Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun"

Transkript

1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 februari 14 mars 2013 som förlängdes med 2 veckor till den 28 mars. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 5 mars i restaurangen Wallins Spis, där både kommunens tjänstemän och representanter från byggbolaget JM fanns på plats. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens hemsida hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 6 i Jakobsbergs centrum samt i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum. Samråd har annonserats i lokaltidningen Mitt i Järfälla och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 103 yttranden inkommit flera av dem var identiska och redovisas bara en gång. De synpunkter som lämnades anonymt på öppet hus redovisas inte här men finns tillgängliga hos kommunen. Efter samrådet har kommunen i samarbete med JM gjort bedömningen att i detta läge endast gå vidare till granskning för det område som i samrådsförslaget benämns som område C. För områdena A och B kommer ett granskningsförslag att arbetas fram i ett senare skede Inkomna synpunkter Följande har lämnat synpunkter: Remissinstanser 1. Länsstyrelsen 2. Trafikverket 3. Miljö- och bygglovsnämnden 4. Tekniska nämnden 5 Kultur- och fritidsförvaltningen 6. Barn- och ungdomsförvaltningen 7. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 8. Norrvatten 9. E.ON Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Plan- och exploateringsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Jenny Borheim, Planarkitekt Telefon växel: E-post: Webbplats: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (42) 10. Svenska kraftnät 11. TeliaSonera Skanova AB 12. Polismyndigheten i Stockholm län 13. Brandkåren Attunda 14. Järfälla hembygdsförening 15. Kallhäll-Stäkets socialdemokratiska förening 16. Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen 17. Hyresgästföreningen Sakägare 18. Daniel Melamed 19. Cecilia och Daniel Isacsson, Åsa Wahlgren, Per Johnsson, Anna Folkesson, Anders Alriksson, Camilla Jedberger, Dan Larsson, Ali Parsa, Marjan Najaf Zadeh, Elin och Daniel Broqvist, Anne Pellikainen, Lauri Kurkko Övriga 20. Eva-Britt Vinje 21. Sune Fredenberg 22. Johnny Andersson 23. Brf Entrétorget 24. Brf Bolinder port 25. Henrik Wallster 26. Terese Ingelson 27. Margaretha Buvén 28. Admir Zulovic 29. Adde Steneheim 30. Christian Wall och Maria Kjellman Wall 31. Henrik Langenoja 32. Annalena Svensson 33. Stefan Gustafsson 34. Marcus Gustafsson 35. Hans Gedlitschka 36. Christina Korsgren 37. Christian Askelind och Linn Hallgren 38. Astrid Wikströ 39. Stig och Birgitta Rennström 40. Marie och Thomas Zernig 41. Monica Bäckström 42. Christian Eklöv Hagman 43. Helinä Wester och Elisabeth Wester 44. Catharina Kauppi 45. Thomas Franzén och Britta Jakobsson Franzén 46. Michel Tabrizi 47. Mikael Lyckeborg 48. Tony Lindqvist och Matilda Jacobsson 49. Gunvor Scheele Olsson och Björn Olsson 50. Rahman Amanullah 51. Ann-Sofie och Mats Nordling 52. Piluddens Båtklubb 53. Fagerholm Invest AB/Båtvaruhuset Kallhälls marina

3 (42) 54. Birgitta Persson, Roland Karlsson, Birgitta Benamore, Leif Nordgren, Gunnel Nordgren, Lina Melén, Kenneth Lagnelius, Ghasem Nasiri Per-Olof Bürén, Jari Moilanen, Elisabeth Biétéu, Christer Dorgé, Ceilesse Bergsten, Johan Bergsten, Marielle och Leopold Schafil, Lars och Birgitta Karlsson, Pi Hägdahl, S Holgersson, Anna Hjelmberg, Margareta Byrman Engdahl, Inger Wiklund och Christer Celsner, Karin Leil, Lisa Cederlilja 55. Mohamed Taki Al-Mosawi, Fatima Denna, Björn Hjemstedt, Kerstin Blennow Hjelmstedt, Stig Renström, Birgitta Renström, Marie och Thomas Zernig, Mari Wenngren, Katarina Lundqvist Cruz och Victor Cruz, Sören Eklund Ingela Eklund, Thomas Dahl, Ann-Kristin Gerhardsson, Annalena Svensson, Thomas Dahl, Anna Qvinth Joakim Hörder, Tony Lindqvist Matilda Jacobsson 56. Ann-Kristin Gerhardsson 57. Parinaz Parhizgar 58. Ingrid Deutgen 59. Birgitta Thors 60. Gunilla och Werner Hanke 61. Nina Hjerpe 62. Ylva Meyer Nedan följer en sammanfattning (med undantag för Länsstyrelsen som visas i sin helhet) av framförda synpunkter med kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser i sin helhet finns tillgängliga hos plan- och exploateringsavdelningen. Remissinstanser 1. Länsstyrelsen: Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 11 kap. 11 PBL. Denna bedömning förutsätter dock att kommunen beaktar de synpunkter beträffande markföroreningar, vattenskyddsområde och dagvattenhantering samt buller som framförs nedan. Östra Mälarens vattenskyddsområde Planområdet ligger inom sekundär zon för Östra Mälarens vattenskyddsområde, och mycket nära Mälaren. Det innebär att krav måste ställas på dagvattenhanteringen så att den planerade bebyggelsen, anläggningar som parkeringar eller andra åtgärder inte ger upphov till några föroreningar som kan utgöra risk för Mälarens vattenkvalitet. Gällande vattenskyddsföreskrifter ska uppmärksammas, både i samband med bebyggelseförberedande marksanering och schaktning, i utbyggnadsfasen och när området tagits i bruk. Detta bör framgå av planbeskrivningen, liksom uppgift om hur föreslagna dagvattenåtgärder samt uppföljning och kontroll kan säkerställas. Upplysning om att planområdet omfattas av skyddsbestämmelser för Östra Mälarens vattenskyddsområde bör också framgå som upplysning på plankartan, t.ex. i en särskild informationsruta.

4 (42) Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om vilken vattenförekomst som är recipient för områdets dagvatten, vattenförekomstens status samt de miljökvalitetsnormer för vatten som är relevanta. Planområdet ligger inom Kallhällsbäckens avrinningsområde som avrinner till Mälaren. Även om detta är en relativt liten exploatering i förhållande till övriga källor som påverkar denna del av Mälaren, så är det angeläget att minska belastningen så mycket som möjligt. Hänsyn ska tas till förekomsten av markföroreningar i området, och dagvattnet hanteras så att föroreningar inte sprids till grundvattnet eller direkt till Mälaren. Mälaren är regionens viktigaste vattentäkt och åtgärder behövs vid ett stort antal föroreningskällor, för att förbättra Mälarens vattenkvalitet och bibehålla/uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Förutsättningarna för LOD i form av infiltration är relativt dåliga då marken till stor del består av lera. Planbestämmelser om LOD, fördröjnings- och renings-åtgärder kan övervägas. Mer preciserade krav på teknik och kapacitet (flöden) kan dock inte regleras med stöd av PBL. Två nyligen meddelade domar från MÖD mål.nr och kan vara av intresse. Förväntade klimatförändringar och förändrade nederbördssituationer, med risk för kraftigare regn, kan komma att få betydelse för dagvattenhanteringen inom planområdet. Det gäller både med hänsyn till Mälaren som vattentäkt och för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Konsekvenser i samband med ett framtida förändrat klimat bör därför också belysas. Översvämningsrisk Enligt planbeskrivningen ska höjdsättning göras så att eventuella översvämningar inte medför skada på bebyggelsen. Planen kan då behöva reglera marknivåer och/eller lägsta grundläggningsnivå för byggnader. Kommunen har identifierat viss risk för översvämning utifrån översiktlig kartering gjord Som ett komplement till denna kartering bör kommunen ta del av MSB:s översvämningskartering för Mälaren som kom 2012 och finns tillgänglig på Förorenad mark Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden är det aktuella området en del av Bolinders f.d. fabriksområde. Inom området har det funnits en rad typer av verksamheter t.ex. gjuteri, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, ytbehandling, gasverk. Det kan också finnas/ha funnits andra verksamheter inom området. Av planhandlingarna framgår att markundersökningar gjorts och föroreningar påträffats inom aktuellt planområde. Länsstyrelsen anser att redovisade undersökningar inom område A behöver kompletteras, då provtagningsområdet endast täcker in en del av området som ska exploateras. Parkeringsytan (Px) på västra sidan av område A bör också undersökas och eventuellt saneras. Lämnas föroreningar kvar i detta område så finns det risk att åtgärdade närområden återkontamineras. I planhandlingarna nämns även att område C har undersökts. Länsstyrelsen önskar ta del även av den undersökningen.

5 (42) Tidigare har även klorerade lösningsmedel hanterats på platsen, och det kan ha lett till att dessa och deras nedbrytningsprodukter har spridit sig i omgivningen. Vissa nedbrytningsprodukter av klorerade lösningsmedel är flyktiga och kan tränga in i byggnader. Därför bör grundvattnet samt inomhusluften undersökas för att säkerställa att inga problem föreligger för människors hälsa. I de fall gamla industrilokaler kommer att byggas på med/användas som/ bostadshus eller annan känslig användning bör även byggnadsmaterialet i lokalerna undersökas, då själva byggnaden kan innehålla föreningar. I det fortsatta planarbetet bör områden med förekomster av föroreningarna avgränsas inom planområdet. Det är bra att planen reglerar att nödvändiga saneringsåtgärder ska genomföras innan bygglov lämnas. Saneringen bör följa Naturvårdsverkets riktlinjer och utföras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det finns risker med att lämna kvar föroreningar, eftersom kunskapen om dessa måste finnas kvar och kan begränsa markanvändningen. Föroreningar bör inte heller byggas in, då detta kan försvåra en framtida eventuell saneringsåtgärd. Buller Länsstyrelsen i Stockholms län har i oktober 2007 i Trafikbuller i bostadsplanering, rapport 2007:23, gett vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller. Där framgår att en avstegsmodell kan accepteras i stadsnära områden och i lägen med goda kollektivtrafikförbindelser. Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet samt uteplats bör då vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsens rapport bygger i väsentliga delar på den rapportserie Trafikbuller och planering som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram tillsammans med Stockholms stad och Ingemanssons Technology AB. Länsstyrelsen anser att det aktuella planområdet i detta stations- och centrumnära läge är ett sådant område där avsteg från riktvärdena kan göras. Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska då orienteras mot fasad med högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus. I det fortsatta planarbetet behöver principer för planlösningar och lokala skärmar redovisas för bostäderna närmast järnvägen och Fabriksvägen, så att det framgår att avstegsmodellen uppfylls. En lägre ljudnivå inomhus än 30 dba ekvivalent och 45 dba maximal kan också övervägas, som kompensation för överskridanden av riktvärdena utomhus i störda lägen. Bifogad bullerutredning visar att maxbullernivån beräknas uppgå till dba vid fasader mot järnvägen. Riktvärdet för maxbullernivå 70 dba, beräknas även överskridas inne på stora delar av gården i område A, och vid det inre husets fasader. Länsstyrelsen vill framhålla att även i mycket bullerutsatta lägen kan en god utomhusmiljö erhållas på den skyddade sidan, genom att utforma bebyggelse som slutna kvarter, och med genomgående lägenheter. I det fortsatta planarbetet bör möjlighet att sammanbygga de två bostadshus i område A som vetter mot järnvägen undersökas, alternativt att anordna en skärm mellan byggnaderna för att förbättra ljudmiljön på kvarterets vistelseytor. Risk för störning av bostäder i form av lågfrekvent buller från transporter till verksamheter i området och eventuell framtida busstrafik behöver beaktas vid utformning av bostäderna.

6 (42) Kulturmiljö Länsstyrelsen anser att det finns goda förutsättningar att bebygga området med ytterligare bostäder och ser positivt på planens övergripande intentioner. Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövården, varför kulturmiljöfrågorna inte utgör prövningsgrund. Då tidigare utpekade och skyddade kulturhistoriska byggnader rivs vill Länsstyrelsen rådgivningsvis, med hänvisning till 2 kap. 6 PBL, framföra följande. Områdets kulturhistoriska värde utgörs till stor del av det som miljön och byggnaderna berättar om industriområdets och Kallhälls utveckling under 1900-talet. Vid den tidigare genomförda exploateringen revs främst yngre byggnader ett förhållningssätt som nu förstärks. Bolinders hade verksamhet på platsen fram till 1980-talets mitt. Den nu föreslagna bebyggelsen kommer att göra det svårt att uppfatta att industriell produktion bedrivits här ända in på 1980-talet. Ur kultur- och industrihistorisk synpunkt är det angeläget att de delar av anläggningen som varit viktiga för produktionen bevaras och det är inte alltid de äldsta byggnaderna. Det är ur kulturhistorisk och upplevelsemässig synvinkel också olyckligt att vägstrukturen ändras. Behovsbedömning Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Övrigt Detaljplanens avgränsning behöver anpassas till den gällande detaljplanen för Mälarbanans utbyggnad. Eventuellt behov av skyddsområde eller kompletterande planbestämmelse för serviceväg utmed järnvägen kan övervägas. Det bör ske i samråd med Trafikverket. Upplysningar För detaljplaner som tas fram i övergången mellan nya och gamla PBL bör det både i planbeskrivning och på plankartan anges vilken lag som har tillämpats vid framtagandet av planen. Genomförandetiden för den underliggande detaljplanen har inte gått ut, varför bestämmelser enligt 4 kap. 39 PBL är tillämpliga. Östra Mälarens vattenskyddsområde Planbeskrivningen kompletteras med skyddsföreskrifter måste följas i planområdet i samband med bebyggelseförberedande marksanering och schaktning, i utbyggnadsfasen och när området tagits i bruk ska vattenskyddsföreskrifterna tillämpas. Kommunens Miljö- och hälsoavdelning har tillsyn enligt MB och ansvarar för att bedöma resultatet av undersökningar rörande föroreningar i mark och vatten som görs i samband med projekteringen av området. Plankartan kompletteras med upplysning med Östra Mälarens vattenskyddsområde.

7 (42) Dagvatten Planområdet ligger inom Kallhällsbäcken avrinningsområde, recipient är Mälaren-Görväln. Recipienten Mälaren-Görväln bedömdes 2009 ha både god ekologisk och god kemisk status. Den goda kemiska och ekologiska statusen bedöms kunna uppnås även år Planbeskrivningen uppdateras med denna information och miljökvalitetsnormer för vatten. Plankartan kompletteras med bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom planområdet och hänvisar till planbeskrivningen. Förorenad mark Markprover kommer att tas samlat i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Buller Bullerutredningen uppdaters för område C i och med att övriga områden inte är med i granskningsskedet. Bullerutredningen för område A och B kommer att studeras vidare i det fortsatta arbetet. Kulturmiljön Kommunen har bedömt att det finns skäl att än en gång avväga delar av det kulturhistoriska värdet mot andra samhällsintressen, så som nya bostäder. Planuppdraget som gavs var tänkt som ett stort tillskott av i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge i kommunen. I granskningsskedetför område C är det aktuellt med 70 nya bostäder. Detta bedöms kunna motivera begränsade rivningar av de befintliga industribyggnaderna. Huvuddelen av industribebyggelsen avses fortfarande att bevaras. Upplysningar planbeskrivningen och plankartan kompletteras med vilken plan- och bygglag som avses. 2. Trafikverket Bullerstörningar och vibrationer En trafikbullerutredning har genom aktuell entreprenör tagits fram av en konsult. Trafikverket har kontrollerat om underlaget avseende trafikeringen på järnvägen stämmer. Det har konstaterats att antal tågrörelser är riktigt men att de tågtyper som angivits delvis är fel. Trafikverkets bedömning är att underlaget ändå är tillräckligt bra, bullerberäkningarna behöver inte göras om. Av utredningen framgår att de hus som är förlagda närmast järnvägen, kallat område A och B är utsatta för mycket höga bullernivåer, Enligt utredningen måste avstegsfall B enligt den s.k. Stockholmsmodellen, tillämpas för område A och B. Trafikverkets uppfattning är att avsteg från riktvärdena kan övervägas i centrala delar av städer och större tätorter samt längs kollektivtrafikstråk i större städer (Boverkets allmänna råd 2008:1). Trafikverkets uppfattning är att vad som är en central del i en större stad respektive kollektivtrafikstråk ska bedömas från fall till fall. En större stad är ett tätbebyggt område med minst invånare (FN:s definition). Kallhäll har en befolkningsmängd av ca Prognos fram till 2021 är en ökning till invånare (Delområdesprognos Järfälla kommun, Statisticon AB). Föreslagna bostäder uppfyller således inte kriteriet att ligga längs ett

8 (42) kollektivtrafikstråk i en större tätort och Trafikverkets inställning är att avsteg inte kan tillämpas här. Riksintresse för kommunikationer Mälarbanan är av riksintresse. I planbeskrivning framgår detta men det står också att planens genomförande bedöms inte påverka riksintresset. Trafikverkets uppfattning är att riksintresset riskerar att lida påtaglig skada om bostäder uppförs närmast järnvägen, d.v.s. kvarteren A och B. Uppförande av kvarter C innebär inte en sådan risk. Parkeringshus vid järnvägen Ett parkeringshus i två plan samt byggnader för återvinning och transformator planeras i slänten mellan Godsvägen och järnvägen. Dessa bedöms ligga tillräckligt långt från tillkommande järnvägsspår för att inte riskera skada på riksintresset. Normalt ska en byggnad inte förläggas närmare ett spår än 30 m. Kopplingen till detaljplanen för Mälarbanan Projekt Mälarbanan har uppmärksammat att gränsen för detaljplaneområdet inte stämmer med gränsen för detaljplanen för Mälarbanan. En anpassning bör göras till den gällande detaljplanen för Mälarbanans utbyggnad. Trafikverket har avtal om en serviceväg vid tillsyn och underhåll i 25 år inom parkområdet (anlagd park) i den sydöstra delen av planområdet och dessutom nyttjanderätt av en del av samma parkområde under byggtiden, till sommaren Det bör övervägas om en annan markanvändning än anlagd park är mer lämplig här. som kommer ställas ut för granskning. Bullerstörningarna kommer att utredas vidare i det kommande arbetet för område A och B. Detaljplanegränsen mot Mälarbanans detaljplan dubbelkollas vid fortsatt arbete. Övrigt ser inte kommunstyrelseförvaltningen några synpunkter som berör område C. 3. Miljö- och bygglovsnämnden: Allmänt I planbeskrivningen hänvisar man upprepade gånger till område A-C. Det bör framgå tydligare på illustrationen vilket område som hör till respektive bokstav då texten är liten och otydlig. Miljö Förskolor ska ha uteplats/skolgård där bullernivån ej får överstiga 55 dba ekvivalent ljudnivå någonstans (enligt rättspraxis). Detta bör anges i planbeskrivningen. Planbestämmelser Yta för parkering inom område A är punktprickad vilket innebär att marken inte får bebyggas varken över eller under marknivå. Parkering får inte heller anläggas på punktprickad mark. Bestämmelser måste ändras för att kunna tillämpas.

9 (42) Under rubriken särskilda villkor för bygglov står det i sista stycket att åtgärder ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Det är otydligt vilken tillsynsmyndighet som avses, varför detta bör förtydligas. I område A ges möjlighet för förskola. Bygglovenheten anser att det bör stå skola/förskola om det i framtiden skulle uppstå akut behov av lokaler för skolverksamhet. Allmänt: - Illustrationen förtydligas. Planbestämmelser: - Planbestämmelsen för prickad mark ändras så att parkering möjliggörs. Vilken tillsynsmyndighet som menas tydliggörs under information. I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det endast område C som är aktuellt för granskning i dagsläget, därav är inte förskolan med i denna plan. 4. Tekniska nämnden Tekniska nämnden har följande tillägg i texten under rubriken "Teknisk försörjning", stycket "Avfallshantering" (s.l5), tredje meningen i planbeskrivningen bör göras: "Underjordiska sopkassuner planeras för restavfall- och matavfall, eventuellt för ytterligare någon fraktion. " Trafik Detaljplanen tar fasta på att Bolinder strand är ett bra läge för bostäder med avseende på närheten till bra kollektivtrafik och närservice med bl.a. två livsmedelsbutiker. Ur ett trafikperspektiv är det också positivt att en förskola planeras i området. Att lokalt ha tillgång till en förskola underlättar lämning av barn utan att behöva ta bilen. Även viss handel tillåts i området vilket skapar förutsättningar för ett mer transportsnålt och fungerande lokalsamhälle. Det hänvisas i planbeskrivningen till parkeringsnormen för bostäder. Det bör noteras att även förskola har ett riktvärde i parkeringsnormen, 4 bilplatser per l 000 kvm BTA. Detta nämns inte i planhandlingarna. Fabriksvägen får enligt förslaget en kurvigare linjeföring än idag. Det bör beaktas att vägen blir något bredare än idag eftersom en kurvig väg kräver större bredd än en rak. Övrigt Övriga avdelningar som sorterar under Tekniska nämnden har inget ytterligare att tillägga. I granskningsskedet är det endast område C aktuellt för granskning. Synpunkterna kring parkeringen vid förskola samt bredden på Fabriksvägen tas med i det kommande arbetet med område A och B.

10 (42) 5. Kultur- och fritidsförvaltningen Överväganden Kultur- och fritidsförvaltningen anser att detaljplaneförslaget är en kompromiss mellan bostadsbyggande i ett attraktivt och kommunikationsnära läge och bevarande av en kulturhistoriskt värdefull industrimiljö. Det är viktigt att redan nu peka på att ytterligare rivningar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i samband med eventuella kommande exploateringar skulle innebära att smärtgränsen passeras för kulturmiljöns del. Redan det faktum att ny bebyggelse tillkommer gör att kulturmiljöns andel av helhetsmiljön krymper, även utan att rivningar sker. En del av områdets attraktivitet består enligt många just i blandningen mellan de gamla industribyggnaderna och de nya bostäderna samt Kallhälls gård och det öppna området runtom gården. Sammanfattningsvis kan konstateras att ur kulturmiljösynpunkt är förslaget till ny detaljplan en acceptabel kompromiss. Kultur- och fritidsförvaltningen vill dock påpeka att det i framtiden är av yttersta vikt för kulturmiljön att inga ytterligare rivningar tillåts, utan att gällande detaljplans intentioner om ett bevarande upprätthålls. som kommer ställas ut för granskning. Kommunstyrelseförvaltningen delar den uppfattningen att det är en acceptabel kompromiss. 6. Barn- och ungdomsförvaltningen Behovet av förskoleplatser i kommundelen Kallhäll är lägre än antalet platser. Ytterligare byggnation och därmed ökad efterfrågan på platser kan klaras inom befintliga förskolor. Men samtidigt vet vi att prognosen kan skifta och därmed kan behovet öka och då kan vi möjligtvis ha behov en ny förskola i Kallhäll. Barn- och ungdomsnämnden anser att det ska finnas bra gång- och cykelvägar för våra barn och vuxna när nya områden byggs. som kommer ställas ut för granskning. I den delen är inte förskola aktuell men diskussionen tas med i det fortsatta arbetet för område A. Kommunstyrelseförvaltningen anser också att det ska finnas bra gång- och cykelbanor. 7. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Det är viktigt att gång- och cykelvägar ges en gen, trygg och säker sträckning och att behovet av cykelparkering vid stationen uppmärksammas. I planen nämns att Godsvägen kommer att få en standard som innebär att den kan trafikeras med buss. För att vägen ska räknas ha fullgod standard vid nybyggnation skall den vara 7,5

11 (42) meter bred. Även Fabriksvägen bör dimensioneras för busstrafik om bebyggelseområdet i framtiden kommer att expandera. Längs dessa gator måste fasader och fönster utformas så att buller från eventuell busstrafik inte upplevs som störande. Vad gäller bussar är det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. Byggnaderna bör utformas så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot gator som trafikeras av buss på grund av risk för störningar. som kommer ställas ut för granskning. Godsvägen har idag en bredd på 6,5 meter. Enligt RIBUSS (riktlinjer för busstrafik) är god standard för buss 7,0 meter körbana och mindre god standard är 6,5 meter bred. En bred sektion ger ofta upphov till högre hastigheter. I det kommande arbetet för område A och B kommer det tittas mer på bullerfrågan. I den bullerutredning som har tagits fram finns även maximalnivåerna med. Vid utbyggnaden av Mälarbanan tillkommer cykelparkering vid Kallhällsstation. 8. Norrvatten I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledning av dimension 1000mm. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall Norrvatten kontaktas. Noteras 9. E.ON Det måste ske ett fortsatt samråd kring de två nätstations placeringar som eventuellt skall justeras, det norra läget bör justeras så lite som möjligt från den plats där den i dag står. Befintlig placering invid Gjutmästare Rosbergs väg bör inte flyttas in i byggnad, detta med tanke på brandrisk, EMF (elektriska och magnetiska fält) samt tillgänglighet.

12 (42) Nätstationen vid Gjutmästare Rosbergs väg föreslås flyttas västerut vid befintlig parkering. Planområdet utökas att även innefatta denna nätstation. Den andra nätstationen är inte aktuell för detta granskningsskede men dess läge kommer prövas i den fortsatta planeringen för område A och B. 10. Svenska kraftnät Har inget att erinra på samrådsförslaget. Noterat 11. TeliaSonera Skanova Access AB Generellt så önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. I övrigt har Skanova inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan. Noteras 12. Polismyndigheten i Stockholms län: Under förutsättning av att rapporten "Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet" (BRÅ m. fl. 2002), samt dokumentet "Bo Tryggt 05" (www.botryggt.se), kan följas i möjligaste mån, tillstyrkes förslaget. Ambitionen är att boendet som planeras ska vara tryggt. I den fortsatta planeringen tittar vi på "Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet" och "Bo Tryggt 05". 13. Brandkåren Attunda Om utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning planeras krävs ytterligare förutsättningar för åtkomlighet. En del av förutsättningarna beaktas i ett byggskede men bör även hanteras i planprocessen. Uppställningsplatserna (stegbil) ska placeras max 9 meter från byggnadens fasad så att samtliga lägenheter eller lokaler som har fönster som alternativ utrymningsväg kan nås för nödutrymning. Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Planområdet ligger intill Mälarbanan som utgör transportled för farligt gods. I detta remissförfarande har Brandkåren Attunda även granskat den riskbedömning som upprättats till detaljplanen, upprättad av Briab, daterad Resultatet av riskbedömningen är att inga åtgärder krävs på bebyggelsen om den ligger mer än 60 meter från Mälarbanans yttre räls. I och med att avståndet till

13 (42) närmaste planerad bebyggelse är ca 60 meter föreslår Brandkåren Attunda att man överväger att ta med i planbestämmelserna att automatisk avstängbar ventilation med friskluftsintag vända bort från järnvägen bör säkerställas för byggnader inom ett avstånd av 60 meter från järnvägen. Detta i enlighet med resultatet från riskbedömning, i övrigt inga synpunkter. Risker vad gäller objekt i omgivningen har inga ytterligare risker identifierats i närheten till planområdet. som kommer ställas ut för granskning. Kvarteret ligger cirka 200 meter från Mälarbanan och ligger därmed utom gränsen för där åtgärder krävs på bebyggelsen. Detta får undersökas mer i det kommande arbetet med område A och B. Uppställningsplatser inom 9 meter uppnås inom område C. 14. Järfälla Hembygdsförening Järfälla Hembygdsförening har inga erinringar mot att fortsätta bebyggelsen av Bolinder Strand. Område A: Hembygdsföreningen anser inte att nya bostäder kan uppföras ovanpå de befintliga husen. Föreningen har däremot inga erinringar mot arkitektoniskt välutformade öppningar för genomfart av trafik, i enlighet med förslaget. Område B: Förslaget avisas med hänvisning till intrånget i naturreservatet. Järfällas naturreservat har stor betydelse för rekreation och hälsa för Järfällas invånare. Järfällas naturreservat ska bevaras, inte inskränkas. Område C: Förslaget tillstyrks med undantaget att huskroppar med trappstegsgavel bör bevaras, eftersom de ingår i den ursprungliga industriarkitekturen. som kommer ställas ut för granskning. Där kommer de tre byggnaderna med trappstegsgavlar att bibehållas. Inom naturreservatet får gång och cykelbanor anläggas för att öka tillgängligheten. Utformningen av nya byggnader i område A och B kommer att studeras vidare. 15. Kallhäll-Stäkets socialdemokratiska förening Sammanfattningsvis vill vi, framföra att vi är positiva till att det byggs fler bostäder kollektivtrafiknära i Kallhäll Angående detaljplanen för Bolinder strand II anser vi att inget intrång ska ske i naturreservatet att detaljplaneprocessen ska ske i bästa möjliga samråd att inget våningars punkthus byggs i område B

14 (42) att Fabriksvägen utformas för busstrafik att Närtrafikbuss snarast trafikerar området att förskolelokal placeras i område C att lekplats planeras in i området Detaljplanen tas fram i enlighet med plan och bygglagen. JM har även haft egna dialogmöten med de boende i området för att utforma förslaget så bra som möjligt. Våningsantalet i område B studeras vidare och är inte aktuellt för granskning i detta skede. Även förskolefrågan utreds vidare i senare skede. Kommunen äger ingen mark i området och det finns därmed ingen allmän platsmark där en kommunallekplats kan anläggas, däremot finns det möjlighet till lekytor inom kvartersmark det blir då upp till varje fastighetsägare att bestämma utformningen. Området gränsar även till Görvälns naturreservat där möjlighet till lek finns. 16. Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen Det är bra att det i området avsätts yta för återvinning, när möjligheten finns genom ändring av detaljplan. De återvinningsstationer som idag finns i närheten av det aktuella kvarteret saknar alla permanent lov, vilket innebär att samtliga riskerar att försvinna inom ett par år. Den i detaljplanen utpekade ytan har dock ett problem; transformatorstationens placering mitt i angöringsytan för återvinningsstationen. Det fungerar inte att lyfta behållarna över transformatorstationen. som kommer ställas ut för granskning, vilket innebär att återvinningsstationen ligger utanför planområdet. I de befintliga bostäderna i området finns det miljörum och det kommer även att finnas för de nybyggda bostäderna. 17. Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen vill framhålla att Bolinder Strand har etablerats med i huvudsak bostadsrätter. Vi menar att det vid utvecklingen av området är väsentligt att projektet till stor del omfattar hyresbostäder. Hyresgästföreningen har ofta påtalat att kommunens målsättning får balans mellan upplåtelseformer på senare år har kommit på skam. Dagens situation är inte i balans. Det absolut största antal lägenheter som har tillkommit under senare år är bostadsrätter. Andelen hyresrätter har därigenom minskat drastiskt. Obalansen är särskilt påtaglig i Bolinder Strand. Hyresgästföreningen är lika angelägen som kommunen om att en god balans kan upprätthållas. Vi anser att kommunen vid all planering för nya bostäder bör ange en fördelning mellan upplåtelseformer som bidrar till att uppnå detta mål. Den nu planerade förnyelsen av det gamla industriområdet innebär en möjlighet att i detta avseende förbättra situationen i denna del av kommunen. Vi vill

15 (42) särskilt framhålla hur viktigt det är att unga vuxna ska kunna ha ett boende efter egna ekonomiska förutsättningar. Vi menar att det aktuella projektet får Bolinder Strand II lämpar sig mycket väl för att inkludera och bostäder för unga vuxna med rimliga hyror. Upplåtelseform styrs inte av detaljplanen. Däremot är det kommunens intention att ha en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Eftersom kommunen inte äger marken kan vi inte styra upplåtelseformen. Sakägare 18. Daniel Melamed En massa människor kommer att kunna se rakt in i vårt badrum och vardagsrum och på vår balkong. Kommunen bedömer att det är ett rimligt avstånd mellan befintliga och planerade hus. Det finns även möjlighet till ny växlighet mellan befintliga och planerade byggnader som minskar risken för insyn. Se illustrationer i planbeskrivningen. 19. Cecilia och Daniel Isacsson, Åsa Wahlgren, Per Johnsson, Anna Folkesson, Anders Alriksson, Camilla Jedberger, Dan Larsson, Ali Parsa, Marjan Najaf Zadeh och Elin och Daniel Broqvist Friytor- Lek, rekreation och mötesplatser Var finns plats för barn och ungdomars rekreation i Bolinder Strand? Vår förståelse är att Järfälla kommun vill attrahera en blandad befolkning till Bolinder strand, också barnfamiljer. Kommunen skriver även i översiktsplanen att fler "områden för fritidsaktiviteter och idrott behövs". Kommunens mål i samma plan är att" Värna barnens behov bl.a. vid utformningen av boendemiljöer." I dagsläget upplever vi inte att det finns något utrymme för barn och ungdomars rekreation inom bostadsområdet. I stället leker barn på gatorna; de cyklar, åker skateboard, sparkcykel, hoppar hopprep etc- eftersom det helt saknas cykelvägar/cykelparksaktivitetsplan i närheten av våra bostäder. Inga utrymmen finns idag för våra barn att utöva fritidsaktiviteter så som fotboll, tennis, basket och innebandy. Alla vägar är trafikerade och ibland även av tung trafik som har dagliga leveranser och körningar till Kallhälls Gård eller till andra verksamhatet i de gamla industribyggnaderna. Så vitt vi kan se, planeras i den föreslagna detaljplanen inte några samlingsplatser i den yttre boendemiljön, vare sig för små barn, skolbarn eller tonåringar. Än mindre inomhus. Vi undrar var våra barn ska få plats? Vem för deras talan vid planeringen av Bolinder Strands detaljplan, förutom vi föräldrar? Bostadsrättsföreningarnas samfällda park med öppna gräsytor finns i södra delen av Bolinder strand, som ni hänvisar till i planen, är inte på något sätt anpassad för ovanstående målgrupp eller dess aktiviteter. Enligt planen ska det finnas en gemensam mötesplats med en lekplats för småbarn och sittplatser centralt inom planområdet på kvartersmark. Det enda som idag finns är en minimallekplats i anslutning till marinan. På bostadsgårdarna har man sedan idag valt att angöra minimala sandlådor och bara en eller ett fåtal leksaker för yngre barn. Vi undrar därför:

16 (42) Var planeras utrymme för rekreation för yngre barn, så som lekplatser, parker och gräsmattor i närheten av Område C? Var planeras utrymme för spel och lek för äldre barn. Så som fotbollsplan och plats för andra utomhusaktiviteter? I dagsläget finns varken boll- eller grusplan i närområdet. Var och hur tänker ni att tonåringar ska tillbringa sin tid? I dagsläget finns ingen plats för dem, varken utom- eller inomhus i Bolinder Strand. Vi undrar vem som ansvarar för att säkerställa att barn och ungdomar får plats i vår närmiljö i Bolinder strand - JM, kommunen eller någon annan? Offentlig och kommersiell service Förskola Vi är tacksamma för att kommunen äntligen planerar in förskola i området. När man planerar var en förskola ska byggas tycker vi att man ska tänka på barnens och föräldrarnas bästa. Vi som bott i området i många år och saknat en förskola skulle vilja att detaljplanen tydligt styr förskolans placering till ett område i anslutning till skog och natur samt längs gångvägen mot pendeltåget och centrum. Varför ska en förskola placeras i det norra kvarteret långt från skog och natur som Bolinder Strand faktiskt har så mycket av? Utnyttja det unika läget och skapa en bra utomhusmiljö för barnen. Område C Vår förståelse är att kommunen eftersträvar ett varierat bostadsutbud med blandade hustyper och upplåtelseformer. Det nuvarande förslaget innebär en förtätning inom Bolinder strand utan någon som helst variation av upplåtelseformer. Vi ser heller inte att hänsyn tagits till effekter för närliggande bebyggelse i form av bl.a. våra radhus. Att bygga lägenheter i höga flerbostadshus mitt emot våra radhus kommer skapa en minskad boendekvalitet med direkt insyn i våra hus. Ju högre hus desto mer insyn. Insyn från närliggande flerbostadshus är något som garanterat påverkar värdet på våra hus negativt. Vi föreslår därför att JM och kommunen på Område C bygger: Plats för rekreation för barn, vilket skulle minska förtätningen och öka känslan av trygghet och glädje för alla barn som växer upp i området. En större lekplats, en bollplan och en skateboard ramp är vad barnen behöver. I det fall kommunen och JM trots våra synpunkter väljer att bebygga område C med bostäder så föreslår vi att: det på området byggs radhus eller parhus, liknande de som redan finns i området inkl en större lekplats. I det fall kommunen och JM inte heller instämmer i att bygga radeller parhus kräver vi att: Huskroppen i sydväst blir max två våningar mot radhusen utmed Stellan Mörners väg Huskroppen flyttas längre norrut, i linje med det hus som nyligen byggdes väster om detta område -dvs längre bort ifrån Stellan Mörners väg. Om det innebär att den nordöstra huskroppen tas bort eller ändras ser vi det som positivit för det kan då skapa utrymme för rekreationsytor för våra barn. att fler höga träd planteras längs med Stellan Mörners väg i första hand för att hindra direkt insyn mellan radhusen och eventuella nya bostäder. Med erfarenhet hur låga och små de nyplanterade träden är i området idag föreslår vi ett krav på höga träd i motsvarande höjd som befintliga träd. Idag är det endast ett fåtal träd inritade och det framgår inte någonstans vilket krav som ställs på antal, täthet eller höjd.

17 (42) Trafik I översiktsplanen skriver kommunen "Bostadsområdets utformning och trafikmiljö har betydelse för de mindre barnens möjligheter att röra sig fritt och umgås spontant". Vi ser inte att man i detaljplanen tagit hänsyn till detta. Om antalet bostäder ökar med ca 400 tillkommer fler bilar och trafik i området. Under det planerade bostadshuset i område C planeras för ett större parkeringsgarage i bottenvåningen, med infart från Gjutmästare Rosbergs väg. Redan idag kör mängder av bilar alltför fort och felaktigt ut på Stellan Mörners väg när de ska från och till Gjutmästare Rosbergs väg. Vi förstår inte alls hur man i detaljplanen bedömt att gångtrafik är rimligt i blandtrafik beroende på den låga trafikmängden (bilar) och den skyltade hastigheten. Vi som bor på Stellan Mörners väg och har barn har en helt annan bild av den dagliga verkligheten på våra gator redan innan fler bostäder har byggts. Vi föreslår därför att: Stellan Mörners väg görs om till en återvändsgränd för att minska olycksrisken i våra barns utemiljö. infarten till garaget i det planerade huset flyttas till annan plats på huset, så lång från Stellan Mörners väg som möjligt. Om infarten skulle flyttas till den östra sidan skulle trafiken begränsas till enbart huvudgatan- Fabriksvägen - och då minska trafiken inne i bostadsområdet. farthinder eller liknande åtgärder på Stellan Mörners väg arbetas in i planen Telefoni/tv/bredband I föreslagen detaljplan står enbart "Ny bebyggelse föreslås anslutas till fibernät för telefoni, tv och bredband.". Då JM har sett till att comhem idag i princip har monopol på TV och bredbandstjänster i området ser vi att det innebär en stor begränsning. Vi föreslår att det byggs ett öppet statsnät med riktigt fiber. Det kan inte vara kommunens vilja att comhem ska få möjlighet att få fortsatt monopol på TV och bredbandstjänster i området. Övrigt Kallhälls Gård och biljardsalongen Sedan vi flyttade in har vi sett Kallhälls Gård förfalla mer och mer. Vi vill att kommunen nu ställer krav på att JM renoverar gården. Om det inte går att göras på annat sätt så i alla fall genom detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal. Gården är en viktig del för områdets karaktär vilket gör att vi inte förstår varför detta har fått fortgå under alla dessa år. Vi anser att varken Gården, Biljardsalongen eller den tillhörande allen sköts som den borde. Det finns idag bl.a. döda träd fyllda med cement i allen. Fabriksområdet JM påstår och har påstått att de strävar efter att göra Bolinder Strand attraktivt för bostäder bland annat Trygg stig hem från pendeltåg och centrum I översiktsplanen säger kommunen att "God belysning, särskilt på gångavsnitt mellan bostad och kommunikationer/centrum, ökar tryggheten". Vi ser inte att man i detaljplanen tagit hänsyn till detta. Oavsett om fler bostäder ska byggas i området eller inte vill vi att anpassningar i detaljplanen görs och krav ställs för att skapa en tryggare väg hem från pendeltåg och centrum. Redan idag känner sig boende i området inte trygga att gå hem från tåget kvällstid. Om området utökas med fler bostäder kommer inte tryggheten direkt öka utan det innebär att det måste ställas ännu högre krav på en trygg miljö, genom att renodla verksamheterna i de befintliga

18 (42) fabrikslokalerna. Vi ser inte några effekter av detta arbete då JM enbart verkar vänta på att få bygga mer bostäder istället för att utveckla lokalerna. Vi vill att kommunen börjar ställa krav på att verksamheterna i fabrikslokalerna utvecklas. Områdets lokaler är unika och med en rätt ägare och rätt verksamhet skulle mycket mer kunna hända i området. Trygg väg till skolan Många av barnen i området börjar komma upp i den åldern att de nu går i skolan. Vägen till skolan är idag ingen trygg väg. Vi vill att detaljplanen anpassas så att deras gång- och cykelväg till skolan blir så trygg som möjligt. Dagens fyrstoppskorsning vid entrén till området kan inte vara den tryggaste och säkraste lösningen för våra barn. Det borde finnas bättre alternativ och lösningar för den korsningen. Kommunen äger ingen mark i området och det finns därmed ingen allmän platsmark där en kommunallekplats kan anläggas, däremot finns det möjlighet till lekytor inom kvartersmark det blir då upp till varje fastighetsägare att bestämma utformningen. Området gränsar även till Görvälns naturreservat som möjliggör till lek och rekreation. På kommunens hemsida går det att hitta mer information om var exempelvis lekplatserna, bollplaner och idrottsplatserna finns samt cykelvägars sträckning. Eftersom granskningen endast gäller för område C är inte förskolan aktuell i detta skede. Vilken upplåtelseform bostäderna får styrs inte av detaljplanen. Däremot är det kommunens intention att ha en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Eftersom kommunen inte äger marken kan vi inte styra upplåtelseformen. Den gällande detaljplanen medger för område c idag parkering i två våningar och industri utan någon begränsning i höjd. Kommunstyrelseförvaltningen vill med detaljplaneprövning istället pröva bostäder för att få en bättre koppling till befintlig bebyggelse samt även begränsa våningsanatalet. Avståndet mellan befintlig och ny bebyggelse beräknas bli mellan meter vilket Kommunstyrelseförvaltningen bedömer som ett rimligt avstånd. Det finns även möjlighet till ny växtlighet mellan befintlig bebyggelse och planerad. Infarten till garaget är placerad där eftersom set bedöms som det bästa stället eftersom det är svårt att få till en bra infart från Fabriksvägen på grund av de stora höjdskillnaderna. Farthinder är inget som styrs i detaljplanen men en eventuell ombyggnad av Stellan Mörners väg med trafikdämpande åtgärder kan göras utifrån gällande detaljplan. Kommunen har i dagsläget inga planer på att bygga stadsnät. Kallhälls gård fick sommaren 2013 nya ägare, bygglov har sökts för att kunna renovera och bygga om gården till bostäder. som kommer ställas ut för granskning, vilket innebär att exempelvis gång- och cykeltrafiken kommer studeras vidare i det kommande arbetet.

19 (42) Övriga 20. Eva-Britt Vinje Vi kommer att få hus mitt emot, insyn, mindre ljus och vår utsikt mot kullen med natur försvinner helt. Troligen kommer det även att påverka värdet av lägenheten som är vår sista investering. Det känns inte kul att externa krafter kan ha sådan inverkan på livet och boende. Ett boende som vi älskar och som vi värdesätter väldigt högt. Bygget hos oss kommer också att medföra mer trafik på gatan- vilket är väldigt störande nattetid. Jag förstår att man måste bygga och jag kan se fördelar men det är så tråkigt när utsikten blir så starkt påverkad. Byggtrafiken kan regleras så att den inte sker på natten. Se även tidigare kommentar, nummer Sune Fredenberg Jag har bestämda invändningar mot den del av planen som avser område B enligt illustrationsplanen det vill säga byggnaderna söder om nuvarande Bolinder Port. Uppförs byggnaderna så som planerats kommer de att väsentligt begränsa utsikt och naturkontakt från delar av nuvarande bebyggelse. Den låga byggnad som benämns "gårdshuset" kommer att vara kringbyggd på tre sidor av höga byggnader. Jag vill därför yrka på att kommunen omprövar detaljplanen vad avser område B. som kommer ställas ut för granskning. I det kommande arbetet för område B kommer vi studera vidare de nya byggnadernas placering. 22. Johnny Andersson Då man får försämrad utsikt har man då rätt till någon ersättning/kompensation, då värdet på lägenheten sjunker? Vi hörde att det finns planer på att han som har Yamaha Center ev. ska sälja. Vad kommer hända där då? Ännu mer bostäder som tar bort än mer av utsikten? Hur ser samarbetet med SL ut? Tänker framförallt på den enda uppgång/utgång som nu finns vid Kallhälls station. Vid rusningstrafik är det så trångt där så det i princip blir stopp ibland när dels folk kommer från stan och folk som ska med en pendel möts i det trånga utrymmet. Hörde att det pratades om ett parkeringshus som skulle ligga utanför Bolinderområdet. Hoppas verkligen det stämmer. Om förskola ska byggas så hoppas jag ni bygger vid Maskinistvägen och ej neråt vattnet. Enligt översiktsplanen är Bolinder området markerat som ett område för bostäder och icke störande verksamheter. Det finns idag inget uppdrag för att planlägga för fler bostäder norr om befintlig bostadsbebyggelse. Kallhälls station kommer att byggas om i samband med utbyggnad av Mälarbanan. För mer information besök jarfalla.se och trafikverket.se

20 (42) Det är bara område C som är aktuellt för granskningsskedet. 23. Brf Entrétorget (Kartor och bilder finns bifogat till yttrandet, de visas inte här) Brf Entrétorgets är positiva till att det byggs fler bostäder i Bolinder Strand. Vi är dock kritiska till att de industribyggnader som idag är skyddade rivs, byggs om eller förändras till sin karaktär. Och negativa till är bl a intrånget i naturreservatet och att delar av byggnadskropparna enligt planförslaget kommer väldigt nära befintlig bebyggelse. Det senare påverkar även miljön (ljud och smuts) under den flera år långa byggnadsperioden. Lägre höjd och ett tiotal meter längre avstånd mellan byggnaderna kan göra en väsentlig skillnad för de berörda bostadsrättsföreningarna. Vi har i vårt yttrande presenterat en hel del förslag till lösningar för att kunna åstadkomma byggande av bostäder i vårt område men att samtidigt bevara områdets identitet, dess kulturhistoriska värden samt undvika intrång i naturreservatet. som kommer ställas ut för granskning. I det kommande arbetet för område A och B kommer vi titta närmare på bland annat placeringen av de nya husen, byggnadernas utformning, trafiken med mera 24. Brf Bolinder port Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Bolinder Port inkommer inte med eget yttrande över förslaget till detaljplan, men hänvisar till det yttrande som lämnas av föreningsmedlemmarnas samrådsgrupp och enskilda medlemmar i Brf Bolinder Port. Synpunkten noteras 25. Henrik Wallster För att få ner höjd och omfattning på byggnationen bör kommunen och JM i någon mån sänka sina krav på antalet lägenheter. Har pratat länge med arkitekten och han föreslog en flytt av första höghusdelen utmed Godsvägen till mitten av den tilltänkta huskroppen vid öppningen med trapp, vilket tidigare varit en ide man pratat om. Detta påverkar i sin tur inte antalet lägenheter i den delen och kommer dessutom medföra att det blir mer luft mot Bolinder port och Entretorget. Dessutom att ta bort två våningar på den huskropp (A) som skall byggas på och göra en liknande lösning som i kvarter C helt i fasadtegel, vilket kommer att estetiskt mer harmoniera med de gamla fabriksbyggnaderna och dessutom rädda sjöutsikten. När det gäller öppningen för genomfart av trafik, i huskropp A, bör den enbart vara avsedd för gångtrafikanter. En annan synpunkt, gällande dagiset, är att man i stället anlägger det där vägar ej behöver korsas vilket enligt nuvarande förslag måste göras för att nå pulkabacke, bad och natur. Ett förslag är att placera det någonstans vid Hanna Nilssons väg där närhet finns till ovan nämnda lekplatser.

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

i Klippans kommun, Skåne län

i Klippans kommun, Skåne län Dnr 2014.0190.214 Detaljplan för Polstjärnan 7 Kapellgatan i Klippan samt Tillägg. Ändring av detaljplan för Kv Polstjärnan upphävande av tomtindelning i Klippans kommun, Skåne län UTLÅTANDE Förslaget

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN.

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. SAMRÅDSREDOGÖRELSE EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD UNDER TIDEN 2009-06-16 TILL 2009-07-16 Vid utställningstidens utgång 2009-07-16

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer