Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015."

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Diarienummer /FF Mona Carlbom, Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med Sammanfattning Badenheten har under sommaren genomfört Sommardoppet med gratiskurser i vattenvana för 284 femåringar i Borås stad. Erbjudandet har gått ut till alla femåringar i hela kommunen. Sommardoppet ger barnen möjlighet att lära sig vistas säkert i och omkring vatten. Antalet är en liten ökning från föregående år. Detta trots att vi i år bara har haft tillgång till tre simhallar mot fyra föregående år. I samband med kurserna gjordes en utvärdering av verksamheten. I enkäten kan vi utläsa att många gav mycket beröm till simlärarna samt att de är tacksamma för att undervisningen varit gratis. Bakgrund I samband med att de nya reglerna för föreningsbidragen trädde i kraft 1 januari 2013, fanns farhågor att framförallt simklubbarna skulle tappa en betydande del av den viktiga verksamheten kring vattenlek och vattenvana för barn under sex år. Genom initiativ av Simklubben Elfsborg startades det unika samverkansprojektet Sommardoppet mellan Simklubben Elfsborg, Simklubben SK70, Svenska Livräddningssällskapet Södra Älvsborg och Fritids- och folkhälsonämnden. Beskrivning av verksamheten De flesta som deltog i Dalsjöbadet kommer från badets upptagningsområde. På Stadsparksbadet och Borås Simarenan bor de flesta barn som deltog i centralorten. Målet med verksamheten är att resultaten i simkunnighet kommer att förbättras i framtiden genom att fler barn tidigt får en god vattenvana Borås Sturegatan 38 boras.se

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Datum Diarienummer /FF Mona Carlbom, Redovisning av antal 5-åringar som har deltagit i Borås stads unika projekt Sommardoppet. Borås Simarena Dalsjöbadet Stadsparksbadet Totalt Antal anmälda barn st Besvarat enkät st Pojkar/ Flickor/enl enkät 21/31 26/15 12/ 7 59/53 st Personalkostnader kr Marknadsföring kr Bidrag till föreningar kr kr Förvaltningens övervägande Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på projektet. Dels så har 284 barn fått möjligheten att vänja sig vid vatten under säkra förhållanden och dels så har vi stärkt samarbetet med och mellan Simklubbarna. Förvaltningen föreslår att Sommardoppet görs permanent och att badenheten och föreningsenheten får möjlighet att planera verksamheten i god tid. Erfarenheter från projektet God samverkan mellan simklubbarna, Svenska Livräddningssällskapet och Borås Stad. Rekryteringen av kunniga ledare till höstens aktiviteter har underlättats eftersom alla ledare som anställdes i projektet fått genomgå en skräddarsydd utbildning. Flera av barnen som deltog i sommardoppet har fortsatt i simklubbarnas eller badens simverksamhet. Samverkansprojekt är fortfarande ett unikt och uppmärksammat projekt. Det har profilerat Borås Stad ute i landet. Inom både Svenska Livräddningsförbundet och Svenska Simförbundet är detta helt nya grepp. Borås Stad har bidragit med gratis entré till baden samt föreningsbidrag till de berörda föreningarna för de omkostnader som varit. Simklubbarna och Svenska Livräddningssällskapet har haft arbetsgivaransvaret för simlärarna Borås Sturegatan 38 boras.se

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum Diarienummer /FF Mona Carlbom, Förändringar till kommande år, under förutsättning att Sommardoppet får en fortsättning, är att underlätta vid anmälan, utöka med någon grupp dagtid, se över möjligheten att utöka med ännu fler anläggningar och att även se över möjligheten att ha kurser i augusti månad. Marknadsföringen av projektet har skett genom direktutskick till alla 5-åringar i Borås Stad, affischer och informationsmaterial, vilket har gjorts av förvaltningens kommunikatör och Borås Stades tryckeri. Personalen på Stadsparksbadet har skickat ut material till kommunens alla förskolor. SK 70 har spridit information på staden, satt upp informationslappar i affärer, BVC, förskolor m.m. Materialet är översatt till arabiska, somaliska och engelska. SK Elfsborg har även förhandlat om gratis annonser i Borås Tidning. Kostnaderna för Sommardoppet blev kr mindre än föregående år trots att det deltog fler barn. Erfarenheterna från 2013 har gjort jobbet enklare och effektivare och bidragit till sänkta kostnader. Konsekvenser Målet med verksamheten är att resultaten i simkunnighet kommer att förbättras i framtiden genom att fler barn tidigt får en god vattenvana. Eftersom kursen är gratis så är de ekonomiska förutsättningarna lika för alla familjer Borås Sturegatan 38 boras.se

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Cecilia Strömberg, Tommy Jingfors Datum Diarienummer /FF Tertial 2 facknämnder, Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Fritids- och folkhälsoförvaltningen har upprättat en rapport för tertial 2, perioden januari augusti. Uppföljningen av tilldelade uppdrag, och som följs upp för perioden, är alla delvis genomförda. Uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer inom den egna organisationen, det vill säga sjukfrånvaro och timanställningar, visar dock på röda siffror. Orsakerna beror på att uppföljningen avser ett år bakåt i tiden och under fjolåret hade vi ett antal långa sjukskrivningar. De långa sjukskrivningarna har under våren minskat och resultatet kommer successivt att förbättras. Vi följer utvecklingen noga och följer regelbundet upp orsaker och konsekvenser. Resultatet för perioden visar för fritidsramen ett överskott i jämförelse med budget motsvarande 33 tkr. Prognosen indikerar dock på ett negativt utfall vid årets slut, i dagsläget 800 tkr. Främst beror detta på evenemangskostnaderna som kostat mer än budgeterat, men också på en tuff handläggningsperiod för våra tillståndshandläggare samt en ökad ambitionsnivå för att klara bland annat öppettider på Brygghusenheten. Prognosen är i dagsläget osäker eftersom vi kan se en positiv utveckling på några enheter som idag prognostiseras med en budget i balans. Ramen för föreningsbidrag visar på ett underskott för perioden, tkr. Detta beror på att utbetalningen av föreningsbidrag inte stämmer överens med budgetens periodisering. Resultatet för året ser ut att hamna på ett överskott motsvarande 830 tkr, vilket bland annat beror på ett minskat medlemsantal i föreningarna, en minskad utbetalning av aktivitetsbidrag till ungdomsföreningar men också på minskade bidragsutbetalningar till kartritningar.

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Cecilia Strömberg, Tommy Jingfors Datum Diarienummer /FF Befintliga investeringsprojekt fortlöper enligt plan. Vi kan dock se ökade kostnader för våra konstgräsplaner. Årets budget på tkr var något snålt tilltagen och vi förutspås hamna på ett underskott på närmare tkr. Detta beror dels på ökade kostnader för mer omfattande undersökningar och markarbeten än planerat men också på en sen fakturering av föregående års arbete inom ramen för konstgräsutveckling. Vid årets slut beräknas ett överskott motsvarande tkr på investeringsprojektet näridrottsplatser. Detta är medel som har öronmärkts till aktivitetsplats vid Kristinebergsskolan. Flera åtgärder har gjorts på våra anläggningar för att möjliggöra olika evenemang i Borås Stad. En uppföljning visar dock på ett överskott på investeringsbudgeten för projektet Evenemangstaden Borås. Konsekvenser En översyn kommer att göras på förvaltningen för att se vilka insatser varje enhet kan bidra med för att få en budget i balans vid årets slut. Bilagor Tertial 2 facknämnder, Fritids- och folkhälsonämnden

6 Tertial 2 facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Strategiska målområden - indikatorer Människor möts i Borås Företagandet växer genom samverkan Ekonomi och egen organisation Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Nämndens verksamhet Fritid och folkhälsa Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Föreningsbidrag Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Simhallar Egen organisation Idrottsanläggningar Investeringar Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 2(19)

8 1 Inledning SM-veckan som avgjordes under vecka 27, är en av de absolut största idrottsfesterna i Borås någonsin. Slutbetyget från Riksidrottsförbundet och Sveriges Television är att det var den bästa SM-veckan hittills. 41 olika idrotter korade 271 SM-vinnare. Sara Sjöströms världsrekord på 50 m fjärilsim var den idrottsliga höjdpunkten under veckan. Alidebergsbadet kan nu beteckna sig som "världsrekordarenan". SM-veckan hade en turistekonomisk omsättning på 42 milj kr, där restaurangbesök, nöjen och övernattning stod för merparten av intäkterna. Dessutom uppgick annonsvärdet till 61 milj kr under veckan. Arrangemanget besöktes av människor. Samtidigt som SM-veckan är avslutad, så ska den dagliga verksamheten fungera som vanligt. Inom Badenheten är det fokus på renoveringen av Sandaredsbadet. Tyvärr så har arbetet med projekteringen fördröjts och starten för renoveringen är preliminärt senhösten i år, med ett färdigställande i maj På Stadsparksbadet finns nu ett förslag till renovering och ombyggnad av badanläggningen. Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden är överens om ett gemensamt förslag som finns med i budgeten för I Anläggningsenheten så pågår arbetet med att färdigställa ombyggnaden av Sjuhäradshallen. Hallen kommer att anpassas för gymnastikföreningarna samt för människor med funktionsnedsättning. Slutbesiktning i början av oktober. På Brygghuset är det full fart med aktiviteter. Många större aktiviteter arrangeras av unga människor, helt i linje med målsättningen på Brygghuset. Utvecklingen av Skatehallen och invigning av parcouren är två höjdpunkter. I Folkhälsoenheten är det ett hårt tryck på tillståndsenheten, aldrig förr så har så många ansökningar om serveringstillstånd passerat handläggarnas bord. Samarbetet med stadsdelarna och dess tre folkhälsosamordnare börjar hitta sina former och strukturer. Badenheten och Föreningsenheten har likt i fjol sommar, tillsammans med berörda simföreningar, genomfört "Sommardoppet", där samtliga femåringar får deltaga gratis i vattenlek - ett första steg till ökad simkunnighet. 284 lyckliga barn deltog i verksamheten, som är mycket uppskattad av både barn och föräldrar. 2 Strategiska målområden - indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde Utfall T1 Utfall T2 Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset. Under sommarmånaderna har vi genomfört 37 arrangemang, ett mycket bra resultat med tanke på att vi under en del av denna tid gått ner på dagtid. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 3(19)

9 2.2 Företagandet växer genom samverkan Målbild Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. Verksamhetens indikatorer Utfall 2013 Målvärde Utfall T1 Utfall T2 Ett antal företag ska bli möjliggörare för Studio Ett antal företag ska bli möjliggörare för Studio 14 Vi ligger bra till i målvärdet för året. Resultatet är en konsekvens på att vi bytt strategi. Nu kopplar vi möjliggörare direkt till specifika arrangemang. Det blir tydligare kring hur företag och organisationer är med och stöttar ungas initiativ. 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde Utfall T1 Utfall T2 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,8 3 7,2 7,6 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 5,4 3 4,9 5,5 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i % ,1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målvärdet är ännu inte uppnått, de långa sjukskrivningarna från 2:a halvåret 2013 finns fortfarande med i den mätperiod som ingår i tertial 2. Den förbättring som vi kunde se redan i april består, de långa sjukskrivningarna minskar och medarbetare har återgått i arbete. Förvaltningens strategi är att låta medarbetare som är långtidssjuka och inte är redo för att gå tillbaka till ordinarie tjänst, pröva annat arbete i ett inledningsskede för att få en möjlighet till arbetsträning. I den mån vi kan påverka sjukskrivningarna kommer vi att med hjälp av tidiga och riktade insatser agera för att förhindra långa sjukperioder. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Måluppfyllelsen är inte uppnådd, och i jämförelse med tertial 1 har den arbetade tiden för timavlönade ökat och en förklaring är att badverksamheten är svår att planera under sommaren. Vi ser en tendens till ökning av arbetad tid för timavlönade och vårt aktiva arbete måste fortsätta, utmaningen finns inom badverksamheten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Målsättningen på 50% ligger fast under året. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 4(19)

10 3 Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd 3.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås. Delvis genomfört Kommentar En inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i Borås pågår. Inventeringen beräknas vara klar vid årets slut. Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under. Delvis genomfört Kommentar Föreningsenheten och anläggningsenheten lägger nu grunden för att allmänhet och förenignar ska kunna boka lokaler på nätet. Bedömningen är att målet är uppnått vi årets utgång. Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna. Delvis genomfört Kommentar Fritids- och folkhälsonämndens samarbete med Social omsorgsnämnden har stärkts under året. Regelbundna träffar om aktuella frågor tas upp och ventlieras och kommuniceras med frivilligorganisationerna. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 5(19)

11 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena. Delvis genomfört Kommentar Arbetet med Idrottsskolan går framåt. Vi satsar på att nå ut i skolorna och bokar upp tid för information på föräldramöten. Idrottsskolan är i uppstartsfasen för och mycket arbete återstår. Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla befintlig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet. Delvis genomfört Kommentar Borås Stad har arbetat sedan 2010 för att alla föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Ett program för föräldrastöd är beslutat i kommunfullmäktige och en kommungemensam plan föräldrastöd har arbetats fram. Folkhälsoenheten har en samordnande funktion och arbetar för att såväl program som plan ska följas upp i Stratsys. Flera aktiviteter genomförs årligen såsom erbjudande om kurser i föräldrastöd, föreläsningar riktade till föräldrar och uppdatering av föräldrastödssidan boras.se/foralder. Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse. Den kommer att delas ut under hälsoveckan av förskolan till alla barn i åldrarna 4-5 år. Mer information om hälsoveckan boras.se/halsoveckan. Dessutom har folkhälsoenheten tillsammans med en grupp skolsköterskor utarbetat ett föräldramötesmaterial SAMS (Sömn, Aktivitet, Mat, Struktur) Materialet kommer att användas på föräldramöten ledda av skolsköterskan på respektive skola i hela staden bland föräldrar till barn mellan 6 och 8 år. Vi har även, i samverkan med Uddevalla, Göteborg, Lerum och Kungsbacka kommuner, ett pågående utvecklingsarbete av föräldrastöd för föräldrar åk 7, 8 och 9. Formatet är ett föräldramötesinslag på minuter lett av kunnig och utbildad personal. Nu finns en variant klar för åk 7 och 8 som skall testas och utvärderas på några skolor. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 6(19)

12 4 Nämndens verksamhet Fritid och folkhälsa 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall - 08 Budget Prognos Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Resultatet för perioden visar för fritidsramen ett överskott i jämförelse med budget motsvarande 33 tkr. Intäkterna ligger något under budget för perioden men i jämförelse med föregående år, samma period, betydligt bättre. I juli månad arrangerades SM-veckan i Borås. Evenemanget medförde diverse olikartade kostnader samt kostnader för projektledare. Kostnaderna för diverse evenemang, där SM-veckan är det största evenemanget, beräknas vid prognostillfället hamna på ett underskott motsvarande tkr i jämförelse med budget. För att upprätthålla det lagkrav som finns rörande serveringstillstånd ( en handläggningstid på max 4 månader efter komplett ansökan) har enheten förstärkt tillståndshandläggarna med en tjänst via bemanningsföretag på 50 %. Det medför ökade kostnader för enheten och förvaltningen i sin helhet. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 7(19)

13 Förvaltningen har även haft högre kostnader för personal än budgeterat. Detta beror dels på ambitionshöjningar i vår verksamhet men också oklara ansvarsförhållanden. För har förvaltningen en avsatt buffert motsvarande tkr att tillgå under året. I dagsläget prognostiseras ett underskott motsvarande 800 tkr för fritidsramen. Vi ser dock en positiv utveckling på flera utav våra enheter som idag prognostiseras med en budget i balans. 4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Gemensam fritidsadministration Utfall Utfall - 08 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Idrotts-/fritidsanläggningar Intäkt Kostnad Nettokostnad Simhallar Intäkt Kostnad Nettokostnad Evenemang Intäkt Kostnad Nettokostnad Folkhälsoverksamhet Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritids- och folkhälsonämnd Intäkt Kostnad Nettokostnad Serveringstillstånd Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 8(19)

14 Tkr Brygghuset Utfall Utfall - 08 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Idrotts-/fritidsanläggningar I Anläggningsenheten pågår ett omfattande arbete. Under rubriken Näridrottsplatser sker många nyinvesteringar. Vid kransmossen har det byggts en teknik- och balansbana anpassad för både cykel och rullstol. Vid Sjömarken, Sandared, Dalsjöfors och Asklandas badplatser förbättras tillgängligheten. Ett utegym kommer att sättas upp i Dalsjöfors, tillsammans med Attraktiva Toarp och stadsdelen. Likaså kommer Sandared att få ett utegym, där Sandareds Intresseförening är högst delaktiga. Sjuhäradshallens konstgräs har lagts ut på Norrbyvallen, där det tidgare gräset var mycket slitet. I samband med uppförandet av nya Krisitinebergsskolan byggs en ny tillgänglighetsanpassad aktivitetsplats. De tre stadsdelarna har fått vara med och påverka var en mindre summa av anslaget kan nyttjas i respektive område. Summan uppgår till ca 100 tkr per stadsdel. Arbetet med lämpliga placeringar och innehåll pågår. Vid årets slut beräknas i dagsläget ett överskott motsvarande tkr på investeringsprojektet näridrottsplatser. Detta är medel som har öronmärkts till aktivitetsplats vid Kristinebergsskolan. Arbetet med tillgänglighetsanpassning av Kypeområdet pågår. Under våren-sommaren färdigställdes den nya handikapprampen vid badplatsen på Kype. Handikapp-parkeringarna är idag för små och kommer att målas om. Diverse informationsskyltar kommer att inköpas. Rivning av elljusspåret mellan Kype-Ymergården är utfört på grund av säkerhetsskäl, anläggningen hade alltför stora elbrister och utgjorde en fara för allmänheten. Planen för Konstgräsutveckling fortsätter vid Boda och Byttorp. På Boda kunde markarbetet påbörjas omgående efter årsskiftet tack vare en lämplig plats för konstgräsplanen. Anläggningen blev klar under augusti månad och kommer att ge Borås AIK en välbehövlig gräsyta för både ungdoms- och seniorträning samt vid match. Vid Byttorps IP krävdes mer omfattande geotekniska undersökningar innan lämpligaste placeringen hittades. Det mer omfattande markarbetet påbörjades under april månad och konstgräset kommer att rullas ut i månadsskiftet september/oktober. Utöver en fullstor fotbollsplan kommer konstgräs att läggas på en mindre grusyta, som ska användas till träning och matcher för den stora gruppen unga i föreningen. Hela anläggningen kommer att vara klar i slutet på oktober. En ny vägdragning i Borås ridhus-området pågår. Arbetet med en ny "inre" väg inom Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 9(19)

15 ridhusområdet samt anpassning av hagar och parkeringsplatser har påbörjats och beräknas färdigställas före vintern i år Simhallar Verksamhetsbeskrivning Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Badenheten arbetar efter mål, enligt Vision Viktiga målområden är att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Detta görs genom att erbjuda vattenträning i grupp, simundervisning för alla från år så som babysim, simlekis, elementär simundervisning, vuxensimskola, crawl kurser för både nybörjare och erfarna. På badenheten arbetar man ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon utav befintliga anläggningar. Under våren fortsatte det unika samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjöds alla 5- åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i framtiden. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på Stadsparksbadet, Borås simarena och Dalsjöbadet under veckorna När det gäller skolornas simskoleverksamhet har en grupp simlärare tillsammans med några av skolans idrottslärare startat ett samarbete för att alla elever i åk 6 skall klara det nationella målet på 200 m varav 50m ryggsim. Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet där alla anställda erbjuds fria bad på de publika anläggningarna. Extra satsningar har gjorts genom att en badmästare åkt ut till förvaltningarna i staden och föreläst om fördelarna med att träna i vatten. Under våren inkom en förfrågan om att starta ett samarbete med Västra Götalandsregionen och erbjuda alla deras anställda förmånligt pris på bad. Västra Götalands region omfattar ca anställda varav arbetar i Borås området. En samverkan som med glädje startar 1 september. Förhoppningen är att fler som arbetar inom vårdyrket får möjligheten att komma igång med effektiv och skonsam träning i vatten. Lite om de specifika baden; Stadsparksbadet har under årets 8 första månader försökt vända sig till Stadens invånare med olika former av verksamheter. Barnens dag, en omstrukturering av vattensäkerhetsgrupperna, intensivkurs på sportlovet samt i maj och augusti, är några av de saker som anordnats för Boråsarna. Badet har även öppnat kl på onsdagar för att tillgodose invånarnas önskan att hinna simma före arbetet. Stadsparksbadet har även tagit emot praktikanter från Sven-Erikssongymnasiets linje med inriktning på idrottsledare och hjälpt dem att få ihop sina timmar till simlärarutbildningen. Under våren har en personalgrupp arbetat med en önskad utveckling av Stadsparksbadet, vilket innehöll en undervisningsbassäng, större omklädningsrum, ett barnlandskap, en lugnare avdelning samt ökad tillgänglighet för människor med särskilda behov. När nu Borås Simarena har gått in i det 4:e verksamhetsåret kan konstateras att allt fler Boråsare har hittat nyttan med motion och träning i vatten besökare jan-aug tyder på en prognos på för. Sandaredsbadets stängning har bidragit med fler simskolor och SK-70 tävlingsgrupper huserar numera på Borås Simarena. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 10(19)

16 Samverkan med simklubbarna har ökat och tävlingar, läger och utbildningar genomförs kontinuerligt. Svenska Simförbundet, Västsvenska Simförbundet och olika simklubbar återkommer med bokningar för arrangemang. FAR (Fysisk Aktivitet på Recept)är på väg att utvecklas, som ett steg efter avslutad rehabilitering på SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus). Träningsredskap har inhandlats som idag används flitigt av flera besökare. Dalsjöbadets ökade besöksantal, nära 6000 besök, beror bl. a. på att SK70 för tillfället har verksamhet förlagd på badet men också på ett brett utbud med simskolor både under terminen för alla barn från 3 år och uppåt och med intensivveckor under våren samt under loven. De kunde dock inte anordna någon sommarsimskola i år på grund av renovering av ventilationssystemet. Gruppen pensionärer som besöker anläggningen har också ökat. Personalen har genom att besöka PRO-möten på ett aktivt sätt marknadsfört badet och de olika former av aktiviteter och vattenträning som bedrivs på Dalsjöbadet. Gymverksamheten som bedrivs av Actic är också den på uppgång. Sandaredsbadet håller stängt sedan den 1/ i väntan på en större renovering. Verksamheten på badet ligger därför av förklarliga skäl nere för tillfället. Simklubben SK70:s verksamhet har flyttats och just nu bedriver de sin verksamhet på Borås Simarena, Dalsjöbadet och Stadsparksbadet. När det gäller simundervisningen för skolorna så har alla skolor utom Sandaredsskolan valt att följa med personalen till Borås Simarena. Det är bara Sandaredsskolan som inte är vana att bussa sina elever till simundervisningen. De kommer dock under hösten att komma till Borås Simarena för simundervisning. Under våren har en grupp bestående av förvaltaren från Lokalförsörjningsförvaltningen, driftsansvarig på Badenheten, simklubben Elfsborg och representanter från Badenheten träffats kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadet inför årets höjdpunkt, SM-veckan. En rad olika tävlingar gick av stapeln på Alidebergsbadet och det sändes en hel del TV-tid därifrån. Det sattes glädjande nog även ett världsrekord på 50 m fjärilsim. Det fina vädret genererade besök till Alidebergsbadet under perioden 2 juni till 17 augusti. Föreståndarna på de olika baden träffas kontinuerligt för att gemensamt planera personalresurser, arbeta kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Enheten fortsätter att utveckla de olika badens verksamheter med utgångspunkt i Vision 2025 och Borås Stads ledstjärnor; professionalism, engagemang och lärande. Under andra tertialen har besöken på alla tre, just nu, publika bad ökat. Stadsparksbadet har haft besök. Borås Simarena har haft besök och Dalsjöbadet som haft besök. De ökade besöken på Borås Simarena och Dalsjöbadet beror till stor del på att de fångat upp simskole- och vattenträningsgrupper som varit aktiva på Sandaredsbadet innan badet stängde. På de tre anläggningar har besöksantalet ökat med besök andra tertialen. I förhållande till Sandaredsbadets besöksstatistik för andra tertialen 2013 som var besök så kan det konstateras att enheten endast har tappat besök fram till andra tertialen. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Badenheten ligger i enlighet med budget för perioden. Intäkterna är något lägre än budgeterat, vilket de brukar vara vid denna period, dock är de högre i jämförelse med samma period föregående år. Intäkterna täcks upp med ett överskott på budgetposten verksamhetskostnader. Detta beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och att inköpen inte följer denna tidsram. Årets budget har varit en utmaning att beräkna eftersom Sandaredsbadet håller stängt. Viss verksamhet har fortgått i idrottshallen, personalen har placerats om till andra anläggningar och viss verksamhet har flyttats till de andra baden. Nuvarande resultat, jämfört med föregående års för samma period, indikerar på ett positivt resultat för badenheten vid årets slut. I dagsläget prognostiseras en budget i balans Evenemang Under rubriken Evenemangstaden Borås samlas specifika satsningar som ligger utanför den Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 11(19)

17 traditionella verksamhetsbudgeten. Hittills under året har det varit fokus på SM-veckan, EMkvalmatcher för Svenska landslaget i Basket, FED-cup i tennis där det svenska landslaget ställdes mot Polen, samt planeringen för O-ringen sommaren Andra arrangemang är Linnémarschen, Boråsklassikern och Föreningsgalan. Kontot kommer att överskridas beroende på att SM-veckans driftkostnader var högre än förväntat. Å andra sidan redovisar vi ett överskott på investeringsbudgeten för samma ändamål Folkhälsoverksamhet Analys av verksamheten I samverkan med andra håller folkhälsoenheten på att ta fram en plattform för äldres hälsa. Tanken är att man via en hemsida kan hitta information som vänder sig till äldre och deras anhöriga med mötesplatser, föreningar och olika typer av öppna verksamheter. Hemsidan boras.se/aldre lanseras i oktober. Under tertialen har enheten arbetat med förankring i olika verksamheter och studenter från Göteborgs universitet har varit ute och intervjuat målgruppen äldre. För att öka tryggheten i staden och nå visionens målområde Vi möts i Borås och Livskraftig stadskärna har staden, i samverkan med andra, ett arbete som går under begreppet Borås rent och snyggt. I maj ägde Skräpplockardagarna rum som involverade elever, vilket är fler än tidigare år. Skräpmätningen genomfördes under sommaren och visade på en svagt positiv trend med något färre skräpenheter per kvadratmeter på undersökningsytorna. Fimpar är fortfarande stadens största nedskräpningsproblem. Under januari färdigställdes Åtgärdsplan för välfärdsbokslutet. Den arbetades fram i samverkan med flera förvaltningar och beslut togs i Fritids- och folkhälsonämnden i februari. Inför välfärdsbokslut kommer man att följa upp åtgärdsplanens målområden. Förslaget är att produkten Välfärdsbokslut sammanställs med kommenterade tidsserier inom de olika områdena på samma sätt som tidigare, förslagsvis vartannat år. Tidsserierna i tabellform publiceras däremot årligen på webben.en samordning med stadskansliet och målområdesanalysen sker. Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse. Den kommer att delas ut under hälsoveckan via förskolan, till alla barn i åldrarna 4-5 år. Mer information om hälsoveckan finns på boras.se/halsoveckan. Folkhälsoenheten har tillsammans med en grupp skolsköterskor utarbetat ett föräldramötesmaterial SAMS (Sömn, Aktivitet, Mat, Struktur) Materialet kommer att användas på föräldramöten ledda av skolsköterskan på respektive skola i hela staden bland föräldrar till barn mellan 6 och 8 år. Dessa föräldramöten är ett led i det generella föräldrastödet. Enheten har även, i samverkan med Uddevalla, Göteborg, Lerum och Kungsbacka kommuner, ett pågående utvecklingsarbete av föräldrastöd för föräldrar åk 7, 8 och 9. Formatet är ett föräldramötesinslag på minuter lett av kunnig och utbildad personal. Materialet ska testas och utvärderas på några skolor. Samtliga förskolor i Borås Stad är certifierade som Säkra och Trygga förskolor. Certifieringen gäller i tre år och varje år omcertifieras flera förskolor. Hittills har 21 förskolors ansökan om återcertifiering godkänts och flera är på väg in för bedömning. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Borås Stad får genom avtalet med Hälso- och sjukvårdsnämnden ca 1 258,4 tkr. Dessa medel rekvireras och utbetalas i januari och augusti. Här finns en del av förklaringen till svårigheterna med att göra uppföljning av verksamheten då systemet är uppbyggt med uppdelning i tolftedelar. För andra tertialen är resultatet därför plus 524 tkr. Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut. Åtgärder Inga åtgärder behöver vidtas. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 12(19)

18 4.3.5 Serveringstillstånd Analys av verksamheten Marks kommun och Borås Stad har ett avtal om samverkan avseende handläggning av serveringstillstånd i Marks kommun. I slutet av juni lämnade Fritids- och folkhälsoförvaltningen in en uppsägning av avtalet till omförhandling. I slutet av augusti hade förvaltningen ett möte med företrädare för Marks kommun. Man kom då överens om att Borås Stad skulle presentera ett nytt förslag på avtal. Förvaltningen har i samband med det sett över budgeten för tillståndshandläggningen. Det visade sig att budgeten var för snävt tilltagen och att Marks kommuns kostnader inte täcks av de inkomna avgifterna. Förvaltningen kommer därför att föreslå att den fasta avgiften för Marks kommun höjs. För att tillgodose tillståndshavares behov av utbildning till sommarpersonal, bjöd Tillståndsenheten in till en kortutbildning i alkohollagen. I kursen deltog 18 personer från serveringsställen i Borås Stad och båda samverkanskommunerna. Tillståndshandläggarna har under tertialen, via bemanningsföretag, förstärkts med en halvtidstjänst. Den extra förstärkningen skapade förutsättningar för att möta det ökade söktrycket under våren. Även denna period har arbetet med åtgärder mot illegal tobaksförsäljning väckt intresse från andra. Tillsynshandläggaren har varit ute och föreläst, samt medverkat i planeringen av den årliga utbildningsdagen i november mot grov organiserad brottslighet, som kommer att handla om arbetet mot illegal tobak. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Resultatet för andra tertialen är minus 213 tkr. Prognosen pekar på att resultatet för blir minus 200 tkr. På tillståndsenheten släpar faktureringen efter. Det finns flera orsaker till det. Den ena är att arbetsbelastningen varit så hög att ärendehandläggningen prioriterats, den andra är att Marks kommun dröjt med beslut om höjning av taxor för serveringstillstånd och tillsyn för. Handläggarna har därför inte kunnat fakturera serveringsställena i Mark. Dessutom har man haft extra kostnader för personal, då man varit tvungen att ta in extra bemanning i samband med det den fördubblade ärendeinflödet. Åtgärder Som en följd av ovan har enhetschefen tillsammans med ekonomen gjort en ordentlig översyn av budgeten för Tillståndsenheten. Man har även haft ett möte Marks företrädare och kommit överens om att fakturera enligt Marks nu gällande taxor samt mellanskillnaden som uppkommit mellan taxorna i Borås och Mark för 2013 och. I samband med att man skriver ett nytt avtal om samverkan med Mark, har förvaltningen föreslagit att den fasta avgiften för Mark ska höjas Brygghuset Övergripande: Ett förtydligande i Brygghusenhetens organisering har gjorts under perioden. Brygghusenheten består av verksamheterna Brygghuset och Lundby Park. Brygghuset: Verksamheten på Brygghuset utvecklas kontinuerligt. Vi har fokus på vårt uppdrag, "en mötesplats för ungdomar och unga vuxna fullt ut". Verksamhetens ledord för är enkelhet, och som hjälp i det arbetet ska all personal utbildas i LEAN. Vi fokuserar på att göra vår verksamhet ännu mer tillgänglig Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 13(19)

19 för arrangörer av olika slag. Den 5 maj firade Brygghuset 1-årskalas. Vi bjöd in alla som på olika sätt varit med och arrangerat något hos oss och firade med tårta och bildspel. Vid genomgång av vår bokningskalender under senaste året, 1 maj -13 till 31 april -14, kan följande siffror utläsas: 172 Arrangemang, 450 Bokade möten, 170 Utbildningstillfällen. Brygghusets egna möten finns inte med i statistiken, inte heller redovisas alla spontana möten som dagligen sker i vårt café. För att utveckla vår metod Ung till Ung är en ansökan inlämnad till Borås Stads sociala investeringsfond. Brygghusenheten håller på att starta en förening för denna verksamhet. Under hösten ska ett samarbete mellan Ungdomsstrateg, Urban 15 och Ung till Ung genomföras i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby. Målet är att minst 200 unga i åldrarna år ska delta i en LUPPundersökning. Detta är startskottet för ett organiserat områdesarbete på dessa stadsdelar. SM-veckan: Brygghuset var centrum för volontärerna i innerstan. Volontärer serverades mat och hade ett skönt "häng". Lundby Parks föreningar höll till i Knalleland där de hade uppvisning och pröva-på verksamhet. En Sommarskola genomfördes under lyckade former. I samverkan med Borås Stad fick ca 40 elever under tre veckor möjlighet att hämta hem kunskaper för att kunna ta steget in på gymnasiet. Beslut har redan tagits av skolorna att förlägga nästa års Sommarskola till Brygghuset. 110 öppna arrangemang har genomförts fram till sista augusti. 49 arrangemang är redan inbokade fram till nyår. Caféet drivs genom ett socialt kooperativ. Caféet driver egna arrangemang, såsom Brunchy Tunes och Rockcaféer. Caféet breddar sin verksamhet vilket resulterar i en större omsättning än förväntat. Cafét tar kostnaden för sin handledare under perioden oktober-december. Lundby Park: Lundby Park genomgår stora förändringar. Skatehallen stängde en vecka i maj för en ombyggnation i hallen. Föreningsmedlemmar och anställda i Skatehallen hjälptes åt med renoveringen. BMX- bygger en dirtbana i skogen ner mot Viskan. Invigning av Parkourparken skedde den 27:e juni med pompa och ståt. Trygghet och säkerhet. All personal har genomgått HLR-utbildning, en översyn av säkerhetstänk kring brand har gjorts och all personal ska under hösten genomföra en brandutbildning i hallen. Jämställdhet. Onsdagar har tjejer fått egen åktid i hallen. Personalen ska under hösten arbeta mer utåtriktat. Idrottsskolan plus egna skolor för skate ska locka flickor in i verksamheten. Nya sporter dyker upp och ska beredas plats in i verksamheten. På Brygghuset, Cafét och i Lundby Park arbetar idag 32 personer. 7 ordinarie personal, 3 projektanställningar samt 22 personer med någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Ett antal ansökningar till olika fonder har lämnats in och besked väntas under hösten. Medel söks till bland annat Ung till Ung och Lundby Park. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad beviljade kr till Brygghusets satsning på ljud och inspelningsverksamhet samt kr till Lundby Park och dess verksamhet. Brygghusets hemsida har arbetats om och gjorts användarvänlig. Krut-projektets transnationella del driver sin verksamhet i Brygghusets lokaler. Budgetavvikelser: Prognosen för Brygghusenheten hamnar på ett minus på kr vid årets slut. Förklaringen till detta underskott ligger i en ökad ambitionsnivå för Brygghusenheten från förvaltningens sida. Satsningen har inneburit ökad bemanning på Brygghuset för att säkerställa öppettider, samt den satsning på jämställdhet och trygghet i Lundby Park enheten genomför. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 14(19)

20 5 Nämndens verksamhet Föreningsbidrag 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall - 08 Budget Prognos Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 15(19)

21 5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Utfall Utfall - 08 Budget Prognos Avvikelse Tkr Administration föreningsenhet Föreningsbidrag Bidrag till invandrarföreningar Bidrag till sociala föreningar Bidrag till funktionshindrade Bidrag till pensionärsföreningar Summa Föreningsenheten har varit fullt upptagen med SM veckan som hade sin kulmen under vecka 27. Samtliga medarbetare har varit inblandade på olika sätt och i olika grad, men i stort sett har vi löst uppgifterna tillfredsställande ändå. Satsningarna på Idrottsskolan hoppas vi ger gott resultat i fler deltagare och ledare. Säker och trygg förening går in i en intensiv period då nya föreningar ansöker om certifiering under hösten. Nätbokning av lokaler och idrottshallar går in ett avgörande skede med sikte att under senhösten testa systemen i skarpt läge. Även den digitala närvarorapporteringen har tagit fart, ca 25 föreningar har idag redovisat en digital rapport. Funktionshinderverksamheten beräknas ge pengar över. Huvudorsaken är att en förening har tappat i antal medlemmar vilket gjort att man inte nått upp till kraven för administratörsbidrag. Även bidragen till ungdomsföreningar ser idag ut att ge ett överskott. De stora anledningarna är att aktivitetsbidraget minskar samt att kartritningarna minskat kraftigt med anledning av O-ringens intåg under Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 16(19)

22 6 Verksamhetsmått 6.1 Simhallar Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget Utfall Apr Utfall Aug Antal besökare Stadsparksbadet Antal besökare Borås Simarena Antal besökare Sandaredsbadet Antal besökare Dalsjöbadet Egen organisation Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget Utfall Apr Utfall Aug Andel personer som har heltidsanställningar ,1 94,9 6.3 Idrottsanläggningar Borås Arena Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget Utfall Apr Utfall Aug Antal bokningar på Borås Arena konferens Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 17(19)

23 7 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2013 Utfall Jan-Aug Prognos Återstår 1. Näridrottsplatser Tillgänglighetsanpassning kypeområdet Diverse inventarier Konstgräsutveckling, Borås GIF, Berdalen, Boda, Byttorp Evenemangstaden Borås Vägdragning Borås ridhus Skateparken Summa Näridrottsplatser - Ett omfattande arbete pågår kring aktivitetsplatser. Vid kransmossen har det byggts en teknik- och balansbana anpassad för både cykel och rullstol. Banan är till största delen uppbyggd av återvunnet material. Badplatserna vid Sjömarken, Sandared, Dalsjöfors och Asklandas badplatser har tillgängligheten förbättrats genom inköp av mindre träramper för de som har svårt att gå i mjuk sand. Det har också köpts in tillgänglighetsanpassade bord och bänkar till de klätternät som uppförts på de större badplatserna. Ett "Naturen Gym" kommer att uppföras under september månad vid Kypegården, där vi tar hjälp av naturens ingredienser för att bygga en träningsbana. Framgångscentrum i Borås har varit delaktiga i framtagandet av idén. Ett utegym kommer att sättas upp i Dalsjöfors, tillsammans med Attraktiva Toarp och stadsdelen. Likaså kommer Sandared att få ett utegym, där Sandareds Intresseförening är högst delaktiga. Sjuhäradshallens konstgräs kommer att spridas på fyra olika skolgårdar, Sjömarkenskolan, Bredaredsskolan, Gånghesterskolan samt vid Målsrydsskolan. I dagsläge kvarstår enbart konstgräset på Bredaredsskolan. I samband med uppförandet av nya Krisitinebergsskolan byggs en ny tillgänglighetsanpassad aktivitetsplats. De tre stadsdelarna har fått vara med och påverka hur en mindre summa av anslaget kan användas i respektive område. Summan uppgår till ca 100 tkr per stadsdel. Arbetet med lämpliga placeringar och innehåll pågår. Vid årets slut beräknas i dagsläget ett överskott motsvarande tkr på investeringsprojektet näridrottsplatser. Detta är medel som har öronmärkts till aktivitetsplats vid Kristenebergsskolan. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 18(19)

24 2. Tillgänglighetsanpassning kypeområdet - Under våren har den nya nya handikapprampen vid badplatsen på Kype lagts på plats. Anslutande träramper har byggts både till denna ramp samt till bryggan. Handikapp-parkeringarna är idag för små och kommer att målas om. Diverse skyltar kommer att köpas till projektet. Rivning av elljusspåret mellan Kype-Ymergården är utfört på grund av säkerhetsskäl, anläggningen hade alltför stora elbrister och utgjorde en fara för allmänheten. Förbättrad säkerhet och tillgänglighet har utförts på Sjömarkens badplats samt att parkeringsplatserna har förbättrats. 3. Diverser inventarier - Samtliga våra idrottsanläggningar har ett stort behov av investeringar i utrustning och inventarier. Summan har funnits med sedan ett år tillbaka och nämnden har en förhoppning att den kan permanentas över åren. Exempel på investeringar är robotklippare, nya fotbollsmål och matchur. 4. Konstgräsutveckling, Borås GIF, Bergdalen, Boda, Byttorp - Enligt vår planering för konstgräsutveckling anläggs konstgräsplaner vid Boda IP och Byttorps IP i år. På Boda blev konstgräsplanen klar i augusti och är redan en väl använd yta för träning och match av både ungdomar och seniorer. Bakom ena fotbollsmålet är konstgräsplanen förlängd 20 m för att skapa en yta till barn och ungdomsaktiviteter och är finansierad via bidrag från Västergötlands fotbollsförbund. Vid Byttorps IP har det krävts en mer omfattande geoteknisk undersökning och mer markarbeten, vilket har medfört högre kostnader. Utöver den fullstora konstgräsplanen kommer konstgräs att läggas på en mindre grusyta, som ska användas till träning och matcher för föreningens barn och ungdomar. Anläggningen kommer att vara klar i slutet av september/ början av oktober. Det rikliga regnandet i augusti har medfört att tidplanerna blivit något förskjutna. Slutfaktura på ca 800 tkr, för föregående års anläggande av konstgräs inkom i början av detta år vilket är en bidragande orsak till det budgeterade underskottet. 5. Evenemangstaden Borås - Sedan ett par år tillbaka har Borås Stad prioriterat satsningar på att vara med och arrangera stora tävlingar och evenemang. I år var SM-veckan den stora höjdpunkten och inför nästa år är det O-ringen som gästar Borås. Borås Stad gör investeringar som blir långsiktiga och som kan användas även när tävlingen/evenemanget lämnar Borås. Exempel är mobila läktare och ett roddcentrum på Almenäs. 6. Vägdragning Borås ridhus - I samband med den nya vägdragningen av v 27 har föreningen fått minskade parkeringsytor och betesmarker till sin verksamhet. Av den anledningen har en befintlig "intern" väg breddats och förbättrats samt möjliggjort nya och förbättrade hagar. 7. Skateparken - Kvarstående medel från 2013 har använts till att betala avstängningsstaket under gjutprocessen. Återstående pengar kommer att åtgå till förfiningsarbete runt betongytan. Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 facknämnder 19(19)

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Malin Andersson, Datum Diarienummer /FF Miljörapport, tertial 2, Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner miljörapport, tertial 2, och översänder denna till Miljö- och konsumentnämnden. Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden skall tre gånger per år redovisa vilka miljöåtgärder och aktiviteter som genomförs samt göra bedömning av måluppfyllelsen för respektive etappmål gentemot Kommunfullmäktiges Miljömål för Borås Stad Sedan tertial 1 har fler anställda i förvaltningen genomgått miljöutbildning och 84 % av förvaltningens alla anställda är nu utbildade. Bakgrund I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad Miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås. Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder. Fritids- och folkhälsonämnden har inte huvudansvar för något etappmål utan är enbart en uppgiftslämnare till huvudansvariga nämnder. Varvid nämnden endast behöver redovisa åtgärder under tertial 2.

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Malin Andersson, Datum Diarienummer /FF Förvaltningens övervägande Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i början av året köpt in miljöledningssystem Miljöstrategen som Borås stads Miljöförvaltning rekommenderar. Som ett första steg pågår arbetar med att kartlägga förvaltningens miljöpåverkan. Sedan tertial 1 har fler anställda i förvaltningen genomgått miljöutbildning och 84 % av förvaltningens alla anställda är nu utbildade. Bilagor Miljörapport, tertial 1, för Fritids- och folkhälsonämnden

27 Miljörapport Tertial 2 Fritids- och folkhälsonämnden

28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Etappmål där alla nämnder har ett ansvar... 3 Hållbara perspektiv... 3 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet... 4 Mål 3. Borås är en matsmart kommun... 5 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås... 5 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation... 6 Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 2(6)

29 Inledning I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden: - Hållbara perspektiv - Hållbar samhällsplanering - Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås - Hållbar natur För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertialuppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Etappmål där alla nämnder har ett ansvar 1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 1b Miljöutbildning för alla anställda 7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon Vid inköp och tjänsteresor gäller dessutom dessa etappmål: 3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska 4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster 4b Beakta livscykelkostnad vid inköp 4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar Hållbara perspektiv Beskrivning I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 3(6)

30 för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem (1a) Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall T2 Certifierat miljöledningssystem, antal Nej Nej Kommentar Vi arbetar mot att få igång ett systematiskt miljöledningarbete enligt modellen miljödiplomering, men avser inte att arbeta för en diplomering i dagsläget. Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal Kommentar Miljödiplomering Nej Åtgärder Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem Kommentar Ingen förändring sedan föregående tertialredovisning. Status Pågående enligt plan Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under tertialet 1 köpt in miljöledningssystemet Miljöstrategen som Borås stads miljöförvaltning rekommenderar. Vi har också tillsatt en arbetsgrupp som kommer att leda arbetet med att utveckla miljöarbetet. Först skall miljöpåverkan kartläggas och därefter skall det tas fram en policy och en plan med utgångspunkt från Borås Stads miljömål. Planen är att alla dokument skall vara klart till sommaren Förvaltningen var under perioden , certifierade enligt ISO 9001 och ISO Det tidigare ISO-arbetet bör tas tillvara och utvecklas i det nya miljöledningssystemet. SM-veckan i Borås som genomfördes den 30 juni - 6 juli och var godkännt av Håll Sverige Rent som ett miljömärkt event. I SM-veckans historia är arrangemanget i Borås den första miljömärkta tävlingsveckan. Miljöutbildning för alla anställda (1b) Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall T2 Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads miljöarbete Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete Kommentar Förvaltningen anställda har blivit utbildad av miljöförvaltningens utbildare. 0% 0% 25% 84% Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 4(6)

31 Åtgärder Status Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda Pågående enligt plan Kommentar Miljöutbildning av alla förvaltningens anställda har påbörjats under. Den juni samt den 9, 10 och 12 september har 84 % av förvaltningens personal utbildats av Miljöförvaltningen i Borås Stad. 12 personer som har utbildningsanställningar från Arbetslivsförvaltningen på Brygghuset har också genomgått utbildningen vid tillfällena. De 13 personer som återstår kommer delta på Miljöförvaltningens återkommande uppsamlingsutbildningar. Mål 3. Borås är en matsmart kommun Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a) Åtgärder Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska Kommentar Inga förändringar sedan föregående tertialredovisning. Status Pågående enligt plan På Fritids- och folkhälsoförvaltningen görs inte så stora livsmedelsinköp. För de inköp som görs kontrolleras alltid om ekologiska livsmedel finns att tillgå. Förvaltningen har under 2013 försökt att bokföra ekologiska inköp på separat konto för att få fram hur mycket inköp som är ekologiska. Hittills har bara några procent av inköpen bokförts där, så det är svårt att avgöra hur stor andel ekologiska livsmedel vi köper. En plan för hur vi kan öka antal inköp av ekologiska livsmedel på förvaltningen kommer att tas fram under kommande miljöledningsarbete som planeras vara klart sommaren När livsmedel köps in används, i första hand, upphandlade leverantörer. Valmöjlighet till ett ekologiskt alternativ finns inte alltid hos dessa leverantörer. Ställs inte kraven på att det skall finnas miljövänliga alternativ hos upphandlade leverantörer blir det svårt för förvaltningen att nå målet. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Beskrivning Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 5(6)

32 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) Åtgärder Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon Status Pågående enligt plan Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 6(6)

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Diarienummer /FF Ann Kullander, Tommy Jingfors, Yttrande över förslag till Borås Stads personalpolitiska program Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program och sänder nämndens synpunkter till Kommunstyrelsen. Nämndens yttrande i sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att besvara remiss på förslag till personalpolitiskt program. Programmet har goda ambitioner. Texten bör utvecklas utifrån en positiv ton med hälsofrämjande ansatser och följas upp med en tydlig handlingsplan och processtöd. Bakgrund Programmet beskriver om hur Borås Stad har ambitioner om att vara en attraktiv arbetsgivare, med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Programmet delas in i områdena: - Hållbart arbetsliv - Chefskap och medarbetarskap - Personal- och kompetensförsörjning - Idéer, ständiga förbättringar och innovationer. Förvaltningens övervägande Programmet har goda ambitioner. För att medarbetare skall söka sig till vår organisation krävs att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där det finns möjligheter till god löneutveckling och personliga utvecklingsmöjligheter. Idag har vi ett problem med att lönerna ligger på en låg nivå i förhållande till andra kommuner både i vårt närområde och i kommuner i Borås storlek, särskilt gäller det yrken med krav på akademisk utbildning Borås Sturegatan 38 boras.se

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Diarienummer /FF Ann Kullander, Tommy Jingfors, Programmet behöver kopplas till en gemensam plan för Borås Stad med tydliga prioriteringar och anvisningar om vem som gör vad och när. Ett centralt processtöd skulle skapa systematik och likvärdighet i staden. För att skapa en positiv ton och en hälsofrämjande ansats föreslår vi att man ändrar i formuleringen: Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa. till Arbetsmiljön främjar hälsa och förebygger ohälsa.. Fokus bör vara att öka frisktalen och den friska närvaron på arbetsplatsen snarare än fokus på att bromsa sjukfrånvaroökning, som programmet uttrycker. För att få ett mer hållbart arbetsliv är det viktigt att fokus finns på både chefernas och medarbetarnas utveckling. Under rubriken hållbart arbetsliv bör det därför lyftas fram hur medarbetarnas ansvar, delaktighet och inflytande på arbetsplatsen ska stärkas samt hur chefernas ledarskap ska utvecklas och stärkas. Konsekvenser Om det inte finns en tydlig handlingsplan kopplad till programmet, finns risken att programmet inte integreras i det dagliga arbetet. Samverkan Samverkan har skett med de fackliga organisationerna Kommunal och Vision i förvaltningens samverkansgrupp Borås Sturegatan 38 boras.se

35 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler FÖRSLAG Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1

36 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning mot målen plan aktiviteter, tidsram och ansvar» Normerande policy Borås Stads hållning riktlinjer rekommenderade sätt att agera regler absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till och med: Personalpolitiskt program

37 Personalpolitiskt program Borås Stad har ambitioner Borås Stads ambitioner kommer tydligt till uttryck i visionen Borås 2025 och dess strategiska områden. Borås Stads attraktionskraft ska stärkas och utvecklas. Visionens genomförande förutsätter mångas medverkan och kreativitet, inte minst från kommunens medarbetare. att vara en attraktiv arbetsgivare... Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och ledare känner stolthet och arbetsglädje. med hälsosamma arbetsplatser... Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling. Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och medarbetarna bemöter varandra med respekt. Samverkan och samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott arbetsklimat. Medarbetares och ledares gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag. God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv. som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personal- och kompetensförsörjning. Personalpolitiskt program 3

38 Hållbart arbetsliv Borås Stad har en arbetsmiljö som är hälsofrämjande, som stärker ett hållbart arbetsliv med goda arbetsplatser och som bidrar till verksamhetens mål. Arbetsmiljön ökar möjligheterna att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och ledare. Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ger utbyte i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Borås Stad kompletterar det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att behålla och utveckla hälsan hos medarbetare och ledare. Det systematiska hälsofrämjande arbetet sker på tre sätt; främjande hälsoarbete, förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliterande insatser för medarbetare som drabbats av ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för framgång på andra viktiga områden som närvaro och produktivitet samt kvalitet, kreativitet och socialt ansvar. Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Arbetsklimatet kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen tar tillvara. Borås Stad är ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är en merit vid rekrytering. Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett hållbart arbetsliv och i möjligheterna att vara en attraktiv arbetsgivare. 4 Personalpolitiskt program

39 Chefskap och medarbetarskap Gott chefskap och gott medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. I det goda medarbetarskapet bidrar alla till verksamhetens utveckling och att nå målen. Medarbetarna får förutsättningar att använda och utveckla kunskaper och kreativitet till nytta för måluppfyllelse, utveckling och förnyelse där verksamhet och medborgarnas bästa står i fokus. Medarbetarna tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. Ett gott medarbetarskap innebär också ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och den egna hälsan. Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande och mod att tänka och handla i nya banor. Tillit och respekt är honnörsord i alla möten med andra människor. Ett gott chefskap har nyttan för medborgare, brukare och kunder i fokus. Chefen är väl förtrogen med uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas behov. Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling som en del i arbetet med den goda arbetsplatsen. Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att leverera rätt kvalitet med effektiv resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar att i det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess invånare. Personal- och kompetensförsörjning Personal- och kompetensförsörjningen är viktig för kommunens verksamhet. Det handlar om att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Borås Stad har en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det behövs för att ge tydliga erbjudanden, attrahera de bästa medarbetarna och säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Lönesättning och lönebildningen stimulerar medarbetarna till goda arbetsresultat, engagemang och arbetstillfredsställelse Personalpolitiskt program 5

40 och förbättrar och utvecklar därigenom verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lön och anställningsvillkor stärker kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. Kompetensutveckling av medarbetare är en förutsättning för att Borås Stad ska möta förändrade behov och krav från verksamhet och omvärld och därmed klara uppdragen mot kommuninvånarna. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Medarbetarna i Borås Stad har beredskap att möta dessa förändringar. Varje medarbetares potential och unika kompetens tas till vara. Varje år genomförs utvecklingssamtal. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin utveckling genom kontinuerligt lärande och är öppna för nya arbetssätt och metoder. Medarbetarna lär av varandra och delar erfarenheter. Arbetsplatsträffarna är en av arenorna för gemensam kompetensutveckling. Idéer, ständiga förbättringar och innovationer Idéer, ständiga förbättringar och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge stöd och service till kommunens invånare och företag. Det bidrar till att genomföra visionen, stärka arbetsklimatet och bilden av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare. Det innebär att kommunen ständigt söker efter idéer som stödjer vision och mål för att förbättra och förnya verksamheten. Ledarskapet driver innovationer och stimulerar idéer, ständiga förbättringar och innovationer samt ger utrymme för kreativitet hos medarbetarna. Processen kan beskrivas på följande sätt: 1. Idé - tanke, reflektion, ej färdigutvecklat förbättringsförslag eller innovation 2. Förbättringsförslag - dokumenterad idé i syfte att förbättra en tjänst, ett arbetssätt eller en produkt, som löser problemet 3. Innovation - ett förbättringsförslag som utvecklats till en förnyelse av eller en helt ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller en ny produkt, som ger nytta för verksamhet, invånare, företag Kreativiteten förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt som stimulerar nya tankar, kan omsättas i verksamhet och ger resultat är avgörande för processen. 6 Personalpolitiskt program

41 Personalpolitiskt program 7

42 POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55 TEL E-POST WEBBPLATS boras.se 8 Personalpolitiskt program

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Hans Andersson Tommy Jingfors Datum Diarienummer /FF Nytt verksamhetsbidrag Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att revidera föreningsbidraget, genom att utveckla verksamhetsbidraget till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget ingår i det reviderade verksamhetsbidraget och kommer att upphöra som eget bidrag. Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att också ge grundbidrag för samtliga medlemmar mellan 6-20 år. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari Sammanfattning Verksamhetsbidraget utökas från fyra till nio nivåer. Dessutom tas regeln bort att föreningar med det gamla administratörsbidraget inte får bidrag för de 249 första medlemmarna, utan bidrag utgår för samtliga medlemmar mellan 6-20 år.. Nivå Medl Aktiviteter Bidrag Antal föreningar 2013 Totalt bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Borås Sturegatan 38 boras.se

44 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Hans Andersson Tommy Jingfors Datum Diarienummer /FF Bakgrund Reglerna kring Administratörsbidraget är gamla och inte tidsenliga. Dessutom är det ett kännbart ekonomiskt avbräck om föreningen inte skulle nå upp till bidraget ett år. Att ta bort bidraget och utöka antalet nivåer i Verksamhetsbidraget skulle inte bara underlätta administrationen för föreningarna utan även underlätta den ekonomiska planeringen över tid. Förvaltningens övervägande Förslaget förväntas underlätta, dels i administrationen för föreningarna men också öka valfriheten för att anställa personal. Gapet mellan administratörsbidraget ( kr) och högsta nivån i verksamhetsbidraget ( kr) minskar om föreningen skulle mista det förstnämnda. Föreningar med verksamhetsbidraget ska närvara vid Fritidsoch folkhälsonämndens Administratörsträffar som anordnas vid 4 tillfällen/år. Dessa träffar kommer även att bjuda in föreningarnas ordförande. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna bedömer vi som neutrala. Förändringen ryms inom den tilldelade budgetramen. Samverkan Remiss till föreningslivet har gått ut den 30/6. Remisstiden gick ut den 31/8 och sammanlagt har 12 föreningar svarat på remissen. Övervägande delen ställer sig positiva till ändringen. Remissvaren redovisas separat i bilaga 2. Bilagor 1. Nytt reviderat föreningsbidrag 2. Remissvar från föreningslivet Borås Sturegatan 38 boras.se

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Anders Holmberg, Datum Diarienummer /FF Yttrande över motion - Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om att bygga ett aktivitetsområde på Gånghester stationsområde. Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden anser att ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde passar bra in i Borås Stads vision 2025 om mötesplatser i Borås. Bakgrund Fritids- och Folkhälsonämnden har fått möjlighet att svara på motionen Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde. Motionärerna Sven-Erik Håkansson samt Alexander Andersson (c), vill bygga ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde. Här finns intressanta kulturhistoriska byggnader, parkanläggningar och bra kommunikationer som gör det möjligt för människor att ta sig till området. Behovet av mötesplatser för barn och ungdomar från Målsryd och Gånghester är stor. En aktivitetsplats för boule och skate kan vara en del i en satsning för att förverkliga detta behov. Förvaltningens övervägande Fritids- och folkhälsoförvaltningens enhet, Brygghuset, driver idag ett liknande projekt då området kring Skatehallen, ska bli ett center för actionsporter i Borås. Föreningarna i området utvecklar tillsammans med Brygghusets personal parkens anläggning. På så sätt skapas engagemang och delaktighet. Motionens upphovsmän har rätt i hur arbetet ska bedrivas. Låt de unga redan från början bli delaktiga i processen att förverkliga anläggningen vid Gånghesters stationsbyggnader. Gånghesters aktivitetsområde blir ytterligare en del i stadens arbete med mötesplatser i Borås.

46 MOTION SVEN-ERIK HÅKANSSON, ALEXANDER ANDERSSON Kommunfullmäktige Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde! Borås Stad har nyligen köpt in stationsbyggnaderna jämte ett närmare tre hektar stort markområde i Gånghester. Befintliga hus är närmare 100 år gamla och har ansetts kulturhistoriskt intressanta att bevara. På området har tidigare även funnits en vacker parkanläggning, som nu delvis kan återställas. I kommunens visionsplaner inför framtiden ingår bland annat att man skall skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar för att få hit turister till vår stad. Här kan den befintliga banvallen fylla en viktig funktion och här kan stationsområdet kunna bli en perfekt start- eller slutpunkt. Även landsbygdsturism i övrigt kan här på skilda sätt kunna utnyttja stationsområdet. I visionsprogrammet i övrigt talas det om behovet av att ordna mötesplatser för skilda åldersgrupper. För just barn- och ungdomar i Gånghester och Målsryd är behovet av en anläggning för fritidsaktiviteter stort. Att tillgodose dessa behov ligger främst i Fritids- och Folkhälsonämndens och Stadsdelsnämnd Östers ansvarsområde. Anläggning av en skateboardanläggning skulle säkert uppskattas. Ett mycket bra exempel på en sådan anläggning finns att se i Karlshamn. Diskussioner med ungdomarna på orten bör genomföras för att vaska fram vad för sorts anläggning som kan vara intressant. På stationsområdet kan man även ordna de boulebanor, som pensionärsföreningen är i behov av. Till sist kan nämnas att stationsområdet i Gånghester är lätt att nå såväl med buss och cykel som med bil. Här kan också ordnas ställplatser för husbilar för våra turister. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med föreningslivet. Sven-Erik Håkansson (C) Alexander Andersson (C)

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Anna Karlsson, Datum Diarienummer /FF Yttrande över motion - Lys upp banvallen Förslag till beslut Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen avseende utredning om möjligheterna till belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden är i princip positiv till alla åtgärder som förbättrar möjligheterna till rörelse och rekreation för invånarna i Borås stad. Den före detta banvallen används av en mängd människor som rör sig och motionerar på olika sätt. Här samsas bland andra, joggare, skidåkare, cyklister, inlines- och rullskidåkare, ryttare, människor som går stavgång och andra som bara vill ta en helt vanlig promenad. Banvallen är därutöver en utmärkt aktivitetsplats för de som vill och har behov av att träna och röra på sig på ett plant underlag. Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till en utredning avseende möjligheterna till belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor. Bakgrund Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Lys upp banvallen! Den före detta banvallen mellan Gånghester och Ulricehamn är ett eldorado inte bara för joggare och skidåkare, här samsas också cyklister, inlines- och rullskidåkare, ryttare, stavgångare och andra som bara vill ta en helt vanlig promenad.

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Anna Karlsson, Datum Diarienummer /FF Banvallen är också en utmärkt aktivitetsplats för alla de som vill och har behov av att träna och röra sig på ett plant underlag. De uppskattade skidspåren körs upp helt ideellt av föreningar i området. Förvaltningens övervägande Idag finns utmed banvallen en mycket trevlig grillplats med tillhörande vindskydd vid Söckemossen mellan Gånghester och Dalsjöfors. Denna rastplats är dock inte tillgänglighetsanpassad. I samband med att man undersöker möjligheten till belysning bör man också se över möjligheten till en tillgänglighetsanpassad rastplats. Det finns idag inga iordningställda parkeringsplatser som hör till banvallen och inte heller några informationstavlor som visar på lämpliga platser att angöra banvallen, även detta bör man fundera över vid utredningen.

49 MOTION ALEXIS MOUSCHOPANIS, CECILIA ANDERSSON Lys upp banvallen! Banvallen i fråga är den gamla järnvägen mellan Borås och Ulricehamn. Den är ju som bekant idag en populär cykelled mellan Gånghester och Ulricehamn. På sommaren används banvallen till många aktiviteter där Borås Stad på hemsidan boras.se lyfter fram hur bra cykelled banvallen är. Många använder banvallen för diverse motion, som promenader eller löpning. Men på den mörkare delen av året, som i Sverige är den absolut övervägande delen av året, är banvallen stilla och öde. Den är nämligen inte alls upplyst. När det har snöat mycket så brukar det göras längdskidspår på banvallen, men det går ej att utnyttja kvällstid då de flesta är hemma. För att göra det möjligt att använda banvallen även kvällstid föreslår vi att den skall förses med belysning på de delar som ligger mellan samhällena Gånghester, Dalsjöfors och Rångedala. Kommunfullmäktige föreslås besluta Uppdra till Tekniska nämnden att i samverkan med Fritids- och Folkhälsonämnden utreda möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen Alexis Mouschopanis (M) Cecilia Andersson (C)

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

1(15) PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25. Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05

1(15) PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25. Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05 1(15) Tid: 14:00-16:00, Ajournering 14:45-15.05 Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontor, Sturegatan 38 Paragrafer: 110-124 Sammanträdet ej offentligt för allmänheten 110-111. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-05-20 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Vi tar gemensamt ansvar

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Budget facknämnder 2014:2. Fritids- och folkhälsonämnden

Budget facknämnder 2014:2. Fritids- och folkhälsonämnden Budget facknämnder 2014:2 Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Omvärldsanalys...4 3 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer...6 3.1 Människor möts i Borås...6 3.2 Vi

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter

Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-12-08 Diarienummer 2015/FF0160 041 Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter Förslag till beslut Fritids-

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF7 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet.

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall Verksamhetsbeskrivning 2014-08-01 20134-09-10 Medley Näckenbadet och Nacka simhall MEDLEY Nacka 2014-09-10 1 Inledning Som utförare av uppdraget att driva Nacka simhall och Näckenbadet skall det, enligt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ekorren 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 5 Ansvarig...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Egen organisation... 5 3 Nämndens

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2012. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Egen organisation... 5 3 Nämndens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen E9 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldraskapsstöd Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012 Delårsrapport 2012 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning Juni 2012 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer