Motioner Riksstämma, Göteborg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner Riksstämma, Göteborg 2015"

Transkript

1 Motioner Riksstämma, Göteborg 2015

2 Innehåll 1. Politiskt arbete nå politiska segrar Huvudmål 1. Djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen Motion 1. Djurens juridiska status Motion 2. Juridiska rättigheter Motion 3. Stadgeändring 2 Riktningsmål 1.1 Partier, kandidater och väljare ska ta hänsyn till djurfrågor i riksdagsvalet 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 Motion 4. Djurrätt för människorätt Riktningsmål 5.1 Djuren i livsmedelsindustrin ska ha bättre förhållanden under sina liv och vid slakt Motion 15. Religiös slakt Riktningsmål 5.1 Fler ska välja veganskt Motion 16. Hemsida för praktisk konsumentinformation Motion 17. Angående internetbaserade självtester för djurvänliga val och coaching Motion 18. Informationskampanj om köttindustrin Motion 19. Angående samarbete med likasinnade organisationer Motion 20. Angående Djurens Rätts opinionsbildning och samarbete med religiösa institutioner Riktningsmål 1.5 Skyddet för djuren ska stärkas genom ny djurskyddslagstiftning Motion 5. Främja jaktkritiken Motion 6. Information om hundar Motion 7. Gällande hästfrågor i verksamhetsinriktningen Motion 8. Angående ohälsosam/skadlig avel Motion 9. Nej till att Sverige via vårt jordbruksstöd ska stödja den spanska tjurfäktningen Motion 10. Angående trafikpåverkan på djur/viltolyckor 2. Opinionsbildande arbete förändra normer i samhället Huvudmål 2. Det ska finnas en stark opinion för att djur ska ses som individer med rätt till sina egna liv Riktningsmål 2.5 TNR-M (trap, neuter, return, manage) ska vara accepterad som den bästa metoden för att minska lidandet för förvildade tamkatter Motion 11. Skydda vilda djur från katter som hålls för sällskap Aktivism tillsammans är vi starka Huvudmål 6. Djurens Rätt ska vara en folkrörelse som engagerar hundratusentals personer aktivt och vara ledande inom utåtriktat arbete för djurs rättigheter Motion 21. Angående Djurens dag i svenska almanackor Motion 22. Angående djurrättsläger Motion 23. Angående att skapa förutsättningar för och material till mindre event Motion 24. Angående tillvaratagande av medlemmar som resurs Motion 25. Insatser för språklig tillgänglighet Motion 26. Förslag om förändrad policy för val av färdmedel Motion 27. Angående språkanvändning, material i lyrik och musik som publiceras och säljs i Djurens Rätts namn och sammanhang Motion 28. Titanjärven uppmärksamma unga djurrättare Motion 29. Förslag för att öka andelen av idag underrepresenterade grupper Motion 30. Om uppföljning av lokalavdelningarnas beaktande av Verksamhetsinriktningen för Djurens Rätt och Djurens Rätts idé och handlings-program Motion 31. Angående utställningsverksamhet Motion 32. Förslag om förtydligande av verksamhetsrevisorernas rätt till insyn Göra skillnad göra så stor skillnad som möjligt för så många djur som möjligt Motion 12. Angående fond för forskning Motion 13. Angående hållbarhet inkluderande djur Huvudmål 3. Alla djurförsök ska ersättas Riktningsmål 3.1 Göra skillnad vid etisk prövning av djurförsök Motion 14. Om Djurens Rätts arbete mot djurförsök Huvudmål 4. Handeln ska vara pälsfri Huvudmål 5. Inga djur ska användas som livsmedel Medlemmar Djurens Rätt ska växa Huvudmål 7. Djurens Rätt ska ha ett sexsiffrigt medlemsantal Huvudmål 8. Djurens Rätt ska ha resurser för att kunna nå framgångar på lång sikt Motion 33. Fördelning av medlemsavgifter Motion 34. För ett mångkulturellt samhälle fritt från djurförtryck Motion 35. Utökad logotyp Motion 36. Angående medlemsavgifter OBS Djurens Rätts namn Det råder viss förvirring kring Djurens Rätts namn som ibland förkortas DR, DjR eller kallas för förbundet. Det kan vara bra att veta att Djurens Rätt heter bara Djurens Rätt. När Djurens Rätt ändrade den grafiska profilen 2006 tog vi också bort epitetet Förbundet så det korrekta namnet är bara Djurens Rätt. Förkortningar kan ibland vara skönt att använda, men skriv alltid ut hela Djurens Rätts namn

3 Motion 1. gäller kvinnor och barn, som historiskt har betraktats som husbondens egendom. Nu är det dags att arbeta långsiktigt och strategiskt för att flytta djur från saksidan till personsidan i lagstiftningen. Verksamhetsinriktningen: Politisk arbete. Politiskt arbete Nya mål: Jobba för djurens juridiska rättigheter Minkar på pälsfarmer tvingas leva i små gallerburar trots att de är simmande rovdjur med stora revir i fritt tillstånd. Kycklingar hålls instängda i burar inte större än A4-ark. Transporter med grisar som skadas allvarligt eftersom de packas ihop så tätt. Kor i mjölkindustrin tvingas föda kalvar som tas ifrån dem direkt efter födseln för att människor vill ha mjölken. Råttor och möss utsätts för plågsamma försök utan smärtlindring. Hundar och katter misshandlas i familjer eller relationer där även partnern (oftast kvinnan) är våldsutsatt, utan att förövaren (oftast mannen) straffas för brottet. Listan av flagranta brott mot djurskyddslagen eller djurplågerier där djuren är rättslösa är lång. Varför är det så? Det grundläggande problemet handlar om speciesism och det ojämlika maktförhållande som råder mellan mänskliga och ickemänskliga djur, och hur detta avspeglas i lagstiftningen. Den politiska frågan om djurens rättigheter hänger ihop med djurens juridiska status. I svensk lag har djuren status som saker och ägodelar. Det påverkar hur vi värderar djur och bidrar till att djur prioriteras ner i rättssystemet. Straffvärdet för brott mot djur är relativt lågt och djur ses inte som brottsoffer i lagens mening. Exempelvis i polisärenden gällande våld mot människor och djur i samma familj väcks inte åtal för brottet mot djuret eftersom det inte leder till längre straff i slutändan, trots att djurplågeribrott faller under allmän åtalsplikt. Djuren i päls- läkemedels- och livsmedelsindustrin exploateras som förbrukningsvaror, och djur har inga rättigheter i samma grundlag som skyddar egendomsrätt och näringsfrihet som mänskliga rättigheter. Det är dessa rättigheter som djurindustrin lutar sig mot för att slippa lägga ner sina verksamheter eller motsätta sig kostsamma åtgärder som syftar till ökad välfärd för djuren. På senare tid har vi t.o.m. sett exempel på hur den industriella djurhållningen använder argument som djuromsorgsprogram för att ge sken av att man vill förbättra grisarnas situation när det egentligen handlar om att öka vinsterna i grisnäringen. Förslaget till ny djurskyddslag (SOU 2011:75) innehåller en portalparagraf som säger: 1 kapitlet 1 Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd inklusive en god djurhälsa. Den syftar också till att främja respekten för djur och deras välfärd, då djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem. Jag yrkar - att Djurens Rätt ska anta som nytt riktningsmål att verka för en lagstiftning som säger att djur är levande kännande individer. - att Djurens Rätt ska anta som nytt huvudmål att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus. Eva Diesen Medlem nr: Förbundsstyrelses yttrande motion 1. Djurens juridiska status Att arbeta för att djur ska tillerkännas juridisk personstatus i samhället är något som förbundsstyrelsen anser vara ett mycket viktigt steg på vägen mot ett samhälle fritt från djurförtryck. I förslag till ny djurskyddslag föreslås en skrivning om att djur ska ha ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem vilket ger oss konkret underlag i vårt politiska påverkansarbete inför den nya propositionen om djurskyddslag som förhoppningsvis kommer att läggas fram under denna mandatperiod. Erkännande av djur som kännande individer diskuteras redan nu bland politiker och vi bör agera genom att utarbeta strategier för att påverka lagstiftaren i arbetet med den nya propositionen. Internationellt har det funnits ett upprop för en FN-resolution om djurs rättigheter som Djurens Rätt stödjer. Ett strategiskt arbete på nationell nivå vore ett positivt bidrag till det internationella uppropet. Att bifalla motionen 4 Det intressanta är nyheten att djur ska tillmätas ett egenvärde. I exempelvis Frankrike och Schweiz har lagstiftningen ändrats så att djur erkänns som kännande individer. Förslaget till ny djurskyddslag är bordlagt på obestämd framtid och innehåller visserligen ingenting om att djur ska få individuella rättigheter, men det finns ett symbolvärde i att djur ska betraktas och behandlas som något annat och något mer än saker och varor för människor att exploatera och konsumera. På sikt kan detta leda till att samhällets normer om djur förändras. Enligt nuvarande lagstiftning ses djur enbart som ägodelar och då väger äganderätten tyngre än djurens intressen av ett liv på egna villkor. Om djur får juridisk status som levande och kännande individer istället för saker ökar möjligheten att de exempelvis i brottmål kan behandlas som brottsoffer med rätt till egna juridiska ombud. En viktig följd av detta är att djur kan få ersättning ur Brottsofferfonden, en ersättning som kan gå till de djurhem som tar hand om dem och användas till rehabilitering av skadade djur. En viktig följd av att djur får personstatus (som är mycket mer långtgående och revolutionerande än status som kännande individer ) inte kommer att omfattas av egendomsrätten och näringsfriheten i grundlagen. Ekonomiska intressen av att utnyttja djur väger då inte självklart tyngre än djurens intressen av att slippa exploatering. En sådan utveckling mot personrättigheter har vi sett när det 5

4 Motion 2. Angående handlingsprogram juridiska rättigheter för djur Förbundsstyrelsens yttrande motion 2. Juridiska rättigheter En av Djurens Rätts sakfrågor är juridiska rättigheter för djur. I dagsläget kan det se ut som att juridiska rättigheter för djur möjligen ligger i en avlägsen framtid. Om frågan blir verklighet gör det en enorm skillnad för djur och det sätt som de idag utnyttjas och kränks på. Det skulle vara ett litet kliv för människan men ett jättesteg för djur-ligheten. För att öka möjligheten att frågan blir verklighet tidigare än någonstans i en dimhöljd framtid finns möjligheten att använda en plan med systematiskt arbete och handlingsprogram. Rätt utformat kan det påskynda processen och visa vägen framåt till mål. En sådan plan med systematiskt arbete och handlingsprogram kan exv innebära att det i andra planerade aktiviteter och satsningar görs bedömning, prioritering och eventuella justeringar för att leda till målet juridiska rättigheter för djur. Den bedömningen och planen i dagsläget kan innebära allt från närmast ingen aktivitet i frågan till att det skapas ett kraftfullt handlingsprogram på flera plan. Förbundsstyrelsen ser positivt på motionens innehåll. Motionen är likartad motion 1 om juridiska rättigheter, varför förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman avslår yrkandena i motion 2 till förmån för yrkandena i motion 1. Förbundsstyrelsen föreslår för riksstämman Att avslå motionens yrkanden till förmån för följande yrkanden i linje med vad som anförts i motion 1: Att Djurens Rätt ska anta som nytt riktningsmål att verka för en lagstiftning som säger att djur är levande kännande individer. Att Djurens Rätt ska anta som nytt huvudmål att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus. I andra länder finns exempel på att djur uppnått viss juridisk status ex hundar i Frankrike. Förslagsvis kan man undersöka omständigheter runt detta. Därför föreslås - att Djurens Rätt utformar en plan med handlingsprogram och tillämpar systematiskt arbete avsett att leda arbetet framåt till att djur uppnår juridiska rättigheter. Denna motion har antagits av Sundsvall-Timråavdelningens årsmöte

5 Motion 3. Djurens Rätt Gävle-Sandviken vill till stämman föreslå ett tillägg till förbundets stadgar med avseende på 2 Arbetsinriktning Förbundsstyrelsens yttrande till motion 3. Angående stadgeändring 2 Nuvarande lydelse: 2 ARBETSINRIKTNING Utöver vad som anges i 1 arbetar Förbundet Djurens Rätt även för att avskaffa övriga former av förtryck mot djur. Ny föreslagen lydelse: 2 ARBETSINRIKTNING Utöver vad som anges i 1 arbetar Förbundet Djurens Rätt även för att avskaffa övriga former av förtryck mot djur, oavsett om det gäller husdjur, tamdjur eller vilda djur. Djurens Rätt arbetar med miljöfrågor eftersom dessa har stor betydelse i arbetet för de vilda djuren. Bakgrund till förslag om tillägg till 2: Djurens Rätt är nu en viktig del i rovdjursförvaltningen genom sitt framgångsrika engagemang när det gäller jakt på rödlistade rovdjur. Därför finns anledning att i paragraf som anger förbundets arbetsinriktning bli mer tydlig om vad som är Djurens Rätts arbetsområde. Ett nödvändigt förtydligande av förbundets verksamhet vid överklaganden till myndigheter och juridisk instans i frågor som rör jakt. Gävle Djurens Rätt Gävle/Sandviken Emma Ekman Ordförande Förbundsstyrelsen har följt Djurens Rätt Gävle-Sandvikens framgångsrika arbete som tillfälligtvis stoppade lodjursjakten men där vi sedan inte kunde överklaga. Det är bara de föreningar som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata natur och miljö som har rätt att överklaga jakt på djur som omfattas av artskyddet och där beslut fattas med bland annat utgångspunkt i Miljöbalken. Det gör att Djurens Rätt inte omfattas eftersom vårt huvudsakliga ändamål är att arbeta mot djurförsök och andra former av förtryck mot djur. Förbundsstyrelsen delar motionens andemening om att Djurens Rätt ska kunna överklaga beslut om jakt, men vi anser att vi samtidigt i organisationens viktigaste dokument, stadgarna, måste behålla Djurens Rätts identitet och fokus som djurrättsorganisation. Förbundsstyrelsen bedömer att det är en mer framkomlig väg att driva frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som avgörs med stöd av jaktlagstiftningen, och helst att det blir en samlad lagstiftning kring djur i form av en djurbalk under vilken jakten skulle inordnas. Att avslå motionens yrkande till förmån för Att Djurens Rätt driver frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som avgörs med stöd av jaktlagstiftningen. Att Djurens Rätt driver frågan om en djurbalk under vilken jakten inordnas. 8 9

6 Motion 4. Yrkanden - att Djurens Rätt inte ska inkludera Sverigedemokraterna och dess företrädare i valinformation och partienkäter - att Djurens Rätt inte ska utföra ett påverkansarbete mot Sverigedemokraterna Djurrätt för människorätt Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello, Stig Johnell I den föreslagna verksamhetsinriktningen är det första huvudmålet att djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen. För detta huvudmål är ett delmål att en miljon människor ska nås med information om de olika partiernas djurpolitik inför nästa riksdagsval. Ett annat delmål är att Djurens Rätt ska få prioriterade frågor att finnas med i de viktigaste partiernas partiprogram inför kommande riksdagsval. Ur ett antirasistiskt perspektiv är det dock problematiskt att exempelvis informera en miljon människor om alla riksdagspartiers politik, om det avgränsas till endast djurfrågor. Detta då Sverigedemokraterna särskiljer sig från de övriga partierna sett till rasismen i politik, partikultur och historia sedan 90-talet. Rasismen är partiets främsta kännetecken, från dess högsta toppnamn till dess väljarkår i stort. Public service har avslöjat hur partiledaren Jimmie Åkesson sjöng nazistiska texter från 30-talet bara ett år innan partiet kom in i riksdagen. Under valrörelsen 2010 rörde sig partiets rättspolitiske talesperson, Kent Ekeroth, runt i Stockholm city med ett järnrörsbeväpnat gäng till partikollegor -vilka då kallade en rasifierad person för babbe och en protesterande kvinna för lilla h*ra. Idag är Ekeroth partiets ledamot i riksdagens justitieutskott. Då partiet medverkade i Almedalsveckan 2014 bar ordföranden för Sverigedemokraterna Stockholms län, idag sittande riksdagledamot, en nazistisk symbol -bara dagar efter att två afrosvenska politiker hotats av nazister under samma arrangemang. Det var också under samma valrörelse ifjol som Ekeroth ansökte om att varumärkesskydda Avpixlat, en rasistisk hatsajt. Förbundsstyrelsens yttrande motion 4. Djurrätt för människorätt Djurens Rätt är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation. I vårt politiska arbete kartlägger vi och granskar alla riksdagsaktuella politiska partiers djurpolitik och informerar om detta till våra medlemmar. Vi är i princip den enda aktör som granskar partiernas djurpolitik och vi anser att det skulle vara oförsvarbart att utesluta något parti ur denna granskning eftersom våra medlemmar och andra vi informerar då ställs inför att själva tolka och försöka granska deras politiska dokument. Detta är ingen enkel uppgift för enskilda individer och risken med att utesluta partier från Djurens Rätts granskning är att partiernas egna djurpolitiska formuleringar får stå oemotsagda och undviks att bli problematiserade i exempelvis en valrörelse. Att avslå motionen I en studie från 2014 har forskare inom sociologi visat att Sverigedemokraternas väljare utmärker sig i jämförelse med andra partiers väljaregällande främlingsfientliga attityder. Forskarna fastslår: stödet för SD är knappast förknippat med individernas missnöje med det politiska etablissemanget. Däremot finns det ett mycket kraftigt samband mellan negativa attityder till minoriteter och röstande för SD. Sverigedemokraterna är idag det tredje största partiet i Sveriges riksdag. I jämförelse med resultatet i riksdagsvalet 2014 och enligt det senaste halvårets opinionsmätningar så har partiets väljarstöd ökat ytterligare. Det är ett uttryck för en samhällsutveckling där rasism normaliseras. Under fler års tid har hatbrotten, ett av rasismens mest extrema utryck, ökat mot minoriteter i Sverige. Vårt förbund måste göra ett tydligt val inför valen 2018 och Djurens Rätt bör ta ställning för mänskliga rättigheter och inte bidra till normaliseringsprocessen av rasism i vårt samhälle. Förbundets arbete kring riksdagsval och Europaparlamentsval bör inte ge Sverigedemokraterna en plattform att föra ut sakpolitik, där partiets förhållande till mänskliga rättigheter riskerar att bli en parentes. Vårt förbund bör inte heller arbeta för att få in frågor i ett rasistiskt partis program eftersom arbetet för djurrätt omöjligen kan gå genom människorättsfientliga krafter. I början av 2015 mottog Sverige väldig kritik av FN för den rasistiska diskrimineringen och våldet mot främst afrosvenskar, muslimer, judar och romer -och FN:s människorättsråd uppmanade att konkreta åtgärder bör vidtas.under den senaste valrörelsen valde intresseorganisationer som Rädda Barnen och Diakonia att inte ha med Sverigedemokraterna i deras valinformation av dessa anledningar. Vårt förbund bör också välja att inte legitimera en politisk organisation som främjar bland annat muslimhatiska attityder och fientlighet mot andra diskriminerade samhällsgrupper

7 Motion 5. Främja jaktkritiken Förbundsstyrelsens yttrande till motion 5. Främja jaktkritiken Jakten innebär ett stort lidande för flera miljoner djur i Sverige, där vanliga metoder för infångande och dödande ofta är väldigt plågsamma för de enskilda individerna. Vad gäller jakten som utförs med skjutvapen så är det vanligt att de attackerade djuren får utstå enutdragen död eller lever vidare med kulor i kroppen, organ och skadade lemmar. Forskare somundersökt rävar har funnit att omkring var tredje äldre individ levt med kulhagel i sin kropp. Svenska Jägareförbundets egna undersökning har visat att bland de älgar som skötsflydde var sjunde individ iväg och var tjugonde skottskadad älghittades aldrig. Vad gäller många andra djur som tillåts jagas så saknas statistik och dessutom räknas inte alla de djur som föds upp i fångenskap, bara för att släppas ut och skjutas direkt. Många djurs ungar blir föräldralösa på grund av jakten och möter då själva en plågsam död -ett stort mörkertal i statistiken över jaktens offer. Det finns också mycket att ifrågasätta kring de siffror som finns kring jagade djur. Alla arter behöver inte rapporteras och för de som det krävs så är det jägarna själva som anger hur många djur som de dödar. En inrapportering som sker både frivilligt och anonymt. Förbundsstyrelsen anser att yrkandena i motionen går i linje med förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Delmålen att påverka regelverket för jakt, att vilda djur ska omfattas av djurskyddslagen samt förbud mot användande av grävlingar vid träning av hundar för grytjakt finns med i verksamhetsinriktningen under riktningsmål 1.5 Skyddet för djuren ska stärkas genom ny djurskyddslagstiftning. Delmål om att medvetenheten om fiskars upplevelseförmåga och att det faktum att fiskar är individer ska öka finns under riktningsmål 2.4 i verksamhetsriktningen. Jaktfrågor faller även under riktningsmål 2.6 Vara ledande aktörer i media i frågor som går i linje med verksamhetsinriktningen. Dessa redan existerande mål kan kompletteras i enlighet med motionärernas yrkanden. Att bifalla motionen Det så kallade fiskandet framställs ofta som något särskilt från jakten. Trots den omfattande jakten på dessa vattenlevande djur så räknas de inte in i statistiken. En undersökning från Havs-och Vattenmyndigheten har visat att minst 1,6 miljoner svenskar ägnar fritid åt att skada, kväva och döda vilda, vattenlevande djur. Varje år spenderar denna del av befolkningen 13 miljoner dagar åt fiskjakt, som så kallad hobby, under vilka miljoner vattenlevande djur plågas ihjäl med krokar och andra redskap. I dagsläget trendar djur fri mat och i samhällsdebatten kretsar mycket av kritiken mot animaliekonsumtionen kring den industrialiserade djurhållningen. Många som väljer att äta mindre djurkött gör det av miljöetiska skäl. Detta i kombination med allmänhetens skyhöga acceptans för stora delar av jakten gör att vilda djur förefaller som mer lovliga byten. Jaktintressena arbetar redan efter strategier för att öka konsumtionen av vilda djurs kroppar med miljö argument och djurhållningskritik. Det är också något som vår regering vill hjälpa jägarna med; i höstens budgetproposition framhölls viljan att skapa distributionskanaler för att göra det så kallade viltköttet mer tillgängligt. Vårt förbund använderargument mot köttätandet utifrån djurhållningens klimatpåverkan, lyfter kritik mot djurtransporter till slakterier och djurs knappa möjligheter att få utlopp för naturligt beteende inom djurhållningen. För att dessa viktiga frågor inte ska skapa en debatt som spelar jaktintressena i händerna, och utifrån situationen för de vilda djuren, bör vårt förbund lyfta jakt frågorna i högre grad. Yrkanden - att Djurens Rätt har ett särskilt riktningsmål för att det ska finnas en stark opinion mot jakt - att Djurens Rätt har delmålet att öka medvetenheten om lidandet som jakt orsakar vilda djur, vilket ska innefattade vattenlevande djur som jagas - att Djurens Rätts kanaler i sociala medier har tematiskainlägg under minst fem dagar per år, då jaktsäsonger börjar. Efter liknande upplägg ska minst två dagar per år ägnas nöjesjakten på fiskar. Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello, Stig Johnell 12 13

8 Motion 6. Information om hundar Förbundsstyrelsens yttrande motion 6. Information om hundar Det finns alltför många ensamma hundar instängda i en hundgård som inte håller måttet enligt lag. Hundar är beroende av en flock men de står där ensamma och har ingen kontakt med någon annan levande varelse. Skäller när någon passerar, inte bara för att vakta utan för att väcka uppmärksamhet. De är understimulerade och söker kontakt. Många får inte komma ut på en enda promenad under dagen och göra sina behov utanför rastgården. De måste göras inne i den ofta ganska lilla hundgården. Vilken tristess de lever i! Dag ut och dag in, i värme eller kyla. Möjligen att de får komma ut när det är jakttid om det är en hund som används till jakt. Jag tycker att Djurens Rätt ska arbeta med att påverka djuruppfödare att informera hundköpare om vad det innebär att ha en hund. Att hunden är en social individ som behöver både mat och motion och sällskap. Att man inte ska skaffa hund om man inte kan ställa upp och ge hunden den omsorg den behöver. Inte bara ställa ut den i en hundgård och tro att det är tillräckligt, då får ju hunden vara ute i alla fall! Det finns vissa regler i djurskyddslagen om hur husdjur ska/bör tas omhand och jag tycker att Djurens Rätt ska verka för att dessa regler efterlevs. Jag yrkar att riksstämman beslutar om att arbeta med information i samhället, i första hand djuruppfödare om vikten av information till köpare men även till intresseföreningar såsom jaktföreningar, brukshundsklubbar, djursjukhus, affärer där man säljer foder osv, samt att verka för att de regler som redan finns om hundars omvårdnad ska efterlevas. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att alla som tar hand om ett djur vet vad det innebär och vad som krävs för att djuret ska må bra. Djurens Rätt bedriver redan ett informationsarbete riktat till enskilda personer, intressegrupper och beslutsfattare om vikten av god hundhållning som tar hänsyn till det enskilda djurets behov och rasspecifika egenskaper. Några av de krav som Djurens Rätt driver: - att en obligatorisk hundutbildning måste till. - att det i lagtext ska regleras att uppfödning av hundar såväl renrasiga hundar som blandraser endast ska få bedrivas av auktoriserade uppfödare. - att uppfödning av hundar och försäljning av dessa ska ses som ett mycket stort ansvar och tydligt bör regleras i lagtext. - att ansvarig myndighet får i uppdrag att ta fram föreskrifter för att bli auktoriserad uppfödare och vilka kriterier som ska gälla för uppfödning samt ett upprättande av offentligt register över dessa. En del i Djurens Rätts arbete är att informera om hur allmänheten anmäler brott mot djur till Länsstyrelsen, som ansvarar för att bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen följs, och vi ger rådgivning till de som hör av sig om misstänkt vanvård eller djurplågeri. Utöver detta har vi inlett ett arbete med årliga Adoptionsveckor där vi, samtidigt som vi hjälper hemlösa djur till en ny framtid, informerar om vad djuren behöver så att fler ska tänka till innan de tar på sig det ansvar som ett djur innebär. Förbundsstyrelsen föreslår för riksstämman Att anse motionen besvarad Piteå den 13 Mars 2015 Ann-Charlotte Jonsson medlem i Djurens Rätt 14 15

9 Motion 7. Gällande hästfrågor i verksamhetsinriktningen Bakgrund I Sverige finns det idag drygt hästar. Hästens roll i samhället har gått från arbetsdjur inom lantbruket till tävlingsdjur, vilket har medfört nya djurskyddsproblem. Djurens Rätt gjorde för några år sedan en satsning på ett faktabasprojekt, då det visstidsanställdes en etolog som skrev två hästrapporter tillsammans med några andra sakkunniga inom hästområdet. Rapporterna blev mycket väl mottagna, och projektet ledde i förlängningen till att hästfrågorna fick en väl befäst plats i organisationen genom att en arbetsgrupp för hästfrågor bildades. Under drygt fem års tid har Djurens Rätt, genom arbetsgruppen för hästfrågor, varit en effektiv och drivande kraft för en ökad medvetenhet och kunskap om djuretik och djurskydd inom hästsporten. Arbetsgruppen består av ideellt arbetande personer med särskild sakkunskap inom hästområdet. Under de år som arbetsgruppen har funnits har man framgångsrikt samverkat med myndigheter, politiker, banveterinärer, hästsportutövare, journalister och enskilda medlemmar. Framgångar Djurens Rätt har genom arbetsgruppen för hästfrågor medverkat till flera viktiga förändringar i Hästsverige. Bland annat har reglementet blivit mer tillåtande av mer hästvänlig utrustning inom ridsporten, hästar lottas inte längre ut som vinster på Göteborg Horse Show, Jordbruksverket har dragit igång ett banveterinärprojekt och riksanläggningen Strömsholm har förbättrat sin hästhållning. Djurens Rätts betydelse för utvecklingen av de djuretiska resonemangen inom hästsporten är tydlig. Detta visar sig bland annat genom att man blivit utsedd till bubblare på listan över ridsportens mäktigaste röster av tidningen Hippson. Förbundskaptenerna i hoppning och fälttävlan har uttalat sig positivt om Djurens Rätts verksamhet och välkomnar debatten. Dessutom uttrycker banveterinärer, journalister och hästsportutövare sin tacksamhet över att arbetsgruppen lyfter djurskyddsproblemen inom hästsporten. Ett hästvänligt förhållningssätt fritt från våld och tvång är numera något som diskuteras öppet bland unga hästsportutövare på bloggar, forum och webbsidor mycket tack vare Djurens Rätts arbete. Hästfrågorna har tidigare av organisationen betraktats som ömtåliga att arbeta med då många av våra nuvarande medlemmar och potentiellt blivande medlemmar är hästintresserade. Att organisationen växer samtidigt som hästfrågorna fått större utrymme visar att arbetssättet är framgångsrikt. Arbetsgruppen för hästfrågor har lyckats med utmaningen att lyfta de djuretiska frågorna inom hästsporten utan att fjärma sig från Djurens Rätts sympatisörer. En beskrivning av vad vi anser är de största problemen: - Okunskap kring hästens biologiska behov och naturliga beteende gör att många hästar av tradition och praxis hålls i miljöer där deras rörelsebehov, sociala behov och specialiserade ätbeteende inte tillgodoses. Många hästar utvecklar stereotypa beteenden och/eller magsår till följd av felaktig hästhållning. - Smärtsam och skarp utrustning används i stor utsträckning. En svensk studie visade att 90 % av alla ridhästar har skador i munnen orsakade av utrustningen. Skarp utrustning som orsakar smärta och skador står fritt för vem som helst ja till och med barn att använda. Inom kapplöpningssporten finner man särskild uppfinningsrikedom och åtskilliga vanligt förekommande utrustningsdetaljer bryter mot djurskyddslagen, som säger att utrustningen inte får orsaka smärta och obehag. - Djur får endast genomgå kirurgiska ingrepp om det är veterinärmedicinskt motiverat. Trots detta ägnar man sig rutinmässigt, främst inom trav- och galoppindustrin, åt veterinära ingrepp för att hålla hästarna tävlingsdugliga. Man gör ingrepp i könsorganen på ston för att de ska bli mer villiga att springa/hoppa, man opererar luftstrupen för att kapplöpningshästar lättare ska kunna andas och man behandlar hårt ansträngda och inflammerade leder med NSAID-preparat för att hästarna snabbt ska kunna tävla igen. Denna utveckling sprider sig och blir vanligare även inom ridsporten. - Hästar tvingas starta på tävling utan att vara friska. Banveterinärernas kontroller av djurskyddet på tävlingar får tummen ner i en statliga tävlingsdjurskyddsutredningen. Även på elitnivå misslyckas banveterinärer att skydda hästarna. Som exempel startade travhästen Commander Crowe framför miljonpublik i Elitloppet på Solvalla med en uppenbar hälta. En enskild tävlingsdag på Solvalla 2013 kunde man i ett tävlingsreferat räkna till åtta kuskar som anad e att den häst de hade startat var sjuk. Djurens Rätts verksamhetsinriktning I den verksamhetsinriktning som förbundsstyrelsen har föreslagit saknas hästfrågorna helt. Det är därför oklart om arbetsgruppen för hästfrågor kommer att fortsätta sin verksamhet eller inte. Det vore mycket beklagligt om hästfrågorna försvinner från organisationens agenda då vi står inför en tid där stora omvälvningar inom hästsporten står inför dörren och där Djurens Rätt bör fortsätta att finnas med i och medverka till denna utveckling. Nedan följer några exempel på områden där Djurens Rätt har pågående insatser, eller där insatser planerats för kommande år: - Svensk travsport dras med dålig ekonomi och djurskyddet sviktar något som fler och fler får upp ögonen för. Opinionen för spel på hästar är inte längre lika tydlig. Arbetsgruppen för hästfrågor har planerat en uppdatering av det tryckmaterial om travsporten som nu har några år på nacken, samt att man avsett att fortsätta att kartlägga dödsfall och olyckor vid landets trav- och galoppbanor, driva på Jordbruksverket i banveterinärfrågan och bilda opinion genom inlägg och debatter i tidningar och på sociala medier. - Gällande ridsporten så är dialogen mellan Djurens Rätt och sportens organisationer mycket god och konstruktiv något som har tagit arbetsgruppen många år att bygga upp. Förändringar i reglementen kring tävling och träning har visat sig vara möjligt att få till, och Djurens Rätt är en viktig röst för att processen mot vänligare träningsmetoder och utrustning ska kunna fortsätta. Dialog med flera hästsportorganisationer pågår. - Sett till hästhållningens utveckling och förbättring är Djurens Rätt en viktig drivkraft även här. Djurens Rätts webbsidor med tema hästhållning och hästhantering är mycket välbesökta, och vi ser en stor efterfrågan på artiklar och fakta i detta ämne något som arbetsgruppen för hästfrågor ständigt arbetar med att författa och sprida. I Sverige sker också en positiv utveckling mot bättre hästhållning. Arbetsgruppen för hästfrågor har nyligen inlett ett projekt kring good practice på hästanläggningar och ridskolor i Sverige som man avsett att arbeta vidare med under kommande år. Även på den internationella arenan är Djurens Rätt engagerade i hästhållningsfrågor. Organisationen ingår i Eurogroup for Animal Welfare och arbetsgruppen för hästfrågor är engagerade i EU-projektet Eurogroup for Horse Welfare. Yrkande Baserat på de stora djurskyddsproblem som hästvärlden omfattas av, varav några nämns i denna motion, samt det framgångsrika arbete Djurens Rätts arbetsgrupp för hästfrågor hittills lyckats bedriva för att förbättra för djurskyddet i hästsporten så yrkar vi på att: Hästfrågorna skall omfattas av Djurens Rätts verksamhetsinriktning för , med beaktande av vad som anförts i denna motion. Laban Carlsson Emelie Deboussard Louise Hernander Gunnel Söderback 16

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Innehåll med sidanvisningar Om verksamhetsinriktningen 3 Vision och delmål hänger ihop 4 Översikt 5 Djurens Rätts verksamhetsinriktning 2015-2019 6 1. Politiskt

Läs mer

Protokoll Riksstämma 2015

Protokoll Riksstämma 2015 Protokoll Riksstämma 2015 _ Innehållsförteckning 1 Riksstämman öppnas 6 2 Val av ordföranden för stämman 6 3 Val av sekreterare för stämman 6 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Valplattform 2014 Djurens parti

Valplattform 2014 Djurens parti Valplattform 2014 Djurens parti 7 juli 2014 Vi vill se ett Sverige med respekt för alla kännande varelser. Sveriges institutioner bör ha en grundsyn att alla kännande varelser har samma moraliska status

Läs mer

Komplettering: ytterligare fyra motioner att behandla på Feministiskt initiativs kongress 2015, med styrelsens svar

Komplettering: ytterligare fyra motioner att behandla på Feministiskt initiativs kongress 2015, med styrelsens svar Komplettering: ytterligare fyra motioner att behandla på Feministiskt initiativs kongress 2015, med styrelsens svar Motionerna nedan behandlas separat då de av misstag föll bort när det stora dokumentet

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ändringar i djurskyddslagen Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Våld mot djur och våld i nära relationer

Våld mot djur och våld i nära relationer Våld mot djur och våld i nära relationer Med svansen mellan benen Sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur är beroende av människors välvilja, att vi tar hand om dem och vill dem väl. När djur far illa

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL)

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3 SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän Förskoleklass åk 3 Innehåll Innan besöket... 1 Notebook Smartboard... 1 Power point... 2 Under besöket... 2 Efter besöket... 2 Till läraren om sällskapsdjur...

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1.

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1. KS 10 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-05-07 Diarienummer KSN-2013-0476 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsdepartementet: Betänkande av utredningen om ett effektivare

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) Respekt för djuren Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dir. 2009:57 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska göra en bred

Läs mer

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården?

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Ny djurskyddslag föreslagen Jonas Carlsson, Avdelningen för Djurvälfärd, Svensk Mjölk jonas.carlsson@svenskmjolk.se År 1988 infördes en ny djurskyddslag

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet!

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet! Pälsfria listan Din guide för det lokala arbetet! Djurens Rätt arbetar centralt med att få klädföretag att ansluta sig till Pälsfria listan. Även enskilda lokala butiker landet runt är väldigt välkomna

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten?

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Bakgrund konkurrenskraft och djurskydd Konkurrenskraftutredningen

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser 2013-02-20 Miljödepartementet EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerat förslag till program. Generellt

Läs mer

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande marknad, både utifrån köp- och säljperspektiv

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM INTRODUKTION Detta är s idéprogram som antogs av Kongressen 2011, tillägg om åldersmaktsordningen antogs på Kongressen 2014. Här förklarar vi hur vi ser på ungdomsråd, på

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om ökad forskning om könsspecifika skador och sjukdomar.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om ökad forskning om könsspecifika skador och sjukdomar. Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

Läs mer

ROSA HÄFTET! Vad som ska hända i RBUF nästa år Andra förslag från förbundsstyrelsen Saker som rör samarbetet med Rädda Barnen

ROSA HÄFTET! Vad som ska hända i RBUF nästa år Andra förslag från förbundsstyrelsen Saker som rör samarbetet med Rädda Barnen ROSA HÄFTET! Innehåller punkt 15-23 Vad som ska hända i RBUF nästa år Andra förslag från förbundsstyrelsen Saker som rör samarbetet med Rädda Barnen Här finns förslag på vilka saker RBUF ska göra under

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande handling. Saltsjö-Duvnäs förskola

Plan mot diskriminering och kränkande handling. Saltsjö-Duvnäs förskola Plan mot diskriminering och kränkande handling Saltsjö-Duvnäs förskola 2015-2016 1 Bakgrund På Saltsjö-Duvnäs förskolor har alla barn, personal, föräldrar/vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer