Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun"

Transkript

1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 februari 14 mars 2013 som förlängdes med 2 veckor till den 28 mars. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 5 mars i restaurangen Wallins Spis, där både kommunens tjänstemän och representanter från byggbolaget JM fanns på plats. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens hemsida hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 6 i Jakobsbergs centrum samt i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum. Samråd har annonserats i lokaltidningen Mitt i Järfälla och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 103 yttranden inkommit flera av dem var identiska och redovisas bara en gång. De synpunkter som lämnades anonymt på öppet hus redovisas inte här men finns tillgängliga hos kommunen. Efter samrådet har kommunen i samarbete med JM gjort bedömningen att i detta läge endast gå vidare till granskning för det område som i samrådsförslaget benämns som område C. För områdena A och B kommer ett granskningsförslag att arbetas fram i ett senare skede Inkomna synpunkter Följande har lämnat synpunkter: Remissinstanser 1. Länsstyrelsen 2. Trafikverket 3. Miljö- och bygglovsnämnden 4. Tekniska nämnden 5 Kultur- och fritidsförvaltningen 6. Barn- och ungdomsförvaltningen 7. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 8. Norrvatten 9. E.ON Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Plan- och exploateringsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Jenny Borheim, Planarkitekt Telefon växel: E-post: Webbplats: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (42) 10. Svenska kraftnät 11. TeliaSonera Skanova AB 12. Polismyndigheten i Stockholm län 13. Brandkåren Attunda 14. Järfälla hembygdsförening 15. Kallhäll-Stäkets socialdemokratiska förening 16. Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen 17. Hyresgästföreningen Sakägare 18. Daniel Melamed 19. Cecilia och Daniel Isacsson, Åsa Wahlgren, Per Johnsson, Anna Folkesson, Anders Alriksson, Camilla Jedberger, Dan Larsson, Ali Parsa, Marjan Najaf Zadeh, Elin och Daniel Broqvist, Anne Pellikainen, Lauri Kurkko Övriga 20. Eva-Britt Vinje 21. Sune Fredenberg 22. Johnny Andersson 23. Brf Entrétorget 24. Brf Bolinder port 25. Henrik Wallster 26. Terese Ingelson 27. Margaretha Buvén 28. Admir Zulovic 29. Adde Steneheim 30. Christian Wall och Maria Kjellman Wall 31. Henrik Langenoja 32. Annalena Svensson 33. Stefan Gustafsson 34. Marcus Gustafsson 35. Hans Gedlitschka 36. Christina Korsgren 37. Christian Askelind och Linn Hallgren 38. Astrid Wikströ 39. Stig och Birgitta Rennström 40. Marie och Thomas Zernig 41. Monica Bäckström 42. Christian Eklöv Hagman 43. Helinä Wester och Elisabeth Wester 44. Catharina Kauppi 45. Thomas Franzén och Britta Jakobsson Franzén 46. Michel Tabrizi 47. Mikael Lyckeborg 48. Tony Lindqvist och Matilda Jacobsson 49. Gunvor Scheele Olsson och Björn Olsson 50. Rahman Amanullah 51. Ann-Sofie och Mats Nordling 52. Piluddens Båtklubb 53. Fagerholm Invest AB/Båtvaruhuset Kallhälls marina

3 (42) 54. Birgitta Persson, Roland Karlsson, Birgitta Benamore, Leif Nordgren, Gunnel Nordgren, Lina Melén, Kenneth Lagnelius, Ghasem Nasiri Per-Olof Bürén, Jari Moilanen, Elisabeth Biétéu, Christer Dorgé, Ceilesse Bergsten, Johan Bergsten, Marielle och Leopold Schafil, Lars och Birgitta Karlsson, Pi Hägdahl, S Holgersson, Anna Hjelmberg, Margareta Byrman Engdahl, Inger Wiklund och Christer Celsner, Karin Leil, Lisa Cederlilja 55. Mohamed Taki Al-Mosawi, Fatima Denna, Björn Hjemstedt, Kerstin Blennow Hjelmstedt, Stig Renström, Birgitta Renström, Marie och Thomas Zernig, Mari Wenngren, Katarina Lundqvist Cruz och Victor Cruz, Sören Eklund Ingela Eklund, Thomas Dahl, Ann-Kristin Gerhardsson, Annalena Svensson, Thomas Dahl, Anna Qvinth Joakim Hörder, Tony Lindqvist Matilda Jacobsson 56. Ann-Kristin Gerhardsson 57. Parinaz Parhizgar 58. Ingrid Deutgen 59. Birgitta Thors 60. Gunilla och Werner Hanke 61. Nina Hjerpe 62. Ylva Meyer Nedan följer en sammanfattning (med undantag för Länsstyrelsen som visas i sin helhet) av framförda synpunkter med kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser i sin helhet finns tillgängliga hos plan- och exploateringsavdelningen. Remissinstanser 1. Länsstyrelsen: Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 11 kap. 11 PBL. Denna bedömning förutsätter dock att kommunen beaktar de synpunkter beträffande markföroreningar, vattenskyddsområde och dagvattenhantering samt buller som framförs nedan. Östra Mälarens vattenskyddsområde Planområdet ligger inom sekundär zon för Östra Mälarens vattenskyddsområde, och mycket nära Mälaren. Det innebär att krav måste ställas på dagvattenhanteringen så att den planerade bebyggelsen, anläggningar som parkeringar eller andra åtgärder inte ger upphov till några föroreningar som kan utgöra risk för Mälarens vattenkvalitet. Gällande vattenskyddsföreskrifter ska uppmärksammas, både i samband med bebyggelseförberedande marksanering och schaktning, i utbyggnadsfasen och när området tagits i bruk. Detta bör framgå av planbeskrivningen, liksom uppgift om hur föreslagna dagvattenåtgärder samt uppföljning och kontroll kan säkerställas. Upplysning om att planområdet omfattas av skyddsbestämmelser för Östra Mälarens vattenskyddsområde bör också framgå som upplysning på plankartan, t.ex. i en särskild informationsruta.

4 (42) Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om vilken vattenförekomst som är recipient för områdets dagvatten, vattenförekomstens status samt de miljökvalitetsnormer för vatten som är relevanta. Planområdet ligger inom Kallhällsbäckens avrinningsområde som avrinner till Mälaren. Även om detta är en relativt liten exploatering i förhållande till övriga källor som påverkar denna del av Mälaren, så är det angeläget att minska belastningen så mycket som möjligt. Hänsyn ska tas till förekomsten av markföroreningar i området, och dagvattnet hanteras så att föroreningar inte sprids till grundvattnet eller direkt till Mälaren. Mälaren är regionens viktigaste vattentäkt och åtgärder behövs vid ett stort antal föroreningskällor, för att förbättra Mälarens vattenkvalitet och bibehålla/uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Förutsättningarna för LOD i form av infiltration är relativt dåliga då marken till stor del består av lera. Planbestämmelser om LOD, fördröjnings- och renings-åtgärder kan övervägas. Mer preciserade krav på teknik och kapacitet (flöden) kan dock inte regleras med stöd av PBL. Två nyligen meddelade domar från MÖD mål.nr och kan vara av intresse. Förväntade klimatförändringar och förändrade nederbördssituationer, med risk för kraftigare regn, kan komma att få betydelse för dagvattenhanteringen inom planområdet. Det gäller både med hänsyn till Mälaren som vattentäkt och för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Konsekvenser i samband med ett framtida förändrat klimat bör därför också belysas. Översvämningsrisk Enligt planbeskrivningen ska höjdsättning göras så att eventuella översvämningar inte medför skada på bebyggelsen. Planen kan då behöva reglera marknivåer och/eller lägsta grundläggningsnivå för byggnader. Kommunen har identifierat viss risk för översvämning utifrån översiktlig kartering gjord Som ett komplement till denna kartering bör kommunen ta del av MSB:s översvämningskartering för Mälaren som kom 2012 och finns tillgänglig på Förorenad mark Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden är det aktuella området en del av Bolinders f.d. fabriksområde. Inom området har det funnits en rad typer av verksamheter t.ex. gjuteri, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, ytbehandling, gasverk. Det kan också finnas/ha funnits andra verksamheter inom området. Av planhandlingarna framgår att markundersökningar gjorts och föroreningar påträffats inom aktuellt planområde. Länsstyrelsen anser att redovisade undersökningar inom område A behöver kompletteras, då provtagningsområdet endast täcker in en del av området som ska exploateras. Parkeringsytan (Px) på västra sidan av område A bör också undersökas och eventuellt saneras. Lämnas föroreningar kvar i detta område så finns det risk att åtgärdade närområden återkontamineras. I planhandlingarna nämns även att område C har undersökts. Länsstyrelsen önskar ta del även av den undersökningen.

5 (42) Tidigare har även klorerade lösningsmedel hanterats på platsen, och det kan ha lett till att dessa och deras nedbrytningsprodukter har spridit sig i omgivningen. Vissa nedbrytningsprodukter av klorerade lösningsmedel är flyktiga och kan tränga in i byggnader. Därför bör grundvattnet samt inomhusluften undersökas för att säkerställa att inga problem föreligger för människors hälsa. I de fall gamla industrilokaler kommer att byggas på med/användas som/ bostadshus eller annan känslig användning bör även byggnadsmaterialet i lokalerna undersökas, då själva byggnaden kan innehålla föreningar. I det fortsatta planarbetet bör områden med förekomster av föroreningarna avgränsas inom planområdet. Det är bra att planen reglerar att nödvändiga saneringsåtgärder ska genomföras innan bygglov lämnas. Saneringen bör följa Naturvårdsverkets riktlinjer och utföras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det finns risker med att lämna kvar föroreningar, eftersom kunskapen om dessa måste finnas kvar och kan begränsa markanvändningen. Föroreningar bör inte heller byggas in, då detta kan försvåra en framtida eventuell saneringsåtgärd. Buller Länsstyrelsen i Stockholms län har i oktober 2007 i Trafikbuller i bostadsplanering, rapport 2007:23, gett vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller. Där framgår att en avstegsmodell kan accepteras i stadsnära områden och i lägen med goda kollektivtrafikförbindelser. Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet samt uteplats bör då vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsens rapport bygger i väsentliga delar på den rapportserie Trafikbuller och planering som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram tillsammans med Stockholms stad och Ingemanssons Technology AB. Länsstyrelsen anser att det aktuella planområdet i detta stations- och centrumnära läge är ett sådant område där avsteg från riktvärdena kan göras. Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska då orienteras mot fasad med högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus. I det fortsatta planarbetet behöver principer för planlösningar och lokala skärmar redovisas för bostäderna närmast järnvägen och Fabriksvägen, så att det framgår att avstegsmodellen uppfylls. En lägre ljudnivå inomhus än 30 dba ekvivalent och 45 dba maximal kan också övervägas, som kompensation för överskridanden av riktvärdena utomhus i störda lägen. Bifogad bullerutredning visar att maxbullernivån beräknas uppgå till dba vid fasader mot järnvägen. Riktvärdet för maxbullernivå 70 dba, beräknas även överskridas inne på stora delar av gården i område A, och vid det inre husets fasader. Länsstyrelsen vill framhålla att även i mycket bullerutsatta lägen kan en god utomhusmiljö erhållas på den skyddade sidan, genom att utforma bebyggelse som slutna kvarter, och med genomgående lägenheter. I det fortsatta planarbetet bör möjlighet att sammanbygga de två bostadshus i område A som vetter mot järnvägen undersökas, alternativt att anordna en skärm mellan byggnaderna för att förbättra ljudmiljön på kvarterets vistelseytor. Risk för störning av bostäder i form av lågfrekvent buller från transporter till verksamheter i området och eventuell framtida busstrafik behöver beaktas vid utformning av bostäderna.

6 (42) Kulturmiljö Länsstyrelsen anser att det finns goda förutsättningar att bebygga området med ytterligare bostäder och ser positivt på planens övergripande intentioner. Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövården, varför kulturmiljöfrågorna inte utgör prövningsgrund. Då tidigare utpekade och skyddade kulturhistoriska byggnader rivs vill Länsstyrelsen rådgivningsvis, med hänvisning till 2 kap. 6 PBL, framföra följande. Områdets kulturhistoriska värde utgörs till stor del av det som miljön och byggnaderna berättar om industriområdets och Kallhälls utveckling under 1900-talet. Vid den tidigare genomförda exploateringen revs främst yngre byggnader ett förhållningssätt som nu förstärks. Bolinders hade verksamhet på platsen fram till 1980-talets mitt. Den nu föreslagna bebyggelsen kommer att göra det svårt att uppfatta att industriell produktion bedrivits här ända in på 1980-talet. Ur kultur- och industrihistorisk synpunkt är det angeläget att de delar av anläggningen som varit viktiga för produktionen bevaras och det är inte alltid de äldsta byggnaderna. Det är ur kulturhistorisk och upplevelsemässig synvinkel också olyckligt att vägstrukturen ändras. Behovsbedömning Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Övrigt Detaljplanens avgränsning behöver anpassas till den gällande detaljplanen för Mälarbanans utbyggnad. Eventuellt behov av skyddsområde eller kompletterande planbestämmelse för serviceväg utmed järnvägen kan övervägas. Det bör ske i samråd med Trafikverket. Upplysningar För detaljplaner som tas fram i övergången mellan nya och gamla PBL bör det både i planbeskrivning och på plankartan anges vilken lag som har tillämpats vid framtagandet av planen. Genomförandetiden för den underliggande detaljplanen har inte gått ut, varför bestämmelser enligt 4 kap. 39 PBL är tillämpliga. Östra Mälarens vattenskyddsområde Planbeskrivningen kompletteras med skyddsföreskrifter måste följas i planområdet i samband med bebyggelseförberedande marksanering och schaktning, i utbyggnadsfasen och när området tagits i bruk ska vattenskyddsföreskrifterna tillämpas. Kommunens Miljö- och hälsoavdelning har tillsyn enligt MB och ansvarar för att bedöma resultatet av undersökningar rörande föroreningar i mark och vatten som görs i samband med projekteringen av området. Plankartan kompletteras med upplysning med Östra Mälarens vattenskyddsområde.

7 (42) Dagvatten Planområdet ligger inom Kallhällsbäcken avrinningsområde, recipient är Mälaren-Görväln. Recipienten Mälaren-Görväln bedömdes 2009 ha både god ekologisk och god kemisk status. Den goda kemiska och ekologiska statusen bedöms kunna uppnås även år Planbeskrivningen uppdateras med denna information och miljökvalitetsnormer för vatten. Plankartan kompletteras med bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom planområdet och hänvisar till planbeskrivningen. Förorenad mark Markprover kommer att tas samlat i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Buller Bullerutredningen uppdaters för område C i och med att övriga områden inte är med i granskningsskedet. Bullerutredningen för område A och B kommer att studeras vidare i det fortsatta arbetet. Kulturmiljön Kommunen har bedömt att det finns skäl att än en gång avväga delar av det kulturhistoriska värdet mot andra samhällsintressen, så som nya bostäder. Planuppdraget som gavs var tänkt som ett stort tillskott av i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge i kommunen. I granskningsskedetför område C är det aktuellt med 70 nya bostäder. Detta bedöms kunna motivera begränsade rivningar av de befintliga industribyggnaderna. Huvuddelen av industribebyggelsen avses fortfarande att bevaras. Upplysningar planbeskrivningen och plankartan kompletteras med vilken plan- och bygglag som avses. 2. Trafikverket Bullerstörningar och vibrationer En trafikbullerutredning har genom aktuell entreprenör tagits fram av en konsult. Trafikverket har kontrollerat om underlaget avseende trafikeringen på järnvägen stämmer. Det har konstaterats att antal tågrörelser är riktigt men att de tågtyper som angivits delvis är fel. Trafikverkets bedömning är att underlaget ändå är tillräckligt bra, bullerberäkningarna behöver inte göras om. Av utredningen framgår att de hus som är förlagda närmast järnvägen, kallat område A och B är utsatta för mycket höga bullernivåer, Enligt utredningen måste avstegsfall B enligt den s.k. Stockholmsmodellen, tillämpas för område A och B. Trafikverkets uppfattning är att avsteg från riktvärdena kan övervägas i centrala delar av städer och större tätorter samt längs kollektivtrafikstråk i större städer (Boverkets allmänna råd 2008:1). Trafikverkets uppfattning är att vad som är en central del i en större stad respektive kollektivtrafikstråk ska bedömas från fall till fall. En större stad är ett tätbebyggt område med minst invånare (FN:s definition). Kallhäll har en befolkningsmängd av ca Prognos fram till 2021 är en ökning till invånare (Delområdesprognos Järfälla kommun, Statisticon AB). Föreslagna bostäder uppfyller således inte kriteriet att ligga längs ett

8 (42) kollektivtrafikstråk i en större tätort och Trafikverkets inställning är att avsteg inte kan tillämpas här. Riksintresse för kommunikationer Mälarbanan är av riksintresse. I planbeskrivning framgår detta men det står också att planens genomförande bedöms inte påverka riksintresset. Trafikverkets uppfattning är att riksintresset riskerar att lida påtaglig skada om bostäder uppförs närmast järnvägen, d.v.s. kvarteren A och B. Uppförande av kvarter C innebär inte en sådan risk. Parkeringshus vid järnvägen Ett parkeringshus i två plan samt byggnader för återvinning och transformator planeras i slänten mellan Godsvägen och järnvägen. Dessa bedöms ligga tillräckligt långt från tillkommande järnvägsspår för att inte riskera skada på riksintresset. Normalt ska en byggnad inte förläggas närmare ett spår än 30 m. Kopplingen till detaljplanen för Mälarbanan Projekt Mälarbanan har uppmärksammat att gränsen för detaljplaneområdet inte stämmer med gränsen för detaljplanen för Mälarbanan. En anpassning bör göras till den gällande detaljplanen för Mälarbanans utbyggnad. Trafikverket har avtal om en serviceväg vid tillsyn och underhåll i 25 år inom parkområdet (anlagd park) i den sydöstra delen av planområdet och dessutom nyttjanderätt av en del av samma parkområde under byggtiden, till sommaren Det bör övervägas om en annan markanvändning än anlagd park är mer lämplig här. som kommer ställas ut för granskning. Bullerstörningarna kommer att utredas vidare i det kommande arbetet för område A och B. Detaljplanegränsen mot Mälarbanans detaljplan dubbelkollas vid fortsatt arbete. Övrigt ser inte kommunstyrelseförvaltningen några synpunkter som berör område C. 3. Miljö- och bygglovsnämnden: Allmänt I planbeskrivningen hänvisar man upprepade gånger till område A-C. Det bör framgå tydligare på illustrationen vilket område som hör till respektive bokstav då texten är liten och otydlig. Miljö Förskolor ska ha uteplats/skolgård där bullernivån ej får överstiga 55 dba ekvivalent ljudnivå någonstans (enligt rättspraxis). Detta bör anges i planbeskrivningen. Planbestämmelser Yta för parkering inom område A är punktprickad vilket innebär att marken inte får bebyggas varken över eller under marknivå. Parkering får inte heller anläggas på punktprickad mark. Bestämmelser måste ändras för att kunna tillämpas.

9 (42) Under rubriken särskilda villkor för bygglov står det i sista stycket att åtgärder ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Det är otydligt vilken tillsynsmyndighet som avses, varför detta bör förtydligas. I område A ges möjlighet för förskola. Bygglovenheten anser att det bör stå skola/förskola om det i framtiden skulle uppstå akut behov av lokaler för skolverksamhet. Allmänt: - Illustrationen förtydligas. Planbestämmelser: - Planbestämmelsen för prickad mark ändras så att parkering möjliggörs. Vilken tillsynsmyndighet som menas tydliggörs under information. I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det endast område C som är aktuellt för granskning i dagsläget, därav är inte förskolan med i denna plan. 4. Tekniska nämnden Tekniska nämnden har följande tillägg i texten under rubriken "Teknisk försörjning", stycket "Avfallshantering" (s.l5), tredje meningen i planbeskrivningen bör göras: "Underjordiska sopkassuner planeras för restavfall- och matavfall, eventuellt för ytterligare någon fraktion. " Trafik Detaljplanen tar fasta på att Bolinder strand är ett bra läge för bostäder med avseende på närheten till bra kollektivtrafik och närservice med bl.a. två livsmedelsbutiker. Ur ett trafikperspektiv är det också positivt att en förskola planeras i området. Att lokalt ha tillgång till en förskola underlättar lämning av barn utan att behöva ta bilen. Även viss handel tillåts i området vilket skapar förutsättningar för ett mer transportsnålt och fungerande lokalsamhälle. Det hänvisas i planbeskrivningen till parkeringsnormen för bostäder. Det bör noteras att även förskola har ett riktvärde i parkeringsnormen, 4 bilplatser per l 000 kvm BTA. Detta nämns inte i planhandlingarna. Fabriksvägen får enligt förslaget en kurvigare linjeföring än idag. Det bör beaktas att vägen blir något bredare än idag eftersom en kurvig väg kräver större bredd än en rak. Övrigt Övriga avdelningar som sorterar under Tekniska nämnden har inget ytterligare att tillägga. I granskningsskedet är det endast område C aktuellt för granskning. Synpunkterna kring parkeringen vid förskola samt bredden på Fabriksvägen tas med i det kommande arbetet med område A och B.

10 (42) 5. Kultur- och fritidsförvaltningen Överväganden Kultur- och fritidsförvaltningen anser att detaljplaneförslaget är en kompromiss mellan bostadsbyggande i ett attraktivt och kommunikationsnära läge och bevarande av en kulturhistoriskt värdefull industrimiljö. Det är viktigt att redan nu peka på att ytterligare rivningar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i samband med eventuella kommande exploateringar skulle innebära att smärtgränsen passeras för kulturmiljöns del. Redan det faktum att ny bebyggelse tillkommer gör att kulturmiljöns andel av helhetsmiljön krymper, även utan att rivningar sker. En del av områdets attraktivitet består enligt många just i blandningen mellan de gamla industribyggnaderna och de nya bostäderna samt Kallhälls gård och det öppna området runtom gården. Sammanfattningsvis kan konstateras att ur kulturmiljösynpunkt är förslaget till ny detaljplan en acceptabel kompromiss. Kultur- och fritidsförvaltningen vill dock påpeka att det i framtiden är av yttersta vikt för kulturmiljön att inga ytterligare rivningar tillåts, utan att gällande detaljplans intentioner om ett bevarande upprätthålls. som kommer ställas ut för granskning. Kommunstyrelseförvaltningen delar den uppfattningen att det är en acceptabel kompromiss. 6. Barn- och ungdomsförvaltningen Behovet av förskoleplatser i kommundelen Kallhäll är lägre än antalet platser. Ytterligare byggnation och därmed ökad efterfrågan på platser kan klaras inom befintliga förskolor. Men samtidigt vet vi att prognosen kan skifta och därmed kan behovet öka och då kan vi möjligtvis ha behov en ny förskola i Kallhäll. Barn- och ungdomsnämnden anser att det ska finnas bra gång- och cykelvägar för våra barn och vuxna när nya områden byggs. som kommer ställas ut för granskning. I den delen är inte förskola aktuell men diskussionen tas med i det fortsatta arbetet för område A. Kommunstyrelseförvaltningen anser också att det ska finnas bra gång- och cykelbanor. 7. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Det är viktigt att gång- och cykelvägar ges en gen, trygg och säker sträckning och att behovet av cykelparkering vid stationen uppmärksammas. I planen nämns att Godsvägen kommer att få en standard som innebär att den kan trafikeras med buss. För att vägen ska räknas ha fullgod standard vid nybyggnation skall den vara 7,5

11 (42) meter bred. Även Fabriksvägen bör dimensioneras för busstrafik om bebyggelseområdet i framtiden kommer att expandera. Längs dessa gator måste fasader och fönster utformas så att buller från eventuell busstrafik inte upplevs som störande. Vad gäller bussar är det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. Byggnaderna bör utformas så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot gator som trafikeras av buss på grund av risk för störningar. som kommer ställas ut för granskning. Godsvägen har idag en bredd på 6,5 meter. Enligt RIBUSS (riktlinjer för busstrafik) är god standard för buss 7,0 meter körbana och mindre god standard är 6,5 meter bred. En bred sektion ger ofta upphov till högre hastigheter. I det kommande arbetet för område A och B kommer det tittas mer på bullerfrågan. I den bullerutredning som har tagits fram finns även maximalnivåerna med. Vid utbyggnaden av Mälarbanan tillkommer cykelparkering vid Kallhällsstation. 8. Norrvatten I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledning av dimension 1000mm. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall Norrvatten kontaktas. Noteras 9. E.ON Det måste ske ett fortsatt samråd kring de två nätstations placeringar som eventuellt skall justeras, det norra läget bör justeras så lite som möjligt från den plats där den i dag står. Befintlig placering invid Gjutmästare Rosbergs väg bör inte flyttas in i byggnad, detta med tanke på brandrisk, EMF (elektriska och magnetiska fält) samt tillgänglighet.

12 (42) Nätstationen vid Gjutmästare Rosbergs väg föreslås flyttas västerut vid befintlig parkering. Planområdet utökas att även innefatta denna nätstation. Den andra nätstationen är inte aktuell för detta granskningsskede men dess läge kommer prövas i den fortsatta planeringen för område A och B. 10. Svenska kraftnät Har inget att erinra på samrådsförslaget. Noterat 11. TeliaSonera Skanova Access AB Generellt så önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. I övrigt har Skanova inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan. Noteras 12. Polismyndigheten i Stockholms län: Under förutsättning av att rapporten "Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet" (BRÅ m. fl. 2002), samt dokumentet "Bo Tryggt 05" (www.botryggt.se), kan följas i möjligaste mån, tillstyrkes förslaget. Ambitionen är att boendet som planeras ska vara tryggt. I den fortsatta planeringen tittar vi på "Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet" och "Bo Tryggt 05". 13. Brandkåren Attunda Om utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning planeras krävs ytterligare förutsättningar för åtkomlighet. En del av förutsättningarna beaktas i ett byggskede men bör även hanteras i planprocessen. Uppställningsplatserna (stegbil) ska placeras max 9 meter från byggnadens fasad så att samtliga lägenheter eller lokaler som har fönster som alternativ utrymningsväg kan nås för nödutrymning. Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Planområdet ligger intill Mälarbanan som utgör transportled för farligt gods. I detta remissförfarande har Brandkåren Attunda även granskat den riskbedömning som upprättats till detaljplanen, upprättad av Briab, daterad Resultatet av riskbedömningen är att inga åtgärder krävs på bebyggelsen om den ligger mer än 60 meter från Mälarbanans yttre räls. I och med att avståndet till

13 (42) närmaste planerad bebyggelse är ca 60 meter föreslår Brandkåren Attunda att man överväger att ta med i planbestämmelserna att automatisk avstängbar ventilation med friskluftsintag vända bort från järnvägen bör säkerställas för byggnader inom ett avstånd av 60 meter från järnvägen. Detta i enlighet med resultatet från riskbedömning, i övrigt inga synpunkter. Risker vad gäller objekt i omgivningen har inga ytterligare risker identifierats i närheten till planområdet. som kommer ställas ut för granskning. Kvarteret ligger cirka 200 meter från Mälarbanan och ligger därmed utom gränsen för där åtgärder krävs på bebyggelsen. Detta får undersökas mer i det kommande arbetet med område A och B. Uppställningsplatser inom 9 meter uppnås inom område C. 14. Järfälla Hembygdsförening Järfälla Hembygdsförening har inga erinringar mot att fortsätta bebyggelsen av Bolinder Strand. Område A: Hembygdsföreningen anser inte att nya bostäder kan uppföras ovanpå de befintliga husen. Föreningen har däremot inga erinringar mot arkitektoniskt välutformade öppningar för genomfart av trafik, i enlighet med förslaget. Område B: Förslaget avisas med hänvisning till intrånget i naturreservatet. Järfällas naturreservat har stor betydelse för rekreation och hälsa för Järfällas invånare. Järfällas naturreservat ska bevaras, inte inskränkas. Område C: Förslaget tillstyrks med undantaget att huskroppar med trappstegsgavel bör bevaras, eftersom de ingår i den ursprungliga industriarkitekturen. som kommer ställas ut för granskning. Där kommer de tre byggnaderna med trappstegsgavlar att bibehållas. Inom naturreservatet får gång och cykelbanor anläggas för att öka tillgängligheten. Utformningen av nya byggnader i område A och B kommer att studeras vidare. 15. Kallhäll-Stäkets socialdemokratiska förening Sammanfattningsvis vill vi, framföra att vi är positiva till att det byggs fler bostäder kollektivtrafiknära i Kallhäll Angående detaljplanen för Bolinder strand II anser vi att inget intrång ska ske i naturreservatet att detaljplaneprocessen ska ske i bästa möjliga samråd att inget våningars punkthus byggs i område B

14 (42) att Fabriksvägen utformas för busstrafik att Närtrafikbuss snarast trafikerar området att förskolelokal placeras i område C att lekplats planeras in i området Detaljplanen tas fram i enlighet med plan och bygglagen. JM har även haft egna dialogmöten med de boende i området för att utforma förslaget så bra som möjligt. Våningsantalet i område B studeras vidare och är inte aktuellt för granskning i detta skede. Även förskolefrågan utreds vidare i senare skede. Kommunen äger ingen mark i området och det finns därmed ingen allmän platsmark där en kommunallekplats kan anläggas, däremot finns det möjlighet till lekytor inom kvartersmark det blir då upp till varje fastighetsägare att bestämma utformningen. Området gränsar även till Görvälns naturreservat där möjlighet till lek finns. 16. Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen Det är bra att det i området avsätts yta för återvinning, när möjligheten finns genom ändring av detaljplan. De återvinningsstationer som idag finns i närheten av det aktuella kvarteret saknar alla permanent lov, vilket innebär att samtliga riskerar att försvinna inom ett par år. Den i detaljplanen utpekade ytan har dock ett problem; transformatorstationens placering mitt i angöringsytan för återvinningsstationen. Det fungerar inte att lyfta behållarna över transformatorstationen. som kommer ställas ut för granskning, vilket innebär att återvinningsstationen ligger utanför planområdet. I de befintliga bostäderna i området finns det miljörum och det kommer även att finnas för de nybyggda bostäderna. 17. Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen vill framhålla att Bolinder Strand har etablerats med i huvudsak bostadsrätter. Vi menar att det vid utvecklingen av området är väsentligt att projektet till stor del omfattar hyresbostäder. Hyresgästföreningen har ofta påtalat att kommunens målsättning får balans mellan upplåtelseformer på senare år har kommit på skam. Dagens situation är inte i balans. Det absolut största antal lägenheter som har tillkommit under senare år är bostadsrätter. Andelen hyresrätter har därigenom minskat drastiskt. Obalansen är särskilt påtaglig i Bolinder Strand. Hyresgästföreningen är lika angelägen som kommunen om att en god balans kan upprätthållas. Vi anser att kommunen vid all planering för nya bostäder bör ange en fördelning mellan upplåtelseformer som bidrar till att uppnå detta mål. Den nu planerade förnyelsen av det gamla industriområdet innebär en möjlighet att i detta avseende förbättra situationen i denna del av kommunen. Vi vill

15 (42) särskilt framhålla hur viktigt det är att unga vuxna ska kunna ha ett boende efter egna ekonomiska förutsättningar. Vi menar att det aktuella projektet får Bolinder Strand II lämpar sig mycket väl för att inkludera och bostäder för unga vuxna med rimliga hyror. Upplåtelseform styrs inte av detaljplanen. Däremot är det kommunens intention att ha en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Eftersom kommunen inte äger marken kan vi inte styra upplåtelseformen. Sakägare 18. Daniel Melamed En massa människor kommer att kunna se rakt in i vårt badrum och vardagsrum och på vår balkong. Kommunen bedömer att det är ett rimligt avstånd mellan befintliga och planerade hus. Det finns även möjlighet till ny växlighet mellan befintliga och planerade byggnader som minskar risken för insyn. Se illustrationer i planbeskrivningen. 19. Cecilia och Daniel Isacsson, Åsa Wahlgren, Per Johnsson, Anna Folkesson, Anders Alriksson, Camilla Jedberger, Dan Larsson, Ali Parsa, Marjan Najaf Zadeh och Elin och Daniel Broqvist Friytor- Lek, rekreation och mötesplatser Var finns plats för barn och ungdomars rekreation i Bolinder Strand? Vår förståelse är att Järfälla kommun vill attrahera en blandad befolkning till Bolinder strand, också barnfamiljer. Kommunen skriver även i översiktsplanen att fler "områden för fritidsaktiviteter och idrott behövs". Kommunens mål i samma plan är att" Värna barnens behov bl.a. vid utformningen av boendemiljöer." I dagsläget upplever vi inte att det finns något utrymme för barn och ungdomars rekreation inom bostadsområdet. I stället leker barn på gatorna; de cyklar, åker skateboard, sparkcykel, hoppar hopprep etc- eftersom det helt saknas cykelvägar/cykelparksaktivitetsplan i närheten av våra bostäder. Inga utrymmen finns idag för våra barn att utöva fritidsaktiviteter så som fotboll, tennis, basket och innebandy. Alla vägar är trafikerade och ibland även av tung trafik som har dagliga leveranser och körningar till Kallhälls Gård eller till andra verksamhatet i de gamla industribyggnaderna. Så vitt vi kan se, planeras i den föreslagna detaljplanen inte några samlingsplatser i den yttre boendemiljön, vare sig för små barn, skolbarn eller tonåringar. Än mindre inomhus. Vi undrar var våra barn ska få plats? Vem för deras talan vid planeringen av Bolinder Strands detaljplan, förutom vi föräldrar? Bostadsrättsföreningarnas samfällda park med öppna gräsytor finns i södra delen av Bolinder strand, som ni hänvisar till i planen, är inte på något sätt anpassad för ovanstående målgrupp eller dess aktiviteter. Enligt planen ska det finnas en gemensam mötesplats med en lekplats för småbarn och sittplatser centralt inom planområdet på kvartersmark. Det enda som idag finns är en minimallekplats i anslutning till marinan. På bostadsgårdarna har man sedan idag valt att angöra minimala sandlådor och bara en eller ett fåtal leksaker för yngre barn. Vi undrar därför:

16 (42) Var planeras utrymme för rekreation för yngre barn, så som lekplatser, parker och gräsmattor i närheten av Område C? Var planeras utrymme för spel och lek för äldre barn. Så som fotbollsplan och plats för andra utomhusaktiviteter? I dagsläget finns varken boll- eller grusplan i närområdet. Var och hur tänker ni att tonåringar ska tillbringa sin tid? I dagsläget finns ingen plats för dem, varken utom- eller inomhus i Bolinder Strand. Vi undrar vem som ansvarar för att säkerställa att barn och ungdomar får plats i vår närmiljö i Bolinder strand - JM, kommunen eller någon annan? Offentlig och kommersiell service Förskola Vi är tacksamma för att kommunen äntligen planerar in förskola i området. När man planerar var en förskola ska byggas tycker vi att man ska tänka på barnens och föräldrarnas bästa. Vi som bott i området i många år och saknat en förskola skulle vilja att detaljplanen tydligt styr förskolans placering till ett område i anslutning till skog och natur samt längs gångvägen mot pendeltåget och centrum. Varför ska en förskola placeras i det norra kvarteret långt från skog och natur som Bolinder Strand faktiskt har så mycket av? Utnyttja det unika läget och skapa en bra utomhusmiljö för barnen. Område C Vår förståelse är att kommunen eftersträvar ett varierat bostadsutbud med blandade hustyper och upplåtelseformer. Det nuvarande förslaget innebär en förtätning inom Bolinder strand utan någon som helst variation av upplåtelseformer. Vi ser heller inte att hänsyn tagits till effekter för närliggande bebyggelse i form av bl.a. våra radhus. Att bygga lägenheter i höga flerbostadshus mitt emot våra radhus kommer skapa en minskad boendekvalitet med direkt insyn i våra hus. Ju högre hus desto mer insyn. Insyn från närliggande flerbostadshus är något som garanterat påverkar värdet på våra hus negativt. Vi föreslår därför att JM och kommunen på Område C bygger: Plats för rekreation för barn, vilket skulle minska förtätningen och öka känslan av trygghet och glädje för alla barn som växer upp i området. En större lekplats, en bollplan och en skateboard ramp är vad barnen behöver. I det fall kommunen och JM trots våra synpunkter väljer att bebygga område C med bostäder så föreslår vi att: det på området byggs radhus eller parhus, liknande de som redan finns i området inkl en större lekplats. I det fall kommunen och JM inte heller instämmer i att bygga radeller parhus kräver vi att: Huskroppen i sydväst blir max två våningar mot radhusen utmed Stellan Mörners väg Huskroppen flyttas längre norrut, i linje med det hus som nyligen byggdes väster om detta område -dvs längre bort ifrån Stellan Mörners väg. Om det innebär att den nordöstra huskroppen tas bort eller ändras ser vi det som positivit för det kan då skapa utrymme för rekreationsytor för våra barn. att fler höga träd planteras längs med Stellan Mörners väg i första hand för att hindra direkt insyn mellan radhusen och eventuella nya bostäder. Med erfarenhet hur låga och små de nyplanterade träden är i området idag föreslår vi ett krav på höga träd i motsvarande höjd som befintliga träd. Idag är det endast ett fåtal träd inritade och det framgår inte någonstans vilket krav som ställs på antal, täthet eller höjd.

17 (42) Trafik I översiktsplanen skriver kommunen "Bostadsområdets utformning och trafikmiljö har betydelse för de mindre barnens möjligheter att röra sig fritt och umgås spontant". Vi ser inte att man i detaljplanen tagit hänsyn till detta. Om antalet bostäder ökar med ca 400 tillkommer fler bilar och trafik i området. Under det planerade bostadshuset i område C planeras för ett större parkeringsgarage i bottenvåningen, med infart från Gjutmästare Rosbergs väg. Redan idag kör mängder av bilar alltför fort och felaktigt ut på Stellan Mörners väg när de ska från och till Gjutmästare Rosbergs väg. Vi förstår inte alls hur man i detaljplanen bedömt att gångtrafik är rimligt i blandtrafik beroende på den låga trafikmängden (bilar) och den skyltade hastigheten. Vi som bor på Stellan Mörners väg och har barn har en helt annan bild av den dagliga verkligheten på våra gator redan innan fler bostäder har byggts. Vi föreslår därför att: Stellan Mörners väg görs om till en återvändsgränd för att minska olycksrisken i våra barns utemiljö. infarten till garaget i det planerade huset flyttas till annan plats på huset, så lång från Stellan Mörners väg som möjligt. Om infarten skulle flyttas till den östra sidan skulle trafiken begränsas till enbart huvudgatan- Fabriksvägen - och då minska trafiken inne i bostadsområdet. farthinder eller liknande åtgärder på Stellan Mörners väg arbetas in i planen Telefoni/tv/bredband I föreslagen detaljplan står enbart "Ny bebyggelse föreslås anslutas till fibernät för telefoni, tv och bredband.". Då JM har sett till att comhem idag i princip har monopol på TV och bredbandstjänster i området ser vi att det innebär en stor begränsning. Vi föreslår att det byggs ett öppet statsnät med riktigt fiber. Det kan inte vara kommunens vilja att comhem ska få möjlighet att få fortsatt monopol på TV och bredbandstjänster i området. Övrigt Kallhälls Gård och biljardsalongen Sedan vi flyttade in har vi sett Kallhälls Gård förfalla mer och mer. Vi vill att kommunen nu ställer krav på att JM renoverar gården. Om det inte går att göras på annat sätt så i alla fall genom detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal. Gården är en viktig del för områdets karaktär vilket gör att vi inte förstår varför detta har fått fortgå under alla dessa år. Vi anser att varken Gården, Biljardsalongen eller den tillhörande allen sköts som den borde. Det finns idag bl.a. döda träd fyllda med cement i allen. Fabriksområdet JM påstår och har påstått att de strävar efter att göra Bolinder Strand attraktivt för bostäder bland annat Trygg stig hem från pendeltåg och centrum I översiktsplanen säger kommunen att "God belysning, särskilt på gångavsnitt mellan bostad och kommunikationer/centrum, ökar tryggheten". Vi ser inte att man i detaljplanen tagit hänsyn till detta. Oavsett om fler bostäder ska byggas i området eller inte vill vi att anpassningar i detaljplanen görs och krav ställs för att skapa en tryggare väg hem från pendeltåg och centrum. Redan idag känner sig boende i området inte trygga att gå hem från tåget kvällstid. Om området utökas med fler bostäder kommer inte tryggheten direkt öka utan det innebär att det måste ställas ännu högre krav på en trygg miljö, genom att renodla verksamheterna i de befintliga

18 (42) fabrikslokalerna. Vi ser inte några effekter av detta arbete då JM enbart verkar vänta på att få bygga mer bostäder istället för att utveckla lokalerna. Vi vill att kommunen börjar ställa krav på att verksamheterna i fabrikslokalerna utvecklas. Områdets lokaler är unika och med en rätt ägare och rätt verksamhet skulle mycket mer kunna hända i området. Trygg väg till skolan Många av barnen i området börjar komma upp i den åldern att de nu går i skolan. Vägen till skolan är idag ingen trygg väg. Vi vill att detaljplanen anpassas så att deras gång- och cykelväg till skolan blir så trygg som möjligt. Dagens fyrstoppskorsning vid entrén till området kan inte vara den tryggaste och säkraste lösningen för våra barn. Det borde finnas bättre alternativ och lösningar för den korsningen. Kommunen äger ingen mark i området och det finns därmed ingen allmän platsmark där en kommunallekplats kan anläggas, däremot finns det möjlighet till lekytor inom kvartersmark det blir då upp till varje fastighetsägare att bestämma utformningen. Området gränsar även till Görvälns naturreservat som möjliggör till lek och rekreation. På kommunens hemsida går det att hitta mer information om var exempelvis lekplatserna, bollplaner och idrottsplatserna finns samt cykelvägars sträckning. Eftersom granskningen endast gäller för område C är inte förskolan aktuell i detta skede. Vilken upplåtelseform bostäderna får styrs inte av detaljplanen. Däremot är det kommunens intention att ha en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Eftersom kommunen inte äger marken kan vi inte styra upplåtelseformen. Den gällande detaljplanen medger för område c idag parkering i två våningar och industri utan någon begränsning i höjd. Kommunstyrelseförvaltningen vill med detaljplaneprövning istället pröva bostäder för att få en bättre koppling till befintlig bebyggelse samt även begränsa våningsanatalet. Avståndet mellan befintlig och ny bebyggelse beräknas bli mellan meter vilket Kommunstyrelseförvaltningen bedömer som ett rimligt avstånd. Det finns även möjlighet till ny växtlighet mellan befintlig bebyggelse och planerad. Infarten till garaget är placerad där eftersom set bedöms som det bästa stället eftersom det är svårt att få till en bra infart från Fabriksvägen på grund av de stora höjdskillnaderna. Farthinder är inget som styrs i detaljplanen men en eventuell ombyggnad av Stellan Mörners väg med trafikdämpande åtgärder kan göras utifrån gällande detaljplan. Kommunen har i dagsläget inga planer på att bygga stadsnät. Kallhälls gård fick sommaren 2013 nya ägare, bygglov har sökts för att kunna renovera och bygga om gården till bostäder. som kommer ställas ut för granskning, vilket innebär att exempelvis gång- och cykeltrafiken kommer studeras vidare i det kommande arbetet.

19 (42) Övriga 20. Eva-Britt Vinje Vi kommer att få hus mitt emot, insyn, mindre ljus och vår utsikt mot kullen med natur försvinner helt. Troligen kommer det även att påverka värdet av lägenheten som är vår sista investering. Det känns inte kul att externa krafter kan ha sådan inverkan på livet och boende. Ett boende som vi älskar och som vi värdesätter väldigt högt. Bygget hos oss kommer också att medföra mer trafik på gatan- vilket är väldigt störande nattetid. Jag förstår att man måste bygga och jag kan se fördelar men det är så tråkigt när utsikten blir så starkt påverkad. Byggtrafiken kan regleras så att den inte sker på natten. Se även tidigare kommentar, nummer Sune Fredenberg Jag har bestämda invändningar mot den del av planen som avser område B enligt illustrationsplanen det vill säga byggnaderna söder om nuvarande Bolinder Port. Uppförs byggnaderna så som planerats kommer de att väsentligt begränsa utsikt och naturkontakt från delar av nuvarande bebyggelse. Den låga byggnad som benämns "gårdshuset" kommer att vara kringbyggd på tre sidor av höga byggnader. Jag vill därför yrka på att kommunen omprövar detaljplanen vad avser område B. som kommer ställas ut för granskning. I det kommande arbetet för område B kommer vi studera vidare de nya byggnadernas placering. 22. Johnny Andersson Då man får försämrad utsikt har man då rätt till någon ersättning/kompensation, då värdet på lägenheten sjunker? Vi hörde att det finns planer på att han som har Yamaha Center ev. ska sälja. Vad kommer hända där då? Ännu mer bostäder som tar bort än mer av utsikten? Hur ser samarbetet med SL ut? Tänker framförallt på den enda uppgång/utgång som nu finns vid Kallhälls station. Vid rusningstrafik är det så trångt där så det i princip blir stopp ibland när dels folk kommer från stan och folk som ska med en pendel möts i det trånga utrymmet. Hörde att det pratades om ett parkeringshus som skulle ligga utanför Bolinderområdet. Hoppas verkligen det stämmer. Om förskola ska byggas så hoppas jag ni bygger vid Maskinistvägen och ej neråt vattnet. Enligt översiktsplanen är Bolinder området markerat som ett område för bostäder och icke störande verksamheter. Det finns idag inget uppdrag för att planlägga för fler bostäder norr om befintlig bostadsbebyggelse. Kallhälls station kommer att byggas om i samband med utbyggnad av Mälarbanan. För mer information besök jarfalla.se och trafikverket.se

20 (42) Det är bara område C som är aktuellt för granskningsskedet. 23. Brf Entrétorget (Kartor och bilder finns bifogat till yttrandet, de visas inte här) Brf Entrétorgets är positiva till att det byggs fler bostäder i Bolinder Strand. Vi är dock kritiska till att de industribyggnader som idag är skyddade rivs, byggs om eller förändras till sin karaktär. Och negativa till är bl a intrånget i naturreservatet och att delar av byggnadskropparna enligt planförslaget kommer väldigt nära befintlig bebyggelse. Det senare påverkar även miljön (ljud och smuts) under den flera år långa byggnadsperioden. Lägre höjd och ett tiotal meter längre avstånd mellan byggnaderna kan göra en väsentlig skillnad för de berörda bostadsrättsföreningarna. Vi har i vårt yttrande presenterat en hel del förslag till lösningar för att kunna åstadkomma byggande av bostäder i vårt område men att samtidigt bevara områdets identitet, dess kulturhistoriska värden samt undvika intrång i naturreservatet. som kommer ställas ut för granskning. I det kommande arbetet för område A och B kommer vi titta närmare på bland annat placeringen av de nya husen, byggnadernas utformning, trafiken med mera 24. Brf Bolinder port Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Bolinder Port inkommer inte med eget yttrande över förslaget till detaljplan, men hänvisar till det yttrande som lämnas av föreningsmedlemmarnas samrådsgrupp och enskilda medlemmar i Brf Bolinder Port. Synpunkten noteras 25. Henrik Wallster För att få ner höjd och omfattning på byggnationen bör kommunen och JM i någon mån sänka sina krav på antalet lägenheter. Har pratat länge med arkitekten och han föreslog en flytt av första höghusdelen utmed Godsvägen till mitten av den tilltänkta huskroppen vid öppningen med trapp, vilket tidigare varit en ide man pratat om. Detta påverkar i sin tur inte antalet lägenheter i den delen och kommer dessutom medföra att det blir mer luft mot Bolinder port och Entretorget. Dessutom att ta bort två våningar på den huskropp (A) som skall byggas på och göra en liknande lösning som i kvarter C helt i fasadtegel, vilket kommer att estetiskt mer harmoniera med de gamla fabriksbyggnaderna och dessutom rädda sjöutsikten. När det gäller öppningen för genomfart av trafik, i huskropp A, bör den enbart vara avsedd för gångtrafikanter. En annan synpunkt, gällande dagiset, är att man i stället anlägger det där vägar ej behöver korsas vilket enligt nuvarande förslag måste göras för att nå pulkabacke, bad och natur. Ett förslag är att placera det någonstans vid Hanna Nilssons väg där närhet finns till ovan nämnda lekplatser.

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret September 2009 Karin Norlander, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-24 Hur samrådet har bedrivits Samråd med normalt planförfarande enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Victor Zakrisson, Planarkitekt 0221-252 92 victor.zakrisson@koping.se Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRINGAR

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun

KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun 2014-10-10 1 (6) Dnr Kst 2009/96 Detaljplan för KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun UTLÅTANDE Detaljplan för Källtorpsvägen/Ulvsättravägen, fastigheten Kallhäll

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-01-29 Diarienummer BUN-2012-1621.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen,

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Beräkning av trafikbuller- Detaljplan för Plåtslagaren 38 m.fl.

Beräkning av trafikbuller- Detaljplan för Plåtslagaren 38 m.fl. Beräkning av trafikbuller- Detaljplan för Plåtslagaren 38 m.fl. Stadsbyggnadsavdelningen 2016-05-10 1- Sammanfattning En översiktlig bullerbräkning inom området visar att norra delen av planområdet, längs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Detaljplan för i huvudsak bostäder.

Detaljplan för i huvudsak bostäder. Checklista för behovbedömning Komplexa detaljplaner 1 (7) Datum: 2016-11-27 Dnr.:KS.2016.0766 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Stora Allén del av Östermalm 1:1 m.m. Beskrivning Typ av plan: Beskriv befintliga

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE Granskningshandling 2015-12-01 Dnr: 2014-0331 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Här redovisas yttranden inkomna under samrådstiden. DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad

Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-01-31 Charlotte Richardsson DNR 292/2004-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad Handlingar

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer