Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande"

Transkript

1 Territoriellt samarbete Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande

2 2 Foto: Nicklas Liljegren, Sjöfartsverket

3 Vi i Sverige har sedan starten varit mycket aktiva och i stor utsträckning tagit tillvara på de möjligheter till gränsöverskridande samarbete som ges inom målet Territoriellt samarbete och dess föregångare Interreg. Både i form av projektledare och projektdeltagare har myndigheter, organisationer och universitet och högskolor samt aktörer från den privata marknaden medverkat i erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksbyggande. I den här broschyren låter vi några av dessa personer bakom projekten få komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i Interreg-projekt. Vilka är deras kunskaper om det territoriella samarbetet och på vilket sätt har deras organisationer tagit till sig av de nya möjligheter som öppnas genom ett europasamarbete inriktat på territoriella utvecklingsfrågor? Tillsammans ger de en bild som konkretiserar det livaktiga och engagerade arbete som svenska aktörer, tillsammans med sina utländska kolleger, bedriver under termen europeiskt territoriellt samarbete. 3

4 Klimatanpassningsstrategin färdig före utsatt tid tack vare Interreg-samarbete Malmö stad har ett omfattande engagemang i Interreg-samarbetet. Bara miljöförvaltningen deltar för tillfället i åtta projekt. Vi har väldig nytta av projekten och kommer säkert fortsätta att ha det, säger Mathilda Edlund, hållbarhetsstrateg på miljöförvaltningen i Malmö. Hon menar att hon egentligen inte kan uttala sig om hela Malmö stads nytta men för miljöförvaltningen kan hon inte nog betona betydelsen. Det är väldigt positivt att delta i Interreg-samarbeten. Det passar bra in i vårt arbetssätt, eftersom vi överlag arbetar mycket i projektform. Interreg ger oss möjligheter att göra sådant som vi tycker är angeläget. Verktyg för förbättringar Enligt Mathilda Edlund handlar det många gånger om att man hittar något som behöver förbättras i staden. Interreg-samarbetet är ett redskap som vi använder för att uppnå förändringar och förbättringar. Det ger oss möjligheter att få ekonomiska medel, som annars 4

5 inte skulle ha funnits, och som gör att vi kan gå in i och genomföra projekt. Några exempel på samverkansprojekt där miljöförvaltningen deltar är åtgärdsprogram för klimatförändringarna, energieffektivisering av fastigheter och ett projekt för att främja elbilar. En annan fördel med Interreg är kunna hämta hem inspiration och kunskaper från andra länder och regioner, liksom att det är viktigt att få dela med sig av sina egna erfarenheter, menar Mathilda Edlund. Det är också en förmån att vara en bland flera aktörer som måste hantera och förhålla sig till samma slags problem. Därigenom blir man många som kan skjuta processen och det nödvändiga arbetet framåt tillsammans. Vi har lärt oss väldigt mycket av att träffa personer från andra länder och inspirerats att göra något minst lika bra på hemmaplan. Projekt kan tidigareläggas För miljöförvaltningen har deltagande i olika Interregprojekt överlag inneburit att projekt kunnat tidigareläggas. Det har till exempel betytt att kommunen kunnat ta fram en klimatanpassningsstrategi. Som leadpartner kan man nog säga att man blir ganska mycket av en pådrivare och ordningsman. Men oavsett roll, så är det värt besväret. Man har väldigt stor nytta av samarbetet. Att Interreg blivit framgångsrikt inom miljöförvaltningen i Malmö, beror bland annat på engagerade medarbetare och att det finns rejält med resurser avsatta, menar Mathilda Edlund. Vi är många som har erfarenhet av att jobba i EUprojekt, vi brinner för det och har en väl upparbetad administration. Dessutom tror jag att framgången beror på att vi har rätt inriktning vi är bra på att känna vad som är på gång. Fakta GRaBS: Malmö stad deltar bland annat i GRaBS som står för Green and blue space adaptation for urban areas and eco towns. Projektets syfte är att förbättra stadsplanering i befintlig bebyggelse och i nyexploaterade områden, för att stå förberedd inför kommande klimatförändringar. Aktörerna är fjorton stycken från åtta medlemsländer, bland andra flera kommuner och universitet. Projektet leds av Town and Country Planning Association från Storbritannien. Projektperioden är 1 september 2008 till 31 augusti Mer information finns på Det är ett angeläget område och vi hade visserligen tagit fram en strategi även utan projektsamarbetet, men detta skulle ha blivit senare. Vi hade heller inte haft det stöd som nu funnits tack vare de olika internationella aktörerna i projektet. Att delta i Interreg-samarbete är i grunden mycket positivt, menar hon. Men det kan vara en betungande uppgift, framför allt att vara leadpartner i ett projekt. Det är heller inte helt enkelt att vara nybörjare. Mathilda Edlund, hållbarhetsstrateg, miljöförvaltningen i Malmö. Foto: Interreg/Tillväxtverket. 5

6 Diskussionsforum och konkreta verktyg identifierar aktörer som berörs av klimatförändringarna Det finns många goda skäl att delta i Interregprojekt, till exempel kunskapsutbyte och vidgade planeringshorisonter. Men för att nå framgång krävs rätt attityd. Det har man i Söderhamns kommun. Ingemar Olofsson är planeringschef i Söderhamn och ansvarig för kommunens deltagande i Interreg-projektet BalticClimate. För oss handlar medverkan om kompetensutveckling i sakfrågan, i det här fallet alltså beredskap för hur klimatförändringen påverkar samhället. Men det handlar också om det allmänt positiva och lärorika i att delta i internationell projektutveckling. Underlag för översiktsplaneringen Skvattram.. Foto: Kenneth Eriksson. I konkreta termer har Interreg-samarbetet bland annat resulterat i underlag för regionens översiktsplanering. Dessutom har man, med hjälp av ett databaserat verktyg, kunnat identifiera vilka som i första hand berörs av klimatförändringarna. Verktyget hjälper också till att 6

7 sätta siffror på troliga konsekvenser av utvecklingen. Det senare betyder att man kunnat provköra olika framtidsscenarier. Det har gjort det möjligt för oss att diskutera olika infallsvinklar, stort och smått, vilket jag tror är viktigt generellt. Att skapa forum för diskussioner är en av de stora vinsterna med att delta i Interreg-samverkan, menar Ingemar Olofsson. En annan poäng är den möjlighet samarbetet ger att bedriva informationsarbete. Det känns som något väldigt angeläget, att vi kunnat göra det känt vad klimatförändringar är och vad de kan få för följder. Oavsett sammanhang så är information viktig. Arbetsinsatsen ger utdelning Ingemar Olofsson menar att det krävs en relativt stor arbetsinsats för att delta i projekt som Interreg eller liknande. Men att det är värt besväret. Jag tycker att vi vunnit mycket så här långt. Sedan kostar det ju, framför allt i arbetsinsats, även om vi inte varit leadpartner i några projekt. Bidragsnivån är relativt hög, så ekonomiskt är det ingen jättestor påfrestning. Enligt Ingemar Olofsson fanns det från början en viss tvekan inför Interreg-samarbetet inom kommunen, men med tiden har tongångarna blivit mer positiva. En förklaring till detta är stödet från Länsstyrelsen i Gävleborgs län, liksom stöd från kommunens egna internationella kontor. Sedan är attityden till internationella projekt viktig. Det finns en bild av att det bara handlar om att umgås kring vin och mat. Så är det inte. Vår inställning är att det är nödvändigt och intressant med nätverkbyggande och erfarenhetsutbyte. Det tror jag har haft stor betydelse. Fakta BalticClimate: Projektet startade 1 januari och avslutas 31 december Deltagande länder är Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland. Projektet består av sammanlagt 23 partners. Syftet med BalticClimate är att stödja lokala och regionala myndigheter och aktörer i att hantera frågan om klimatförändringar. Mer information om BalticClimate hittas på www. balticclimates.org. Allmänt sett är det viktigt att Interreg-samarbeten identifierar möjligheter, inte bara problem, menar han. Att ge aktörerna beredskap och förse dem med verktyg för att möta till exempel förändringar är också betydelsefullt. Det kan till exempel handla om hur näringslivet kan dra nytta av framtida klimatförändringar. Påverkan på planeringsförutsättningarna är förstås viktiga, men även hur näringslivet både kan anpassa sig till, och tjäna på, utvecklingen. Temperaturhöjningen kommer till exempel att innebära att träd och andra växter växer fortare. Ingemar Olofsson, planeringschef, Söderhamn. 7

8 Interreg-projekt skapar beredskap för oljeutsläpp i känsliga Östersjön Inom Region Blekinge fungerar Interregsamarbetet både som smörjmedel och som verktyg för konkret handling. Det menar regiondirektör Anna-Lena Cederström. Drivkraften för oss är att utveckla samarbetet mellan länder och regioner kring olika gemensamma utmaningar. Det kan till exempel handla om att skapa beredskap för oljeutsläpp i Östersjön, vilket vi jobbar med inom Baltic Master II, säger Anna-Lena Cederström. Hon betonar att Interreg täcker in en mängd områden, bland andra transporter, miljö, turism, kultur och ungdomssamarbete. Arena för att utveckla strategier För Region Blekinge är samarbetet en arena för att utforma strategier och policys för gränsöverskridande samarbete. Det är också en viktig källa till kompletterande finansiering av projekt och det fungerar som redskap för att få saker att hända. Foto: Robert Stutter. Vi har länge arbetat inom Interreg och jag vill påstå att det är en förutsättning för att vi ska kunna driva och genomföra olika viktiga, gränsöverskridande projekt. 8

9 För att förbättra erfarenhetsutbyte och samverkan gäller det att använda de ekonomiska medel som finns, menar Anna-Lena Cederström. Ett konkret resultat är de oljeskyddsplaner och tillhörande övningar som genomförts inom ramen för Baltic Master II. För Region Blekinge bidrar Interreg-samarbetet bland annat till att visa hur förhållanden och förutsättningar skiljer sig åt i olika länder och regioner. En poäng med att delta är att det ger möjligheter att överbrygga sådana skillnader. Bland annat genom att påverka aktörer i de olika länderna och regionerna att dra åt samma håll. Övar tillsammans En stor vinst med Interreg är ökat utbyte och mer kommunikation mellan och inom länder. Det handlar till exempel om möjligheten att kunna öva tillsammans, vilket är viktigt. Det är också ett exempel på hur Interreg-projekt kan synliggöra en situation, i det här fallet riskerna i Östersjöregionen, och gör dem kända för både allmänheten och för myndigheter. Hon ser Interreg som ett viktigt verktyg för genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin kommer att påverka hela storregionens utveckling och är därför viktig för Blekinge. Strategin har ökat EU:s fokus på Östersjöregionen och gett samarbetet ny energi. Inför nästa programperiod är det viktigt att behålla de olika Interreg-nivåerna. Det är viktigt för att möjliggöra lokalt och regionalt Östersjösamarbete men även samarbete med andra delar av EU. Fakta Baltic Master II: Syftet med Baltic Master II är att höja säkerheten till havs genom att integrera lokala och regionala perspektiv. Projektet arbetar med att öka förmågan att från land ta hand om oljeutsläpp och med att förebygga föroreningar från sjöfarten. Region Blekinge är huvudansvarig (leadpartner) för projektet, som har 48 partners från nio länder. Projektet varar från januari 2009 till januari Mer information finns på: Regionen har många goda erfarenheter av Interreg. Bland dessa nämner Anna-Lena Cederström möjligheten att få utveckla den egna organisationen genom att driva samarbeten med många aktörer. En annan erfarenhet är att det är lättare att vara med i projekt med starka deltagare och med relativt stor budget, jämfört med projekt med många aktörer och mindre budget. Några förklaringar till att Interreg-samverkan har fungerat bra för Region Blekinge är projektens tydliga målbeskrivningar och angelägenhetsgrad, menar Anna- Lena Cederström. Baltic Master II, som gäller den känsliga Östersjön, är ett exempel på ett sådant angeläget projekt. Anna-Lena Cederström, regiondirektör, Region Blekinge. Foto: Ola Åkerborn 9

10 Effektiv medborgardialog inför byggandet av resecentrum i Lidköping Att kunna prova nya infallsvinklar och tillvägagångssätt är en av de stora vinsterna med Interreg-samarbete, liksom snabba resultat. Det menar Dirk Harmsen, som är projektledare för Interreg-projektet Dryport, där Västra Götalandsregionen är leadpartner. Interreg-samarbetet handlade ursprungligen mycket om att lära känna varandra, om att se och höra hur andra hade gjort. Det är fortfarande väldigt viktiga inslag i projekten, säger Dirk Harmsen. Han menar också att det är mycket givande att få vara med om att inspirera någon genom det man själv gjort. Speciellt när man själv är osäker på hur bra det egna tillvägagångssättet faktiskt är. Det kan vara projektpartners som säger Kan man göra så här? Det visste vi inte men det är väldigt bra. Då inser man att det kanske inte var så dumt det vi gjorde. Vi behöver sådant i en annars ganska tuff verklighet. Hållbar utveckling den röda tråden Foto: Thomas Harrysson Dirk Harmsen menar också att Interreg-sammanhanget ger gott om tillfällen att påverka och debattera. Det kan handla om större frågor som framtidens infra- 10

11 struktur eller om energieffektivitet i byggsektorn. Ofta är hållbar utveckling den röda tråden. Det är också positivt att ges möjligheten att pröva nya angreppssätt. Inom Interreg kan vi testa olika uppslag inom en tidsram mycket snabbare och enklare än i till exempel ett vanligt kommunalt planeringssammanhang. Vi kan kosta på oss en utsvävning för att ta reda på om något fungerar eller inte. Ett exempel är hur man i Västra Götaland provade en medborgarremissrunda i processen inför byggandet av ett nytt resecentrum i Lidköping. Vi ville veta vilken typ av resecentrum folk ville ha. Vi lyssnade på önskemålen och en del av dem blev verklighet när resecentrumet sedan planerades och byggdes. Snabbare process med Interreg Remissrundan blev verklighet betydligt snabbare, sannolikt 2-3 år tidigare, tack vare att det skedde i form av Interreg-projekt, än om det hade varit ett kommunalt genomförande, menar Dirk Harmsen. Trots detta är Interreg-projekt en bra drivkraft för att få saker att hända, menar han. Det som annars kanske skulle stannat vid en vision, en tanke blir faktiskt något. För att nå framgång, framför allt som leadpartner, krävs en stor arbetsinsats. Det gäller att skapa bra samarbetsprojekt, lägga mycket tid på kontakter, träffas och kanske framför allt att skapa en gemensamhetskänsla. Det lönar sig på sikt. Fakta Dryport: Projektets syfte är att effektivisera transportlogistiken genom att skapa torr- eller inlandshamnar som är integrerade med viktiga stora hamnar. I en torrhamn sker omlastning mellan olika trafikslag. Systemet bygger på att godset mellan torrhamn och hamn främst transporteras via järnväg eller vattenled. En torrhamn är en inlandshamn med samma funktioner och säkerhet som en vanlig hamn. Projektet har 18 partners från sex länder. Det löper under tre år och har en budget på 5,3 miljoner Euro, varav hälften är EU-finansierat. Mer information finns på och www. vgregionen.se/dryport. Slutresultatet blev också väldigt bra, antalet resenärer har ökat med procent sedan centrumet blev färdigt. Ett viktigt skäl till att delta i Interreg-samverkan är inspiration och nya intryck som kan bidra till nya infallsvinklar på gamla problem. Till exempel inom miljöområdet är det en viktig samarbetsform, eftersom området är stort, gränsöverskridande och komplext, menar Dirk Harmsen. Han tycker överlag att det finns många goda skäl att delta i EU-projekt, men höjer samtidigt lite av ett varningens finger. Det pågår en byråkratisering och dessutom växer kontrollsystemen runt projekten, det är jag besviken på. Dirk Harmsen, projektledare, Västra Götalandsregionen. 11

12 Analyserar transporter och tillgänglighet i Öresundsregionen För Region Skåne är Interreg-samarbetet en möjlighet att organisera samverkan med många aktörer. Att avsätta tid och förankra projekt i den egna organisationen är viktiga erfarenheter. Charlotte Lindström är chef för enheten för planeringsstrategier i Region Skåne. Hon har lång erfarenhet av Interreg-samarbete och har lett flera projekt. Det finns många goda skäl för regionen, som flera gånger varit leadpartner, att vara med i Interreg, menar hon. Samarbete är viktigt och vi tror på att skapa gemensamma strategier och mål med många aktörer för att få en bra utveckling, säger Charlotte Lindström. Interreg-samarbetet är ett sätt att finansiera och få legitimitet för stora och angelägna projekt, som de enskilda aktörerna knappast skulle ha möjlighet att bekosta på egen hand, menar hon. Foto: Miklos Szabo. Det finns flera exempel på sådant som vi inte klarar själva, sådant som vi varken har ekonomiska eller andra resurser till. Men tack vare medfinansieringen kan vi organisera och bemanna stora projekt, och knyta till oss experter som konsulter för att berika arbete och dialog. 12

13 Gör det möjligt att köpa experttjänster Att köpa sådana experttjänster är just vad man gjort inom Interreg-projekt IBU Öresund, där Region Skåne varit leadpartner. IBU är främst ett kunskapsprojekt och de tjänster som köpts in handlar bland annat om analyser av transporter och tillgänglighet. Men också om vad olika aktörer kan göra och vilka investeringar som krävs för en god och hållbar utveckling i hela regionen. Det har bland annat resulterat i förslag på gemensamma prioriteringar som kommuner och andra aktörer ska kunna använda i sin planering. Kunskapsunderlagen kan också användas i dialogen med svenska och danska staten. IBU Öresund är ett stort projekt och det största inom Interreg IVA med en budget på 3,8 miljoner euro. Att driva samarbeten av den omfattningen fordrar erfarenhet, menar Charlotte Lindström. Interreg-projekt kräver också mycket administration och det är viktigt att planera för att minska onödig administration. Tidredovisning och reseräkningar är exempelvis tidskrävande att hantera. Oavsett hur projektet är strukturerat så är det viktigt att arbetet organiseras så effektivt som möjligt. att arbetet och deltagandet är väl förankrat i den egna organisationen. Att driva projekt med personer som enbart sätter in tid, till exempel tio, tjugo procent, i ett samarbete innebär ofta att det blir en kamp om tid mellan den egna verksamheten och deltagandet i projektet. Fakta IBU Öresund: IBU Öresund består totalt av 29 parter. Deltagarna är svenska och danska kommuner, regionerna samt några svenska myndigheter. IBU är ett kunskapsprojekt, vars syfte är att skapa fysiska förutsättningar för integration och tillgänglighet i Öresundsregionen. Projektet startade 1 juli 2008 och pågick till den 31 december Mer information finns på och på Region Skånes webbplats under Skånes utveckling. Kraften ska satsas på innehåll och på samverkan, menar hon. Det ger legitimitet åt projekten och gör att många aktörer vill vara med. Det är viktigt att alla medverkande aktörer har nytta av arbetet och att det berikar deras dagliga verksamhet. Viktigt med förankring i den egna organisationen Projektet IBU Öresund avslutades vid årsskiftet och utfallet är mycket bra pengarna har använts väl, enligt Charlotte Lindström. En förklaring är att projektet varit väl bemannat och att aktörerna har varit motiverade att samarbeta. En förutsättning är också Charlotte Lindström, enhetschef, Region Skåne. 13

14 EU:s regionalpolitik EU:s politik för regional utveckling, sammanhållningspolitiken, har som målsättning att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU. Syftet är att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor. Det främsta instrumentet för att uppnå detta är strukturfonderna som utgör drygt en tredjedel av EU:s budget. Det finns tre mål för sammanhållningspolitiken för perioden : konvergens regional konkurrenskraft och sysselsättning territoriellt samarbete. Europeiskt territoriellt samarbete Foto: Marianne Nilsson. De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet och högskolor, företag med flera att utveckla samarbete med motsvarande aktörer i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske tvärs över hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt. 14

15 Det finns tre programtyper för territoriellt samarbete: A Gränsregionala samarbetsprogram I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Botnia-Atlanticaprogrammet är ett Interreg IV A-program. I Sverige omfattas 17 län. B Transnationella samarbetsprogram I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder. Norra periferiprogrammet är ett Interreg IV B-program. Programtypen omfattar hela Sverige. C Interregionala samarbetsprogram De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Hela EU samt Norge och Schweiz omfattas av dessa program. Svenskt deltagande Sverige omfattas sammanlagt av 13 territoriella program: sex gränsregionala, fyra interregionala program för nätverkande och erfarenhetsutbyte samt tre transnationella. Under programperioden finns cirka 10 miljarder kronor i EU-pengar i de program som Sverige medverkar i. Gränsregionala samarbetsprogram Öresund-Kategatt-Skagerrak Sverige-Norge Botnia-Atlantica Nord Central Baltic/mellersta Östersjön South Baltic/södra Östersjön Transnationella samarbetsprogram North Sea Region Programme/ Nordsjöprogrammet Baltic Sea Region Programme/ Östersjöprogrammet Northern Perifery Programme/Norra Periferin Interregionala samarbetsprogram Interreg IVC Urbact II ESPON 2013 Interact II Samarbete över nationsgränser berikar planeringen Boverket har tidigare redovisat några nedslag i den myllrande projektfloran som utgörs av det europeiska planeringssamarbetet med territoriella förtecken. Rapporten åskådliggör metoder och förfaringssätt inom fysisk samhällsplanering och regionalt tillväxtarbete med medverkan från svenska aktörer. Rapporten Samarbete över nationsgränser berikar planeringen finns i Boverkets webbokhandel. Boverket Samarbete över nationsgränserna berikar planeringen 15

16 Box 534, Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Telefon: Webbplats: Titel: Territoriellt samarbete Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande. Text: Johan Granath. Foto omslag: MKB Fastighetsbolag från projektet GRaBS, Augustenborg. ISBN pdf: Boverket

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer