Metodik och metodbeskrivning för EDI införande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik och metodbeskrivning för EDI införande"

Transkript

1 Metodik och metodbeskrivning för EDI införande VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN mellan VBS (VerksamhetsBaserade System) av: Birgit Norén, aktuell tillhörighet: FMV:Electro:InfoSyst Thomas Wahlqvist, aktuell tillhörighet: EDI Constructions AB Norén & Wahlqvist

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Allmänt 1.3 Uppgift 1.4 Syfte 1.5 Arbetsgruppens sammansättning 2. EDI-SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1 Standardisering 2.2 EDI-samverkan mellan VBS:er 2.3 Avtalade informationsutbyten 2.4 Gemensam tolkning av begrepp i förstudiefasen 2.5 Logiska och semantiska strukturer i implementeringsfasen. 2.6 Överblick, kontroll och styrningsmöjligheter i förvaltningsfasen. 3. FÖRSTUDIEFASENS PROBLEM 3.1 Funktionella meddelanden och begrepp 3.2 EDIFACT en transportsträcka 3.3 Meddelandestandard och tillämpningsanvisningar 3.4 Subset eller standardavvikelse 4. IMPLEMENTERINGENS PROBLEM 4.1 Dataklasser 4.2 Implicit och explicit decimalseparator 4.3 Null och noll 4.4 Synonymer och alias 4.5 Precision och sort 4.6 Förekomst 5. FÖRVALTNINGENS PROBLEM 5.1 Spårbarhet Borttappade filer Borttappade meddelande Borttappade datauppgifter 5.2 Arkivering 5.3 Nya meddelandeversioner 5.4 Nya meddelanden 6. RUBRIKER I BEGREPPSTABELL BILAGA 1 TABELL/MALL BILAGA 2 EXEMPEL PÅ EXTRAKT UR TABELL/MALL 2

3 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Kunskap, verktyg och metoder för utvecklingen av EDIFACT har sedan 80-talet har varit relaterade till själva standardutvecklingen. Presentationer och utbildningar har varit relaterade till standardiseringsarbetets inriktning på utveckling. Exempelvis EDIFACT-meddelandets samt segments och kompositers (sammansatta dataelement) eller elements form, maximala längd och förekomst. Metodik och metoder för att tillämpa EDI har varit och är fortfarande starkt eftersatt. Denna rapport är ett bidrag till ett kulturarv kring tillämpning av EDI. 1.2 Allmänt I föreliggande rapport redovisas ett verksamhetsgränssnitt för EDIFACTmeddelandetillämpning/mall som beskriver avtalat informationsutbyte mellan VBS:er. Vi har belyst tillämpningen av EDI med avseende på förstudie-, implementerings- och förvaltningsfasen med tonvikt på verksamhetsgränssnittet. Verksamhetsgränssnittet, i form av en begreppstabell, beskriver samverkan mellan avsändande respektive mottagande VBS och bidrar bl a till att skapa överblick avseende givna termers innebörd (tolkning) i såväl bakomliggande ADB-system som inom aktuellt verksamhetsområde. Olika kategorier av befattningshavare har olika ansvarsområden och därmed olika möjligheter att fylla i uppgifter om avtalat informationsutbyte. Termens eventuella representation i ADB-system fylls t ex i av de som ansvarar för systemförvaltningen emedan övriga uppgifter exempelvis fylls i av andra kategorier av befattningshavare. EDIFACT-meddelandetillämpning är anpassningsbar, lätt att anpassa till nya krav. Sålunda kan nya uppgifter läggas till i tabellen alltefter som nya behov identifieras. Ett nytt krav kan innebära alltifrån att nya uppgifter om en term läggs till, till att en ny kolumn läggs till i existerande tabell eller att existerande tabell delas upp i ett antal tabeller som är relaterade till varandra (en katalog/ett tabellverk). Genom att vi har använt ett kalkylprogram, (Excel) för att framställa tabellen, kan urval av lämpliga kolumner göras vid presentation av denna tabell. Man kan för att förenkla urvalsförfarandet makroprogrammera fram automatiska växlingar. För närvarande finns två presentationssätt. 1.3 Uppgift Uppgiften har varit att ta fram verktyg för att fastställa information i gränssnittet mot EDIkonverterare med avseende på datakvalitet och kvantitet för överföring mellan två VBS. Vad två VBS behöver veta om varandra är händelser, åtgärder och begrepp. Vi har i denna utgåva koncentrerat oss på mallen för att beskriva begrepp. Vi avser att under hösten 1995 komma med förslag på lösning för mallar avseende händelser och åtgärder. 3

4 Verksamhetsgränssnittets tabell, är uppdelad i tre grupper av kolumnrubriker relaterade till: AVSÄNDANDE VBS, CAMA respektive MOTTAGANDE VBS. För att ytterligare tydliggöra innebörden av verksamhetsgränssnittets olika begrepp följer en definition och ett regelverk för hur tabellerna bör utnyttjas i bilaga 1 och Syfte Begreppstabellen syftar till att dels tydliggöra förekomsten av tvetydigheter och avvikelser mellan parternas VBS, så att man kan eliminera flertalet missförstånd och belysa avvikelser från branschstandard såväl som EDI-parts krav. Denna skrift syftar också till att motivera användandet av det framtagna verksamhetsgränsnittet, begreppstabellen. 1.5 Arbetsgruppens sammansättning Birgit Norén, Thomas Wahlqvist, aktuell tillhörighet FMV:Electro:InfoSyst aktuell tillhörighet EDI Constructions AB 4

5 2. EDI-SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1. Standardisering Vad vore man idag om man inte uppfunnit standardisering som ett hjälpmedel att åstadkomma reproducerbarhet av olika produkter och företeelser. Standardisering utgör en förutsättning inom många olika verksamheter. Att järnvägens spårvidd alltid håller samma mått framstår kanske som självklart. Detta beror dock på en noggrann standardisering. Att elström i väggkontakten är 220 volt är likaledes en produkt av standardisering. Givetvis utgör vårt språk också en form av standardisering. Inte minst inom datortekniken är standardiseringen av språk och begreppsdefinitioner en nödvändighet. 2.2 EDI-samverkan mellan VBS:er Vad två VBS:er behöver veta om varandra för att kommunicera är: Händelser Begrepp Åtgärder Samverkan mellan VBS inbegriper händelser, åtgärder och förekomst av informationer i primärverksamheten. För att säkerställa betydelsen av dokumentet bör, i detalj, beskrivas vilka händelser och åtgärder i primärverksamheten samt informationsmässiga förutsättningar som måste föreligga överföringen av dokumentet. Initialt fordras att begreppen klargörs, med avseende på dess innebörd, kvalitet och villkor för överföring. Om betydelseskillnaden är ovidkommande eller betydelsefull. Exempelvis kan avsändaren skicka Avsändningsdatum emedan mottagaren förväntar sig Ankomstdatum. 5

6 Gods skall transporteras från orten A till orten B. Godsmottagaren behöver därvid veta t.ex. [1] Ankomsttid för godset [2] Hur mycket utrymme han/hon behöver reserveras på lagret för leveransen. (Antal kollin, vikt, volym, ankomsttid etc.) För att effektivisera godsmottagarens planering sänds ett EDI-meddelande från godsavsändaren när transporten lämnas lastkajen. Moment [1] Händelse- färdiglastad transport [2] Begrepp- meddelande till godsmottagaren (vikt, volym ankomsttid) [3] Åtgärd Godsmottagaren reserverar lagerutrymme 2.3 Avtalade informationsutbyten Förutsättningarna för att överföra information med hjälp av EDI (EDIFACT, Odette m.fl.standard) är att det finns en absolut kontroll över begreppens innebörd. För att uppnå detta, fordras att det finns identifieringsregler för begrepp som gäller för både avsändande och mottagande sida vid EDI kommunikation. Inom delprojektet CAMA har utformats ett verksamhetsgränsnitt, (mall för att beskriva avtalade informationsutbyten med avseende på innebörd och kvalitet. För att säkerställa kvaliteten i informationsutbyte krävs möjligheter att för varje term som skall kommuniceras gå tillbaka till bakomliggande ADB-verkligheter och primärverksamheter. Detta kan åstadkommas genom att tillämpa ett verksamhetsgränssnitt (detaljerad beskrivning se avsnitt X). Ett sådant gränssnitt innefattar ett antal uppgifter som till exempel hur en term identifieras och fångas i en bakomliggande ADB-verklighet och primärverksamhet, hur data kontrolleras etc. 6

7 Bild: Schematisk bild över avtalat informationsutbyte. 2.4 Gemensam tolkning av begrepp i förstudiefasen I förstudiefasen syftar en ifylld begreppstabell till att eliminera avvikelser och källor till feltolkningar samt att uppmärksamma eventuella formatbegränsningar. De väsentliga kolumner utgörs av under rubrikerna AVSÄNDANDE VBS och MOTTAGANDE VBS kolumnrubrikerna Härkomst, Datalager, format,precision,längd och Avsändande krav på dataförekomst, kod och motsvarande kolumner på mottagande sida dvs. Mottagande krav på dataförekomst, kod, Datalager, ID, längd, format, precision, Ankomst, kod. AVSÄNDANDE VBS Här- Datalager Avsändande krav på dataförekomst ko format mst precision Kod ID Längd Kod Klartext 7

8 MOTTAGANDE VBS Mottagande krav på dataförekomst Datalager An ko längd mst Kod Klartext ID typ Bear 2.5 Logiska och semantiska strukturer i implementeringsfasen. Med en tydlig beskrivning av den datafil, som skall konverteras till EDIFACT-format kan implementering ske snabbt och felfritt. Med tydlig avses bland annat filens logisk struktur och semantiska innehåll. AVSÄNDANDE VBS Inhousefil ID Kontrollsätt av data & källor till fel MOTTAGANDE VBS Inhousefil ID Kontrollsätt av data & källor till fel En fullständigt ifylld begreppstabell tydliggör i implementeringsfasen, eventuella kvantitativa och kvalitativa datafångstbrister liksom brister i applikationen. 2.6 Överblick, kontroll och styrningsmöjligheter i förvaltningsfasen. EDI-ansvarig vid respektive VBS måste kunna överblicka, kontrollera och styra dvs kunna uppfylla sitt ansvarsåtagande. Därför måste tekniska och praktiska förutsättningar föreligga för att påverka informationsinnehåll på detaljnivå i meddelandet. En fullständigt ifylld begreppstabell tydliggör den koppling av data som EDI-överföringen innebär. 8

9 3. Förstudiefasens problem Att införa EDI innebär ofta, att man med hjälp av erfaren EDI-expertis, i projektform, påbörjar en förstudie. En vanlig fälla som får projekt att kantra är att EDI-standard och rekommendationer i standarden får alltför stort inflytande på datakvalitet och kvantitet. Grundläggande principfrågor vid införande av EDI. 1. Får sändande part skicka, för mottagande part irrelevant data, som visserligen följer standard men avviker med avseende på koder och kodlistor eller påfordrar mottagaren att en unik kundprofil måste föreligga hos avsändaren? 2. Skall elektroniska dokument vara självständiga bärare av information eller medges hänvisning till andra dokument med hjälp av hänvisande referensnycklar i dokumentet? 3. Skall avsändande part explicit autentifieras i dokumentet eller kan äktheten anses vara säkerställd genom avsändarens applikation? 4. Skall dokumentet sigilleras eller kan det anses vara säkerställt genom avsändarens applikation? 5. Skall dokumentet krypteras? IT-kommissionens Toppledarforum har genom Single Face to Industri angivit en inriktning på resonemanget i ovanstående frågeställningar, vilket föranleder en studie av dess rapporter. 3.1 Funktionella meddelandetyper och EDIFACT meddelandetyper När två parter skall prata sig samman för att använda EDI, kan det vara lämpligt att undvika EDIFACT-begrepp tills parterna är ense om begreppsbetydelser och om den bakomliggande verklighet som ger innebörd och fyller meddelanden och begreppen med mening. Först därefter kan det vara lämpligt att klä dessa begrepp och funktionella meddelandetyper i EDIFACT-termer samt knyta sig till de branschrekommendationer som är relevanta. Beställning, är en sådan funktionell meddelandetyp som inte står i förhållande 1 till 1, till EDIFACTmeddelandetyper, utan fordrar ett ställningstagande innan man fattar beslut om vilken EDIFACTmeddelandetyp som kan vara tillämpligt. Exempel på EDIFACT-meddelandetyper som kan fungera som beställning är: ORDERS ORDCHG DELFOR (Purchase Order, Despatch Order) (Order Change) (Delivery Forecast, Call Off) Nedan följer exempel på EDIFACT-meddelandtyper, som den funktionella meddelandetypen orderbekräftelse använder sig av, av aktiva EDI-aktörer: ORDRSP DESADV INVOIC (Order Respons) (Despatch Advice) (Invoice) 9

10 CONTRL KONTRL (Control Message) (Kontroll Meddelande) Valet av meddelandetyp och tillämpningsanvisningar [se punkt 2.3], kommer också att bestämma innehåll i Tabellrubrik och kolumnrubrikerna 7 och 8 i begreppstabellen. 3.2 EDIFACT en transportsträcka EDIFACT är inget självändamål, varför standardens krav eller rekommendationer bör underordnas de krav på informationsutbyte som fastställs i den bilaterala relationen. Man kan se EDIFACT, ISO 9735, som ett välorganiserat flyttfirma specialiserad på datatransporter, med väldefinierade märkningar av data-kartonger lådor och containers, med en personalstyrka som förmår att packa ner kompakt och strukturerat. 3.3 Meddelandestandard och tillämpningsanvisningar Varje år utkommer en uppsättning nya dokument från FN, UN/ECE/WP4/EDIFACT, United Nation /European Comity of Ecnomi/Working Party 4/EDIFACT. Utgåvorna av EDIFACT meddelanden varierar från år till år. Ibland varierar de med marginella skillnader, ibland stora skillnader. Dessa dokument är mycket stora. Varje dokumenttyp, exempelvis faktura, skall omfatta alla tänkbara varianter av faktura, världen över och i alla branscher och relationer. En i sig själv ohanterlig dokumenttyp med andra ord. De stora branschorganisationerna, såsom EAN och SWIFT, har tagit som sin uppgift att utveckla tillämpningsanvisningar för sin bransch och att tillföra kodlistor för sin bransch specifika behov. 10

11 Sedan har de nationella branschrepresentanterna exempelvis EAN Sverige resp SWEDIFACT Finans tagit fram nationella subset av dessa branschstandarder. Av ett FN meddelande om 100% nyttjas kanske 20 % av branschen och kanske 5 % i den nationella tillämpningsanvisningen och kanske 2-3 % i den bilaterala relationen. Här bör man observera att: Branschorganisationerna beaktar inte varje utgåva från FN, utan koncentrerar sig på några meddelandetyper från vissa årgångar och iordningställer entydiga tillämpningsanvisningar för dessa meddelandetyper. Exempelvis tog EAN Sverige fasta på 1990 års versioner, benämnd EDIT version 1, för att under 1994/95 presentera tillämpningsanvisningar av 1993 års versioner, benämnd EDIT version Subset eller standardavvikelse Om ett begrepp inte går att identifiera i det nationella subset av EDIFACT-meddelandet finns två vägar att gå. Den ena är att söka lösningen hos den övergripande branschorganisationens EDIFACT-regelverk eller göra en bilateral avvikelse. Mot bakgrund av en öppen tillämpning av EDIFACT där sändande part medges skicka för mottagande part irrelevanta data kan en avvikelse avseende koder vara möjlig. 11

12 4. Implementeringens problem I princip är överföring av EDI data mellan parter okomplicerad och trivial. Men när man närmar sig detaljnivån börjar problemen tona upp. Man får inte glömma att ett av skälen till att standarden vunnit sådan framgång är just att den är principiell och inte konkret. 4.1 Dataklasser Ett problemområde är hur dataklasser identifieras i det elektroniska dokumentet. Standarden anger inte vilken kodtyp detta skall ske med utan lämnar denna fråga öppen genom ett särskilt tilläggsfält, för att där ange vilken kodtyp som används. Exempel utgörs av varans artikelnr som kan vara EAN Artikelnr eller kundens artikelnr eller säljarens artikelnr, om säljaren har en artikelnummer- serie som är 14-ställig och mottagaren inte kan hantera så långa artikelnr uppstår problem. Klassificeringsarbetet av data inom EDIFACT är jämförbart med det stora arbete som leddes av Carl von Linné för att klassificera all värdens djur och växter. 4.2 Implicit och explicit decimalseparering ( eller ) Ett annat problemområde är numeriska fält där en ganska vanlig avvikelse från standard är att använda implicit decimalseparering. 4.3 Nil och noll ( eller 00000) Ett annat är att EDIFACT- standarden inte har löst förhållandet mellan nil och noll. Komprimeringsalgoritmen utelämnar alla numeriska värden som innehåller noll. Hur skall man då kunna veta om en vara är gratis eller om priset ej är angiven. 4.4 Synonymer och alias Ytterligare ett problemområde är att då EDI-kommunikation vanligtvis utväxlas mellan olika branscher har begrepp förskjutna betydelser eller saknas helt. Arbetet består då i att hitta lämpliga 12

13 synonymer. Exempelvis mottagaren önskar datum för leveransmottagandet medan avsändaren sänder avsändningsdatum från lager. Eller avsändaren sänder Shipping Date men förväntas skicka On Board Date. 4.5 Precision och sort Ett annat problemområde är precisionsavvikelser och sortangivelse. Det kan vara fråga om måttenhetsavrundingar som är oacceptabla. eller val av måttenhet. De affärsmässiga informationskraven måste ibland ställas mot både standardens rekommendationer och riktlinjer och VBS befintliga förmåga att skapa korrekt precisionsnivå. 4.6 Förekomst Uppgifter som skall tas emot i en Order kanske inte är intressanta vid inläsning till OLF-systemet, men för att i ett senare skede skicka godsavisering eller faktura, varför de måste buffras upp under tiden. 13

14 5. Förvaltningens problem 5.1 Spårbarhet Borttappade filer Vid driftsenheter som utgör EDI-centraler eller för applikationer med EDI-funktionalitet, kan filer innehållande EDI-meddelanden, försvinna eller komma på avvägar. I ett perspektiv av hela flödet kan man se det som en lång kedja där varje länks koppling till en annan länk utgörs av en excentrisk punkt axlad från bägge länkarna. Om varje sådan punkt ges en identitet kan man identifiera flödets väg igenom. Om ankomst till varje punkt loggas och varje lämnande av punkt loggas samt även logga vilken nästa punkt skall bli, kan filer spåras genom hela flödet och med hög precision ange var fel inträffar. Exempel på några stationer i ett EDI Work Flow : VBS/INHOUSE-FIL/EDIKONVERTERING/UPPKÖAD/SÄNDNING/RPC/MTA/X.25/MTA/ RPC/KVITTERAD/ EDIKONVERTERING/KVITTERING-Steg 2/INHOUSE-FIL/ KVITTERING-steg 3/VBS Borttappade meddelanden Användare av VBS är inte intresserade av entiteter såsom filer, utan av meddelanden och meddelandenr, exempelvis fakturor och fakturanr, varför även dessa uppgifter behöver loggas för att användare skall kunna beakta loggen. Vidare är också vissa värdeuppgifter av intresse såsom fakturabelopp eller ordervärde av intresse för att användaren skall kunna prioritera en felåtgärd rätt. Exempelvis en fil, med en faktura med ett fakturavärde på 200 kronor ställer inte lika stora krav på snabb åtgärd såsom en fil med en faktura med fakturavärde kronor. Avses en utleverans är också uppgifter såsom godsmottagare av intresse. Då man kan förmoda att det är just godsmottagaren som kommer att höra av sig. Då bör man kunna söka i loggdatabasen även på detta begrepp för att snabbt spåra och vidta lämplig åtgärd snabbt Borttappade datauppgifter Man kan ofta undvika att meddelanden med väsentliga informationsbrister sänds iväg, men inte alltid. I de fall det händer kan inget annat än en väl ifylld begreppstabell ge en klar bild av källan till problemet finns. 14

15 5.2 Arkivering Då EDI-dokumentet i filer är det juridiska orginal-dokumentet som utgör underlag vid trätor avseende vad vem har begärt av vem och inte. Vidare faller en del dokument under arkiveringsförpliktelser under 10 år. Detta får till följd att s.k. backup rutinerna måste göra tillgängligt dels vilka filer finns på vilka media, och vilka dokument finns i vilka filer, så att exemelvis revisorer kan göra kontroller av äldre fakturor från gamla bokföringsår. Men också i det kortare perspektivet fordras också arkivering av kommunikationslogg, även om en intelligent kvittenshantering finns som omedelbart loggar kvitteringar i kommunikationsloggar. Med tveksamhet kan man förvänta att administrativ personal skall göra uttolkningar av kommunikationsprotokollens loggfiler. Exempelvis kan en betydande faktura av mottagaren förkommit varför ränta finns att fordra. Om man ej kan påvisa att mottagarens EDI-kommunikationsmodul kvitterat ut den och ej heller när detta skulle ha ägt rum, kan man svårligen motivera mottagaren att betala ränta. 5.3 Nya meddelandeversioner Nya meddelandeversioner presenteras med något års intervall av branschorganisationerna och den idealiska situationen vore att alla bytte samtidigt. Detta är dock en orealistisk tanke, varför det innebär att ett EDI-system, kommer att behöva hantera flera parallella meddelandeversioner samtidigt. Orsakerna till detta är många, exempelvis att parterna inte har råd att uppgradera eller har applikationer som inte går att uppgradera i den önskvärda takten. 5.4 Nya meddelandetyper Behov av att hantera nya meddelande kan vara två. Den ena anledningen är att man har en ny part som tillämpar en annan EDI-meddelandetyp för samma funktionella meddelandetyp än den som finns implementerad i i den egna applikationen. Exempelvis har man implementerat mottagning av EDIFACT-meddelandet DELFOR men vill samarbeta med en part som använder Odette s DELINS och man finner det affärsmässigt motiverat 15

16 att anpassa den egna applikationen. Den andra anledningen är att man vill utöka EDIfunktionaliteten i den egna applikationen. Detta ställer krav på den egna EDI-lösningens potencial. 16

17 6. RUBRIKER I BEGREPPSTABELL Rubriker Huvudrubrik Kommentarer är varierande beroende på överrenskommen meddelandetyp och tillämpningsanvisning. Exempelvis: EDIFACT-meddelande INVOIC enligt EDIT 11, (EDIT 11 är EAN Sverige s tillämpning av version 90.1 som bygger på EAN Europe Branschstandard) AVSÄNDANDE VBS Användare och applikationsansvariga för avsändande VBS samt EDI-ansvarig för avsändande VBS kan och bör fylla i de kolumner som representeras under denna rubrik. EDIFACT/CAMA När val av EDI-meddelandetyp och tillämpningsanvisning fastställts för funktionell meddelandetyp kan lämplig EDI expert fylla i dessa kolumner. MOTTAGANDE VBS Användare och applikationsansvariga för mottagande VBS samt EDI-ansvarig för mottagande VBS kan och bör fylla i de kolumner som representeras under denna rubrik. Nr Kolumnrubriker Kommentarer AVSÄNDANDE VBS Härko mst Kod 1. HÄRKOMST - Typ av härkomst, Egen Stans (ES), Beräknat av Program (BP), Eko från vad Mottagaren tidigare sänt (EM), Skapat av EDI-konverteraren (SE), Tabellkonverterat (TK), Annat, Exempe på värde: ES Program Program Skärmbild 2. PROGRAM Under denna rubrik bör anges den exakta plats i systemet där datat kan ha fått sin härkomst eller blivit modifierat. 17

18 Om värdet 2a är signifikant för uppgiften kan 2b utelämnas eller vise versa. 2a program 2b skärmfält-id Namn på det program som skapar värdet eller inmatningsfält i applikation Exempel på värde: FAKTURA.EXE Bild-ID och fältrubrik där datat kan iakttas/matas in. Om värdet som skall användas kan iakttas, modifieras eller matas in via bild i program, bör denna uppgift registreras i tabellen, så att eventuella fel kan härledas och åtgärdas. Exempel på värde: VISA (Faktura), Kundref Datalager ID format precision Längd 3. DATALAGER Under denna rubrik bör anges den logiska identitet, längd, typ, format och precision i datalager där datat finns lagrat. 3a id - Logisk identitet som åberopas av program för att läsa över värde till inhouse fil Exempel på värde: Kundres.kund.Fakturanr 3b längd & typ,format precision - fältets längd och typ i datalager vilken lämpligast anges med koder för Alfanumeriskt/numeriskt, längd, format och precision om numeriskt, ex.vis Inhousefil ID Kontrollsätt av data & källor till fel 4. INHOUSEFIL Under denna rubrik bör anges fältets ID eller i förekommande fall plats i inhouse-filen samt ange hur värdet säkerställs av systemet. genom t.ex. rimlighetskontroller, kontrollberäkningar tex. checksifferkontroll av personnnummer eller annat. 4a Fältets ID i inhusefil - Var i inhouse-filen där värde finns Exempel på värde: b Kontrollsätt av data - I klartext angivet om och ev hur säkerställande av data sker. Exempelvis rimlighetskontroller, kontrollberäkningar tex. checksifferkontroll av personnnummer okulärbesiktigat eller annat. Exempel på värde: Checksifferkontroll Avsändande krav på dataförekomst Kod Klartext 5. AVSÄNDANDE KRAV PÅ DATAFÖREKOMST Under denna rubrik bör anges krav på förekomst av data i ett specifikt meddelande, detta kan vara motiverat av krav på att meddelandet uppfyller den juridiska krav på fullständighet, eller att värden förväntas i finnas med i meddelande som returneras av part, eller annat. 5a kod - O/V/Va, anges här om data är Obligatorisk, Villkorlig eller Villkorlig med associerade termer, Va Exempel på värde: O 18

19 5b klartext - Radnr i tabell 6. RADNR I TABELL Radnummer i denna tabell (löpnummer eller motsvarande). EDIFACT RELATERADE UPPGIFTER Förväntat värde 7. VÄRDETYP ID - Förväntad klassidentifierare i kodform för tillhörande basuppgifts och funktion. EDIkvalificerare, och andra EDI-attribut till primärdata enligt överenskommen branschstandard. Exempel: EN (EAN Article Number) SA (Suplier Article Number) EDIFACTfil ID Förekomst typ, längd 8. EDIFACT-FIL 8a id 8b förekomst längd typ förekomst - Enligt punktnotation i EDIFACT pekare såsom NAD.COM.C Enligt ISO 9735 notation såsom M An..3, C An3, N4, N..4 MOTTAGANDE VBS Mottagande krav på dataförekomst Kod Klartext 19

20 9. MOTTAGANDE KRAV PÅ DATAFÖREKOMST Under denna rubrik bör anges mottagarens verksamhets krav på dataförekomst. 9a Kod - O/V/Va - anges här om data är Obligatorisk, Villkorlig eller Villkorlig med associerade termer, Va, Exempel på värde: O 9b Klartext Exempel på värde: Referensuppg Inhousefil ID Kontrollsätt av data & källor till fel 10. INHOUSEFIL Under denna rubrik bör anges fältets ID eller i förekommande fall plats i inhouse-filen samt ange hur värdet säkerställs av systemet. genom t.ex. rimlighetskontroller, kontrollberäkningar tex. checksifferkontroll av personnnummer eller annat. 10a Fältets ID i inhousefil - Var i inhouse-filen där värde finns uttryckt i positioner eller fältnamn Exempel på värde:faktnr 10b Kontrollsätt av data - Sätt att kontrollera datafångst hos mottagaren, att i klartext angivet om och ev hur säkerställande av data sker. Exempel kan vara kontraktsnummer mot artikelpris och leveransvilkor eller andra rimlighetskontroller, kontrollberäkningar eller annat. Exempel på värde: Priskontroll Datalager ID längd typ 11. DATALAGER Under denna rubrik bör anges den logiska identitet, längd, typ, format och precision i datalager där datat finns lagrat. 11a id - Logisk identitet som åberopas av program för att läsa över värde från inhouse fil Exempel på värde: Kundres.kund.Fakturanr 11b längd & typ,format precisi - fältets längd och typ i datalager vilken lämpligast anges med koder för Alfanumeriskt/numeriskt, längd, format och precision om numeriskt, ex.vis Program Program Skärmbild 12. PROGRAM Under denna rubrik bör anges den exakta plats i systemet där datat kan ha fått sin ankomst, blivit modifierat. Om värdet 12a är signifikant för uppgiften kan 12b utelämnas eller vise versa. 12a program Namn på det program som ger bildskärm där inläst värde visas. 20

21 12b skärmfält-id begreppstabell, Exempel på värde: FAKTURA.EXE Bild-ID och ev. fältrubrik där datat kan iaktas/modifieras. Om värdet som skall användas kan iakttas, modifieras, bör denna uppgift registreras i denna så att eventuella fel kan härledas och åtgärdas. Exempel på värde: VISA (Faktura), Kundref An ko mst Bear 13. ANKOMST - Om data lagrats direkt utan att bli bearbetad, såsom tabellkonverteras eller på annat sätt modifierats såsom trunkering, substituering, beräknats. Exempel på värde: TK 21

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72 Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34 Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat: 2005-04-25 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ

Läs mer

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 Introduktion Mallen för den Tekniska Bilagan, TB 2007 är liksom denna handledning framtagna av en arbetsgrupp inom NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, under

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Krav på avtalsreglering som följd av ny faktureringslagstiftning Elektronisk fakturering En regel förs in i mervärdesskattelagen som

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0 Isolda Inköp - EDI Specifikation v 2.0 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Vad är EDI?... 4 1.2 Skicka och ta emot dokumenten... 4 1.3 Filformaten... 4 1.3.1 XML (Språket/Formatet)...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Kurs i avtal om e-kommunikation. 2007-10-18 Nätverket för Elektroniska Affärer: www.nea.nu

Kurs i avtal om e-kommunikation. 2007-10-18 Nätverket för Elektroniska Affärer: www.nea.nu Kurs i avtal om e-kommunikation Dagens agenda 09.30 Välkomna Introduktion och översikt Leif Forsman 10.00 Allmänna bestämmelser Peter Nordbeck 11.00 Teknisk bilaga Peter Fredholm 11.45 Frågor och diskussion

Läs mer

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0 Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definitioner... 3 Referenser och underlag... 5 Revisionshistorik Version, datum Författare

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Hela avropet/ordern levereras vid annat datum än det önskade. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax.... 3 4. Hur informationen kan åskådliggöras

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen TSV 2009-9320 1(2) Abo kommun 99988 ABO Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen RDT-verksamheten har förändrats i ett antal betydelsefulla

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Rebus e-postinställningar

Rebus e-postinställningar Rebus e-postinställningar 2016-09-07: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson E-post konfiguration Alla listor, blanketter och rapporter som kan skrivas ut från Rebus kan även skickas via e-post i en mängd

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 1. ALLMÄNT Som botten för meddelandeblanketten fungerar Räddningsinstitutets blankett, som blivit modifierad för Säkerhet 2003 övningarna samt för

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

RIKTLINJE Sida 1 (5) KOMMUN. Datum

RIKTLINJE Sida 1 (5) KOMMUN. Datum Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2017-01-16 13 STORFORS RIKTLINJE Sida 1 (5) Datum Diarienummer 2016-12-12 Fastställt av Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Processtödjare Riktlinjer för dokument i

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46 Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting NEA seminarium 25 januari 2007 1 Vårt nordeuropeiska

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Nyhetsbrev Exder

Nyhetsbrev Exder Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990630 Ibland är det nära mellan våra olika versioner - nu släpper vi den sista versionen före sommaren! I den nya versionen finns det en del nya EDI-funktioner men även annat

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

DP7 FORMELL KONTROLL

DP7 FORMELL KONTROLL DP7 FORMELL KONTROLL Magnus G 2015-01-09 2014-06-03 1.0 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...3 2. DOKUMENTINFORMATION...3 2.1 SYFTE...3 2.2 MÅLGRUPP...3 3. ALLMÄNT...3 3.1 AVGRÄNSNING...3 3.2

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Göteborgs stads krav för elektronisk handel Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Lägga in och publicera rapporter i rapportserien

Lägga in och publicera rapporter i rapportserien Lägga in och publicera rapporter i rapportserien Se till att du sparat rapportfilen med namnet enligt exemplen nedan. Detta för att rapporterna ska komma i rätt ordning och vara lätta att hitta. OBS -

Läs mer

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

SMSI Byggfaktura. Per-Lennart Persson. BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25

SMSI Byggfaktura. Per-Lennart Persson. BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25 SMSI Byggfaktura Per-Lennart Persson BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25 SMSI Byggfaktura Nya funktioner Frakthantering Hantera enklare frakter Radnivå NAD SF (Ship from) CTA/COM NAD ST (Ship to) CTA/COM

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Begreppsmodell TILLREG

Begreppsmodell TILLREG Begreppsmodell för TILLREG Terminologi för Stockholms läns landsting Version 02 Certifierade 1998-11-18 1998-10-14 Landstingskontoret Utveckling Definitioner av termer i TILLREG2http://www.it.lk.sll.se/left_frame.asp?val=22(12

Läs mer

Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll:

Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll: Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll: Sänd frakt & visa fakturaspecifikation... 1 Visa avsända fraktsedlar med status... 1 Kontoutdrag, öppna poster... 2 Visa fakturaspecifikation...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice C UNA1 Component data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Säker elektronisk fakturering av konsumenter Postens erfarenheter kring beredning av momsdirektivet (2001/115/EG), med fokus på effekter för dagens tjänster kring Säker elektronisk fakturering av konsumenter Peter Holm Fil Dr, Affärsutvecklare Posten

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv 2003-11-28 Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Lars Dykert, LRD Revision och Agenda Utgångspunkt: Var omnämns behovet av avtal i

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer