Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr."

Transkript

1 ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 1 Ny strategisk plan syftar till strukturering av beståndet till färre orter samtidigt som verksamheten breddas till att omfatta fastigheter i Stockholms innerstad. Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. Förberedelse för avyttring av fem logistikfastigheter under Förvärv av kvarteret Vinkelhaken i Stockholm med kvadratmeter kontorsyta i attraktivt läge. Projektkatalogen rymmer investeringar i handel- och logistikfastigheter för cirka 700 mkr. Nyckeltal Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, m Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Vakansgrad i procent av yta 5,5 6,9 hyresvärde 2,7 3,8 Bokfört värde, mkr Marknadsvärde, mkr Hyror i procent av bokfört värde 13,7 11,8 Direktavkastning, % bokfört värde 9,5 7,9 marknadsvärde 8,9 7,9 Resultat efter finansnetto, mkr Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital % 2 Belåningsgrad på bokfört värde % Belåningsgrad på marknadsvärde % Genomsnittsränta % 4,5 5,4 Investeringar i fastigheter, mkr Försäljningar, koncernmässigt bokfört värde, mkr Fastighetsköp via bolag, koncernmäsigt bokfört värde, mkr 132 Definitioner Direktavkastning Driftnetto på fastigheter ägda under året i procent av bokförda värdet vid bokslutstillfället. Bokförda värdet på obebyggd mark har exkluderats. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

2 2 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

3 ÄGARORD AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 3 INOM AXEL JOHNSONGRUPPEN har 2004 års affärer präglats av omvärldens snabba skiften. Överväganden och reflektion har krävts som motpoler till den oberäkneliga hastigheten och ytlighetens upptrappning. Att kunna fatta snabba och enkla beslut med en stark självkänsla har varit viktigare än någonsin. Uthållighet och oberoende har premierats. Vi har fortsatt att tro på vårt sätt att göra affärer. Under året passerade Gruppen mer än 130 år av historia med fyra generationer av familjeföretagare. Denna erfarenheternas och minnenas berättelse är vår plattform. De inneboende värdena i familjeföretagandet har i vår tid blivit alltmer uppenbara. Ett affärslogiskt, långsiktigt byggande med genomtänkta överväganden har gagnat Axel Johnson företagens utveckling. Det tydliga ägandet med ansvar för kapital men också för traditionsbundna värden och ett gott rykte har förpliktigat. Det otåliga entreprenörskapet har öppnat nya affärsmöjligheter, som yttrat sig i investeringar och förvärv. Modet att prova nya idéer har utmanats. Integritet, självständighet och enkelhet har förblivit honnörsord. En portion uppkäftighet har stärkt oss i våra marknader blev ytterligare ett gott resultatår med allt starkare finanser för företagsgruppen. Vi fortsätter att tro på det privata ägandet som en bra ägarform, som är tydlig och synlig. Sedan det gångna året är tre familjemedlemmar i femte generationen verksamma i Axel Johnson företagen i operativa eller styrelsepositioner. Handel i bred bemärkelse är vår»raison d être«både mot konsument och mot företag. Här är det magiska mötet mellan varje medarbetare och kund avgörande. Vi definierar interaktionen med kunderna som nyckeln till framgång i varje affärsverksamhet. Att möta och bemöta, att visa lyhördhet och att ta initiativ, att komma till avslut och att följa upp i mer än en miljon kundmöten dagligen är våra medarbetares vardag. Under året har alla Axel Johnson människor gjort fantastiskt fina insatser, vilket visar sig, inte minst, i företagens alltmer stärkta marknadspositioner. Vi tackar var och en! Och ser fram emot ett nytt år med nya förutsättningar, okända utmaningar och goda affärsmöjligheter. Stockholm i februari 2005 Antonia Ax:son Johnson ÄGARE I FJÄRDE GENERATIONEN

4 4 KONCENTRATION OCH EXPANSION AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFASTAXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 2004 markerar en ny fas i AxFasts utveckling. Hösten 2003 formulerade vi nya strategier för hur vi ska möta framtiden. Den nya inriktningen innebär både koncentration och expansion i syfte att alltid ha ett bestånd av likvida fastigheter på geografiska marknader med god tillväxt i befolkning, handel och näringsliv. ETT FÖRSTA STEG var att sälja av 37 fastigheter, främst inom segmentet handel, som tillförde bolaget 743 mkr och minskade beståndet till 44 fastigheter i 29 kommuner. Nästa steg blir att vi nu erbjuder investerare ett paket med logistikfastigheter. Vi gjorde också vårt första förvärv i Stockholm, vilket konkretiserar strategin att bygga upp ett litet, attraktivt bestånd i stadens centrala delar. Vidare fattade vi beslut om investeringar i storleksordningen 700 mkr i handel- och logistikfastigheter i huvudsak på orter där vi redan är representerade. Koncentrationen av beståndet är också ett uttryck för att vi vill ha möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt varje kund. Vi har en liten organisation med ett fåtal personer som arbetar direkt med kunderna för att lära känna varje kunds specifika behov. Detta hjälper oss att göra långsiktiga bedömningar när det gäller utvecklingen av vår relation och ställer krav på oss som samarbetspartner. Vi avser att stärka dessa relationer ytterligare genom att höja vår kompetens, bli mer marknadsorienterade och vara lyhörda för tidiga signaler. Bra uthyrningsläge Jag kan med tillfredsställelse konstatera att uthyrningsläget är gott och att vi har fortsatt låga vakanser. Vi har också tecknat nya långsiktiga avtal med flera av våra viktigaste kunder till hyror som är på en rimlig nivå med hänsyn till dagens pressade marknadsläge. Detta har dessutom lett till att vi har fått en bättre tidsmässig spridning på vår kontraktsportfölj. Fastighetsmarknad Vår marknad är inte entydig. Vi verkar i många geografiska områden med olika förutsättningar. Vårt bestånd har fortfarande tyngdpunkten i handel och logistik samtidigt som vi breddar verksamheten till att omfatta även kontor och bostäder i Stockholm. Samverkan med hyresgästen Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med våra kunder där vi är synliga och aktiva ägare. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att nå sina ekonomiska mål genom att skapa attraktiva miljöer. Därför lägger vi ner stor möda på effektiva och driftsekonomiska lösningar utan att ge avkall på fastigheternas arkitektoniska värden. Vi tycker om vackra, funktionella byggnader som gärna får sticka ut i positiv bemärkelse. Ett rörligt bestånd Denna kundorienterade inställning anknyter till en slags byggmästartradition, det vill säga att ägaren har ett närmast personligt förhållande till sitt innehav. Det betyder att vi bygger för långsiktig förvaltning och anpassar investeringarna därefter. Det betyder, å andra sidan, inte att vi avstår från att strukturera beståndet efter sunda ekonomiska och förvaltningsmässiga principer. Om en fastighet inte passar in i portföljen, kan vi avyttra den under förutsättning att villkoren är gynnsamma. Med de köp och försäljningar som genomförts under 2004 och 2005 i kombination med vår starka balansräkning finns det nu utrymme för investeringar i storleksordningen 1 miljard kronor. Den kommande avyttringen av logistikpaketet under 2005 förbättrar dessa möjligheter ytterligare. Till detta kommer att vi har en finansiellt mycket stark ägare med uttalade ambitioner att investera i fastigheter. Sammantaget är vi en intressant potentiell köpare på dagens fastighetsmarknad. Detta förutsätter i sin tur att vi profilerar oss bättre och talar om vad vi vill. Därför ägnar vi nu mycket tid åt att introducera oss i de kretsar där affärer görs. Det handlar om mäklare, markägare, fastighetsägare, kommuner och kreditinstitut. Jag upplever att kunskapen om AxFast och våra ambitioner har höjts kraftigt det senaste året. Det visar sig i ökat antal förfrågningar och bredare kontaktnät. Vi är visserligen en relativt sett liten aktör men med stor kapacitet att ta tillvara på de möjligheter som marknaden erbjuder idag. Stockholm i mars 2005 Erik Lindvall KONCERNCHEF OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5

6 6 DETTA ÄR AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFASTAXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AxFast har specialiserat sig på fastigheter för handel och distribution i Sverige samt kommersiella fastigheter i Stockholm. Företaget är ett av landets största privatägda fastighetsbolag med ett bestånd värderat till 2,8 miljarder kronor. AxFast ingår som fristående koncern i Axel Johnson Gruppen. SEDAN MÅNGA ÅR äger och förvaltar AxFast ett bestånd med huvudsaklig inriktning på handels- och distributionsfastigheter. Hyresintäkterna för 2004 uppgick till 364 mkr. Under 2003 formulerades nya mål och strategier för att markera en delvis ny inriktning för bolaget som bland annat innebär en utvidgning av verksamheten till att även omfatta kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm. Större vikt läggs på strukturering och geografisk koncentration samt på expansion av beståndet. Sedan starten 1992 har AxFast utvecklats från en förvaltare av Axel Johnson Gruppens rörelsefastigheter till ett självständigt, professionellt fastighetsbolag med ambition att expandera genom organisk tillväxt, nybyggnation och kompletterande förvärv. Andelen hyresgäster med anknytning till Johnsonsfären minskar successivt. Fortfarande finns långsiktiga samarbeten med kedjor som Åhléns, Hemköp och Willys samt med partihandel som Dagab och Servera. Dessa utgör en stabil bas både för utveckling av beståndet och för kunnandet inom handel och distribution. VISION Framsynthet. Entreprenörskap. Kreativitet. Ledorden ska skapa mervärde för AxFast och våra samarbetspartners. LEDSTJÄRNOR Kompetens Brett bygg-, förvaltnings- och handelskunnande. Utveckling Använda framsynthet och kreativitet som konkurrensmedel. Lönsamhet Skapa resultat genom aktiv affärsutveckling. Organisation Göra rätt saker i rätt tid personligt ansvar. Relationer Hjälpa och respektera varandra i ett samarbete präglat av stark etik och hög moral. AFFÄRSIDÉ AxFast ska aktivt äga och utveckla kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och distribution i Sverige. MÅL AxFast har formulerat operativa mål inom de fyra områdena kunder, medarbetare, projekt och ekonomi. Nöjda kunder samt medarbetarnas trivsel och engagemang mäts genom strukturerade, protokollförda samtal med jämna mellanrum. Målet för projekt- och fastighetsutveckling är att utvärdera minst ett projekt per månad. Det kalkylmässiga avkastningskravet för nybyggnadsprojekt är 3 procent över den genomsnittliga avkastningen på respektive ort eller en exploateringsvinst på minst 20 procent innan ett projekt påbörjas. Ytmässig geografisk spridning Hyresintäkter 2005 Storstockholm 36% Dagab 21% Hemköp 1% Servera 11% Göteborg 14% Åhléns 22% Övriga 37% Norrköping 6% Öresundsregionen 3% Borlänge 4% Övriga 32% Axfood Snabbgross 4% Willys 9%

7 Vinkelhaken 9, Stockholm

8 Åhléns, Visby

9 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 9 För 2005 är mål satta för förvaltningsresultat och driftnetto på 18 mkr respektive 210 mkr. Uthyrningsmålet för 2005 är totalt kvadratmeter, varav kvadratmeter i befintligt bestånd. STRATEGIER För att nå målen finns fyra övergripande strategier: Kundvård AxFast ska i nära samverkan med kunder och samarbetspartners kontinuerligt bidra till att förbättra de gemensamma affärsmöjligheterna och konkurrenskraften. Uthyrning AxFast ska fokusera på uthyrningsmålet och agerandet ska styras av ett långsiktigt lönsamhetstänkande. Transaktioner och projekt AxFast ska genom en aktiv affärsutveckling skapa mervärden i fastighetsbeståndet. Riskerna ska spridas i marknader med ekonomisk tillväxt och följa en plan för riskbegränsningar. Miljöanpassning AxFasts förvaltning ska bli miljöanpassad. Hushållning med resurser som vatten och energi är högt prioriterad liksom all avfallshantering. AXFASTS BESTÅND Vid utgången av 2004 bestod AxFasts portfölj av 44 fastigheter i 29 kommuner över hela landet med en total uthyrningsbar yta om kvadratmeter. Portföljen rymmer varuhus i stadskärnor, välbelägna dagligvarubutiker på stora och små orter, lättillgänliga distributionsanläggningar med modern och anpassad utrustning för lagring av bland annat livsmedel samt några kommersiella fastigheter i Stockholm i attraktiva lägen med god utvecklingspotential. De prioriterade områdena är handel med inriktning på volymhandel inom segmenten lågprislivsmedel, sport, byggmarknader och elektronik samt inom kompletterande områden för att öka fastigheternas attraktions- och konkurrenskraft, distribution på utvalda orter, strategiska förvärv i centrala Stockholm. Ambitionen är att värdet i den framtida portföljen ska bestå av en tredjedel logistikfastigheter på 5 7 utvalda orter, en tredjedel varuhus och storbutiker för volymhandel, en tredjedel kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm. AXFASTS ERBJUDANDE AxFast är en långsiktig, stark ägare som ingår i en grupp företag, som kännetecknas av finansiell styrka och offensivt agerande. Kärnkompetensen ligger idag framför allt på den tekniska förvaltningen. Större betoning läggs nu successivt på en aktiv projekt- och affärsutveckling med ökad marknadsorientering och relationsmarknadsföring för att stärka konkurrenskraften både som hyresvärd och förvärvare av objekt. Samtidigt läggs fortsatt stor vikt vid effektivitet och ekonomi i drift och underhåll. AxFast erbjuder attraktiva lokaler för handel och distribution på ett stort antal orter med god tillväxt, vilket är en fördel för hyresgäster med starka varumärken och Fördelning av total uthyrningsbar yta Lokalytor fördelning kommunranking Kontor 8% Lager 61% B 44% Specialvaror 5% Dagligvaror 10% Varuhus 6% Övrigt 4% Garage 6% A 27% E 1% D 4% C 24% A avser bästa samhällsekonomiska förutsättningar E avser sämsta samhällsekonomiska förutsättningar

10 10 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFASTAXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST kedjekoncept. Medarbetarna besitter hög teknisk kompetens med stor kunskap och erfarenhet inom handel och distribution. Hela organisationen är därför en god samtalspartner för nuvarande och framtida kunder, både i den löpande driften och när det gäller att initiera och förverkliga nya projekt inom kärnområdena. Denna kunskap är också viktig i samtal med kommuner och markägare beträffande exploatering av nya handelsplatser. AKTUELLA PROJEKT AxFasts portfölj rymmer sju planerade och igångsatta projekt förutom planerat underhåll och uppfräschning av det befintliga beståndet. De beslutade investeringarna uppgår till 700 mkr och spänner över två år. I Tornby, som är Linköpings mest attraktiva centrum för volymhandel, har AxFast en byggrätt på kvadratmeter. Planarbetena är genomförda och ackvisition av hyresgäster pågår. Ambitionen är att bygget ska kunna sättas igång under hösten Dagab är en av AxFasts största hyresgäster. Samarbetet innebär en fortlöpande utveckling och utbyggnad av de fastigheter som Dagab tar i anspråk. Under hösten 2004 färdigställdes ett nytt kyl- och fryslager i Backaområdet utanför Göteborg. Under 2005 planeras ytterligare utbyggnad av Dagabs centrallager i Jordbro norr om Stockholm och i Göteborg. I Lidingö byggs en butik med Willys som kontrakterad hyresgäst. Det blir kommunens första lågprishandel och intresset är redan stort. Butiken kommer att öppnas i november. Lager/distributionsfastigheter 48% Fördelning av totalt marknadsvärde per fastighetstyp Varuhus 21% Kontor 4% Övrigt 14% Butiksfastigheter 13%

11 Dagab, Göteborg

12

13 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 13 Bladbaggen 1, Hällaområdet, Västerås I Hällaområdet utanför Västerås togs första etappen av ett nytt storbutikscentrum i drift i slutet av Den andra etappen blir klar hösten Totalt omfattar den nya anläggningen kvadratmeter. Bland aktuella hyresgäster märks Åhléns, Power, Rusta, Plantagen, Willys, Systembolaget och Apoteket. AxFasts hittills största projekt blir ett storbutikscentrum vid Norrköpings norra infart, Ingelstaområdet. Projektet har bearbetats i flera år och står nu inför detaljplaneläggning. Flera viktiga hyresgäster är redan kontrakterade och byggstarten beräknas till hösten Totalt handlar det om kvadratmeter ythyrningsbar yta. Stor möda har lagts på den arkitektoniska utformningen för att öka attraktionskraften och åstadkomma en vacker, ändamålsenlig handelsplats. Kontraktsstruktur i AxFast Åldersstruktur i AxFasts fastighetsbestånd % % Andel av uthyrd yta Andel av kontrakterade hyresintäkter Andel av total uthyrningsbar yta Andel av totala hyresintäkter

14 14 MARKNADSVÄRDE OCH RISK AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST Newsec Analys AB har gjort en bedömning av marknadsvärdet för huvuddelen av AxFast ABs fastighetsbestånd vid årsskiftet 2004/2005. Beståndet omfattar totalt 44 objekt, varav 41 har värderats av Newsec. En bostadsfastighet har värderats av FS Fastighetsstrategi AB. Det samlade värdet på fastighetsbeståndet har bedömts till cirka 2,8 miljarder kronor. Värderingsunderlag Som underlag för värderingarna har AxFast tillhandahållit information om aktuella hyreskontrakt samt uppgifter om kommande förändringar, vakanser, löpande drifts- och underhållskostnader med mera. Värderingsmetod Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda objekt i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt och kännedom om marknadsmässiga hyresnivåer med mera. Värdebedömningen av AxFasts fastigheter har baserats på en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl, i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet. Direktavkastningskrav och kalkylräntor har härletts ur försäljningar av jämförbara fastigheter. Faktorer av stor betydelse vid val av förräntningskrav är bedömningen av framtida hyresutveckling, värdeförändring, förädlingsmöjligheter och fastighetens skick med avseende på underhåll. Andra viktiga parametrar är läge, hyresnivå och vakansgrad. Till grund för kassaflödeskalkylerna låg följande gemensamma förutsättningar och antaganden: Årlig inflation på 2 procent under kalkylperioden. Årlig hyresutveckling på 100 procent av konsumentprisindex (KPI). Årlig ökning av drift/underhåll följer KPI. Flertalet bedömningar av direktavkastningskravet återfinns i intervallet 7 10 procent, där de lägsta nivåerna avser attraktiva centrumlägen i medelstora städer. Tyngdpunkten för lager- och distributionsfastigheterna ligger kring 9 procent. Värdemässigt utgör lager- och distributionsfastigheter drygt 50 procent av det totala marknadsvärdet. Olika typer av detaljhandelsfastigheter svarar för cirka 40 procent av värdet. AxFasts uttalade strategi att både satsa på fastigheter för detaljhandel och lager- och distributionslokaler, innebär en positiv riskspridning. Huvuddelen av hyresflödet i AxFasts fastighetsbestånd kommer från stabila hyresgäster där företag med anknytning till Axel Johnson Gruppen, som till exempel Willys, Hemköp, Åhléns och Dagab, dominerar. Även majoriteten av de externa hyresgästerna utgörs av välkända, etablerade företag. Detta gäller såväl de som hyr butikslokaler som de som hyr lager- och distributionslokaler. Hyresrisken i beståndet som helhet är därför mycket liten. Under 2004 har ett större bestånd samt några enstaka objekt avyttrats, vilket har betytt att AxFast har halverat antalet verksamhetsorter. Fastighetsinnehavet har fått en ökad koncentration till stora och medelstora städer med positiva framtidsutsikter. Detta betyder att AxFast under 2004 har kommit ytterligare ett steg närmare målet, nämligen en fokusering på välbelägna handels- och logistikfastigheter i Sverige samt kommersiella fastigheter och bostadshus i Stockholms centrala delar. Under året påbörjades också ett större detaljhandelsprojekt i Hälla utanför Västerås. Objektet har attraherat väletablerade företag såsom Plantagen, Rusta och Power. Den inriktning AxFast valt har också visat sig vara mycket lyckosam, sett ur ett marknadsvärdeperspektiv. Prisutvecklingen har visserligen varit mycket stark under 2004 på fastighetsmarknaden som helhet, men speciellt stor har efterfrågan varit på detaljhandelsobjekt. Tillsammans med bostäder har detta segment haft en särskilt god värdeutveckling under året.

15 Arkitektbyrån koncept ab utformar AxFasts storbutikscentrum i Ingelstaområdet, Norrköping.

16 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 16 FASTIGHETSFÖRTECKNING Uthyrningsbara ytor, m 2 Livsmedels- Kommun Gatuadress Fastighet Varuhus butik Butik Kontor Borlänge Mästargatan 10 Grävskopan Borlänge Mästargatan 8 Blåsbälgen Borås Lilla Brogatan 8 Pallas Göteborg Frihamnen Tingstadsvassen 739: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Göteborg Exportgatan 53 Backa 22: Halmstad Brogatan Valdemar Atterdag Halmstad Svetsaregatan 16 Fläkten 1 Haninge Dåntorpsvägen 4 Jordbromalm 3: Haninge Lillsjövägen Jordbromalm 4: Hedemora Gussarvsgatan 23 Siken Härnösand Varvsgatan Magasinet 1 Jönköping Industrigatan 14 Älgskytten Kalmar Dösebackevägen 5 Borret Karlskrona Ronnebygatan 34 Riksbanken Kristianstad Industrigatan 41 Krossen Lindesberg Doktorsvägen Kvasta 10: Linköping Svedengatan 30 Glaskulan Ludvika Gamla Bangatan Hantverkaren Lund Stora Södergatan 6 Färgaren Mora Kyrkogatan 18 Stranden 19: Mora Mora Noret Noret 88: Norrköping Blygatan 25 Reläet Piteå Västergatan 10 Siken Rättvik Storgatan 8 Konstsmeden Solna Dalvägen 14/Magasinsvägen 1 Uarda Stockholm Drottninggatan 78 Vinkelhaken Stockholm Karlavägen 85 Vedbäraren 18 Stockholm Nytorgsgatan 11 A/B Mäster Mikael Stockholm Partihandlarvägen 50 Panncentralen Stockholm Uppköparvägen 1 7 Partihallen Umeå Rälsvägen 7 Konsumenten Upplands Väsby Finnvids väg Nedra Runby 1: Uppsala Stora Torget 5 Dragarbrunn 23: Vimmerby Sevedegatan 35 Grönsiskan Visby Östervägen 6 Dovhjorten Västerås Stenbygatan 2 4 Turbinen Västerås Ringborregatan Bladbaggen Ängelholm Storgatan 40 Påfågeln Örebro Handelsgatan Bleckslagaren Örebro Handelsgatan Bleckslagaren 2 Örebro Tunnlandsgatan 2 4 Vindhjulet Summa *Samtaxerad med blåsbälgen 1.

17 AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 17 Uthyrningsbara ytor, m 2 P-garage/ Total uthyrnings- Obebyggd Uthyrnings- Taxerings- Lager p-däck Övrigt bar yta, m 2 Total yta, m 2 tomtyta, m 2 Byggnadsår grad, % värde, tkr ,0 * se nedan , , , , , , 73, 77, 82 99, , 82 76, , , , , 83, 90, , , 68, , , , , , , 98, , , 74, 89 40, , , , , , , , , , , , 72, , , 80, 92, , , , , , , , , , 1883, 1928, , , , 86, , , , , , , , , , 72, 86, , , 02 92, , ,

18 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN KONCERNEN Samtliga fastighetsbolag inom AxFast koncernen ägs av AxFast AB. Förvaltningen sker i AxFast AB där all personal är anställd. Viktiga händelser AxFast AB har under 2004 sålt 37 fastigheter varav 33 fastighetsbolag till ett koncernmässigt bokfört värde av 750 mkr. Försäljningen resulterade i en reavinst på 19 mkr. Fastigheten Vinkelhaken 9 förvärvades under första kvartalet Oxunda Fastighets AB likviderades under året. AxFast AB äger per fastigheter via 50 fastighetsbolag. En extern värdering av samtliga fastigheter per december 2004 uppgick till mkr. Värderingen resulterade inte i någon justering av det bokförda värdet. Nettoomsättning och resultat s omsättning under 2004 uppgick till 364 mkr (368). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 35 mkr ( 103). MODERBOLAGET s verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad rörelseintäkt utgjorde 34 mkr (30). finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 mkr ( 86). s eget kapital per 31 december 2004 uppgick till 969 mkr (939). Genomsnittligt antal anställda vid årets slut var 16 (16). FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN AxFast koncernens fastighetsbestånd förväntas bestå av en tredjedel logistikfastigheter, en tredjedel varuhus och storbutik för volymhandel samt en tredjedel kommersiella fastigheter i Stockholm. Målsättningen är att under 2005 avyttra ett antal fastigheter inom logistik. Under första kvartalet 2005 har en hyresfastighet förvärvats i centrala Stockholm, Riddaren 16, för 80 mkr. INVESTERINGAR s investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 294,1 mkr, varav byggnader och mark 216 mkr och pågående ny- och tillbyggnad 78 mkr samt maskiner och inventarier 0,1 mkr FINANSIELL STÄLLNING s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 61 mkr. Årets kassaflöde uppgick till 0,4 mkr. Likvida medel uppgick per den 31 december 2004 till 0,7 mkr. s externa räntebärande upplåning uppgick till mkr. s nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 142 procent. Det synliga egna kapitalet i koncernen per 31 december 2004 uppgick till 965 mkr. Soliditeten (beräknad som synligt eget kapital i relation till totalt kapital) uppgick till 35 procent. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT Styrelsen och verkställande direktören föreslår att kronor , disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa tkr tkr s fria kapital per 31 december 2004 uppgick till tkr. Någon överföring till bundna reserver kommer inte att ske. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

19 RESULTATRÄKNINGAR AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST 19 Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 11 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 7 Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

20 20 BALANSRÄKNINGAR AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer