UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD"

Transkript

1 UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

2 BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor kring externhandelns expansion och man upplevde att samverkan kring frågorna inte fungerade som det borde. Fastighetsägarna GFR fick därför uppdraget att genomföra en genomlysning, analys och föreslå en färdriktning för det fortsatta arbetet. Målsättningen med arbetet bakom denna rapport var att formulera möjligheter kring en rad framtidsfrågor: Hur rustar vi Falkenberg som handelscentrum för att möta framtidens krav? Hur hanterar vi stadskärnan för att möta framtiden med en fungerande balans av handeln i innerstaden och externhandeln? Hur organiserar vi oss och vilka arbetssätt behövs i framtiden? Svaret på frågorna valde vi att inte ta fram enbart i en traditionell utredning då många av svaren har aktörerna i Falkenberg själva. Vår rapport bygger på två delar. Den ena blir att vi genom traditionellt utredande som tar fram en del av beslutsunderlaget. Den andra delen, kanske den viktigaste, är den delen som genom vårens samverkan och seminarier vaskat fram och tydliggjort utvecklingsmöjligheter som hittills varit outvecklade eller dolda. Arbetet genomfördes under hösten 2012 och våren 2013 i följande steg: Steg 1 - Nulägesanalys Vi tog fram ett underlag för att beskriva Falkenbergs nuvarande position och status som underlag till diskussionerna: - Marknadsundersökning - Inventering av den fysiska miljön - Analys statistiskt nuläge Steg 2 - Utvecklingsseminarier Vi genomförde fyra seminarier/workshops och ett frukostmöte med tema handelsutveckling i syfte att öka kunskapsnivå, finna utvecklingsmöjligheter samt förankra framtida åtgärder. Vi började våra seminarier med ett brett perspektiv för att avsluta med diskussioner kring direkt operativa frågor och dess genomförande. Steg 3 - Rapportering och start på det fortsatta arbetet De förslag som diskuterades fram under seminarierna ligger till grund för analys och förslag i denna slutrapport, tillsammans med våra egna slutsatser. De övergripande förslagen i denna rapport diskuterades under seminarierna den 5 juni, varpå denna rapport fått sin slutliga form. STATUS FALKENBERG Falkenbergs kommun har ett högt handelsindex enligt Handelns Utredningsinstitut. Index för dagligvaror låg 2011 på 162 och sällanköp på 375. Kommunen omsatta totalt 2,1 mrd kronor avseende dagligvaror och 4,6 mrd kronor avseende sällanköpsvaror. Total handelsomsättning låg på 6,7 mrd kronor. Dessa siffror ska sättas i ljuset av att Gekås i Ullared 2012 omsatte 4,3 mrd kronor. Alltså stod Ullared för två tredjedelar delar av all handel i kommunen. En mer exakt beräkning måste göras i traditionell handelsutredning för att kunna fastställa omsättning på Falkenbergs innerstad och övriga handelsområden. Denna uppgift saknas i den handelsutredning som Falkenbergs kommun upphandlade under Siffrorna ger dock vid handen att index sannolikt inte når upp till 100 om Gekås räknas bort. Allt talar för att staden inte har den attraktivitet som den borde och att det finns ett teoretiskt utrymme för att öka handelsomsättningen i innerstaden. 2

3 Medborgarenkät Hösten 2012 fick Mind Network i uppdrag att skicka ut en enkät till boende i Falkenbergs kommun för att kartlägga handelsvanorna. Drygt 700 brevsvar kom in. Till denna rapport biläggs en detaljerad redovisning av svaren. Här följer några intressanta lärdomar från undersökningen. Undersökningen visar tydligt vad falkenbergsbon tänker på när frågan ställs vad en levande stad betyder. Det är liv, rörelse, butiker, caféer, restauranger, torghandel men det är också tomma lokaler dåliga parkeringslösningar. Falkenberg lever inte riktigt upp till förväntningarna, man åker gärna till Halmstad Varberg, Göteborg och Ullared för att handla. 54 procent av befolkningen handlar dock vanligtvis sina inköp beträffande sällanköp i Falkenberg. 90 procent handlar sina livsmedel i Falkenberg. Undersökningen ger vid handen en viktig aspekt - besökaren stannar förhållandevis kort tid i Falkenberg vid sitt handelsbesök. Man stannar bara lite drygt 1,5 timme i staden när man ska handla. Det skiljer inte mycket på vardag och helgbesöket, tiden är den samma. Här finns en tydlig möjlighet att få besökaren stanna längre. Verktyg kan vara att, inte bara etablera nya verksamheter, utan också lyfta fram och tydliggöra befintligt utbud. Vi ser också att en del av falkenbergarna undviker att handla i Falkenberg. 22 procent uppger att de undviker att handla i Falkenbergs centrum, bland annat på grund av dåligt utbud av butiker, dåliga parkeringsmöjligheter, tråkiga gator och torg samt dåliga öppettider. Falkenberg får ett medelbetyg avseende total intrycket, 5,1 på en 9-gradig skala. Anmärkningsvärt är dock att man inte ser att Falkenbergs centrum förändrats något de senaste åren. Sammanfattningsvis konstateras: Falkenbergaren är inte nöjd med utbudet. Man anser att det bör förstärkas med fler branscher, fler butiker och kedjor. Man saknar mysfaktorn. Det verkar som man mer använder Falkenbergs centrum för servicens skull, inte primärt för shopping upplevelsen. Man stannar väldigt kort tid i staden vid besöket. Utbudet och tillgängligheten är inte tillräckligt attraktivt för att spendera mer tid än nödvändigt. Man upplever parkeringsmöjligheterna dåliga. Besökarservicen får över lag dåligt betyg, framförallt saknar man toaletter. Hela undersökningsresultatet presenteras i bilaga till denna rapport. ÅTGÄRDSFÖRSLAG FRÅN VÅRENS SEMINARIER Under höstens seminarier utkristalliserades ett antal tydliga åtgärdsområden där vi sorterade in de olika åtgärdsförslagen. Här följer en sammanfattning av dessa förslag sorterade under respektive åtgärdsområde, en längre dokumentation finns i bilaga. Utbud, mix och profil Utbudet bör förstärkas med fler branscher, fler butiker och kedjor. Öka mysfaktorn Nya mötesplatser Lyfta fram de unika butikerna. Ta vara på årstiderna. Sommarbesökaren ska återkomma vid andra tider. Central lekplats för barnen och som mötesplats för föräldrar. Butikerna kan bli bättre på att anpassa sitt utbud mot marknaden. Bättre utbud och mer anpassat mot familjer och barn. Ungdomens stad - en stad där ungdomar trivs så att de återvänder efter studier. Utnyttja Rådhustorget för uteserveringar. Fler moderna butiksytor. Fysiska miljöförbättringar Utveckla Vallarna Utnyttja närheten till Ätran. Fler bostäder i centrum. Förtäta staden och skapa attraktiva miljöer där människor rör sig. Idag för många trista och döda områden och ytor. Belysningen viktig. Även dekorationsbelysning, exempelvis belysta broar. Utveckla Stortorget. Krog i rådhuset skapa ett matens hus. Gör Ågatan till gågata och mötesplats Kommunhuset måste göras mer levande för att binda ihop staden och skapa mer liv. Fler spännande verksamheter i gatuplan i citys ytterkant. Fler ungdomsbostäder Utveckla Gamla Staden Tillgänglighet Gemensamma och längre öppettider. Utveckla gågator, bilfritt i innerstaden så man kan promenera fritt 3

4 Stärk andra kommunikationsslag än bilen, exempelvis genom gratis lånecyklar Skapa attraktiva stråk med tydliga målpunkter. Bra kommunikationer och promenadvägar centrum-skrea Strand Bro över Ätran mellan Grand och Vallarna. P-skiva? Inga P-vakter utan ambassadörer. Ett cykelvänligare centrum önskvärt. Ändra enkelriktningen på Nygatan. Tillgänglighet till stadens butiker viktigt, balansen mellan bilfritt och bilens framkomlighet måste hittas. Information och kommunikation Tydligare skyltning av verksamheter och parkering Bra marknadsföring av befintligt utbud på exempelvis hotell och Strandbaden Bättre och tydligare marknadsföring av varumärket Falkenberg Stor infotavla vid E6:an Vi måste våga! ANALYS UTIFRÅN FALKENBERGS NULÄGE Övergripande planering En livfull stadskärna är av största vikt för en kommun och region. Vi bedömer ofta hela kommunen utifrån stadskärnans utseende både som besökare eller när vi väljer bostadsort. Stadskärnan är motorn för stadens handel och tillväxt. Det är därför av största vikt att staden planeras utifrån detta. Externhandeln är beroende av en attraktiv stadskärna och måste därför placeras och dimensioneras utifrån dessa förutsättningar. Översiktsplaner och handelsstrategier måste därför eftersträva en balans mellan city och externhandeln. Shopping etableras i city och volymhandel placeras i sammanhållna och tillgängliga externa lägen. Externhandeln är viktigt för stadens attraktivitet. När kommunen väljer att släppa fram och utveckla externhandeln ser vi två faktorer som är avgörande för långsiktig utveckling. Det första är att inte handel av citykaraktär tillåts att etablera utan för stadskärnan. Det skulle slå sönder förutsättningarna för handeln och karaktären på innerstaden. Det andra är att motsvarande satsningar på externa handelsområden måste följas av lika omfattande satsningar i innerstaden. Detta för att vidmakthålla den så viktiga balansen mellan innerstaden och externhandeln. Kommunen måste därför när det gäller alla handelsetableringsfrågor vara tydlig, denna uppdelning cityhandel och externhandel måste upprätthållas både kort- och långsiktigt. En handelspolicy tillsammans med översiktsplanen är viktiga verktyg som anger färdriktningen. Falkenberg och bilen Det är lätt, utifrån ett utomperspektiv, att konstatera att bilen står i främsta rummet i Falkenberg. Biltrafiken tillåts in på minsta gata och staden präglas av en total avsaknad av bilfria mötesplatser. Ätran passerar innerstaden och områdena i dess kanter utnyttjas idag för uppställning av bilar. Falkenberg har heller inga gågator eller andra torg där stillhet råder av den karaktär som enbart utebliven fordonstrafik kan skapa. Även i vår attitydundersökning slår parkeringsfrågan igenom. Trots att bilen kan köras fram överallt så uppger besökaren att det är svårt att hitta p-plats. Något helhetstänk beträffande hänvisning och p-avgifter är svårt att uppfatta. Det saknas hänvisningsskyltning och tarifferna styr inte korttidsparkering mot city och långtidsparkering lite längre ut. Förväntningen på var du ska hitta en plats för din bil, bygger alltså på att du ska kunna köra fram bilen till varje butik. Vi har dock svårt att se att det saknas parkeringsplatser. Bristen på parkeringsplatser är därför sannolikt ett upplevt problem. Det handlar mer om attityd och bristande information kring parkeringsfrågan. De så kallade nyttokorten som går att köpa av Falkenbergs kommun och berättigar till generösa parkeringsregler, förstärker den redan dåliga parkeringsattityden och minskar omsättningen på parkeringsplatserna i de mesta attraktiva lägena. De fysiska förutsättningarna skapar heller inte något strosa runt-beteende, de lugna, trivsamma och bilfria miljöer och mötesplatser som möjliggör detta, hittar vi inte i Falkenberg. Detta bekräftas av undersökningen och diskussionerna under seminarierna; mysfaktorn saknas i Falkenbergs innerstad. Handelsstråken idag Handelns omstruktureringar har skapat förändrade förutsättningar även i Falkenberg. En del av handeln som vi hittade i innerstaden för har försvunnit eller ometablerat till externa lägen. Livsmedel är en sådan bransch som sett förutsättningarna förändras radikalt. Livsmedelskedjorna har flyttat till externa lägen. När butiker har omlokaliserats är det inte säkert att en annan butik tagit över lokalen. Vi ser flera 4

5 exempel på att andra typer av verksamheter har etablerat i butikslägen, ex vis mäklare och servicekontor. Därför upplevs utbudet spretigt och det blir svårt att få en översikt över alla trevliga butiker, caféer och restauranger i staden. Det är viktigt, speciellt för en stad av Falkenbergs storlek, att stadskärnan är tätt och sammanhållen så att utbudet upplevs intressant. Denna fråga har också diskuterats under höstens seminarier där man lyft fram behovet av att arbeta med stråken i Falkenberg. Följande bild åskådliggör situationen idag: Handelsstråken i Falkenberg 2013 fokus på organisation och samverkan. Framgången i processen avgörs inte i första hand vilka fysiska åtgärder som genomförs utan sättet man på vilket man bygger samverkansprocessen. Detta skapar delaktighet, synergier och möjliggör att nya idéer lyfts fram och utvecklas. Därför kommer våra förslagna åtgärder, i mångt och mycket, fokusera på arbetssätt och organisation. Vi ser också ett behov av att kommunen synliggör och tydliggör sin vision och ambition med stadskärnan. Det skulle skapa tydligare spelregler och möjliggöra för övriga aktörer, både fastighetsägare och näringsidkare, att satsa och utveckla effektivt i både innerstaden och i externtområden. För att få investerare att bygga och investera är detta en nödvändighet. Mörkgrön = Upplevda huvudstråk för handel, mode, konfektion och skor Lila = Utvecklingsbart till tydligt huvudstråk Gul = Stråk med tydliga utvecklingsmöjligheter Röd = Möjligt restaurangstråk med utvecklingsmöjligheter Ljusgrön = Stråk med service och ärendebetonad handel Blå = Del av torgyta att använda för café och servering Samverkan och helhetssyn En av anledningarna till uppkomsten av detta projekt var att parterna såg ett behov av både nya arbetssätt och nya verktyg för samverkan. Man upplevde att man haft för stort fokus på enbart marknadsföringen och därmed tappat helhetsarbetet. Man såg att bristerna i den fysiska miljön och utbudet behövde stärkas för att förbättra konkurrensförmågan. För att gå vidare med utvecklingen av innerstaden krävs därför inte bara fysiska åtgärder utan även ett UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårens seminarier gav en omfattande lista på åtgärdsförslag, enligt ovan. Dessa förslag har legat till grund för rapportens åtgärdsförslag och slutrapportering. Följande åtgärder ser vi som angelägna för att kunna lyfta staden, nå mål och vision, samt skapa möjligheter för att i framtiden kunna fortsätta stadsutvecklingen. Det gäller att så längt som möjligt framtidssäkra arbetet. Åtgärdsförslagen ska ses som uppslag för det operativa arbetet i de olika arbetsgrupperna. Mer om genomförandet senare, först följer områden där vi ser utvecklingsmöjligheter: Åtgärder i den fysiska miljön Seminarierna har satt fokus på både brister och möjligheter i innerstaden. Utbudet i Falkenberg behöver förtätas för att upplevas starkare. Handelsstråken behöver utvecklas för att skapa tydlighet för besökaren. Utbudet behöver förstärkas och positioneras mot externhandel och konkurrerande städer. En etableringsstrategi bör därför tas fram där handelsutredningen och handelspolicy är användbara verktyg. Etableringsstrategins huvudrubriker kan vara: Stråkbildning Verksamhetskluster, exempelvis caféer kring torg och konfektion i de centrala delarna Utbud, mix och profil, nyetablering och ometablering av verksamheter Utveckling av enskilda stråk enligt stråkkartan Långsiktigt knyta innerstaden närmare Ätran Ansvarfördelning av det strategiska och operativa arbetet 5

6 Vem jobbar med den fysiska miljön? Fastighetsägarnätverket är ett forum för fysisk utveckling som fungerar idag. Hittills ingår fastighetsägare tillsammans med näringslivschefen. När uppgifterna breddas utifrån detta projekt finns också planer på ett bredare deltagande av fler aktörer. Samarbetet med kommunen bör också utökas och tydliggöras. Inom ramen för detta projekt, har den samlade synen på utvecklingen blivit tydlig. Fastighetsägarnätverket får därmed ett tydligare mandat med att arbeta och driva på den fysiska utvecklingen, etablering och skapandet av nya attraktiva mötesplatser. Vi ser också att det på detaljnivå, finns underlag i den av Niras presenterade handelsutredningen som kan ligga till grund för Fastighetsägarnätverket och kommunens arbete. Men på detaljnivå är det endast de operativa aktörerna som kan besluta om genomförandet i detalj. Därför är det viktigt att det fortsatta arbetet inom befintliga och nya arbetsgrupper själva får besluta om genomförandet. Den övergripande visionen och färdriktningen som bildar basen för arbetet, är tydlig och finns dokumenterad här genom marknadsundersökning, workshops och våra analyser. Parkering och tillgänglighet Marknadsundersökningen och diskussionerna under våra seminarier har tydligt visat på ett utbrett missnöje med parkeringsfunktionen i Falkenberg. Vi våra besök har vi också konstaterat att styrverktygen inte fungerar; det är bilar överallt och rörligheten upplevs låg. Dock verkar det inte finnas ont om parkeringsplatser, problematiken kring parkeringen verkar vara ett upplevt problem. Vi ser följande problem med dagens funktion: Rörligheten på de mest centralt belägna parkeringsplatserna är för låg. En större tidsdifferentiering mellan centrala platser och mer perifera platser skulle fördela bilarna bättre utifrån ett handelstillgänglighetsperspektiv. Arbetar man i city kan man fördel ställa lite längre ut till förmån för de som kortvarigt besöker innerstaden. Hänvisningsskyltning saknas nästan helt. Endast skyltar till centrala p-hus finns. Hänvisningsskyltning behöver startas redan vid infarten till staden. Betalningssystemen är inte fullt utvecklade. Bekvämare lösningar underlättar och möjliggör längre besökstid. De så kallade nyttokorten bidrar till den låga rörligheten. Många utnyttjar sannolikt kortet och långtidsparkerar på bästa platserna avsedda för besökaren. Nyttokorten bidrar till den redan dåliga attityden till stadens parkeringsmöjligheter som egentligen är betydligt bättre än vad folkmun gör gällande. Den viktigaste frågan i sammanhanget är dock upplevelsen av att bilarna har företrädesrätt till staden alla gator och torg. Falkenberg saknar helt bilfria mötesplatser. En anledning varför besökaren stannar så kort tid i innerstaden hittar vi antagligen här. Man tar med sig bilen så långt det går och tappar därför möjligheten och viljan att nyttja staden som mötesplats istället för enbart uppställningsplats för bilen. Vem jobbar med parkering och tillgänglighet? Detta är en fråga som ägs av kommunen, dock i samarbete med de privata fastighetsägare som äger ett par parkeringshus. Kommunen måste ta ett helhetsgrepp med ett strategiskt tänk kring hänvisning och information, taxor och dess differentiering. Frågan är av fundamental betydelse då attityden bland befolkningen är negativ och hämmar utvecklingen. En genomtänkt och kommunicerad lösning skulle på sikt skapa bättre förutsättningar. Frågan kräver dessutom inga omfattande lösningar för att ge positiv effekt. Handelns utveckling Det finns en stor enighet kring handelns brister idag, det har vi sett i marknadsundersökning och vid seminarierna. Handeln behöver koncentreras om mitten i innerstaden och förstärkas med nya aktörer. Det finns också en stor potential i att utveckla redan befintliga verksamheter. Vi tänker då på ett uttalat behov av bättre lämpade lokaler i bättre lägen. Vi ser också att handelns samarbetsförmåga inte riktigt lever upp till behovet av samverkan idag. Man har svårt att enas om det operativa marknadsföringsarbetet, vilket skapar en lägre genomförandeförmåga för centrumledaren som uttalat behov av en organisationsförnyelse. Vi ser också en fara i att felriktad handelsstrategi på kommunalnivå kan led till en ogynnsam utveckling av externhandeln. Staden är och ska vara den primära etableringsplatsen för handeln. Saknas tydliga spelregler kan detta leda till att handeln etablerar på, för kommunen, mindre lyckade ställen. Det är viktigt för 6

7 den totala attraktiviteten att balans mellan cityhandeln och externhandeln upprätthålls. Här måste kommunen bli tydligare och markera färdriktning och vision. För att nå framgång med innerstaden på en etableringsplan upprättas. Utbudets mix och profilen behöver förnyas. Detta arbete bör ta sin utgångspunkt i stråkkarten enligt tidigare. Denna karta är förankrad och genomlyst och visar tydligt på utvecklingsmöjligheter sprungna ur våra seminarier. En etableringsplan är en förutsättning för att utnyttja lokaliseringsmöjligheterna bättre och skapa lokaler för nyetableringar. Vem jobbar med handelns utveckling? Innerstadsföreningen arbetar med utveckling och marknadsföring idag. Engagemanget bland handlarna upplevs av många som sviktande. En bättre genomförandekultur behöver byggas. Vi föreslår därför att en ny bredare arbetsgrupp för handelns utveckling bildas. Denna grupp kan fungera vid sidan av den marknadsföringsgrupp som redan finns, men denna grupp skulle ges ett mer strategiskt fokus. Viktiga frågor för denna grupp skulle vara mål och vision med arbetet, organisationsutveckling och att genomföra åtgärder i syfte att utveckla verksamheterna i staden. Här skulle också frågor och mandatet för att utveckla stadens värdskap hamna. Viktigt att stadens verksamheter tar sin dela av svaret och är delaktiga i arbetet. Kommunen har planmonopol och därför vilar ansvaret tungt på dem. Kommunen kan, inte enbart genom översiktsplan och handelspolicy, utan även genom sitt engagemang skapa förutsättningar för en expansiv handel i kommunen. Vi ser nu en tydlig vilja från kommunens sida att agera på ett tydligt sätt för att stärka handeln totalt och inte minst innerstadens funktion. SAMMANFATTNING Vi har under vårt arbete kunnat fastslå både möjligheter och hinder för utveckling. Vissa åtgärder ser vi dock som nödvändiga att komma till rätta med. Vissa frågor är svårare än andra att åtgärda snabbt. Öppettider i butikerna och attityder kring bilar och parkering till exempel. Alla frågor måste dock lösas över tiden för att innerstaden ska kunna utvecklas. En sak är dock viktigast för att både handeln i Falkenberg och innerstaden ska kunna utvecklas och det är ett tydligt kommunalt ställningstagande angående externhandeln. Falkenberg är inte tillräckligt stort för att kunna bära en externhandel av köpcentrumkaraktär, det skulle urholka förutsättningar för handeln och stadens attraktivitet. Det måste därför finnas tydliga spelregler som reglerar att handeln av volymkaraktär ska vara utanför stadskärnan och shopping i innerstaden. Utan detta ställningstagande ser vi inte att villkoren för befintlig handel och tilltänkta nyetableringar kommer att vara tillräckligt starka för tillväxt och utveckling. Vi ser att det är nödvändigt att skapa bilfria miljöer för att staden ska attrahera dagens besökare och morgondagens mer urbana Falkenbergsbor. Avgörande för detta är att lyfta bort biltrafiken på vissa gator och skapa bilfria miljöer som främjar attraktivitet och handel. Parkering är också en stötesten. Dagens lösning fungerar inte optimalt och Falkenberg måste hitta en helhetslösning för innerstadens parkering tillsammans med en anpassad och differentierad p-taxa. Detta är nödvändigt för att underlätta för besökaren att hitta en parkeringsplats och för att få rotation på de mest attraktiva platserna i centrum. Detta arbete bör påbörjas omgående. Processen kring stadsutvecklingen har inte nått den mognad i Falkenberg som är nödvändig för de mest genomgripande åtgärderna. Därför har vårt arbete haft ett tydligt fokus på att utveckla samverkansformerna och skapa förutsättningar för en organisation där ansvar och fördelning av utvecklingsåtgärderna framgår. Detta arbete har påbörjats då en centrumgrupp nu håller på att bildas, mer om detta nedan. Prioriterade åtgärder för denna grupp hittar vi inom områdena parkering, stråkbyggnad och etablering. Här följer en lista på övergripande framgångsfaktorer inför det fortsatta arbetet: Arbetet måste ha ett tydligt fokus på samverkansformer och genomförandet. Viktigt att aktörerna och arbetsgrupper kommer igång och arbetar med utgångspunkt från de åtgärder som tidigare redovisats. Rapportens åtgärdsförslag är sprungna uranalyser och seminarier och är till sin karaktär redan förankrade. Inledningsvis bör en handlingsplan upprättas utifrån hösten och vårens arbete. De förslag som finns i detta dokument är redan förankrade och realistiska. Handlingsplanen måste tidsättas. 7

8 Viktigt att det arbetsgrupper som tillsätts får en bred sammansättning. Även de kommunalt ägda frågorna kring stadens utveckling måste beredas i samverkan med övriga aktörer. Utvärdering och erfarenhetsåterkoppling bör ges plats i handlingsplanen. Kommunikationen viktig för att synliggöra alla osynliga insatser och för att tydliggöra färdriktningen. Initialt får fastighetsägarnätverket fungera som referensgrupp för det fortsatta arbetet. När arbetet påbörjas och organisationen blir tydlig bör referensgruppsfrågan tas upp för förnyad diskussion. Centrumledaren bör ges mandat att samordna handlingsplaner och kommunikation kring projektet. NU FORTSÄTTER ARBETET Grunden lades under seminarierna hösten 2012 och våren Ett steg är färdigställandet av denna rapport vars syfte är att dokumentera seminariernas förslag och synpunkter samt, inte minst, fungera som verktyg för de aktörer och arbetsgrupper som nu fortsätter arbetet. Nu återstår att ta fram detaljerade åtgärdsförslag och genomföra dessa. Under april och maj månad har ett arbete genomförts av de samverkande aktörerna vilket resulterat i att en centrumgrupp har bildats. Denna grupp beslutades och bildades vid ett möte 14 maj där representanter från Falkenbergs kommun, kommunstyrelsen, det nybildade destinationsbolaget, Innerstadsföreningen och fastighetsägarnätverket deltog. Det är också dessa parter, vars representanter nu bildar centrumgruppen. Sammankallande för gruppen blir planarkitekt Johan Risholm, Falkenbergs kommun. Detta innebär att kommunen avsätter resurser för att genomföra åtgärder i stadskärnan. Centrumgruppen kommer att ha sitt första möte innan sommaren. Centrumgruppen blir också ett forum för parterna att fortdeles diskutera utvecklingsmöjligheter. Första steget blir dock att genomföra angelägna och föreslagna åtgärder ur detta projekt. De åtgärdes som mötet ansåg prioriterade var parkeringshänvisning och taxor samt att undersöka möjligheter till serveringar nära Ätran för att påbörja arbetet med att knyta staden närmare vattnet. Gruppen arbete kommer att presenteras vidare och avrapporteras vid höstens möten. I och med bildande av centrumgruppen startar således det operativa arbetet med att utveckla och förnya Falkenbergs innerstad. Tack vara alla deltagares engagemang och idéer blir det nu möjligt att skapa förändring. Ingen enskild aktör kan ensam ta ansvar för utvecklingsarbetet, därför gör vi det nu tillsammans. Men alla måste bidra och ta sin del i ansvaret för det fortsatta arbetet. Det är allas arbete i stort och smått som tillsammans skapar förändringen. Nu finns det förutsättningar för att nå resultat, nu börjar resan mot en förnyad innerstad i Falkenberg. VI SOM ARBETADE MED UTREDNINGEN Rudolf Antoni, utredare och biträdande näringspolitisk chef Rudolf har en bakgrund som undersökningsledare och analytiker på SOM-institutet på Göteborgs Universitet med inriktning på livsstil, städers attraktivitet och tillväxtfaktorer. Som utredare på Fastighetsägarna GFR ansvarar Rudolf för ett brett register av analytisk verksamhet, från ren marknadsanalys till attitydmätningar och bearbetning av demografisk statistik. Rudolf ingår i Svenska Stadskärnors ledningsgrupp och ansvarar även för Svenska Stadskärnors forskningsråd. Tomas Kruth, projektledare orts- och stadsutveckling Tomas har, sedan mitten av 90-talet arbetat som centrumutvecklare inom stadskärnor, gallerior och köpcentrum, exempelvis A6 Center i Jönköping. Sedan början av 2003 även som konsult i eget bolag med föreläsningar, utredningar och utbildning inom branschen. Tomas arbetade under många år som samordnare förutbildningen inom centrumfunktion som gavs av Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tomas arbetar sedan 2008 för Fastighetsägarna GFR med orts- och stadsutveckling. Tomas ansvarar för utbildningen Urban Centre Management och ingår i Svenska Stadskärnors ledningsgrupp sedan våren Bilaga Marknadsundersökning 8

9 Utdelningsadress: Box 53081, Göteborg Besöksadress: Vasagatan 45, Göteborg Telefon: Fax: E-post:

MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025

MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025 MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025 BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Målsättningen med arbetet bakom denna rapport var att formulera möjligheter kring en rad framtidsfrågor: Hur rustar vi Varberg

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Stadskärnan, en viktig del av ANSÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 2013

Stadskärnan, en viktig del av ANSÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 2013 VARBERG ANSÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 2013 Stadskärnan, en viktig del av VARBERGS VARUMÄRKE Ett innehållsrikt, trivsamt och väl fungerande centrum är förutsättningen för en attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Antaget av kommunstyrelsen 2012-09-04, 224 Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Ida Andersson,

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport Handelskraft Skövde Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011 Slutrapport Projektets tack Ordförande, projektledare och deltagare i Handelskraft önskar med denna slutrapport

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012 Uppdrag: 232255, Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN Erbjudande till medlemmar SEMINARIEINBJUDAN i föreningen Centrumutvecklare Seminar Design Group välkomnar till 2013-års forum för dig som arbetar med handel, handelsfastigheter, stadskärnor och stadsdelscentrum

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer