Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 Innehållsförteckning ITIS-rapport för Röda Korsets folkhögskolas arbetslag Att gestalta barnkonventionen med hjälp av IT HT-02/VT Grundidé för projektet: Att gestalta berkonventionen med hjälp av IT... 2 Form:... 3 Praktiska ramar för arbetet:...3 Arbetets gång: Vad blev resultatet? Utvärdering av projektet... 4 Utvärdering gjord av kursdeltagarna... 4 Lärarlagets utvärdering Litteraturdiskussion Slutsats... 6 Källförteckning... 6

3 Vår rapport innehåller fem delar: 1. Grundidé för projektet 2. Genomförande och resultat 3. Utvärdering av projektet 4. Litteraturdiskussion 5. Slutsats 1. Grundidé för projektet: Att gestalta berkonventionen med hjälp av IT Här följer den grundidé som vi i arbetslaget tog fram tillsammans med kursdeltagarna i början av höstterminen 02: Syfte: Kompetensutveckling för ovanstående lärare i form av ett ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med eleverna. Tid: HT-2002 och VT-2003 (sammanlagt 3 veckors arbete för lärarna) Arbetslag: Karin Björelid, Lasse Euler, Ariane Winberg och Jeannette Persson Stüben tillsammans med kurserna DuR, Kom och VB. Idé/uppgift: Elever och lärare skall tillsammans lära sig att gestalta Barnkonventionen på många olika sätt, i många olika former, med hjälp av IT. Arbetet, som kommer att vara kursöverskridande, kommer att integreras i den vanliga undervisningen. ITIS-område/målbeskrivning: IT i praktiken (enl. lärarnas studiehandledning) kommunikation med omvärlden via hemsidan aktivt informationssökande dialog med människor i samhället utnyttja olika verktyg; IT som verktyg för att insamla, bearbeta, lagra och presentera information, samt för simulering och kommunikation IT som ett pedagogiskt stöd och läromedel Elevaktivt, ämnesövergripande, problembaserat Utveckla kontakterna utanför skolan (t ex föräldrar, myndigheter, organisationer, medier) Använda IT för att stärka internationaliseringen Förslag till innehåll: Ämne: Barnkonventionen Delteman: Enligt Barnkonventionens artiklar. Nedan kortfattad beskrivning av de flesta artiklarna: Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barnets Bästa ska alltid komma i främsta rummet. Artikel 4: Förverkligande av BK utifrån resurser. Internationellt samarbete. Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Artikel 7: Rätt till namn och nationalitet. Rätt att veta vilka föräldrarna är. Artikel 9: Rätt till båda föräldrarna. Artikel 10: Återförening av familjer över statsgränser. Artikel 12-15: Barnets rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Domstolar och myndigheters barnfall att höra barnet och sätta dess intresse i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Artikel 18: Föräldraansvaret och barnets uppfostran, utveckling och barnets bästa. Artikel 19: Rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande.

4 Artikel 20-21: Rätt till alternativ omvårdnad. Adoption. Artikel 22: Flyktingbarnens rätt till skydd och hjälp. Artikel 23: Rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv för barn med fysiskt eller psykiskt handikapp. Möjliggörande av aktivt deltagande i samhället. Artikel 24: Rätt till hälso- och sjukvård. Artikel 28-29: Rätt till gratis grundskoleutbildning. Artikel 30: Rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion för barn som tillhör minoriteter eller ursprungsfolk. Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila och fritid. Artikel 32: Rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa. Artikel 33: Rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika. Artikel 34: Rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Artikel 35: Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras. Artikel 37: Rätt att inte utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. Frihetsberövande. Livstids fängelse. Dödsstraff. Artikel 38: Deltagande i väpnade konflikter. Gerillarörelser. Artikel 39: Rätt till rehabilitering och social återanpassning för barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling. Artikel 40: Brottsanklagade eller dömda barns rätt till behandling som främjar barnets känsla för värdighet, andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Artikel 41: Barnkonventionen i relation till de nationella lagarna. Artikel 42: Att göra barnkonventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn. Artikel 43-45: Förverkligandet av BK. FNs övervakningskommitté. FN-organ och frivilligorganisationers deltagande med information till FN. Form: Hemsida (alt. flödesschema till en hemsida) Intervjuer/porträtt/enkäter Skapande/färg och form Radio och ljud Video/foto/bildspel Utställningar ÖVRIGT: text, power-point, drama, musik, trycksaker Praktiska ramar för arbetet: 6 grupper, helst bestående av kursdeltagare från de tre olika klasserna (Kommunikationoch Media deltar fullt ut efter v. 43) var grupp får en eller två handledare gemensam tid avsätts på schemat för att kunna kommunicera via First Class och arbeta praktiskt över kurserna (förslagsvis måndag eftermiddag ). handledning sker på måndag e.m. eller när det passar handledaren/gruppen. Arbetets gång: Första träff VB-DuR, vecka 36 i Göteborg. Uppstart. V. 39: DuR i Mariefred. Möjlighet för alla tre grupper att träffas och formera sig V. 39: Grupperna spånar idéer, avgränsar och planerar grupparbeten. First Class förbereds.

5 HT: Underlag skaffas informationssökning (ex. läroböcker, digitala källor, tryckta källor, övriga källor intervjuer, undersökningar, studiebesök, estetiskt underlag). HT: Loggbok förs regelbundet på First Class (RK Mötesplats/Kurser/RK ITiS BK) HT: Bearbetning och analys av kunskapen och informationen. Skapande/produktion. HT: Eventuell praktisk redovisning i olika former och med hemsidebyggande sker löpande. Mars-03: Utvärdering och uppföljning. 2 Vad blev resultatet? De tre olika kurserna, ca 50 elever, delade in sig i sex integrerade grupper, nämligen: 1. ITIS-hemsidegrupp 2. ITIS-skapandegrupp 3. ITIS-intervjuer/porträttgrupp 4. ITIS-utställningsgrupp 5. ITIS-video-, foto-, bildspelsgrupp 6. ITIS-radiogrupp Under hela höstterminen jobbade sedan de sju olika grupperna med sina specifika projekt. Varje måndageftermiddag chattade de samt skrev i sina respektive konferenser. Däremellan utförde de vad de bestämt, t ex intervjua barn. För att åskådliggöra detta har vi bifogat utdrag från deras konferenser och loggbok (se bilaga). Vi i lärarlaget har gått in och handlett i konferenserna och naturligtvis på plats vid datorerna. För en del grupper har arbetet flutit på, medan andra grupper har haft svårare med kommunikationen och planeringen. Det som verkligen blev en nytändning, var de hemsidor som gjordes inför fältstudierna i Nicaragua, Filippinerna samt Eritrea. Hemsideadresserna är samt Utdrag från dessa finns som bilagor xx-xx Projektet ska slutföras i april/maj 2003 då kurserna sammanstrålar i Göteborg. 3 Utvärdering av projektet Ja, hur blev det då? Eftersom inte projektet kommer löpa på under resten av terminen och förhoppningsvis fortsätta nästa läsår, blir detta en utvärdering av hur det fungerat fram till nu. Vi ska först höra vad kurdeltagarna tycker, för att sedan presentera vår egen utvärdering. För att se både på för- och nackdelar med projektet, har vi delat upp utvärderingen i två delar. Utvärdering gjord av kursdeltagarna För att göra denna genomgång mer levande hämtar vi direkta citat från kursdeltagarnas utvärderingar. Det vi tar upp ska ses som generella för gruppen. Naturligtvis kan ett projekt både ha negativa som positiva sidor. Detta ges det uttryck för i följande: Fördelar: Itisdagen var bra, då vi kom igång. Kör ett litet eget race med radion. Just nu lite trött men det är kul särskilt om det går att genomföra.. Har gått bra glad att vi inte tog så stort projekt. Svårt att se något mål men när vi kom igång med skapandet var det faktiskt kul. Jätteroligt att göra hemsidan inför vår fältpraktik. Hoppas många använder den. Det har varit kul. Och bra att hålla kontakt med de i Mariefred, men det känns som om syftet har varit en aning otydligt. Men kanske hur man ska använda resultatet. Dock har det varit trevligt, förutom vissa problem med vårt arbete, men det har ju bara med oss i gruppen att göra. Ganska bra att lära sig samarbeta över Internet.

6 Nu kan jag chatta och använda internet! Rolig idé, men lite överambitiöst. Bra handledning. Vilken tur att vi hade hemsidan på vår resa så vi kunde hålla kontakten. Kul att läsa vad de andra klasserna gjorde på sin praktik. Nackdelar: Itis har varit en liten börda eftersom man inte haft tid för det. Jobbigt! Svårt att arbeta på distans. Kändes som om det hamnade i skymundan. Övriga arbetet gick före. Det funkar inte att ha det så utdraget i tid. Bättre med en veckas intensivt Itisarbete. För mycket att prestera tillsammans med redan pressat schema. Förväntningarna sprack. Verkade som ett bra projekt. Datorerna räcker ej till alla. Samarbetet med Mariefred har inte varit så bra. Ofta när vi var ute på nätet var inte de där, och tvärtom. Väldigt svårt att komma till skott. Bra grundide, men det har varit lite oklart med vad vi ska prioritera. Prata med Mariefredarna på chatten eller jobba med det praktiska. Tanken var väl att vi skulle kombinera detta, men det har inte riktigt gått. Lärarlagets utvärdering Fördelar: Roligt att samarbeta med sina kollegor trots avstånd i mil. Jag har lärt mig mer om datorer och använder definitivt min dator mer än förr. Häftigt att arbeta problemorienterat med IT. Det blev ett utmärkt interaktivt arbete med hemsidorna. Eleverna kunde flexibelt skräddarsy sin uppgift efter intresse och tema. Hemsidorna blev ett oumbärligt verktyg under fältstudierna. Nackdelar: Svårt att hinna med allt. Vi kanske var lite väl överambitiösa. Ibland svårt att motivera för kursdeltagarna när mycket annat ska göras. Svårt att schemalägga tre kurser. För många komponenter. 4 Litteraturdiskussion Vi har löpande under ITIS-projektet använt oss av litteratur som behandlar problembaserat lärande, t ex Dahlgrens artikel och Henry Egidius "Pedagogik för 2000-talet" (se källförteckningen), eftersom det är denna pedagogik med arbetsformen, med smågrupper plus handledare som vi använt oss av. Vi har fått idéer om hur man kan jobba med PBL och IT utifrån ovan nämnda litteratur. Huvuddelen av litteraturen var böcker om barnkonventionen från Rädda Barnen, Barnombudsmannen och UD (se källförteckningen), eftersom det var innehållet i själva projektet. Vi som handledare har själva läst in oss på ämnet men också använt litteraturer tillsammans med de studerande. De har fördjupat sin kunskap i sina respektive artiklar. Den IT-inriktade litteraturen vi har haft anledning att titta på rör sig inom fältet IT, IKT och distansstudier, First Class, samt hemsideskapande. Vad gäller hemsideskapande har vi använt oss av

7 Folkbildningsnätets information kring hemsideskapande samt källan Datakonsult Ulf Johansson som föreläste för oss kring detta tema och delgav oss sin kunskap och sitt material (se källförteckningen). 5. Slutsats I det stora hela är vi nöjda med det arbete som vi har genomfört tillsammans med kurdeltagarna. Vi vill dock lista några tankar som vi lärt oss under processens gång: Perioden för projektet har varit/är för utspritt. Bättre med en kortare tid. Då hade planeringen, genomförandet och kommunikationen med största sannolikhet fungerat bättre. Vi borde planerat allt tidigare. Lagt in det i respektive kursplan och skapat större utrymme för projektet. Alla smågrupper skulle kunnat bestämt sin egen tid att chatta och arbeta i konferenserna. Datorerna i Göteborg räckte inte till för hela gruppen vilket skapade irritation. Likaså det faktum att någon kurs då och då inte fanns på plats. Rent pedagogiskt har det varit roligt, kreativt och utvecklande att handleda de olika gruppernas arbete. De kursdeltagare som inte haft datavana går nu med lätthet in och konfererar på folkbildningsnätet. De har fått större självförtroende vad det gäller att använda datorer. Arbetet på en folkhögskola hänger mycket på kursdeltagarnas egna ansvar. Ibland har det varit svårt att motivera ITIS-projektet framför andra skoluppgifter. Vi skulle kunnat ha dragit i nödbromsen när vi började känna att projektet var för utdraget och koncentrerat arbetet under en kortare period. Att frångå grundidéen/planeringen helt enkelt. Källförteckning Barnkonventionen. Rättigheter för världens barn och ungdomar. Rädda Barnen, 1998 Carlsson, Sven E. First Class Guld Manual till First Class klient Östersund: Xfo Publishing Dahlgren, Lars Owe. Problembaserat lärande Idé, Praktik och effekter. Linköpings universitet, Egidius, Henry. Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur Erichs, Peter. Att intervjua Hammarberg, Thomas. Barnet och den politsika viljan. Rädda Barnen 1994 Hobohm, Susanna. Barnens rätt handbok för vuxna. Juridik och samhälle1996 ITIS. Delegationen för IT i skolan Larsson, Sören. Att skriva tidning. Natur och kultur Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. UD, 2000 Utställningar med stort U ett kursmaterial om produktion och drift.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015 Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vt 2014/vt 2015 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1. Uppföljning av föregående plan 4 2. Medverkan av barn och föräldrar 5 3. Främjande arbete

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer 1 Illustrationer: Moa Dunfalk Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) www.kvinnojouren.se info@kvinnojouren.se Ölandsgatan 49D, 116

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer