ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal... 5 Premier, förvaltat kapital och kostnader... 5 Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå... 5 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Rapport över totalresultat Resultatanalys per rörelsegren för PP Pension Försäkringsförening Balansräkning Redogörelse för förändring i eget kapital koncernen Redogörelse för förändring i eget kapital föreningen Kassaflödesanalys VD HAR ORDET... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 Viktiga händelser under Försäkringsrörelsen Kapitalförvaltningen...11 Tillgångsfördelning och totalavkastningstabell per Portföljavkastning och bidragsanalys Totalavkastning rullande 5 år PP Pension Fondförsäkring Solvens och konsolidering Administration Helägda bolag Personal Ersättningspolicy Organisation Information om osäkerhetsfaktorer Förväntad framtida utveckling Upplysningar om risker Känslighetsanalys för de försäkringstekniska avsättningarna Fördelning av diskonterade framtida kassaflöden i de försäkringstekniska avsättningarna Disposition av årets resultat Känslighetsanalys tillgångar Femårsöversikt för PP Pension Försäkringsförening NOTER Redovisningsprinciper Upplysningar om risker Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Värdeförändringar på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Övriga tekniska kostnader Skatt Andra immateriella tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Finansiella instrument Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Fondförsäkringstillgångar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Materiella tillgångar Livförsäkringsavsättning Avsättning oreglerade skador Fondförsäkringsåtagande Övriga skulder PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 27 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Personal Närstående STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE LEDNING ORDLISTA PP PENSION I KORTHET PP Pension grundades 1882 och är mediebranschens egen försäkringsförening. Huvudmän är Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen. PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring, det senare via det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Härtill erbjuder PP Pension kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar knutna till pensionssparandet. PP Pension har i dag drygt försäkrade. Antalet kundföretag uppgår till 620 stycken. Det totalt förvaltade kapitalet i gruppen är cirka 10,5 miljarder kronor. PP Pension Fondförsäkring erbjuder ett fondtorg med för när varande 29 fonder. Som ömsesidig försäkringsförening har PP Pension ett enda mål att ge medlemmarna en bra och trygg pension. Det uppnår vi genom att erbjuda en god långsiktig avkastning, personlig rådgivning, bra service och produkter som gör det enkelt att välja rätt. 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH PP PENSION I KORTHET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

5 PP PENSION I SIFFROR 2012¹ ANTAL FÖRSÄKRADE Antal försäkrade personer Antal kundföretag 620 ANTAL FÖRSÄKRINGSAVTAL Totalt antal avtal² Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) Premiebestämd traditionell försäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Fondförsäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Riskförsäkring (ITP 2, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) PREMIER, FÖRVALTAT KAPITAL OCH KOSTNADER Januari december Januari december Försäkringsrörelsens premieinkomst 394 MSEK 391 MSEK Inbetalda premier fondförsäkring 112 MSEK 103 MSEK Totalt förvaltat kapital¹ MSEK MSEK Driftskostnad 0,24 % 0,24 % KAPITALFÖRVALTNING OCH KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ Januari december Januari december Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring Totalavkastning 5,3 % 1,4 % Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren 4,2 % 4,3 % Genomsnittlig återbäringsränta 3 3,0 % 7,0 % Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren 3 3,5 % 4,5 % Kollektiv konsolideringsnivå Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) 109,2 % 106,0 % Premiebestämd traditionell försäkring 105,2 % 104,9 % PP Pension 50/50 (förvalslösning inom ITP 1) Totalavkastning 7,2 % -1,8 % ¹ Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB. ² Avser både premiedragande försäkringsavtal, försäkringar under utbetalning och fribrev. ³ Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION I SIFFROR

6 FOTO PATRIK SCHÖN VD HAR ORDET 2012 har varit ett händelserikt år på många sätt för PP Pension och för pensionsbranschen i stort. Vi har haft en volatil utveckling på finansmarknaderna med rekordlåga räntor i finansiellt stabila länder, vilket satt press på nyckeltalen. Stort fokus har legat på framtiden för eurosamarbetet och kommande regelverk för pensionsbolag. Fortsatt tillväxt Verksamheten inom PP Pension har under de senaste åren vuxit kraftigt och under året passerades ännu en milstolpe. För första gången nådde det förvaltade kapitalet inom PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring över 10 miljarder kronor. Även fondförsäkringsverksamheten fortsätter att ha en stark tillväxt. Fondförsäkringstillgångarna har på två år ökat med närmare 150 procent och uppgår vid årsskiftet till 360 miljoner kronor. Inbetalda premier har två år i rad överstigit 100 miljoner kronor och utgör nu drygt 22 procent av koncernens totala premievolym. Nytt kollektivavtal PP Pension grundades 1882 som Svenska Publicisternas Understödsförening och har sedan dess haft uppdraget att hjälpa alla i mediebranschen till ökad trygghet "en sparpenning för nödens dag". Vi erbjuder en bred palett av pensionsprodukter för såväl tjänstepensionen som den privata pensionen. Vi har sedan 2009 haft förtroendet att förvalta den premiebestämda tjänstepensionsplanen, ITP 1, för alla anställda födda 1979 eller senare inom Medieföretagens, Journalistförbundets, Unionens och Ledarnas avtalsområde. Förvaltningen har varit framgångsrik och vi har sett en god tillväxt under de år som gått. Under hösten 2012 undertecknade kollektivavtalsparterna en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Genom detta ändrades förutsättningarna för PP Pensions kollektivavtalade affär, men vårt uppdrag har inte förändrats. Vi ska fortsatt verka för att hjälpa alla i mediebranschen till ett tryggare arbetsliv och en bra pension. PP Pension har under 2012 arbetat hårt för att få kollektivavtalsparterna att besluta om en ändrad, mindre räntekänslig, modell för beräkning av premier och förmåner inom den förmånsbestämda försäkringen. Beslutet kom som en del i det nya pensionsavtalet inom mediebranschen och innebär en sundare utveckling av premierna framöver genom att ändrade antaganden för beräkningar får genomslag för samtliga framtida premier. God avkastning på de finansiella marknaderna men de stora utmaningarna består Året slutade med positiv avkastning för de flesta tillgångsslag. Tillgångspriser fick stöd av omfattande penningpolitiska och monetära åtgärder med expanderande balansräkningar hos centralbankerna. Korta och långa räntor i de finansiellt stabila länderna satte ytterligare rekord i lägstanivåer. De optimistiska scenarierna växlades med de riktigt mörka. Investerarnas uthållighet sattes på prov och i Europa ställdes europasamarbetet och euron åter i fokus. Till slut segrade, åtminstone tillfälligt, framtidstron om en 6 VD HAR ORDET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

7 växande världstillväxt över pessimisterna i prissättningen av riskbärande tillgångar. Dramatiken på räntemarknaderna har fortsatt under 2012, inte minst i Sverige. Den situation som uppkom under 2011 där fallande räntor och stigande åtaganden gjorde att alla pensionsbolag samtidigt måste dra ned på sin risk och köpa mer obligationer, vilket pressade ned räntan ytterligare satte ny fart under våren (av Finansinspektionen omnämnd som dödsspiralen ). För att inte förvärra situationen för hårt pressade pensionsbolag införde Finansinspektionen i juni månad en golvränta. Det innebär att pensionsbolagen kan använda räntan per 31 maj 2012 för att värdera sina åtaganden i det fall marknadsräntan skulle falla än mer. Beslutet har haft en stabiliserande effekt och i skrivande stund har branschen precis fått besked från Finansinspektionen att räntegolvet får användas året ut. Till årsskiftet 2013/2014 har Finansinspektionen för avsikt att anpassa diskonteringsräntan till kommande EU-regelverk. Avkastning och finansiell ställning PP Pensions investeringsstrategi, att hålla en robust portfölj med många olika avkastningskällor, visade även 2012 sin styrka. Mot bakgrund av den turbulens som från tid till annan rått på de finansiella marknaderna har risken i placeringsportföljen varit lägre än normalt. Andelen räntebärande tillgångar var vid årsskiftet cirka 45 procent. Totalt blev avkastningen på kapitalet i PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring 5,3 procent. Samtliga tillgångsslag uppvisade en positiv avkastning, där aktieportföljen avkastade allra bäst med 13,9 procent. Fastighetsportföljen har under året minskat genom att vi avyttrat fem stycken fastigheter till de boende genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Avkastningen för förvalet inom mediebranschens ITP 1-plan, PP Pension 50/50, blev 7,2 procent under Sedan starten 2009 har PP Pension 50/50 avkastat drygt 30 procent. Tack vare den ändring av premiemodell som infördes i slutet av året har PP Pensions pensionsåtagande blivit mindre räntekänsligt. Den kollektiva konsolideringsnivån inom den förmånsbestämda försäkringen (ITP 2) har därmed stigit till 109,2 procent per den 31 december. För den premiebestämda traditionella försäkringen var konsolideringen 105,2 procent. IORP 2 ett hot mot långsiktigheten? Vi har under året följt debatten kring det kommande solvensregelverket för tjänstepensionsinstitut, IORP 2. Många bedömare fruktar att IORP 2 kommer att ändra spelreglerna för förvaltning av garanterade pensioner. Kritikerna ser en risk för att det nya regelverket kommer att straffa ut vissa typer av tillgångar då de blir för kapitalkrävande att äga, samtidigt som tjänstepensionsinstitut tvingas till ett kortsiktigt förvaltningsbeteende. Historiskt har tjänstepensionsinstitut kunnat ha ett mycket långsiktigt perspektiv på sina placeringar då det varit lätt att planera för framtida utbetalningar eftersom både tidpunkt och storlek på dessa varit kända på förhand. Detta har kunnat utnyttjas för att investera i tillgångar med en annan avkastnings- och riskprofil än mer traditionella investeringar, vilket har kunnat ge en extra förräntning. På basis av vad som nu är känt kring IORP 2 tycks ingen särskild hänsyn ha tagits kring denna särart i utformningen av regelverket. Det tycks råda en felaktig uppfattning om att tjänstepensionsinstitut kan tömmas över natten. Därmed riskerar förvaltningen av pensionskapital att bli väsentligt mindre effektiv, vilket riskerar att drabba framtida pensionärers långsiktiga avkastning. Ett klokt pensionssparande handlar om att tänka i årtionden, inte i månader eller kvartal. Allt vi gör syftar till att främja en god, långsiktig tillväxt av pensionskapitalet för våra medlemmar. Vi hoppas att kommande regelverk kommer att stötta denna inriktning. Helene Nilsson VD PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 VD HAR ORDET 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för PP Pension Försäkringsförening (i det följande kallad PP Pension eller föreningen) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens 131:a verksamhetsår. PP Pension erbjuder själv eller via dotterbolag tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. Härtill erbjuds kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar som komplement till pensionssparandet. Försäkringsrörelsens verksamhet redovisas nedan uppdelad på försäkringsgrenarna förmånsbestämd traditionell försäkring, premiebestämd traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskförsäkring. Det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB (nedan kallat bolaget) är försäkringsgivare för fondförsäkring och avger egen årsredovisning för Bolagets verksamhet kommenteras kort nedan. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

9 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Utvecklingen i PP Pension Fondförsäkring följer den uppgjorda affärsplanen. Under 2012 ökade de totala fondförsäkringstillgångarna med nästan 60 procent till 360 miljoner kronor stod fondförsäkringsverksamheten för 22 procent av koncernens totala premievolym. Avkastningen i den förmånsbestämda och premiebestämda traditionella försäkringen uppgick till 5,3 procent för Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen, allra bäst utvecklades aktier. PP Pension 50/50, förvalslösning inom mediebranschens ITP 1-plan, gav en avkastning på 7,2 procent. PP Pension 50/50 innebär att inbetald ITP 1-premie placeras i lika delar i en traditionell försäkring och i en geografiskt väl diversifierad aktiefond, PP Pension Aktiv Förvaltning. Under 2012 steg PP Pension Aktiv Förvaltning med 11,3 procent. Under oktober månad träffade kollektivavtalsparterna inom mediebranschen, Medieföretagen, Journalistförbundet, Unionen och Ledarna, en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Således har parterna beslutat att det bara ska finnas en ITP-plan utan undantag för mediebranschen. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Befintliga ITP 2-företag försäkras fortsatt i PP Pension. I samband med parternas besked om ITP-överenskommelsen har PP Pensions tidigare VD Viveka Ekberg valt att frånträda. Styrelsen har utsett vice VD Helene Nilsson till ny VD. I december 2012 beslutade PP Pensions styrelse om pensionstillägg och premier för Från den 1 januari 2013 höjs utgående pensioner för försäkrade inom ITP 2 med 0,45 procent. På grund av det rådande ekonomiska läget och de låga marknadsräntornas effekt på värdet av föreningens försäkringstekniska avsättningar beslutade styrelsen att inte räkna upp intjänade fribrevsförmåner och att inte heller ge rabatt på ålderspensionspremier inom ITP 2. I december 2012 höll PP Pension en extra föreningsstämma. Vid denna stämma fattades beslut om att införa en ny, mer flexibel och mindre räntekänslig logik för beräkning av premier och garanterad förmån inom ITP 2. Beslutet var en del i den handlingsplan som utarbetades under hösten Ett intensivt systemutvecklingsarbete under hösten har möjliggjort att den nya beräkningslogiken kunde införas redan den 1 januari I samband med den extra föreningsstämman tillträdde Jeanette Janson, verksamhetschef på Journalistförbundet, som ny styrelseledamot. Jeanette Janson är utsedd av Journalistförbundet och efterträdde Agneta Lindblom Hulthén, tidigare förbundsordförande på Journalistförbundet. Under 2012 har fem av föreningens bostadsfastigheter i Stockholmsområdet ombildats från hyresrätt till bostadsrätt och förvärvats av de boende. Med dessa ombildningar har styrelsens inriktningsbeslut från hösten 2010 att gradvis skapa en jämnare fördelning mellan bostadsfastigheter och noga utvalda kommersiella objekt fullföljts. Det första steget i genomförandet av strategin togs under sommaren 2011 genom förvärv av två kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Efter försäljningarna äger PP Pension drygt 30 fastigheter. Under året har vi fortsatt att utveckla PP Pension Fondförsäkrings fondtorg. Fyra fonder har bytts ut och fyra nya har tagits in. Sammanlagt bestod PP Pensions fondtorg vid utgången av året av 29 fonder fördelade över kategorierna marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Under 2012 har PP Pension ånyo låtit göra en extern utvärdering av fondtorget. Slutsatsen är att erbjudandet fortsatt ligger i högerkrysset med både ett högt snittbetyg på de ingående fonderna och en bra bredd avseende de erbjudna fondkategorierna, jämfört med andra fondtorg inom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Koncernens premievolym uppgick under 2012 till 506,1 miljoner kronor (494,3), varav 394,2 miljoner kronor (391,1) avsåg föreningen. Löpande premier uppgick till 371,0 miljoner kronor (376,1), medan engångspremier minskade till 10,5 miljoner kronor (23,3). Förmånsbestämd traditionell försäkring Antalet ITP 2-avtal uppgick vid årets slut till stycken (36 038), varav premiedragande avtal (8 360). Till detta kommer stycken (21 791) ITPK-avtal. ITPK är en premiebestämd traditionell försäkring som är ett tillägg till ITP 2-pensionen. Redovisningsmässigt behandlas ITPK som en del av ITP 2. Antalet anslutna ITP 2-företag var 260 stycken (297). Premieinkomsten avseende ITP 2, ITPK samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring avseende både ITP 1 och ITP 2, uppgick under 2012 till 318,4 miljoner kronor (335,1). Under 2012 har ingen premierabatt lämnats och ingen värdesäkringsavgift har tagits ut under året. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 284,4 miljoner kronor (275,2), varav 266,3 miljoner kronor (257,8) var utbetalda grundpensioner. Dessutom har 44,9 miljoner kronor (45,9) betalats ut som pensionstillägg. Tillägget består av värdesäkring (inflationsjustering) av tidigare års utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner (så kallade fribrevsvärden). Värdesäkring av utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner baseras normalt på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren (september till september). Pensioner under utbetalning höjdes med 1,3 procent för PP Pension har därmed, i linje med långsiktig historik, kompenserat för inflationen sedan Intjänade pensionsföremåner räknades inte upp. Det sammantagna kapitalvärdet av de från och med 2012 utgående pensionstilläggen uppgick till 355,0 miljoner kronor (380,1) vid årets utgång. Värdet av värdesäkringsfonden uppgick vid samma tidpunkt till 428,0 miljoner kronor (406,5). Värdesäkringsfonden ska främst trygga föreningens fortsatta förmåga att inflationssäkra framtida pensionsutbetalningar. Premiebestämd traditionell försäkring Under 2012 fortsatte antalet försäkringsavtal avseende ITP 1 och individuell traditionell försäkring att öka. Vid utgången av 2012 uppgick antalet försäkringsavtal till stycken (7 335). (ITPK behandlas redovisningsmässigt som en del av ITP 2, se ovan.) Ökningen i antalet försäkringsavtal är i huvudsak en effekt av ITP 1-avtalet. Löpande premier inom premiebestämd traditionell försäkring uppgick under 2012 till 70,0 miljoner kronor (64,0), medan engångspremier inklusive inflyttat kapital uppgick till 5,9 miljoner kronor (12,8). Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 15,2 miljoner kronor (14,1). Dessutom har 1,1 miljoner kronor (1,0) betalats ut i form av återbäring. Fondförsäkring Fondförsäkringar erbjuds via dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Antalet försäkringar fortsätter att öka och uppgick vid utgången av 2012 till stycken (7 088). Premieinbetalningarna var 111,8 miljoner kronor (103,2). Fondförsäkringstillgångarna (inklusive oplacerade medel) steg med närmare 60 procent 2012 till 359,8 miljoner kronor (225,8). Såväl kollektivavtalade som individuella pensionslösningar och privat sparande bidrog till tillväxten. Riskförsäkringar PP Pension hanterar ett stort antal riskförsäkringar. Föreningen är försäkringsgivare för ITP-planens sjuk- och premiebefrielseförsäkring (ITP 1 och ITP 2) samt familjeskydd för ITP 1. Familjeskydd för ITP 2 och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, kan tecknas hos andra försäkringsgivare. Föreningen är också försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkring samt efterlevandeskydd inom individuell tjänstepensionsoch privat försäkring. Totalt administrerade PP Pension drygt riskförsäkringsavtal (24 100) vid utgången av FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

11 KAPITALFÖRVALTNINGEN Omvärlden 2012 Volatila marknader Året inleddes mycket starkt på de finansiella marknaderna med kraftigt stigande aktiebörser och en förhoppning om att de värsta utmaningarna för världsekonomin var över. Den svenska börsens breda index hade i mars stigit med cirka 15 procent och den 10-åriga statsobligationsräntan hade ökat till över 2 procent. Glädjen blev tyvärr inte så långvarig utan snart återkom oron för utvecklingen i världsekonomin och för eurosamarbetet. USA:s och Kinas tillväxt uppvisade vissa svaghetstecken och började ifrågasättas. I Europa fortsatte den reala ekonomin att stå inför stora utmaningar, med behov av finanspolitiska åtstramningar, samtidigt som efterfrågan i ekonomierna föll och arbetslösheten steg. Kombinationen av oro för världskonjunkturen och de svåra reformer som många länder i Europa skulle tvingas genomföra, satte återigen den europeiska statsskuldskrisen och ett eventuellt sammanbrott för eurosamarbetet i fokus. Spekulationer om att inte bara Grekland utan även fler länder skulle få problem att betala tillbaka sina skulder och tvingas lämna eurosamarbetet tog ny fart och de sydeuropeiska räntorna steg kraftigt. Aktiemarknaderna tappade under två månader i stort sett hela den tidigare uppgången. Sverige och Tyskland blev länder som investerare sökte sig till för att säkra sitt kapital i form av obligationsinvesteringar. Europas fortsatta politiska integration och eurosamarbetet ifrågasattes och alltfler bedömare började se ett sammanbrott som det mest troliga scenariot. Först när Mario Draghi, chefen för den europeiska centralbanken, uttalade de nu så kända orden...vi kommer att göra vad som krävs för att rädda euron, och tro mig, det kommer att vara tillräckligt. dämpades oron och förtroendet började återvinnas. Det institutionella ramverket för att säkerställa eurons stabilitet och det finanspolitiska samarbetet för att främja fortsatta reformer inom eurosamarbetet, hör definitivt till några av årets viktigaste händelser. Inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för att möjliggöra stöd till krisdrabbade länder och det så kallade Outright Monetary Transaction (OMT) programmet, som möjliggör för den Europeiska centralbanken (ECB) att stödköpa statsobligationer i andrahandsmarknaden, var båda viktiga för att stärka finansmarknadens och investerarnas förtroende. Politikerna tog också ett steg närmare en bankunion och enades om att ha en överstatlig banktillsyn. Beslutsamheten över att behålla den gemensamma valutan och stärka upp ramverket blev startskottet för en mer positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Under hösten kom åter tydligare signaler på en högre tillväxttakt i USA och Kina, vilket var andra viktiga bidragande faktorer till den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader. Många viktiga politiska beslut Inte bara Europa har präglats av politiska beslut. I världens två ekonomiskt ledande nationer har ledarskapet förlängts och förnyats. USA:s president fick förlängt mandat på fyra år och Kina valde en ny ledare som har visionen att 2030 ha skapat ett modernt, harmoniskt och kreativt samhälle i höginkomstligan. I USA har det så kallade budgetstupet ( fiscal cliff") tillsammans med valutgången stått i fokus under hösten. De flesta experter bedömde att politikerna i USA i slutändan skulle undvika den tvärbromsning som mycket stora skattehöjningar och budgetåtstramningar skulle leda till. Precis runt nyår lyckades de enas i en första fas. I slutet av året fick även Japan en ny politisk ledning med ett uttalat tillväxtmål vilket omedelbart fick konsekvenser på såväl aktiekurser som på den japanska valutan. Det så kallade valutakriget fick därmed ytterligare en aktör i kampen om att återvinna konkurrenskraften via sin valutakurs. Centralbanker i fokus Fem år har gått sedan den finansiella krisen fullständigt exploderade med Lehman Brothers konkurs. Den nödbromsning i det finansiella systemet och den kraftigt fallande tillväxten som följde, blev startskottet för en ny inriktning i centralbankers agerande för att säkerställa stabiliteten i systemet. De massiva åtgärder som centralbanker runt om i världen genomför har aldrig sett en likhet tidigare i historien och ökade under 2012 ytterligare i omfattning. Styrräntorna har varit noll eller negativa, massiva köp av obligationer har skett och säkerhetskraven för bankerna för att få låna hos centralbankerna har sänkts. Genom centralbankers köp av långa obligationer hålls den långa räntan i flera länder på PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 Internationell ränteutveckling (10-årsränta) Källa: Nordea Analytics. Sverige Tyskland Spanien Italien USA en nivå som inte längre bestäms av marknadskrafterna. Den 30-åriga eran av inflationsbekämpning som påbörjades på 1980-talet har förbytts till koordinerade insatser för att stödja det finansiella systemet. Fokus har flyttats från inflationsrisker till tillväxtrisker. Inflationen ses inte längre som det största hotet mot stabiliteten, i stället har effekterna av en hög arbetslöshet blivit kärnfrågan. Korta och långa räntor i finansiellt stabila länder satte under den mest turbulenta perioden under året ytterligare rekord i lägstanivåer (se grafen ovan). Köparna var beredda att både få låg avkastning och ta stor kursrisk på sina obligationsinvesteringar. I bland annat Tyskland har investerare betalat för att investera i kortare obligationer, som under perioder handlades med negativ ränta, på grund av rädslan att annars förlora sitt kapital. Inflationsförväntningarna, som legat på en låg nivå, har hållit sig relativt stabila, vilket fört med sig att investerare varit beredda att acceptera en förväntad negativ real avkastning också för längre tidsperioder. Räntegolv i Sverige Den så kallade dödssprialen på svenska räntemarknaden som uppstod redan under 2011, där pensionsbolag med långa åtaganden tvingas investera i en alltför liten räntemarknad för att skydda sin skuldsida, vilket i sin tur driver ned räntan ytterligare och förvärrar situationen, satte ny fart under vårens turbulens. För att stoppa en fortsatt förvärrad situation införde därför Finansinspektionen i början av juni, då den 10-åriga statsräntan i Sverige nästan nått en så låg nivå som 1,1 procent (trots Riksbankens inflationsmål på 2 procent), ett räntegolv utifrån de räntor som gällde per 31 maj 2012 (se grafen på sidan 13). Finansinspektionen erbjöd pensionsbolagen att i stället för marknadsräntan, om denna skulle sjunka ytterligare, kunna utnyttja räntegolvet vid värderingen av sina åtaganden. Räntegolvet, som beslutades gälla under ett års tid, medförde att den nedåtgående trenden för svenska långa statsobligationer bröts och räntenivåerna slutade i princip på oförändrade nivåer under året. Mångfacetterad tillväxt De extrema finansiella och realekonomiska påfrestningarna under de senaste åren har gjort att utvecklingen i världsekonomin blivit mer mångfacetterad med mycket stora regionala skillnader. Totalt förväntas världstillväxten uppgå till 3,3 procent för 2012 (källa: IMF). Tillväxten inom utvecklade länder förväntas uppgå till 1,3 procent motsvarande period vilket innebär att det är främst från utvecklingsländer som tillväxten i världen genereras. För att ta ett exempel så kommer USA:s ekonomi enligt samma bedömare att ha växt 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

13 med 2,2 procent 2012, att jämföra med Kinas BNP-tillväxt på 7,8 procent. Euro-området uppskattas i sin tur ha en fallande tillväxt med -0,4 procent under året, med stora regionala skillnader. För den svenska ekonomin var framför allt höstens utveckling ett kallt uppvaknande med kraftigt fallande tillväxt. Den motståndskraft som tidigare uppvisats var inte så solid som många hoppats på. Den höga tillväxten på 3,7 procent 2011 förbyttes till 0,9 procent Även inför 2013 bedöms tillväxten ligga under 1 procent för att därefter succesivt öka (se diagrammet här intill). Inflationen uppgick till 0,9 procent, vilket är lägre än Riksbankens mål på 2 procent. För att stimulera tillväxten sänkte Riksbanken räntan med 75 punkter till 1,0 procent under året. Utvecklingen på kapitalmarknaderna Starkt börsår och fortsatt låga räntor När vi blickar tillbaka på 2012 kan vi konstatera att det blev ett lika innehållsrikt och dramatiskt år som Skillnaden i utfall för konjunkturen och de finansiella marknadernas avkastning skiljer sig däremot åt. Medan 2012 började med en förhoppning om en starkare konjunktur blev tillväxten en besvikelse i så gott som hela världen under året. Avkastningen på Svensk och global BNP-tillväxt i procent Sverige Världen Källa: Konjunkturinstitutet de finansiella marknaderna blev däremot positiv för i princip alla tillgångsslag 2012 och allra bäst för aktiemarknaderna. Man kan säga att det blev ett omvänt förhållande gentemot 2011 då tillväxten blev starkare än väntat medan avkastningen på aktiemarknaderna blev negativa. Ett svenskt brett aktieindex (SIX PRX) hade en avkastning på 16,7 procent (-13,6). Ett globalt aktieindex i utvecklade länder (MSCI World) avkastade 9,5 Svensk ränteutveckling Källa: Nordea Analytics. 10-års statsobligationsränta 30-års statsobligationsränta 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa ÅRSREDOVISNING 2011 sparinstitutens pensionskassa Innehåll VDs KOMMENTARER...1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 FEMÅRSÖVERSIKT... 11 RESULTATRÄKNING...12 BALANSRÄKNING... 13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL...14

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer