Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat"

Transkript

1 Alis Arumquiam & Istibus Sumid Handlingsplan för kommunal solel Exerum iuses est i Ludvika kommun tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat Vänsterpartiet Ludvika

2 Vänsterpartiet vill se en kraftig utbyggnad av kommunal solel. Fram till år 2020 vill vi att kommunen installerar 5 MW solceller på kommunala takoch markytor. Tillsammans med vårt förslag om en YH-utbildning i solelteknik skulle dessa investeringar både sänka kommunens kostnader och skapa förutsättningar för många nya gröna jobb i Ludvika kommun. Handlingsplan för kommunal solel i Ludvika kommun Under de kommande åren vill Vänsterpartiet se en kraftig utbyggnad av kommunal solelproduktion i Ludvika kommun och de helägda bolagen Ludvika Kommunfastigheter AB och Ludvikahem AB. Vår ambition är att kommunen och dess bolag senast år 2020 har en egen produktionskapacitet motsvarande 5 GWh solel per år. Detta innebär 5 MW solceller vilket skulle göra Ludvika kommun till en föregångare inom solel. En sådan utbyggnad skulle täcka ungefär 15% av kommunens samlade elkonsumtion. Vi ser flera tydliga vinster med en sådan utveckling. Dels innebär det att Ludvika tar täten inom den för klimatet helt nödvändiga utbyggnaden av förnybar energi. Dessutom skulle en så omfattande offentlig investering i solelproduktion skapa förutsättningar för nyetableringar och nya jobb inom solelbranschen i kommunen samt inspirera såväl privatpersoner som lokalt näringsliv att göra egna investeringar i solel. Ett annat viktigt argument för denna investering är att detta skulle sänka kommunens kostnader för el samtidigt som vi skapar långsiktigt kända elpriser för den kommunala verksamheten. Med tanke på elprisets historiska prisutveckling pekar det mesta på att elen under kommande år kommer att stiga i pris. Att i det läget investera i egen solelproduktion innebär att kommunen skyddar sig mot kommande prisökningar på elmarknaden. Vi vet från andra länder såsom Tyskland att utbyggnaden av solel leder till många nya jobb. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen inom ramen för VBU och i samarbete med exempelvis Samarkand, Högskolan Dalarna och det lokala näringsliven försöker etablera en så kallad YH-utbildning i solelteknik. Tanken är att utbildningen ska varva teori och praktik och leda till att man efter genomförd utbildning ska kunna starta företag eller ta anställning inom solelbranschen och arbeta med projektering, lösningsdesign, import och installation av solelanläggningar. I Ludvika finns ett antal företag med mycket hög kompetens inom bland annat kraftöverföring och solel. Ett samarbete mellan dessa företag och kommunen tillsammans med kommunala investeringar i egen solelproduktion har potential att skapa många nya gröna jobb i Ludvika. Vänsterpartiet har tidigare lyft idén om en utbildningssatsning inom ramen för yrkeshögskolan, där kommunen tillsammans med Samarkand, VBU, Högskolan Dalarna och det lokala näringslivet skulle kunna etablera en yrkeshögskoleutbildning i solelteknik. En yrkeshögskoleutbildning är en praktiskt inriktad eftergymnasial utbildningsform. Tanken är att utbildningen ska leda till möjlighet att arbeta med import, kostnadsberäkning, projektering, lösningsdesign samt leverans och montage av solcellsanläggningar. För att en sådan etablering ska kunna bli verklighet är vår bedömning att stora offentliga investeringar krävs, eftersom detta skulle stimulera lokal efterfrågan på yrkeskompetens inom detta område. En möjlighet är också att kommunen och de kommunala bolagen agerar beställare från utbildningen för vissa av kommunens kommande solelinstallationer. I samarbete med en sådan utbildning skulle också olika mindre testanläggningar kunna installeras i en solelpark, och fungera både som en del i utbildningen där olika typer av solceller och olika installationstyper kan utvärderas samtidigt som anläggningen skulle kunna användas för att demonstrera solelproduktion för allmänheten, likt Egen Els solelpark i Katrineholm. I samarbete med det lokala näringslivet, där ett par världsledande företag inom kraftöverföring och solelteknik finns, skulle en sådan utbildning kunna bli mycket lyckosam för kommunen, och resultera i många nya gröna jobb. Detta är Vänsterpartiets handlingsplan för hur vi vill att Ludvika kommun under kommande mandatperiod satsar storskaligt på egen solelproduktion. Under hösten 2013 motionerade vi om en första installation om ca 400 kw. I denna rapport presenterar vi ytterligare hur vi tänker oss att kommunen ska satsa på solel under de närmaste åren. Denna plan kommer att ligga till grund för vårt fortsatta politiska arbete kring solelens utveckling i Ludvika kommun. Vi ställer om Ludvika - klimatet är inte till salu!

3 Förutsättningar för solelproduktion I Sverige råder goda förutsättningar för att producera el med solceller. Vi har samma solinstrålning som Tyskland, som i dag är världsledande inom solelproduktion. Den mängd solel som kan produceras per kw solceller varierar något mellan olika delar av landet, där produktionsförhållandena är bättre i södra Sverige och på Gotland men sämre i landets norra delar. I Ludvika räknar vi med att 1kW solceller ger ca kwh el per år. Denna siffra är baserad på den faktiska produktionen vid STRI:s solcellsanläggning på Lyviksvägen i Ludvika under En annan aspekt som spelar roll är solcellens placering. Optimal placering är i söderläge med ca 45 graders lutning. Så länge solcellerna pekar mot sydostsydväst och med en lutning på grader har detta dock ingen större effekt på hur mycket el som kan produceras. Viktigt är också att solcellerna inte placeras i skugga. Ludvika kommun och de helägda bolagen äger avsevärda takytor som lämpar sig väl för solcellsinstallationer. En annan tänkbar möjlighet är att bygga ställningar för solceller på marken. Denna typ av installationer är enklare att anpassa för optimal produktionseffektivitet och underlättar också när man vill demonstrera anläggningar för intresserade privatpersoner och företag. Vädret har en stor inverkan på hur mycket solel som kan produceras under ett år. Även om solcellerna producerar el även när det är mulet ute, så är såklart strålande solsken att föredra. Det är också så att solceller är känsliga för skugga, och att den el som produceras i första hand kan produceras under de månader på året då kommunens elförbrukning är som lägst. En viktig fördel med solceller är att dessa är i princip helt underhållsfria och de levererar el i år. Genom att installera 5 MW solceller på kommunala takoch markytor kan Ludvika kommun producera omkring kwh grön el per år. Detta motsvarar ca 15% av kommunens samlade elförbrukning. Solceller kan placeras på hustak, på taket till den nya gångbron över riksvägen samt på olika markytor. En solelanläggning som placeras på markyta är generellt sett lättare att installera med optimal placering och är enklare att demonstrera för intresserade privatpersoner och företag. Ovanstående diagram visar hur stor andel (%) av solcellernas el som produceras per kalendermånad. Dessa uppgifter är hämtade från den faktiska solelproduktionen vid STRI:s solcellsanläggning på Lyviksvägen i Ludvika under Ludvika kommuns årliga elförbrukning Kommunens årliga elförbrukning varierar lite från år till år. Under 2013 förbrukade man omkring kwh (32 GWh) inom Ludvikahem AB, Ludvika kommunfastigheter AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnaden för detta uppgick till omkring 34 miljoner kronor (ca 1,05 kronor per kwh).

4 Elförbrukningen varierar mellan årets olika månader. Detta kan förklaras med att vi på vintern använder el för att värma upp vissa fastigheter, samtidigt som elförbrukningen generellt minskar på sommaren i samband med semester, minskat behov av belysning och liknande. Störst är förbrukningen under perioden november januari (ca 33% av kommunens samlade elförbrukning). Minst är förbrukningen under perioden juni augusti (ca 16%). Vänsterpartiet vill se en årlig utbyggnadstakt på minst 1 MW solceller per år under perioden Detta skulle sätta Ludvika på kartan som en kommun som satsar stort på förnybar energiproduktion. En eventuell rödgrön regering efter valet 2014 kommer med stor sannolikhet att ytterligare förbättra förutsättningarna för kommunal solelproduktion. Skulle detta ske är vi beredda att höja våra mål för kommunal solelproduktion ytterligare. Ovanstående diagram visar hur kommunens elförbrukning varierar per kalendermånad. Diagramet bygger på verklig förbrukning inom Ludvikahem AB, Ludvika Kommunfastigheter AB samt inom verksamheterna VA, avfall samt gatu och park inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under år Kommunens elförburkning 2013 i siffror Ludvika Kommunfastigheter AB kwh kr Ludvikahem AB kwh kr Kultur- och fritidsförvaltningen kwh kr Samhällsbyggnadsförvaltningen kwh kr Ovanstående siffror har hämtats från respektive bolag samt förvaltning under våren 2014 och avser årsförbrukning under Kostnad för Ludvikahem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB är avrundat, liksom den årliga förbrukningen för Kultur- och fritidsförvaltningen. Utbyggnadstakt av kommunal solel Vänsterpartiet vill att kommunen och dess bolag under en femårsperiod (med start 2015) installerar minst 1 MW solceller per år. Detta innebär att vi år 2020 kan ha en egen solelproduktion motsvarande MWh (ca 15% av kommunens samlade elförbrukning). Målet är satt baserat på dagens statliga stödnivåer (investeringsbidrag och elcertifikat). Ett rödgrönt regeringsskifte efter valet 2014 kommer med stor sannolikhet innebära en betydligt mer ansvarstagande politik för ökad förnybar energiproduktion. Det är också troligt att man inom ett par år kommer att införa någon form av nettodebiteringsmodell i Sverige. Skulle förutsättningarna för detta förändras under kommande mandatperiod är vi beredda att höja målen för kommunal solelproduktion ytterligare. Klart är att vår plan för kommunal solelproduktion är mycket ambitiös och fullt realistisk, och skulle tveklöst sätta Ludvika på kartan som en föregångskommun inom förnybar energi-produktion och klimatomställning.

5 Att investera i egen solelproduktion är en långsiktigt mycket god affär för kommunen. Det ger oss långsiktigt kända och stabila elpriser. En solelanläggning har en förväntad livslängd på år och är i princip helt underhållsfri under hela livslängden. Statligt investeringsstöd kan erhållas för 35% av installationskostnaden, och under anläggningens tio (10) första produktionsår erhålls ca 18 öre i elcertifikat per producerad kwh elektricitet. Ovanstående diagram visar uppskattad total elförbrukning per kalendermånad, samt hur stor del av denna förbrukning som kan täckas av egen solel med Vänsterpartiets föreslagna utbyggnadstakt om 1 MW solceller per år. Ekonomiska effekter av Vänsterpartiets solelförslag Att producera el via solceller är i dag en ekonomiskt god affär. De senaste åren har priserna på solceller sjunkit dramatiskt. Detta är till stor del beroende på den kraftiga utbyggnaden av solceller i framför allt Tyskland. Det finns också möjlighet att få upp till 35 % av investeringen finansierad via statliga stöd. Därtill erhåller man som solelproducent 18 öre per producerad kw solel i elcertifikat under de tio första produktionsåren. Kostnaden för att installera solceller varierar något, beroende på typ av installation (tak, mark o.s.v.). Genom att göra stora inköp vilket vi föreslår med 1 MW per år finns också möjlighet att få bättre priser på framför allt installationsarbetet (vilket normalt är 35-40% av totalpriset vid solcellsinstallationer). Genom de stora volymer vi föreslår, räknar vi med en genomsnittlig investeringskostnad på kronor per kw solceller. En investering i 5 MW solceller skulle alltså kosta omkring 75 miljoner kronor. Av detta kan ca 26 miljoner erhållas i statligt stöd. Solcellerna har en förväntad livslängd på år, och har 25 års effektgaranti. I vår kalkyl har vi räknat med 25 års avskrivningstid och utgått från Kommuninvests 5-åriga ränta. I vår ekonomiska kalkyl har vi räknat med att hela investeringen lånefinansieras via Kommuninvest samt att statligt investeringsstöd om 35 % erhålls för alla solelinstallationer. Viss osäkerhet råder kring hur stort statligt stöd som kan erhållas, då stödpengarna är ganska begränsade. Det är också möjligt att delar av investeringen kan ske med egna medel vilket innebär minskade räntekostnader jämfört med vår kalkyl.

6 Även vid full lånefinansiering ger Vänsterpartiets föreslagna solelsatsning rejäla besparingar för kommunen. Under investeringens första 15 år uppgår den totala besparingen till ca 40 miljoner kronor - pengar som kan användas till betydligt mer angelägna saker än att köpa el. Utöver detta tillkommer ökade skatteintäkter till följd av förslagets jobbskapande effekter. Andra saker som i hög grad påverkar kalkylen är vilket pris el har som man köper på den öppna elmarknaden samt hur stor del av den el man producerar som förbrukas i den fastighet där solcellerna är installerade, och hur mycket el som måste transporteras till annan anläggning. För den el som behöver transporteras har kommunen en elöverföringsavgift på 10 öre per kwh till elnätsbolaget VB Elnät. I vår kalkyl har vi räknat med att 80% av den producerade solelen kan förbrukas i den anläggning där elen produceras och att resterande 20% behöver överföras till annan anläggning. Vi har utgått från att kommunens kostnad per kwh man köper på elmarknaden är 1,05 kr / kwh. Detta gör att besparingen per kwh solel som kan produceras uppgår till 1,03 kr per kwh (korrigerat för 10 öres överföringsavgift på 20% av producerad solel). Elpris såväl som ränta kan komma att förändras över tid. De flesta bedömare är överens om att elpriset i Sverige på sikt kommer att stiga, vilket också är fallet om man tittar på den historiska elprisutvecklingen de senaste 5-10 åren. En annan viktigt aspekt när man bedömer investeringens ekonomiska konsekvenser är att investeringen skrivs av på 25 år men anläggningarna förväntas producera el i ytterligare 5-15 år. Under dessa år kommer anläggningarna i princip inte kosta något alls, eftersom solceller är nästan helt underhållsfria men kommer ändå producera gott om el till den kommunala verksamheten. 1 = Förväntad solelproduktion uppgår till 1kWh per 1W solceller (baseras på verklig solelproduktion hos STRI på Lyviksvägen i centrala Ludvika under 2013) 2 = 25 års avskrivningstid på solcellsinvestering 3 = Baseras på den 5-åriga räntan hos Kommuninvest per = Under solcellsanläggningens tio första år erhålls ca öre per kwh i elcertifikat (Energimyndigheten föreslår att denna ersättning höjs) 5 = Baseras på kwh-pris på 1,05 kronor samt att 80% av producerad solel konsumeras i den fastighet där solcellerna finns installerade, och att resterande 20% behöver överföras till annan fastighet/anläggning (överföringsavgift 10 öre per kwh) 6 = Intäkt för elcertifikat samt minskad elkostnad minus investeringskostnader (avskrivning och ränta) Ovanstående tabell visar ekonomiska effekter för kommunen under de första fem åren. I takt med att investeringen skrivs av faller räntekostnaden, samtidigt som en rimlig bedömning är att elpriserna kommer att stiga. Detta gör att de verkliga besparingarna förmodligen kommer vara högre än vad som anges här. En annan aspekt som är svår att beräkna är vilka effekter denna investering kommer att få för sysselsättningen i kommunen. Erfarenheter från de länder där solel expanderat kraftigt är dock att detta har en mycket positiv sysselsättningseffekt. Genom dessa investeringar skapas förutsättningar för etablering av lokala företag inom solelbranschen, som kan leverera solceller och montagejobb till kommunen. En sådan etablering skulle öka kommunens skatteintäkter. Givet nuvarande räntenivåer och elpris skulle investeringen under de kommande 15 åren ge en samlad besparing på ca 40 miljoner kronor i dagens penningvärde.

7 Givet dagens elpriser, aktuellt ränta samt dagens penningvärde skulle Vänsterpartiets förslag till solelinvestering ge en sammantagen besparing under de 29 första åren på ca 82 miljoner kronor. En rimlig bedömning är att elpriserna kommer att fortsätta stiga och närma sig de prisnivåer som finns i övriga Europa, vilket gör besparingen av egen solelproduktion ännu större. Ovanstående diagram visar årlig nettobesparing för kommunen med Vänsterpartiets solelinvesteringar under år Observera att installerade anläggningar kommer att producera el åt kommunen i år. Ovanstående investerinskalkyl visar den årliga nettoeffekten av Vänsterpartiets föreslagna solelinvesteringar under hela avskrivningstiden. Osäkerhetsfaktorer i denna kalkyl är ränteläge och elpris på den öppna elmarknaden. En rimlig bedömning är att elpriset kommer att stiga ytterligare, vilket gör investeringen än mer lönsam för kommunen. Kalkylen bygger på 25 års avskrivningstid på installerade solceller. Anläggningarna har dock en förväntad livslängd på ca år. Detta innebär att anläggningarna kommer fortsätta producera grön el långt efter det att investeringens skrivits av.

8 Slutsatser Vänsterpartiet anser att Ludvika kommun bör genomföra storskaliga satsningar på egen solelproduktion de kommande åren. Dagens solelteknik erbjuder möjligheter att producera egen förnybar el till en låg kostnad. Ett genomförande av vår solelpolitik skulle på allvar sätta Ludvika på kartan som en ledande kommun inom klimatomställning, och föreslagna investeringar skulle också skapa förutsättningar för nya gröna jobb i Ludvika. Genom att kombinera offentliga investeringar med ett aktivt arbete för att etablera en yrkeshögskoleutbildning i solelteknik i Ludvika, skulle många nya arbetstillfällen kunna skapas. Vi menar att Ludvika kommun har närmast unika möjligheter att lyckas med detta, tack vara vårt lokala näringslivs världsledande position inom kraftöverföring och förnybar energiteknik. Egen solelproduktion är billigt och miljövänligt. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att offentliga aktörer såsom kommuner och landsting måste gå före i denna helt nödvändiga omställning av svensk energiproduktion. Vi driver redan frågan om förnybar energiproduktion hårt i vårt kommunpolitiska arbete i Ludvika, och med denna handlingsplan som grund kommer vi fortsätta detta arbete under kommande mandatperiod. Genom att producera en större del av den el som kommunen och de kommunala bolagen förbrukar i egen regi blir verksamheten dessutom mindre känslig för prissvängningar på den öppna elmarknaden. Vi får en helt annan långsiktighet och stabilitet i kommunens elkostnader. Vänsterpartiets ambition är att minst 80% av kommunens elförbrukning år 2020 ska täckas av egen förnybar elproduktion från egna sol- och vindkraftsanläggningar. Denna handlingsplan för solel i Ludvika kommer ligga till grund för Vänsterpartiets fortsatta politiska arbete inom solel. Vi har under hösten 2013 motionerat om en första installation om 400 kw och vårt mål är att minst 5 MW solceller ska finnas i kommunal regi senast år Ett eventuellt rödgrönt regeringsskifte kommer med stor sannolikhet ytterligare förbättra förutsättningarna för förnybara energiinvesteringar via statliga subventioner. Skulle detta ske kan Vänsterpartiet komma att föreslå en ökad utbyggnadstakt och ett högre produktionsmål än vad som framgår av denna handlingsplan. En annan faktor som kan påverka utbyggnadstakten är om elpriserna stiger mot europeiska genomsnittsnivåer något som avsevärt skulle öka lönsamheten i svenska solelanläggningar. Vi har i denna handlingsplan visat att det är ekonomiskt rationellt att genomföra storskaliga solelinvesteringar i kommunal regi. Det är vår bestämda uppfattning att detta är nödvändigt för att på allvar få fart på den helt nödvändiga omställningen av vårt samhälle i en för klimatet hållbar riktning. Detta kommer också skapa bättre förutsättningar för en ökad sysselsättning i Ludvika kommun. Vi kommer att prioritera detta arbete hårt i vårt kommunpolitiska arbete de kommande åren. Ludvika sommaren kW solelanläggning hos STRI på Lyviksvägen i Ludvika. Denna anläggning får sällskap av många kommunala anläggningar om Vänsterpartiet får bestämma.

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Remissvar Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Sammanfattning av s åsikter Det är mycket positivt att regeringen har tagit till sig av

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning. lars.ivarsson@solvesborg.se

Energi- och klimatrådgivning. lars.ivarsson@solvesborg.se Energi- och klimatrådgivning lars.ivarsson@solvesborg.se Klimathot? EU Klimatmål 2050 Tagna beslut Mål Ren el? Ren svensk el Oljekondens Verkningsgrad 33% Framtid? Ekonomi just nu? Nu kommer solen!

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Miljönämnden 1 (2) Datum 2016-12-16 Adress Bergsgatan 17 Diarienummer 270:08177-2016 Kommunstyrelsen över remiss från Miljö- och energidepartementet av förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl.(mp) om att 20 procent av Stockholm stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020

Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl.(mp) om att 20 procent av Stockholm stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJLÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-13 Handläggare: Jan-Ulric Sjögren Telefon: 08 508 28719 Till Miljö och Hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p.14 Motion (2012:56) av Stefan

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden David Nilsson Energistrateg 040-33 78 19 David.p.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-23 Dnr 1400059 1 (3) Fastighets- och servicenämnden Översyn av tak för solcellsuppbyggnad

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Ärende 25 Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-15 SBN 123 SBN 2015.0261 Motion om en handlingsplan för solenergi

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige Framtidens solel i Östra Mellansverige Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Studentprojekt med entreprenörsknorr Mötet mellan beställare och leverantör

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar Juli 2012 Foto: Sara

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 10 maj 2017 Martin Johansson Enheten för förnybar energi Några viktiga utgångspunkter 100 procent förnybart till 2040 Ingen tvångsnedstängning av

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Peder Häggström Vattenproduktion Processutveckling Stockholm Vatten VA AB Innehåll Slutsatser...

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Agenda Bakgrund: Vår verksamhet Vårt lantbruksföretag Energitankar Varför solceller

Läs mer

Strategi för ökad användning av solel

Strategi för ökad användning av solel Strategi för ökad användning av solel Solenergi seminarium och inspiration Malmö, 2 december 2016 Sara Grettve, Energimyndigheten Energimyndigheten snabba fakta Expertmyndighet åt regering och departement.

Läs mer

Svar på motion om satsning på elproduktion med solceller

Svar på motion om satsning på elproduktion med solceller 1 (5) Datum 2016-06-20 Diarienummer KS 2015-239 Handläggare Lisen Prinzencreutz Direkttelefon 0380-51 80 66 E-postadress lisen.prinzencreutz@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på motion om satsning på elproduktion

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Fallstudie- och lönsamhetsanalys av solceller

Fallstudie- och lönsamhetsanalys av solceller MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (14) 2012-06-25 Handläggare: Nicolas Heyum Telefon: 076 12 27 457 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-08-28 p. 18 Fallstudie- och lönsamhetsanalys

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer