Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning"

Transkript

1 Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och villkor mellan olika operatörer inom fast och mobil telefoni, bredband, mobilt och uppringt Internet samt paket. Syftet med Telepriskollen är att kunna visa oberoende och korrekt information om priser och kvalitet för telefon- och Internetprodukter. Alla uppgifter som registreras i Telepriskollen sparas historisk för marknadsanalyser. Telepriskollen samarbetar med operatörer som uppfyller följande kriterier: Att operatören har anmält sin verksamhet till PTS, enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation. Att privatpersoner kan teckna de registrerade erbjudandena i Telepriskollen. Att de registrerade erbjudandena är driftsatta. Att operatören anger ordinarie priser och inte rabatterade priser. Aktuell kampanjinformation kan anges i kommentarer. Priser kopplade till bindningstid anses vara ordinarie om bindningstiden är 12 månader eller mer. Dock måste priset gälla under hela bindningstiden. Att operatören ansvarar för att uppdatera informationen på Telepriskollen och att informationen överensstämmer med uppgifterna på operatörens webbplats. Att aktuella kontaktuppgifter till operatörens ansvarige för Telepriskollen är registrerade. Att produkter som riktar sig till befintlig kund är inlagda på Telepriskollen med ett tillägg befintlig kund i produktnamnet samt att information om prissättningen till befintliga kunder går att finna i prislistor på operatörens egen webbplats. Detta för att konsumenterna ska lättare kunna urskilja dessa produkter från andra. Att kontantkort med kortare värdebevis än en månad (dvs. dag och vecka) är inlagda på Telepriskollen med ett tydligt tillägg dag, eller vecka i produktnamnet. Detta för att konsumenterna ska lättare kunna urskilja dessa produkter från andra Så här använder vi uppgifterna En viktig uppgift för PTS är att följa prisutvecklingen på marknaden. PTS tar därför årligen fram rapporter som speglar prisutvecklingen för privatanvändare av elektronisk kommunikation. För detta arbete kommer PTS att använda den prisinformation som operatörerna lämnar till Telepriskollen. Materialet utgör även underlag för PTS övriga marknadsanalyser och beslut om betydande marknadsinflytande (Significant Market Power - SMP) enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) samt de eventuella beslut som PTS kan komma att fatta rörande samhällsomfattande tjänster enligt samma lag. Materialet kan även komma att användas i PTS övriga verksamhet som tillsynsmyndighet. I sådana fall underrättar PTS berörda operatörer. Observera att enligt 8 kap 1 LEK är den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen skyldig att tillhandahålla PTS de uppgifter som behövs bland annat för offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjänster till gagn för konsumenter och för marknadsanalys enligt 8 kap 5-6 LEK.

2 1.3. Generella regler/uppdateringar Rättvisande priser mot konsumenten - prisparametrar Telepriskollen har av tekniska skäl inte möjlighet att ta hänsyn till samtliga prisparametrar som erbjuds på marknaden. För att begränsningarna inte ska resultera i felaktiga rekommendationer till konsumenterna, gäller PTS regler. Detta innebär att priser som läggs in i Telepriskollen ska ha sin utgångspunkt i att konsumenten inte blir rekommenderad en produkt som framstår som mer fördelaktig än den är i verkligheten. I de fall en produkt har en prisparameter som inte kan inkluderas i Telepriskollens prismodell, får produkten inte läggas in så att det resulterar i ett lägre jämförelsevärde än vad som skulle ha varit fallet om Telepriskollen hade kunnat modellera prisparametern Samtalspriser och decimaler Samtalspriser ska anges med två decimaler i Telepriskollen. I de fall en produkt har ett samtalspris med tre decimaler avrundas talet uppåt till närmaste tal med två decimaler. Övriga priser ska anges som heltal i Telepriskollen. Om en produkt av någon anledning har ett pris (t.ex. månadsavgiften) med decimaler, gäller avrundning uppåt till närmaste heltal Uppdatera en produkt i taget och spara regelbundet Flera personer kan uppdatera samma produkt samtidigt. För att undvika att två personer "ställer till det för varandra" bör ni dock undvika att mer än en person i taget arbetar med en och samma produkt. Notera att när du är inloggad och matar in uppgifter måste du göra detta aktivt, det vill säga du måste trycka Spara minst var 30:e minut, annars går dina inmatade uppgifter förlorade. När du fyller i uppgifter är det möjligt att använda Tab-tangenten för att flytta sig mellan inmatningsfälten. Detta gör det också enklare att kopiera samma värden som ska fyllas i på fler ställen. En annan användbar funktion är Ctrl+F som gör att du får upp ett sökfält och kan via fritext söka efter t.ex. en specifik bredbandsprodukt via ort i de fall Ni har många produkter. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur uppgifterna ska fyllas i klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster Kommande prisändringar skapa ny version av befintlig produkt I denna version av Telepriskollen är det tyvärr inte möjligt att lägga in kommande prisändringar på en redan publicerad produkt. Ändringen måste alltså göras samma dag som den börjar gälla. Du ändrar då från-datumet till dagens datum. Ett sätt att inte behöva göra ändringen samma dag är att kopiera den gällande produkten, ge den ett annat namn (t.ex. med funktionen Spara som ny produkt), göra aktuella ändringar och sätta från-datumet till det aktuella ändringsdatumet. Kom ihåg att ändra till-datum (slutdatum) på den gamla produkten eller ta bort den när den nya börjar gälla Om prisuppgifter saknas fyll i en nolla

3 Telepriskollen gör automatiska kontroller i samband med att nya eller uppdaterade produkter sparas. Om uppgifter saknas visas det med felmeddelande. Vissa prisuppgifter såsom för MMS och GPRS är obligatoriska. Om din produkt saknar någon av de obligatoriska parametrarna - ange 0. Läs dock alltid ordförklaringarna genom att trycka på de understrukna orden Publicering av produkter För att kvalitetssäkra innehållet på Telepriskollen gör PTS en granskning av nya produkter innan de publiceras. Ett automatiskt e-postmeddelande skickas till PTS när en ny produkt lagts upp. Om någon felaktighet upptäcks kontaktar PTS personen angiven som ansvarig för inmatning. Om en befintlig, redan publicerad, produkt uppdaterats fortsätter den att vara publicerad. PTS får även i detta fall ett automatiskt e-postmeddelande för att kunna kvalitetssäkra uppgifterna. Kom ihåg att alltid vara noggrann med att fylla i giltighetstiden som styr när produkten visas på Telepriskollen. Om en produkt raderas, avpubliceras den automatiskt. Om en produkt vars till-datum (slutdatum) har gått ut, avpubliceras den automatiskt Marknadsföring Marknadsföring med hänvisning till Telepriskollen Det är inte tillåtet att använda Telepriskollens logotyp i marknadsföring. Det är heller inte tillåtet att använda logotyperna för de myndigheter som står bakom Telepriskollen. Marknadsföringslagen gäller vid alla tillfällen då en aktör vill marknadsföra sig med hänvisning till Telepriskollen. Vilseledande marknadsföring anmäls till Konsumentverket Generella funktioner Lägg till en produkt För att lägga till en ny produkt klickar du på respektive produktslag i vänstermenyn, fyller i samtliga uppgifter och trycker på Spara Ändra befintliga produkter För att ändra en befintlig produkt klicka på produktens namn i listan över inlagda produkter. Du kommer då till produktens sida/formulär där ändringar görs. Tryck sedan på Spara Ta bort en produkt För att ta bort en produkt klickar du på produktens namn i listan över dina inlagda produkter, går längst ner på sidan och trycker på knappen Ta bort produkt. Bekräftar borttagningen för att göra raderingen. När du vill ta bort en bredbandsprodukt som också är en del av ett paket så måste du först se till att produkten inte är ikryssad som Singel. Därefter går du in och avslutar respektive paket som bredbandsprodukten utgör bas i. Efter det går du tillbaka till produktöversikten och raderar bredbandsprodukten Kopiera en befintlig produkt

4 För att kopiera en befintlig produkt klickar du på produktens namn i listan över dina inlagda produkter, går längst ner på sidan, anger ett nytt namn och trycker på knappen Spara som ny produkt. Du kommer automatisk till den nya produkten med det nya namnet och kopierade uppgifter som du kan ändra och spara Så räknar kalkylerna På Telepriskollen har konsumenter möjlighet att jämföra kostnader över olika produkter utifrån resultat från tre genomsnittliga korgar/användarprofiler (Snabbjämförelse) eller från en personlig kalkyl där de själva specificerar sättet och omfattningen på sin användning (Min beräkning). Användarprofilerna bygger på statistik från Svensk Telemarknad. Denna statistik definierar genomsnittsanvändarens förbrukning av telefoni och Internet. Kostnaden räknas fram som en total månadskostnad. Avgifter som konsumenten kan undvika genom val räknas inte med i den totala månadskostnaden. Exempel på sådana avgifter är pappersfaktura och telefonsvarare. Uträkningarna i Min beräkning bygger i första hand på värden angivna av konsumenten, men även i viss utsträckning på användarprofilerna, exempelvis avseende genomsnittlig samtalslängd för mobilsvar. Ett fåtal kostnadsdrivande parametrar har inte modellerats i Telepriskollen. Detta gäller exempelvis möjlighet att ha fler än ett högtaxeintervall samt tariffer som ger lägre minutpris efter ett visst antal minuter per dag eller månad (så kallad intervallprissättning). Inverkan av dessa parametrar på den totala månadskostnaden för en genomsnittlig konsument har bedömts vara så ringa att den i dagsläget inte föranleder förändring av kalkylerna. 2. Inläggning 2.1. Företagsuppgifter Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur uppgifterna ska fyllas i klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Företagsuppgifter fylls med fördel i första gången du som operatör är inloggad i Telepriskollen. Kontrollera dock regelbundet att uppgifterna är korrekta. Notera att det namn du skriver i fältet företagsnamn visas som varumärke för konsumenten. Uppgifter om ert huvudkontor, adress, växelnummer samt kontaktvägar till er(a) kundtjänst(er) är synliga för konsumenten under era produkter på Telepriskollen. Lägg först upp en generell kundtjänst. De uppgifterna gäller för samtliga produkter om inget annat anges för respektive produktslag. Om andra uppgifter gäller för någon specifik produkt kan du lägga till en kundtjänst. Tryck på knappen Lägg till, fyll i de avvikande uppgifterna och tryck på Spara. Du kan alltid ta bort en produktspecifik kundtjänst genom knappen Ta bort kundtjänst Kredit- nummer- och datasaldospärrar För att kunna lägga in uppgifter om spärrar för fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt Internet måste ni skapa en kundtjänst för respektive trafikslag och lägga in dessa uppgifter. Observera att minst en kontaktuppgift (telefon, fax, e-post eller webbsida) måste anges för den nya kundtjänsten, annars sparas inte uppgifterna. Om övriga uppgifter inte skiljer sig från kundtjänst generell, behöver dessa inte fyllas i igen. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna om det skulle bli

5 några ändringar. Spara när allt är ifyllt. Observera att från och med den 1 juli 2010 ska datasaldospärr för dataanvändning i mobiltelefoni och mobilt Internet tillämpas automatiskt. Då ska gränsen vara 50 Euro, såvida kunden inte har valt en annan gräns Ansvarig för inmatning Det är viktigt att ni fyller i och uppdaterar vem som är ansvarig för inmatning hos operatören. Det är möjligt att fylla i en eller flera kontakter per produktslag (använd semikolon för att separera flera namn, telefonnummer och e-postadress). Det är möjligt att använda samma person för samtliga trafikslag. Om en befintlig ansvarig för inmatning slutar, går på längre ledighet eller liknande, så ska en ny kontaktperson anges. Fyll i både e-postadress och telefonnummer till den nya kontaktpersonen. Det underlättar och effektiviserar administrationen för både PTS och er om någon felaktig uppgift behöver korrigeras eller information förmedlas. Glöm inte att Spara ändringar Utlandsprislista När du lägger upp produkter för fast och mobil telefoni måste du ange en utlandsprislista för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Du skapar en utlandsprislista genom att välja utlandsprislistor i vänstermenyn. Ge utlandsprislistan ett unikt namn. Tala om i namnet om den är för mobil eller fast telefoni. Alla produktnamn går att ändra. Ladda ner mallen för utlandsprislista och fyll i den. Mallen är låst, det vill säga att man inte kan justera länderna. Tänk på att samtliga prisuppgifter (både öppningsavgift och minutpris för fastoch/eller mobilt nät) ska vara ifyllda för de länder som ingår i korgen/användarprofilen: Danmark Finland Frankrike Nederländerna Norge Polen Spanien Storbritannien Tyskland USA För övriga länder anges pris till de destinationer och nät dit samtal erbjuds, resterande fält kan lämnas tomma. Tänk på att om du inte har t.ex. avtal med en mobiloperatör fyll inte heller i öppningsavgiften för denna destination. Spara utlandsprislistan i filformatet SKV (*.skv) eller CSV (*.csv), tryck på OK på de varningsmeddelanden som Excel visar när du sparar utlandsprislistan i det nya filformatet. Dessa filformat används vid utbyte av data mellan olika program som har olika filformatsstandarder.

6 Observera att om du har ett icke svensk operativsystem eller kalkylprogram så kan vissa problem uppstå med bokstäverna ÅÄÖ. Ladda upp din utlandsprislista genom att trycka på knappen Bläddra, välja fil och trycka på knappen Ladda upp filen. I fält med utelämnad uppgift visas saknas i tabellen för både operatörsgränssnittet och även den utlandsprislista som visas i produktfakta på Telepriskollen. Om något värde behöver ändras, tryck på det understrukna landnamnet så visas landuppgifterna i formuläret. För att spara ändringarna trycker du på knappen Ändra. För att avbryta ändringen trycker du på knappen Avbryt. När du fyllt i alla uppgifter tryck på knappen Spara Fast telefoni Registrera gällande utlandsprislista innan du lägger upp nya telefoniprodukter. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Ange ett namn på den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds både med abonnemang och som förvalsprodukt ska båda produkterna registreras. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds med olika anslutningsformer/infrastrukturer ska alla dessa produkter registreras. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Markera om produkten erbjuds som singel och/eller kan ingå i ett paket. Välj produktens anslutningsform. Det finns sex typer av anslutningsformer: Traditionell telefoni (abonnemang):vid traditionell telefoni går överföringen av röstsamtalet analogt över ett av operatörens kontrollerade kopparnät. Vid traditionell telefoni tillkommer ofta en anslutningsavgift för abonnemanget. Vid byte av operatör kan också en bytesavgift tillkomma. Traditionell telefoni (förval): Vid förval har konsumenten telefonabonnemanget kvar hos Telia, men ett avtal med en annan operatör för samtalskostnaderna. Alla operatörer erbjuder dock inte förval. IP-telefoni (telefonjacket): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett telenät som kan kontrolleras av operatören. IP-telefoni (kabel-tv): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett kabel-tv-nät som kan kontrolleras av operatören. IP-telefoni (fiber LAN): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett fibernät som kan kontrolleras av operatören. Internettelefoni: En form av IP-telefoni där röstsamtalet, helt eller delvis, går över Internet. Tekniken är nätoberoende och sker enligt principen "best effort". Notera att Telepriskollen enbart redovisar fasta telefoniprodukter som är möjliga att använda med vanliga telefoner. Om det krävs någon typ av extra utrustning, t.ex. adapter eller modem för att kunna använda den vanliga telefonen tillsammans med produkten ska detta anges under övrig information.

7 Gemensamt för alla IP-telefoniprodukter är att de kräver att konsumenten har tillgång till Bredband. Antingen räcker det med själva bredbandsanslutningen (t.ex. kabel-tv) eller så krävs att man köper en bredbandsprodukt. För att tydliggöra detta skall ett av följande alternativ anges under övrig information för dessa telefoniprodukter: Denna produkt kräver att du har någon form av bredbandsprodukt med kapacitet på minst <ange hastighet>. Denna produkt kräver att du har vår bredbandsprodukt <ange namn>. Högtaxeintervall innebär att du anger vilken period på dygnet det är dyrast att ringa. För fast telefoni är det vanligen vardagar klockan Har ni enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Definiera ert debiteringsintervall i sekunder. Ange om ni erbjuder prefixsamtal genom att markera något av valen erbjuds/erbjuds inte. Om fria minuter ingår i abonnemangen ska det anges i fältet antal fria minuter per månad. Fyll även i vilka villkor som gäller för dessa. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. För anslutningsformerna Traditionell telefoni (abonnemang) och Traditionell telefoni (förval) ska etableringsavgiften för abonnemanget som gör det möjligt att använda teletjänsten anges. Eventuell etableringsavgift för en förvalsprodukt anges i fältet etableringsavgift och bör dessutom beskrivas under övrig information. För övriga anslutningsformer anges etableringsavgiften startavgiften för införskaffande av produkten. Månadsavgift (prisplan) avser den fasta avgiften som kunden betalar varje månad för att utnyttja produkten. Månadsavgift (abonnemang) avser avgiften för abonnemanget per månad. Den fylls i automatiskt med Telias abonnemangsavgift om ni valt Traditionell telefoni (förval) som anslutningsform. Minidebitering är obligatorisk, fyll i 0 om det inte förekommer. Under samtalsavgifter inom Sverige definieras produktens aktuella öppnings- och minutavgifter per nät. Dessa anges med två decimaler, läs mer under Samtalspriser och decimaler. När du lägger upp produkter för fast telefoni måste du ange vilken utlandsprislista som gäller för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Läs mer om utlandsprislista. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. I stycket avtalsvillkor anges de antal månader som gäller för bindningstid respektive uppsägning. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna.

8 I fritextfältet andra avtalsvillkor är det möjligt att ange andra avtalsvillkor av intresse för konsumenten. Finns möjlighet att nyttja tjänstekvalitet som exempelvis nödsamtal till 112 eller automatisk spårning av samtal till SOS Alarm ska det anges. Lägg till en kommentar eller länk vid behov. Särskilda tjänster är obligatoriska att fylla i. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och erbjudanden som går att få med den aktuella produkten. Denna information visas under kommentar i Prislistan, Min Beräkning och Produktfakta på konsumentsidorna. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till PTS Mobiltelefoni Observera att gällande utlandsprislista måste registreras innan du lägger upp nya telefoniprodukter. Använd gärna ordet mobil i namnet för att skilja på utlandsprislistor för fast telefoni. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds både som abonnemang och kontantkort ska båda produkterna registreras. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Välj sedan mobilnät som används av produkten. Ange om det finns en karta som visar mobiltäckningen genom att välja alternativ i rullistan. Fyll även i länken om täckningskarta finns. Nästa steg är att välja vilken abonnemangstyp som gäller för produkten dvs. abonnemang eller kontantkort. Det finns tre olika val för kontantkort: Kontantkort med en prisplan Kontantkort dubbla prisplaner refererar till den billiga prisplanen när det är två kombinerade prisplaner i ett Osynligt kontantkort är den bakomliggande produkten dvs. den dyrare prisplanen. Prislista för osynligt kontantkort syns inte i tabellerna på Telepriskollen men visas under produktfakta. Mer information om dubbla prisplaner finns under beräkningstips för mobiltelefoni på konsumentsidorna Högtaxeintervall innebär att du anger vilken period på dygnet det är dyrast att ringa. Om ni har enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Definiera ert debiteringsintervall i sekunder.

9 Om fria minuter ingår i abonnemangen ska det anges i fältet antal fria minuter per månad. Fyll även i vilka villkor som gäller för dessa. Om fria SMS, MMS eller Mbyte (som gäller till alla svenska nät) ingår i avtalet ska antalet skrivas in i respektive fält. Om produkten inkluderar obegränsad användning av data, ska 9999 anges i fältet Antal fria Mbyte GPRS trafik per månad. För abonnemangsprodukter visas avsnittet betalning där du väljer alternativ för specificerad faktura, minst en faktureringsperiod och faktureringssätt. I de fall där alternativet är gratis fyller du i 0 kr. Alla kostnader som är kopplade till en viss prisplan ska redovisas i Telepriskollen. Det finns kontantkortsprodukter som ger bonus till konsumenten när denne registrerar sitt kontantkort. Denna bonus anges som varav ringpott under etableringsavgift. Telepriskollen kan för närvarande inte modellera större ringpott än etableringsavgift. Månadsavgift innebär att konsumenten måste betala en fast avgift varje månad som villkor för att använda en viss prisplan. Minidebitering innebär att konsumenten måste använda ett visst minimibelopp varje månad. Om konsumenten inte kommer upp till det beloppet får konsumenten ändå betala minidebitering, för att använda en viss prisplan. De produkter som ställer krav på att konsumenten måste tanka kontantkortet med ett visst minimibelopp varje månad som villkor för att använda en viss prisplan, ska läggas in med belopp för värdebevis, giltighetstid och bakomliggande produkt (den produkt vars prisplan gäller om beloppet inte förbrukats inom giltighetsperioden). Börja med att lägga in den bakomliggande produkten, den måste nämligen vara publicerad för att visas i rullistan för produkten med dubbla prisplaner. Samma etableringsavgift ska anges för den bakomliggande produkten och kontantkortet med värdebeviset för att uträkningen ska bli korrekt. Använd sedan stycket samtalskostnader inom Sverige för att ange de olika priserna. Skriv även in styckpris för SMS, MMS och GPRS (per Mbyte). När du lägger upp produkter måste du ange vilken utlandsprislista som gäller för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Läs mer om utlandsprislista. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet Övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Denna information visas under kommentar i Prislistan, Min Beräkning och Produktfakta på konsumentsidorna.

10 När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till PTS Mobilt Internet Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Börja med att namnge din produkt. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Ett tips är att använda anslutningsform eller nedlänkens hastighet i produktnamnet. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Välj vilken typ av månadsavgift som gäller för produkten. Telepriskollen är inte anpassad för alla typer av kontantkort. Använd i så fall priskommentaren för att beskriva prisplanen och skriv i parentes i namnet att det är ett kontantkort och för vidare hjälp, kontakta PTS. Beroende av vilken typ av månadsavgift som väljs anpassas inläggningsformuläret. Fast: Om månadsavgiften är fast oavsett hur mycket datavolym som används. Rörlig: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet ingår en viss datavolym i månadsavgiften. Datavolym utöver det får kunden betala extra för. Rörligt med tak: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet finns det en övre maximal månadsavgift som inte kan bli högre oavsett datavolym. Ange produktens hastigheter upp och ner inom mobilnätet. För övriga integrerade system som exempelvis hotspot/lan finns det möjlighet att beskriva dessa i kommentarsfältet, där även maxhastigheten kan förklaras mer ingående. Telepriskollens praxis är att ange praktiska hastigheter för mobilt Internet. Ange om hastigheten begränsas efter att viss trafikmängd har använts. Om det är en begränsning, ange vad begränsningen innebär i kommentarsfältet. Om hastigheten begränsas ska inget värde fyllas i under Max antal Gbyte per månad. Om månadsavgiften är rörlig eller rörlig med tak så ska inklusive trafik anges. De alternativ som finns är ingen, högtaxa eller antal fria (GB per månad). Högtaxa innebär att kunden debiteras för användningen per MB under högtaxa. Medan annan tid d.v.s. kväll och helg gäller fri användning. Om man angett högtaxa ska man även ange mellan vilken tidsintervall denna taxa gäller, vardagar eller Alternativet högtaxa visas som kväll och helg i produktfakta på konsumentsidorna. Mata därefter in uppgifter om antal e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Genom den efterföljande rullistan väljer du om det finns en täckningskarta kopplad till produkten. Om det finns, ska en länk anges i textfältet. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. I stycket pris specificeras månadsavgift och etableringsavgift utan modem, dvs. startavgiften om kunden beställer produkten utan modem.

11 Pris per MByte utöver fria och maximal månadsavgift visas om du har angett rörligt eller rörligt med tak som typ av månadsavgift. Det finns möjlighet att kommentera priset i fritextfältet priskommentar. Priskommentar visas i prislistan och produktfakta på konsumentsidorna. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. Ange om produkten fungerar utomlands och vilka eventuella villkor, referenser och funktioner som gäller. Obs. Information om datasaldospärr för utlandsanvändning anges under Företagsuppgifter. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Täckningsområde När du lägger upp bredbandsprodukter måste du ange ett täckningsområde över de kommuner där tjänsten är tillgänglig. Täckningslistan kan skapas i förväg under rubriken. Täckningsområde i vänsterspalten och direkt i produktinläggningen under Skapa ny täckningslista. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Du skapar en Ny täckningslista genom att välja Täckningsområde under Skapa ny produkt i vänstermenyn. Ange ett namn på listan för täckningsområde. Välj ett tydligt namn som går att urskilja, vilket kan minimera risken för dubbletter och att olika täckningslistor blandas ihop. Alla produktnamn går att ändra, produktnamnet måste dock vara unikt. Önskvärt är att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Om tjänsten är tillgänglig över hela landet kan du markera kryssrutan för det. Vid markering av tjänsten är tillgänglig i hela landet kan du sedan avmarkera eventuella undantag under tjänsten är tillgänglig i följande områden. Om tjänsten är tillgänglig på vissa ställen, kan du markera respektive kommun under tjänsten är tillgänglig i följande områden. När du fyllt i alla uppgifter väljer du att Spara. Täckningslistan kommer då att finnas tillgänglig i rullistan Täckningsområde för Bredbandsprodukter. Listor skapade direkt i produktinläggningen Täckningslistan får automatiskt samma namn som produkten. Namnet går inte att ändras manuellt utan ändras enbart om produktnamnet ändras. Om tjänsten är tillgänglig över hela landet kan du markera kryssrutan för det. Vid markering av tjänsten är tillgänglig i hela landet kan du sedan avmarkera eventuella undantag under tjänsten är tillgänglig i följande områden. Om tjänsten är tillgänglig på vissa ställen, kan du markera respektive kommun under tjänsten är tillgänglig i följande

12 områden. När du fyllt i alla uppgifter väljer du att Spara. Listan kopplas till bredbandsprodukten som håller på att skapas. Listor skapade i förväg väljs i själva produktinläggningen under Välj redan skapad täckningsområdeslista i rullistan där tillgängliga täckningslistorna sorteras i bokstavsordning. Listan kan användas för en eller flera bredbandsprodukter Bredband Registrera gällande täckningsområde innan du lägger upp nya bredbandsprodukter eller ange täckningsområde direkt i produktinläggningen. En bredbandsprodukt kan inte sparas om inte en Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Ett tips är att använda anslutningsform eller nerlänkens hastighet i produktnamnet. För Fiber LAN produkter med olika månadsavgifter för kommunerna anges med fördel även kommunnamnet i produktnamnet. Är månadsavgiften densamma för ett helt stadsnät är det möjligt att skapa en produkt och namnge den efter stadsnätet och hastighet (och i täckningslistan ange de kommuner den gäller för). Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvika upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Markera om produkten erbjuds som singel och/eller kan ingå i ett paket. Välj vilken anslutningsform som produkten använder. Bredbandsprodukter har tre varianter av månadsavgifter, formuläret anpassas efter vilken av dessa som väljs: Fast: Om månadsavgiften är fast oavsett hur mycket datavolym som används. Rörlig: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet ingår en viss datavolym i månadsavgiften. Datavolym utöver det får kunden betala extra för. Rörlig med tak: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet finns det en övre maximal månadsavgift som inte kan bli högre oavsett datavolym. Ange vilka hastigheter som kan uppnås upp och ner. Kommentera om det behövs, gällande intervall, hastigheter (minst och upp till). Mata därefter in uppgifter om antal Gbyte per månad, e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Välj täckningsområde i rullistan alternativt klicka på länken Ange egen täckningsområdeslista för att ange om tjänsten är tillgänglig i hela landet, en eller flera orter. Klicka på Spara för att koppla listan till bredbandsprodukten och återvända till produktinläggningen. En länk till listan visas med texten Egen. För att redigera täckningslistan klicka på Ändra egen täckningsområdeslista.

13 En bredbandsprodukt läggs upp per kommun, med täckningslista för respektive kommun. Om en bredbandsprodukt har samma månadsavgift för två eller flera kommuner eller för ett helt stadsnät, kan samma bredbandsprodukt användas (med en täckningslista för dessa kommuner). Läs mer om täckningsområde. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. I avsnittet Pris anger ni om nätavgift ingår eller inte. Väljer du Nej vid inläggning av en Fiber- LAN-produkt, måste en länk till stadsnätsägarens webbsida med aktuella priser anges. Om bredbandsprodukten använder alternativa stadsnät (med olika priser) inom samma kommun, ska två olika bredbandsprodukter läggas in för kommunen. Minst en av etableringsavgifterna (med eller utan modem) måste anges. För Fiber-LAN produkter anges enbart Etableringsavgiften. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Det är viktigt att ange bindningstid respektive uppsägningstid. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet Övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Bredband ersätt Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Med hjälp av funktionen bredband ersätt kan du som operatör gå in och göra en ändring för många produkter i samma steg. Detta kan t.ex. vara att ändra antal e-postadresser för flera produkter. Dessa ändringar slår även igenom i paketprodukter eftersom det är produktegenskaper för bredband och inte prisuppgifter. Via kryssrutorna i kolumnen ersätt kan du välja vilka parametrar du vill ändra för produkterna. Så länge du inte kryssat för någon av dessa kan du heller inte fylla i dem, eller göra några ändringar. Under produktbeskrivning kan du för vissa parametrar antingen bocka i kryssrutan obegränsat eller ändra ett befintligt värde genom att ange det nya i rutan.

14 Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Välj de produkter som ska uppdateras genom att bocka för kryssrutan alla eller bocka för de berörda produkterna som ändringarna ska gälla för. Det går även att välja alla och sedan bocka av dem produkter som inte ska uppdateras. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Uppringt Internet Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Börja med att namnge din produkt. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Mata därefter in uppgifter om antal e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Ange hur många minuter eller timmar som kunden kan surfa utan kostnad. Om det finns en öppningsavgift för fri uppkoppling ska detta kryssas i. Ange vilken period på dygnet då det är dyrast att surfa på Internet. För uppringt Internet är det vanligen vardagar klockan Om ni har enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Ange debiteringsintervall i sekunder. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. Fyll sedan i gällande priser för den aktuella produkten.

15 Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS TV Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge TV-produkten med ett unikt namn. Ett tips är att använda produktens anslutningsform i namnet. Begränsa gärna produktnamnet till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Typ av produkt är alltid inaktiv och förifyllda som paket då TV inte visas som enskild produkt i Telepriskollen. Anledningen är att TV ligger utanför PTS tillsynsansvar. Genom rullistan anger du vilken typ av anslutningsform som produkten avser. Telefonjacket omfattar alla xdsl-tekniker. Ange hur många kanaler som erbjuds kunden utan extra kostnad, det vill säga ej hyr, köp, eller tillvalskanaler, om inte dessa ingår utan kostnad. Länk till kanalutbud måste anges. Länken ska leda till en webbsida med utförlig information om vilka kanaler som ingår i produkten, exempelvis Lägg gärna till en kommentar angående kanalutbudet för att förtydliga informationen. Markera typ av digitalbox som erbjuds kunden. Det kan vara en, alla eller ingen. Det finns utrymme för kommentarer angående digitalbox. Specificera om HDTV-kanaler, Pay per view, Tillvalskanaler och Video on demand erbjuds. Det behöver inte ingå i priset eftersom uppgifterna endast används för filtrering på konsumentsidorna. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr.

16 Etableringsavgift med digitalbox omfattar den initiala kostnaden - startavgiften - som kunden betalar för TV-produkten med digitalbox bas. Etableringsavgift utan digitalbox omfattar startavgiften för TV-produkten som säljs utan digitalbox bas. Månadsavgiften är den avgift som kunden betalar varje månad för att utnyttja produkten. Ange den årliga kortavgiften för TV-produkten. Om inte kortavgiften är per år, ska kortavgiften räknas om till en årlig avgift. Om kortavgiften ingår i månadsavgiften, ska 0 kr anges under kortavgift och en beskrivning anges under övrig information. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. För TV-produkter visas inte datumfältet från och till eftersom TV inte visas som enskild produkt på Telepriskollen. Fråndatumet blir automatisk dagens datum och slutdatumet ställs automatiskt in på tillsvidare. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Priser kopplade till bindningstid anses vara ordinarie om bindningstiden är 12 månader eller mer. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Paket Börja med en genomgång av de bredbands- och fast telefoniprodukter som du vill ska kunna ingå i paket. Gå in på respektive produkt och kryssa i rutan paket i fältet typ av produkt. Tänk på att anslutningsformer kan skilja sig åt och att du kan behöva registrera nya produkter med andra anslutningsformer. Glöm inte heller att registrera eventuella TV-produkter. Dessa är alltid förifyllda som Paket då de inte visas som enskilda produkter i Telepriskollen. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster Enkel registrering Välj vilka produkter som ska ingå i paketet genom de tre rullistorna. När du trycker på knappen OK visas ett automatiskt namnförslag som avskiljs med ett kommatecken mellan de olika produktslagen. Produktnamnet kan ändras när som helst, tänkt på att det ska vara unikt och att operatörsnamnet ska nämnas högst en gång. Observera att om någon av de ingående produkterna ändrar namn, så påverkas inte paketet. Länk till täckningskontroll är en obligatorisk uppgift. Ange om det erbjuds en faktura för hela paketet. Om ja anges, måste samtliga betalningsuppgifter för paketet fyllas i. Observera att inga ändringar eller val som görs i paketprodukten påverkar de enskilda produkterna. Om nej anges, döljs samtliga betalningsuppgifter i formuläret och de enskilda fakturauppgifterna för respektive produkt som ingår i paketet visas för konsumenterna på Telepriskollen. I det här fallet påverkas paketet automatiskt av eventuella ändringar i fakturauppgifter för en produkt som ingår i paket.

17 Det måste finnas minst ett pris för paketet, man kan dock lägga till och ta bort upp till fem stycken genom knapparna Lägg till nytt pris respektive Ta bort pris. Det kan med andra ord finnas sex olika varianter av samma Paket. Dessa visas som olika produkter (med samma namn men olika villkor) för konsumenterna på Telepriskollen. Ange om det är en bindningstid för hela paketet. Om ja anges, måste bindningstiden för paketet fyllas i. Om nej anges, visas de enskilda bindningstiderna för respektive ingående produkt. Tänk på att om du ändrar bindningstiden för en produkt som ingår i paket så påverkas paket automatiskt. I det här fallet visas den högsta bindningstiden för konsumenterna på Telepriskollen. Observera att bindningstid är direkt knuten till etableringsavgift i den mån att ju längre tid som man är bunden till avtalet, desto lägre blir etableringskostnaden för paketet. Uppsägningstiden för hela paketet fungerar på samma sätt som bindningstiden. Månadsavgift för hela paketet visar en autosummering bestående av månadsavgift för bredband, månadsavgift (prisplan) och månadsavgift (abonnemang) för fast telefoni och/eller månadsavgift för TV. Observera att minimidebitering för fast telefoni ingår i beräkningen av den rörliga debiteringen. Månadsavgift för hela paketet kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra månadsavgift i efterhand, så påverkas inte månadsavgiften för hela paketet. Etableringsavgifter visar en autosummering bestående av etableringsavgifter från de valda ingående produkterna. Etableringsavgift kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra etableringsavgift i efterhand, så påverkas inte etableringsavgifter för paketet. Minst en etableringsavgift måste anges. Med modem menas modem för bredbandet. Om det behövs modem för telefonin anges dessa uppgifter under övrig information i fast telefoniprodukten. Med digitalbox avses standardutförandet av digitalboxen. Fraktkostnad måste anges för etableringsavgift med modem eller digitalbox. Priskommentar används för att lägga in ytterligare information om exempelvis kampanjer och erbjudanden. Ange vilka tilläggstjänster som ingår i paketpriset, det vill säga som erbjuds kunden utan extra kostnad. Om nej anges, gäller tilläggstjänsternas ordinarie priser som anges i de ingående produkterna. De tilläggstjänster som visas avspeglar de tilläggstjänster som är ifyllda i de ingående produkterna, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra tilläggstjänster så påverkas paketet automatiskt. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. När du vill ta bort en bredbandsprodukt som också är en del av ett paket så måste du först se till att produkten inte är ikryssad som Singel. Därefter går du in och avslutar respektive paket som bredbandsprodukten utgör bas i. Efter det går du tillbaka till produktöversikten och raderar bredbandsprodukten.

18 När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Massregistrering Massregisterring lämpar sig exempelvis för registrering av duo play produkter för stadsnätsoperatörer som har en fast telefoniprodukt och många bredbandsprodukter. Välj vilka produkter som ska ingå i massregistreringen. När du trycker på knappen OK visas ett automatiskt namnförslag som avskiljs med ett kommatecken mellan de olika produktslagen. Produktnamnet kan ändras efter massregistreringen, det vill säga när du går in på respektive paketprodukt. Tänkt på att produktnamnet ska vara unikt och att operatörsnamnet ska nämnas högst en gång. Observera att om någon av de ingående produkterna ändrar namn, så påverkas inte paketet. Länk till täckningskontroll är en obligatorisk uppgift. Ange om det erbjuds en faktura för hela paketet. Om ja anges, måste samtliga betalningsuppgifter för paketet fyllas i. Observera att inga ändringar eller val som görs i paketprodukten påverkar de enskilda produkterna. Om nej anges, döljs samtliga betalningsuppgifter i formuläret och de enskilda fakturauppgifterna för respektive produkt som ingår i paketet visas för konsumenterna på Telepriskollen. I det här fallet påverkas paketet automatiskt av eventuella ändringar i fakturauppgifter för en produkt som ingår i paket. Det måste finnas minst ett pris för paketet, man kan dock lägga till och ta bort upp till fem stycken genom knapparna Lägg till nytt pris respektive Ta bort pris. Det kan med andra ord finnas sex olika varianter av samma Paket. Dessa visas som olika produkter (med samma namn men olika villkor) för konsumenterna på Telepriskollen. Ange om det är en bindningstid för hela paketet. Om ja anges, måste bindningstiden för paketet fyllas i. Om nej anges, visas de enskilda bindningstiderna för respektive ingående produkt. Tänk på att om du ändrar bindningstiden för en produkt som ingår i paket så påverkas paket automatiskt. I det här fallet visas den högsta bindningstiden för konsumenterna på Telepriskollen. Observera att bindningstid är direkt knuten till etableringsavgift i den mån att ju längre tid som man är bunden till avtalet, desto lägre blir etableringskostnaden för paketet. Uppsägningstiden för hela paketet fungerar på samma sätt som bindningstiden. Månadsavgift för hela paketet visar en autosummering bestående av månadsavgift för bredband, månadsavgift (prisplan) och månadsavgift (abonnemang) för fast telefoni och/eller månadsavgift för TV. Observera att minimidebitering för fast telefoni ingår i beräkningen av den rörliga debiteringen. Månadsavgift för hela paketet kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra månadsavgift i efterhand, så påverkas inte månadsavgiften för hela paketet. Etableringsavgifter är en autosummering bestående av etableringsavgifter från de ingående produkterna som är valda. Etableringsavgift kan ändras efter massregistreringen, det vill säga när du går in på respektive paketprodukt. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra etableringsavgift i efterhand, så påverkas inte etableringsavgifter för paketet. Med modem menas modem för bredbandet. Om det behövs

19 modem för telefonin anges dessa uppgifter under övrig information i fast telefoniprodukten. Med digitalbox avses standardutförandet av digitalboxen. Fraktkostnad måste anges för etableringsavgift med modem eller digitalbox. Priskommentar används för att lägga in ytterligare information om exempelvis kampanjer och erbjudanden. Ange vilka tilläggstjänster som ingår i paketpriset, det vill säga som erbjuds kunden utan extra kostnad. Om nej anges, gäller tilläggstjänsternas ordinarie priser som anges i de ingående produkterna. De tilläggstjänster som visas avspeglar de tilläggstjänster som är ifyllda i de ingående produkterna, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra tilläggstjänster så påverkas paketet automatiskt. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. När du trycker på knappen Utkast så massregistreras paket utifrån de valda produkterna. Du kommer automatisk till en lista med dina inlagda paketprodukter. Nu kan du gå in på respektive paket (genom att klicka på produktnamnet) och göra eventuella justeringar. I samband med massregistreringen skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS.

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Användarmanual v2.0 ADMIN

Användarmanual v2.0 ADMIN Användarmanual v2.0 ADMIN INSTÄLLNINGAR...4 GENERELLT... 4 FRAKT... 12 BESTÄLLNING... 22 REGISTRERINGSEPOST... 25 BETALNING... 27 KUNDVALIDERING... 29 ORDER/KASSA... 32 ANPASSAD CSS... 33 REDIGERA LANDLISTA...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

1. Home... 4 1.1 Order... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder... 13 1.1.2 Inköpsordrar... 13 1.1.3 Fakturor... 13 1.1.4 Returer... 14 1.2 Produkter... 15 1.2.

1. Home... 4 1.1 Order... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder... 13 1.1.2 Inköpsordrar... 13 1.1.3 Fakturor... 13 1.1.4 Returer... 14 1.2 Produkter... 15 1.2. MANUAL 1. Home......................................................................... 4 1.1 Order..................................................................... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder.......................................................

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer