e-bokens lov mats cavallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-bokens lov mats cavallin"

Transkript

1 mats cavallin e-bokens lov Med e-boken närmar vi oss drömmen om det universella biblioteket. Men romanläsaren kommer under överskådlig tid att vilja bläddra i sin pappersbok, skriver Mats Cavallin, chef för Digitala biblioteket i Göteborg. jag har varit verksam vid Göteborgs universitetsbibliotek i över 30 år, men har aldrig i mitt yrkesliv varit med om en så genomgripande förändring som när själva den tryckta boken sätts i fråga. Det har varit märkligt och spännande att få uppleva så mycket känslor kring ett föremål som på ett sätt är en mycket alldaglig företeelse. Artikeln utgår från mina praktiska erfarenheter, och mina kontakter med bibliotekskolleger, läsare i universitetsmiljö och med förlag. Jag kommer därför att till största delen fokusera på den vetenskapliga litteraturen och inte på skönlitteratur eller massmarknadslitteratur. Med denna utgångspunkt redogör jag för mina erfarenheter från införandet av e-böcker i större skala och ger vissa reflexioner i skärningspunkten mellan tryckta och e-publicerade böcker. det tryckta verket är sedan renässansen den västerländska kulturens viktigaste idébas och utgör idag en stor del av vår intellektuella identitet. Sker det stora förändringar inom dessa system påverkas hela vårt sätt att assimilera nya tankar och kanske också vårt sätt att tänka. 4

2 »Allt som är fast förflyktigas, allt heligt profaneras«, förutspådde Marx Engels när de i Kommunistiska manifestet beskrev det borgerliga samhällets obarmhärtiga utvecklingskraft. Deras ord kan illustrera vårt nuvarande läge och hur modeller som byggts upp under århundranden för att hantera samspelet mellan olika aktörer påverkas vid en övergång från papper till elektronik. Det gäller hela flödet: texten själv, författare, läsare, bibliotek, bokhandel, förlag och lagstiftning. Man kan säga att det i teknikskiftet uppstår oro i vår nuvarande»publiceringsekologi«. Vad händer när man måste se på boken och det tryckta ordet på ett helt nytt sätt? Dynamiskt redan före datoriseringen Det tryckta ordet har inte alltid varit så självklart fast och fixerat som man vid första tanken skulle kunna tro. Blickar man tillbaka har det egentligen varit ganska många nyheter under bokens levnad och förändringarna har varit många och avgörande. Nya tekniska uppfinningar har kommit till under seklernas gång och lagts till denna bokliga diskurs. Som W. J. Ong framhåller i sin bok Muntlig och skriftlig kultur (2 uppl. 1991):»Skrivandet i ordets strikta betydelse, dvs. den teknologi som givit den moderna människans intellektuella verksamhet dess form och makt, är en mycket sen företeelse i människans historia«(ong, s. 100). All vidare utveckling av skriften inklusive boktryckarkonst är således ett led i den vidare tekniska utvecklingen av dessa system. E-boken är en del i denna utveckling precis som övergången från bokrulle till codex, d.v.s. det fyrkantiga ting vi i dag kallar en bok. Den tryckta textens hegemoni När läskunnigheten var allmän och boktryckarkonsten vitt spridd blev den tysta läsningen den generella formen för att tillgodogöra sig en text. Det var under denna tid som den textliga kulturen fullbordades, de allmänna biblioteken växte upp och vårt andliga arv i tryck blev var mans egendom. R. Chartier illustrerar denna process i The practical impact of writing som ingår i Book history reader (2001). under denna textliga hegemoni fram till och med första hälften av 1900-talet var en tryckt text inte bara en privat sak utan också en publik angelägenhet. Det fanns i samhället en utbredd läskunnighet och offentliga bibliotek och bokhandlare som förutsättning för spridning av texter. På något sätt är den tryckta texten alltid kopplad till en offentlighet som ger 5

3 FORM: MATERIAL: ÅTERGIVNING: legitimitet åt texten. Det finns alltså en tillgänglighet åtminstone i den västerländska världen. Alla kunde i stort sett utan kostnad få tag på en eftersökt skrift. Sätten att tillgodogöra sig en text har ju varierat och samexisterar fortfarande även om man kan skönja en slags utveckling från olika typer av mer eller mindre offentliga högläsningar till tyst och meditativ läsning. Vid högläsning fungerar rösten som en uppspelningsmaskin och den nedskrivna texten är så att säga Bokrulle codex (bok) det inspelade bandet. Allt efter Papyrus pergament papper som läskunnigheten tilltog ökade den tysta läsningen även om Memorering handskrifter tryck inspelning högläsning samexisterar i olika Högläsning tyst läsning typer av framföranden. (Deklamationer, liturgi, teater m.m.) Kyrkan stat mecenat copyright Bibliotek tryckare bokhandel Den tysta läsningens kultur med förlag vikten lagd på helheten i en större sammanhängande text representerar det mest fullödiga stadiet av texthegemonins tid. Kanske är just denna form den mest känsliga av alla för förändringar av textmediet. Detta mogna texthegemoniska samhälle skapade fasta regler för utnyttjandet av böcker och de allmänna biblioteken en jämlikhetens och beståendets idyll som är mycket vacker och trösterik. Det är inte underligt att läsarnas trygghet, förtjusning, för att inte säga kultifiering av den tryckta boken växte fram. Inte minst i vårt svenska, bibliska, protestantiska samhälle passade en sådan föreställning mycket väl in. Hur kommer nya it-baserade förändringar att påverka denna bestående idyll och aktörerna inom området? Vad händer med texter, författare, läsare, och förmedlare (bibliotek, förlag, boktryckare m.m.)? NÅGRA FÖRÄNDRINGAR I SKRIFTENS EKOLOGISKA SYSTEM: LÄSNING: FINANSIÄRER: FÖRMEDLARE: Komplikationer Kanske glömde man under hegemonitiden bort många av de idémässiga komplikationer kring text och läsande, som hölls levande under olika gångna tidevarvs hantering av skrivna texter. Redan under antiken tvekade Platon (tydligast formulerat i Phaidros) inför det skrivna ordet som envägskommunikation i förhållande till en talad dialog, där man faktiskt i samtalet kunde försäkra sig om att man förstod varandra. Platon vände sig mot den fixering som det skrivna ordet innebar. Trycktekniken vidgade ytterligare gapet mellan det talade ordet och det nedtecknade. 6

4 Vad kan då trycktekniken användas till mer än att mångfaldiga texter? Är avsikten att fixera en text så att man slipper alla variationer av den? Detta var säkert ett av huvudmotiven för kyrkan med sina teologiska och liturgiska texter men även för statsmakterna med sina juridiska texter. Eller är trycktekniken ett utmärkt sätt att ständigt kunna revidera sina texter en slags renässansordbehandling? Att notera är Erasmus av Rotterdams tveksamhet till bokens fixerade form (Jonathan Sawday s i The KJELL JOHANSSON, HUSET VID FLON, S. 144: Renaissance computer, 2000) och de stora problemen med Mamma läste mycket, mer än vanligt den här helgen, och 1500-talstryck som fortlöpande stack in nya sidor utan blivit tvungen att börja städa igen, men då hon inte varför ville ingen veta. Hon hade som jag berättat specifikationer att något hade arbetade borta eller hemma satt hon i sin fåtölj, förändrats sedan tidigare tryck i en liten ljuskokong spunnen av hennes av samma titel (McKerrow, An förhoppningar, läste och förundrade sig över hur introduction to bibliography for students 1927, s ). det kunde vara Det fanns även invändningar av mer formellt slag. Idén att man skulle benämna och presentera ett enskilt handskrivet eller tryckt verk i någon slags standardiserad form med uppgifter om författare, tryckare, år, kapitel, index m.m. har ju absolut inte varit självklar utan utvecklats och förfinats alltmer under tidens gång. Filosofen John Locke oroade sig över nymodigheterna i Bibeln (versnumrering och kapitelindelning). Detta var ett sätt att fragmentisera texten som var farligt för textens helhet. under 1700-talet fixerades upphovsmannabegreppet och delar av copyrighten. Denna utveckling fortsatte in till 1900-talet och viss oreda finns fortfarande kvar kring kopieringsfrågorna. Roger Chartier skildrar i Böckernas ordning (1995) i kapitlet Författarbilder framväxten av författarbegreppet och copyrightdiskussionerna fram till och med 1700-talet. Frågorna kring upphovsmannens ideella och kommersiella rättigheter och bokhandlarnas och förlagens kommersiella rättigheter diskuterades vidare och väcktes till liv vid varje teknisk förändring, t.ex. när torrkopieringen kom i bruk. oron över den tryckta litteraturens omfattning och oöverblickbarhet det vi idag kallar informationsexplosionen är inte ett nytt tema som uppfunnits av Derek Solla Price i hans Little science, big science (1963). Även här finns det rötter bakåt sedan antiken. Under renässansen tillkom en genre 7

5 som bestod av stora citat- och textsamlingar och system för att navigera i en text (index m.m.) för att hantera den som man då tyckte väldiga informationsmängd som kommit till genom boktryckarkonstens massupplagor. För en kortfattad genomgång se vidare Roger Chartiers Böckernas ordning i kapitlet Bibliotek utan väggar. Mellan tryck och datorisering Under 1900-talet fick ett antal uppfinningar såsom film, radio och tv allt större utrymme och betydelse. Genom dessa media uppstod tillfällen till nya reflexioner över den återvändande muntligheten i förhållande till tidigare totalt dominerande skriftlighet i tryck. Film, radio och tv ändrade på detta och ursprungligen skrivna texter blev åter en del av en framförandets och lyssnandets kultur. M. McLuhan analyserade de nya mediernas inverkan på samhället (Media. Människans utbyggnader, 2 uppl. 1999). W. J. Ong tog senare upp frågan om muntlighetens återkomst och McLuhan profeterade redan på 1960-talet om den tryckta bokens hädanfärd i konkurrensen med starkare elektroniska medier. redan på trettio- och fyrtiotalen tänkte man sig att ersätta den tryckta boken med mikrofilmteknik. Mycket stora boksamlingar överfördes till mikrofilm och stora förhoppningar fästes vid denna platsinbesparande teknik. Särskilda läsapparater med kilometervis med mikrofilmade böcker skisserades. Tekniken finns kvar men fungerar mera som lagringsform för dagstidningar och arkivalier. Den blev aldrig en succé att läsa på mikrofilm utom i nödlägen. en av de större omstruktureringarna av den vetenskapliga kommunikationen har varit kopieringsteknikens framväxt från 1970-talet. Plötsligt kunde man utan inblandning av förlag kommunicera direkt och cirkulera artiklar, utkast och preprints av olika slag direkt mellan forskare. Detta har varit en av orsakerna till stigande priser på vetenskapliga tidskrifter och olika strider kring rätten att kopiera. Denna strid pågår delvis ännu idag. Vi vet också att en stor kopiering med tillhörande försäljning av kursböcker sker. Förlagen ser sina rättigheter och vinster hotade och bevakar därför noggrant kopieringkänsliga uppfinningar. Elektronisk litteratur tillhör naturligtvis detta område. 8

6 Den tidiga datoriseringen Så fort de första datorerna konstruerades kom tankarna att med datorkraft befria texten från sina pärmar och göra texter sökbara direkt på sitt innehåll. Jag hänvisar här till sidorna i Johan Svedjedals utmärkta översikt i Den sista boken (2001). De vetenskapliga biblioteken blev motor i utvecklingen mot en övergång från tryckt till elektronisk litteratur. Utvecklingen mot e-boken är ett led i en lång process av digitalisering av olika sökhjälpmedel och vetenskapliga texter. Mycket av det som har gått över till elektronisk form har i sin tidigare tryckta form haft väldigt få köpare utanför vetenskapliga bibliotek och universitetsvärlden. Den första förändringen var att löpande ämnesbibliografier ersattes av databaser. Detta är nu nästan en avslutad fas. Nästa område var de vetenskapliga tidskrifterna. De flesta universitet har idag via sina bibliotek tillgång till tidskrifter i elektronisk form. Naturligtvis är inte omdaningen helt genomförd, men ett universitetsbibliotek utan dessa samlingar har mycket stora handikapp. Ett uppslagsverk som produceras idag ersätts eller blir ofta parallellt tillgängligt över nätet. Idag finns både Nationalencyklopedin och Encyclopædia Britannica tillgängliga över nätet vid de flesta universitetsbibliotek. Så fort ett fungerande datornätverk etablerats började texter, s.k. fulltexter, läggas ut på nätet. Texterna kom till datorn i olika steg, inskrivna först, sedan inskannade, på cd-rom och på nätet: Först i tristaste grått i Gopher, sedan på webben i ett lite trevligare format. På något sätt blev det en slags uppdelning av begreppen. Texter»som låg på nätet«kallades åtminstone i bibliotekskretsar för fulltexter fast det egentligen var fråga om böcker som varit tryckta. Egenheten med dessa var, att de alltid var äldre texter, klassiker av olika slag, som inte längre var belagda med copyright. E-boken kommer E-böcker är väl något som många har hört talas om, men inte så många använt. Ofta förknippas e-boken med en tidigare tryckt bok som lagts in i en dator. Och det är väl egentligen en definition som i all sin enkelhet håller ganska bra. E-boken hade i alla fall nu ett eget namn i kraft av ett litet»e-«som vi lägger till våra gamla invanda begrepp och föremål när itrevolutionen stormar fram. Det nya med e-boken i förhållande till fulltexter var att den var en modern, förlagsutgiven bok som kom ut på diskett, på cd-rom och sedan på 9

7 JÄRNVÄG OCH E-BOK En metafor: När järnvägarna introducerades var de tidiga järnvägsvagnarna utformade som sammansvetsade hästvagnar. På samma sätt svetsas också gamla och nya begrepp språkligt och fenomenologiskt samman: Analogt blir det e-bok precis som järn-väg av tidigare kända begrepp. För att fortsätta på järnvägsmetaforen: Många känner till reaktionären Rääfs motstånd mot järnvägarnas införande. Vem är bara bakåtsträvare och vem har en djupare reflexion inför en sådan förändring? Man vet vad man har, men inte vad man får. Vad blir effekten av att de tidigare begreppen blir förenade med en ny verklighet? nätet. E-boken var ett fysiskt ting och inte bara något på nätet. Förlagen satte igång med utgivning av diskettböcker att läsas på dåvarande släpbara laptops. Sedan blev det böcker på cd-rom. Under 90-talets senare hälft kom den verkliga euforin. Särskilda e-bokläsare presenterades på marknaden. De kunde härbärgera flera böcker och läsas såväl horisontellt som vertikalt. De små handdatorerna gav plats för e- böckerna. Ledda av yra it-analytiker skulle nu e-boken ut på massmarknaden. En lysande (ekonomisk) framtid inom området förutspåddes. Men det blev inte en blixtsnabb övergång till elektroniskt format. De stora pengarna frös inne. Den uteblivna framgången hade inte så mycket med sekelskiftets it-krasch att göra: Det är något särskilt med böcker som man efterhand har upptäckt särskilt när en så uppseendeväckande förändring hotar. På något sätt fanns det ett inneboende motstånd och en tvekan: Den tryckta boken vår kulturs viktigaste idébas ville inte riktigt förnya sig. Erfarenheter från ett vetenskapligt bibliotek Faktum är att e-bokverksamheten inte fick en rejäl volym eller egentlig etablering förrän den knöts till biblioteken. Återigen visar det sig att biblioteken spelar en särskild roll som en andra publiceringsnivå efter tryckningen. För några veckor sedan fick jag ett meddelande från en e-bokleverantör i usa att det levererats katalogposter i marc-format från e-bokleverantören Ebrary. En redan lite alldaglig händelse vid vårt Digitala biblio- 10

8 tek, men denna vardagliga händelse speglar en dramatisk förändring i våra arbetsvillkor och vad vi ger våra låntagare nya titlar på ett bräde! Skulle vi fått nya tryckta böcker på en gång till biblioteket skulle det varit litet av en myrstack på våren med många bestyr. Hade det varit frågan om tryckta böcker skulle de med avsevärd möda fått packas upp, kontrolleras, katalogiseras, etiketteras och placeras på hyllor. Efter bara tre dagar kan e-böckerna däremot inte bara användas från vår egen bibliotekskatalog utan också sökas in i hela texten och i alla böckerna på en gång! göteborgs universitetsbibliotek var tidigt ute (februari 2001) med att skaffa e-böcker (ca 500 st.) från NetLibrary av sammanlagt tillgängliga titlar. I samarbete mellan 10 svenska forskningsbibliotek (SamKon) utökas samlingarna ytterligare skrev gub som första europeiska bibliotek avtal med Ebrary (f.n. med ca tillgängliga titlar). Dessutom har leverantören Questia testats. Under 2002 beräknas gub:s samling e-böcker uppgå till omkring förlagsutgivna, moderna vetenskapliga e-böcker, tillgängliga för studenter och forskare vid Göteborgs universitet. Biblioteket arbetar också tillsammans med Studentlitteratur ab för att tillgängliggöra deras e-böcker via bibliotek. Användningen av e-böcker är mycket god där vi kunnat jämföra användningssiffror för de verk biblioteket äger i tryck och i e-bokformat (NetLibrary). Efter 15 månaders användning kan konstateras att e-böckerna används mellan två och tre gånger mer än sina tryckta motsvarigheter. För ytterligare läsning om bibliotekets NetLibrary-projekt hänvisar jag till Cavallin, M. & Björklund, C., Introducing electronic books at Göteborg. University. Paper presented at ICCC/IFIP Conference- ELPUB 5 7 July (http://www.ub.gu.se/gdig/projekt/paperfinalrev.pdf). En tidig enkät- och intervjustudie med läsarreaktioner m.m. om användning av e-böcker och fulltexter gjordes under 2001 av Ingrid Stenström (Stenström, I., E-böcker på bibliotek, 2001, (http://www.ub.gu.se/gdig/ebok/stenstrom.pdf). Reflexioner De stora leverantörerna med närmare titlar i sina samlingar (Net- Library, Ebrary, Questia m.fl.), som jag benämner»e-bokhotell«sätter genom sin storlek en standard. Svagheten är att leveransen av e-böckerna bara är trygg så länge företagen kommersiellt kan hålla uppe sin service. Databaser förgår, men data består kanske. En e-bok garanteras inte sitt 11

9 fortbestånd på samma sätt som boken i sin pappersexistens. (Lynch, Clifford, The battle to define the future of the book in the digital world. First Monday, volume 6:6, June 2001, (http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html). Andra aktörer som förlag och bokhandlare förmedlar också e-böcker fast i mindre skala. Giganterna Microsoft och Adobe levererar programvara för e-bokläsare, handdatorer och vanliga persondatorer. Men bokens offentliga existens, garanterad genom biblioteksinnehav, är svår att upprätthålla om utlåningsbar läsapparatur saknas och användningen av e- böcker inte är reglerad i generella avtal. E-böckerna har samma arkivproblem som andra digitala medier. Det finns alltså inte någon inbyggd garanti för fortbestånd på lång sikt. En tryckt bok finns lagrad i en form som består i hundratals år. Klara riktlinjer finns hur tryckt material skall lagras för framtiden, t.ex. i nationalbibliotek. läsbarhet: Dagens skärmar motsvarar inte ett tryckt pappers läsbarhet. Det har gjorts en del studier som pekar på detta. Att analysera en text på skärm uppfattas fortfarande som ett stort problem för den enskilde läsaren. Beroendet av en teknik för att läsa en text (dator, nätanknytning, elförsörjning) är en klar begränsning i förhållande till en bok som bara behöver ljus och läskunnighet för att läsas. Jag har under samtal och föreläsningar mött stor tvekan från forskare, studerande, förlag och vanliga bokläsare.»jag kan inte läsa på en skärm, Har inte råd med en läsare, Jag tycker om att hålla i en text.«när det gällde andra typer av texter (artiklar, uppslagsverk) har det blivit mycket mera positiva reaktioner. e-bokens juridik: Kanske går några decenniers kopieringsfrihet av hela eller delar av en skrift, musik från skivor, band, cd eller över nätet för enskilt bruk mot sitt slut. Det finns en uppenbar risk att det gamla»ekosystemet«rasar samman. Lagen täcker oftast bristfälligt den nya situationen. Om en leverantör konstruerar ett kopieringsskydd så finns inte de tidigare lagliga rättigheterna för utlån eller kopiering. Nya, generella regler och avtal för användning, betalning och avtal mellan olika aktörer måste därför utarbetas. E-bokens utformning konventionell layout: Själva e-bokens layout är än så länge föga revolutionerande. E-böcker ser ut, för att inte säga anstränger sig för att se 12

10 ut som en vanlig tryckt bok. Alla bokens element ned till paginering återfinns noggrant i den elektroniska versionen. Den är bara något mindre läsbar och krångligare att läsa än den tryckta. Nästan litet spöklikt tycks däremot de gamla orden från en tidigare epok dyka upp: Att skrolla, att rulla sig ned för en webbsida, har ofta inom webbdesign varit en styggelse. En sida åt gången! Parabeln är bildskärm = boksida. Precis som i böcker med vänster höger- läsning fast en sida åt gången. Men att skrolla är ju det gamla ordet för en bok en bokrulle. Det tycks idag fortfarande vara väldigt svårt att se något annat än en bläddringsbar sida som det riktiga. Riktigt svårt är det tydligen att återgå till den äldre»skrolltekniken«. bokens anatomi: Den tryckta boken har genom historien utvecklat ett antal element (titelblad, författare, kapitel, noter, index, bibliografier m.m.) för att göra den mer lättåtkomlig. En ny situation inträder med e- boken, när man i fullt sökbar text inte längre är lika beroende av särskilda register för att hitta vissa ord. Vidare kan bibliografierna bli ett citeringsindex, fotnoter klickbara till sin referens. På så sätt kan e-boken, med samma textinnehåll som sin tryckta motsvarighet, tillföras ett innehållsligt tilläggsvärde. Nya funktioner kan dessutom byggas in i det elektroniska formatet. Man kan lägga hänvisningar och bilagor på nätet utanför boken. Detta finns t.ex. i uppslagsverk (Encyclopædia Britannica och i Ebrarys e-böcker.) Rörliga bilder och ljud och andra multimediafunktioner och interaktivitet kan också läggas till. Hittills kan man nog ändå säga att de flesta e-böcker är minutiösa kopior av tryckta böcker. Sammansvetsade järnvägsvagnar alltså. En järn-väg utvecklad från en dammig hjulfårad landsväg. Sökning den stora förnyelsen Det finns många olika sätt att läsa en bok. En roman t.ex. läser man som vanlig läsare igenom från pärm till pärm (s.k. sekventiell läsning). En forskare som forskar på en text vill återkomma, gå in och ut i texten allt efter behov. Han vill under sin läsning kunna gå vidare till andra texter m.m. Datoriseringen gav ju bl.a. upphov till forskning kring den artificiella intelligensen. En amerikansk filosof, Hubert Dreyfus, har i sin bok What computers can t do : the limits of artificial intelligence (1979) kritiserat aiforskningen. Han anser att denna forskning inte riktigt har insett betydelsen av att det mänskliga tänkandet fundamentalt påverkas av att människan har en kropp med plastiska och sensuella beroenden. Att bläddra i papper så att det rasslar, att minnas en högersida i mitten på boken, hur 13

11 tjock en bok är alla dessa saker, viktiga delar av läsupplevelsen, försvinner in i datoriseringens inbyggda abstraktioner. Det blir andra saker som gör att e-boken är ett attraktivt medium. Just för forskning och studier blir den stora förnyelsen att tusentals titlar från olika förlag buntas ihop till ett»e-bokhotell«med alla texter sökbara i en sökning. Då har man förverkligat gamla drömmar från renässansen, barocken och de tidiga datortänkarna: ett bibliotek som består av en stor mängd böcker utan pärmar. En sökbarhet och en ständig närvaro av texter i tid och rum. Kan man jämföra ett sådant sökbart bokkollektiv med att tala med en lärd person som har läst samma tusentals titlar i tryck? Naturligtvis kan den lärda personen ge mer än bara innehållet genom att lägga till kreativa associationer till dessa texter. Möjligen glömmer en aldrig så lärd person bort delar av innehållet, men det gör inte datorn. En vetenskaplig bok läses inte alltid från pärm till pärm, utan är ofta något som konsulteras för citat, eller för enstaka kapitel eller sidor. En stor sökbar textsamling på ca 2,5 miljoner sidor (Ebrary) har ett eget liv och rum i kraft av sin storlek. För den enskilde användaren blir denna kollektiva text en slags jättelik, personlig och spontan encyklopedi med levande litteraturhänvisningar. På något sätt blir det både sökning och läsning titlar ständigt på plats över nätet, aldrig utlånade, mina viktiga verk med mina noteringar, understrykningar och bokmärken. Både en stor massa och interaktivt personlig. Ganska nära drömmen om det universella biblioteket! läsaren väljer: Bibliotekets egna erfarenheter av användningen av bibliotekens e-tidskrifter visar att de tidskrifter som en gång ägdes i tryck och som hade förvärvats en och en, fick mycket stor konkurrens. Det gällde de nya e-tidskriftstitlarna som hade kommit med på köpet i samband med förvärvet av paket av e-tidskrifter. När man kan söka sig»genom pärmarna«på e-litteraturen blir detta en styrande faktor för det en student väljer att läsa. En sådan samling kan alltså ge andra impulser och auktoriteter än dem som en handledare ger ifrån sig. Detta bekräftar tidigare rön från USA. (Luther, Judy, White Paper on Electronic Journal Usage Statistics. Appendix A. 2000, (http://www.press.umich.edu/jep/06-03/luther.html). Avslutning och framtid När texterna går över till elektronisk form förflyktigas alla fasta förutsättningar och vi går in i en nyskapande och otrygg period för läsare och hela bokbranschen. Framtiden är inte given av att det finns tekniska möjlighe- 14

12 ter eller olika aktörers ekonomiska resurser utan i sista hand beror den på läsarnas reaktioner på att ta till sig förändringen. Men bokens offentlighet måste bevaras. Denna offentlighet är till fördel för alla parter, även i en värld av enbart e-böcker. Därför behövs det någon form av e-bokhotell som kan leverera e-böcker så att de i trygga former för förlagen kan utlånas eller åtminstone korttidsuthyras. En e-bok kommer i annat fall att förlora sin publika existens och bara vara till för dem som har råd att betala. En teknisk utveckling av kopieringsskydd är en mycket aktuell fråga när det gäller musikdistribution och konsekvensen av ett gott skydd är att de lagliga möjligheter man tidigare haft för kopiering av tryck och inspelningar för enskilt bruk försvinner. En av de ganska tydliga framtida scenarier som finns är s.k. luftburna nät där man från en bärbar dator kan nå Internet och få tillgång till de datatjänster man har rätt till (t.ex. universitets databaser och e-böcker). Man får t.ex. Ebrary rakt ned i datorn eller e-bokläsaren, en bokkasse med tusentals titlar direkt i handen. Dagens skärmar räcker inte till för att ge en fullgod läsförståelse. Men bildskärmstekniken utvecklas oerhört snabbt. Elektroniska papper eller bildskärmar med»tryckkvalitet«kommer att finnas allmänt tillgängliga inom ganska få år. Idag är samlingarna av e-böcker mycket anglosachsiskt betonade. Det behövs därför stora nationella aktörer som kan grunda e-bokhotell för den egna nationens litteraturproduktion och där olika svenska förlag samsas om en gemensam plattform för distribution till köpare, bibliotek m.m. jag tror inte att det blir totala och snabba övergångar från tryckta böcker till e-böcker. Det kommer finnas flera parallella utgivningar. En avhandling kan ges ut och samexistera i tryck, print on demand eller i e- bokformat och även ingå i någon form av e-bokhotell. Olika publikationsformer ger möjlighet att samma publikation dyker upp i olika format, som man redan kan se på Amazons webbsidor. Det är onekligen inte lätt att reda ut alla ovissa trådar i denna förändringshärva. Får man vara litet milt optimistisk och tro att efter en tid reder saker och ting ut sig. I sista hand är denna textbransch ett eget ekologiskt system där man sinsemellan är beroende av varandra och därför drivs till samverkan och förnuft. Med eller mot sin vilja kanske men ändå? Mats Cavallin är chef för Digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek. Artikeln publiceras inklusive fullständig källförteckning på Biblis hemsida (www.kb.se/biblis). 15

Lustläsning i den globala byn

Lustläsning i den globala byn Kandidatuppsats Förlags- & bokmarknadskunskap (FBMK01) Avdelningen för kulturarbete & intermedialitet Lunds universitet VT 2010 Hanna Gimstedt & Sara Wåglin Lustläsning i den globala byn om den skönlitterära

Läs mer

E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling

E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling Eva Lunneborg Kungl. biblioteket, BIBSAM www.kb.se/bibsam/ September 2003 Innehållsförteckning Inledning Definition

Läs mer

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:25 ISSN 1654-0247 Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

E-böcker på högskole- och universitetsbibliotek En studie kring det digitala förvärvet

E-böcker på högskole- och universitetsbibliotek En studie kring det digitala förvärvet KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:38 E-böcker på högskole- och universitetsbibliotek En studie kring

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

NUMMER TVÅ 2001. vision och tradition. 600 mm. 600 mm. 1000 mm

NUMMER TVÅ 2001. vision och tradition. 600 mm. 600 mm. 1000 mm NUMMER TVÅ 2001 1000 mm 600 mm 600 mm vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare................................... 3 Induskulturens väntan på sin Rosettesten.................. 4-8 AV TORGNY

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en studie av bibliotekariers syn på förändring och stabilitet i arbetet

Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en studie av bibliotekariers syn på förändring och stabilitet i arbetet MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:32 ISSN 1654-0247 Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Till glädje och vinst

Till glädje och vinst KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSINFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:15 Till glädje och vinst En jämförande studie i urval av skönlitteratur

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG

ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG om hur bibliotek och förlag kan ingå partnerskap för att skapa en större och mer dynamisk svensk eboksmarknad FÖRORD När denna utredning skrivs är frågan om eböcker på bibliotek

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Bengt Kjöllerström Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Turningpoint AB Innehåll Gör din egen bok Handledning för att skriva,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok!

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! ISBN: 978-91-7437-077-5 nätverkstan och publit Tryck: Eprint, 2010 Denna lilla skrift är vår första version av en handbok för publicister i den digitala tidsåldern. Vi

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:116 Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer