Utbildning som handelsvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning som handelsvara"

Transkript

1 Malmö Högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 hp Utbildning som handelsvara Om internationell studentmobilitet och rörlighetens motiv och mål ur individperspektiv Education as a commodity About international student mobility and the motives and objectives from an individual perspective Patrick Liljekvist Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Marita Flisbäck Höstterminen 2007 Handledare: Alan Harkess

2 Sammanfattning Den internationella studentrörligheten har de senaste femton åren ökat i snabb takt. Omfattningen av utländska studerande som läser vid svensk högre utbildning på grundläggande nivå har tredubblats sedan mitten av nittiotalet och svenska universitet och högskolor förbereder sig på ytterligare ökning av inresande studenter. I takt med att svenska universitet och högskolor börjat erbjuda kurser på engelska har också Sverige som studieland blivit mer attraktivt. Att kurser kan erbjudas på ett internationellt gångbart språk har gjort Sverige konkurrenskraftigt på en växande marknad. Detta i kombination med enklare ansökningsförfaranden har gjort att utländska studenters ansökningar till svenska utbildningar ökat med nästan 500 % från ht-07 till ht-08. Internationaliseringen av högre utbildning väcker frågor som inte alltid är lätta att besvara, främst eftersom studenters orsaker för att studera utomlands ofta sträcker sig utanför alla klassiska humankapitalteorier och förklaringar som söker svaren i ekonomiska och nyttomaximerande faktorer. Forskningen är eftersatt på området vilket är underligt med tanke på aktuella diskussioner om braindrain, braintraining, det livslånga lärandet och utväxlingen av humankapital i en global värld. Den snabba internationaliseringen av högre utbildning har gett studenter idag helt andra valmöjligheter än för bara en generation sedan. Hur tänker egentligen studenten när han ska välja ur utbildningsmarknadens smörgåsbord? Studien har syftet att undersöka studentmobilitetens motiv och mål ur individperspektiv och avser att ge möjliga förklaringar till vilka faktorer som påverkar val av utbildningsland. Studien visar också på särskiljande strategier beroende på studentens hemland. Undersökningen bygger på en enkätstudie av 164 studenter på två universitet och en högskola utskick gjordes till gäststuderande utbytesstudenter och free-movers på Lunds universitet, Malmö högskola samt Stockholms universitet. Resultaten finner stöd i den tidigare forskning som finns att tillgå. De akademiska motiven väger lätt för de europeiska studenterna. Personlig utveckling, äventyret, resandet, språkinlärning och möte med nya kulturer värderas högre än eventuella akademiska meriter. Strategierna är dock olika beroende på hemland. Asiatiska och nordiska studenter har en mer utpräglad akademisk strategi. Resultaten av undersökningen visar att det är en kombination av tillgången på engelskspråkiga kurser, den avgiftsfria utbildningen, personlig utveckling och svensk kultur som lockar utländska studenter till Sverige. Studien bygger på ett litet urval av våra internationella studenter och en större empirisk studie behövs för att noggrannare kartlägga studentmobilitetens orsaker. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Begreppsförklaringar Studiens disposition Syfte och frågeställningar 9 2. KUNSKAPSBAKGRUND Den internationella studenten Free-movers Utbytesstudenter Internationalisering på svensk högre utbildning Laissez-faire eller utbildning åt alla? FORSKNINGSLÄGE Personlig utveckling viktigare än akademiska meriter Individualisering och interkulturell identitet Internationell mobilitet och braintraining TEORETISKA PERSPEKTIV Humankapital Kommodifiering Den gränslösa utbildningen och 24 det livslånga lärandet som diskurs 4.4 Migrationsteorier Self-Concept, Life-Span, Life-Space 30 3

4 5. METOD Val av undersökningsmetod Urval Utformning av enkät Etiska överväganden Validitet och reliabilitet Metodkritik RESULTAT Bakgrundsdata Världsdel och hemland Fördelning Utbildningsfrågor Undervisningsspråk Del av program Andra kurser än hemuniversitet Utbildningsnivå Utbildningsvärde Assistence of program Finansieringsfrågor Finansiering av studier Acceptans för studieavgifter Acceptans för avgiftsnivå Upplevelser och personlig utveckling personlighetsutveckling Resande och kultur Utbildning som investering Kunskap om och anknytning till Sverige Kunskap om kultur 44 4

5 6.5.2 Kunskap om utbildningssystem Anknytning till Sverige Första kontakt med Sverige Andra alternativ Framtidsplaner Orsaker till val av Sverige ANALYS OCH DISKUSSION Teoretisk bakgrund och empiriskt material Förslag till vidare forskning 55 KÄLLFÖRTECKNING 56 BILAGOR 5

6 1. Inledning Idag har vi mycket kunskap om den internationella studentmobiliteten mellan världens universitet och högskolor, vi vet vilka länder som är export respektive importländer och kan efter tendenser idag spå hur rörligheten kommer att se ut i framtiden. Studentströmmarna mellan världens universitet är väl kartlagda. Det vi vet mindre om är effekterna, inhämtandet av kunskap och humankapital, distribution och värdering. Huruvida studenten har nytta av sina studier när han återvänt till hemlandet och vilka motivationsfaktorer som driver studenten att utbilda sig i ett annat land, är mobilitetsaspekter som är mycket lite undersökta. Med senmodernitetens (se Beck, 3.2) internationalisering och globalisering har utbildning blivit tillgänglig över nationsgränser och skapat en växande marknad där svenska högskolor och universitet idag konkurrerar inte bara på en nationell utan också på en internationell scen där kvalitet och attraktionskraft jämförs med framför allt amerikanska, brittiska, kanadensiska och australiska universitet. Samtidigt börjar asiatiska nationer lägga grunden för en egen universitetsverksamhet. Med denna studie vill jag skapa en översiktlig bild av den internationella studentmobiliteten, dess orsaker och undersöka hur det kommer sig att utländska studenter söker sig till just Sverige för att studera på högre utbildning. Man brukar säga att forskaren gärna forskar om sig själv. Olika kunskapsmiljöer präglas ofta av en konformitet som påverkar sättet att se på problem och frågeställningar. Utbildning, social- och socio-ekonomisk bakgrund påverkar värderingar och de glasögon med vilka man ser världen. Denna för-förståelse driver frågor och teori, val och definition av problemområde. Efter många års erfarenhet av studier och arbete i andra länder är min syn färgad av ett internationellt perspektiv på utbildnings- och arbetsmarknad. Det är ett vidsträckt område jag gett mig in på, ett område där man lätt tappar orienteringen därför att en fråga genast ger upphov till nya frågor, nya tankar och perspektivskiften. Med tanke på undersökningens reliabilitet ska resultatdelen läsas med försiktighet. Det är ändå min förhoppning att denna studie ska ge läsaren en översiktlig bild av den internationella studentmobiliteten och fungera som en introduktion till ämnet. 6

7 1.1 Begreppsförklaringar Internationalisering Vår vardag präglas alltmer av internationalisering och globalisering, ett internationellt utbyte av varor och tjänster på en global marknad. Världens ekonomier integreras och avstånden krymper. Men någon egentlig global ordning är det inte tal om. Utbytet sker framförallt inom redan etablerade ekonomiska zoner som Europa, USA och delar av Asien (Beck 1998, s 37). Att tala om ett globalt utbyte är därför missvisande. Ordet internationalisering täcker bättre upp de frågor jag diskuterar i denna studie. Det finns också andra aspekter att ta hänsyn till. När internationalisering och globalisering diskuteras i utbildningssammanhang behandlas dessa begrepp ofta synonymt men är internationalisering och globalisering samma företeelse eller är det begrepp som beskriver olika processer? Jane Williams-Siegerfredsen, internationell koordinator på Viborg Seminarium, anser att sammankopplingen är fel eftersom globaliseringen saknar humanistisk grund. Globaliseringen bygger på ekonomisk terminologi och hotar med att underminera fundamentet för vårt utbildningssystem genom att placera utbildningen och omsorgen av barn och unga på den öppna marknaden" (Acatiimi 9/01). Min syn är mer instrumental än Siegerfredsens. Mycket litteratur och forskning på området (bl a HSV 2004:25 R och 2008:7 R) beskriver en sektor där utvecklingen rör sig i en kommersiell riktning som går hand i hand med utbildningens internationalisering. En indikator på att så är fallet är att utbildning tillhör de tjänstesektorer som inkluderas i frihandelsförhandlingarna för tjänster, GATS (HSV 2004:25 R s 11). Eftersom mitt huvudintresse i denna studie är studentmobilitetens orsaker ur individperspektiv använder jag här internationaliseringsbegreppet som beskrivande rörligheten inom utbildningssektorn. Det är framförallt den transnationella rörligheten jag är intresserad av och närmare bestämt den internationella studentmobilitetens orsak och verkan. Internationella studerande i Sverige Det finns i huvudsak tre sätt för en utlandsstudent att antas till svensk utbildning: genom hemuniversitetets utbytesavtal eller utbytesprogram (utbytesstudent), genom organisationer som tillhandahåller utbildningsplatser i Sverige eller genom att ordna allt på egen hand (freemover). 7

8 Antalet utländska studenter som söker sig till Sverige har ökat markant de senaste åren. År 2003 studerade utbytesstudenter på svenska universitet och högskolor, en ökning med per år sedan 2001 och läsåret 2004/05 var totala antalet inresande studenter (HSV 2007:9 R, s 5). HSV:s statistik bygger på OECD:s publikation education at a glance som definierar utländska studenter som studenter med utländskt medborgarskap, vilket kan inkludera invandrare utan medborgarskap och därför innebära en överskattning av antalet inresande studenter. Statistiken har ytterligare ett inbyggt problem eftersom det bland freemovers bara finns uppgift om ursprungsland för (2004/05), detta beror på att personer från Norden och EU inte behöver uppehållstillstånd och därför inte alltid registreras som freemovers vid universiteten. Om studenter som en homogen grupp menas kommer jag att använda begreppet internationella studerande i fortsättningen om ingen distinktion görs. Definition av utbytesstudent Inresande student från ett land utanför Sverige som med hjälp av utbytesprogram eller universitetsavtal sökt sig till och studerar vid svensk högre utbildning (Ramstedt 2003, s 5). Definition av Free Mover Inresande student från ett land utanför Sverige som utan hjälp av ett avtalsuniversitet eller utbytesprogram på egen hand sökt sig till och studerar vid svenska universitet och högskolor (Ramstedt 2003, s 5). 1.2 Studiens disposition Studien inleds med begreppsförklaringar, syfte och problemformuleringar och vidare i kapitel två en kunskapsbakgrund med en beskrivning av den internationella studenten, resonemang kring den internationella utbildningsmarknaden och en granskning av den pågående debatten om ett införande av studieavgifter på svensk högre utbildning. I kapitel tre behandlas i korthet tidigare forskning som har betydelse för studiens ämnesområde. Här tar jag upp King/Ruiz forskning om europeisk studentmigration, Balaz/Williams studie om studentmigration och språkkapital, samt sociologiska studier om senmodernitetens människa, vilkor och möjligheter (Beck, Giddens, Ziehe). 8

9 Kapitel fyra innehåller teoribakgrund med humankapitalteori, migrationsteori och studentmobilitet, utbildningens kommodifiering, diskursproduktion utifrån kontexten det livslånga lärandet, och för att belysa studentens strategier och valsituation; Donald E Supers karriärteori om self-concept, life-space och life-span. I kapitel fem behandlas metod. Det metodologiska avsnittet visar hur det empiriska resultatet insamlats, vilka ramar studien förhåller sig inom, samt understryker studiens begränsningar. Resultatet av undersökningen redovisas i kapitel sex i löpande tabeller med bifogade kommentarer. Slutligen avslutas studien med en diskussion och analys samt förslag till vidare forskning i kapitel sju. 1.3 Syfte och problemformulering Studie- och yrkesvägledningen står inför stora utmaningar med en växande internationalisering på utbildningsområdet och snabbt ökande studentströmmar mellan världens universitet och högskolor. Samtidigt som utbildning är ett individuellt livsprojekt kan man inte bortse från de samhälleliga nationalekonomiska mekanismer som uppmuntrar till högre studier. Den internationella studenten är en viktig del i detta samhällsekonomiska pussel och här vill jag undersöka utbildning som ett samhällsekonomiskt fundament parallellt med utbildning som individuellt självförverkligande och livsprojekt. Jag har här avgränsat mitt undersökningsområde till internationella studerande på högre utbildning i Sverige och motivationsfaktorer till valet av Sverige som utbildningsland. Undersökningen vilar på följande frågeställningar: - Vilka faktorer påverkar valet av Sverige som utbildningsland? - Vilka strategier har studenten när han väljer utbildningsland? 9

10 2. KUNSKAPSBAKGRUND I följande avsnitt vill jag visa vem vår internationella student är, vilka grupper som reser utomlands för att studera och inom vilka ramar studentrörligheten befinner sig. Internationaliseringsarbetet på svensk högre utbildning behandlas liksom den edukationalistisk-humanistiska synen på utbildning versus den ekonomiska dimensionen av internationaliseringsarbetet. Men vi börjar med den internationella utvecklingen på högskoleområdet. 2.1 Den internationella studenten Alltfler studenter söker sig utanför det egna landets gränser för att studera på högskola och universitet. Den internationella studentmobiliteten ökar i snabb takt där asiatiska ekonomier står för merparten av ökningen. För att illustrera hur stor ökningstakten varit tjänar USA som ett bra exempel läste asiatiska studenter på amerikanska universitet. Tio år senare hade antalet ökat till (Ramstedt 2003, s 7). En studie av australiska IDP, en icke-vinstdrivande studentrekryterings- och rådgivningsorganisation ägd av 38 statliga australiska universitet (http://www.idp.com), ger en prognos att antalet internationella studenter globalt kommer att vara över 7 miljoner år 2025, främst är det studerande från Asien som kommer att öka markant och stå för 70 % av efterfrågan på internationell högre utbildning (HSV 2004:25 R, s 12). Enligt OECD-rapporten Education at a glance studerade år miljoner studenter i ett annat land än hemlandet och ökningstakten är i genomsnitt nio procent/år sedan år Även om det råder en tydlig anglosaxisk dominans när det gäller mottagarländer av studenter har också Sverige de senaste åren blivit ett större mottagarland. Var femtonde student i Sverige idag är en utländsk student. Antalet utländska studenter vid svenska lärosäten har mer än fördubblats från läsåret 1997/ /07 till studenter som studerade på grundläggande högskoleutbildning i Sverige (HSV 2008:7 R s 7). Enligt ansökningsstatistik från VHS sökte utländska studenter ett svenskt utbildningsprogram höstterminen Inför höstterminen 2008 har ansökningarna ökat till (VHS ). Detta är en kraftig ökning som enligt Pierre Bastin, enhetschef för VHS antagningsenhet, beror på tillgången på engelskspråkiga kurser, bättre marknadsföring och gratis utbildning. Lunds Universitet har utländska sökanden till höstterminen Dimensionerna är för stora 10

11 för ett universitet av Lunds storlek: Vi har sagt att vi kan anta cirka tusen personer, det är en fråga om infrastruktur det är med de dimensionerna som det fungerar bra (Vicerektor Eva Åkesson, Sydsvenskan 4/5 2008). De svenska siffrorna är blygsamma i internationella sammanhang men omfattningen ökar med en takt om i genomsnitt 13% /år och idag tar vi emot 1.4 % av alla internationella studenter (Se bilaga, fig 2:1). De flesta utländska studenterna inkluderat kursstudenter finns på Lunds Universitet (2968), följt av KTH (2015) och Uppsala Universitet (1725) (SVD ). De inresande studenterna utgör idag 7% av totala antalet studerande i Sverige på högskolenivå. De flesta är europeiska studenter men gruppen asiatiska studenter ökar snabbt och är idag tredje största grupp (se fig 1:1, HSV 2008:7 R). fig 1:1 Studerande i Sverige 2005/ Norden 9847 Europa utom Norden 5162 Okänt inom Norden och Europa 1180 Afrika 4699 Asien 1429 Nord- och Mellanamerika Sydamerika Oceanien 2.2 Free-movers Till gruppen free-movers hör de studenter som på egen hand sökt sig till och studerar på högskola. Läsåret 2006/07 kom studenter till Sverige som free-movers (en tredubbling sedan 1997/08). Av gruppen free-movers kom ca två tredjedelar från Europa och Norden och en femtedel från Asien. Som jag tidigare nämnt finns statistik-bias när vi talar om gruppen free-movers eftersom studerande från Europa inte behöver uppehållstillstånd för sina studier i Sverige. HSV har gjort en uppskattning av denna grupp. I fig 1:1 är dessa registrerade som okänt inom Norden och Europa. Asiatiska free-movers är den grupp som ökar mest, sedan mitten av nittiotalet har denna grupp ökat tiofalt till läsåret 2005/06. Fem länder står för över 40% av gruppen free-movers. Dessa länder är Indien, Pakistan, Finland, Kina och Norge. 11

12 Antal inresande har ökat särskilt mycket från Pakistan, Nigeria, Kina, Iran och Bangladesh. Ca 80% av de inresande studenterna är under 29 år. Könsfördelningen på de som kommer hit på egen hand skiljer sig i jämförelse med samtliga studerande i Sverige. Av gruppen freemovers är 58% män medan andelen män bland samtliga studerande i Sverige är 40%. En möjlig förklaring till könsfördelningen kan vara val av utbildning. Över en fjärdedel av gruppen free-movers läser teknikorienterade program och kurser men den vanligaste inriktningen är fristående kurser inom juridik och samhällsvetenskap (HSV 2007:9 R). För att få uppgifter om antalet studerande utanför EU är migrationsverket en bra källa. Migrationsverket beviljade år ansökningar om uppehållstillstånd för studier (Migrationsverket ). Free-movers utanför EU som vill studera i Sverige längre tid än tre månader måste ha uppehållstillstånd. Dessa studenter måste dessutom kunna visa att man kan försörja sig under studietiden. I dagsläget måste en studerande visa att man har tillgång till minst kronor/månad i tio månader för att kunna få uppehållstillstånd för heltidssstudier (migrationsverket.se ). 2.3 Utbytesstudenter Universitet och högskolor i Sverige har utbytesavtal med andra lärosäten i världen och studenten kan även utnyttja olika utbytesprogram. Genom avtalen har studenterna möjlighet att ta del av partnerskolornas kursutbud och dessa högskolepoäng tillgodoräknas i hemuniversitetets examen. Idag finns förutom universitetens egna avtal, flera intereuropeiska utbytesavtal som Sokrates, Erasmus, Comett, Linnaeus-Palme och andra program som administeras via programkontoret och svenska institutet. Erasmus är ett samarbetsprogram för EU- länder på högskolenivå och en del av Sokrates samarbetsprogram på alla utbildningsnivåer. Erasmusprogrammet startades 1987 som en del av europeiska kommissionens mål mot ett ökat europeiskt studentutbyte. Ett tioprocentigt mål (tio procent av Europas studenter ska studera i annat land än hemlandet) sattes 1987 och verifierades igen Ett utbyte på Erasmusprogrammet kan vara mellan tre och tolv månader där finansieringen ordnas med ett stipendium som studenten får från sitt hemuniversitet (HSV 2007:9 R). Nordplus är ett program som Nordiska ministerrådet tillhandahåller för lärare och studenter på högskolenivå. Syftet är att länka samman och stärka de nordiska utbildningarna. Studenten får högst studera halva sin studietid med nordplus studiemedel (Nordplus.se). 12

13 De bilaterala avtalen har ökat kraftigt de senaste åren. Som exempel kan Lunds Universitet nämnas som idag har ca 600 avtal med universitet från 50 länder (inkluderat avtal om enskilda studenter) och deltar i ett stort antal internationella program (lu.se ). Antalet utresande studenter som studerar inom ramen för Erasmus har stagnerat de senaste åren medan de inresande studenterna ökar i snabb takt (se bilaga fig 2:2). Inresande studenter inom utbytesavtal har mer än fördubblats de senaste tio åren. Europa (71%), Norden (10%) och Nordamerika (10%) står för merparten av utbytesstudenterna. Den grupp som ökar mest är studerande från Asien med en sexfaldig ökning sedan mitten av nittiotalet. Fem länder står för hälften av de inresande utbytesstudenterna: Tyskland, Frankrike, Spanien, Finland och Nederländerna. Ca 90% av utbytesstudenterna är under 25 år och andelen kvinnor är något högre än andelen män, 52 respektive 48%. Två av tre utbytesstudenter läser kortare fristående kurser inom juridik, samhällsvetenskap, teologi eller humaniora (HSV 2007:9 R). 2.4 Internationaliseringsarbetet på svensk högre utbildning I takt med att studenterna blivit rörligare har de också blivit betydelsefulla för länder och enskilda lärosäten. Låt oss titta på motiven för att locka studenter till svensk utbildning. I många länder är utbildningen avgiftsbelagd för utländska studenter och avgifterna har blivit en viktig del av lärosätenas intäkter. Studenterna bidrar också till den lokala ekonomin genom sina levnadsomkostnader. Andra motiv är akademiska. En ökad rekrytering stärker det egna landets utbildning, forskning och status i världen (HSV 2004:25 R s 7). Internationaliseringen används också strategiskt av studenter som vill behålla sitt försprång på arbetsmarknaden. Mikael Börjessons avhandling Transnationella utbildningsstrategier vänder sig mot uppfattningen att internationaliseringsarbetet främst har internationella motiv. Börjesson menar att rekryteringen av utländska studerande och nätverksskapandet med universitet utomlands används som ett nationellt konkurrensmedel som stärker rangordningen. Svenska universitet och högskolor med högt anseende sluter avtal med dominerande universitet utomlands och bildar på så sätt exklusiva nätverk. När allt fler sociala grupper kommer in på universitet och högskolor har internationaliseringen blivit ett medel att distansera sig från andra grupper. Börjesson menar att eliten för att behålla sina komparativa fördelar måste skaffa sig en mer prestigefylld utbildning från ett prestigefyllt universitet utomlands. Teorierna torde också kunna överföras till studerande som kommer till Sverige: 13

14 Det är den sociala eliten som kan göra de stora vinsterna på internationaliseringen. De har de resurser som behövs, språkkunskaper, världsvana, förmåga att orientera sig. Det är också en ekonomisk fråga, det kan vara dyrt att studera utomlands. -- De som studerar vid elituniversitet i till exempel USA kan med sin utbildning som avstamp göra en internationell karriär. De som studerar vid ett mindre känt lärosäte utomlands kommer däremot troligen bara att använda sin examen för att försöka stärka sin konkurrenskraft när de kommer tillbaka till Sverige. Men det är inte säkert att deras examen är användbar efter hemkomsten (Sulf.se ). Ett annat akademiskt skäl kan vara att behålla volymer på utbildningarna. Charlotte Ejsing, utredare på Högskoleverket, skriver i rapporten IKT-utbildning Efter Bubblan (HSV 2004) att svenska universitet har svårt att fylla sina platser på IT-utbildningar. Att erbjuda internationella mastersprogram inom informations- och kommunikationsteknologi på engelska har blivit universitetens överlevnadsstrategi (Ejsing 2004, s 32). Många studenter kommer till Sverige eftersom USA inte längre tar emot studerande från Pakistan och Kina och för att kurserna är avgiftsfria. Ejsing beskriver dessutom en situation som kan beskrivas som braintraining : Med dagens regelverk får dessa studenter inte stanna och arbeta i Sverige efter avslutad utbildning. Följden blir att Sverige idag subventionerar kvalificerad högskoleutbildning inom IKT för en rad länder i Sydostasien (Esjing 2004, s 36). Internationellt studentutbyte kan också ses som en utrikes- och säkerhetspolitisk tillgång. De som utbildas kan antas vara välvilligt inställda till värdlandet och detta kan också ge handelspolitiska fördelar när dessa studenter tar positioner i näringsliv och offentlig sektor i sitt hemland. Inrikespolitiska skäl brukar också nämnas i sammanhanget liksom demografiska orsaker. Problemen med arbetskraftsbrist och en åldrande befolkning kan vägas upp av utbildning av utländska studenter och öka arbetskraftsutbudet på längre sikt (HSV 2004:25 R s 7f). 14

15 2.5 Laissez-faire eller utbildning åt alla? Det kommer att krävas tuffare marknadsföring (om avgifter införs). Det är naturligtvis en fördel idag att vi kan säga till indiska och kinesiska studenter att våra utbildningar är avgiftsfria (Anders Flodström, rektor KTH, Ny teknik ). I Sverige pågår sedan länge en debatt om den avgiftsfria högskolan och ämnet är idag högaktuellt då gruppen free-movers utanför EU och EES ökar kraftigt. En viktig fråga att ställa i det här sammanhanget är hur viktig kursavgiften är för studenten. Ska Sverige fortsätta använda den avgiftsfria högskolan som konkurrensmedel eller ansluta sig till majoriteten av länder som infört kursavgifter? Här ställs två olika synsätt eller om man så vill, ideologiska perspektiv, mot varandra. Å ena sidan kan avgifter ses som en kvalitetsmarkör av utbildningen och bidra till att öka universitetens intäkter, å andra sidan finns en stark solidaritets och jämlikhetssyn när det gäller utbildning (se 4.3). Vilka länder som idag tar ut kursavgifter är en fråga som inte är helt lätt att svara på. Systemet vilar på ett komplext nätverk med bilaterala avtal, utbytesprogram, stipendier och hemuniversitetens kursavgifter. Många länder baserar sitt studiemedelsystem på ett socialt inkomsttak där föräldrarnas inkomst avgör om studenten har rätt till studiemedel. Även om utbildningen är gratis i Sverige måste den studerande inom utbytesavtal och utbytesprogram i vissa fall betala kursavgift till sitt hemuniversitet om reglerna är sådana i hemlandet. En del studenter får en del av sina studier betalda genom universitetens egna stipendier, andra lånar till uppehället i Sverige. Det finns strukturella hinder i systemet som gör att frågan om kursavgifter kan uppfattas på många olika sätt och kan se olika ut för studenter från samma universitet. Min studie berör frågan endast fragmentariskt. För frågan om kursavgifter behövs en större studie som utreder nätverken, de strukturella hindren och den enskilda studentens syn och värderingar kring kursavgifter. Om vi bortser från olika bilaterala avtal finns det ändå en del att säga om avgifterna. De flesta länder tar ut avgifter för utomeuropeiska studenter som inte reser inom ramen för ett utbytesavtal. I Storbritannien, USA och Australien, stora mottagarländer av asiatiska studenter, kan vi tala om en mångmiljardindustri (HSV 2004:25 R). När Thatcher-regeringen 1980 införde fulla avgifter för studenter utanför dåvarande EG halverades antalet utländska studenter på sju år. När statsbidragen minskade till universiteten blev följden ekonomiska svårigheter och det blev då en vanlig strategi att rekrytera studenter som var villiga att betala full avgift för sina studier. Efter att de brittiska universiteten 1993/94 fick möjligheter att 15

16 själva sätta avgiftsnivåerna för studenter utanför EU/EES växte industrin explosionsartat. Värdet av brittisk utbildningsexport beräknades under läsåret 2001/02 till mer än fyra miljarder pund, varav direkta avgifter stod för mer än 1.25 miljarder (HSV 2004:25 s 19f). Flera länder arbetar strategiskt med riktad marknadsföring för att locka studenter från framförallt Asien, bland andra Storbritannien, USA och Australien. De asiatiska studenterna är idag en mycket viktig ekonomisk faktor på utbildningsmarknaden. De europeiska länder som tar ut kursavgifter för högskolestudier i dagsläget är: Belgien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Holland, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, och Österrike. I Tyskland är det upp till varje delstat om man vill införa kursavgifter. Danmark, Irland, Slovakien och Slovenien är länder som har gratis grundutbildning, men som tar ut avgifter för studenter från utomeuropeiska länder. I Estland, Island, Norge och Ungern är studier gratis, men en del högskolor tar ut avgifter för högskolestuderande (HSV 2004:25 R). Högskoleverket framhåller särskilt tre konkurrensfördelar för svensk utbildning: Att Sverige erbjuder många program och kurser på engelska, att högskolorna arbetar aktivt med utbytesprogram och att utbildningen i Sverige än så länge är avgiftsfri även för utländska studenter. Svenska Institutets marknadsföring utomlands av studier i Sverige bidrar också till intresset (HSV 2004:25 R). Universitetens hållning i avgiftsfrågan är fortsatt delad: Frågan om införande av avgifter delar universiteten. En del anser att de skulle kunna förbättra kvalitén på utbildningen, andra menar att de skulle tappa försprånget till andra länder om man införde kursavgifter. Från studerandehåll finns farhågor att ett införande av avgifter skulle vara det första steget mot ett övergripande införande av avgifter till alla studenter. (HSV 2005, En gränslös högskola? s 83). Högskoleverkets betänkande om studieavgifter (SOU 2006:7) avstyrker förslag om att införa avgifter för enskilda studenter utanför EES. Man lämnar dock en öppning för införandet av anmälningsavgifter: Högskoleverket tillstyrker utredarens förslag att högskolorna bör ges rätt att ta ut anmälningsavgifter av sökande till avgiftsfinansierad utbildning. Högskoleverket anser i likhet med utredaren att det är ett problem att många utländska studenter som ansökt till en svensk högskola inte fullföljer sina ansökningar. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är att införa anmälningsavgifter. Högskoleverket anser dock, till skillnad från utredaren, att det är angeläget att sådana avgifter fastställs på en nationell och enhetlig nivå (SOU 2006:7). 16

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverket

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

I just search the Internet En intervjustudie om internationella studenters informationssökning

I just search the Internet En intervjustudie om internationella studenters informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:123 ISSN 1404-0891 I just search the Internet En intervjustudie om internationella

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Julia Boguslaw Anders Ekström Lars Geschwind Niklas Stenlås Sverker Sörlin Miriam Terrell Eskil Wadensjö Humanisterna och framtidssamhället Humanisterna

Läs mer

En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare

En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare februari 2013 Sverige ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare Förord Är Sverige ett lockande land för talanger utifrån och har vi attraktionskraft

Läs mer

Invandring av internationella studenter till Sverige

Invandring av internationella studenter till Sverige Europeiska migrationsnätverket Rapport från EMN Sverige 2012:1 Invandring av internationella studenter till Sverige Invandring av internationella studenter till Sverige Rapport från EMN Sverige 2012:1

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Jakten på det nya kapitalet

Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala konkurrensen om kompetens Jakten på det nya kapitalet Tove Lifvendahl Kristina Lindahl von Sydow Sylvia Schwaag Serger FORES 2014 Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:91 ISSN 1404-0891 Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN

PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN i ett förändrat Sverige Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige Högskoleverket 2002 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Högre utbildning i utvecklingssamarbetet

Högre utbildning i utvecklingssamarbetet Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbetet En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid

Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid Ingen åt sitt öde Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid Per Unckel Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2002 GRAFISK FORM: SILVER FOTO AV FÖRFATTAREN: RIKSDAGEN SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer