TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from t.o.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m."

Transkript

1 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from t.o.m Ansvar och befogenheter Denna skrivelse ska klargöra vilket ansvar och befogenheter du har då du har en förtroendepost hos Vallentuna Brukshundklubb. Yttersta ansvaret för klubbens förvaltning har styrelsen. Det är styrelsen som ställs till ansvariga om något otillbörligt sker under räkenskapsåret. 1. FÖRTROENDEPOST VILKA ÄR VI OCH VAD INNEBÄR DET? Inledningsvis ska nämnas att den som har en s.k. förtroendepost har ett stort ansvar. Du har inte bara ett uppdrag från styrelsen att t ex. att medverka i ett utskott, du är också en av våra värdefullaste representanter. Många gånger är du den första som en person kommer i kontakt med på klubben. Du kan behöva åka ner med vatten, stänga av el, tända lampor, hämta post, tömma frysen, sätta upp musfällor eller städa. Vem har då en förtroendepost? Det har den som är ledamot av styrelsen samt styrelsens suppleanter, ordinarie revisorer, revisorssuppleant, samtliga personer som är sitter i ett utskott, klubbens instruktörer, ansvarig för hemsidan, ansvarig för tidning och ansvarig för klubbhuset. Överlämning av utskottsansvar Att sitta i ett utskott är något man frivilligt påtar sig under en kortare eller längre tid. För att få en kontinuitet i klubbens verksamhet är det viktigt att få framförhållning när någon vill sluta i utskottet och att på ett bra sätt föra över kunskaper och material (dokument, USB-minne, dator eller annat man har hemma för utskottets räkning). Av detta skäl är det önskvärt med en uppsägningstid innan man slutar så att den nya personen får en chans att komma in ordentligt i den nya uppgiften. Helst ska utskottet själv komma fram med en ny person som tar över. Alla byten av medlemmar i utskotten meddelas sekreteraren med erforderliga kontaktuppgifter. Nycklar Alla som tillhör gruppen förtroendeposter har rätt att kvittera ut nyckel till klubbhuset och kod till bommen. Nyckel kvitteras hos kassören och återlämnas när förtroendeposten avslutas. Du som har nyckel kan (om du anser det vara nödvändigt) släppa in andra personer tillsammans med dig. Bommen låses när sista person med förtroendepost lämnar klubben (kolla först att ingen blir inlåst med sin bil). När bommen står öppen ska låset låsas fast i bygeln så det inte går att avlägsna. Idag har vi kodlås till bommen och alla medlemmar har möjlighet att få koden om de skickar in sina kontaktuppgifter till sekreteraren på Kretsen av förtroendeposter kan vid behov vidgas. För att detta skall vara möjligt behöver följande kriterier vara uppfyllda: En person med förtroendepost kan vända sig till styrelsen och äska om extra nyckel till en för dem behjälplig person och styrelsen ska då först bevilja detta. Det räcker inte med att enskild medlem tycker sig vara aktiv medlem. För vad är en aktiv medlem? I praktiken varje enskild betalande medlem. Det blir alltså du som förfrågar som går i god för denna tillfälliga person. Indirekt kan det innebära att en sådan nyckel kan återkallas om ditt uppdrag upphör. Rent generellt anser vi t.ex. inte att instruktörens assistent behöver en nyckel då denna kommer in tillsammans med instruktören, figuranter med MH-ansvariga, domare med respektive arrangerande sektor osv.

2 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 2(7) 2. INKÖP Alla inköp som görs ska vara godkända av styrelsen. Inköpet ska antingen vara förankrat i en årsbudget för utskottet eller förfrågas skriftligt med prisuppgift och tillsändas sekreteraren som är klubbens postmottagare på Kontaktblankett till styrelsen. Frågan som behandlas vid nästkommande styrelsemöte skall vara sekreteraren tillhanda 7 dagar före mötet. (om ärendet inte är av akut karaktär). Genom att enbart behandla skriftliga förfrågningar minskar risken för att något glöms bort, vilket är oerhört lätt när man får en fråga muntligt. Beslut om beviljat inköp skall protokollföras, så att kassören kan godkänna räkningen med stöd av protokollet. Även klubbens revisorer måste kunna följa inköpsprocessen. Inköp gjorda utan styrelsens beviljande, betraktas som privata inköp. Årsbudget Budget kan också göras av utskottet för alla årets aktiviteter eller några specifika aktiviteter samtidigt och den ska då vara klar och godkänd i budgetarbetet innan årsmötet. Sambeställningar på faktura Man ska givetvis i största möjliga mån sambeställa mellan och inom utskotten. Det är att föredra om man kan beställa hos företag som fakturerar oss. Då slipper den som anordnar något lägga ut pengar själv. Viktigt vid fakturering är att man beställer i VaBKs namn med sig själv som referens. Då kan man dessutom med fördel använda kassörens adress som faktureringsadress. Framförhållning A & O Styrelsen föredrar att i möjligaste mån ta upp inköpsförfrågningar på ordinarie styrelsemöte. Ett av de viktigaste skälen till det är arbetsbördan. Att ta ett beslut före ordinarie styrelsemöte innebär att sekreteraren ska mejla ut förfrågningen till samtliga ledamöter i styrelsen för röstning. För att röstningen skall finna bifall krävs minst 3 svar av 5. Får sekreteraren inte in svar tillräckligt fort, måste hon ringa upp samtliga för att på så sätt få deras röster. Utöver detta skall sekreteraren sedan delge beslutet till frågeställaren samt försäkra sig om att hon/han får med sig fråga och beslut till nästa möte så att det kan protokollföras. Med bakgrund av detta är det lätt att förstå att detta tillvägagångssätt inte bör användas mer än nöden kräver. Dock kan detta bli aktuellt från fall till fall. Går ett kylskåp sönder måste det ju ersättas omgående. Vi delar in inköpen i tre kategorier: a) Inköp av förbrukningsvaror b) Inköp av tjänster c) Inköp inför aktivitet med budget används med fördel till olika evenemang! a) Inköpsförfrågan om förbrukningsvaror Precisera förfrågan så mycket det går. Ju mer information, desto snabbare beslut. Obs! En mindre detaljerad förfrågan kan medföra att den bollas tillbaka för komplettering. Några stödpunkter till Kontaktblanketten: Bakgrund/syfte: Vad vill man köpa? (Häcksax) (Pokaler) Pris inkl moms: (Granngården 279:- inkl moms) (Silvi runt 130:-/st inkl moms) Antal: (1 st) (Vet inte ännu, men likvärdigt förra årets tävling) Användningsområde: (Rensa sly på MH-banan) (Utställningen) Datum då beslut behövs: Skriv när ni behöver beslutet. Normalt gäller vid nästa styrelsemöte (se protokollen när dessa hålls). b) Inköpsförfrågan om tjänster Att köpa in förbrukningsvaror eller tjänster utgår egentligen från samma regler. Det finns vissa skillnader i de olika inköpen som är värda att notera. Några exempel: 1) Hyra in extern instruktör 2) Hyra lokal och/eller föreläsare

3 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 3(7) 3) Hyra in domare odyl 4) Vilket utskott är det som gör förfrågningen Det kan vara en fördel att först ha bollat förslaget med kassören, så får man det bästa underlaget till sin förfrågan. Några stödpunkter till Kontaktblanketten: Bakgrund/syfte: Vad vill man köpa? (En instruktör) (Föreläsare) Vem? (Gullan) (Instruktör på Tyresö) Varför? (Att hålla en apporteringskurs här hos oss) (Milersättning Tyresö-Vallentuna) Pris inkl moms: (För samma arvode som våra egna instruktörer) (5.000 kr exkl. moms som hon fakturerar) Antal: Hur många timmar? (kl dagar = 10 timmar) Hur många deltagare på den kursen? (Hon tar 12 st max men jag föreslår högst 10) Användningsområde: När? (28 29 oktober) Övrig info: Är Utbildnings utskottet informerat? (Ja eller nej) Datum då beslut behövs: Skriv när ni behöver beslutet. Normalt gäller vid nästa styrelsemöte (se protokollen när dessa hålls). Det är US (utbildnings utskottet) som håller i utbildningarna på klubben. En förutsättning för att allt skall fungera med klubbens rutiner, t.ex. för annonsering av kurser, är att US måste vara med i processen, vilket är viktigt att tänka på om annat utskott gör förfrågningen. Den som någon gång har bokat upp föreläsare och lokal vet att för att få allt att klaffa behöver man preliminärboka både lokal och föreläsare i god tid. Det är helt ok att preliminärboka. En preliminärbokning ska gå att avboka. Det är alltså ytterst viktigt för den som preliminärbokar något att få det skriftligt så att det även framgår när man senast måste avboka för att inte dra på sig kostnader. Preliminärbokning är ok att göra utan styrelsens beviljande. Kom bara ihåg att det är du själv som är ansvarig för ev. kostnader om du missar att avboka i rätt tid, eftersom en icke beviljad bokning utan styrelsen beviljande betraktas som privat inköp. Även efter att styrelsen beviljat bokningen är du själv fortfarande ansvarig att avboka i den händelse aktiviteten inte får tillräckligt många deltagare eller måste avbokas av annat skäl. c) Inköp inför aktivitet med budget För att beslutade aktiviteter ska förflyta så smidigt som möjligt kan man med fördel skicka in inköpsförfrågan om aktivitet med budget. Inför förfrågan skall budget och aktivitetsplan förberedas och komma styrelsen tillhanda via Kontaktblanketten och vid behov Kontaktblankettsbilaga Budgetunderlag (beroende på omfattning). Budget kan också göras för alla årets aktiviteter samtidigt eller per tävlingsgren om det passar bättre och då ska det vara klar och godkänd innan årsmötet. Ansvarig för aktiviteten ansvarar sedan för att budget och planering följs. När en utställning eller tävling med budget har godkänts av styrelsen via kontaktblanketten med budgetunderlag får den person som ansvarar för evenemanget rätt att köpa in varor och tjänster enligt det uppgjorda budgetunderlaget. Detaljförfrågningar för inköp behöver ej göras, kassören kan godkänna räkningar avseende aktiviteten med stöd av protokoll, kontaktblankett och budgetunderlag. För redan godkända evenemang behöver alltså separata inköpsförfrågningar inte ställas till styrelsen, utan anses ingå i det redan givna godkännandet. Uppstår emellertid inköpsbehov väsentligt utöver vad som angetts i budgetunderlaget ställs förfrågan i vanlig ordning till styrelsen i förväg för beslut. Exempel på sådant kan vara att man upptäcker att ett agilityhinder har gått sönder och måste ersättas, vilket var okänt när budgetunderlaget upprättades. Inköp och utförande som avviker starkt från budget betraktas som privata inköp och initiativ.

4 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 4(7) Om förfrågan med budget blir alltför omfattande för att Kontaktblanketten ska räcka till används Kontaktblankettsbilaga Budgetunderlag. Fyll i vilken aktivitet förfrågan avser och beskriv hur aktiviteten ska gå till. Ge också annan allmän information styrelsen kan behöva för att fatta beslut. Om aktiviteten ligger i utkanten av VaBKs normala verksamhet eller beräknas gå med förlust är det fördelaktigt att ge argument till styrelsen varför aktiviteten skall beviljas. Typ av intäkt: Från vilka beräknar man att intäkterna skall komma (t.ex. tävlande, sponsorer, fikagäster) Beräknat belopp: Hur mycket beräknar man att få i intäkter från dessa? Summa budgeterade intäkter: Summera ner alla beräknade intäkter Typ av kostnad: Vad behöver man köpa in för att kunna genomföra aktiviteten (t.ex. avspärrningsband, pokaler, skyltar, koner, domare) Beräknat belopp: Hur mycket beräknas inköpen kosta? (t.ex. Pokaler 279 kr inkl. moms) (Silvirosetter runt 130 kr/st. inkl. moms) Hur mycket beräknar man att betala ut i arvoden och reseersättningar? Om extern föreläsare/instruktör med F-skattsedel är tänkt att anlitas är det viktigt att ange om arvodet är räknat på exkl eller inkl moms. Summa budgeterade kostnader: Summera ner alla beräknade kostnader Totalt resultat: Vilket är det beräknade ekonomiska resultatet från aktiviteten? 3. ARVODE OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Arvodet för våra egna instruktörer regleras i egen skrift som US ansvarar för som heter Bruxanvisningen. Milersättningen utgår enligt statligt gällande traktamente. Domare, testledare osv ersätts med av SBK fastställda arvoden. För att få ut arvode och annan ersättning från klubben måste vår egen Reseräkning användas. Den finns att rekvirera av kassören. Den måste vara korrekt ifylld, vilket innebär att det skall framgå vem du är, vad du har gjort och var du var. Den skall innehålla uppgifter med ditt personnummer och till vilket konto du önskar få pengarna tillsända. Kassören får inte göra utbetalning i sådana fall där hon saknar protokollfört beslut eller om någon uppgift saknas. Ansvarig för arrangemang vid tävling mm skall alltid attestera arvodes/reseräkning/faktura för inhyrda TL, skrivare, Domare m.fl Alla instruktörer, styrelse samt sektoransvariga som är aktiva innevarande år har chans att ställa sig på reservlista hos US (enligt först till kvarn-principen) för deltagande på ev. lediga kursplatser (max 1/år/person). Vill man vara säker på en kursplats får man betala för den på sedvanligt sätt, reservlistan gäller enbart i mån av plats och man kan bli bortpetad om ytterligare betalande tillkommer (jämför stand-by-biljett på flygplan). Ersättningar betalas ut runt den 25:e varje månad. Inköp mot kvitto måste godkännas i förskott av styrelsen eller kassören och redovisas upphäftade på papper med uppgift om vad inköpet gällde och vem som gjort det samt uppgifter om konto för återbetalning till den som gjort utlägget. Cafeteria rapport när vi haft cafeterian öppen ska en cafeteriarapport fyllas i till kassören och biläggas intjänade pengar och överbliven växel. 4. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION För att få en klubb som fungerar så bra som möjligt krävs det att vi både kommunicerar och informerar varandra. Informationsflödet behövs åt båda hållen för att fungera. Styrelsen kallar varje år till möte med utskotten Styrelsen kallar till ett utskottsmöte per termin, varav ett möte ska äga rum så snart efter det årliga årsmötet som det går. Detta mötenas huvudsakliga uppgift är att gemensamt spika nästkommande års KM, tävlingar, utställning, MH etc. Det är också på mötena som denna skrift genomgås. Minnesanteckningarna från mötena protokollförs. Detta är också det forum där

5 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 5(7) klubbens samtliga utskott kan träffas och lägga upp gemensamma planer o.dyl. En utskottsansvarig kan alltid löpande under året be styrelsen kalla till ett extra möte om så önskas. Styrelsemöten Styrelsen har möte ca 1 gång/månad. Efter varje styrelsemöte skickar sekreteraren ut svar på Kontaktblanketten till respektive kontaktperson samt protokollet till respektive utskott. Bilagor till protokollet medföljer dock normalt ej ut till utskotten utan behålls internt i styrelsen. Det är genom kontaktblankett och protokoll sektorn får svar på sina förfrågningar eller annan information som berör deras utskott. Skulle ni sakna svar på en fråga ni ställt ska ni omedelbart kontakta sekreteraren och göra denne uppmärksam på detta. Det är enda sättet för styrelsen att få vetskap om att något är ouppklarat. Styrelsens alla mötesdatum framgår av protokollen. Om sekreteraren missat att informera om något, mejla en fråga. Protokollet sätts upp på anslagstavlan i Hundkojan så att också medlemmarna får tillgång till detta. Allt eftersom det kommer nya protokoll arkiveras de äldre på kontoret i Hundkojan. Medlemmar som vill få protokollen tillsända sig via epost kan meddela sitt intresse till sekreteraren så får man det. Inga bilagor medläggs dessa utskick. Utskottsmöten Det är upp till varje enskild utskottsansvarig att avgöra vilka han/hon anser vara bäst lämpade att kalla till sina utskottsmöten. Det finns inte heller några krav på hur många möten man ska ha per år. Däremot ska minnesanteckningar från dessa möten föras. Minnesanteckningarna ska alltid skickas till sekreteraren så snart som möjligt efter mötet. Det är utskottsansvarig som ansvarar för att detta blir gjort. Minnesanteckningarna arkiveras som bilagor till styrelsemötesprotokollet. Obs! Om inköpsförfrågningar eller liknande diskuteras i minnesanteckningarna gäller dessa ej som förfrågan till styrelsen, utan förfrågningar ska alltid ske på Kontaktblankett till styrelsen. Det är önskvärt i den mån det är möjligt att man formulerar anteckningarna på ett sådant sätt så att det inte går att missförstå vad som är information och vad som kanske är en vision. Ofta sänder man dessa anteckningar även till personer som inte var närvarande och som inte alltid är lika insatta i klubbens rutiner som du själv är. Till hjälp finns mallen Mall_Minnesanteckningar_Rally.dot som kan anpassas efter respektive sektors behov. Utskottansvarig Är du utskottansvarig har du lite mer att tänka på och följa utöver klubbens egna fastställda rutiner och regler. Du ska i möjligaste mån delta på de utav Distriktet arrangerade möten i respektive D-sektor/utskott. Styrelsen vill kontinuerligt ha kortfattad information om när nästa möte är, var och vem som kommer att representera oss. Och efteråt en liten kortfattad resumé hur det var. Sådan information protokollförs och är av stor vikt för klubbens gemensamma utveckling med övriga lokala klubbar i vårt distrikt, naturligtvis. Milersättning för sådan resa ersätts av klubben mot uppvisad reseräkning. Som sektoransvarig har du ej betalt, men möjlighet att få reseersättning i vissa fall. Intressegrupp inom utskott Det är även önskvärt att de olika utskottens olika intressegrupper samlas och pratar om utvecklingen inom respektive gren. Även dessa möten bör protokollföras. Medlemsmöten Medlemsmöte bör ordnas minst två gånger per år enligt stadgarna, vi har haft som praxis tre gånger per år. När mötena infaller får styrelsen bestämma men de ska gärna var utspridda någorlunda jämt över året. Minnesanteckningar förs precis på samma sätt som för utskotten. Medlemsmötet fungerar som ett forum där möjlighet finns för klubbens medlemmar att utbyta erfarenhet, förslag, information och ställa frågor. Det är önskvärt att du som har en förtroendepost i klubben deltar vid dessa möten. Oftast är det ju du som sitter på den allra färskaste informationen, som kan informera vad som är på gång i ditt utskott osv.

6 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 6(7) Webbplatsen/tidningen Hundfolk Är bra forum för att nå ut till klubbens alla medlemmar. För att avlasta och göra arbetsbördan lättare för webbansvarig och tidningsredaktör finns det några saker man kan ha i beaktande. Viktigast: God framförhållning. Det minskar stressfaktorn för webbansvarig och redaktör. Egna kursutbudet går via US (Bruxanvisningen) Det är varje utskottsansvarigs uppgift att hålla koll på att den info som ligger på webb och i tidning är aktuell och korrekt. Utskottansvarig sköter kontakt med webbsida och tidning. Uppgiften kan vid behov delegeras, men meddela då webb och tidning vem som är utskottet/intressegruppens kontaktperson. Info till tidningen: Tillser att spalten till tidningen blir gjord. Bidrag till tidningen skall helst vara redaktören i god tid. Absolut sista materialdag är 10/2, 10/5, 10/9 samt 10/11 (står även i tidningen Hundfolk). Distriktskatalogen: Sekreteraren uppdaterar löpande förändringar till Distriktskatalogen OBS! Den person som står i distriktskatalogen som ansvarig kan även själv tillse att färsk info kommer ut. Facebooksidan Vallentuna brukshundklubb Under 2012 har Facebooksidan Vallentuna brukshundklubb startats. Det är ett mycket snabbt och smidigt sätt att nå ut till många medlemmar. Viktigt är att hålla en god och trevlig ton här. Notera att det som skrivs här kanske inte alltid läses av styrelsen eller andra med företroendepost. Vill du ställa en viktig fråga eller har ett seriöst förslag ska du alltså mejla kontaktblanketten med detta till sekreteraren. Facebooksidan är en viktig och praktisk, men informell, väg mellan medlemmar, men den kan inte användas för beslutsfrågor. Fido Sektoransvarig bör vara väl förtrogen med innehållet på Fido för sin egen sektor. HUS har även vår egen Bruxanvisningen att följa utöver detta. 5. KM OCH ÅRETS EKIPAGE KM i Lydnad, Agility och Rallylydnad arrangeras av resp gren (TÄS, Agility och Rally) 1 gång per år. Om man kör dem samma dag eller ej är upp till varje arrangör. En KM-vinnare per gren oberoende av vilken klass man tävlar i vanligtvis. ÅRETS EKIPAGE beräknas från 1 jan 31 dec Priserna delas ut vid ordinarie årsmöte efter avslutat beräkningsår. Ansvariga för sammanräkning och utdelning av pokal är Tävlingsutskottet. För Lydnad, Bruks, Agility och Rally är sista anmälningsdag för att delta i tävlingen Årets Ekipage 31 december innevarande år. Ändringar av reglerna kan inte göras utan tillstånd av styrelsen. Poängsystem och regler Agility Delas ut per klass 1, 2 och 3 men ej uppdelat på storlek. Vid lika poäng kan det bli delad vinst. Tävlingsloppens grundpoäng: 0 fel 8p Max 5 fel 6p Max 10 fel 4p Max 15 fel 2p Över 15 fel (ej disk) 1p Placering 1 Placering 2 3p 2p

7 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 7(7) Placering 3 1p Placeringstillägg: 1-10 deltagare 0 tilläggspoäng deltagare 1 tilläggspoäng deltagare 2 tilläggspoäng Extrapoäng: Pinne Cert/AGIF- inteckning 2 p 3 p Max 6 lopp får räknas, alltså de tre bästa agilityloppen och de tre bästa hopploppen som skickas in. Tanken är en rullande lista som uppdateras under årets gång, och man måste inte ha kommit runt sex lopp för att vara med och göra upp om titeln. Man är med och tävlar med de poäng man lyckats skrapa ihop helt enkelt. Tävlingslydnad och Bruks Priset delas ut till bästa Ekipage lydnadsklass 1-elit samt bästa Ekipage appell-elit i spår, sök, rapport, bevakning samt skydd. Det ekipage som under året erhållit 1:a pris respektive uppflyttning från någon klass, kan med sina poäng tävla inom sin klass för att erhålla titeln Årets Ekipage. Vinnare blir det ekipage som genomfört tävling på högst poäng. Vid lika poäng så delas titeln. Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal klasser. Rallylydnad I rally kan man max få 100 poäng. Det/de ekipage som erhållit flest poäng i respektive klass under året. Vid lika poäng så delas titeln. Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal klasser. 6. AVSLUTNINGSVIS Det är styrelsens förhoppning att detta styrdokument skall underlätta för samtliga som berörs. Med visad respekt för varandras insatser kan vi komma hur långt som helst. Ibland kan det kännas motigt och tungt, och man vet inte alltid vilken väg man ska gå. Kanske kan följande vara en bra måttstock när huvudet tillfälligt är tomt: Målet ska vara SMART Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Använd aktiva verb tex Förbättra: jämfört med vad? Öka/minska: Hur mycket, jämfört med vad, vem, när? Vilket mått ska användas? Attitydsmått: Trivsel, medlemsnytta Fysiska enheter: Kvantitet, kunskap Pengar: Vinst, försäljning, kostnader Vill vi verkligen förverkliga målet? Är det förankrat? Vilka vill jobba med det? Är det möjligt/genomförbart? Klarar vi det? Vilka resurser behövs? Finns de? Hur mycket tid behövs? Delmål när? Sluttid? Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer