Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(62) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:50 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Joel Hamberg (V) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) ersätter Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Arne Jonsson (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Utses att justera Justeringens plats och tid Joel Hamberg (V) Fredagen den 17 januari 2014, kommunstyrelsens kansli Paragrafer 1-30 Underskrifter... Sekreterare Monica Kruseke Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Joel Hamberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(62) Ersättare Övriga närvarande Lars Andersson (S) Maria Forsberg (V) Ulf Ståhl (M) Maria Buco (FP) Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Eva Norberg, kommunikationsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Monica Kruseke, stadsjurist

3 3(62) KSKF/2014:1 1 Val till kommunala uppdrag Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Joel Hambergs (V) avsägelse som ledamot i miljöutskottet att gälla från och med den 14 januari Till nedanstående uppdrag väljs: Jury för demokratipriset, till och med den 31 december 2014 Ledamot Joel Hamberg (V) efter vakant (V) Politisk styrgrupp för Fristadstorget, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika ordförande Magnus Johansson (MP) Ledamot Mona Kanaan (S) Ledamot Marie Svensson (S) Ledamot Joel Hamberg (V) Ledamot Vakant Ledamot Vakant Ledamot Vakant Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ersättare Maria Forsberg (V) efter vakant Miljöutskottet, till och med den 31 december 2014 Ledamot Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V)

4 4(62) Ärendebeskrivning Joel Hamberg (V) har i skrivelse daterad den 7 januari 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljöutskottet att gälla från och med den 14 januari Beslutet till: Berörda förtroendevalda Berörda organ KLK, för åtgärd

5 5(62) KSKF/2013:236 2 Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern antas. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Politikdokument för kvalitetsutveckling i Eskilstuna kommun antogs av kommunfullmäktige 31 mars 2005, 7, och förslag på ny kvalitetspolicy Eskilstuna kommunkoncern Kvalitetspolicy utarbetades under våren Efter att flera nämnder och styrelser i remissyttranden föreslagit ändringar har policydokumentet omarbetats till ett mindre omfattande policydokument, vilket stöds av en mer omfattande riktlinje. Kvalitetspolicyns syfte är att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet så att Eskilstuna kommuns kvinnor och män, flickor och pojkar får bästa möjliga produkter, service och tjänster inom givna ekonomiska ramar med hänsyn både till nuvarande och kommande generationers behov. Eskilstuna kommunkoncerns kvalitetspolicy omfattar alla verksamheter i koncernen. Policyn tar utgångspunkt i visionen, värdegrunden och styrsystemet med styrande dokument. Begreppet kvalitet är subjektivt. Upplevelsen av en produkt eller tjänst beror på flera faktorer. I Eskilstuna kommunkoncern är kvalitet att tillgodose invånar-, brukar- och kundbehov genom att göra rätt sak på rätt sätt och att med tilldelade resurser uppnå avsett resultat. I policyn tydliggörs sex styrande principer för vårt arbete: Vi är professionella i mötet, där tjänstens värde skapas och kvalitet avgörs. Vi är processtyrda och har fokus på invånare, brukare och kund samt en effektiv kommunkoncern genom att arbeta utifrån fastlagda processer.

6 6(62) Vi förbättrar oss ständigt genom att arbetar systematiskt med kvalitetsstyrning och utveckling; PUFF (planera, utföra, följa upp, förbättra). Vi är resultatstyrda och har fokus på värdeskapandet för invånare, brukare och kund samt kommunkoncernen. Vi är kvalitetssäkrade och genom utfästelser säkras önskade kvalitet- och resultatnivåer. Vi är kreativa och innovativa och vi hittar nya metoder och tjänster för att nå mål och resultat. Som stöd till kvalitetspolicyn finns en riktlinje. Den beslutas av kommundirektören efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Riktlinjen beskriver hur vi arbetar utifrån kvalitetspolicyn. Den är indelad i två huvuddelar: Värdegrund de gemensamma värderingar och den kultur som ska genomsyra kommunens varuproduktion, service och tjänster. Styrning och metoder för kvalitetsutveckling, effektivitet i genomförandet samt processkvalitet. Finansiering Varje nämnd och styrelser bär sina egna kostnader. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(62) KSKF/2013:508 3 Kriterier för trygghetsboende Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kriterier för trygghetsboenden fastställs. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 10 januari 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att beredningen för vård- och omsorgsboenden har i sitt uppdrag att bland annat ta fram förslag på hur trygghetsboende ska stimuleras. Framtaget förslag på kriterier för trygghetsboenden är en förutsättning för stimulans till bostadsmarknadens olika aktörer. Att möjliggöra kvarboende är ett av de äldrepolitiska målen i Eskilstuna kommun. Att bevilja subvention för att stimulera tillkomsten av trygghetsbostäder har både kvalitativa vinster för den enskilde och bidrar till långsiktig kommunal kostnadseffektivitet. Trygghetsboende är en boendeform som ska erbjuda utökad service, social gemenskap samt möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende och bidra till utveckling av alternativa boendeformer för äldre. Målgruppen för boende i trygghetsboende är personer över 70 år. Trygghetsbostaden är inte biståndsprövad enligt socialtjänstlagen utan är tillgängligt för alla som ansöker hos respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. Dokumentet beskriver de kriterier för trygghetsboende som utgör grund för Eskilstuna kommuns ställningstaganden för att bevilja subventioner för del av värdskap och gemensamhetsutrymme för boende. Kriterierna har tagits fram av beredningen för vård- och omsorgsboenden. Finansiering Finansiering sker inom befintlig ram för den nämnd som beviljar subvention för trygghetsboende.

8 8(62) Yrkanden Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Joel Hamberg (V), Kim Fredriksson (SD), Ingrid Sermeno Escobar (MP) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(62) KSKF/2013:519 4 Fördelning av kommunstyrelsens anslag för näringslivsutveckling 2014, avrop 1 Beslut Kommunstyrelsen beviljar att kronor ur anslaget för näringslivsutveckling fördelas till projekt och aktiviteter enligt nedanstående förslag från kommunledningskontoret. 1. Eskilstuna Innerstad kronor. 2. Sustainable Buisness Mälardalen kronor. 3. Eskilstuna Fabriksförening kronor. 4. Create inkubator kronor. 5. Ung Företagsamhet kronor. 6. ALMI/IFS kronor. Reservation Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 17 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens anslag för näringslivsutveckling är i huvudsak avsett att stärka förutsättningarna för ett hållbart näringsliv i Eskilstuna. Anslagsnivån är från och med 2014 på 3,0 miljoner kronor. Alla beslut om bidrag ur anslaget fattas av kommunstyrelsen efter förslag från kommunledningskontoret. Huvudinriktning är att tilläggsanslaget beviljas till projekt och aktiviteter inom följande områden: Utbildning/kompetensutveckling. Entreprenörskap/nyföretagande.

10 10(62) Kluster/nätverk. Attraktionskraft/infrastruktur/bostadsbyggande. Insatser för hållbar utveckling, miljö och folkhälsa. Kommunledningskontoret föreslår att sammanlagt 2,1 miljoner kronor ur anslaget fördelas enligt förteckning vid avrop 1, det vill säga från och med 1 januari En breddad inriktning för bidrag ur kommunstyrelsens anslag för näringslivsutveckling kommer att undersökas av kommunledningskontoret innan bidragsansökningar för resterande kronor bereds. Kommunledningskontoret kommer att ta del av, och analysera, hur regions- och länsnivån använder stödpengar för att stimulera projekt inom områdena odling, förädling och matproduktion. Kopplingen till kommunens upphandling ska också göras i samband med detta innan förslag till beslut avseende avrop två föreläggs kommunstyrelsen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Arne Jonsson (C) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M) och Niklas Frykman (FP), bifall till kommunledningskontorets förslag med den ändringen att en bredbandssatsning görs på landsbygden för kronor under Finansieringen sker genom att minska Eskilstuna Innerstads anslag från kronor till kronor under Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Arne Jonssons (C) med fleras ändringsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till Arne Jonssons (C) med fleras bifalls- och ändringsyrkande.

11 11(62) Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmys Jansson (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Arne Jonssons (C) med fleras ändringsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Beslut till: KLK, för åtgärd Sökanden

12 12(62) KSKF/2013:498 5 Styrgruppens för folkhälsa ansökan om pengar för hälsofrämjande insatser ur kommunstyrelsens allmänna anslag för 2014 Beslut Kommunledningskontoret beviljas kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag 2014 för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i Eskilstuna har den 24 november 2011, 237, antagit en handlingsplan för folkhälsa Handlingsplanen är en plattform för Eskilstunas långsiktiga folkhälsoarbete. Planen utgår från den nationella folkhälsopolitiken med syfte att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Varje år utformas åtgärder med stöd av Handlingsplan för folkhälsa. Åtgärderna redovisas som åtaganden i kommunens årsplan eller i verksamhetsplaner för nämnder och bolag. Åtgärder följs upp i årsredovisning och genom systematisk utvärdering. Kommunstyrelsen ansvarar för att åtgärderna genomförs. Under 2012 anvisade kommunstyrelsen till kommunledningskontoret kr ur kommunstyrelsens allmänna anslag för att utveckla hälsofrämjande och förbyggande insatser. Under 2013 var den anvisade summan kr. Förvaltningar och bolag har kunnat söka pengar till insatser som stimulerar verksamheter att genomföra hälsofrämjande åtgärder, stimulerar människor till att göra hälsosamma val samt underlättar arbete med hälsofrämjande insatser i samverkan med andra aktörer. Kommunstyrelsen har beviljat pengar utifrån fastställda kriterier. Under 2012 har nio verksamheter fått pengar. Av den anvisade summan på kr under 2013 har sex verksamheter fått pengar för sammanlagt kr för hälsofrämjande och förebyggande insatser. För att fortsätta utvecklingen av hälsofrämjande och förebyggande insatser i syfte att minska skillnader i hälsa ansöker styrgruppen för folkhälsa om kr ur kommunstyrelsens allmänna anslag. Styrgrupp för folkhälsa bereder folkhälsoärenden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen. Beviljning av pengar ur anslagen bygger på en koppling till de nationella

13 13(62) folkhälsomålen och SKL:s fem rekommendationer och 23 åtgärder för att minska skillnader i hälsa. Kommunledningskontoret har i sin beredning av ärendet inga synpunkter på behovet av medel till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Då medlen föreslås hämtas ur kommunstyrelsens allmänna anslag 2014 föreslår kommunledningskontoret dock att det beviljade anslaget sänks till kronor. Skälet är att kommunstyrelsens fria resurs, det allmänna anslaget, redan är hårt intecknat för 2014 och att sökta medel för 2013 uppgick till drygt kronor. Yrkanden Joel Hamberg (V) yrkar, med instämmande från Jimmy Jansson (S), att istället för kronor anslås kronor. Beslutet till: KLK, för åtgärd

14 14(62) KSKF/2013:459 6 Ansökan från Eskilstuna Gardet om bidrag till uniformsbyte för paradorkestern Beslut 1. För samverkansavtal med Eskilstuna Gardet avsätts kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Eskilstuna Gardet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Gardet är Eskilstuna Musikskolas ungdomsparadorkester. Orkestern har cirka 50 medverkande ungdomar i högstadieoch gymnasieålder fördelade på musiker och drillflickor. Eskilstuna Gardet har en föreningsverksamhet kopplad till verksamheten som arbetar ideellt för att boka spelningar och samla in pengar för att finansiera verksamhet som resor och spelningar. Föreningens styrelse består av föräldrar och ungdomar som aktiva i Eskilstuna Gardet. Muskikskolan har en person anställd för att leda Eskilstuna Gardets musikverksamhet och köper även in en del av de större musikinstrumenten som används. En ansökan har inkommit från Eskilstuna Gardets förening för att finansiera inköp av nya uniformer. Uniformen som används idag har använts under många år och är både sliten och i omodernt snitt. En ny uniform, mer praktisk och mindre trendkänslig önskas. Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013, 228, om riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2012:299). Syftet med kommunens samverkansöverenskommelser med lokala aktörer är att utveckla Eskilstuna och samtidigt exponera och göra Eskilstuna mera känt utanför kommunens gränser och därmed stärka Eskilstunas varumärke. Ambitionen är att Eskilstuna ska kunna hävda sig i den regionala, nationella och internationella konkurrensen om invånare, kvalificerad arbetskraft, företag och besökare. Kulturaktiviteter som bedöms ge stort intresse på nationell eller internationell nivå och/eller lockar många besökare/övernattningar och samtidigt utvecklar Eskilstuna som ort kan bli aktuella för samverkansöverenskommelser. Eskilstuna Gardet är en

15 15(62) framträdande aktör vid olika festliga tillfällen i Eskilstuna och reser även runt utanför kommunen och spelar. Till sommaren planeras en resa till Italien för att medverka i en orkesterfestival. Kommunledningskontoret bedömer att en samverkansöverenskommelse bör skrivas i enlighet med de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat. Föreningen som är kopplad till Eskilstuna Gardet, tilldelas kronor förutsatt att samverkansöverenskommelse kan tecknas. Finansiering Medel beviljas ur kommunstyrelsens allmänna anslag under förutsättning att samverkansöverenskommelse kan tecknas. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP), Kim Fredriksson (SD), Lotta Jonsson (KD) och Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: Eskilstuna Gardet, för kännedom KLK, för åtgärd

16 16(62) KSKF/2013:438 7 Riktlinjer för avgifter för vård och omsorg i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för avgifter för vård och omsorg i Eskilstuna kommun antas. Reservation Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning har gjort en översyn av avgiftssystemet för vård och omsorg i Eskilstuna kommun i och med att nya föreskrifter från Socialstyrelsen (SOSFS 2012:12) om bemanningen inom vård- och omsorgsboende kommer att införas under Anpassningen till de nya föreskrifterna påverkar kommunens beräkning av avgifterna. I och med detta måste riktlinjerna för avgifter ändras på punkterna för vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) samt korttidsvistelse SoL. Den nya avgiftsberäkningen kommer i de flesta fall att innebära en oförändrad avgift för den enskilde Övergången till taxa med timpris för vård- och omsorgsboende samt korttidsboende innebär inte någon större inkomstökning för kommunen då flertalet brukare betalar enligt maxtaxa, som fastställs av regeringen eller hela sitt avgiftsutrymme. För de brukare som beviljas korttidsplats och inte har eller kommer att få hemtjänstinsatser kommer förslaget att kunna medföra en avgiftsökning. Dessa personer bedöms vara mycket få.

17 17(62) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med följande ändringar av förslaget: Kostnaden för trygghetslarm sänks från 200 kronor till 50 kronor i månaden. Timkostnaden för hemtjänst sänks från 300 kronor till 150 kronor. Kostnaderna för hemsjukvård blir avgiftsfria. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykman (FP) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C), bifall till kommunledningskontorets förslag med undantag för avgifterna gällande hemsjukvård. Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: Jimmys Jansson (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande ställs mot Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande. Det förslag som vinner ställs mot Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att ställa proposition på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande och Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande.

18 18(62) Ordföranden ställer därefter proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontortes förslag och Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag.

19 19(62) KSKF/2013:416 8 Strategi för hantering av skadegörelse i samband med klotter Beslut 1. Uppdragsbeskrivning om att revidera strategin för hantering av skadegörelse i samband med klotter antas. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Trygga Eskilstuna att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och övriga kommunkoncern möjliggöra lagliga målarväggar i enlighet med beslut i årsplan Att Trygga Eskilstuna inom ramen för strategin för hantering av skadegörelse i samband med klotter utreder om en gemensam saneringsverksamhet kan bidra till höjd effektivitet 4. Att Trygga Eskilstuna inom ramen för strategin prövar möjligheten att sanering efter skadegörelse åtgärdas på samma sätt och inom samma tid oavsett vem som äger den fastighet som drabbats. 5. Att Trygga Eskilstuna återkommer till kommunstyrelsen senast i maj 2014 med förslag på strategi för hantering av skadegörelse i samband med klotter. Reservation Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i Trygga Eskilstunas brottsförebyggande råd har det diskuterats, att strategin mot klotterbekämpning behöver revideras. Det har under våren 2013 genomförts ett seminarium kring graffitti som gatukonst arrangerat av kultur- och fritidsförvaltningen. Utifrån seminariet anordnades en träff med berörda verksamheter som skulle diskutera hur vi skulle tänka, agera och samverka när det gäller klotterbekämpning. Det fanns vid detta tillfälle en del oenigheter bland deltagarna, kring definition och kring förhållningssätt. När det gäller skadegörelse via klotter på någons egendom är alla överens om vad som gäller, att det är nolltolerans som gäller. Däremot finns det utvecklingsmöjligheter, hur man exempelvis får med sig fler fastighetsägare, gemensamma

20 20(62) rutiner och hur man kan förstärka samverkan i frågan. När det gäller graffitti som konstform så finns en del oklarheter om vad som gäller och vem som äger frågan. Därför behöver detta förtydligas och i bred samverkan skrivas fram en strategi hur vi hanterar skadegörelse via klotter. Dessutom behöver det tydliggöras kring hur Eskilstuna kommun ska handskas med graffitti och annan gatukonst. En sådan plan bör kultur- och fritidsnämnden ansvara för att ta fram. Trygga Eskilstuna föreslår att man i detta brottsförebyggande råd ges i uppdrag att ansvara för revideringen. Kommunledningskontoret har inga avvikande synpunkter men vill framhålla att revideringen bör ske i nära samverkan med andra förvaltningar och bolag. Finansiering Arbetet genomförs inom ramen för ordinarie budget. Yrkanden Magnus Johansson yrkar, med instämmande från Jimmy Jansson (S) och Joel Hamberg (V), bifall till kommunledningskontoret förslag samt att förslaget till beslut kompletteras med följande tillägg: Kommunstyrelsen uppdrar åt Trygga Eskilstuna att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och övriga kommunkoncern möjliggöra lagliga målarväggar i enlighet med beslut i årsplan Att Trygga Eskilstuna inom ramen för strategin för hantering av skadegörelse i samband med klotter utreder om en gemensam saneringsverksamhet kan bidra till höjd effektivitet. Att Trygga Eskilstuna inom ramen för strategin prövar möjligheten att sanering efter skadegörelse åtgärdas på samma sätt och inom samma tid oavsett vem som äger den fastighet som drabbats. Att Trygga Eskilstuna återkommer till kommunstyrelsen senast i maj 2014 med förslag på strategi för hantering av skadegörelse i samband med klotter. Niklas Frykman (FP) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Monica Wikberg (M), Annelie Klavins Nyström (M), Jari Puustinen (M) och Kim Fredriksson (SD), att uppdragsbeskrivningen om att revidera strategin för hantering av skadegörelse i samband med klotter ges följande lydelse: Strategin ska ha som syfte att effektivit bekämpa olagligt klotter och annan likartad skadegörelse, som klistermärken och otillåten affischering.

21 21(62) Återupprätta, upprätthålla och förstärka 24- och 48-timmarsgarantin för sanering av klotter i Eskilstuna. I dialog med fastighetsägare och andra berörda komma fram till en teknisk lösning med bredast möjliga stöd kring finansiering och organisation. Underlätta för lagföring av förövarna. Se över möjligheten att försvåra för klottrare genom belysning, uppsikt, ytskikt och andra förändringar i den fysiska miljön. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på punkten ett i Magnus Johanssons (MP) med fleras tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Magnus Johanssons (MP) med fleras bifalls- samt tilläggsyrkande. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (MP) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande. Beslutet till: Trygga Eskilstuna, för åtgärd KLK, för åtgärd Övriga nämnder och bolag, för kännedom

22 22(62) KSKF/2013:131 9 Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun , remiss Beslut 1. Handlingsprogrammet för mandatperioden remitteras till nämnder och bolag samt att råd och utskott bereds tillfälle att avge synpunkter. 2. Synpunkter på förslaget inlämnas till kommunstyrelsen senast den 2 april Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att syftet med den nya handlingsplanen är att skapa ett övergripande dokument som på ett lättfattligt sätt förmedlar Eskilstuna kommuns arbete med trygghet och säkerhet. Målet är att undvika uppdelningar av ämnen som följer linjeorganisationen, utan att presentera hur samverkan och samarbeten sker inom området. Detta går även i linje med vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förespråkar om att kommunen ska ta ett samlat grepp om området trygghet och säkerhet och presentera en handlingsplan istället för att särskilja på handlingsplaner för respektive lagstiftning och förordning. Kommun ledningskontoret inkom med förslag till handlingsplan för säkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun till kommunstyrelsen daterad den 13 mars Handlingsplanen för säkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun skickades ut på remiss till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Flera av kommunens nämnder skrev i sina remissvar att det fanns stora brister i handlingsplanen och att det krävdes ett bredare perspektiv inom området. Kommunledningskontoret startade ett förändringsarbete gällande säkerhet och krisberedskap under våren 2013 och har med beaktande av de inkomna remissynpunkterna från kommunens nämnder samt bolag gjort ett omtag och har efter omvärldsspaning och i enlighet med lagkrav framtagit ett förslag till en ny handlingsplan, Trygghet och Säkerhet för Eskilstuna kommunkoncern Handlingsplanen täcker hela kommunkoncernens trygghets, säkerhet- och krisberedskapsmål för mandatperioden Kommunledningskontoret har aktivt deltagit i att ta fram handlingsprogrammet Trygghet- och Säkerhet för Eskilstuna kommunkoncern för mandatperioden Programmet har arbetats fram utifrån de krav som Eskilstuna kommun har från lagstiftaren när det gäller säkerhetsarbetet- och krisberedskap. Planen skapar

23 23(62) samsyn och sammanhang i arbetet och kopplar trygghets- säkerhets- och krisberedskapsarbetet till övriga styrande dokument. Kommunledningskontoret föreslår nu att förslaget remitteras till nämnder och bolag och att dessa i remissyttrandena analyserar och framlägger förslag på mål och åtgärder för respektive organisation. Förslaget bör också diskuteras i berörda processutvecklingsgrupper och stödprocesser. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder och bolag samt råd och utskott

24 24(62) KSKF/2013: Finansiering av Springpride 2014 Beslut Finansiering av Springpride 2014, kronor, betalas ut till kommunledningskontoret från kommunstyrelsens allmänna anslag Reservation Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Springpridefestivalen har varit ett årligen återkommande evenemang i Eskilstuna sedan 2007 och sedan 2008 har Eskilstuna kommun som enda kommun i landet årligen varit utställare vid Nordens största Pride-festival, Stockholm Pride. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 8 oktober 2013, 272, har kronor reserverats av kommunstyrelsens allmänna anslag 2014 för finansiering av Springpride och Stockholm Pride Reservationen gjorde i avvaktan på att en tydlig verksamhetsplan för evenemanget skulle redovisas. Kommunledningskontoret har nu framtagit plan för det lokala arrangemanget Springpride och föreslår att det innestående beloppet kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag 2014 nu beviljas kommunledningskontoret. Finansiering Finansieringen av Springpride 2014, kronor, tas ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V) och Ann-Sofie Wågström (S), bifall till kommunledningskontorets förslag.

25 25(62) Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C) och Niklas Frykman (FP), att Springpride i Eskilstuna finansieras med kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag i ärendet. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinens (M) med fleras ändringsyrkande. Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att först ställs proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag och Jari Puustinens (M) med fleras ändringsyrkande. Därefter ställs proposition på det förslag som vinner och Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att ställa proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag och Jari Puustinens (M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag och Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: KLK, för åtgärd

26 26(62) KSKF/2013: Godkännande av överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech Beslut Eskilstuna kommun antar överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att den 15 november 2013 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att godkänna överenskommelse om samverkansregler mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen. I sitt brev till kommunerna daterat samma dag som beslutet fattades rekommenderar SKL alla landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. Den nya överenskommelsen om samverkansregler ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som man har haft separat med respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med den 1 januari Samråd har skett med Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Samverkansreglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydligare ansvarfördelning mellan hälsooch sjukvård och industri. Samverkan regleras utifrån flera grundläggande principer som ska genomsyra alla kontakter mellan sjukvården och läkemedelsindustri. Bland annat ska all samverkan bli ännu tydligare kopplad till företagets verksamhet och utbud utifrån patientens behov. Samverkan ska vara öppen och transparent gällande författningar, affärs- och uppförandekoder och policys. All form av ersättning ska vara proportionerlig och rimlig samt motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförts. Varje arrangemang som stöds eller arrangeras av läkemedelsindustrin ska genomsyras av måttfullhet. Det innebär att hälso- och sjukvårdens oberoende inte ska äventyras av otillbörlig påverkan från industrins sida. Slutligen ska varje form av samverkan där någon ersättning eller kostnadstäckning förekommer vara skriftligt dokumenterad.

27 27(62) Eskilstuna kommun ställer sig positivt till den nya överenskommelsen om samverkansregler. Kommunen arbetar aktivt med att förebygga och bekämpa korruption, mutor och jäv. I mars 2013 antog kommunfullmäktige riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Riktlinjerna gäller alla anställda inom Eskilstuna kommun. SKL:s överenskommelse om samverkansregler ligger i linje med Eskilstuna kommuns strävan efter ett samhälle fritt från varje form av otillbörlig påverkan som sker i enskilda individers eller organisationers vinstintresse utan hänsyn till medborgarnas behov, intresse och rättssäkerhet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

28 28(62) KSKF/2013: Godkännande för Swesbi Partnership AB som huvudman för förskola Beslut Ansökan om godkännande och rätt till bidrag enligt 2 kapitlet 5 skollagen (2010:800), för aktiebolaget Swesbi Partnership AB som huvudman och Musse Said Yusuf som ombud, att bedriva förskola för 80 barn i åldrarna 1-5 år, i lokaler på Smaragdgången 1 i Eskilstuna, avslås, enligt utredning daterad den 23 oktober Reservation Annelie Nyström Klavins (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga), Ej deltagande i beslut Jari Puustinen (M), Annelie Klavin Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson, Lotta Jonsson (KD) och Kim Fredriksson (SD) deltar inte i beslutet i den del som avser bifall till kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Swesbi Partnership AB, med Musse Siad Yusuf som ombud, inkom den 19 september 2013, med ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola för 80 barn 1-5 år på adress Smaragdgången 1 i bostadsområdet Stenby. Verksamhetens inriktning Enligt ansökan bygger bolagets verksamhetsidé och inriktning på skollagen, läroplan för förskolan 98/10 och Eskilstuna kommuns riktlinjer för fristående förskola. Verksamheten tänker sig erbjuda en trygg och mångkulturell miljö som ger barnen möjlighet att förstå olikheter och därmed skapa respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund. Förskolans inriktning är tvåspråkighet, barnens modersmål och det svenska språket.

29 29(62) Lokaler Lokalen ligger i ett område där de redan etablerade kommunala förskolorna har ett sviktande barnunderlag med nerläggningar av avdelningar som konsekvens. Det kan inte, utifrån förvaltningens prognoser, uteslutas att ytterligare kommunal förskoleverksamhet i det aktuella området påverkas negativt, både organisatoriskt och ekonomiskt vid ett godkännande av ansökan från Swesbi Partnership AB. Prognosen i barn- och utbildningsförvaltningens senaste lokalutredning (Lokaleffektiviseringar i barn- och utbildningsförvaltningen, diarienummer 2010:810) har till stor del visat sig stämma, och det är när denna utrednings skrivs fortfarande ett sviktande barnunderlag i det avsedda området. En annan aktör, British Minischools AB, sökte år 2011, godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola i samma lokal. Ansökan avslogs med samma motivering men överklagades av sökande. Domstolen avslog överklagan och fastställde kommunens beslut. För övrigt har Smaragdgången 1 tidigare använts som kommunal förskolelokal för 60 barn i åldrarna 1-5 år och är inte dimensionerad för 80 barn som ansökan avser. Ekonomi Huvudmannen räknar med att förstärka budget med kr av eget kapital det första året och resultatet visar då på ett svagt plusresultat. Två stora poster i budgeten både år 1 och 2, är tjänsteresor och logi för kr samt kompetensutveckling för kr. Företagsrapporten, Business Check, visar på god kreditvärdighet, åtta på en tiogradig skala. Underlag för beslutet 1. Lokalen ligger i ett område där de redan etablerade kommunala förskolorna har ett sviktande barnunderlag med nerläggningar av avdelningar som konsekvens. Det kan inte, utifrån förvaltningens prognoser, uteslutas att ytterligare kommunal förskoleverksamhet i det aktuella området påverkas negativt, både organisatoriskt och ekonomiskt vid ett godkännande av ansökan från Swesbi Partnership AB. Bedömingen har skett utifrån 2 kapitlet 5 skollagen. 2. Lokalerna är inte dimensionerade för 80 barn i åldrarna 1-5 år som ansökan avser. Bedömningen har skett utifrån 8 kapitlet 8 skollagen.

30 30(62) Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (M), Arne Jonsson (C), Niklas Frykman (FP), Annelie Klavins Nyström (M) och Kim Fredriksson (SD), att ärendet återremitteras för en tydligare redogörelse för hur lokalytan får brukas. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmys Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinens (FP) med fleras återremissyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först prövar återremissyrkandet och faller återremissyrkandet föreligger endast kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut och finner därmed att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut Beslutet till: Sökanden

31 31(62) KSKF/2013: Arbetsplan för styrgrupp folkhälsa 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsplanen för styrgrupp folkhälsa kronor avsätts ur kommunstyrelsens allmänna anslag till hälsofrämjande insatser Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i Eskilstuna har 24 november 2011, 237, antagit en handlingsplan för folkhälsa För att samordna, planera och leda utvecklingen av det strategiska folkhälsoarbetet har en styrgrupp för folkhälsa inrättats. Gruppen består av tre ledamöter och har tjänstemannastöd. Folkhälsostrategen i kommunledningskontoret, Demokrati och välfärd, samordnar gruppens arbete. Styrgrupp folkhälsa sammanträder 6 gånger/ år. Arbetet utgår ifrån kommunens handlingsplan för folkhälsa samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer och åtgärder för minskade skillnader i hälsa. Styrgruppens prioritet kommer under 2014 vara barn och ungas uppväxtvillkor. Under hösten 2014 arbetas fram prioriteringar hur SKL:s fem rekommendationer och 23 åtgärderna ska integreras i Eskilstunas pågående arbete. Revidering av handlingsplanen påbörjas under 2014 och kunskapsnivån i organisationen om normkritik, intersektionalitet samt jämlik och jämställd folkhälsa ska säkras. I särskilt ärende föreslår styrgruppen för folkhälsa att medel uppgående till kronor avsätts ur kommunstyrelsens allmänna anslag till förebyggande hälsoinsatser. Kommunledningskontoret anser att den föreslagna arbetsplanen är ambitiös och väl i linje med ett evidensbaserat och lokalt profilerat hälsoarbete i Eskilstuna. Styrgrupp folkhälsa föreslår att kommunstyrelsen avsätter kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Kommunledningskontoret bedömer dock att den summan är för hög utifrån redan ianspråktagna medel ur anslaget och föreslår en justerad summa på kronor. För 2014 finns dessutom en social investeringsfond på tio miljoner kronor som kan användas till verksamhetsutveckling som leder till ökad välfärd och bättre hälsa för medborgarna och som skulle kunna stimulera till förebyggande hälsoinsatser

32 32(62) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V), bifall till punkten ett i kommunledningskontorets förslag till beslut samt att beloppet i punkten två i kommunledningskontorets förslag till beslut ändras från kronor och till kronor. Beslutet till: Styrgrupp för folkhälsa, för kännedom KLK, för kännedom

33 33(62) KSKF/2013: Verksamhetsplan 2014 för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Beslut Verksamhetsplan för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2014 godkänns och läggs till handlingarna med beräknad kostnadsram på kronor för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen som kommunalrättsligt är en beredning. I det gällande reglementet ska kommunala rådet för funktionshinderfrågor inkomma med en verksamhetsplan för nästkommande år i oktober. Det övergripande målet för rådets verksamhet är att medverka till att personer med funktionsnedsättning ges stärkta möjligheter till påverkan av samhällsutvecklingen. Arbetsutskottet och rådet planerar sex möten vardera under Rådets arbete fortsätter i enlighet med arbetsformerna som antogs under Verksamheten ska under 2014 ha fokus på utveckling av färdtjänst. Ett färdtjänstseminarium genomförs under våren Samverkan med kommunala pensionärsrådet i viktiga gemensamma frågor kommer att ske under året. Rådet kommer också att arbeta med temat psykisk funktionsnedsättning. Nya arbetsgrupper kommer att bildas utifrån dessa fokusområden Kommunstyrelsen har tre samrådsorgan, kommunala invandrarrådet, kommunala pensionärsrådet samt kommunala rådet för funktionshinderfrågor. En kostnad i rådens verksamhet som är svår att styra är arvoden för förtroendevalda. De beror på vilka ledamöter som har uppdrag under perioden, om råden har ett arbetsutskott utsett av fullmäktige och hur många möten som planeras under året. En annan kostnad är verksamhet där kostnader för sammanträden (utöver arvoden), kompetensutveckling och aktiviteter. Kommunledningskontoret bedömer att det går att finansiera den plan kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslår för 2014 under förutsättning att aktiviteter för rådet inte överstiger den ram som finns för rådsarbete. Arvoden för rådets

34 34(62) sammanträden beräknas kosta cirka kronor. För att skapa en likställighet mellan råden, som alla önskar genomföra verksamhet i hög grad, bör kommunala rådet för funktionshinderfrågor prioritera verksamhet som inte överstiger kronor utöver arvoden och tjänstemannastöd. Finansiering För rådets aktiviteter och arvoden finns kronor avsatta utöver kostnaden för tjänstemannastöd. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: Rådet för funktionshinderfrågor, för kännedom KLK, för kännedom

35 35(62) KSKF/2013: Verksamhetsplan för jämställdhetsutskottet för år 2014 Beslut 1. Jämställdhetsutskottets anslag för 2014 fastställs till kronor. 2. Jämställdhetsutskottets verksamhetsplan för år 2014 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att jämställdhetsutskottet inte, enligt gällande reglemente, har något krav på sig att lägga fram sin verksamhetsplan till kommunstyrelsen. Enligt reglementet ska enbart en verksamhetsrapport inlämnas i slutet av året. Men för att kommunstyrelsen vid årets slut ska kunna ta ställning till vad jämställdhetsutskottet uträttat, är det lämpligt att kommunstyrelsen redan nu får kännedom om vad utskottet planerar för 2014 och för att kunna ta ansvar för ekonomin. Jämställdhetsutskottet har fattat beslut om innehållet i sin verksamhetsplan vid sammanträdet den 3 december Prioriterat är aktiviteter med koppling till områdena 1 (jämställdhet i beslut, planering, genomförande och uppföljning), 2 (kunskap om makt och genus), 3 (jämställd arbetsmarknad) och 5 (mäns våld mot kvinnor ska upphöra) i handlingsplanen På spaning efter jämställdheten Den föreslagna budgeten för jämställdhetsutskottet är på kronor för verksamhet och arvoden. Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns ekonomiskt utrymme för hela den summan utan föreslår att jämställdhetsutskottet prioriterar verksamhet och arvoden för högst kronor utöver kostnaden för tjänstemannastöd. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: Jämställdhetsutskottet, för kännedom KLK, för kännedom

36 36(62) KSKF/2013: Verksamhetsplan för kommunala pensionärsrådet 2014 Beslut Verksamhetsplan för kommunala pensionärsrådet 2014 godkänns och läggs till handlingarna med beräknad kostnadsram på kronor för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre samrådsorgan, kommunala invandrarrådet, kommunala pensionärsrådet samt kommunala rådet för funktionshinderfrågor. En kostnad i rådens verksamhet som är svår att styra är arvoden för förtroendevalda. De beror på vilka ledamöter som har uppdrag under perioden, om råden har ett arbetsutskott utsett av fullmäktige och hur många möten som planeras under året. En annan kostnad är verksamhet där kostnader för sammanträden (utöver arvoden), kompetensutveckling och aktiviteter. Kommunledningskontoret bedömer att det går att finansiera den plan kommunala pensionärsrådet föreslår för 2014 under förutsättning att aktiviteter för rådet inte överstiger den ram som finns för rådsarbete. Arvoden för rådets sammanträden beräknas kosta cirka kronor. För att skapa en likställighet mellan råden, som alla önskar genomföra verksamhet i hög grad, bör kommunala pensionärsrådet prioritera verksamhet som inte överstiger kronor utöver arvoden och tjänstemannastöd. Finansiering För rådets aktiviteter och arvoden finns kronor avsatta utöver kostnaden för tjänstemannastöd. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: Pensionärsrådet, för kännedom KLK, för kännedom

37 37(62) KSKF/2013: Verksamhetsplan 2014 för kommunala invandrarrådet Beslut Verksamhetsplan för kommunala invandrarrådet 2014 godkänns och läggs till handlingarna med beräknad kostnadsram på kronor för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre samrådsorgan, kommunala invandrarrådet, kommunala pensionärsrådet samt kommunala rådet för funktionshinderfrågor. En kostnad i rådens verksamhet som är svår att styra är arvoden för förtroendevalda. De beror på vilka ledamöter som har uppdrag under perioden, om råden har ett arbetsutskott utsett av fullmäktige och hur många möten som planeras under året. En annan kostnad är verksamhet där kostnader för sammanträden (utöver arvoden), kompetensutveckling och aktiviteter. Kommunledningskontoret bedömer att det går att finansiera den plan kommunala invandrarådet föreslår för 2014 under förutsättning att aktiviteter för rådet inte överstiger den ram som finns för rådsarbete. Arvoden för rådets sammanträden beräknas kosta cirka kronor. För att skapa en likställighet mellan råden, som alla önskar genomföra verksamhet i hög grad, bör kommunala invandrarrådet prioritera verksamhet som inte överstiger kronor utöver arvoden och tjänstemannastöd. Finansiering För rådets aktiviteter och arvoden finns kronor avsatta utöver kostnaden för tjänstemannastöd. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet till: Invandrarrådet, för kännedom KLK, för kännedom

38 38(62) KSKF/2013: Yttrande över betänkandet Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74 Beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande och översänder till regeringen, utbildningsdepartementet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 januari 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på slutbetänkande av utredningen om unga som varken arbetar eller studerar. I Eskilstuna finns det runt 1500 unga mellan 18 och 24 år som är arbetslösa. Av dessa är omkring 150 personer som ingår i Ciceron verksamhet för de som hoppat av gymnasiet. I åldern år finns det omkring 500 flickor och pojkar som lever på försörjningsstöd och mellan som har någon form av sysselsättning utanför gymnasieskolan. Situationen för ungdomar på arbetsmarknaden har förändrats med en högre etableringsålder och högre arbetslöshet på en mer instabil arbetsmarknad. Utvecklingen har i kombination med högre utbildningskrav gjort att unga har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden idag. Det är särskilt svårt för unga som varken arbetar eller studerar, i synnerhet för de som avbrutit eller inte påbörjat en gymnasieutbildning. Svårigheter till etablering kan även bero på andra faktorer som socioekonomiska förutsättningar. Regeringen beslutade i juni 2012 att tillsätta en utredning för hur arbetet med denna grupp ser ut och hur det kan utvecklas. Åtta procent av unga i åldern år varken arbetade eller studerade år En del av dessa hittar snabbt en anställning eller fortsätter att studera. Andra har betydande svårigheter att hitta arbete eller studieplats. För att kunna möta olika ungdomars behov föreslår därför utredningen dels en förbättrad statistisk redovisning, dels medel för att kunskapen om ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv ska öka. Sammanlagt ska 100 miljoner kronor per år avsättas till förstärkt samverkan och kunskapsutveckling under åren Utredningen föreslår även en ny rätt till gymnasial vuxenutbildning. Rätten ska gälla elever som

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

2013-12-18. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-18. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-18 1 (8) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen 1. Protokollsjustering I tur att justera är Joel Hamberg (V).

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452)

213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sida 1(2) 213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452) Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17 1(16) Plats och tid Nämndrummet, Arbetsmarknads-och familjeförvaltningen./ Klockan 8:30-11.30 ande Ersättare Utses att justera Mikael Edlund(S) ordförande Sivor Roos (S) Magnus Hansson (S) Inger Carlsson

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 16:00 16.40 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag 1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14 Sammanträde med Enligt uppdrag Vuxennämnden Ordföranden Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag Plats OBS! MunktellArenan, lokal

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Samverkansöverenskommelser för elitidrott

Samverkansöverenskommelser för elitidrott Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret KSKF/2013:456 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelser för elitidrott Förslag till beslut 1. För samverkansavtal med elitidrott

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2012-05-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2012-05-16 1(18) Plats och tid Värjan, Ekströmska Klockan 8:30-11:45 ande Ersättare Utses att justera Mikael Edlund,(S) ordförande Sivor Roos (S) Magnus Hansson (S) Inger Carlsson (S) Jimmy Haller (S) ersätter Majo

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer