Internfakturering - förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internfakturering - förstudie"

Transkript

1 Revisionskontoret PM NR 11/2014 Internfakturering - förstudie Åsa Nilsson, Revisionskontoret Per Stomberg, Deloitte AB Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Metod och genomförande Granskningsområden Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? Hur fungerar internfakturering för mottagaren? Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffningen av till exempel IT? Slutsatser och bedömningar... 8

3 3 1. Sammanfattning Förstudiens frågeställningar har varit att ta reda på hur stora transaktionskostnaderna är i relation till nyttan med internfakturering, hur internfakturering fungerar för mottagaren och vilken styrande effekt internfakturering har på anskaffningen av till exempel IT. Förstudiens sammanfattande bedömning är att dessa frågeställningar med lite annan formulering håller på att analyseras från andra håll i Region Skåne. Vidare kan det konstateras att det råder samsyn mellan fakturerande och mottagande enheter inom Region Skåne att internfaktureringen inom flera områden inte fungerar tillfredsställande vilket exempelvis tar sig uttryck i avstämningsdifferenser mellan förvaltningar, förseningar av ekonomisk rapportering samt merarbete och därmed förenade kostnader samt oönskade styrningseffekter. Från flera håll i organisationen resonerar man också om möjligheten att reducera antalet områden som är föremål för internfakturering och ersätta dessa med andra kostnadsfördelningsmodeller och styrningsmodeller som också anses kunna vara förenliga med krav på transparens, konkurrensneutralitet, effektiviseringskrav och totalkostnadsfördelning. För de delar av verksamheten där alternativ till internfakturering inte ses som realistisk eller önskvärd kan konstaterats att förändringar anses behövas inom bland annat följande områden: Utökat systemstöd för förenkling Förbättrad kvalitet i försystem Minskat inslag av manuell hantering Transparens i prissättningsmekanismer Schablonisering även av volymbaserade tjänster Mer ändamålsenliga incitamentsstrukturer Reducering av interna förhandlingsprocesser utan reell effekt En viktig aspekt är att säkerställa att enheter inom Region Skåne behandlas på samma sätt som fristående enheter (privata vårdgivare). En iakttagelse från förstudien är att fakturerande enheter generellt sett utrycker sig i mera positiva termer kring internfakturering än mottagande enheter. De fakturerande enheterna tenderar också att ha en mera positiv uppfattning om hur förhandlingar mellan enheterna fungerar och att dessa har en faktisk styrande effekt. Flera interna initiativ och utredningar har vidtagits under Dessa har också resulterat i framtagna åtgärds- och handlingsplaner för att hantera identifierade brister. Pågående arbete förväntas minska flödet av internfakturor samt minska behovet av fakturagranskning hos kunderna avsevärt. Baserat på förstudiens iakttagelser avseende internfaktureringens beräknade kostnader satt i relation till dess identifierade för- och nackdelar är det vår bedömning att nyttan med internfaktureringen överstiger dess beräknade kostnader.

4 4 Med anledning av ovanstående slutsatser och bedömningar föranleder förstudien i nuläget inte någon rekommendation till fördjupad granskning trots att flera brister relaterat till internfaktureringen har uppmärksammats. Organisationen har internt identifierat dessa och initierat förändringsprocesser för att komma till rätta med problemen. 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Gemensam Servicefunktion (GSF) ansvarar för internfakturering i Region Skåne. Revisorerna har senast berört internfakturering genom sin granskning av Styrning av stöd- och serviceenheter (Rapport nr 13/2009) skall området belysas utifrån hur internfaktureringen går till, vad man lägger in i denna, hur parterna förhandlar och vilken styrande effekt systemet har vad avser t ex anskaffning av IT och liknande. Hur stora transaktionskostnaderna är skall relateras till nyttan med systemet. Följande frågeställningar skall besvaras: 1. Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? 2. Hur fungerar internfakturering för mottagaren? 3. Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffning av till exempel IT 2.2 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier har använts i denna förstudie: Affärs och prissättningsmodell för Region Skånes IT-verksamhet. Affärs och prissättningsmodeller inom Region Skånes verksamheter. Regiongemensamma principer och modeller för serviceverksamheter inom Region Skåne. Internprissättning för serviceverksamheter inom Region Skåne. 2.3 Metod och genomförande Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, genomgång av information från extern konsultrapport, telefonsamtal och mailkontakter med berörda tjänstemän inom Region Skåne. Rapporten är sakgranskad av berörda inom respektive område. Revisorskollegiets kontaktperson har varit Gunnar Svensson och revisionskontorets

5 5 projektledare för granskningen har varit Åsa Nilsson. Per Stomberg från Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet. 3. Granskningsområden Senast revisorerna berörde internfakturering genom sin granskning av Styrning av stöd- och serviceenheter (Rapport nr 13/2009) framkom bland annat följande iakttagelser med relevans för denna förstudie: det saknades centrala styrande dokument såsom regler, direktiv, rutin- och processbeskrivningar för hur frågor runt internprissättning och internhandel skall hanteras. Exempelvis hur mycket priser får räknas upp, hur förhandlingar skall ske, vem som beslutar om priser, hur frågor vid behov kan eskaleras när parter inte kan komma överens inklusive vilken roll koncernledning och politiken skall spela. arbete vid detta tillfälle pågick inom framförallt Lab-verksamheten och RSIT med att arbeta fram prislistor som är självkostnadsbaserade. 3.1 Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? I Region Skåne har det inte tagits fram någon information om hur stor kostnaden är för den hantering av internfakturering som förekommer hos fakturerande respektive mottagande enheter. Man pekar på komplexiteten i frågeställningen och anser att ett generellt svar inte går att ge då hanteringen inte är uniform utan består av en mängd olika processer och rutiner. Fakturahanteringen är integrerad med beställningshantering och andra moment i leveransen. Vidare utför förutom administrativa medarbetare även vårdpersonal administrativt arbete knutet till internfaktureringen. För att trots bristen på heltäckande information göra en uppskattning av ett sannolikt intervall i vilket kostnaden kan tänkas ligga har vi använt den uppskattning av kostnaden som en större förvaltning gjort. Vi har därefter extrapolerat denna kostnad på regionen som helhet med nämnda förvaltnings andel av totala internfakturerade volymer i regionen som bas. En sådan schabloniserad uppskattning indikerar att kostnaderna för internfakturering, relaterade avstämningar mellan förvaltningar och liknande arbetsuppgifter ligger i intervallet miljoner kronor per år inkluderande personalkostnader, systemkostnader, lokalkostnader m.m. Sannolikt bortser man då från vissa relaterade kostnader. Det kan noteras att internfaktureringen inte bara påverkar de funktioner som ställer ut respektive tar emot, kontrollerar och registrerar fakturor. Beroende på vald modell och periodisering av faktureringen påverkas också exempelvis redovisningsfunktioner på olika sätt. Vid schablonfakturering i förskott krävs uppföljning och korrigering av redovisningen i efterhand. Vid fakturering i efterskott krävs periodiserande bokningar vid

6 6 bokslutstillfällen som senare behöver reverseras och eventuellt samtidigt beloppsjusteras. Detta driver i sin tur kostnader. Å andra sidan är det troligt att delar av de resurser som nu åtgår till internfakturering i annat fall hade använts till uppföljning och hantering av andra debiterings- och kostnadsfördelningsmodeller. Nyttan med internfakturering låter sig inte mätas i kronor på objektiv basis. Däremot kan man konstatera att ett antal negativa konsekvenser vid utebliven internfakturering är sannolika: Överkonsumtion hos verksamheterna om tjänster och varor blir en fri resurs. Sämre styrning då produktiviteten inte går att mäta och benchmarka mot andra huvudmäns verksamhet där självkostnaden kan mätas. Utebliven konkurrensneutralitet mot externa utförare. Modellen för internfakturering kan också ha nackdelar och inte med automatik fungera objektivt i ovanstående hänseenden. Bland annat kan exempelvis ineffektivitet hos levererande enheter genom debitering av faktiska kostnader vältras över på konsumerande enheter och härigenom försämra deras redovisade produktivitet. Detta i sin tur kan leda till felaktiga beslut och prioriteringar. Som resultat av den tidigare granskningen (nr 13, 2009) inhämtade revisorerna yttranden kring på vilket sätt effektivitet tillförsäkras hos säljande enheter så att kostnadsökningar inte övervältras på köparna. Avseende de av Region Skåne ägda aktiebolagen kan konstateras att något alternativ till att fakturera för utförda tjänster och levererade varor inte torde föreligga. Eftersom bolagen är separata juridiska personer och dessutom skattesubjekt måste dessutom prissättningen vid faktureringen ske på marknadsmässiga grunder. Avseende frågan kring förhandlingar mellan fakturerande och mottagande enheter inom Region Skåne anses att något egentligt utrymme att använda alternativ leverantör eller välja att inte leverera till den interna kunden inte existerar. Vidare anses att påtryckningsmedel avseende pris och övriga villkor saknas i de flesta fall. Det kan dock noteras att några uppgiftslämnare anser att det är rättvisande att betrakta dialogen som regelrätta förhandlingar mellan köpare och säljare trots att möjligheten att välja alternativ är kraftigt begränsad. Baserat på ovanstående beskrivning av beräknade kostnader och internfaktureringens identifierade för- och nackdelar är det vår bedömning att nyttan med internfaktureringen överstiger dess beräknade kostnader. I alla fall intill dess att en annan debiterings- och kostnadsfördelningsmodell med samma styrningseffekter på förbrukningen av resurser inom regionen eventuellt kan införas för att helt eller delvis ersätta internfaktureringen. 3.2 Hur fungerar internfakturering för mottagaren? Mottagarna av internfakturering lyfter exempelvis fram att serviceförvaltningarnas fakturering tar alldeles för mycket tid i anspråk hos köparen. Detta uppges bero på felaktigheter, bristande eller helt uteblivna underlag och prismodeller som inte är riktigt

7 7 klara m.m. Vidare att faktureringen är sen vilket försvårar kontroll och analys samt att rättningar är svåra att åstadkomma. GSFs bedömning är att de interna fakturorna tar ca 1,5 ggr längre tid att hantera när de ankommer som leverantörsfaktura hos mottagaren än de externa fakturorna på grund av saknade eller felaktiga uppgifter. Om de inte innehåller felaktigheter går de direkt till mottagarens inkorg i Raindance för attest. Om den interna faktureringen kan utvecklas mot högre grad av förkontering skulle flödet till attest och betalning säkert upplevas smidigare av verksamheterna. GSF upplever vidare, som redovisningsansvariga för flertalet förvaltningar i regionen, att det uppstår interna motpartsdifferenser varje månad då interna fakturor som ställs ut inte attesteras i tid av mottagare i annan förvaltning. På uppdrag av ekonomidirektören i Region Skåne har en översyn gjorts av tidplanen för internfakturering. Målsättningen är att minska belastningen i ekonomisystemet så att tidplan för månadsbokslut och prognos kan hållas samt att ge förvaltningarna mer tid för kontroll och analys. Tidigareläggning med fakturering kring den 15:e i månaden genomförs för vissa tjänster från september 2014 medan andra delar följer under oktober 2014 respektive i början av Genomgång av internfaktureringen har i detta sammanhang gjorts i samarbete med Regionservice, Medicinsk Service och GSF. Avstämning har också skett i redovisningschefsgruppen. Samtliga remissvar från mottagarna av fakturor är positiva till denna tidigareläggning. Motiv för detta är bland annat att det förväntas leda till bättre kvalitet på både bokslut och prognos då man får mer tid till analys innan böckerna stänger och prognosen skall lämnas. Dessutom får attesterarna mer tid på sig att attestera så att kostnaden genom det ligger rätt bokförd när böckerna stänger. I synnerhet avseende de fasta delarna som hyra, städ och telefoni ser man inga problem. För de rörliga delarna exempelvis laboratoriekostnader finner man det viktigt att fasta datum kan gälla så att de uppbokningar som måste ske kan vara så lika som möjligt mellan månaderna. Svaren ovan indikerar då att motsatsen till de positiva effekter man nu förutser av mottagarna upplevts som ett problem före förändringen. Det skall dock noteras att det i samband med inhämtande av synpunkter på föreslagen tidigareläggning av tidpunkter för internfakturering uttryckts att detta inte anses lämpligt i de fall informationen från internfaktureringen skall användas som underlag för fakturering av rörliga kostnader till extern part. Övergripande kan noteras att även på detta delområde anser respondenterna att ett generellt svar inte går att ge då oavsett om man talar om teknisk funktionalitet eller om det fungerar som avsett blir svaren olika beroende på vilken delprocess eller delrutin man talar om. 3.3 Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffningen av till exempel IT? Erhållna svar inom detta område ger ingen entydig bild. Vissa förvaltningar svarar att internfaktureringen av IT-kostnader påverkar och styr omfattningen av anskaffning av IT-utrustning. Den uppmanar till volymbegränsningar

8 8 med ifrågasättande av antal datorer m.m. och har en klart bromsande effekt på anskaffningar. Dock beskrivs inte i monetära termer hur stor påverkan är. Andra förvaltningar anser att internfaktureringen inte har någon styrande effekt på anskaffning av till exempel IT. Priset styr inte och inte heller internfaktureringen. Exempel ges på att prislistor har distribuerats sent, möjligheten att påverka upplevs som liten och avseende IT anser man sig inte ha några andra alternativ än att köpa internt. Mellanliggande uppfattningar finns också och uttrycks som att internfakturering har en relativt liten styrande effekt i anskaffning av IT men att den finns. En väl fungerande IT-utrustning är ett absolut krav för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och då spelar kostnaden i det fallet mindre roll. Däremot finns effekten av att internprissättningen leder till en behovsstyrd bedömning. Vissa respondenter pekar på att frågeställningen är komplex och exempelvis måste brytas ner i IT-tjänster som utvecklar och effektiviserar vården respektive de IT-tjänster som utgör arbetsverktyg för enskilda medarbetare. Ett generellt svar relaterat till IT går således inte att ge inom ramen för förstudien då styreffekterna skiljer sig beroende på hur prismodellerna ser ut för olika varor och tjänster. 4. Slutsatser och bedömningar Den huvudsakliga internfaktureringen sker via Regionservice genom GSF. Regionservice har under 2014 med hjälp av externa konsulter gjort en större genomlysning av faktureringsprocessen. Den övergripande slutsatsen är att Regionservice och deras regioninterna kunder till stora delar har en gemensam bild över vad som är problemen och vilka åtgärder som krävs. Nämligen att: Genom en rättvisande faktureringsprocess med stabilt systemstöd få fram ett korrekt fakturaunderlag och på så sätt skapa tillit vilket minskar arbetsbelastningen för både Regionservice och kunderna. Med ett korrekt underlag och rätt verktyg ge kunderna möjlighet att själva analysera sina kostnader vilket ökar förståelse för prissättning och fakturainnehåll. Med tydliga kontaktytor och ansvar internt inom Regionservice och ut mot kunderna öka effektiviteten i processen. En föreslagen handlingsplan har tagits fram för att adressera de områden som beskrivs ovan. De områden som skulle åtgärdas i det kortsiktiga perspektivet är nu enligt uppgift i huvudsak implementerade ändras förutsättningarna för faktureringsprocessen i och med den nya tjänstepaketering som Regionservice inför från 1 januari. Detta kommer att underlätta faktureringen och uppföljningen av den för både Regionservice och kunderna. Koncernstab ekonomi har också under våren 2014 som del av en uppföljning av budgetprocessen 2014 inhämtat deltagande förvaltningars synpunkter med avseende på:

9 9 Vilka områden som skulle behöva förändras 2015 avseende debiteringsform. (Tjänstpris per styck, schablon per verksamhet eller en kombination). Vilka åtgärder förvaltningarna bedömer att Region Skåne behöver vidta för att ge dem möjlighet att i större omfattning än idag påverka sina kostnader inom de olika tjänsteområdena? Det vill säga hur regionen tillsammans med leverantörerna kan minska kostnaderna eller åtminstone minska ökningstakten? Viktigare iakttagelser från svaren på koncernstabens utredning med bäring på denna förstudies frågeställningar är att: Det under budgetprocessen framkommit att delar av tjänsteprissättningen bygger på baklängesräkning. Det vill säga priset är inte satt utifrån de faktiska kostnaderna relativt förväntad volym, utan snarare satta utifrån tillgängliga intäkter (kompendier) och historisk volym. Man konstaterar att detta inte är acceptabelt. Man måste först och främst ha kontroll på de faktiska kostnaderna för respektive tjänst. Detta främst för att kunna lita på prislappen och att kunna arbeta med specifika, realistiska och nödvändiga effektiviseringskrav (2-3% per år) för respektive tjänst och tjänsteområde. Avseende frågan kring debiteringsformer bedöms de nuvarande prismodellerna för de tjänstelevererande verksamheterna i huvudsak vara ändamålsenliga och stödja verksamhets- och ekonomistyrningen på centralnivå och på förvaltningsnivå. Behovet av styckepriser kopplat till skalbarhet i tjänsteleverantörernas kostnader för verksamheten bedöms dock som stort. Minskade tjänsteavrop (volymer) leder ibland till högre priser i nästa steg vilket inte är tillfredställande. För att ge förvaltningarna möjlighet att i större omfattning än idag påverka sina kostnader inom de olika tjänsteområdena är det av vikt att faktureringen är rättvisande och transparent. Förbättringsområden finns i form av mera detaljerade specifikationer för att kunna följa upp faktiska avrop, ökad tillgänglighet i realtid, bättre överensstämmelse med budgetindelning och tydlighet i förändringar. Avrop bör kunna knytas till en individ. En ny process för internprissättning har tagits fram och utgör en central del av budgetprocessen för Samtliga steg i processen skall vara genomförda innan utgången av Baserat på det faktum att ovanstående utredningar genomförts, att de i stora delar adresserat de aspekter som denna förstudie omfattar och att förslag till åtgärder framtagits bedöms det mest ändamålsenligt att avvakta det arbete som nu inletts med implementering av åtgärder inom budgetprocessen och handlingsprogram inom Regionservice. Ett ytterligare skäl att avvakta med en fördjupad granskning är att tidplanen för internfakturering förändras med början under hösten I den mån de beskrivna interna utredningarna inte täckt in samtliga granskningsområden i denna förstudie har vi följt upp dem (t ex med avseende på kostnadsaspekten) och kombinationen av information från de interna utredningarna och vår förstudies kompletteringar har utgjort grunden för vårt ställningstagande.

10 10 Varje del av internfaktureringen som fungerar bra eller mindre bra har en direkt inverkan på såväl patienter som medborgare. Det kan exempelvis avse effektivitetseffekter som innebär att man får mer/mindre per skattekrona, val av bosättningsplats inom regionen, benägenhet att söka vård eller att vårdens kvalitet och omfattning påverkas till följd av att internfaktureringsmodellen ger incitament för vissa beteenden/inköpsmönster. Resurser som förbrukas i samband med hantering av internfakturering tar resurser från Region Skånes kärnverksamheter och påverkar härigenom såväl patienter som medborgare. Internfakturering genererar i sig inga operativa fördelar ur ett patient- eller medborgarperspektiv utan syftar främst till att upprätthålla lagstadgad självkostnadsprincip, transparens och konkurrensneutralitet i leveransen av tjänster till interna och externa vårdgivare samt till en kontinuerlig uppföljning av kostnader och volymer inom respektive tjänsteleverande verksamhet. Processen som sådan ger leverantörer, kunder och koncernledning möjligheter att kontinuerligt följa upp, analysera och påverka det faktiska utfallet innevarande verksamhetsår i relation till budget samt möjligheter att analysera och påverka förändringar inför ett nytt verksamhetsår. En framförd uppfattning är att nuvarande internfaktureringsprocess knappast påverkar tillgänglighet eller kvalitet. Däremot kan vårdkonsumtionen påverkas. Om exempelvis beställningar från labmedicin och bild- och funktionsmedicin hade varit fria nyttigheter hade konsumtionen sannolikt varit högre. Ett annat antagande är att output per skattekrona sannolikt hade varit lägre om internfakturering inte hade tillämpats.

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08

Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08 ABCD Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08 2009 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. ABCD

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Granskningspromemoria 2013

Granskningspromemoria 2013 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Februari 2013 DNR 360-4/2013 Granskningspromemoria 2013 Stockholm Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen (inkl. ej 1 Ekonomi Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar. Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Sker slutredovisning enligt Region Skånes riktlinjer? God ordning

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsplan redovisningsrevision 2015

Revisionsplan redovisningsrevision 2015 Revisionsplan redovisningsrevision 2015 Region Skåne BAKGRUND Vårt uppdrag Deloitte har fått i uppdrag att utföra redovisningsrevisionen åt Revisorskollegiet i Region Skåne. Uppdraget kommer att utföras

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Genomlysning av kommunens fastighetshantering

Genomlysning av kommunens fastighetshantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Erica Lundgren 2015-05-29 KSN-2014-0292 Kommunstyrelsen Genomlysning av kommunens fastighetshantering Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer