ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal... 5 Premier, förvaltat kapital och kostnader... 5 Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå... 5 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Rapport över totalresultat Resultatanalys per rörelsegren för PP Pension Försäkringsförening Balansräkning Redogörelse för förändring i eget kapital koncernen Redogörelse för förändring i eget kapital föreningen Kassaflödesanalys VD HAR ORDET... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 Viktiga händelser under Försäkringsrörelsen Kapitalförvaltningen...11 Tillgångsfördelning och totalavkastningstabell per Portföljavkastning och bidragsanalys Totalavkastning rullande 5 år PP Pension Fondförsäkring Solvens och konsolidering Administration Helägda bolag Personal Ersättningspolicy Organisation Information om osäkerhetsfaktorer Förväntad framtida utveckling Upplysningar om risker Känslighetsanalys för de försäkringstekniska avsättningarna Fördelning av diskonterade framtida kassaflöden i de försäkringstekniska avsättningarna Disposition av årets resultat Känslighetsanalys tillgångar Femårsöversikt för PP Pension Försäkringsförening NOTER Redovisningsprinciper Upplysningar om risker Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Värdeförändringar på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Övriga tekniska kostnader Skatt Andra immateriella tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Finansiella instrument Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Fondförsäkringstillgångar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Materiella tillgångar Livförsäkringsavsättning Avsättning oreglerade skador Fondförsäkringsåtagande Övriga skulder PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 27 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Personal Närstående STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE LEDNING ORDLISTA PP PENSION I KORTHET PP Pension grundades 1882 och är mediebranschens egen försäkringsförening. Huvudmän är Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen. PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring, det senare via det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Härtill erbjuder PP Pension kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar knutna till pensionssparandet. PP Pension har i dag drygt försäkrade. Antalet kundföretag uppgår till 620 stycken. Det totalt förvaltade kapitalet i gruppen är cirka 10,5 miljarder kronor. PP Pension Fondförsäkring erbjuder ett fondtorg med för när varande 29 fonder. Som ömsesidig försäkringsförening har PP Pension ett enda mål att ge medlemmarna en bra och trygg pension. Det uppnår vi genom att erbjuda en god långsiktig avkastning, personlig rådgivning, bra service och produkter som gör det enkelt att välja rätt. 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH PP PENSION I KORTHET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

5 PP PENSION I SIFFROR 2012¹ ANTAL FÖRSÄKRADE Antal försäkrade personer Antal kundföretag 620 ANTAL FÖRSÄKRINGSAVTAL Totalt antal avtal² Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) Premiebestämd traditionell försäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Fondförsäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Riskförsäkring (ITP 2, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) PREMIER, FÖRVALTAT KAPITAL OCH KOSTNADER Januari december Januari december Försäkringsrörelsens premieinkomst 394 MSEK 391 MSEK Inbetalda premier fondförsäkring 112 MSEK 103 MSEK Totalt förvaltat kapital¹ MSEK MSEK Driftskostnad 0,24 % 0,24 % KAPITALFÖRVALTNING OCH KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ Januari december Januari december Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring Totalavkastning 5,3 % 1,4 % Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren 4,2 % 4,3 % Genomsnittlig återbäringsränta 3 3,0 % 7,0 % Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren 3 3,5 % 4,5 % Kollektiv konsolideringsnivå Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) 109,2 % 106,0 % Premiebestämd traditionell försäkring 105,2 % 104,9 % PP Pension 50/50 (förvalslösning inom ITP 1) Totalavkastning 7,2 % -1,8 % ¹ Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB. ² Avser både premiedragande försäkringsavtal, försäkringar under utbetalning och fribrev. ³ Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION I SIFFROR

6 FOTO PATRIK SCHÖN VD HAR ORDET 2012 har varit ett händelserikt år på många sätt för PP Pension och för pensionsbranschen i stort. Vi har haft en volatil utveckling på finansmarknaderna med rekordlåga räntor i finansiellt stabila länder, vilket satt press på nyckeltalen. Stort fokus har legat på framtiden för eurosamarbetet och kommande regelverk för pensionsbolag. Fortsatt tillväxt Verksamheten inom PP Pension har under de senaste åren vuxit kraftigt och under året passerades ännu en milstolpe. För första gången nådde det förvaltade kapitalet inom PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring över 10 miljarder kronor. Även fondförsäkringsverksamheten fortsätter att ha en stark tillväxt. Fondförsäkringstillgångarna har på två år ökat med närmare 150 procent och uppgår vid årsskiftet till 360 miljoner kronor. Inbetalda premier har två år i rad överstigit 100 miljoner kronor och utgör nu drygt 22 procent av koncernens totala premievolym. Nytt kollektivavtal PP Pension grundades 1882 som Svenska Publicisternas Understödsförening och har sedan dess haft uppdraget att hjälpa alla i mediebranschen till ökad trygghet "en sparpenning för nödens dag". Vi erbjuder en bred palett av pensionsprodukter för såväl tjänstepensionen som den privata pensionen. Vi har sedan 2009 haft förtroendet att förvalta den premiebestämda tjänstepensionsplanen, ITP 1, för alla anställda födda 1979 eller senare inom Medieföretagens, Journalistförbundets, Unionens och Ledarnas avtalsområde. Förvaltningen har varit framgångsrik och vi har sett en god tillväxt under de år som gått. Under hösten 2012 undertecknade kollektivavtalsparterna en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Genom detta ändrades förutsättningarna för PP Pensions kollektivavtalade affär, men vårt uppdrag har inte förändrats. Vi ska fortsatt verka för att hjälpa alla i mediebranschen till ett tryggare arbetsliv och en bra pension. PP Pension har under 2012 arbetat hårt för att få kollektivavtalsparterna att besluta om en ändrad, mindre räntekänslig, modell för beräkning av premier och förmåner inom den förmånsbestämda försäkringen. Beslutet kom som en del i det nya pensionsavtalet inom mediebranschen och innebär en sundare utveckling av premierna framöver genom att ändrade antaganden för beräkningar får genomslag för samtliga framtida premier. God avkastning på de finansiella marknaderna men de stora utmaningarna består Året slutade med positiv avkastning för de flesta tillgångsslag. Tillgångspriser fick stöd av omfattande penningpolitiska och monetära åtgärder med expanderande balansräkningar hos centralbankerna. Korta och långa räntor i de finansiellt stabila länderna satte ytterligare rekord i lägstanivåer. De optimistiska scenarierna växlades med de riktigt mörka. Investerarnas uthållighet sattes på prov och i Europa ställdes europasamarbetet och euron åter i fokus. Till slut segrade, åtminstone tillfälligt, framtidstron om en 6 VD HAR ORDET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

7 växande världstillväxt över pessimisterna i prissättningen av riskbärande tillgångar. Dramatiken på räntemarknaderna har fortsatt under 2012, inte minst i Sverige. Den situation som uppkom under 2011 där fallande räntor och stigande åtaganden gjorde att alla pensionsbolag samtidigt måste dra ned på sin risk och köpa mer obligationer, vilket pressade ned räntan ytterligare satte ny fart under våren (av Finansinspektionen omnämnd som dödsspiralen ). För att inte förvärra situationen för hårt pressade pensionsbolag införde Finansinspektionen i juni månad en golvränta. Det innebär att pensionsbolagen kan använda räntan per 31 maj 2012 för att värdera sina åtaganden i det fall marknadsräntan skulle falla än mer. Beslutet har haft en stabiliserande effekt och i skrivande stund har branschen precis fått besked från Finansinspektionen att räntegolvet får användas året ut. Till årsskiftet 2013/2014 har Finansinspektionen för avsikt att anpassa diskonteringsräntan till kommande EU-regelverk. Avkastning och finansiell ställning PP Pensions investeringsstrategi, att hålla en robust portfölj med många olika avkastningskällor, visade även 2012 sin styrka. Mot bakgrund av den turbulens som från tid till annan rått på de finansiella marknaderna har risken i placeringsportföljen varit lägre än normalt. Andelen räntebärande tillgångar var vid årsskiftet cirka 45 procent. Totalt blev avkastningen på kapitalet i PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring 5,3 procent. Samtliga tillgångsslag uppvisade en positiv avkastning, där aktieportföljen avkastade allra bäst med 13,9 procent. Fastighetsportföljen har under året minskat genom att vi avyttrat fem stycken fastigheter till de boende genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Avkastningen för förvalet inom mediebranschens ITP 1-plan, PP Pension 50/50, blev 7,2 procent under Sedan starten 2009 har PP Pension 50/50 avkastat drygt 30 procent. Tack vare den ändring av premiemodell som infördes i slutet av året har PP Pensions pensionsåtagande blivit mindre räntekänsligt. Den kollektiva konsolideringsnivån inom den förmånsbestämda försäkringen (ITP 2) har därmed stigit till 109,2 procent per den 31 december. För den premiebestämda traditionella försäkringen var konsolideringen 105,2 procent. IORP 2 ett hot mot långsiktigheten? Vi har under året följt debatten kring det kommande solvensregelverket för tjänstepensionsinstitut, IORP 2. Många bedömare fruktar att IORP 2 kommer att ändra spelreglerna för förvaltning av garanterade pensioner. Kritikerna ser en risk för att det nya regelverket kommer att straffa ut vissa typer av tillgångar då de blir för kapitalkrävande att äga, samtidigt som tjänstepensionsinstitut tvingas till ett kortsiktigt förvaltningsbeteende. Historiskt har tjänstepensionsinstitut kunnat ha ett mycket långsiktigt perspektiv på sina placeringar då det varit lätt att planera för framtida utbetalningar eftersom både tidpunkt och storlek på dessa varit kända på förhand. Detta har kunnat utnyttjas för att investera i tillgångar med en annan avkastnings- och riskprofil än mer traditionella investeringar, vilket har kunnat ge en extra förräntning. På basis av vad som nu är känt kring IORP 2 tycks ingen särskild hänsyn ha tagits kring denna särart i utformningen av regelverket. Det tycks råda en felaktig uppfattning om att tjänstepensionsinstitut kan tömmas över natten. Därmed riskerar förvaltningen av pensionskapital att bli väsentligt mindre effektiv, vilket riskerar att drabba framtida pensionärers långsiktiga avkastning. Ett klokt pensionssparande handlar om att tänka i årtionden, inte i månader eller kvartal. Allt vi gör syftar till att främja en god, långsiktig tillväxt av pensionskapitalet för våra medlemmar. Vi hoppas att kommande regelverk kommer att stötta denna inriktning. Helene Nilsson VD PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 VD HAR ORDET 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för PP Pension Försäkringsförening (i det följande kallad PP Pension eller föreningen) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens 131:a verksamhetsår. PP Pension erbjuder själv eller via dotterbolag tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. Härtill erbjuds kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar som komplement till pensionssparandet. Försäkringsrörelsens verksamhet redovisas nedan uppdelad på försäkringsgrenarna förmånsbestämd traditionell försäkring, premiebestämd traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskförsäkring. Det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB (nedan kallat bolaget) är försäkringsgivare för fondförsäkring och avger egen årsredovisning för Bolagets verksamhet kommenteras kort nedan. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

9 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Utvecklingen i PP Pension Fondförsäkring följer den uppgjorda affärsplanen. Under 2012 ökade de totala fondförsäkringstillgångarna med nästan 60 procent till 360 miljoner kronor stod fondförsäkringsverksamheten för 22 procent av koncernens totala premievolym. Avkastningen i den förmånsbestämda och premiebestämda traditionella försäkringen uppgick till 5,3 procent för Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen, allra bäst utvecklades aktier. PP Pension 50/50, förvalslösning inom mediebranschens ITP 1-plan, gav en avkastning på 7,2 procent. PP Pension 50/50 innebär att inbetald ITP 1-premie placeras i lika delar i en traditionell försäkring och i en geografiskt väl diversifierad aktiefond, PP Pension Aktiv Förvaltning. Under 2012 steg PP Pension Aktiv Förvaltning med 11,3 procent. Under oktober månad träffade kollektivavtalsparterna inom mediebranschen, Medieföretagen, Journalistförbundet, Unionen och Ledarna, en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Således har parterna beslutat att det bara ska finnas en ITP-plan utan undantag för mediebranschen. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Befintliga ITP 2-företag försäkras fortsatt i PP Pension. I samband med parternas besked om ITP-överenskommelsen har PP Pensions tidigare VD Viveka Ekberg valt att frånträda. Styrelsen har utsett vice VD Helene Nilsson till ny VD. I december 2012 beslutade PP Pensions styrelse om pensionstillägg och premier för Från den 1 januari 2013 höjs utgående pensioner för försäkrade inom ITP 2 med 0,45 procent. På grund av det rådande ekonomiska läget och de låga marknadsräntornas effekt på värdet av föreningens försäkringstekniska avsättningar beslutade styrelsen att inte räkna upp intjänade fribrevsförmåner och att inte heller ge rabatt på ålderspensionspremier inom ITP 2. I december 2012 höll PP Pension en extra föreningsstämma. Vid denna stämma fattades beslut om att införa en ny, mer flexibel och mindre räntekänslig logik för beräkning av premier och garanterad förmån inom ITP 2. Beslutet var en del i den handlingsplan som utarbetades under hösten Ett intensivt systemutvecklingsarbete under hösten har möjliggjort att den nya beräkningslogiken kunde införas redan den 1 januari I samband med den extra föreningsstämman tillträdde Jeanette Janson, verksamhetschef på Journalistförbundet, som ny styrelseledamot. Jeanette Janson är utsedd av Journalistförbundet och efterträdde Agneta Lindblom Hulthén, tidigare förbundsordförande på Journalistförbundet. Under 2012 har fem av föreningens bostadsfastigheter i Stockholmsområdet ombildats från hyresrätt till bostadsrätt och förvärvats av de boende. Med dessa ombildningar har styrelsens inriktningsbeslut från hösten 2010 att gradvis skapa en jämnare fördelning mellan bostadsfastigheter och noga utvalda kommersiella objekt fullföljts. Det första steget i genomförandet av strategin togs under sommaren 2011 genom förvärv av två kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Efter försäljningarna äger PP Pension drygt 30 fastigheter. Under året har vi fortsatt att utveckla PP Pension Fondförsäkrings fondtorg. Fyra fonder har bytts ut och fyra nya har tagits in. Sammanlagt bestod PP Pensions fondtorg vid utgången av året av 29 fonder fördelade över kategorierna marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Under 2012 har PP Pension ånyo låtit göra en extern utvärdering av fondtorget. Slutsatsen är att erbjudandet fortsatt ligger i högerkrysset med både ett högt snittbetyg på de ingående fonderna och en bra bredd avseende de erbjudna fondkategorierna, jämfört med andra fondtorg inom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Koncernens premievolym uppgick under 2012 till 506,1 miljoner kronor (494,3), varav 394,2 miljoner kronor (391,1) avsåg föreningen. Löpande premier uppgick till 371,0 miljoner kronor (376,1), medan engångspremier minskade till 10,5 miljoner kronor (23,3). Förmånsbestämd traditionell försäkring Antalet ITP 2-avtal uppgick vid årets slut till stycken (36 038), varav premiedragande avtal (8 360). Till detta kommer stycken (21 791) ITPK-avtal. ITPK är en premiebestämd traditionell försäkring som är ett tillägg till ITP 2-pensionen. Redovisningsmässigt behandlas ITPK som en del av ITP 2. Antalet anslutna ITP 2-företag var 260 stycken (297). Premieinkomsten avseende ITP 2, ITPK samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring avseende både ITP 1 och ITP 2, uppgick under 2012 till 318,4 miljoner kronor (335,1). Under 2012 har ingen premierabatt lämnats och ingen värdesäkringsavgift har tagits ut under året. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 284,4 miljoner kronor (275,2), varav 266,3 miljoner kronor (257,8) var utbetalda grundpensioner. Dessutom har 44,9 miljoner kronor (45,9) betalats ut som pensionstillägg. Tillägget består av värdesäkring (inflationsjustering) av tidigare års utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner (så kallade fribrevsvärden). Värdesäkring av utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner baseras normalt på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren (september till september). Pensioner under utbetalning höjdes med 1,3 procent för PP Pension har därmed, i linje med långsiktig historik, kompenserat för inflationen sedan Intjänade pensionsföremåner räknades inte upp. Det sammantagna kapitalvärdet av de från och med 2012 utgående pensionstilläggen uppgick till 355,0 miljoner kronor (380,1) vid årets utgång. Värdet av värdesäkringsfonden uppgick vid samma tidpunkt till 428,0 miljoner kronor (406,5). Värdesäkringsfonden ska främst trygga föreningens fortsatta förmåga att inflationssäkra framtida pensionsutbetalningar. Premiebestämd traditionell försäkring Under 2012 fortsatte antalet försäkringsavtal avseende ITP 1 och individuell traditionell försäkring att öka. Vid utgången av 2012 uppgick antalet försäkringsavtal till stycken (7 335). (ITPK behandlas redovisningsmässigt som en del av ITP 2, se ovan.) Ökningen i antalet försäkringsavtal är i huvudsak en effekt av ITP 1-avtalet. Löpande premier inom premiebestämd traditionell försäkring uppgick under 2012 till 70,0 miljoner kronor (64,0), medan engångspremier inklusive inflyttat kapital uppgick till 5,9 miljoner kronor (12,8). Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 15,2 miljoner kronor (14,1). Dessutom har 1,1 miljoner kronor (1,0) betalats ut i form av återbäring. Fondförsäkring Fondförsäkringar erbjuds via dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Antalet försäkringar fortsätter att öka och uppgick vid utgången av 2012 till stycken (7 088). Premieinbetalningarna var 111,8 miljoner kronor (103,2). Fondförsäkringstillgångarna (inklusive oplacerade medel) steg med närmare 60 procent 2012 till 359,8 miljoner kronor (225,8). Såväl kollektivavtalade som individuella pensionslösningar och privat sparande bidrog till tillväxten. Riskförsäkringar PP Pension hanterar ett stort antal riskförsäkringar. Föreningen är försäkringsgivare för ITP-planens sjuk- och premiebefrielseförsäkring (ITP 1 och ITP 2) samt familjeskydd för ITP 1. Familjeskydd för ITP 2 och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, kan tecknas hos andra försäkringsgivare. Föreningen är också försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkring samt efterlevandeskydd inom individuell tjänstepensionsoch privat försäkring. Totalt administrerade PP Pension drygt riskförsäkringsavtal (24 100) vid utgången av FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

11 KAPITALFÖRVALTNINGEN Omvärlden 2012 Volatila marknader Året inleddes mycket starkt på de finansiella marknaderna med kraftigt stigande aktiebörser och en förhoppning om att de värsta utmaningarna för världsekonomin var över. Den svenska börsens breda index hade i mars stigit med cirka 15 procent och den 10-åriga statsobligationsräntan hade ökat till över 2 procent. Glädjen blev tyvärr inte så långvarig utan snart återkom oron för utvecklingen i världsekonomin och för eurosamarbetet. USA:s och Kinas tillväxt uppvisade vissa svaghetstecken och började ifrågasättas. I Europa fortsatte den reala ekonomin att stå inför stora utmaningar, med behov av finanspolitiska åtstramningar, samtidigt som efterfrågan i ekonomierna föll och arbetslösheten steg. Kombinationen av oro för världskonjunkturen och de svåra reformer som många länder i Europa skulle tvingas genomföra, satte återigen den europeiska statsskuldskrisen och ett eventuellt sammanbrott för eurosamarbetet i fokus. Spekulationer om att inte bara Grekland utan även fler länder skulle få problem att betala tillbaka sina skulder och tvingas lämna eurosamarbetet tog ny fart och de sydeuropeiska räntorna steg kraftigt. Aktiemarknaderna tappade under två månader i stort sett hela den tidigare uppgången. Sverige och Tyskland blev länder som investerare sökte sig till för att säkra sitt kapital i form av obligationsinvesteringar. Europas fortsatta politiska integration och eurosamarbetet ifrågasattes och alltfler bedömare började se ett sammanbrott som det mest troliga scenariot. Först när Mario Draghi, chefen för den europeiska centralbanken, uttalade de nu så kända orden...vi kommer att göra vad som krävs för att rädda euron, och tro mig, det kommer att vara tillräckligt. dämpades oron och förtroendet började återvinnas. Det institutionella ramverket för att säkerställa eurons stabilitet och det finanspolitiska samarbetet för att främja fortsatta reformer inom eurosamarbetet, hör definitivt till några av årets viktigaste händelser. Inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för att möjliggöra stöd till krisdrabbade länder och det så kallade Outright Monetary Transaction (OMT) programmet, som möjliggör för den Europeiska centralbanken (ECB) att stödköpa statsobligationer i andrahandsmarknaden, var båda viktiga för att stärka finansmarknadens och investerarnas förtroende. Politikerna tog också ett steg närmare en bankunion och enades om att ha en överstatlig banktillsyn. Beslutsamheten över att behålla den gemensamma valutan och stärka upp ramverket blev startskottet för en mer positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Under hösten kom åter tydligare signaler på en högre tillväxttakt i USA och Kina, vilket var andra viktiga bidragande faktorer till den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader. Många viktiga politiska beslut Inte bara Europa har präglats av politiska beslut. I världens två ekonomiskt ledande nationer har ledarskapet förlängts och förnyats. USA:s president fick förlängt mandat på fyra år och Kina valde en ny ledare som har visionen att 2030 ha skapat ett modernt, harmoniskt och kreativt samhälle i höginkomstligan. I USA har det så kallade budgetstupet ( fiscal cliff") tillsammans med valutgången stått i fokus under hösten. De flesta experter bedömde att politikerna i USA i slutändan skulle undvika den tvärbromsning som mycket stora skattehöjningar och budgetåtstramningar skulle leda till. Precis runt nyår lyckades de enas i en första fas. I slutet av året fick även Japan en ny politisk ledning med ett uttalat tillväxtmål vilket omedelbart fick konsekvenser på såväl aktiekurser som på den japanska valutan. Det så kallade valutakriget fick därmed ytterligare en aktör i kampen om att återvinna konkurrenskraften via sin valutakurs. Centralbanker i fokus Fem år har gått sedan den finansiella krisen fullständigt exploderade med Lehman Brothers konkurs. Den nödbromsning i det finansiella systemet och den kraftigt fallande tillväxten som följde, blev startskottet för en ny inriktning i centralbankers agerande för att säkerställa stabiliteten i systemet. De massiva åtgärder som centralbanker runt om i världen genomför har aldrig sett en likhet tidigare i historien och ökade under 2012 ytterligare i omfattning. Styrräntorna har varit noll eller negativa, massiva köp av obligationer har skett och säkerhetskraven för bankerna för att få låna hos centralbankerna har sänkts. Genom centralbankers köp av långa obligationer hålls den långa räntan i flera länder på PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 Internationell ränteutveckling (10-årsränta) Källa: Nordea Analytics. Sverige Tyskland Spanien Italien USA en nivå som inte längre bestäms av marknadskrafterna. Den 30-åriga eran av inflationsbekämpning som påbörjades på 1980-talet har förbytts till koordinerade insatser för att stödja det finansiella systemet. Fokus har flyttats från inflationsrisker till tillväxtrisker. Inflationen ses inte längre som det största hotet mot stabiliteten, i stället har effekterna av en hög arbetslöshet blivit kärnfrågan. Korta och långa räntor i finansiellt stabila länder satte under den mest turbulenta perioden under året ytterligare rekord i lägstanivåer (se grafen ovan). Köparna var beredda att både få låg avkastning och ta stor kursrisk på sina obligationsinvesteringar. I bland annat Tyskland har investerare betalat för att investera i kortare obligationer, som under perioder handlades med negativ ränta, på grund av rädslan att annars förlora sitt kapital. Inflationsförväntningarna, som legat på en låg nivå, har hållit sig relativt stabila, vilket fört med sig att investerare varit beredda att acceptera en förväntad negativ real avkastning också för längre tidsperioder. Räntegolv i Sverige Den så kallade dödssprialen på svenska räntemarknaden som uppstod redan under 2011, där pensionsbolag med långa åtaganden tvingas investera i en alltför liten räntemarknad för att skydda sin skuldsida, vilket i sin tur driver ned räntan ytterligare och förvärrar situationen, satte ny fart under vårens turbulens. För att stoppa en fortsatt förvärrad situation införde därför Finansinspektionen i början av juni, då den 10-åriga statsräntan i Sverige nästan nått en så låg nivå som 1,1 procent (trots Riksbankens inflationsmål på 2 procent), ett räntegolv utifrån de räntor som gällde per 31 maj 2012 (se grafen på sidan 13). Finansinspektionen erbjöd pensionsbolagen att i stället för marknadsräntan, om denna skulle sjunka ytterligare, kunna utnyttja räntegolvet vid värderingen av sina åtaganden. Räntegolvet, som beslutades gälla under ett års tid, medförde att den nedåtgående trenden för svenska långa statsobligationer bröts och räntenivåerna slutade i princip på oförändrade nivåer under året. Mångfacetterad tillväxt De extrema finansiella och realekonomiska påfrestningarna under de senaste åren har gjort att utvecklingen i världsekonomin blivit mer mångfacetterad med mycket stora regionala skillnader. Totalt förväntas världstillväxten uppgå till 3,3 procent för 2012 (källa: IMF). Tillväxten inom utvecklade länder förväntas uppgå till 1,3 procent motsvarande period vilket innebär att det är främst från utvecklingsländer som tillväxten i världen genereras. För att ta ett exempel så kommer USA:s ekonomi enligt samma bedömare att ha växt 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

13 med 2,2 procent 2012, att jämföra med Kinas BNP-tillväxt på 7,8 procent. Euro-området uppskattas i sin tur ha en fallande tillväxt med -0,4 procent under året, med stora regionala skillnader. För den svenska ekonomin var framför allt höstens utveckling ett kallt uppvaknande med kraftigt fallande tillväxt. Den motståndskraft som tidigare uppvisats var inte så solid som många hoppats på. Den höga tillväxten på 3,7 procent 2011 förbyttes till 0,9 procent Även inför 2013 bedöms tillväxten ligga under 1 procent för att därefter succesivt öka (se diagrammet här intill). Inflationen uppgick till 0,9 procent, vilket är lägre än Riksbankens mål på 2 procent. För att stimulera tillväxten sänkte Riksbanken räntan med 75 punkter till 1,0 procent under året. Utvecklingen på kapitalmarknaderna Starkt börsår och fortsatt låga räntor När vi blickar tillbaka på 2012 kan vi konstatera att det blev ett lika innehållsrikt och dramatiskt år som Skillnaden i utfall för konjunkturen och de finansiella marknadernas avkastning skiljer sig däremot åt. Medan 2012 började med en förhoppning om en starkare konjunktur blev tillväxten en besvikelse i så gott som hela världen under året. Avkastningen på Svensk och global BNP-tillväxt i procent Sverige Världen Källa: Konjunkturinstitutet de finansiella marknaderna blev däremot positiv för i princip alla tillgångsslag 2012 och allra bäst för aktiemarknaderna. Man kan säga att det blev ett omvänt förhållande gentemot 2011 då tillväxten blev starkare än väntat medan avkastningen på aktiemarknaderna blev negativa. Ett svenskt brett aktieindex (SIX PRX) hade en avkastning på 16,7 procent (-13,6). Ett globalt aktieindex i utvecklade länder (MSCI World) avkastade 9,5 Svensk ränteutveckling Källa: Nordea Analytics. 10-års statsobligationsränta 30-års statsobligationsränta 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 Aktieindexutveckling under 2012 Källa: Bloomberg. Sverige SIX PRX, SEK USA S&P 500, USD Japan TOPIX, JPY Europa MSCI Europe, EUR Tillväxtmarknader MSCI EM, USD procent (-3,3) mätt i svenska kronor och för aktieinvesteringar i tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets) uppgick avkastningen i svenska kronor till 12,2 procent (-16,5) (se grafen ovan). De långa räntorna förblev kvar på mycket låga nivåer vid slutet av året. Avkastningarna på ett svenskt ränteindex baserat på investeringar i statsoch bostadsobligationer (OMRX Bond) uppgick till 3,3 procent (8,4). Den svenska fastighetsmarknaden gapet större än tidigare Bostadsmarknaden i Stockholm fortsatte att vara stark under 2012 trots oro för arbetsmarknad och bolånetak. Finansieringsmarknaden var något avvaktande under året på grund av att regleringarna av bankernas utlåning till bostadssegmentet inte gör det lika attraktivt som tidigare, men läget lättades något i slutet av året. Transaktionsmarknaden förändrades från att nästan enbart ha omfattat försäljningar till bostadsrättsinnehavare via ombildningar under tidigare år, till att under året också bestå av aktörer som förvärvat bostadsfastigheter utan finansieringsförbehåll. Bostadsmarknaden i Malmö har generellt haft sjunkande priser som en följd av de stora prisjusteringar som tidigare skett i Danmark. För välskötta bostäder i bra lägen har det däremot inte skett några prisnedgångar. Den totala svenska fastighetsmarknaden har under året i allt högre utsträckning än tidigare korrelerat med bankernas preferenser och riskbedömning. Gapet mellan välbelägna attraktiva fastigheter och fastigheter i sämre lägen har ökat. Det stora intresset bland institutionella investerare att investera i attraktiva välbelägna fastigheter, har lett till högre priser på bra objekt. Sveriges stabila statsfinanser, i kombination med en likvid och transparent fastighetsmarknad, har fortsatt att attrahera utländska investerare även om de svenska aktörerna står för den allra största andelen både vad gäller investerat kapital och transaktionsvolym. Transaktionsvolymen på över 100 miljarder var hög (källa: DTZ). PP Pensions avkastning 2012 Strategin att hålla en väldiversifierad robust portfölj har legat fast under året. För 2012 uppgick totalavkastningen för PP Pensions kapital i de förmåns- och premiebestämda traditionella försäkringarna till 5,3 procent (1,4). Värdet på de samlade placeringstillgångarna uppgick till drygt 10,1 miljarder kronor (9,7). Värdepappersportföljen Värdepappersportföljen har, mot bakgrund av det extrema ränteläget och den turbulens som från tid till annan gällt för de finansiella marknaderna, fortsatt haft en lägre andel riskbärande tillgångar än den långsiktiga strategiska inriktningen. 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

15 Tillgångsfördelning per Aktier 22,2% (24,2) Hedgefonder 6,3% (4,6) Fastigheter 27,4% (34,1) Räntebärande 44,1% (37,1) Samtliga tillgångsslag uppvisade positiv avkastning (se tabellen på sidan 16). Allra bäst avkastade aktieportföljen med 13,9 procent (-10,7). Placeringarna i hedgefonder uppvisade en avkastning på 3,6 procent (1,7). Räntebärande placeringar avkastade 0,2 procent (12,1) inklusive kostnader för ränteskydd, vilka succesivt avvecklades under året. Aktieandelen minskades med 2 procentenheter under året från 24,2 till 22,2 procent och var lägre än den skulle varit i ett mer stabilt ekonomiskt läge. Givet den stora osäkerhet som gällt för utvecklingen i världen och det regelverk som styr placeringar i ett pensionsbolag har förvaltningen under året fokuserat på att bevara portföljens värde och skapa en acceptabel risknivå för att generera avkastning. Inom aktier sker placeringarna i Sverige, norden, globalt och i tillväxtmarknader. Räntebärande placeringar uppgick till 44,1 procent, att jämföra med 37,1 procent föregående år. Räntebärande placeringar sker i den svenska räntemarknaden i svenska stats- och bostadsobligationer, såväl nominella som reala. Investeringar sker även i företagsobligationer med mycket hög kreditvärdighet och med såväl fast som rörlig ränta. Fastighetsandelen i portföljen minskades med cirka 6 procentenheter under året och återgick därmed till den nivå som gällde före de två kommersiella förvärven i Stockholm under Fastighetsportföljen Marknadsvärdet på PP Pensions fastighetsportfölj uppgick i slutet av 2012 till cirka 2,8 miljarder kronor (3,3) och utgjorde 27,4 procent (34,1) av de totala placeringstillgångarna. Portföljavkastningen uppgick till 6,5 procent (5,8). Under året fullföljdes ombildning av bostadsfastigheter med hyresrätt till bostadsrätt. Ombildningarna gällde fem bostadsfastigheter och var ett led i den fastslagna strategin att förändra balansen mellan bostäder och kommersiella lokaler. Tre av de fem fastigheterna var belägna i Solna och två i Stockholms innerstad. Efter ombildningarna äger PP Pension 32 fastigheter. Fastighetsbeståndet fördelar sig till 80 procent för Stockholm/Solna och 20 procent för Malmö/Lund sett till marknadsvärdet. PP Pensions fastighetsstrategi att äga bostäder och kommersiella lokaler i demografiskt starka regioner såsom Stockholm/Solna samt Malmö/Lund har fortsatt bidra med en stabil intjäning för portföljen. PP Pension 50/50 Avkastningen för PP Pension 50/50, den produkt som sedan 2009 utgör förvalet inom mediebranschens ITP 1-plan, uppgick till 7,2 procent (-1,8) (se diagrammet nedan). PP Pension 50/50 består av en kombination av en traditionell försäkring med en garantiränta på 2 procent och en diversifierad aktiefond, PP Pension Aktiv Förvaltning, som innehåller svenska, nordiska och globala aktier samt aktier från olika tillväxtmarknader. PP Pension Aktiv Förvaltning avkastade under året 11,3 procent (-10,7). Avkastning PP Pension 50/50 sedan start PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

16 TILLGÅNGSFÖRDELNING¹ OCH TOTALAVKASTNINGSTABELL PER MARKNADSVÄRDE MARKNADSVÄRDE Avkastning Avkastning MSEK Andel, % MSEK Andel, % perioden 2012, % genomsnitt 5 år, % Aktier 2 251,0 22, ,9 24,2 13,9-3,1 Hedgefonder 637,1 6,3 443,7 4,6 3,6 3,9 Räntebärande 4 456,3 44, ,7 37,1 0,2 6,1 Fastigheter 2 774,5 27, ,2 34,1 6,5 7,6 Totalt , ,5 5,3 4,2 ¹ Värdet av derivat avseende aktier och valutor hänförs till posten aktier, medan värdet på räntederivat ingår i de räntebärande tillgångarna. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation. Redovisning och värdering av tillgångar i TAT skiljer sig från de redovisningsprinciper som tillämpas i de finansiella rapporterna för föreningen. Nedan redovisas de viktigaste skillnaderna avseende 2012: Marknadsvärdet för aktier i TAT (2 251,0 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för svenska och utländska aktier och andelar (2 237,9 miljoner kronor) samt valutaderivat (13,1 miljoner kronor). Marknadsvärdet för räntebärande placeringar i TAT (4 456,3 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för obligationer och andra räntebärande värdepapper (3 735,0 miljoner kronor), likvida medel (703,6 miljoner kronor), likvidfordran (3,7 miljoner kronor) samt upplupna ränteintäkter, som redovisas som upplupen intäkt i föreningens balansräkning (13,2 miljoner kronor). Marknadsvärdet för fastigheter i TAT (2 774,5 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för fastigheter (2 015 miljoner kronor), andelar i kommanditbolag (248,1 miljoner kronor), lån till koncernföretag (499,0 miljoner kronor) samt koncernmässiga övervärden (12,4 miljoner kronor). PORTFÖLJAVKASTNING OCH BIDRAGSANALYS 2012 Portföljavkastning, % Bidrag till portföljavkastning, % Bidrag till resultat, MSEK Aktier 13,9 3,0 285,6 Hedgefonder 3,6 0,2 17,2 Räntebärande 0,2 0,1 9,4 Fastigheter 6,5 2,0 193,9 Totalt 5,3 506,1 TOTALAVKASTNING RULLANDE 5 ÅR, % FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

17 Marknads- och indexnära fonder Aktivt förvaltade fonder Komplementfonder AKTIEFONDER Swedbank Robur Sverigefond Mega Handelsbanken Europafond Index Vanguard Global Stock Index Fund Swedbank Robur Ethica Global Mega BLANDFONDER Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige RÄNTEFONDER Danske Invest Sverige Likviditet Nordea Obligationsfond DNB Realräntefond DNB Företagsobligationsfond AKTIEFONDER SEB Etisk Sverigefond DNB Scandinavia JP Morgan Global Focus Skagen Global Danske Invest Global Emerging Markets AKTIEFONDER Lannebo Småbolag BlackRock Global Small Cap JP Morgan US Small Cap Growth JP Morgan Europe Small Cap Swedbank Robur Östeuropafond Fidelity Asian Special Situations Fidelity Latin America BlackRock GF China Danske Invest India JP Morgan Russia Fund Handelsbanken Amerikafond HEDGEFONDER Lynx Dynamic Skandia Global Hedge SEB Asset Selection PP Pension Aktiv Förvaltning PP PENSION FONDFÖRSÄKRING PP Pension Fondförsäkring erbjuder investeringar i fonder via fondförsäkring. Målet är att bolagets fondtorg ska ge livförsäkringstagarna ett överskådligt, lättnavigerat och diversifierat fondutbud med möjlighet till en god riskspridning i det långsiktiga sparandet. Syftet med fondtorgets övergripande kategoriindelning är att tydliggöra de olika risknivåerna i fondvalen. Målsättningen är att spararna ska vara medvetna om vilka risker de tar, i synnerhet vid val av fonder som placerar i enskilda marknader. Det sker ständigt en översyn av fondtorget och under 2012 har fyra fonder bytts ut. Dessutom har fondtorget utökats med småbolagsfonder i Europa och USA samt företagskrediter i Sverige. Vi har också utökat vårt hedgefondsutbud med ytterligare en fond. I likhet med tidigare år lät vi under 2012 en oberoende part utvärdera PP Pensions fondtorg. Utvärderingarna visar att fondtorget både erbjuder ett högt snittbetyg på de ingående fonderna och en bra bredd på antalet erbjudna fondkategorier. Fondtorgets fonder är indelade i tre grupper: brett inriktade marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. I de marknads- och indexnära aktiefonderna styrs avkastningen främst av hur den aktuella marknaden i stort utvecklas, snarare än av de förvaltningsbeslut förvaltaren själv tar. Därför är marknads- och indexnära fonder ofta billigare att förvalta än mer aktiva fonder. I våra aktivt förvaltade aktiefonder försöker förvaltarteamen placera kapitalet på ett sådant sätt att avkastningen över tiden ska överträffa fondens jämförelseindex. I dessa fonder har aktiemarknadens allmänna utveckling fortfarande en stor påverkan på resultatet, men förvaltarteamens beslut kommer också att slå igenom på avkastningen. Bland våra komplementfonder har vi samlat aktiefonder med en mer specialiserad inriktning på enskilda regioner och länder, samt hedgefonder. Bilden ovan visar fondtorgets utseende per den 31 december PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

18 Avkastning för fonder på PP Pensions fondtorg 2012 Källa: Morningstar DNB Scandinavia Skagen Global Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Sverige Likviditet Handelsbanken Amerikafond Handelsbanken Europafond Index Lannebo Småbolag Nordea Obligationsfond Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Östeuropafond SEB Etisk Sverigefond SEB Asset Selection BlackRock GF China Skandia Global Hedge PP Pension Aktiv Förvaltning DNB Företagsobligationsfond Lynx Dynamic BlackRock Global Small Cap Fidelity Asian Special Situations Fidelity Latin America JP Morgan Europe Small Cap JP Morgan Global Focus JP Morgan US Small Cap Growth Vanguard Global Stock Index Fund JP Morgan Russia Fund Danske Invest India DNB Realräntefond Swedbank Robur Ethica Global MEGA Då utvecklingen på aktiemarknaderna var stark under året fick de allra flesta av våra sparare en hög avkastning. Avkastningen för 26 av fondtorgets 29 fonder var positiv under 2012 (se diagrammet ovan). Avkastningen för fonden PP Pension Aktiv Förvaltning, som också ingår i förvalslösningen PP Pension 50/50, uppgick till 11,3 procent (-10,7) under traditionella försäkringen ligga i ett intervall om 100 till 110 procent med en målkonsolidering på 105 procent. Värdesäkringsfonden ingår i de fördelningsbara tillgångsvärdena vid beräkning av den kollektiva konsolideringsnivån för försäkringar beräknade med pensionstilläggsmetoden. SOLVENS OCH KONSOLIDERING Vid utgången av 2012 uppgick kapitalbasen till 1 311,4 miljoner kronor (974,5) och den erforderliga solvensmarginalen till 366,1 miljoner kronor (360,2). Detta gav föreningen en solvenskvot på 3,6 (2,7). För försäkringar beräknade med pensionstilläggsmetoden (förmånsbestämd traditionell försäkring) uppgick den kollektiva konsolideringsnivån i slutet av räkenskapsåret till 109,2 procent (106,0). Målet är att den kollektiva konsolideringsnivån för dessa försäkringar ska ligga mellan 130 och 170 procent. För försäkringar beräknade med retrospektivreservmetoden (premiebestämd traditionell försäkring) uppgick den kollektiva konsolideringsnivån per den 31 december till 105,2 procent (104,9). Enligt PP Pensions konsoliderings- och återbäringspolicy ska konsolideringen för den premiebestämda ADMINISTRATION De sammanlagda driftskostnaderna för föreningen under 2012 uppgick till 48,8 miljoner kronor (48,6). Försäkringsrörelsens driftskostnader uppgick till 24,1 miljoner kronor (22,9). För 2012 var driftskostnadsprocenten 0,24 procent (0,24). En närmare beskrivning av de sammanlagda driftskostnaderna görs i not 8. HELÄGDA BOLAG Fondförsäkringar meddelas av det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Verksamheten startades den 1 juli PP Pension Fondförsäkring har ingen anställd personal. Bolagets dagliga verksamhet utförs av föreningen enligt ett särskilt förvaltningsavtal som ingåtts 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

19 mellan föreningen och dotterbolaget. PP Pension Fondförsäkring erlägger ersättning till föreningen för dess arbete. Premieinbetalningarna till PP Pension Fondförsäkring uppgick under 2012 till 111,8 miljoner kronor (103,2) och årets resultat blev 0,1 miljoner kronor (-1,3). Förvaltat kapital uppgår per den 31 december 2012 till 359,8 miljoner kronor (225,8). Det helägda dotterbolaget PP Pension Fastigheter AB äger 100 procent av aktierna i de fastighetsägande bolagen Clemens Förvaltnings AB och Fastighetsaktiebolaget Sinodaett7 samt 100 procent av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Albygård. I det sistnämnda bolaget bedrivs ännu ingen verksamhet. Vidare äger föreningen 99 procent av andelarna i det fastighetsägande bolaget Stockholm Skillinggränd KB. Resterande en procent av andelarna äger PP Pension Fastigheter AB. Föreningen äger härtill 100 procent av aktierna i Pressens Förvaltnings AB, där det tidigare bedrevs fastighetsförvaltning av de egna fastigheterna. Sedan 2007 sköts den löpande tekniska och ekonomiska förvaltningen samt fastighetsskötseln av Einar Mattsson Byggnads AB i Stockholm och av Lifra L & B i Malmö AB i Malmö, varefter ingen verksamhet bedrivs i Pressens Förvaltnings AB. Vidare äger föreningen 100 procent av aktierna i Fastighets AB Stor Göten, som inte längre bedriver någon verksamhet. PERSONAL Under 2012 hade föreningen i medeltal 21 heltidsanställda (22). All personal i koncernen är anställda i föreningen. PP Pension ingår i Medieföretagen, som är en del av Almega, och följer gällande kollektivavtal mellan Medieföretagen och Unionen. Föreningen strävar efter att bedriva ett systematiskt jämställdhets- och arbetsmiljöarbete. Ersättningar utbetalda till styrelse, ledning och övrig personal under 2012 beskrivs i not 29. ERSÄTTNINGSPOLICY I januari 2010 fastställde föreningens styrelse en ersättningspolicy, som omfattar samtliga anställda inom PP Pension. För att begränsa risken för intressekonflikt mellan en enskild medarbetares ekonomiska intressen och PP Pensions mål att erbjuda sina kunder bra pensionslösningar, förekommer inga rörliga ersättningar inom gruppen. Grundat på arten och omfattningen av PP Pensions verksamhet bedömer styrelsen att fasta ersättningar är den lämpligaste ersättningsformen för anställda inom gruppen. Av ersättningspolicyn framgår att ersättningsbeslut till föreningens verkställande direktör ska beredas av föreningens styrelses ersättningsutskott. Ersättningsutskottet utgörs av föreningens presidium, som består av styrelsens ordförande och vice ordförande. Ersättning till övriga anställda i PP Pension beslutas av den verkställande direktören. ORGANISATION Föreningens operativa verksamhet är uppdelad i följande funktioner: Kapitalförvaltning: ansvarar för föreningens ALM-analys och värdepappers- och fastighetsförvaltning samt, enligt ett särskilt förvaltningsavtal, PP Pension Fondförsäkrings fondtorg. Fastighetsdrift: ansvarar för den tekniska och ekonomiska driften av föreningens fastighetsbestånd. Fastighetsdriften sköts av Einar Mattsson Byggnads AB och Lifra L & B i Malmö AB via uppdragsavtal. Aktuarie: ansvarar för föreningens samtliga aktuariella beräkningar och analyser. Funktionen är sedan 1 oktober 2011 utlagd till Rumbline Consulting AB via uppdragsavtal. IT: ansvarar för föreningens systemstöd och tekniska drift. IT-driften sköts sedan 1 april 2011 av CAG Arete Datastöd AB via uppdragsavtal. Ekonomi och administration: ansvarar för föreningens löpande redovisning och resultatuppföljning, samt för all intern och extern ekonomisk rapportering. Kundcenter: ansvarar för all löpande service till föreningens medlemmar, inklusive handläggarutbildningar, försäkringsadministration och utveck PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 ling av PP Pensions internetkontor för företag och privatpersoner. Rådgivning: bistår både företag och enskilda individer med pensionsrådgivning avseende bland annat lämpliga pensionslösningar och pensionspolicys. Marknad och information: ansvarar för all kundkommunikation med föreningens medlemmar via bland annat pppension.se och olika informationsutskick. Kundstödjande projekt och affärsutveckling: ansvarar för affärs- och tjänsteutveckling med fokus på effektiva flöden och arbetsprocesser mellan PP Pension och dess kunder. Föreningens styrelse har utsett advokat Peter Kullgren vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm till ansvarig för regelefterlevnad och advokat Marie Friman vid Advokatfirman Fylgia i Stockholm till ansvarig för föreningens riskkontroll. Konsulter vid Grant Thornton har anlitats för den oberoende granskningen INFORMATION OM OSÄKERHETSFAKTORER Föreningen strävar efter att på ett så kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt som möjligt förvalta och administrera de försäkrades pensionskapital, så att utfästa pensioner tryggas givet de fastställda premienivåerna. För att nå dessa mål måste föreningen långsiktigt uppnå ett visst bedömt avkastningskrav och även kunna bedriva sin verksamhet i linje med fastslagen strategi. Avkastningskrav Möjligheten att nå det uppsatta avkastningskravet påverkas av den allmänna utvecklingen på de finansiella marknaderna, både i Sverige och internationellt, samt av utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden, framförallt i Storstockholm och Malmö/ Lundregionen. Under de senaste åren har de finansiella marknaderna visat stora svängningar med stundtals betydande skillnader i relativ utveckling mellan olika tillgångsslag. Härtill har räntenivån i Sverige under 2011 och 2012 nått historiskt sett rekordlåga nivåer, som kan visa sig bli bestående på grund av en svag framtida ekonomisk utveckling och/eller effekter av kommande solvensregelverk. Dessa faktorer kan komma att ha en menlig effekt på såväl uppnådd avkastning på PP Pensions placeringstillgångar som den kollektiva konsolideringsnivån inom de olika försäkringsgrenarna. Givet nuvarande solvensregelverk och Finansinspektionens föreskrift avseende värdering av pensionsåtaganden har förändringar i den svenska räntenivån en stor påverkan på värdet av föreningens försäkringstekniska avsättningar och därmed på utvecklingen för föreningens kapitalbas, kollektiva konsolideringsnivå och solvenskvot. En fallande ränta ökar det diskonterade nuvärdet av PP Pensions pensionsåtagande, vilket i sin tur kan försämra den kollektiva konsolideringsnivån och solvenskvoten. Detta kan begränsa föreningens möjligheter att investera i olika avkastningsgenererande tillgångar, såsom aktier, hedgefonder och fastigheter, vilket kan sänka den förväntade avkastningen på PP Pensions placeringstillgångar. Även förändringar i gällande lagstiftning, skatteregler och övrigt regelverk som styr PP Pensions verksamhet kan komma att påverka föreningens möjligheter att nå sitt avkastningskrav. Det planerade nya regelverket avseende kapitaltäckning i tjänstepensionsinstitut, IORP 2, kan komma att begränsa sådana instituts möjligheter att investera i olika riskbärande och avkastningsgenererande tillgångar. Även införandet av den föreslagna lagen om tjänstepensionsrörelse och de övergångsregler som beslutas för understödsföreningar respektive försäkringsföreningar i samband med denna lags införande, kan komma att påverka PP Pensions möjligheter att nå sina mål. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Sedan 2009 ansvarar PP Pension för pensionserbjudandet avseende kollektivavtalad tjänstepension för personer födda 1979 eller senare (ITP 1) inom Medieföretagens, Journalistförbundets, Unionens och Ledarnas avtalsområde. I och med den överenskommelse som kollektivavtalsparterna inom mediebranschen fattat om ett nytt pensionsavtal, upphör premieflödet gällande 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2013... 5 Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB PPPENSION.SE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Viktiga händelser 2013...3 Försäkringsrörelsen...3 Placeringsverksamheten...4 Organisation...7

Läs mer

Årsredovisning. PP Pension Försäkringsförening

Årsredovisning. PP Pension Försäkringsförening Årsredovisning PP Pension Försäkringsförening Vårt enda uppdrag: Att hjälpa dig i mediebranschen till en bra pension och ett tryggare liv. Innehållsförteckning PP Pension i korthet 4 PP Pension i siffror

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening FOTO FREDRIK SKOGKVIST, CHRISTOFFER HJALMARSSON (DENNA BILD, NEDERST MITTEN) Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

DELÅRSRAPPORT 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING DELÅRSRAPPORT 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖ R D I G I M E D I E B R A N S C H E N INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2010... 5 Antal försäkrade...

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLL 3 PP PENSION 4 VD HAR ORDET 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 FINANSIELLA RAPPORTER 24 NOTER 43 REVISIONSBERÄTTELSE 44 STYRELSE

Läs mer

Årsredovisning. PP Pension Försäkringsförening

Årsredovisning. PP Pension Försäkringsförening Årsredovisning PP Pension Försäkringsförening Vårt enda uppdrag: Att hjälpa dig i mediebranschen till en bra pension och ett tryggare liv. Innehållsförteckning PP Pension i korthet 4 PP Pension i siffror

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2009... 5 Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal...

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Årsredovisning PP Pension Fondförsäkring AB

Årsredovisning PP Pension Fondförsäkring AB Årsredovisning PP Pension Fondförsäkring AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 4 Viktiga händelser under 2014 5 Försäkringsrörelsen 6 Placeringsverksamheten 7 Organisation och ersättningspolicy

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2010 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier och förvaltat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK, nya BTP och marknadsvärdering Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK är pensionskassan för Swedbank, alla Sparbanker och närstående 176 juridiska arbetsgivare Swedbank störst i volym

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts Årsredovisning 2005 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom ITP-försäkring

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer