Internfakturering - förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internfakturering - förstudie"

Transkript

1 Revisionskontoret PM NR 11/2014 Internfakturering - förstudie Åsa Nilsson, Revisionskontoret Per Stomberg, Deloitte AB Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Metod och genomförande Granskningsområden Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? Hur fungerar internfakturering för mottagaren? Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffningen av till exempel IT? Slutsatser och bedömningar... 8

3 3 1. Sammanfattning Förstudiens frågeställningar har varit att ta reda på hur stora transaktionskostnaderna är i relation till nyttan med internfakturering, hur internfakturering fungerar för mottagaren och vilken styrande effekt internfakturering har på anskaffningen av till exempel IT. Förstudiens sammanfattande bedömning är att dessa frågeställningar med lite annan formulering håller på att analyseras från andra håll i Region Skåne. Vidare kan det konstateras att det råder samsyn mellan fakturerande och mottagande enheter inom Region Skåne att internfaktureringen inom flera områden inte fungerar tillfredsställande vilket exempelvis tar sig uttryck i avstämningsdifferenser mellan förvaltningar, förseningar av ekonomisk rapportering samt merarbete och därmed förenade kostnader samt oönskade styrningseffekter. Från flera håll i organisationen resonerar man också om möjligheten att reducera antalet områden som är föremål för internfakturering och ersätta dessa med andra kostnadsfördelningsmodeller och styrningsmodeller som också anses kunna vara förenliga med krav på transparens, konkurrensneutralitet, effektiviseringskrav och totalkostnadsfördelning. För de delar av verksamheten där alternativ till internfakturering inte ses som realistisk eller önskvärd kan konstaterats att förändringar anses behövas inom bland annat följande områden: Utökat systemstöd för förenkling Förbättrad kvalitet i försystem Minskat inslag av manuell hantering Transparens i prissättningsmekanismer Schablonisering även av volymbaserade tjänster Mer ändamålsenliga incitamentsstrukturer Reducering av interna förhandlingsprocesser utan reell effekt En viktig aspekt är att säkerställa att enheter inom Region Skåne behandlas på samma sätt som fristående enheter (privata vårdgivare). En iakttagelse från förstudien är att fakturerande enheter generellt sett utrycker sig i mera positiva termer kring internfakturering än mottagande enheter. De fakturerande enheterna tenderar också att ha en mera positiv uppfattning om hur förhandlingar mellan enheterna fungerar och att dessa har en faktisk styrande effekt. Flera interna initiativ och utredningar har vidtagits under Dessa har också resulterat i framtagna åtgärds- och handlingsplaner för att hantera identifierade brister. Pågående arbete förväntas minska flödet av internfakturor samt minska behovet av fakturagranskning hos kunderna avsevärt. Baserat på förstudiens iakttagelser avseende internfaktureringens beräknade kostnader satt i relation till dess identifierade för- och nackdelar är det vår bedömning att nyttan med internfaktureringen överstiger dess beräknade kostnader.

4 4 Med anledning av ovanstående slutsatser och bedömningar föranleder förstudien i nuläget inte någon rekommendation till fördjupad granskning trots att flera brister relaterat till internfaktureringen har uppmärksammats. Organisationen har internt identifierat dessa och initierat förändringsprocesser för att komma till rätta med problemen. 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Gemensam Servicefunktion (GSF) ansvarar för internfakturering i Region Skåne. Revisorerna har senast berört internfakturering genom sin granskning av Styrning av stöd- och serviceenheter (Rapport nr 13/2009) skall området belysas utifrån hur internfaktureringen går till, vad man lägger in i denna, hur parterna förhandlar och vilken styrande effekt systemet har vad avser t ex anskaffning av IT och liknande. Hur stora transaktionskostnaderna är skall relateras till nyttan med systemet. Följande frågeställningar skall besvaras: 1. Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? 2. Hur fungerar internfakturering för mottagaren? 3. Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffning av till exempel IT 2.2 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier har använts i denna förstudie: Affärs och prissättningsmodell för Region Skånes IT-verksamhet. Affärs och prissättningsmodeller inom Region Skånes verksamheter. Regiongemensamma principer och modeller för serviceverksamheter inom Region Skåne. Internprissättning för serviceverksamheter inom Region Skåne. 2.3 Metod och genomförande Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, genomgång av information från extern konsultrapport, telefonsamtal och mailkontakter med berörda tjänstemän inom Region Skåne. Rapporten är sakgranskad av berörda inom respektive område. Revisorskollegiets kontaktperson har varit Gunnar Svensson och revisionskontorets

5 5 projektledare för granskningen har varit Åsa Nilsson. Per Stomberg från Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet. 3. Granskningsområden Senast revisorerna berörde internfakturering genom sin granskning av Styrning av stöd- och serviceenheter (Rapport nr 13/2009) framkom bland annat följande iakttagelser med relevans för denna förstudie: det saknades centrala styrande dokument såsom regler, direktiv, rutin- och processbeskrivningar för hur frågor runt internprissättning och internhandel skall hanteras. Exempelvis hur mycket priser får räknas upp, hur förhandlingar skall ske, vem som beslutar om priser, hur frågor vid behov kan eskaleras när parter inte kan komma överens inklusive vilken roll koncernledning och politiken skall spela. arbete vid detta tillfälle pågick inom framförallt Lab-verksamheten och RSIT med att arbeta fram prislistor som är självkostnadsbaserade. 3.1 Hur stora är transaktionskostnaderna i relation till nyttan med internfakturering? I Region Skåne har det inte tagits fram någon information om hur stor kostnaden är för den hantering av internfakturering som förekommer hos fakturerande respektive mottagande enheter. Man pekar på komplexiteten i frågeställningen och anser att ett generellt svar inte går att ge då hanteringen inte är uniform utan består av en mängd olika processer och rutiner. Fakturahanteringen är integrerad med beställningshantering och andra moment i leveransen. Vidare utför förutom administrativa medarbetare även vårdpersonal administrativt arbete knutet till internfaktureringen. För att trots bristen på heltäckande information göra en uppskattning av ett sannolikt intervall i vilket kostnaden kan tänkas ligga har vi använt den uppskattning av kostnaden som en större förvaltning gjort. Vi har därefter extrapolerat denna kostnad på regionen som helhet med nämnda förvaltnings andel av totala internfakturerade volymer i regionen som bas. En sådan schabloniserad uppskattning indikerar att kostnaderna för internfakturering, relaterade avstämningar mellan förvaltningar och liknande arbetsuppgifter ligger i intervallet miljoner kronor per år inkluderande personalkostnader, systemkostnader, lokalkostnader m.m. Sannolikt bortser man då från vissa relaterade kostnader. Det kan noteras att internfaktureringen inte bara påverkar de funktioner som ställer ut respektive tar emot, kontrollerar och registrerar fakturor. Beroende på vald modell och periodisering av faktureringen påverkas också exempelvis redovisningsfunktioner på olika sätt. Vid schablonfakturering i förskott krävs uppföljning och korrigering av redovisningen i efterhand. Vid fakturering i efterskott krävs periodiserande bokningar vid

6 6 bokslutstillfällen som senare behöver reverseras och eventuellt samtidigt beloppsjusteras. Detta driver i sin tur kostnader. Å andra sidan är det troligt att delar av de resurser som nu åtgår till internfakturering i annat fall hade använts till uppföljning och hantering av andra debiterings- och kostnadsfördelningsmodeller. Nyttan med internfakturering låter sig inte mätas i kronor på objektiv basis. Däremot kan man konstatera att ett antal negativa konsekvenser vid utebliven internfakturering är sannolika: Överkonsumtion hos verksamheterna om tjänster och varor blir en fri resurs. Sämre styrning då produktiviteten inte går att mäta och benchmarka mot andra huvudmäns verksamhet där självkostnaden kan mätas. Utebliven konkurrensneutralitet mot externa utförare. Modellen för internfakturering kan också ha nackdelar och inte med automatik fungera objektivt i ovanstående hänseenden. Bland annat kan exempelvis ineffektivitet hos levererande enheter genom debitering av faktiska kostnader vältras över på konsumerande enheter och härigenom försämra deras redovisade produktivitet. Detta i sin tur kan leda till felaktiga beslut och prioriteringar. Som resultat av den tidigare granskningen (nr 13, 2009) inhämtade revisorerna yttranden kring på vilket sätt effektivitet tillförsäkras hos säljande enheter så att kostnadsökningar inte övervältras på köparna. Avseende de av Region Skåne ägda aktiebolagen kan konstateras att något alternativ till att fakturera för utförda tjänster och levererade varor inte torde föreligga. Eftersom bolagen är separata juridiska personer och dessutom skattesubjekt måste dessutom prissättningen vid faktureringen ske på marknadsmässiga grunder. Avseende frågan kring förhandlingar mellan fakturerande och mottagande enheter inom Region Skåne anses att något egentligt utrymme att använda alternativ leverantör eller välja att inte leverera till den interna kunden inte existerar. Vidare anses att påtryckningsmedel avseende pris och övriga villkor saknas i de flesta fall. Det kan dock noteras att några uppgiftslämnare anser att det är rättvisande att betrakta dialogen som regelrätta förhandlingar mellan köpare och säljare trots att möjligheten att välja alternativ är kraftigt begränsad. Baserat på ovanstående beskrivning av beräknade kostnader och internfaktureringens identifierade för- och nackdelar är det vår bedömning att nyttan med internfaktureringen överstiger dess beräknade kostnader. I alla fall intill dess att en annan debiterings- och kostnadsfördelningsmodell med samma styrningseffekter på förbrukningen av resurser inom regionen eventuellt kan införas för att helt eller delvis ersätta internfaktureringen. 3.2 Hur fungerar internfakturering för mottagaren? Mottagarna av internfakturering lyfter exempelvis fram att serviceförvaltningarnas fakturering tar alldeles för mycket tid i anspråk hos köparen. Detta uppges bero på felaktigheter, bristande eller helt uteblivna underlag och prismodeller som inte är riktigt

7 7 klara m.m. Vidare att faktureringen är sen vilket försvårar kontroll och analys samt att rättningar är svåra att åstadkomma. GSFs bedömning är att de interna fakturorna tar ca 1,5 ggr längre tid att hantera när de ankommer som leverantörsfaktura hos mottagaren än de externa fakturorna på grund av saknade eller felaktiga uppgifter. Om de inte innehåller felaktigheter går de direkt till mottagarens inkorg i Raindance för attest. Om den interna faktureringen kan utvecklas mot högre grad av förkontering skulle flödet till attest och betalning säkert upplevas smidigare av verksamheterna. GSF upplever vidare, som redovisningsansvariga för flertalet förvaltningar i regionen, att det uppstår interna motpartsdifferenser varje månad då interna fakturor som ställs ut inte attesteras i tid av mottagare i annan förvaltning. På uppdrag av ekonomidirektören i Region Skåne har en översyn gjorts av tidplanen för internfakturering. Målsättningen är att minska belastningen i ekonomisystemet så att tidplan för månadsbokslut och prognos kan hållas samt att ge förvaltningarna mer tid för kontroll och analys. Tidigareläggning med fakturering kring den 15:e i månaden genomförs för vissa tjänster från september 2014 medan andra delar följer under oktober 2014 respektive i början av Genomgång av internfaktureringen har i detta sammanhang gjorts i samarbete med Regionservice, Medicinsk Service och GSF. Avstämning har också skett i redovisningschefsgruppen. Samtliga remissvar från mottagarna av fakturor är positiva till denna tidigareläggning. Motiv för detta är bland annat att det förväntas leda till bättre kvalitet på både bokslut och prognos då man får mer tid till analys innan böckerna stänger och prognosen skall lämnas. Dessutom får attesterarna mer tid på sig att attestera så att kostnaden genom det ligger rätt bokförd när böckerna stänger. I synnerhet avseende de fasta delarna som hyra, städ och telefoni ser man inga problem. För de rörliga delarna exempelvis laboratoriekostnader finner man det viktigt att fasta datum kan gälla så att de uppbokningar som måste ske kan vara så lika som möjligt mellan månaderna. Svaren ovan indikerar då att motsatsen till de positiva effekter man nu förutser av mottagarna upplevts som ett problem före förändringen. Det skall dock noteras att det i samband med inhämtande av synpunkter på föreslagen tidigareläggning av tidpunkter för internfakturering uttryckts att detta inte anses lämpligt i de fall informationen från internfaktureringen skall användas som underlag för fakturering av rörliga kostnader till extern part. Övergripande kan noteras att även på detta delområde anser respondenterna att ett generellt svar inte går att ge då oavsett om man talar om teknisk funktionalitet eller om det fungerar som avsett blir svaren olika beroende på vilken delprocess eller delrutin man talar om. 3.3 Vilken styrande effekt har internfaktureringen på anskaffningen av till exempel IT? Erhållna svar inom detta område ger ingen entydig bild. Vissa förvaltningar svarar att internfaktureringen av IT-kostnader påverkar och styr omfattningen av anskaffning av IT-utrustning. Den uppmanar till volymbegränsningar

8 8 med ifrågasättande av antal datorer m.m. och har en klart bromsande effekt på anskaffningar. Dock beskrivs inte i monetära termer hur stor påverkan är. Andra förvaltningar anser att internfaktureringen inte har någon styrande effekt på anskaffning av till exempel IT. Priset styr inte och inte heller internfaktureringen. Exempel ges på att prislistor har distribuerats sent, möjligheten att påverka upplevs som liten och avseende IT anser man sig inte ha några andra alternativ än att köpa internt. Mellanliggande uppfattningar finns också och uttrycks som att internfakturering har en relativt liten styrande effekt i anskaffning av IT men att den finns. En väl fungerande IT-utrustning är ett absolut krav för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och då spelar kostnaden i det fallet mindre roll. Däremot finns effekten av att internprissättningen leder till en behovsstyrd bedömning. Vissa respondenter pekar på att frågeställningen är komplex och exempelvis måste brytas ner i IT-tjänster som utvecklar och effektiviserar vården respektive de IT-tjänster som utgör arbetsverktyg för enskilda medarbetare. Ett generellt svar relaterat till IT går således inte att ge inom ramen för förstudien då styreffekterna skiljer sig beroende på hur prismodellerna ser ut för olika varor och tjänster. 4. Slutsatser och bedömningar Den huvudsakliga internfaktureringen sker via Regionservice genom GSF. Regionservice har under 2014 med hjälp av externa konsulter gjort en större genomlysning av faktureringsprocessen. Den övergripande slutsatsen är att Regionservice och deras regioninterna kunder till stora delar har en gemensam bild över vad som är problemen och vilka åtgärder som krävs. Nämligen att: Genom en rättvisande faktureringsprocess med stabilt systemstöd få fram ett korrekt fakturaunderlag och på så sätt skapa tillit vilket minskar arbetsbelastningen för både Regionservice och kunderna. Med ett korrekt underlag och rätt verktyg ge kunderna möjlighet att själva analysera sina kostnader vilket ökar förståelse för prissättning och fakturainnehåll. Med tydliga kontaktytor och ansvar internt inom Regionservice och ut mot kunderna öka effektiviteten i processen. En föreslagen handlingsplan har tagits fram för att adressera de områden som beskrivs ovan. De områden som skulle åtgärdas i det kortsiktiga perspektivet är nu enligt uppgift i huvudsak implementerade ändras förutsättningarna för faktureringsprocessen i och med den nya tjänstepaketering som Regionservice inför från 1 januari. Detta kommer att underlätta faktureringen och uppföljningen av den för både Regionservice och kunderna. Koncernstab ekonomi har också under våren 2014 som del av en uppföljning av budgetprocessen 2014 inhämtat deltagande förvaltningars synpunkter med avseende på:

9 9 Vilka områden som skulle behöva förändras 2015 avseende debiteringsform. (Tjänstpris per styck, schablon per verksamhet eller en kombination). Vilka åtgärder förvaltningarna bedömer att Region Skåne behöver vidta för att ge dem möjlighet att i större omfattning än idag påverka sina kostnader inom de olika tjänsteområdena? Det vill säga hur regionen tillsammans med leverantörerna kan minska kostnaderna eller åtminstone minska ökningstakten? Viktigare iakttagelser från svaren på koncernstabens utredning med bäring på denna förstudies frågeställningar är att: Det under budgetprocessen framkommit att delar av tjänsteprissättningen bygger på baklängesräkning. Det vill säga priset är inte satt utifrån de faktiska kostnaderna relativt förväntad volym, utan snarare satta utifrån tillgängliga intäkter (kompendier) och historisk volym. Man konstaterar att detta inte är acceptabelt. Man måste först och främst ha kontroll på de faktiska kostnaderna för respektive tjänst. Detta främst för att kunna lita på prislappen och att kunna arbeta med specifika, realistiska och nödvändiga effektiviseringskrav (2-3% per år) för respektive tjänst och tjänsteområde. Avseende frågan kring debiteringsformer bedöms de nuvarande prismodellerna för de tjänstelevererande verksamheterna i huvudsak vara ändamålsenliga och stödja verksamhets- och ekonomistyrningen på centralnivå och på förvaltningsnivå. Behovet av styckepriser kopplat till skalbarhet i tjänsteleverantörernas kostnader för verksamheten bedöms dock som stort. Minskade tjänsteavrop (volymer) leder ibland till högre priser i nästa steg vilket inte är tillfredställande. För att ge förvaltningarna möjlighet att i större omfattning än idag påverka sina kostnader inom de olika tjänsteområdena är det av vikt att faktureringen är rättvisande och transparent. Förbättringsområden finns i form av mera detaljerade specifikationer för att kunna följa upp faktiska avrop, ökad tillgänglighet i realtid, bättre överensstämmelse med budgetindelning och tydlighet i förändringar. Avrop bör kunna knytas till en individ. En ny process för internprissättning har tagits fram och utgör en central del av budgetprocessen för Samtliga steg i processen skall vara genomförda innan utgången av Baserat på det faktum att ovanstående utredningar genomförts, att de i stora delar adresserat de aspekter som denna förstudie omfattar och att förslag till åtgärder framtagits bedöms det mest ändamålsenligt att avvakta det arbete som nu inletts med implementering av åtgärder inom budgetprocessen och handlingsprogram inom Regionservice. Ett ytterligare skäl att avvakta med en fördjupad granskning är att tidplanen för internfakturering förändras med början under hösten I den mån de beskrivna interna utredningarna inte täckt in samtliga granskningsområden i denna förstudie har vi följt upp dem (t ex med avseende på kostnadsaspekten) och kombinationen av information från de interna utredningarna och vår förstudies kompletteringar har utgjort grunden för vårt ställningstagande.

10 10 Varje del av internfaktureringen som fungerar bra eller mindre bra har en direkt inverkan på såväl patienter som medborgare. Det kan exempelvis avse effektivitetseffekter som innebär att man får mer/mindre per skattekrona, val av bosättningsplats inom regionen, benägenhet att söka vård eller att vårdens kvalitet och omfattning påverkas till följd av att internfaktureringsmodellen ger incitament för vissa beteenden/inköpsmönster. Resurser som förbrukas i samband med hantering av internfakturering tar resurser från Region Skånes kärnverksamheter och påverkar härigenom såväl patienter som medborgare. Internfakturering genererar i sig inga operativa fördelar ur ett patient- eller medborgarperspektiv utan syftar främst till att upprätthålla lagstadgad självkostnadsprincip, transparens och konkurrensneutralitet i leveransen av tjänster till interna och externa vårdgivare samt till en kontinuerlig uppföljning av kostnader och volymer inom respektive tjänsteleverande verksamhet. Processen som sådan ger leverantörer, kunder och koncernledning möjligheter att kontinuerligt följa upp, analysera och påverka det faktiska utfallet innevarande verksamhetsår i relation till budget samt möjligheter att analysera och påverka förändringar inför ett nytt verksamhetsår. En framförd uppfattning är att nuvarande internfaktureringsprocess knappast påverkar tillgänglighet eller kvalitet. Däremot kan vårdkonsumtionen påverkas. Om exempelvis beställningar från labmedicin och bild- och funktionsmedicin hade varit fria nyttigheter hade konsumtionen sannolikt varit högre. Ett annat antagande är att output per skattekrona sannolikt hade varit lägre om internfakturering inte hade tillämpats.

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Serviceresor - förstudie

Serviceresor - förstudie Revisionskontoret PM NR 2/2014 Serviceresor - förstudie Helena Olsson Juni 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Utrangering - förstudie

Utrangering - förstudie Utrangering - förstudie Per Stomberg, Deloitte AB Augusti 2015 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier... 5 2.3 Metod och genomförande...

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2014-08-28 1 (6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel)

Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel) Revisionskontoret PM NR 8/2014 Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel) Eva Tency Nilsson September 2014 Postadress:

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Förslag till kommentarer, revisionsrapport för granskning av delårsrapport för perioden

Förslag till kommentarer, revisionsrapport för granskning av delårsrapport för perioden Tjänsteskrivelse 2016-11-07 Dnr: BKT2016-494-5 1 (3) Handläggare Anders Hansson Förslag till kommentarer, revisionsrapport för granskning av delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förslag till

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden Granskningsplaner för samordningsförbunden Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads

Läs mer

Övergripande ledningssystem - förstudie

Övergripande ledningssystem - förstudie Revisionskontoret PM NR 5/2015 Övergripande ledningssystem - förstudie Johan Rasmusson Åsa Nilsson December 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2016-12-05 1(6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen

Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen Thomas Risberg Datum 2011-01-20 040-675 36 27 Dnr 0900352 thomas.risberg@skane.se 1 (2) av intern kontroll 2010 Nedan följer en sammanfattning av det internkontrollarbete

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Datum Rikard Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Rikard Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Personalberedningen PROTOKOLL 21--24 Datum 2007-09-10 1 (2) Protokoll från sammanträde Tid: 2007-09-10, kl. 14.00 16.15 Plats: Skånehuset, Kristianstad Beslutande Katarina Erlingsson (c), ordförande Rikard

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2010-12-20 Rev/10039 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-20 2 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 Stockholms stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteutlåtande Dnr Sida 1 (7) 2016-05-30 Handläggare John Areschoug Telefon: 0850828994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2016-06-14 p. 8. Yttrande

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012 Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av 2006 års granskningar

Uppföljning av 2006 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2006 års granskningar Krokoms kommun 4 september 2009 Erik Palmgren Revisionskonsult 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Sjukfrånvaron i Region Skåne - förstudie

Sjukfrånvaron i Region Skåne - förstudie Revisionskontoret PM NR 1/2014 Sjukfrånvaron i Region Skåne - förstudie Greger Nyberg Juni 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Läs mer