TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from t.o.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m."

Transkript

1 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from t.o.m Ansvar och befogenheter Denna skrivelse ska klargöra vilket ansvar och befogenheter du har då du har en förtroendepost hos Vallentuna Brukshundklubb. Yttersta ansvaret för klubbens förvaltning har styrelsen. Det är styrelsen som ställs till ansvariga om något otillbörligt sker under räkenskapsåret. 1. FÖRTROENDEPOST VILKA ÄR VI OCH VAD INNEBÄR DET? Inledningsvis ska nämnas att den som har en s.k. förtroendepost har ett stort ansvar. Du har inte bara ett uppdrag från styrelsen att t ex. att medverka i ett utskott, du är också en av våra värdefullaste representanter. Många gånger är du den första som en person kommer i kontakt med på klubben. Du kan behöva åka ner med vatten, stänga av el, tända lampor, hämta post, tömma frysen, sätta upp musfällor eller städa. Vem har då en förtroendepost? Det har den som är ledamot av styrelsen samt styrelsens suppleanter, ordinarie revisorer, revisorssuppleant, samtliga personer som är sitter i ett utskott, klubbens instruktörer, ansvarig för hemsidan, ansvarig för tidning och ansvarig för klubbhuset. Överlämning av utskottsansvar Att sitta i ett utskott är något man frivilligt påtar sig under en kortare eller längre tid. För att få en kontinuitet i klubbens verksamhet är det viktigt att få framförhållning när någon vill sluta i utskottet och att på ett bra sätt föra över kunskaper och material (dokument, USB-minne, dator eller annat man har hemma för utskottets räkning). Av detta skäl är det önskvärt med en uppsägningstid innan man slutar så att den nya personen får en chans att komma in ordentligt i den nya uppgiften. Helst ska utskottet själv komma fram med en ny person som tar över. Alla byten av medlemmar i utskotten meddelas sekreteraren med erforderliga kontaktuppgifter. Nycklar Alla som tillhör gruppen förtroendeposter har rätt att kvittera ut nyckel till klubbhuset och kod till bommen. Nyckel kvitteras hos kassören och återlämnas när förtroendeposten avslutas. Du som har nyckel kan (om du anser det vara nödvändigt) släppa in andra personer tillsammans med dig. Bommen låses när sista person med förtroendepost lämnar klubben (kolla först att ingen blir inlåst med sin bil). När bommen står öppen ska låset låsas fast i bygeln så det inte går att avlägsna. Idag har vi kodlås till bommen och alla medlemmar har möjlighet att få koden om de skickar in sina kontaktuppgifter till sekreteraren på Kretsen av förtroendeposter kan vid behov vidgas. För att detta skall vara möjligt behöver följande kriterier vara uppfyllda: En person med förtroendepost kan vända sig till styrelsen och äska om extra nyckel till en för dem behjälplig person och styrelsen ska då först bevilja detta. Det räcker inte med att enskild medlem tycker sig vara aktiv medlem. För vad är en aktiv medlem? I praktiken varje enskild betalande medlem. Det blir alltså du som förfrågar som går i god för denna tillfälliga person. Indirekt kan det innebära att en sådan nyckel kan återkallas om ditt uppdrag upphör. Rent generellt anser vi t.ex. inte att instruktörens assistent behöver en nyckel då denna kommer in tillsammans med instruktören, figuranter med MH-ansvariga, domare med respektive arrangerande sektor osv.

2 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 2(7) 2. INKÖP Alla inköp som görs ska vara godkända av styrelsen. Inköpet ska antingen vara förankrat i en årsbudget för utskottet eller förfrågas skriftligt med prisuppgift och tillsändas sekreteraren som är klubbens postmottagare på Kontaktblankett till styrelsen. Frågan som behandlas vid nästkommande styrelsemöte skall vara sekreteraren tillhanda 7 dagar före mötet. (om ärendet inte är av akut karaktär). Genom att enbart behandla skriftliga förfrågningar minskar risken för att något glöms bort, vilket är oerhört lätt när man får en fråga muntligt. Beslut om beviljat inköp skall protokollföras, så att kassören kan godkänna räkningen med stöd av protokollet. Även klubbens revisorer måste kunna följa inköpsprocessen. Inköp gjorda utan styrelsens beviljande, betraktas som privata inköp. Årsbudget Budget kan också göras av utskottet för alla årets aktiviteter eller några specifika aktiviteter samtidigt och den ska då vara klar och godkänd i budgetarbetet innan årsmötet. Sambeställningar på faktura Man ska givetvis i största möjliga mån sambeställa mellan och inom utskotten. Det är att föredra om man kan beställa hos företag som fakturerar oss. Då slipper den som anordnar något lägga ut pengar själv. Viktigt vid fakturering är att man beställer i VaBKs namn med sig själv som referens. Då kan man dessutom med fördel använda kassörens adress som faktureringsadress. Framförhållning A & O Styrelsen föredrar att i möjligaste mån ta upp inköpsförfrågningar på ordinarie styrelsemöte. Ett av de viktigaste skälen till det är arbetsbördan. Att ta ett beslut före ordinarie styrelsemöte innebär att sekreteraren ska mejla ut förfrågningen till samtliga ledamöter i styrelsen för röstning. För att röstningen skall finna bifall krävs minst 3 svar av 5. Får sekreteraren inte in svar tillräckligt fort, måste hon ringa upp samtliga för att på så sätt få deras röster. Utöver detta skall sekreteraren sedan delge beslutet till frågeställaren samt försäkra sig om att hon/han får med sig fråga och beslut till nästa möte så att det kan protokollföras. Med bakgrund av detta är det lätt att förstå att detta tillvägagångssätt inte bör användas mer än nöden kräver. Dock kan detta bli aktuellt från fall till fall. Går ett kylskåp sönder måste det ju ersättas omgående. Vi delar in inköpen i tre kategorier: a) Inköp av förbrukningsvaror b) Inköp av tjänster c) Inköp inför aktivitet med budget används med fördel till olika evenemang! a) Inköpsförfrågan om förbrukningsvaror Precisera förfrågan så mycket det går. Ju mer information, desto snabbare beslut. Obs! En mindre detaljerad förfrågan kan medföra att den bollas tillbaka för komplettering. Några stödpunkter till Kontaktblanketten: Bakgrund/syfte: Vad vill man köpa? (Häcksax) (Pokaler) Pris inkl moms: (Granngården 279:- inkl moms) (Silvi runt 130:-/st inkl moms) Antal: (1 st) (Vet inte ännu, men likvärdigt förra årets tävling) Användningsområde: (Rensa sly på MH-banan) (Utställningen) Datum då beslut behövs: Skriv när ni behöver beslutet. Normalt gäller vid nästa styrelsemöte (se protokollen när dessa hålls). b) Inköpsförfrågan om tjänster Att köpa in förbrukningsvaror eller tjänster utgår egentligen från samma regler. Det finns vissa skillnader i de olika inköpen som är värda att notera. Några exempel: 1) Hyra in extern instruktör 2) Hyra lokal och/eller föreläsare

3 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 3(7) 3) Hyra in domare odyl 4) Vilket utskott är det som gör förfrågningen Det kan vara en fördel att först ha bollat förslaget med kassören, så får man det bästa underlaget till sin förfrågan. Några stödpunkter till Kontaktblanketten: Bakgrund/syfte: Vad vill man köpa? (En instruktör) (Föreläsare) Vem? (Gullan) (Instruktör på Tyresö) Varför? (Att hålla en apporteringskurs här hos oss) (Milersättning Tyresö-Vallentuna) Pris inkl moms: (För samma arvode som våra egna instruktörer) (5.000 kr exkl. moms som hon fakturerar) Antal: Hur många timmar? (kl dagar = 10 timmar) Hur många deltagare på den kursen? (Hon tar 12 st max men jag föreslår högst 10) Användningsområde: När? (28 29 oktober) Övrig info: Är Utbildnings utskottet informerat? (Ja eller nej) Datum då beslut behövs: Skriv när ni behöver beslutet. Normalt gäller vid nästa styrelsemöte (se protokollen när dessa hålls). Det är US (utbildnings utskottet) som håller i utbildningarna på klubben. En förutsättning för att allt skall fungera med klubbens rutiner, t.ex. för annonsering av kurser, är att US måste vara med i processen, vilket är viktigt att tänka på om annat utskott gör förfrågningen. Den som någon gång har bokat upp föreläsare och lokal vet att för att få allt att klaffa behöver man preliminärboka både lokal och föreläsare i god tid. Det är helt ok att preliminärboka. En preliminärbokning ska gå att avboka. Det är alltså ytterst viktigt för den som preliminärbokar något att få det skriftligt så att det även framgår när man senast måste avboka för att inte dra på sig kostnader. Preliminärbokning är ok att göra utan styrelsens beviljande. Kom bara ihåg att det är du själv som är ansvarig för ev. kostnader om du missar att avboka i rätt tid, eftersom en icke beviljad bokning utan styrelsen beviljande betraktas som privat inköp. Även efter att styrelsen beviljat bokningen är du själv fortfarande ansvarig att avboka i den händelse aktiviteten inte får tillräckligt många deltagare eller måste avbokas av annat skäl. c) Inköp inför aktivitet med budget För att beslutade aktiviteter ska förflyta så smidigt som möjligt kan man med fördel skicka in inköpsförfrågan om aktivitet med budget. Inför förfrågan skall budget och aktivitetsplan förberedas och komma styrelsen tillhanda via Kontaktblanketten och vid behov Kontaktblankettsbilaga Budgetunderlag (beroende på omfattning). Budget kan också göras för alla årets aktiviteter samtidigt eller per tävlingsgren om det passar bättre och då ska det vara klar och godkänd innan årsmötet. Ansvarig för aktiviteten ansvarar sedan för att budget och planering följs. När en utställning eller tävling med budget har godkänts av styrelsen via kontaktblanketten med budgetunderlag får den person som ansvarar för evenemanget rätt att köpa in varor och tjänster enligt det uppgjorda budgetunderlaget. Detaljförfrågningar för inköp behöver ej göras, kassören kan godkänna räkningar avseende aktiviteten med stöd av protokoll, kontaktblankett och budgetunderlag. För redan godkända evenemang behöver alltså separata inköpsförfrågningar inte ställas till styrelsen, utan anses ingå i det redan givna godkännandet. Uppstår emellertid inköpsbehov väsentligt utöver vad som angetts i budgetunderlaget ställs förfrågan i vanlig ordning till styrelsen i förväg för beslut. Exempel på sådant kan vara att man upptäcker att ett agilityhinder har gått sönder och måste ersättas, vilket var okänt när budgetunderlaget upprättades. Inköp och utförande som avviker starkt från budget betraktas som privata inköp och initiativ.

4 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 4(7) Om förfrågan med budget blir alltför omfattande för att Kontaktblanketten ska räcka till används Kontaktblankettsbilaga Budgetunderlag. Fyll i vilken aktivitet förfrågan avser och beskriv hur aktiviteten ska gå till. Ge också annan allmän information styrelsen kan behöva för att fatta beslut. Om aktiviteten ligger i utkanten av VaBKs normala verksamhet eller beräknas gå med förlust är det fördelaktigt att ge argument till styrelsen varför aktiviteten skall beviljas. Typ av intäkt: Från vilka beräknar man att intäkterna skall komma (t.ex. tävlande, sponsorer, fikagäster) Beräknat belopp: Hur mycket beräknar man att få i intäkter från dessa? Summa budgeterade intäkter: Summera ner alla beräknade intäkter Typ av kostnad: Vad behöver man köpa in för att kunna genomföra aktiviteten (t.ex. avspärrningsband, pokaler, skyltar, koner, domare) Beräknat belopp: Hur mycket beräknas inköpen kosta? (t.ex. Pokaler 279 kr inkl. moms) (Silvirosetter runt 130 kr/st. inkl. moms) Hur mycket beräknar man att betala ut i arvoden och reseersättningar? Om extern föreläsare/instruktör med F-skattsedel är tänkt att anlitas är det viktigt att ange om arvodet är räknat på exkl eller inkl moms. Summa budgeterade kostnader: Summera ner alla beräknade kostnader Totalt resultat: Vilket är det beräknade ekonomiska resultatet från aktiviteten? 3. ARVODE OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Arvodet för våra egna instruktörer regleras i egen skrift som US ansvarar för som heter Bruxanvisningen. Milersättningen utgår enligt statligt gällande traktamente. Domare, testledare osv ersätts med av SBK fastställda arvoden. För att få ut arvode och annan ersättning från klubben måste vår egen Reseräkning användas. Den finns att rekvirera av kassören. Den måste vara korrekt ifylld, vilket innebär att det skall framgå vem du är, vad du har gjort och var du var. Den skall innehålla uppgifter med ditt personnummer och till vilket konto du önskar få pengarna tillsända. Kassören får inte göra utbetalning i sådana fall där hon saknar protokollfört beslut eller om någon uppgift saknas. Ansvarig för arrangemang vid tävling mm skall alltid attestera arvodes/reseräkning/faktura för inhyrda TL, skrivare, Domare m.fl Alla instruktörer, styrelse samt sektoransvariga som är aktiva innevarande år har chans att ställa sig på reservlista hos US (enligt först till kvarn-principen) för deltagande på ev. lediga kursplatser (max 1/år/person). Vill man vara säker på en kursplats får man betala för den på sedvanligt sätt, reservlistan gäller enbart i mån av plats och man kan bli bortpetad om ytterligare betalande tillkommer (jämför stand-by-biljett på flygplan). Ersättningar betalas ut runt den 25:e varje månad. Inköp mot kvitto måste godkännas i förskott av styrelsen eller kassören och redovisas upphäftade på papper med uppgift om vad inköpet gällde och vem som gjort det samt uppgifter om konto för återbetalning till den som gjort utlägget. Cafeteria rapport när vi haft cafeterian öppen ska en cafeteriarapport fyllas i till kassören och biläggas intjänade pengar och överbliven växel. 4. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION För att få en klubb som fungerar så bra som möjligt krävs det att vi både kommunicerar och informerar varandra. Informationsflödet behövs åt båda hållen för att fungera. Styrelsen kallar varje år till möte med utskotten Styrelsen kallar till ett utskottsmöte per termin, varav ett möte ska äga rum så snart efter det årliga årsmötet som det går. Detta mötenas huvudsakliga uppgift är att gemensamt spika nästkommande års KM, tävlingar, utställning, MH etc. Det är också på mötena som denna skrift genomgås. Minnesanteckningarna från mötena protokollförs. Detta är också det forum där

5 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 5(7) klubbens samtliga utskott kan träffas och lägga upp gemensamma planer o.dyl. En utskottsansvarig kan alltid löpande under året be styrelsen kalla till ett extra möte om så önskas. Styrelsemöten Styrelsen har möte ca 1 gång/månad. Efter varje styrelsemöte skickar sekreteraren ut svar på Kontaktblanketten till respektive kontaktperson samt protokollet till respektive utskott. Bilagor till protokollet medföljer dock normalt ej ut till utskotten utan behålls internt i styrelsen. Det är genom kontaktblankett och protokoll sektorn får svar på sina förfrågningar eller annan information som berör deras utskott. Skulle ni sakna svar på en fråga ni ställt ska ni omedelbart kontakta sekreteraren och göra denne uppmärksam på detta. Det är enda sättet för styrelsen att få vetskap om att något är ouppklarat. Styrelsens alla mötesdatum framgår av protokollen. Om sekreteraren missat att informera om något, mejla en fråga. Protokollet sätts upp på anslagstavlan i Hundkojan så att också medlemmarna får tillgång till detta. Allt eftersom det kommer nya protokoll arkiveras de äldre på kontoret i Hundkojan. Medlemmar som vill få protokollen tillsända sig via epost kan meddela sitt intresse till sekreteraren så får man det. Inga bilagor medläggs dessa utskick. Utskottsmöten Det är upp till varje enskild utskottsansvarig att avgöra vilka han/hon anser vara bäst lämpade att kalla till sina utskottsmöten. Det finns inte heller några krav på hur många möten man ska ha per år. Däremot ska minnesanteckningar från dessa möten föras. Minnesanteckningarna ska alltid skickas till sekreteraren så snart som möjligt efter mötet. Det är utskottsansvarig som ansvarar för att detta blir gjort. Minnesanteckningarna arkiveras som bilagor till styrelsemötesprotokollet. Obs! Om inköpsförfrågningar eller liknande diskuteras i minnesanteckningarna gäller dessa ej som förfrågan till styrelsen, utan förfrågningar ska alltid ske på Kontaktblankett till styrelsen. Det är önskvärt i den mån det är möjligt att man formulerar anteckningarna på ett sådant sätt så att det inte går att missförstå vad som är information och vad som kanske är en vision. Ofta sänder man dessa anteckningar även till personer som inte var närvarande och som inte alltid är lika insatta i klubbens rutiner som du själv är. Till hjälp finns mallen Mall_Minnesanteckningar_Rally.dot som kan anpassas efter respektive sektors behov. Utskottansvarig Är du utskottansvarig har du lite mer att tänka på och följa utöver klubbens egna fastställda rutiner och regler. Du ska i möjligaste mån delta på de utav Distriktet arrangerade möten i respektive D-sektor/utskott. Styrelsen vill kontinuerligt ha kortfattad information om när nästa möte är, var och vem som kommer att representera oss. Och efteråt en liten kortfattad resumé hur det var. Sådan information protokollförs och är av stor vikt för klubbens gemensamma utveckling med övriga lokala klubbar i vårt distrikt, naturligtvis. Milersättning för sådan resa ersätts av klubben mot uppvisad reseräkning. Som sektoransvarig har du ej betalt, men möjlighet att få reseersättning i vissa fall. Intressegrupp inom utskott Det är även önskvärt att de olika utskottens olika intressegrupper samlas och pratar om utvecklingen inom respektive gren. Även dessa möten bör protokollföras. Medlemsmöten Medlemsmöte bör ordnas minst två gånger per år enligt stadgarna, vi har haft som praxis tre gånger per år. När mötena infaller får styrelsen bestämma men de ska gärna var utspridda någorlunda jämt över året. Minnesanteckningar förs precis på samma sätt som för utskotten. Medlemsmötet fungerar som ett forum där möjlighet finns för klubbens medlemmar att utbyta erfarenhet, förslag, information och ställa frågor. Det är önskvärt att du som har en förtroendepost i klubben deltar vid dessa möten. Oftast är det ju du som sitter på den allra färskaste informationen, som kan informera vad som är på gång i ditt utskott osv.

6 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 6(7) Webbplatsen/tidningen Hundfolk Är bra forum för att nå ut till klubbens alla medlemmar. För att avlasta och göra arbetsbördan lättare för webbansvarig och tidningsredaktör finns det några saker man kan ha i beaktande. Viktigast: God framförhållning. Det minskar stressfaktorn för webbansvarig och redaktör. Egna kursutbudet går via US (Bruxanvisningen) Det är varje utskottsansvarigs uppgift att hålla koll på att den info som ligger på webb och i tidning är aktuell och korrekt. Utskottansvarig sköter kontakt med webbsida och tidning. Uppgiften kan vid behov delegeras, men meddela då webb och tidning vem som är utskottet/intressegruppens kontaktperson. Info till tidningen: Tillser att spalten till tidningen blir gjord. Bidrag till tidningen skall helst vara redaktören i god tid. Absolut sista materialdag är 10/2, 10/5, 10/9 samt 10/11 (står även i tidningen Hundfolk). Distriktskatalogen: Sekreteraren uppdaterar löpande förändringar till Distriktskatalogen OBS! Den person som står i distriktskatalogen som ansvarig kan även själv tillse att färsk info kommer ut. Facebooksidan Vallentuna brukshundklubb Under 2012 har Facebooksidan Vallentuna brukshundklubb startats. Det är ett mycket snabbt och smidigt sätt att nå ut till många medlemmar. Viktigt är att hålla en god och trevlig ton här. Notera att det som skrivs här kanske inte alltid läses av styrelsen eller andra med företroendepost. Vill du ställa en viktig fråga eller har ett seriöst förslag ska du alltså mejla kontaktblanketten med detta till sekreteraren. Facebooksidan är en viktig och praktisk, men informell, väg mellan medlemmar, men den kan inte användas för beslutsfrågor. Fido Sektoransvarig bör vara väl förtrogen med innehållet på Fido för sin egen sektor. HUS har även vår egen Bruxanvisningen att följa utöver detta. 5. KM OCH ÅRETS EKIPAGE KM i Lydnad, Agility och Rallylydnad arrangeras av resp gren (TÄS, Agility och Rally) 1 gång per år. Om man kör dem samma dag eller ej är upp till varje arrangör. En KM-vinnare per gren oberoende av vilken klass man tävlar i vanligtvis. ÅRETS EKIPAGE beräknas från 1 jan 31 dec Priserna delas ut vid ordinarie årsmöte efter avslutat beräkningsår. Ansvariga för sammanräkning och utdelning av pokal är Tävlingsutskottet. För Lydnad, Bruks, Agility och Rally är sista anmälningsdag för att delta i tävlingen Årets Ekipage 31 december innevarande år. Ändringar av reglerna kan inte göras utan tillstånd av styrelsen. Poängsystem och regler Agility Delas ut per klass 1, 2 och 3 men ej uppdelat på storlek. Vid lika poäng kan det bli delad vinst. Tävlingsloppens grundpoäng: 0 fel 8p Max 5 fel 6p Max 10 fel 4p Max 15 fel 2p Över 15 fel (ej disk) 1p Placering 1 Placering 2 3p 2p

7 TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 7(7) Placering 3 1p Placeringstillägg: 1-10 deltagare 0 tilläggspoäng deltagare 1 tilläggspoäng deltagare 2 tilläggspoäng Extrapoäng: Pinne Cert/AGIF- inteckning 2 p 3 p Max 6 lopp får räknas, alltså de tre bästa agilityloppen och de tre bästa hopploppen som skickas in. Tanken är en rullande lista som uppdateras under årets gång, och man måste inte ha kommit runt sex lopp för att vara med och göra upp om titeln. Man är med och tävlar med de poäng man lyckats skrapa ihop helt enkelt. Tävlingslydnad och Bruks Priset delas ut till bästa Ekipage lydnadsklass 1-elit samt bästa Ekipage appell-elit i spår, sök, rapport, bevakning samt skydd. Det ekipage som under året erhållit 1:a pris respektive uppflyttning från någon klass, kan med sina poäng tävla inom sin klass för att erhålla titeln Årets Ekipage. Vinnare blir det ekipage som genomfört tävling på högst poäng. Vid lika poäng så delas titeln. Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal klasser. Rallylydnad I rally kan man max få 100 poäng. Det/de ekipage som erhållit flest poäng i respektive klass under året. Vid lika poäng så delas titeln. Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal klasser. 6. AVSLUTNINGSVIS Det är styrelsens förhoppning att detta styrdokument skall underlätta för samtliga som berörs. Med visad respekt för varandras insatser kan vi komma hur långt som helst. Ibland kan det kännas motigt och tungt, och man vet inte alltid vilken väg man ska gå. Kanske kan följande vara en bra måttstock när huvudet tillfälligt är tomt: Målet ska vara SMART Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Använd aktiva verb tex Förbättra: jämfört med vad? Öka/minska: Hur mycket, jämfört med vad, vem, när? Vilket mått ska användas? Attitydsmått: Trivsel, medlemsnytta Fysiska enheter: Kvantitet, kunskap Pengar: Vinst, försäljning, kostnader Vill vi verkligen förverkliga målet? Är det förankrat? Vilka vill jobba med det? Är det möjligt/genomförbart? Klarar vi det? Vilka resurser behövs? Finns de? Hur mycket tid behövs? Delmål när? Sluttid? Med vänliga hälsningar Styrelsen

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 6 Datum: 2011-10-20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare Karin Nyström Ledamot Gunilla

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015)

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för Årets Utställningsfurie Hundägarna skall vara medlem i Svk FUR Hundarna skall vara svenskregistrerade (undantag norskregistrerade

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 6 Datum: 2010-08-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK. Stadgar för Uppsala Kattklubb 1 Benämning tillhörighet och syfte 1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer