Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat"

Transkript

1 Alis Arumquiam & Istibus Sumid Handlingsplan för kommunal solel Exerum iuses est i Ludvika kommun tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat Vänsterpartiet Ludvika

2 Vänsterpartiet vill se en kraftig utbyggnad av kommunal solel. Fram till år 2020 vill vi att kommunen installerar 5 MW solceller på kommunala takoch markytor. Tillsammans med vårt förslag om en YH-utbildning i solelteknik skulle dessa investeringar både sänka kommunens kostnader och skapa förutsättningar för många nya gröna jobb i Ludvika kommun. Handlingsplan för kommunal solel i Ludvika kommun Under de kommande åren vill Vänsterpartiet se en kraftig utbyggnad av kommunal solelproduktion i Ludvika kommun och de helägda bolagen Ludvika Kommunfastigheter AB och Ludvikahem AB. Vår ambition är att kommunen och dess bolag senast år 2020 har en egen produktionskapacitet motsvarande 5 GWh solel per år. Detta innebär 5 MW solceller vilket skulle göra Ludvika kommun till en föregångare inom solel. En sådan utbyggnad skulle täcka ungefär 15% av kommunens samlade elkonsumtion. Vi ser flera tydliga vinster med en sådan utveckling. Dels innebär det att Ludvika tar täten inom den för klimatet helt nödvändiga utbyggnaden av förnybar energi. Dessutom skulle en så omfattande offentlig investering i solelproduktion skapa förutsättningar för nyetableringar och nya jobb inom solelbranschen i kommunen samt inspirera såväl privatpersoner som lokalt näringsliv att göra egna investeringar i solel. Ett annat viktigt argument för denna investering är att detta skulle sänka kommunens kostnader för el samtidigt som vi skapar långsiktigt kända elpriser för den kommunala verksamheten. Med tanke på elprisets historiska prisutveckling pekar det mesta på att elen under kommande år kommer att stiga i pris. Att i det läget investera i egen solelproduktion innebär att kommunen skyddar sig mot kommande prisökningar på elmarknaden. Vi vet från andra länder såsom Tyskland att utbyggnaden av solel leder till många nya jobb. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen inom ramen för VBU och i samarbete med exempelvis Samarkand, Högskolan Dalarna och det lokala näringsliven försöker etablera en så kallad YH-utbildning i solelteknik. Tanken är att utbildningen ska varva teori och praktik och leda till att man efter genomförd utbildning ska kunna starta företag eller ta anställning inom solelbranschen och arbeta med projektering, lösningsdesign, import och installation av solelanläggningar. I Ludvika finns ett antal företag med mycket hög kompetens inom bland annat kraftöverföring och solel. Ett samarbete mellan dessa företag och kommunen tillsammans med kommunala investeringar i egen solelproduktion har potential att skapa många nya gröna jobb i Ludvika. Vänsterpartiet har tidigare lyft idén om en utbildningssatsning inom ramen för yrkeshögskolan, där kommunen tillsammans med Samarkand, VBU, Högskolan Dalarna och det lokala näringslivet skulle kunna etablera en yrkeshögskoleutbildning i solelteknik. En yrkeshögskoleutbildning är en praktiskt inriktad eftergymnasial utbildningsform. Tanken är att utbildningen ska leda till möjlighet att arbeta med import, kostnadsberäkning, projektering, lösningsdesign samt leverans och montage av solcellsanläggningar. För att en sådan etablering ska kunna bli verklighet är vår bedömning att stora offentliga investeringar krävs, eftersom detta skulle stimulera lokal efterfrågan på yrkeskompetens inom detta område. En möjlighet är också att kommunen och de kommunala bolagen agerar beställare från utbildningen för vissa av kommunens kommande solelinstallationer. I samarbete med en sådan utbildning skulle också olika mindre testanläggningar kunna installeras i en solelpark, och fungera både som en del i utbildningen där olika typer av solceller och olika installationstyper kan utvärderas samtidigt som anläggningen skulle kunna användas för att demonstrera solelproduktion för allmänheten, likt Egen Els solelpark i Katrineholm. I samarbete med det lokala näringslivet, där ett par världsledande företag inom kraftöverföring och solelteknik finns, skulle en sådan utbildning kunna bli mycket lyckosam för kommunen, och resultera i många nya gröna jobb. Detta är Vänsterpartiets handlingsplan för hur vi vill att Ludvika kommun under kommande mandatperiod satsar storskaligt på egen solelproduktion. Under hösten 2013 motionerade vi om en första installation om ca 400 kw. I denna rapport presenterar vi ytterligare hur vi tänker oss att kommunen ska satsa på solel under de närmaste åren. Denna plan kommer att ligga till grund för vårt fortsatta politiska arbete kring solelens utveckling i Ludvika kommun. Vi ställer om Ludvika - klimatet är inte till salu!

3 Förutsättningar för solelproduktion I Sverige råder goda förutsättningar för att producera el med solceller. Vi har samma solinstrålning som Tyskland, som i dag är världsledande inom solelproduktion. Den mängd solel som kan produceras per kw solceller varierar något mellan olika delar av landet, där produktionsförhållandena är bättre i södra Sverige och på Gotland men sämre i landets norra delar. I Ludvika räknar vi med att 1kW solceller ger ca kwh el per år. Denna siffra är baserad på den faktiska produktionen vid STRI:s solcellsanläggning på Lyviksvägen i Ludvika under En annan aspekt som spelar roll är solcellens placering. Optimal placering är i söderläge med ca 45 graders lutning. Så länge solcellerna pekar mot sydostsydväst och med en lutning på grader har detta dock ingen större effekt på hur mycket el som kan produceras. Viktigt är också att solcellerna inte placeras i skugga. Ludvika kommun och de helägda bolagen äger avsevärda takytor som lämpar sig väl för solcellsinstallationer. En annan tänkbar möjlighet är att bygga ställningar för solceller på marken. Denna typ av installationer är enklare att anpassa för optimal produktionseffektivitet och underlättar också när man vill demonstrera anläggningar för intresserade privatpersoner och företag. Vädret har en stor inverkan på hur mycket solel som kan produceras under ett år. Även om solcellerna producerar el även när det är mulet ute, så är såklart strålande solsken att föredra. Det är också så att solceller är känsliga för skugga, och att den el som produceras i första hand kan produceras under de månader på året då kommunens elförbrukning är som lägst. En viktig fördel med solceller är att dessa är i princip helt underhållsfria och de levererar el i år. Genom att installera 5 MW solceller på kommunala takoch markytor kan Ludvika kommun producera omkring kwh grön el per år. Detta motsvarar ca 15% av kommunens samlade elförbrukning. Solceller kan placeras på hustak, på taket till den nya gångbron över riksvägen samt på olika markytor. En solelanläggning som placeras på markyta är generellt sett lättare att installera med optimal placering och är enklare att demonstrera för intresserade privatpersoner och företag. Ovanstående diagram visar hur stor andel (%) av solcellernas el som produceras per kalendermånad. Dessa uppgifter är hämtade från den faktiska solelproduktionen vid STRI:s solcellsanläggning på Lyviksvägen i Ludvika under Ludvika kommuns årliga elförbrukning Kommunens årliga elförbrukning varierar lite från år till år. Under 2013 förbrukade man omkring kwh (32 GWh) inom Ludvikahem AB, Ludvika kommunfastigheter AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnaden för detta uppgick till omkring 34 miljoner kronor (ca 1,05 kronor per kwh).

4 Elförbrukningen varierar mellan årets olika månader. Detta kan förklaras med att vi på vintern använder el för att värma upp vissa fastigheter, samtidigt som elförbrukningen generellt minskar på sommaren i samband med semester, minskat behov av belysning och liknande. Störst är förbrukningen under perioden november januari (ca 33% av kommunens samlade elförbrukning). Minst är förbrukningen under perioden juni augusti (ca 16%). Vänsterpartiet vill se en årlig utbyggnadstakt på minst 1 MW solceller per år under perioden Detta skulle sätta Ludvika på kartan som en kommun som satsar stort på förnybar energiproduktion. En eventuell rödgrön regering efter valet 2014 kommer med stor sannolikhet att ytterligare förbättra förutsättningarna för kommunal solelproduktion. Skulle detta ske är vi beredda att höja våra mål för kommunal solelproduktion ytterligare. Ovanstående diagram visar hur kommunens elförbrukning varierar per kalendermånad. Diagramet bygger på verklig förbrukning inom Ludvikahem AB, Ludvika Kommunfastigheter AB samt inom verksamheterna VA, avfall samt gatu och park inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under år Kommunens elförburkning 2013 i siffror Ludvika Kommunfastigheter AB kwh kr Ludvikahem AB kwh kr Kultur- och fritidsförvaltningen kwh kr Samhällsbyggnadsförvaltningen kwh kr Ovanstående siffror har hämtats från respektive bolag samt förvaltning under våren 2014 och avser årsförbrukning under Kostnad för Ludvikahem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB är avrundat, liksom den årliga förbrukningen för Kultur- och fritidsförvaltningen. Utbyggnadstakt av kommunal solel Vänsterpartiet vill att kommunen och dess bolag under en femårsperiod (med start 2015) installerar minst 1 MW solceller per år. Detta innebär att vi år 2020 kan ha en egen solelproduktion motsvarande MWh (ca 15% av kommunens samlade elförbrukning). Målet är satt baserat på dagens statliga stödnivåer (investeringsbidrag och elcertifikat). Ett rödgrönt regeringsskifte efter valet 2014 kommer med stor sannolikhet innebära en betydligt mer ansvarstagande politik för ökad förnybar energiproduktion. Det är också troligt att man inom ett par år kommer att införa någon form av nettodebiteringsmodell i Sverige. Skulle förutsättningarna för detta förändras under kommande mandatperiod är vi beredda att höja målen för kommunal solelproduktion ytterligare. Klart är att vår plan för kommunal solelproduktion är mycket ambitiös och fullt realistisk, och skulle tveklöst sätta Ludvika på kartan som en föregångskommun inom förnybar energi-produktion och klimatomställning.

5 Att investera i egen solelproduktion är en långsiktigt mycket god affär för kommunen. Det ger oss långsiktigt kända och stabila elpriser. En solelanläggning har en förväntad livslängd på år och är i princip helt underhållsfri under hela livslängden. Statligt investeringsstöd kan erhållas för 35% av installationskostnaden, och under anläggningens tio (10) första produktionsår erhålls ca 18 öre i elcertifikat per producerad kwh elektricitet. Ovanstående diagram visar uppskattad total elförbrukning per kalendermånad, samt hur stor del av denna förbrukning som kan täckas av egen solel med Vänsterpartiets föreslagna utbyggnadstakt om 1 MW solceller per år. Ekonomiska effekter av Vänsterpartiets solelförslag Att producera el via solceller är i dag en ekonomiskt god affär. De senaste åren har priserna på solceller sjunkit dramatiskt. Detta är till stor del beroende på den kraftiga utbyggnaden av solceller i framför allt Tyskland. Det finns också möjlighet att få upp till 35 % av investeringen finansierad via statliga stöd. Därtill erhåller man som solelproducent 18 öre per producerad kw solel i elcertifikat under de tio första produktionsåren. Kostnaden för att installera solceller varierar något, beroende på typ av installation (tak, mark o.s.v.). Genom att göra stora inköp vilket vi föreslår med 1 MW per år finns också möjlighet att få bättre priser på framför allt installationsarbetet (vilket normalt är 35-40% av totalpriset vid solcellsinstallationer). Genom de stora volymer vi föreslår, räknar vi med en genomsnittlig investeringskostnad på kronor per kw solceller. En investering i 5 MW solceller skulle alltså kosta omkring 75 miljoner kronor. Av detta kan ca 26 miljoner erhållas i statligt stöd. Solcellerna har en förväntad livslängd på år, och har 25 års effektgaranti. I vår kalkyl har vi räknat med 25 års avskrivningstid och utgått från Kommuninvests 5-åriga ränta. I vår ekonomiska kalkyl har vi räknat med att hela investeringen lånefinansieras via Kommuninvest samt att statligt investeringsstöd om 35 % erhålls för alla solelinstallationer. Viss osäkerhet råder kring hur stort statligt stöd som kan erhållas, då stödpengarna är ganska begränsade. Det är också möjligt att delar av investeringen kan ske med egna medel vilket innebär minskade räntekostnader jämfört med vår kalkyl.

6 Även vid full lånefinansiering ger Vänsterpartiets föreslagna solelsatsning rejäla besparingar för kommunen. Under investeringens första 15 år uppgår den totala besparingen till ca 40 miljoner kronor - pengar som kan användas till betydligt mer angelägna saker än att köpa el. Utöver detta tillkommer ökade skatteintäkter till följd av förslagets jobbskapande effekter. Andra saker som i hög grad påverkar kalkylen är vilket pris el har som man köper på den öppna elmarknaden samt hur stor del av den el man producerar som förbrukas i den fastighet där solcellerna är installerade, och hur mycket el som måste transporteras till annan anläggning. För den el som behöver transporteras har kommunen en elöverföringsavgift på 10 öre per kwh till elnätsbolaget VB Elnät. I vår kalkyl har vi räknat med att 80% av den producerade solelen kan förbrukas i den anläggning där elen produceras och att resterande 20% behöver överföras till annan anläggning. Vi har utgått från att kommunens kostnad per kwh man köper på elmarknaden är 1,05 kr / kwh. Detta gör att besparingen per kwh solel som kan produceras uppgår till 1,03 kr per kwh (korrigerat för 10 öres överföringsavgift på 20% av producerad solel). Elpris såväl som ränta kan komma att förändras över tid. De flesta bedömare är överens om att elpriset i Sverige på sikt kommer att stiga, vilket också är fallet om man tittar på den historiska elprisutvecklingen de senaste 5-10 åren. En annan viktigt aspekt när man bedömer investeringens ekonomiska konsekvenser är att investeringen skrivs av på 25 år men anläggningarna förväntas producera el i ytterligare 5-15 år. Under dessa år kommer anläggningarna i princip inte kosta något alls, eftersom solceller är nästan helt underhållsfria men kommer ändå producera gott om el till den kommunala verksamheten. 1 = Förväntad solelproduktion uppgår till 1kWh per 1W solceller (baseras på verklig solelproduktion hos STRI på Lyviksvägen i centrala Ludvika under 2013) 2 = 25 års avskrivningstid på solcellsinvestering 3 = Baseras på den 5-åriga räntan hos Kommuninvest per = Under solcellsanläggningens tio första år erhålls ca öre per kwh i elcertifikat (Energimyndigheten föreslår att denna ersättning höjs) 5 = Baseras på kwh-pris på 1,05 kronor samt att 80% av producerad solel konsumeras i den fastighet där solcellerna finns installerade, och att resterande 20% behöver överföras till annan fastighet/anläggning (överföringsavgift 10 öre per kwh) 6 = Intäkt för elcertifikat samt minskad elkostnad minus investeringskostnader (avskrivning och ränta) Ovanstående tabell visar ekonomiska effekter för kommunen under de första fem åren. I takt med att investeringen skrivs av faller räntekostnaden, samtidigt som en rimlig bedömning är att elpriserna kommer att stiga. Detta gör att de verkliga besparingarna förmodligen kommer vara högre än vad som anges här. En annan aspekt som är svår att beräkna är vilka effekter denna investering kommer att få för sysselsättningen i kommunen. Erfarenheter från de länder där solel expanderat kraftigt är dock att detta har en mycket positiv sysselsättningseffekt. Genom dessa investeringar skapas förutsättningar för etablering av lokala företag inom solelbranschen, som kan leverera solceller och montagejobb till kommunen. En sådan etablering skulle öka kommunens skatteintäkter. Givet nuvarande räntenivåer och elpris skulle investeringen under de kommande 15 åren ge en samlad besparing på ca 40 miljoner kronor i dagens penningvärde.

7 Givet dagens elpriser, aktuellt ränta samt dagens penningvärde skulle Vänsterpartiets förslag till solelinvestering ge en sammantagen besparing under de 29 första åren på ca 82 miljoner kronor. En rimlig bedömning är att elpriserna kommer att fortsätta stiga och närma sig de prisnivåer som finns i övriga Europa, vilket gör besparingen av egen solelproduktion ännu större. Ovanstående diagram visar årlig nettobesparing för kommunen med Vänsterpartiets solelinvesteringar under år Observera att installerade anläggningar kommer att producera el åt kommunen i år. Ovanstående investerinskalkyl visar den årliga nettoeffekten av Vänsterpartiets föreslagna solelinvesteringar under hela avskrivningstiden. Osäkerhetsfaktorer i denna kalkyl är ränteläge och elpris på den öppna elmarknaden. En rimlig bedömning är att elpriset kommer att stiga ytterligare, vilket gör investeringen än mer lönsam för kommunen. Kalkylen bygger på 25 års avskrivningstid på installerade solceller. Anläggningarna har dock en förväntad livslängd på ca år. Detta innebär att anläggningarna kommer fortsätta producera grön el långt efter det att investeringens skrivits av.

8 Slutsatser Vänsterpartiet anser att Ludvika kommun bör genomföra storskaliga satsningar på egen solelproduktion de kommande åren. Dagens solelteknik erbjuder möjligheter att producera egen förnybar el till en låg kostnad. Ett genomförande av vår solelpolitik skulle på allvar sätta Ludvika på kartan som en ledande kommun inom klimatomställning, och föreslagna investeringar skulle också skapa förutsättningar för nya gröna jobb i Ludvika. Genom att kombinera offentliga investeringar med ett aktivt arbete för att etablera en yrkeshögskoleutbildning i solelteknik i Ludvika, skulle många nya arbetstillfällen kunna skapas. Vi menar att Ludvika kommun har närmast unika möjligheter att lyckas med detta, tack vara vårt lokala näringslivs världsledande position inom kraftöverföring och förnybar energiteknik. Egen solelproduktion är billigt och miljövänligt. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att offentliga aktörer såsom kommuner och landsting måste gå före i denna helt nödvändiga omställning av svensk energiproduktion. Vi driver redan frågan om förnybar energiproduktion hårt i vårt kommunpolitiska arbete i Ludvika, och med denna handlingsplan som grund kommer vi fortsätta detta arbete under kommande mandatperiod. Genom att producera en större del av den el som kommunen och de kommunala bolagen förbrukar i egen regi blir verksamheten dessutom mindre känslig för prissvängningar på den öppna elmarknaden. Vi får en helt annan långsiktighet och stabilitet i kommunens elkostnader. Vänsterpartiets ambition är att minst 80% av kommunens elförbrukning år 2020 ska täckas av egen förnybar elproduktion från egna sol- och vindkraftsanläggningar. Denna handlingsplan för solel i Ludvika kommer ligga till grund för Vänsterpartiets fortsatta politiska arbete inom solel. Vi har under hösten 2013 motionerat om en första installation om 400 kw och vårt mål är att minst 5 MW solceller ska finnas i kommunal regi senast år Ett eventuellt rödgrönt regeringsskifte kommer med stor sannolikhet ytterligare förbättra förutsättningarna för förnybara energiinvesteringar via statliga subventioner. Skulle detta ske kan Vänsterpartiet komma att föreslå en ökad utbyggnadstakt och ett högre produktionsmål än vad som framgår av denna handlingsplan. En annan faktor som kan påverka utbyggnadstakten är om elpriserna stiger mot europeiska genomsnittsnivåer något som avsevärt skulle öka lönsamheten i svenska solelanläggningar. Vi har i denna handlingsplan visat att det är ekonomiskt rationellt att genomföra storskaliga solelinvesteringar i kommunal regi. Det är vår bestämda uppfattning att detta är nödvändigt för att på allvar få fart på den helt nödvändiga omställningen av vårt samhälle i en för klimatet hållbar riktning. Detta kommer också skapa bättre förutsättningar för en ökad sysselsättning i Ludvika kommun. Vi kommer att prioritera detta arbete hårt i vårt kommunpolitiska arbete de kommande åren. Ludvika sommaren kW solelanläggning hos STRI på Lyviksvägen i Ludvika. Denna anläggning får sällskap av många kommunala anläggningar om Vänsterpartiet får bestämma.

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar Juli 2012 Foto: Sara

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Agenda Bakgrund: Vår verksamhet Vårt lantbruksföretag Energitankar Varför solceller

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden!

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Stora installationer på ekonomibyggnader är dessutom

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 3 Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet Vinn en härlig värmefilt! Vd Hej, har ordet Vintern

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687)

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annelie Tonell Miljöenheten +46767201622 2014-05-28 HBN14-015-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1 Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv 1 Sveriges första andelsägda solcellsanläggningar initierades av Sala Heby Energi ägs och drivs av Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 212 213 214 År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Innehåll 1 Beräkningsexempel... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Tillgång till elström vid uppställning av järnvägsfordon (6.3.3.3)... 1 1.2.1 Beräkningsexempel 1... 3 1.3

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Solceller för elproduktion

Solceller för elproduktion SolEl-Seminarium Solceller för elproduktion EnergiNätverk Sverige Stockholm 21 mars 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer