Kort om säkerhet INDURITORE PER THIOVER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om säkerhet INDURITORE PER THIOVER"

Transkript

1 Kort om säkerhet för 3/9/2007, revision 3 1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Kommersiellt namn: Kommersiell kod: 4051 Typ av produkt och användning: Two component insulating glass sealant. Industrial use only. Leverantör: Fenzi S.p.A: - Via Trieste 13/ Tribiano (MI) - Italy Telefonnummer för brådskande samtal till företaget och/eller det officiella rådgivningsorganet (h ): Fenzi S.p.A. - Tel. n Fax Behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: 2. IDENTIFIKATION AV FAROR R-fraser: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSERNA Ämnen som anses vara farliga för hälsan enligt EU-direktiv 2004/73/EG (anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG) och följande tillägg eller för vilka det finns kända exponeringsgränser: 20% - 25% brunsten N.67/548/CEE: CAS: EC: Xn; R20/22 0.5% - 1% disulfiram N.67/548/CEE: CAS: EC: Xn,Xi,N; R / % - 1% 1,3-difenylguanidin N.67/548/CEE: CAS: EC: Repr. Cat. 3,Xn,Xi,N; R22-36/37/ % - 0.5% Sodium hydroxide N.67/548/CEE: CAS: EC: C; R35 4. FÖRSTAHJÄLPEN hudkontakt: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med vatten i minst 10 minuter. Förtäring: UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE och visa kortet om säkerhet. Sidnr. 1 av 5

2 Inandning: Vädra lokalen. Flytta omedelbart patienten från den kontaminerade lokalen och låt patienten vila i en väl ventilerad lokal. Uppsök läkare vid illamående. 5. BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Rekommenderade brandsläckare: Vatten, CO2, skum eller kemiska pulver beroende på de material som är inblandade i branden. Förbjudna brandsläckare: Ingen särskild. Risker vid förbränning: Undvik att inandas förbränningsröken. Skyddsmetoder: Använd skydd för andningsorganen. 6. ÅTGÄRDER VID ETT EVENTUELLT LÄCKAGE AV MISSTAG Personliga försiktighetsåtgärder: Använd skyddshandskar och skyddskläder. Försiktighetsåtgärder för miljön: Sug upp läckagen med jord eller sand. Om produkten har runnit ut i ett vattendrag, avloppsnätet eller har kontaminerat marken eller vegetationen ska behöriga myndigheter meddelas. Rengöringsmetoder: Förhindra att produkten kommer ut i avloppsnätet om den är i flytande form. Samla upp produkten för återanvändning om det går, eller eliminering. Sug eventuellt upp den med aggregat. Efter insamlingen ska det område och de material som har varit inblandade rengöras. 7. HANTERING OCH FÖRVARING Försiktighetsåtgärder vid hantering: Undvik kontakt och inandning av ångorna. Se även följande avsnitt 8. Varken ät eller drick under arbetet. Inkompatibla material: Inget särskilt. Se även följande avsnitt 10. Förvaringsförhållanden: Ska förvaras på behörigt avstånd från öppna lågor, gnistor och värmekällor. Undvik direkt solljus. Sidnr. 2 av 5 Indikation för lokalerna: Tillräckligt ventilerade lokaler. 8. KONTROLL AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD Förebyggande åtgärder: Ventilera de lokaler tillräckligt där produkten förvaras och/eller hanteras. Andningsskydd: Behövs inte vid normal användning. Skydd av händerna: Behövs inte vid normal användning. Skydd av ögonen: Behövs inte vid normal användning. Arbeta hur som helst enligt god arbetssed.

3 Skydd av huden: Det behöver inte vidtas någon särskild försiktighetsåtgärd vid normal användning. Exponeringsgränser för de aktuella ämnena: disulfiram TLV TWA: 0,16 ppm, A4-2 mg/m3, A4 TLV STEL: A4 Sodium hydroxide TLV STEL: C 1,22 ppm - C 2 mg/m3 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende och färg: Dense liquid black Lukt: none ph: Smältpunkt: Kokpunkt: Flampunkt: Lättantändlighet för fasta ämnen/gaser: Självantändlighet: Explosiva egenskaper: Brandfarliga egenskaper: Ångtryck: Relativ densitet: 1,6 Vattenlöslighet: none Fettlöslighet: not available Distributionskoefficient (n-oktylalkohol/vatten) : not available Ångdensitet: not available Evaporation rate : 10. STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA Förhållanden som ska undvikas: Stabil vid normala förhållanden. Ämnen som ska undvikas: Inget särskilt. Risk för nedbrytning: Oxidizing agents, strong alkalis, strong acids. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Det finns inte toxikologiska data tillgängliga om preparatet ifråga. Ta därför hänsyn till koncentrationen hos de enskilda ämnena vid bedömningen av de toxikologiska effekterna vid exponering för preparatet. Nedan finns toxikologisk information om huvudämnena i preparatet: Det finns inte toxikologisk information tillgänglig om ämnena. Det hänvisas hur som helst till avsnitt EKOLOGISK INFORMATION Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen. Lista över farliga ämnen för miljön och aktuell klassificering: 0.5% - 1% disulfiram N.67/548/CEE: CAS: EC: Sidnr. 3 av 5

4 R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i EC50 (Daphnia): 0.12 mg/l (48 hr) EC50 (Algae): 1.8 mg/l (96 hr) LC50 (Fish): 0.32 mg/l (96 hr) 0.5% - 1% 1,3-difenylguanidin N.67/548/CEE: CAS: EC: R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 13. ÖVERVÄGANDEN VID KASSERING Återvinn om det går. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter. 14. INFORMATION OM TRANSPORT Ofarligt gods enligt gällande transportförordningar. 15. INFORMATION OM FÖRESKRIFTER Direktiv 1999/45/EG (Klassificering och Märkning). Bestämmelse 1907/2006/EG (REACH). R-fraser: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i S-fraser: S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som miljöfarligt avfall S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad Innehåller: disulfiram: Kan ge upphov till allergisk reaktion. Flyktiga organiska föreningar - FOF = 0.00 g/l Flyktiga CMR-ämnen = 0.00 % Halogenerade flyktiga organiska föreningar som har tilldelats riskfras R40 = 0.00 % Sidnr. 4 av 5 När de kan tillämpas, refereras det till följande standard: EEG direktiv 2003/105 (Verksamheter med risk för allvarliga olyckor) och efterföljande tillägg Rådets direktiv 1999/13/EG (VOC-direktiv) 16. ANNAN INFORMATION Bibliografiska huvudkällor: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values edition Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet. Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen. Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor. Text of R phrases referred to under heading 3: R20/22 Farligt vid inandning och förtäring R22 Farligt vid förtäring R35 Starkt frätande

5 R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R43 Kan ge allergi vid hudkontakt R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vi långvarig exponering genom förtäring R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga Paragraphs modified from the previous revision: 1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. IDENTIFIKATION AV FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSERNA 4. FÖRSTAHJÄLPEN 7. HANTERING OCH FÖRVARING 8. KONTROLL AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 10. STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 12. EKOLOGISK INFORMATION 15. INFORMATION OM FÖRESKRIFTER This Safety Data Sheet is prepared in accordance with EU directive 91/155/EC amended by Directive 2001/58/EC Sidnr. 5 av 5

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG skapat den: 04.96 ändrad: 26.04.2011 Utgivet av: QEM Sidan 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KAESER kylolja för skruvkompressorer Sigma Fluid FG-460 (FGL), Leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II Soudal Fix All 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00 Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer