomfört en studie på temat Handel och betalning för alla. Vi ville hitta bra lösningar för olika moment (delar) på en webbplats. E-handelsplatserna har samma moment när användarna handlar, som exempelvis lägga varor i en varukorg och betala. Vi ville genom att bland annat göra tester med användare och analysera webben hitta lösningar och skapa kriterier som kan användas för att öka tillgängligheten på e-handelswebbar. Om e-handelsplatser skulle använda WCAGs riktlinjer och komplettera med de kriterier som vi har kommit fram till så tror vi att fler användare skulle kunna hitta varor och genomföra köp på e-handeln. Detta skulle gynna både användare i form av förbättras upplevelse och e-handlarna för att de får sälja mer. Kriterierna ligger ute på vår webb och vi sprider dem kostnadsfritt. 2 Allmän information Företag/Organisation: Ewertson och T. Utbildning AB (ETU AB) Projektnamn: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Kvalitativ studie av e-handelsplatser utifrån användarperspektiv och tillgänglighet Erika Berglund och Stina Johansson, ETU Från till (från datum till datum) 1

4 3 Sammanfattning Våren 2012 fick vi en möjlighet att genomföra projektet e-handelswebbplatser för alla. Genom denna möjlighet har vi analyserat sex e-handelsplatser och utfört tester med användare på dessa. Efter att ha sammanställt testerna så har vi hittat kriterier som förbättrar möjligheten för alla att kunna hitta och beställa produkter. Kriterierna delades upp i två dokument, korta kriterier och kriterier med goda exempel på lyckade lösningar som fungerade bra. Kriterierna vi föreslår har självklart sin grund i den internationella WCAGstandarden för att göra webbplatser tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. Vi menar att e-handlarna ska följa WCAGs-riktlinjer i första hand, våra kriterier ska ses som ett komplement till dessa. I våra kriterier har vi listat de åtgärder som vår studie visar skulle göra e-handelsplatser väldigt mycket lättare att använda för väldigt många användare. Och därmed öka försäljningen hos företagen med e-handelsplatser. Det är viktigt att understryka att den testperson utan någon funktionsnedsättning i stort sett upplever samma svårigheter som testpersonerna med någon form av funktionsnedsättning. Det förstärker vår tes att det bästa är att göra rätt från början och bygga en e-handelsplats för alla användare. Kriterierna innehåller till exempel råd om hur sökningen och filtrering ska vara utformade, hur en varukorg ska presenteras och hur produkter ska visas. Detta ska underlätta för användaren att hitta produkter och kunna läsa om proeukter och att slutligen genomföra köpet. Spridning av kriterierna har inletts med utskick via Svensk Distanshandel och deltagande på två mässor e-handelsdagarna och Online marketing & e-handel. 3.1 Testade webbplatser Dessa e-handelsplatser ingick i projektet: CCHobby Netonnet CDON Oriflame Brandos Tretti.se 3.2 Testpanel Testpersoner som ingick i testerna (10 testpersoner): En synsvag med förstoringsprogram 2

5 En rörelsehindrad som använder rullmus. Två dyslektiker, en med programvara för uppläsning som hjälp En med neuropsykologisk diagnos En gravt synskadad med skärmläsare och talsyntes En äldre En som inte har svenska som första språk En med förvärvad hjärnskada (Stroke) En normalanvändare 4 Bakgrund 4.1 Ökad efterfrågan på e-handel Det finns många användare som vill handla på en e-handelsplats, e-handelns försäljning har ökat de senaste åren och utgör nu 4,4 procent (2010) av detaljhandelns omsättning (statistik från handelns utredningsinstitut). I SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet 2009 framgår det att användarna förväntar sig att kunna interagera med webbplatsen på ett intuitivt och användbart sätt vid en köpsituation. Att e-handelsplatsen är enkel att använda är viktigare än priset. 4.2 Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning För användare som har en funktionsnedsättning är e-handel ett utmärkt sätt att självständigt kunna handla varor och tjänster. Användare med funktionsnedsättningar har olika behov dels utifrån hjälpmedel och/eller funktionsnedsättning för att det ska vara en tillgänglig och användbar e- handelswebb. För att kunna handla krävs att e-handelsplatsen är utformad på ett sätt som möjliggör att så många som möjligt kan använda e-handelsplatsen. 4.3 Inget prioriterat område Vid kontakt med representanter för e-handelsplatser så har vi upptäckt att tillgängligheten inte är prioriterad. Vi gjorde en studie tillsammans med Synskadades Riksförbund (SRF, 2009) som delvis handlade om e-handel för dem som är synskadade. Det visade att 63% använde hjälp för att utföra ett köp på e- handelsplatser. Att involvera användare i utveklingen är inte heller ett prioriterat område visade Usability Partners studie där de intervjuade 10 e-handelsföretag. 4.4 Behov hos e-handelsbranschen I vår kontakt med E-handelsplatsansvariga har vi fått frågor om praktiska råd för att göra en e-handelsplats tillgänglig. Vi har då upplevt svårigheter med att ge bra praktiska råd för just e-handelsplatser, förutom de som finns i riktlinjerna för webbplatser i stort. Under de senaste åren har vi försökt att påverka e-handelsbranschen för att få dem att förbättra tillgängligheten och användbarheten. Vi har kontakter med 3

6 Svensk Distanshandel, Svensk Handel och SRF för att försöka hitta ett sätt att komma igång att påverka e-handelsföretag att ta med tillgänglighet och användbarhet som en naturlig del när de skapar e-handelsplatser. Vi har genom samarbeten med Svensk Distanshandel och Svensk handel hållit föredrag om tillgänglighet samt även ringt direkt till webbplatsansvariga och utvecklare. Vid dessa kontakter upplever vi att de inte har rätt kunskap när det gäller tillgänglighet och vilka fördelar det innebär att jobba med tillgänglighet. En vanlig uppfattning är att tillgänglighet bara har med funktionsnedsättning att göra och ser inte att det förbättrar för alla användare. 4.5 Att använda riktlinjer korrekt är svårt Det finns riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Riktlinjer för webbutveckling. Det finns även principer för användbarhet (bland annat att utgå från webbdesign, interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design). För att skapa en e-handelsplats som är användbar och tillgänglig så bör den som tar fram webbplatsen följa riktlinjer och principer och använda dessa korrekt utifrån användarnas behov. Vi ser att det finns ett behov av handfasta praktiska kriterier (tolkningar) och exempel på vad som fungerar för att just en e-handelsplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. 5 Syfte och målgrupp 5.1 Syftet med projektet Det övergripande syftet med studien är att öka tillgängligheten och användbarheten på e-handelsplatser. Detta gynnar alla användare och särskilt personer med speciella behov. Vi utgick från tanken med Design för alla som innebär att vi inte föreslår särlösningar för dem som har störst behov utan istället inspireras att utforma lösningar som passar alla utifrån dessa behov. Lösningarna ska alltså passa så många användare som möjligt. Hur ska en e-handelsplats fungera för att vara tillgänglig för alla? Svaret är inte så enkelt förutom rådet att följa WCAG:s riktlinjer och andra riktlinjer kring användbarhet och design av webbplatser. Det finns inte så mycket som är specificerat för just e-handelsplatser. Det kan vara svårt för utvecklare och webbägare att tolka riktlinjerna och veta hur dessa bäst ska användas på e- handelsplatser, därför ville vi genom denna studie: 1. Ta fram kriterier för hur en bra e-handel ska fungera och vara utformad för att vara bra för så många användare som möjligt utifrån tanken med design för alla. Våra kriterier kommer att följa de olika riktlinjerna som redan finns men vara praktiska tillämpningar för att hjälpa utvecklare att hitta lösningar som är tillgängliga och användbara för alla. 2. Ta fram goda exempel på moment som fungerar bra på e-handelsplatser utifrån användaren upplevelse. 4

7 Vårt antagande är att det generellt finns liten kunskap hos dem som jobbar med e-handelsplatser när det gäller tillgänglighet samt vilka fördelar det finns med att skapa tillgängliga och användbara webbplatser. Vår tanke är att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser genom att: Samarbeta med befintliga nätverk inom distanshandel för att sprida resultatet från studien. Sprida resultatet till dem som är ansvariga för eller utvecklar e- handelsplatser Sprida resultatet till de som tar fram publiceringsverktyg till e- handelsplatser. Som extra effekt av studien fick även ansvarig för webbplatser som testas i studien ta del av resultatet och fick förslag till förbättringar utifrån testerna. Vår förhoppning var att förbättringar skulle genomföras och att ansvarig kan fungera som inspiratörer för andra inom branschen. På så sätt sprids kunskapen på ännu ett sätt. Vi har uppfyllt syftet genom att vi har tagit fram ett dokument med korta kriterier och ett dokument med korta kriterier och goda exempel för att förklara kriterierna. Kriterierna har delats upp i generella kriterier och kriterier för olika moment. Att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser är svårt att se effekt på efter så kort tid. Det vi har gjort är: Delat ut kriterier på mässan distanshandelsdagen och Online marketing & e-handel Skickat alla resultat och rapporter och erbjudit redovisning av resultaten till de ansvariga på de e-handelswebbarna som ingick i studien. Publicerat kriterierna på vår webbplats. Kontaktat tidningar för publicering. Kontaktat befintliga nätverk för att sprida kriterierna som Svensk distanshandel, Svensk handel. Fått publicerat en artikel på ehandel.org där vi berättar om kriterierna. Bjudit in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Tyvärr fick vi inte nog med deltagare för att kunna genomföra detta. Detta spreds genom köpta adresser, Svensk distanshandels utskick och Svensk Handel. Bjudit in till utbildning kring kriterierna i Stockholm och Göteborg. 5.2 Målgrupp I vår studie utgick vi från tanken med Design för alla. Syftet med Design för Alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För 5

8 att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information kort sagt allt som är formgivet och gjort av människor för människor vara tillgängligt och användbart för alla människor i samhället och svara mot en ökande mänsklig mångfald. (EIDD:s förklaring om Design för Alla) De som gynnas av att kriterierna följs är alla som använder e-handel, eller kan tänkas börja använda e-handelsplatser i framtiden. Vi vet att det finns grupper som har svårare att använda webbplatser och därför inriktade vi vårt projekt på att göra tester tillsammans med de grupperna. Målgruppen för att läsa och lära av kriterierna är i första hand: dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel dem som utvecklar e-handelsplatser dem som har e-handelsplatser 6 Projektets mål 6.1 Effektmål Långsiktigt mål med studien är att öka tillgänglighet och användbarhet på e- handelsplatser enligt tanken bakom Design för alla. Det första målet var att ta fram kriterier och praktiska exempel som ökar tillgängligheten och användbarheten på en e-handelsplats. Dessa kriterier och exempel ska användas för att öka kunskapen. Det andra målet var att öka kunskapen hos dem som arbetar med e-handel genom att sprida resultatet: till dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel till dem som utvecklar e-handelsplatser till dem som har e-handelsplatser 6.2 Resultatmål Vårt resultatmål var att ta fram kriterier och goda exempel samt öka kunskapen, vilket möjliggör att e-handelsplatser kan bli mer tillgänglig och användbar. Att det ska finnas kriterier för en användbar och tillgänglig e- handelsplats. Att det ska finnas exempel på god tillgänglighet och användbarhet, uppdelat på olika moment på en e-handelsplats Att öka kunskapen genom att alla utvalda webbplatsers ansvariga får information om resultatet från studien. Redovisningen görs även från resultat av utförda tester (WCAG analys och tester med användare). 6

9 Att öka kunskapen genom att sprida resultatet via olika kanaler bland annat e-handelsdagarna och nätverk som Svensk Distanshandel och Svensk Handel. 7 Redogörelse av projektresultatet 7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler I studien genomförde vi WCAG-analyser och tester med användare på sex webbplatser. Dessa undersökningar sammanställde vi i två rapporter per webbplats. Dessa rapporter levererade vi till de sex e-handelsplatserna. Utifrån dessa rapporter sammanställde vi kriterier för hur en e-handelsplats skulle fungera. Dessa kriterier ligger ute på vår webbplats. För att göra kriterierna lättare att förstå så tog vi fram ett dokument med kriterier med goda exempel. Där vi har plockat goda exempel från de sidor som ingick i studien. De korta och de långa kriterierna har vi sedan använt för att sprida resultatet till e-handlare och utvecklare. 7.2 Viktiga insikter Insikt från undersökningen Det blev väldigt tydligt att de flesta användarna hade problem med samma moment på webbplatserna. Det som var stora problem för någon var irriterande för en annan. Så att förbättra momentet skulle underlätta för alla inte bara för personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Det var svårt att få hjälp från e-handlarna med feedback, de hade inte tid och engagemang i den utsträckning vi hade hoppats. Vi ser ändå i efterhand att de har gått in och gjort förändringar på sina webbplatser utifrån de råd vi har förmedlat i våra rapporter. Bland annat så har tretti.se flyttat sin kundvagn från sidfoten till att istället ligga till höger på sidan enligt våra rekommendationer. Ett annat exempel är Oriflame som flyttade undernavigeringen till vänster istället för att den var placerad till höger Insikt från spridningen av resultatet Vi har fått många positiva reaktioner när vi talat med representanter för e- handelsbranschen. De tycker att det är intressanta frågor, men samtidigt upplever vi att branschen är svår att bearbeta. De har inte tänkt på dessa aspekter tidigare och vi upplever att de tror att tillgänglighet enbart hjälper handikappade, vilket inte är deras målgrupp. Vår insikt är att det inte bara är att sprida kriterierna utan att det krävs ett långsiktigt arbete med att försöka bearbeta marknaden. 7

10 8 Redogörelse av projektets genomförande 8.1 Genomförandeplan/tidplan Etapp 1 - Projektplanering och insamling av sekundärdata Genomfördes mellan till Steg i etapp: Insamling av teori Urval Framtagning av testpanel Framtagning av testformuleringar Resulterar i rapporterna Projektplan och testplan. Dessa levereras till PTS tillsammans med etapprapporten. Urval av referensgrupp och webbplatser För att få intresserade att ingå i referensgruppen och att vi skulle genomföra tester på webbplatsen så genomförde vi olika saker för att intresserade grupper. Vi publicerade information om PTS tävling samt att vi letade efter intressanta e-handelswebbplatser samt referensgrupper på vår egen webbplats. Vi skickade ut samma information till branschorganisationen Svensk tillgänglighet som spred informationen till medlemmar. Svensk Distanshandel skickade ut ett erbjudande att delta i projektet till sina medlemmar. 8

11 Vi tittade på Internet och kontaktat företag med intressanta e- handelswebbplatser. Vi tittade bland annat på e-handelswebbplatser som hade fått webbutmärkelser eller blivit omnämnda på Internet. När slutdatum för anmälan hade gått ut valde vi ut sex e-handelswebbplatser som ingick i studien. Det blev: 1. Netonnet 2. CChobby 3. Brandos 4. Cdon 5. Oriflame 6. Tretti Urval av testmoment Det finns många saker som kan testas på en webbplats. Vi hittade och valde ut moment som finns på alla sex webbplatserna. De moment som vi valde ut att testa var. 1. Registrera dig som kund Fyll i information som krävs för att bli kund. 2. Logga in som kund Fyll i extra information om det behövs. 3. Hitta en produkt Använd menysystemet för att hitta en produkt 4. Läs mer om produkten - Produktsida 5. Lägg varan i varukorgen och Kontrollera varukorgen 6. Genomför köp Välj betalsätt: 1. Välj leveranssätt: 2. Slutför köp - godkänn din beställning (ev stanna innan sista steget i beställningen). När vi utförde testerna med testpanelen insåg vi att alla testpersoner utförde inte steget att logga in utan när de hade handlat fyllde de i kontaktinformation och blev kunder i det steget. Ingen av testpersonerna gjorde inloggning eller skapade en kundprofil innan de handlade. Vi tog bort momentet att logga in. Framtagning av testpanel För att välja ut testpersoner (totalt 10 personer) så valde vi ut testpersoner utifrån kriterier för vana och aktuell statistik och behov av anpassningar för att handla på en e-handelswebbplats. När vi har valde ut testpersoner tog vi hänsyn till: 9

12 Användaren ska vara över 18 år, eftersom personer under 18 år inte får handla enligt Avtalslagen (källa: Användaren ska ha viss vana av dator och Internet Användaren ska ha genomfört köp på någon e-handelsplats tidigare Detta är för att få ett utfall som inte påverkas av ovana vid mediet. Det finns många olika grupper som skulle kunna representeras i en sådan här studie, vi begränsade oss till dessa grupper: 1. Synsvag 2. Gravt synskadade 3. Läs och skrivsvårigheter, Dyslexi 2st 4. Inte svenska som första språk 5. Neuropsykiatriskt funktionshinder 6. Förvärvad hjärnskada 7. Nedsatt rörelseförmåga 8. Äldre (över 65 år) 9. Normalanvändare (används som jämförelse) Testpanelen valdes ut bland annat i vårt befintliga nätverk med testpersoner eller genom kontakter bland vårt nätverk. Vissa testpersoner var nya och några har varit med vid ett antal tester. Framtagning av testformuleringar För att genomföra testerna med användarna tog vi fram ett antal teststeg som testpersonen skulle genomföra i testen. Ett testprotokoll skapades utifrån de testmoment som skulle testas. Testprotokollet följde samma steg på alla webbplatser, men anpassades till den testade webbplatsens utbud, alltså produkter som de sålde. Testet innehöll också frågor som ställdes till användaren före och efter testen. Under de första testerna så insåg vi att användarna inte loggade in så därför tog vi bort det testmomentet Etapp 2 - Insamling av primärdata Genomfördes mellan till Datainsamling på respektive webbplats gjordes genom att vi genomförde en analys utifrån WCAGs riktlinjer samt 10 tester med användarna från testpanelen. Totalt för studien så gjorde vi 60 tester med användare och 6 analyser utifrån WCAG:s riktlinjer. Analys utifrån WCAG:s riktlinjer En analys genomfördes med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analysen gjordes utifrån WAI:s riktlinje WCAG 2.0 prioriteringsnivå A, AA (och ibland även AAA). Vi valde ut ett antal sidor som främst innehöll testmomenten som testpanelen testade. 10

13 Vi gjorde en sammanfattning över webbplatsens brister och även resultatet för de valda webbsidorna eller momenten. Vi dokumenterade problem som vi hittade samt förslag på lösningar i en rapport. Rapporten sändes till ansvariga för e-handelswebbplatsen för utvalda webbplatser. Test med användarna i testpanelen Vid testen deltog en testperson och en person som protokollförde. Testen gjordes utifrån valda testmoment och teststeg som fanns i testprotokollet. Innan testen ställdes strukturerade frågor om testpersonen och dennes förförståelse. Det var parametrar som till exempel vana av dator och Internet, av e-handel och även vana av aktuell webbplats. Testen gjordes genom observation i kombination med att användaren fick tänka högt. Under testen observerade protokollföraren testpersonen och hade också en öppen dialog med användaren som fick tid på sig att reflektera och komma med förslag. Vi skrev ner observationer och förslag som kom fram i testen. Vi poängbedömde hur det gick att genomföra teststegen utifrån begreppen: Bra detta sätt att göra saker på tyckte testpersonerna var bra. Det kunde var ett bra exempel och kunde vara en förebild för andra. Förbättringsförslag Ett förslag från en testperson eller testledaren som kan medföra en väsentlig förbättring av användarupplevelsen. Det kan till exempel röra sig om layoutförändringar som kan förbättra användarupplevelsen och göra att användaren inte stannar upp. Det kan också vara enklare funktionsfel som länkar som leder fel eller stavfel. Allvarliga problem Användaren störs väsentligt av något på sidan / testmomentet. Kritiska problem problemet är ofta orsak till att användaren inte kan slutföra uppgiften. Det kan vara en situation där webbplatsen besegrar användaren. Det kan vara att problemet gör att användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. Det kan också vara allvarliga funktionsfel som gör att användare med hjälpmedel inte kommer vidare på sidan. Efter testen utfördes en semistrukturerad intervju där protokollförare ställde frågor om hur testpersonen upplevde e-handelsplatsen. Alla testpersoner fick samma frågor men svarsmöjligheten var öppen. För varje e-handelsplats i studien sammanfattades testresultaten i en rapport, tillsammans med rekommendationer för att förbättra tillgängligheten och användbarheten. 11

14 Leverabler Resultatet dokumenterades i rapporterna Rapport från WCAG analys och Rapport från användartest, två dokument per webbplats. I dessa rapporter presenterades resultatet från respektive e-handelsplats. Respektive e- handelsplats resultat levererades till representant från e-handelsplatsen. Vi blev en vecka försenad med leverans av två rapporter Etapp 3 - Bearbetning av data och rapportskrivning Genomfördes mellan till Bearbetningen av resultatet från analys och tester med testpanelen gjordes genom att vi sammanställde resultatet för varje webbplats. Detta för att få en helhetsbild av alla användares upplevelser. När vi sedan gjorde analys av det insamlade datat så utgick vi från resultatet från testerna med användarna. Detta utgjorde grunden. För att undvika att en viss grupp blir särskilt prioriterad är det viktigt att sammanställningen görs utifrån riktlinjer och expertkunskap om vilka följder olika åtgärder får. När vi skapade kriterierna så utgick från tillgänglighetsaspekterna från WCAGanalyserna och från användbarhetsaspekter från testerna. Vi kombinerade vårt empiriska resultat till våra teoretiska kunskaper, erfarenheter och referenser genom att göra en komparativ analys. Kriterier och goda exempel blir praktiska tips som följer befintlig teori, men också fungerar praktiskt med användare. Vi återkopplade resultatet med referensgrupp bestående av en representant från varje e-handelsplats som deltar i studien. Vi gjorde under projektets tid e-post utskick till ansvarig med chans att återkoppla. Vi återkopplade även till testpanelen med framtagna kriterier genom e-post för att de fick en chans att återkoppla med sina åsikter till resultatet. Det gjorde genom att vi skickade ut e-post till testpanelen. Vi hade svårt att få återkoppling av främst referensgrupperna trots att vi kontaktade dem ett flertal gånger. För att sprida dokumenten var vi även på Svensk distanshandels mässa Distanshandelsdagen och på Online marketing & e-handel där vi fick kontakt med leverantörer av publiceringsverktyg, webbplatsansvariga och utvecklare. Vi förlängde tiden för att kunna återkoppla till kriterierna till i slutet av februari, allt för att så många som möjligt skulle förstå kriterierna. Leverabler Vi levererade två dokument Studierapport och Kriterier i kortform. Dessa dokument användes för spridning av resultatet Etapp 4 Spridning av resultatet Genomfördes mellan till

15 Resultatet av studien, kriterierna har skickats till Svensk Distanshandels VD Jonas Ogwall. Vi arbetar för att få sprida informationen i deras nätverk. Svensk distanshandel har över 400 företag som är medlemmar. Vi fick en plats (monter) på mässan Distanshandelsdagen som hölls i 15 november i Borås. Vi delade ut kriterierna samt tog kontakt med andra utställare som utvecklade e-handelswebbplatser och sålda publiceringsverktyg. Vår försäljare Susanne Arnesson visade i montern hur det är att handla på e- handelswebbplatser som gravt synskadad, detta för att öka kunskapen kring tillgänglighet och kriterierna. Distanshandelsdagen är ett av Europas största event för distans- och e-handel. Vi deltog också som utställare i mässan Online marketing & e-handel som hölls i mars Där spred vi kriterier till deltagare och andra utställare. Vi har en etablerad kontakt med Svensk handel som har medlemsföretag. Hos dem ska vi få sprida informationen genom webbplatsen och förhoppningsvis på nätverksträffar. De e-handelsplatser som ingår i studien fick erbjudanden att få resultatet presenterat genom en rapport av resultatet och ett personligt möte med presentation av detta. Det var dock ingen som hade möjlighet att delta. Vi hoppas att resultatet av projektet även ska vara intressant för andra mässor, konferenser eller nätverk, just nu har vi inte blivit anlitade av någon för detta. Vi fick en artikel om kriterierna publicerad på ehandel.org. Vi bjöd in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Detta seminarium var gratis och vi hade talare från bland annat Svensk handel, Svensk distanshandel, Handisam och Svenska konsumenter. Vi skickade ut nyhetsbrev om detta själva och genom Svensk Distanshandel. Tyvärr fick vi för få deltagare och kunde därför inte genomföra seminariet. Vår tanke är att försöka genomföra samma koncept i Stockholm till hösten. I denna etapp görs också en slutrapport för projektet som levereras till PTS. 8.2 Projektets budget Preliminär budget och projektets verkliga budget har varit densamma. Finansiärer Kronor PTS Egen finansiering Svensk Distanshandel Totalt:

16 8.3 Projektets arbetssätt Projektorganisation Roll Projektledare: Utför studien: analyser, tester, rapportskrivning Assistent Referensgrupp med användare Referensgrupp från e-handel Namn Stina Johansson Stina Johansson, Erika Berglund Annika Johansson Testpersonerna deltog i testerna av e- handelsplatserna. De fungerade även som referensgrupp för feedback på förslag på goda exempel och kriterier. Kontaktpersoner från de utvalda e-handelsplatserna användes som referensgrupp för feedback förslag på goda exempel och kriterier. 9 Vad händer nu? Vi inser att det är ett långsiktigt arbete att få in tanken med Design för alla och tillgänglighet i e-handelsbranschen. Vi har lärt oss mycket av projektet och den kunskapen ska vi försöka fortsätta att sprida och sälja. Genom att bland annat: Fortsätta att sprida kriterierna och de goda exemplen både till e-handlare och utvecklare. Erbjuda seminarium kring resultatet i under hösten i Stockholm. Marknadsföra analyser och tester med användare som har WCAG och kriterierna som utgångspunkt. Erbjuda utbildning med e-handeln som målgrupp. Vi ser också möjligheter med att sammarbeta med utvecklare som har specialiserat sig på e-handelsplatser och med dem som har ett publiceringsverktyg för e-handel. Genom att hjälpa till med råd kring utveckling och även genom deras nätverk nå ut till slutkunder med budskapet. Vi har fått några intressanta kontakter via de mässor som vi varit med på. 14

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010 Svanströmsgruppens E-handel Juli 200 Innehåll. Bakgrund... 2 2. Startsida för ej inloggad besökare... 2 3. Registrera ett konto... 3 4. Glömt lösenord... 4 5. Startsida inloggad kund... 5 6. Mitt konto...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Uppläsning av textremsor med talsyntes Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Varför detta projekt Klient på DART som ville se film med sina vänner 2 Två vinnande projekt Två projekt

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Telefonbanker för alla?

Telefonbanker för alla? Telefonbanker för alla? En undersökning som är utförd för att kontrollera om telefonbanker är tillgängliga och användbara för människor som har funktionsnedsättningar Utförd av ETU AB och Improve Your

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna.

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna. Enkätfrågor: Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation Personliga uppgifter 1. Ålder 2. Kön - 19 20 39 40 59 60 Kvinna Man 3. Läser du svartskrift? 4. Är du synskadad sedan

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor

Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor Sammanfattning Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor Samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men det finns flera förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 2002-01-24

Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 2002-01-24 Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 Introduktion till Telia Internet WebOrder Välkommen! Denna presentation ger dig en snabb introduktion till tjänsten Telia Internet WebOrder. Efter

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen

Utvärdering av mobila applikationer för betalning. Post- och telestyrelsen Utvärdering av mobila applikationer för betalning Post- och telestyrelsen April 2014 Sammanfattning Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. Genom olika

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Nya möjligheter för alla? Handisam Serie A 2013:3 (diarienummer 2012/0046) Utredare:

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se>

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Göteborg 13-10-10 Ver 1.1 Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer