ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal... 5 Premier, förvaltat kapital och kostnader... 5 Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå... 5 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Rapport över totalresultat Resultatanalys per rörelsegren för PP Pension Försäkringsförening Balansräkning Redogörelse för förändring i eget kapital koncernen Redogörelse för förändring i eget kapital föreningen Kassaflödesanalys VD HAR ORDET... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 Viktiga händelser under Försäkringsrörelsen Kapitalförvaltningen...11 Tillgångsfördelning och totalavkastningstabell per Portföljavkastning och bidragsanalys Totalavkastning rullande 5 år PP Pension Fondförsäkring Solvens och konsolidering Administration Helägda bolag Personal Ersättningspolicy Organisation Information om osäkerhetsfaktorer Förväntad framtida utveckling Upplysningar om risker Känslighetsanalys för de försäkringstekniska avsättningarna Fördelning av diskonterade framtida kassaflöden i de försäkringstekniska avsättningarna Disposition av årets resultat Känslighetsanalys tillgångar Femårsöversikt för PP Pension Försäkringsförening NOTER Redovisningsprinciper Upplysningar om risker Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Värdeförändringar på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Övriga tekniska kostnader Skatt Andra immateriella tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Finansiella instrument Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Fondförsäkringstillgångar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Materiella tillgångar Livförsäkringsavsättning Avsättning oreglerade skador Fondförsäkringsåtagande Övriga skulder PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 27 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Personal Närstående STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE LEDNING ORDLISTA PP PENSION I KORTHET PP Pension grundades 1882 och är mediebranschens egen försäkringsförening. Huvudmän är Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen. PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring, det senare via det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Härtill erbjuder PP Pension kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar knutna till pensionssparandet. PP Pension har i dag drygt försäkrade. Antalet kundföretag uppgår till 620 stycken. Det totalt förvaltade kapitalet i gruppen är cirka 10,5 miljarder kronor. PP Pension Fondförsäkring erbjuder ett fondtorg med för när varande 29 fonder. Som ömsesidig försäkringsförening har PP Pension ett enda mål att ge medlemmarna en bra och trygg pension. Det uppnår vi genom att erbjuda en god långsiktig avkastning, personlig rådgivning, bra service och produkter som gör det enkelt att välja rätt. 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH PP PENSION I KORTHET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

5 PP PENSION I SIFFROR 2012¹ ANTAL FÖRSÄKRADE Antal försäkrade personer Antal kundföretag 620 ANTAL FÖRSÄKRINGSAVTAL Totalt antal avtal² Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) Premiebestämd traditionell försäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Fondförsäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) Riskförsäkring (ITP 2, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) PREMIER, FÖRVALTAT KAPITAL OCH KOSTNADER Januari december Januari december Försäkringsrörelsens premieinkomst 394 MSEK 391 MSEK Inbetalda premier fondförsäkring 112 MSEK 103 MSEK Totalt förvaltat kapital¹ MSEK MSEK Driftskostnad 0,24 % 0,24 % KAPITALFÖRVALTNING OCH KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ Januari december Januari december Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring Totalavkastning 5,3 % 1,4 % Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren 4,2 % 4,3 % Genomsnittlig återbäringsränta 3 3,0 % 7,0 % Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren 3 3,5 % 4,5 % Kollektiv konsolideringsnivå Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) 109,2 % 106,0 % Premiebestämd traditionell försäkring 105,2 % 104,9 % PP Pension 50/50 (förvalslösning inom ITP 1) Totalavkastning 7,2 % -1,8 % ¹ Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB. ² Avser både premiedragande försäkringsavtal, försäkringar under utbetalning och fribrev. ³ Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION I SIFFROR

6 FOTO PATRIK SCHÖN VD HAR ORDET 2012 har varit ett händelserikt år på många sätt för PP Pension och för pensionsbranschen i stort. Vi har haft en volatil utveckling på finansmarknaderna med rekordlåga räntor i finansiellt stabila länder, vilket satt press på nyckeltalen. Stort fokus har legat på framtiden för eurosamarbetet och kommande regelverk för pensionsbolag. Fortsatt tillväxt Verksamheten inom PP Pension har under de senaste åren vuxit kraftigt och under året passerades ännu en milstolpe. För första gången nådde det förvaltade kapitalet inom PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring över 10 miljarder kronor. Även fondförsäkringsverksamheten fortsätter att ha en stark tillväxt. Fondförsäkringstillgångarna har på två år ökat med närmare 150 procent och uppgår vid årsskiftet till 360 miljoner kronor. Inbetalda premier har två år i rad överstigit 100 miljoner kronor och utgör nu drygt 22 procent av koncernens totala premievolym. Nytt kollektivavtal PP Pension grundades 1882 som Svenska Publicisternas Understödsförening och har sedan dess haft uppdraget att hjälpa alla i mediebranschen till ökad trygghet "en sparpenning för nödens dag". Vi erbjuder en bred palett av pensionsprodukter för såväl tjänstepensionen som den privata pensionen. Vi har sedan 2009 haft förtroendet att förvalta den premiebestämda tjänstepensionsplanen, ITP 1, för alla anställda födda 1979 eller senare inom Medieföretagens, Journalistförbundets, Unionens och Ledarnas avtalsområde. Förvaltningen har varit framgångsrik och vi har sett en god tillväxt under de år som gått. Under hösten 2012 undertecknade kollektivavtalsparterna en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Genom detta ändrades förutsättningarna för PP Pensions kollektivavtalade affär, men vårt uppdrag har inte förändrats. Vi ska fortsatt verka för att hjälpa alla i mediebranschen till ett tryggare arbetsliv och en bra pension. PP Pension har under 2012 arbetat hårt för att få kollektivavtalsparterna att besluta om en ändrad, mindre räntekänslig, modell för beräkning av premier och förmåner inom den förmånsbestämda försäkringen. Beslutet kom som en del i det nya pensionsavtalet inom mediebranschen och innebär en sundare utveckling av premierna framöver genom att ändrade antaganden för beräkningar får genomslag för samtliga framtida premier. God avkastning på de finansiella marknaderna men de stora utmaningarna består Året slutade med positiv avkastning för de flesta tillgångsslag. Tillgångspriser fick stöd av omfattande penningpolitiska och monetära åtgärder med expanderande balansräkningar hos centralbankerna. Korta och långa räntor i de finansiellt stabila länderna satte ytterligare rekord i lägstanivåer. De optimistiska scenarierna växlades med de riktigt mörka. Investerarnas uthållighet sattes på prov och i Europa ställdes europasamarbetet och euron åter i fokus. Till slut segrade, åtminstone tillfälligt, framtidstron om en 6 VD HAR ORDET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

7 växande världstillväxt över pessimisterna i prissättningen av riskbärande tillgångar. Dramatiken på räntemarknaderna har fortsatt under 2012, inte minst i Sverige. Den situation som uppkom under 2011 där fallande räntor och stigande åtaganden gjorde att alla pensionsbolag samtidigt måste dra ned på sin risk och köpa mer obligationer, vilket pressade ned räntan ytterligare satte ny fart under våren (av Finansinspektionen omnämnd som dödsspiralen ). För att inte förvärra situationen för hårt pressade pensionsbolag införde Finansinspektionen i juni månad en golvränta. Det innebär att pensionsbolagen kan använda räntan per 31 maj 2012 för att värdera sina åtaganden i det fall marknadsräntan skulle falla än mer. Beslutet har haft en stabiliserande effekt och i skrivande stund har branschen precis fått besked från Finansinspektionen att räntegolvet får användas året ut. Till årsskiftet 2013/2014 har Finansinspektionen för avsikt att anpassa diskonteringsräntan till kommande EU-regelverk. Avkastning och finansiell ställning PP Pensions investeringsstrategi, att hålla en robust portfölj med många olika avkastningskällor, visade även 2012 sin styrka. Mot bakgrund av den turbulens som från tid till annan rått på de finansiella marknaderna har risken i placeringsportföljen varit lägre än normalt. Andelen räntebärande tillgångar var vid årsskiftet cirka 45 procent. Totalt blev avkastningen på kapitalet i PP Pensions förmåns- och premiebestämda traditionella försäkring 5,3 procent. Samtliga tillgångsslag uppvisade en positiv avkastning, där aktieportföljen avkastade allra bäst med 13,9 procent. Fastighetsportföljen har under året minskat genom att vi avyttrat fem stycken fastigheter till de boende genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Avkastningen för förvalet inom mediebranschens ITP 1-plan, PP Pension 50/50, blev 7,2 procent under Sedan starten 2009 har PP Pension 50/50 avkastat drygt 30 procent. Tack vare den ändring av premiemodell som infördes i slutet av året har PP Pensions pensionsåtagande blivit mindre räntekänsligt. Den kollektiva konsolideringsnivån inom den förmånsbestämda försäkringen (ITP 2) har därmed stigit till 109,2 procent per den 31 december. För den premiebestämda traditionella försäkringen var konsolideringen 105,2 procent. IORP 2 ett hot mot långsiktigheten? Vi har under året följt debatten kring det kommande solvensregelverket för tjänstepensionsinstitut, IORP 2. Många bedömare fruktar att IORP 2 kommer att ändra spelreglerna för förvaltning av garanterade pensioner. Kritikerna ser en risk för att det nya regelverket kommer att straffa ut vissa typer av tillgångar då de blir för kapitalkrävande att äga, samtidigt som tjänstepensionsinstitut tvingas till ett kortsiktigt förvaltningsbeteende. Historiskt har tjänstepensionsinstitut kunnat ha ett mycket långsiktigt perspektiv på sina placeringar då det varit lätt att planera för framtida utbetalningar eftersom både tidpunkt och storlek på dessa varit kända på förhand. Detta har kunnat utnyttjas för att investera i tillgångar med en annan avkastnings- och riskprofil än mer traditionella investeringar, vilket har kunnat ge en extra förräntning. På basis av vad som nu är känt kring IORP 2 tycks ingen särskild hänsyn ha tagits kring denna särart i utformningen av regelverket. Det tycks råda en felaktig uppfattning om att tjänstepensionsinstitut kan tömmas över natten. Därmed riskerar förvaltningen av pensionskapital att bli väsentligt mindre effektiv, vilket riskerar att drabba framtida pensionärers långsiktiga avkastning. Ett klokt pensionssparande handlar om att tänka i årtionden, inte i månader eller kvartal. Allt vi gör syftar till att främja en god, långsiktig tillväxt av pensionskapitalet för våra medlemmar. Vi hoppas att kommande regelverk kommer att stötta denna inriktning. Helene Nilsson VD PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 VD HAR ORDET 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för PP Pension Försäkringsförening (i det följande kallad PP Pension eller föreningen) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens 131:a verksamhetsår. PP Pension erbjuder själv eller via dotterbolag tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2), ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. Härtill erbjuds kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar som komplement till pensionssparandet. Försäkringsrörelsens verksamhet redovisas nedan uppdelad på försäkringsgrenarna förmånsbestämd traditionell försäkring, premiebestämd traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskförsäkring. Det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB (nedan kallat bolaget) är försäkringsgivare för fondförsäkring och avger egen årsredovisning för Bolagets verksamhet kommenteras kort nedan. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

9 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Utvecklingen i PP Pension Fondförsäkring följer den uppgjorda affärsplanen. Under 2012 ökade de totala fondförsäkringstillgångarna med nästan 60 procent till 360 miljoner kronor stod fondförsäkringsverksamheten för 22 procent av koncernens totala premievolym. Avkastningen i den förmånsbestämda och premiebestämda traditionella försäkringen uppgick till 5,3 procent för Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen, allra bäst utvecklades aktier. PP Pension 50/50, förvalslösning inom mediebranschens ITP 1-plan, gav en avkastning på 7,2 procent. PP Pension 50/50 innebär att inbetald ITP 1-premie placeras i lika delar i en traditionell försäkring och i en geografiskt väl diversifierad aktiefond, PP Pension Aktiv Förvaltning. Under 2012 steg PP Pension Aktiv Förvaltning med 11,3 procent. Under oktober månad träffade kollektivavtalsparterna inom mediebranschen, Medieföretagen, Journalistförbundet, Unionen och Ledarna, en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet innebär att befintlig ITP 1-lösning, som nu administreras och förvaltas av PP Pension, från och med nästa avtalsperiod kommer att administreras och förvaltas via Collectum och med SN/PTK:s upphandlade valalternativ. Således har parterna beslutat att det bara ska finnas en ITP-plan utan undantag för mediebranschen. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari Befintliga ITP 2-företag försäkras fortsatt i PP Pension. I samband med parternas besked om ITP-överenskommelsen har PP Pensions tidigare VD Viveka Ekberg valt att frånträda. Styrelsen har utsett vice VD Helene Nilsson till ny VD. I december 2012 beslutade PP Pensions styrelse om pensionstillägg och premier för Från den 1 januari 2013 höjs utgående pensioner för försäkrade inom ITP 2 med 0,45 procent. På grund av det rådande ekonomiska läget och de låga marknadsräntornas effekt på värdet av föreningens försäkringstekniska avsättningar beslutade styrelsen att inte räkna upp intjänade fribrevsförmåner och att inte heller ge rabatt på ålderspensionspremier inom ITP 2. I december 2012 höll PP Pension en extra föreningsstämma. Vid denna stämma fattades beslut om att införa en ny, mer flexibel och mindre räntekänslig logik för beräkning av premier och garanterad förmån inom ITP 2. Beslutet var en del i den handlingsplan som utarbetades under hösten Ett intensivt systemutvecklingsarbete under hösten har möjliggjort att den nya beräkningslogiken kunde införas redan den 1 januari I samband med den extra föreningsstämman tillträdde Jeanette Janson, verksamhetschef på Journalistförbundet, som ny styrelseledamot. Jeanette Janson är utsedd av Journalistförbundet och efterträdde Agneta Lindblom Hulthén, tidigare förbundsordförande på Journalistförbundet. Under 2012 har fem av föreningens bostadsfastigheter i Stockholmsområdet ombildats från hyresrätt till bostadsrätt och förvärvats av de boende. Med dessa ombildningar har styrelsens inriktningsbeslut från hösten 2010 att gradvis skapa en jämnare fördelning mellan bostadsfastigheter och noga utvalda kommersiella objekt fullföljts. Det första steget i genomförandet av strategin togs under sommaren 2011 genom förvärv av två kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Efter försäljningarna äger PP Pension drygt 30 fastigheter. Under året har vi fortsatt att utveckla PP Pension Fondförsäkrings fondtorg. Fyra fonder har bytts ut och fyra nya har tagits in. Sammanlagt bestod PP Pensions fondtorg vid utgången av året av 29 fonder fördelade över kategorierna marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Under 2012 har PP Pension ånyo låtit göra en extern utvärdering av fondtorget. Slutsatsen är att erbjudandet fortsatt ligger i högerkrysset med både ett högt snittbetyg på de ingående fonderna och en bra bredd avseende de erbjudna fondkategorierna, jämfört med andra fondtorg inom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Koncernens premievolym uppgick under 2012 till 506,1 miljoner kronor (494,3), varav 394,2 miljoner kronor (391,1) avsåg föreningen. Löpande premier uppgick till 371,0 miljoner kronor (376,1), medan engångspremier minskade till 10,5 miljoner kronor (23,3). Förmånsbestämd traditionell försäkring Antalet ITP 2-avtal uppgick vid årets slut till stycken (36 038), varav premiedragande avtal (8 360). Till detta kommer stycken (21 791) ITPK-avtal. ITPK är en premiebestämd traditionell försäkring som är ett tillägg till ITP 2-pensionen. Redovisningsmässigt behandlas ITPK som en del av ITP 2. Antalet anslutna ITP 2-företag var 260 stycken (297). Premieinkomsten avseende ITP 2, ITPK samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring avseende både ITP 1 och ITP 2, uppgick under 2012 till 318,4 miljoner kronor (335,1). Under 2012 har ingen premierabatt lämnats och ingen värdesäkringsavgift har tagits ut under året. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 284,4 miljoner kronor (275,2), varav 266,3 miljoner kronor (257,8) var utbetalda grundpensioner. Dessutom har 44,9 miljoner kronor (45,9) betalats ut som pensionstillägg. Tillägget består av värdesäkring (inflationsjustering) av tidigare års utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner (så kallade fribrevsvärden). Värdesäkring av utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner baseras normalt på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren (september till september). Pensioner under utbetalning höjdes med 1,3 procent för PP Pension har därmed, i linje med långsiktig historik, kompenserat för inflationen sedan Intjänade pensionsföremåner räknades inte upp. Det sammantagna kapitalvärdet av de från och med 2012 utgående pensionstilläggen uppgick till 355,0 miljoner kronor (380,1) vid årets utgång. Värdet av värdesäkringsfonden uppgick vid samma tidpunkt till 428,0 miljoner kronor (406,5). Värdesäkringsfonden ska främst trygga föreningens fortsatta förmåga att inflationssäkra framtida pensionsutbetalningar. Premiebestämd traditionell försäkring Under 2012 fortsatte antalet försäkringsavtal avseende ITP 1 och individuell traditionell försäkring att öka. Vid utgången av 2012 uppgick antalet försäkringsavtal till stycken (7 335). (ITPK behandlas redovisningsmässigt som en del av ITP 2, se ovan.) Ökningen i antalet försäkringsavtal är i huvudsak en effekt av ITP 1-avtalet. Löpande premier inom premiebestämd traditionell försäkring uppgick under 2012 till 70,0 miljoner kronor (64,0), medan engångspremier inklusive inflyttat kapital uppgick till 5,9 miljoner kronor (12,8). Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 15,2 miljoner kronor (14,1). Dessutom har 1,1 miljoner kronor (1,0) betalats ut i form av återbäring. Fondförsäkring Fondförsäkringar erbjuds via dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. Antalet försäkringar fortsätter att öka och uppgick vid utgången av 2012 till stycken (7 088). Premieinbetalningarna var 111,8 miljoner kronor (103,2). Fondförsäkringstillgångarna (inklusive oplacerade medel) steg med närmare 60 procent 2012 till 359,8 miljoner kronor (225,8). Såväl kollektivavtalade som individuella pensionslösningar och privat sparande bidrog till tillväxten. Riskförsäkringar PP Pension hanterar ett stort antal riskförsäkringar. Föreningen är försäkringsgivare för ITP-planens sjuk- och premiebefrielseförsäkring (ITP 1 och ITP 2) samt familjeskydd för ITP 1. Familjeskydd för ITP 2 och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, kan tecknas hos andra försäkringsgivare. Föreningen är också försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkring samt efterlevandeskydd inom individuell tjänstepensionsoch privat försäkring. Totalt administrerade PP Pension drygt riskförsäkringsavtal (24 100) vid utgången av FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

11 KAPITALFÖRVALTNINGEN Omvärlden 2012 Volatila marknader Året inleddes mycket starkt på de finansiella marknaderna med kraftigt stigande aktiebörser och en förhoppning om att de värsta utmaningarna för världsekonomin var över. Den svenska börsens breda index hade i mars stigit med cirka 15 procent och den 10-åriga statsobligationsräntan hade ökat till över 2 procent. Glädjen blev tyvärr inte så långvarig utan snart återkom oron för utvecklingen i världsekonomin och för eurosamarbetet. USA:s och Kinas tillväxt uppvisade vissa svaghetstecken och började ifrågasättas. I Europa fortsatte den reala ekonomin att stå inför stora utmaningar, med behov av finanspolitiska åtstramningar, samtidigt som efterfrågan i ekonomierna föll och arbetslösheten steg. Kombinationen av oro för världskonjunkturen och de svåra reformer som många länder i Europa skulle tvingas genomföra, satte återigen den europeiska statsskuldskrisen och ett eventuellt sammanbrott för eurosamarbetet i fokus. Spekulationer om att inte bara Grekland utan även fler länder skulle få problem att betala tillbaka sina skulder och tvingas lämna eurosamarbetet tog ny fart och de sydeuropeiska räntorna steg kraftigt. Aktiemarknaderna tappade under två månader i stort sett hela den tidigare uppgången. Sverige och Tyskland blev länder som investerare sökte sig till för att säkra sitt kapital i form av obligationsinvesteringar. Europas fortsatta politiska integration och eurosamarbetet ifrågasattes och alltfler bedömare började se ett sammanbrott som det mest troliga scenariot. Först när Mario Draghi, chefen för den europeiska centralbanken, uttalade de nu så kända orden...vi kommer att göra vad som krävs för att rädda euron, och tro mig, det kommer att vara tillräckligt. dämpades oron och förtroendet började återvinnas. Det institutionella ramverket för att säkerställa eurons stabilitet och det finanspolitiska samarbetet för att främja fortsatta reformer inom eurosamarbetet, hör definitivt till några av årets viktigaste händelser. Inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för att möjliggöra stöd till krisdrabbade länder och det så kallade Outright Monetary Transaction (OMT) programmet, som möjliggör för den Europeiska centralbanken (ECB) att stödköpa statsobligationer i andrahandsmarknaden, var båda viktiga för att stärka finansmarknadens och investerarnas förtroende. Politikerna tog också ett steg närmare en bankunion och enades om att ha en överstatlig banktillsyn. Beslutsamheten över att behålla den gemensamma valutan och stärka upp ramverket blev startskottet för en mer positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Under hösten kom åter tydligare signaler på en högre tillväxttakt i USA och Kina, vilket var andra viktiga bidragande faktorer till den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader. Många viktiga politiska beslut Inte bara Europa har präglats av politiska beslut. I världens två ekonomiskt ledande nationer har ledarskapet förlängts och förnyats. USA:s president fick förlängt mandat på fyra år och Kina valde en ny ledare som har visionen att 2030 ha skapat ett modernt, harmoniskt och kreativt samhälle i höginkomstligan. I USA har det så kallade budgetstupet ( fiscal cliff") tillsammans med valutgången stått i fokus under hösten. De flesta experter bedömde att politikerna i USA i slutändan skulle undvika den tvärbromsning som mycket stora skattehöjningar och budgetåtstramningar skulle leda till. Precis runt nyår lyckades de enas i en första fas. I slutet av året fick även Japan en ny politisk ledning med ett uttalat tillväxtmål vilket omedelbart fick konsekvenser på såväl aktiekurser som på den japanska valutan. Det så kallade valutakriget fick därmed ytterligare en aktör i kampen om att återvinna konkurrenskraften via sin valutakurs. Centralbanker i fokus Fem år har gått sedan den finansiella krisen fullständigt exploderade med Lehman Brothers konkurs. Den nödbromsning i det finansiella systemet och den kraftigt fallande tillväxten som följde, blev startskottet för en ny inriktning i centralbankers agerande för att säkerställa stabiliteten i systemet. De massiva åtgärder som centralbanker runt om i världen genomför har aldrig sett en likhet tidigare i historien och ökade under 2012 ytterligare i omfattning. Styrräntorna har varit noll eller negativa, massiva köp av obligationer har skett och säkerhetskraven för bankerna för att få låna hos centralbankerna har sänkts. Genom centralbankers köp av långa obligationer hålls den långa räntan i flera länder på PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 Internationell ränteutveckling (10-årsränta) Källa: Nordea Analytics. Sverige Tyskland Spanien Italien USA en nivå som inte längre bestäms av marknadskrafterna. Den 30-åriga eran av inflationsbekämpning som påbörjades på 1980-talet har förbytts till koordinerade insatser för att stödja det finansiella systemet. Fokus har flyttats från inflationsrisker till tillväxtrisker. Inflationen ses inte längre som det största hotet mot stabiliteten, i stället har effekterna av en hög arbetslöshet blivit kärnfrågan. Korta och långa räntor i finansiellt stabila länder satte under den mest turbulenta perioden under året ytterligare rekord i lägstanivåer (se grafen ovan). Köparna var beredda att både få låg avkastning och ta stor kursrisk på sina obligationsinvesteringar. I bland annat Tyskland har investerare betalat för att investera i kortare obligationer, som under perioder handlades med negativ ränta, på grund av rädslan att annars förlora sitt kapital. Inflationsförväntningarna, som legat på en låg nivå, har hållit sig relativt stabila, vilket fört med sig att investerare varit beredda att acceptera en förväntad negativ real avkastning också för längre tidsperioder. Räntegolv i Sverige Den så kallade dödssprialen på svenska räntemarknaden som uppstod redan under 2011, där pensionsbolag med långa åtaganden tvingas investera i en alltför liten räntemarknad för att skydda sin skuldsida, vilket i sin tur driver ned räntan ytterligare och förvärrar situationen, satte ny fart under vårens turbulens. För att stoppa en fortsatt förvärrad situation införde därför Finansinspektionen i början av juni, då den 10-åriga statsräntan i Sverige nästan nått en så låg nivå som 1,1 procent (trots Riksbankens inflationsmål på 2 procent), ett räntegolv utifrån de räntor som gällde per 31 maj 2012 (se grafen på sidan 13). Finansinspektionen erbjöd pensionsbolagen att i stället för marknadsräntan, om denna skulle sjunka ytterligare, kunna utnyttja räntegolvet vid värderingen av sina åtaganden. Räntegolvet, som beslutades gälla under ett års tid, medförde att den nedåtgående trenden för svenska långa statsobligationer bröts och räntenivåerna slutade i princip på oförändrade nivåer under året. Mångfacetterad tillväxt De extrema finansiella och realekonomiska påfrestningarna under de senaste åren har gjort att utvecklingen i världsekonomin blivit mer mångfacetterad med mycket stora regionala skillnader. Totalt förväntas världstillväxten uppgå till 3,3 procent för 2012 (källa: IMF). Tillväxten inom utvecklade länder förväntas uppgå till 1,3 procent motsvarande period vilket innebär att det är främst från utvecklingsländer som tillväxten i världen genereras. För att ta ett exempel så kommer USA:s ekonomi enligt samma bedömare att ha växt 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012

13 med 2,2 procent 2012, att jämföra med Kinas BNP-tillväxt på 7,8 procent. Euro-området uppskattas i sin tur ha en fallande tillväxt med -0,4 procent under året, med stora regionala skillnader. För den svenska ekonomin var framför allt höstens utveckling ett kallt uppvaknande med kraftigt fallande tillväxt. Den motståndskraft som tidigare uppvisats var inte så solid som många hoppats på. Den höga tillväxten på 3,7 procent 2011 förbyttes till 0,9 procent Även inför 2013 bedöms tillväxten ligga under 1 procent för att därefter succesivt öka (se diagrammet här intill). Inflationen uppgick till 0,9 procent, vilket är lägre än Riksbankens mål på 2 procent. För att stimulera tillväxten sänkte Riksbanken räntan med 75 punkter till 1,0 procent under året. Utvecklingen på kapitalmarknaderna Starkt börsår och fortsatt låga räntor När vi blickar tillbaka på 2012 kan vi konstatera att det blev ett lika innehållsrikt och dramatiskt år som Skillnaden i utfall för konjunkturen och de finansiella marknadernas avkastning skiljer sig däremot åt. Medan 2012 började med en förhoppning om en starkare konjunktur blev tillväxten en besvikelse i så gott som hela världen under året. Avkastningen på Svensk och global BNP-tillväxt i procent Sverige Världen Källa: Konjunkturinstitutet de finansiella marknaderna blev däremot positiv för i princip alla tillgångsslag 2012 och allra bäst för aktiemarknaderna. Man kan säga att det blev ett omvänt förhållande gentemot 2011 då tillväxten blev starkare än väntat medan avkastningen på aktiemarknaderna blev negativa. Ett svenskt brett aktieindex (SIX PRX) hade en avkastning på 16,7 procent (-13,6). Ett globalt aktieindex i utvecklade länder (MSCI World) avkastade 9,5 Svensk ränteutveckling Källa: Nordea Analytics. 10-års statsobligationsränta 30-års statsobligationsränta 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2013... 5 Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening FOTO FREDRIK SKOGKVIST, CHRISTOFFER HJALMARSSON (DENNA BILD, NEDERST MITTEN) Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLL 3 PP PENSION 4 VD HAR ORDET 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 FINANSIELLA RAPPORTER 24 NOTER 43 REVISIONSBERÄTTELSE 44 STYRELSE

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Framsidan: Nybrokajen,

Läs mer

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts

Händelser 2005. Start av fondförsäkringsbolag. Hög totalavkastning. Höjd rabatt för medlemsföretag. Höjd återbäringsränta. Direktlånen överlåts Årsredovisning 2005 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom ITP-försäkring

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK, nya BTP och marknadsvärdering Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK är pensionskassan för Swedbank, alla Sparbanker och närstående 176 juridiska arbetsgivare Swedbank störst i volym

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Siv Stjernborg m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2013-04-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer