AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet"

Transkript

1 AKTUELLT NUMMER 3X Månad 2008 ÅRGÅNG 15 Nyheter från standardiseringen inom elområdet Innehåll: Europastandardiseringens framtidsplaner 3 Direkt från SEK 4 IEC Council meeting IEC SMB 13 Reseberättelse IEC YP 15 Uppdelad säkerhetsstandard 17 Arbete med vattenkvalitetsstandard klart 18 Förslag till Microgridarbete 19 Paketerad installationsstandard? 21 Projekt för förankring av vågkraftssystem 23 Varningsmärkning för ickesjälvslocknande produkter 25 En standard du inte visste fanns 26 Nordiskt elbilsmöte 27 Kort om patent 29 Standarder i högre utbildning 31 Invigning i Lund 33 CENELEC Administrative Board 34 CENELEC BT 35 Certifierad kunskap inom Ex-området 37 För nya ledamöter 39 Rapporter från 11 olika CENELEC TC, IEC TC och IEC SC 40 SEK på Elmässan 60 Förändringar i SEKs Tekniska Kommittéer 62 Planerade internationella möten i Sverige 63

2 NYA SEK HANDBOK 413 Nya helt omarbetade SEK Handbok 413, Skyddsutjämning i byggnader, ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader. Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämning utförs i praktiken. Den ger en introduktion till de fordringar som gäller för skyddsutjämning i allmänhet och rekommenderar hur skyddsutjämning utförs i elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel.

3 aktuellt Nr 4, Europastandardiseringens framtidsplaner Knappt har beslutet om införandet av standardiseringsförordningen tagits inom EU förrän europastandardiseringen rivstartar med arbetet för att ta fram en standardiseringsstrategi för de kommande fem åren. Historiskt har de europeiska standardiseringsorganisationerna, CENELEC, CEN och ETSI, utarbetat egna strategier. FÖRSLAGET TILL UTFORMNING av den kommande strategin är nu att CENELEC och CEN ska utarbeta en gemensam och övergripande strategi. Denna övergripande strategi ska sedan kompletteras av de olika europeiska standardiseringsområdena för att därmed få en större sektorkonkretisering och möjlig implementering av strategin. Inom det elektrotekniska området är det tänkt att den övergripande strategin därför ska kompletteras med relevanta områden och målbilder. Elektrotekniska områden som faller sig naturliga för ett strategiskt och långsiktigt arbete är t ex smart grid, elfordon, elektrisk energieffektivisering och förnybar elenergi. Områden som istället faller naturligt för en gemensam och övergripande standardiseringsstrategi är bl a miljöområdet, utökat samarbete med skolor och akademi samt arbete för ett bättre utbyte och koppling mellan standardisering och innovation och utveckling. I kölvattnet av diskussionerna om framtagandet av en ny strategi för CENELEC och CEN har förslag om en europeisk industristrategi lyfts fram. Tanken med en europeisk industristrategi är att den industriella verksamheten i Europa ska samlas under en gemensam strategisk framtidsbild. En sådan industristrategi måste naturligtvis lyftas fram som ett gemensamt europeiskt samarbete av flera branschorganisationer och får en ännu större tyngd om EU-kommissionen också kan ställa sig bakom en sådan. Men det är inte bara ute i världen och i Europa som saker händer utan även på hemmaplan börjar det formas nyanserade åsikter om en svensk standardiseringsstrategi. Inom flera europeiska länder har sådana strategier funnits under längre tider och fungerat väl. En sammantagen strategi för svensk standardisering som industrin och politiker ställer sig bakom skulle vara ett uppskattat verktyg för det nationella arbetet men även ett bra verktyg att påvisa inom både det europeiska och internationella arbetet. För att också kort beröra verksamheten inom SEK har under senhösten en ny teknisk kommitté skapats, SEK TK 119, Printed Electronics, och nyligen har beslut tagits för att instifta ännu en SEK teknisk kommitté inom området för storskalig elektrisk energilagring. På handboksfronten har en genomgripande revidering skett av SEK Handbok 413, vilken nyligen släppts i utgåva 4 med det nya namnet "Skyddsutjämning i byggnader". Jag önskar alla en trevlig läsning och en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! Thomas Korssell, vd

4 4 aktuellt Nr 4, 2012 Direkt från SEK Standarder från SEK och IEC kan köpas direkt på nätet på SEK Shop, shop.elstandard.se, för leverans på papper eller direkt som pdf-fil. På shop.elstandard.se kan man också se de inledande avsnitten i standarderna: förstasida, förord, innehållsförteckning och omfattningsavsnitt ("scope") samt hänvisningar (med bilaga ZA i förekommande fall). Detta är värdefullt om man letar efter en standard och titeln inte ger tillräcklig ledning om vad den innehåller. På SEKs hemsida, finns också en annan sökfunktion, som ibland kan passa bättre att använda. Det går också att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där finns information om alla nya standarder från SEK den senaste månaden och om vilka gamla som upphävts. Dessutom lyfter vi i nyhetsbrevet fram någon standard som kan vara extra intressant. I december är det en standard med säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare, SS-EN Anmälan kan göras till eller via länken nyhetsbrev/anmal.asp.

5 aktuellt Nr 4, IEC COUNCIL MEETING 2012 Oslo stadshus Foto: NEK 2012 års IEC General Meeting, det 76e i ordningen, genomfördes första veckan i oktober i Oslo och Norges Elektrotekniska Kommitté (NEK) stod som värd. Vid mötet genomfördes förutom årsmötet och obligatoriska styrelsemöten även ungefär 110 övriga tekniska möten varav 29 plenarmöten. Som brukligt är förläggs IECs Council-möte (årsmötet) till fredagen i veckan för General Meeting. Årsmötet består av två delar med en sluten del på förmiddagen och en öppen del på eftermiddagen. IECs COUNCIL ÄR det högsta formella beslutande organet inom IEC och dess möten är välregisserade och följer varje år ungefär samma upplägg. Som seden påbjuder börjar den formella ordningen av årsmötet med ett tack till värdnationen för arrangemanget och genomförandet av det 76e årsmötet. Raskt därefter följs mötet av ett godkännande av dagordningen och redogörelse av eventuella kvarvarande frågor från föregående årsmötes protokoll. Stående punkter på årsmötena är presidentens tal, generalsekreterarens aktivitetsrapport och skattmästarens ekonomiska ärenden följt av de olika valens utfall till olika styrelser och befattningar för att slutligen, innan avslutande av det slutna mötet, bekräfta kommande årsmötets tid och plats. Nya medlemsländer IEC-familjen består totalt av 164 länder varav 60 länder är fullvärdiga medlemmar och 22 länder är associerade medlemmar vilka har begränsade deltaganderättigheter i det tekniska arbetet. Vid mötet hälsades Moldavien välkommen som ny associerad medlem.

6 6 aktuellt Nr 4, 2012 Valen Valen till olika befattningar och styrelser följer varje år samma struktur där nationalrepresentanten ska avge röstsedlarna innan mötets början vilka därefter sammanställs och presenteras mot slutet av årsmötets slutna del. Val av President Den nu sittande presidenten, Klaus Wucherer, Tyskland, avslutar sin treårsperiod För att en smidig övergång ska ske mellan de valda presidenterna sker nyval av president till sista året av den sittande presidentens tresårsperiod. Detta förfarande medger att den nyvalda presidenten får praktisera under ett års tid med den avgående presidenten varför han under detta praktikår kallas för "president elect". Till ny president elect valdes den från Japan nominerade Junji Nomura som kommer att tjänstgöra som IECs president från 2014 till Val till Council Board Council Board (CB) är den högsta styrelsen inom IEC och består av IECs högsta ledning, som dock inte har någon rösträtt, samt representanter från femton olika länder, alla med rösträtt. Frankrike, Japan, Kina, Tyskland, Storbritannien och USA är permanenta medlemsnationer av CB medan nio platser kommer från valbara medlemsnationer. En ledamot inom styrelsen sitter på en mandatperiod om tre år med möjlighet till omval för en efterföljande treårsperiod. Nominering till kandidater sker genom nationalkommittén och för att vara valbar måste en nation vara fullvärdig medlem av IEC. Till årets val var fyra av de nio valbara platserna utlysta och bland de sex kandidatländerna, Australien, Italien, Indien, Kanada, Mexico och Österrike, där Australien kandiderade för en andra period, utföll valet på, Gianni Binacchi (Italien), Ralph Craven (Australien), Günter Idinger (Österrike) och Ed Tymofichuk (Kanada) vilkas mandatperiod är Från Kina, som ständig medlem, utsågs Jun Xie som medlem för en tid av Val till Standardization Management Board (SMB) Liknande sammansättningen av CB, finns inom SMB 15 nationer representerade varav sju är permanenta medlemmar av SMB. Förutom de inom CB permanenta medlemmarna återfinns även Italien som permanent medlem av SMB. Till årets val hörde att välja två representanter inom den valbara gruppen. Bland de tre kandidatländerna, Australien, Indien och Sverige, där Sverige kandiderade för en andra period, utföll valet på de två kandidaterna, Kim Leon Craig (Australien) och Svante Skeppstedt (Sverige) vilkas mandatperiod är Från Kina, som ständig medlem, utsågs Hong Dai som SMB-medlem Val till Conformity Assessment Board (CAB) Avvikande från de andra styrelsernas uppbyggnad är att det inom CAB inte finns några nationer som är permanenta medlemmar samt att antalet valbara platser är tolv stycken istället för femton som i de övriga styrelserna. Till årets val hörde att välja fyra representanter bland nio nominerade, Argentina, Brasilien, Kina, Indien, Malaysia, Mexico, Sverige, Sydkorea och England där Kina var uppe till omval för en andra mandatperiod. Valet utföll på följande representanter med en mandatperiod för , Weijun Liu (Kina), Thomas Korssell (Sverige), Soo Hyun Baek (Sydkorea) och Simon Barrowcliff (England). Talet från IECs president IECs president, Klaus Wucherer, Tyskland, inledde sitt tal med ett kort tack till den föregående generalsekreteraren, Aharon "Ronnie" Amit, som avträdde sitt ämbete den 30 september Klaus refererade därefter till den Masterplan som antogs 2011 med konceptet "Making IEC the home of Industry" med 17 stycken åtgärdpunkter för att förbättra och förnya IEC för att följa med i den förändring och den utveckling som äger rum och påverkar industrin runt om i världen. I samklang med Masterplan refererade han till det nationella engagemanget och vikten av deltagandet av

7 aktuellt Nr 4, experter och ledamöter från alla medlemsländer vilka utgör kärnan i hela IECs verksamhet. Han poängterade också att det kontinuerliga och långsiktiga deltagandet från industrin är nödvändigt för att upprätthålla en tekniskt arbetstung organisation. Som avslutning hälsade Klaus den nye generalsekreteraren, Frans Vreeswijk, välkommen och önskade honom all framgång. Aktivitetsrapport Vid varje General Meeting presenterar IECs generalsekreterare det gångna årets aktiviteter. Presentationen var uppdelad i fem huvudblock: ekonomi, globalt arbete, tekniskt arbete, certifieringsarbetet samt implementering av Masterplan Ekonomi relaterat till tekniskt arbete En sammanställning över de tekniska kommittéer som bäst säljer sina standarder toppas av IEC TC 20, Electric Cables, följt av IEC TC 104, Environmental conditions, classification and methods of test, och på tredje plats återfinns IEC SC 62A, Common aspects of electrical equipment used in medical practice. Som kuriosa kan nämnas att 98 % av alla standarder försålda genom IECs egen webshop är i digitalt format och endast 2 % beställs i pappersversion från huvudkontoret i Genève. Globalt arbete IECs globala arbete spänner över ett stort område, alltifrån arbetet med uppfyllande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal gällande Tekniska handelshinder (TBT) till deltagande i små lokala möten i mindre utvecklingsländer. Inom IECs "affiliate program" som är ett utvecklingsprogram för närmandet till icke-medlemsländer återfinns 82 länder varav cirka tio länder ingår i det utökade programmet "Affiliate Plus". Länder ingående i programmet har rätt att själv välja ut 200 standarder för nationell användning samt välja tio tekniska områden där de kan delta och följa det tekniska utvecklingsarbetet upp till CDV-nivå. Inom plus-programmet har Affiliate-möte Foto: NEK antalet standarder utökats från 200 till 400 med motprestationen att utvecklingslandet då har instiftat en elektroteknisk nationalkommitté. Sedan förra årsmötet har Bahamas anslutit sig till som ny affilierad medlem och fem länder, Afghanistan, Bangladesh, Kongo, Elfenbenskusten och Palestina, har tagit steget till det utökade "plus" programmet. Affiliate-programmet, som startade 2001, har som syfte att sprida och bokföra användandet av IECstandarder till länder som tidigare inte använt eller i mycket begränsad omfattning använt IEC-standarder. Programmet har varit mycket framgångsrikt och vid årsmötet aviserades att större insatser nu ska göras för att också sprida information och kunskap om IECs certifieringsverksamhet. Många affilierade länder har aviserat att kunskap och information om certifieringen behövs när användandet och uppfyllandet av standarder utökas instiftades av IEC ett "Young Professional"- program med syfte att knyta till sig yngre talanger från industrin med intresse för standardiseringen. På årsbasis nominerar respektive fullvärdig medlem två till tre deltagare. Typiskt har varit att cirka 30 länder nominerar ett 60-tal deltagare, Sverige har varje år deltagit med två deltagare. Programmet genomförs därefter under året med information och kunskapsutbyte. Alla deltagare inbjuds av IEC att under tre dagar delta vid årets General Meeting för att på plats få insyn i hur standardiseringen fungerar. Totalt har nu cirka 170 deltagare under tre år deltagit i programmet. Vid årsmötet diskuterades att vidareförädla och tillvarata dessa delegaters kompetens genom att utveckla någon form av uppföljningsverksamhet.

8 8 aktuellt Nr 4, 2012 Tekniskt arbete MSB och SMB IEC är indelad i två olika områden för det tekniska arbetet, standardiseringen och marknadsutveckligen. Market Strategy Board (MSB) Market Strategy Board (MSB) består av en styrelse där 15 av de största globala elektrotekniska företagen ingår vilka ska representeras av tekniskt ansvariga på toppnivå. Styrelsen planerar bevakning över nya möjliga tekniska områden och beslutar vilka publikationer, White papers, som ska tas fram. Dokumenten tas fram i samarbete mellan de olika företagen. Under 2012 har MSB tagit fram ett white paper om "Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrial Energy Storage". Tidigare har även white papers tagits fram inom områdena "Electrical Energy Storage" (2011) och "Copying with the Energy Challenge" (2010). Ett arbete som håller på att avslutas är "Microgrids for disaster, preparedness and recovery", där ett white paper är aviserat till första halvåret MSB har också tre pågående arbetsgrupper som arbetar inom områdena "System-level conformity assessment", "Positioning and promotion of Electrical Energy Efficiency concept" och "IEC outreach to Consortia". Arbetet syftar till att internt stärka IEC och dess intressenter genom att företagen i arbetsgrupperna diskuterar hur IEC bör möta och introducera nya och förändrade marknadskrav. Standardization Management Board (SMB) SMB ansvarar för arbetet inom IECs standardiseringsområde och har huvudansvaret för arbetet inom alla tekniska kommittéer. Under 2012 publicerades en ny version av ISO/IEC Directives Part 1 samt ISO/IEC Directives IEC supplement. Under året har SMB skärpt kraven på nationalkommittéer som innehar P-medlemskap. Vid P-medlemskap av en kommitté måste man som tidigare rösta på dokument men nu också visa att man deltar aktivt i arbetet genom att nationalkommittéen åtminstone anmält en expert i någon underliggande arbetsgrupp. Åke Danemar (t v) och Svante Skeppstedt Foto: NEK En nyhet under året är också att tekniska kommittéer och sub-kommittéer kan utse vice-ordföranden med explicita och tydligt beskrivna uppdrag inom kommittéens arbete. Vidare har under året införts möjligheten att för kommittéer välja tre eller fem månaders röstning på CDVdokument. Ett utökat tekniskt samarbete har inletts med ISO inom området för elfordon samtidigt som en strategigrupp inom området har skapats. IEC och ISO arbetar tillsammans med att inrätta en databas för alla nationella standarder fastställda av medlemsländer inom IEC och ISO. Databasen är tänkt att i framtiden underlätta för industrin då de söker vilka standarder som gäller i ett visst land. För att utveckla potentiella standardiseringsområden har SMB infört Strategy Groups (SG) för att utreda och bereda nya områden och tillämpningar inom IEC. Under året har två nya strategigrupper skapats, SG 5 Ambient assisted living och SG 6 Electrotechnology for mobility. De sex områden som täcks av olika SG är energieffektivisering, ultrahöga spänningar, smart grid, likströmsdistribution, hemsjukvård och elfordon. Strategigrupp 1 inom energieffektivisering har i det närmaste fullgjort de uppgifter som ålagts dem och det föreslås att denna grupp ska övergå till en Advisory Committee. Som rådgivande organ under SMB finns för olika områden Advisory Committees. De är fem till antal och täcker områdena säkerhet, telekommunikation, transmission & distribution, miljö samt EMC.

9 aktuellt Nr 4, På kommitténivå har två nya kommittéer tillkommit under året, IEC TC 119, Printed electronics samt IEC TC 120, Electrical energy storage. Under året har även tre kommittéer upphört, arbetet i TC 16 om märkning och identifiering har överförts till TC 3. TC 39, Electronic tubes, har upphört och de gällande standarderna inom området har överförts till TC 110, Electronic display devices. TC 93, Design automation, har upphört och deras gällande standarder har överförts till TC 91, Electronics assembly technology. Inom det för IEC/ISO gemensamma området IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) som ligger under den gemensamma kommittén JTC 1 har en ny sub-kommitté skapats, SC 39, Sustainability for and by IT. JTC 1 har även påbörjat arbetet med inrättandet av en Special Working Group (SWG) som ska ha en teknisk övervakning samt handha eventuella överlappningar mellan kommittéer inom JTC 1. En sammanställning över länders deltagande inom IECs tekniska arbete visar att Sverige hamnar på en åttonde plats med 476 registrerade enskilt aktiva personer. Åttondeplaceringen är lika som året innan men antalet aktiva har ökat med 36 stycken (8 % ökning) från året innan då 441 var registrerade. Sverige innehar sex ordförandeposter vilket ger en sjundeplacering i listan över flest antal ordföranden. Sverige innehar också sex sekretariat vilket också ger en hedrande sjundeplacering i listan över länder med flest sekretariat. Överlägsen ledare i både ligorna är Tyskland med närmare 40 stycken ordföranden och lika många sekretariat. I listan över ordföranden följer närmast efter Tyskland i rangordning USA, England, Frankrike, Italien, Japan, Sverige. I listan över sekretariat följer efter Tyskland också i rangordning Frankrike, USA, England, Japan, Italien och Sverige. Det kan således konstateras att Sverige har en mycket stor påverkanderoll inom den internationella standardiseringen. I listan över förslag till nya standarder kan dock Sverige inte stoltsera med att vara ett av de bättre länderna. Sverige hamnar på en delad tolfte plats med endast två förslag till nya standarder. Listan toppas av Japan med 22 framställda förslag tätt följt av Tyskland (21 förslag) varefter Sydkorea, USA, Kina, Frankrike följer i fallande ordning. Anmärkningsvärt är att England endast har presterat ett nytt förslag till ny standard och därmed hamnar efter Sverige. I statistiken över den årliga publiceringen av nya respektive revidering av äldre standarder är fördelningen 202 Foto: NEK

10 10 aktuellt Nr 4, 2012 stycken (52 %) nyproducerade och 188 stycken (48 %) reviderade publikationer. Från och med oktober 2011 till och med september 2012 har 451 publikationer fastställts, att jämföras med 438 under samma tidsperiod föregående år och 490 året dessförinnan. Till och med den 30 september 2012 fanns totalt giltiga publikationer i IECs bibliotek vilket ska jämföras med publikationer föregående år, dvs en nettoökning med 208 publikationer. Totalt återfinns 45 olika testlaboratorier för programmen. De stora användarna av programmen inom IECEx är industrin och myndigheter i olika länder som refererar till de olika programmen för uppfyllande av nationella krav. IECEx har totalt utfärdat ungefär certifikat. Det senaste årens tillväxt tangerar en 30 % uppgång av verksamheten. IECEx arbetar hårt för att få fram certifiering av kundspecifika produkter vilka produceras i några få enheter. Slutligen kan konstateras att den genomsnittliga tiden för framtagandet av de under året publicerade standarderna är dryga 37 månader. Conformity Assessment Board (CAB) CAB är styrelsen för IECs certifieringsområde. Under CAB finns IECs tre certifieringssystem, IECEE för elektriska produkter, IECEx för installation och produkter inom explosiva miljöer samt IECQ för elektriska komponenter. Ett första konstaterande under presentationen av aktivitetsrapporten är att varje system röner hög uppskattning av industrin samt att de program, insyningar och träningsprogram som hör till varje system sköts exemplariskt. Den finansiella ställningen inom varje system är också mycket god. För IECEE återfinns det välkända CB-Scheme (CBprogrammet) som har 53 deltagande länder med totalt 74 olika nationella certifieringsorgan registrerade. Programmet handhar över tillverkares testlaboratorier. Under det gångna året har nästan utfärdade certifikat nåtts och totalt har IECEE över utfärdade certifikat. IECEE arbetar inom flera nya områden, bl a har ett brett område för elektrisk energieffektivitet lanserats liksom en ny produktkategori (ELVH) skapats för elektriska fordon. Ett pågående arbete för att skapa ännu en ny produktkategori (INDAT) berör industriprocesser och industriautomation och är starkt relaterat till arbetet inom TC 65. Ett annat arbete inom IECEE utvärderar möjligheten till ett nytt program relaterat till smart grid-konceptet innehållande smarta hem, smarta industrier och smarta byggnader. IECEx representeras av 30 länder i sin styrande kommitté. Inom IECEx finns fyra olika program, Equipment scheme, Conformity mark licensing, Service facilities scheme och Personnel competence scheme. Under IEC TC-SE Secretaries Forum Henrik Lagerström, SEK (t v) och Svante Skeppstedt, SEK (mitten). Foto: NEK IECQ har 16 medlemsländer och 28 certifieringsorgan registrerade för sina program. Programmen inom IECQ innefattar komponentprocesser, distributionskedjor och skydd mot piratkomponenter samt förhindrande av begagnade komponenter i kritiska produkter, t ex inom flygplansindustrin. IECQ har totalt utfärdat cirka certifikat. Det framtida arbetet relaterar i många avseendet på ett ännu säkrare registrerings- och certifieringssystem för undvikande av piratkomponenter och begagnade komponenter. För IECs certifieringsområde ska, som tidigare nämnts, en större och bredare satsning göras inom affiliate-programmet med riktad information och andra kunskapshöjande åtgärder för att skapa en större spridning och förståelse och därmed få fler länder att använda sig av IECs certifieringssystem. Inom certifieringsområdet pågår för närvarande tre arbeten som uppmärksammas speciellt. Ett arbete inom CAB undersöker möjligheten att sätta upp ett nytt certifieringssystem för vindkraftverk, ett annat inom CAB undersöker möjligheten att skapa ett certifieringssystem för marina elproducerande enheter samt ett tredje pro-

11 aktuellt Nr 4, jekt, som handhas av IECEE, arbetar för att skapa ett globalt certifieringssystem inom området för elektriska motorer. Det framtida arbetet inom IECs certifieringsområde berör i stora delar implementeringen av berörda delar av IEC Masterplan T ex arbetar CAB för att införliva en mer systembaserad certifiering. Implementering av Masterplan 2011 I det inledande anförandet påvisades det ökade behovet av mer elektricitet inom så gott som alla marknadssektorer inklusive hem och fritidsområden. Masterplan 2011 har indelats i sex karaktärsområden som alla är väsentliga för IECs verksamhet och dess påverkan för IECs framtid. IECs marknad måste säkerställas genom nationellt deltagande samt att nya aktörer som myndigheter och politiker måste få större vetskap om standardiseringsarbete inom miljö och energieffektivisering. Större representation behövs från länder med nya ekonomier t ex BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Nya teknologiområden måste snabbt införlivas i standardiseringen samtidigt som förslag till nya projekt (NP) måste ökas. Ett systematiserat arbetssätt för breda teknologier t ex Smart Grid måste införas. Samarbetet med andra organisationer, konsortia och fora måste utökas för att få ett helhetsperspektiv på nya områden t ex smart grid. Målet är att utöka acceptansen och användandet av IEC-standarder samt att få fler medlemsländer inom IEC. Myndigheter och politiker måste få en större insyn om och inom IECs verksamhet då dessa sätter framtida förutsättningar inom fler områden, t ex miljöpåverkan och energieffektivisering. Experter och ledare inom standardiseringen behövs för att säkra framtida kompetens. Stabila finanser med en accepterad affärsmodell och tillfredställda medlemmar är en förutsättning för att bedriva en framgångsrik organisation. Handlingspunkter och tillvägagångsättet för implementering av IEC Masterplan 2011 håller på att utarbetas. Implementeringen beräknas ta fart på allvar under IT-utveckling Inom IEC är IT-strukturen den bärande länken för ett effektivt standardiseringsarbete där IT-investeringar och IT-strategier blir alltmer viktiga för ett framtida produktivt och kostnadseffektivt arbete. För att skynda framtiden till mötes ska IECs hemsida revideras för att nå ett mer ändamålsenligt och enklare användande vilket också ska tillämpas för Collaboration Tool. Det hjälp- och utvecklingsorgan som idag finns inom IEC heter Technical Information and Support Service (TISS) vilka nu har planer på framtagandet av ett globalt och allmänt kommentarsverktyg för standarder på CDV-nivå och fungerande för alla språk. Inkomna kommentarer ska sedan förmedlas till berörd nationalkommitté. Speciellt för de europeiska länderna håller ett verktyg på att utvecklas för gemensam röstning på standarder. Utveckling av en databas för register över nationellt fastställda standarder inom IECs medlemsländer pågår också. Ekonomiska ärenden Det ekonomiska bokslutet och revisorsberättelsen godkändes i rask takt tillsammans med skattmästarens redogörelse för det gångna årets goda ekonomiska utfall. Årets vinst, härrörande till största delen från den ökade försäljningen, om CHF (dryga 700 tkr) överfördes till fonden för framtida investeringar. Budgeten för 2013 presenterades med utgångspunkt från att IECs reserver inte har behov av ytterligare tillskott utan budgeten ska täcka det operativa arbetet som IEC utför tillika med de planlagda investeringarna för förbättrande åtgärder samt de extraordinära åtgärder som implementeringen av Masterplan 2011 kan medföra under Budgeten för 2013 planeras också utifrån en förhöjd återbetalning av försäljningsroyalty till nationalkommittéerna under åren samt en allmän förhöjd omkostnad för utökad personal. Med antagandet om något högre försäljningsintäkter och något förbättrad avkastning på investerat kapital har totala medlemsintäkten sänkts något från föregående år. Detta medför en sänkning av den svenska medlemsavgiften med CHF till CHF för år Dock ska påpekas att växlingskursen mot den Schweiziska francen avsevärt försämrats varför den totala sänkningen får ett sämre utfall i kronor räknat. Budgeten för 2013, med en total omslutning om tchf varav

12 12 aktuellt Nr 4, tchf i intäkter från medlemsavgifter, godkändes av Council. Kommande möten 2013, oktober New Delhi, Indien Beslutat 2014, november Tokyo, Japan Bekräftat 2015 Vitryssland Godkänt 2016 Tyskland Anmält 2017 Ryssland Anmält 2018 Sydkorea Anmält 2019 Kina Anmält 2020 Sverige Anmält 2021? 2022 USA Large-scale Storage Installations in Japan, Akio Nakamura (President of the KDH Foundation, TEPCO) Avslutningsvis hölls en paneldebatt med frågor och svar. Thomas Korssell SEK Öppna delen Den öppna delen av mötet samlades under titel "Renewable Energy and Future Grids" och genomfördes först med ett antal presentationer varefter presentatörerna formade en panel för debatt och diskussion med åhörarna. Presentationerna var, Smartgrid Challenges and Opportunities the Norwegian Perspective, Kjell Sand (NTNU/SINTEF and the Norwegian Smartgrid Centre). Future Challenges for the Transmission System Operators is Smart Grid the solution?, Jan Ove Gjerde (Senior Vice-President R&D, Statnett SF) Smart Grid the Industrial Perspective, Anders Holm Foosnæs (Smart Grid sales manager, Siemens) Korean Activities on Smart Grid and Energy Storage Systems, Jee-Sik Park (Smart Grid National Standards Coordinator, K ATS) Grid Integration of Large-scale Renewable Energies an introduction, Yinbiao Shu (Executive Vice- President, State Grid Corporation of China) Grid Integration of Large-scale Renewable Energies the Market Strategy Board White Paper, Adam Reed (Research Associate, Renewable and Sustainable Energy Institute, University of Colorado at Boulder and National Renewable Energy Laboratory, USA) Tore Trondvold, NEK Foto: NEK

13 aktuellt Nr 4, IEC SMB I början av oktober arrangerades årets IEC General Meeting. Det var det 76e årsmötet för IEC och denna gång var det den norska nationalkommittén NEK som stod som värd. Mötet, eller egentligen mötena, det var drygt hundra stycken med totalt över tusen deltagare under en två veckors period. Den 1 oktober träffades Standardisation Management Board, SMB, på Oslos kongresscenter. Det var SMBs 145e möte och nedan kommer en sammanfattning av de beslut som togs. MÖTET INLEDDE SOM vanligt med att fastställa godkännanden och kommentarer till de rapporter som de tekniska kommittéerna skickat till SMB sedan SMBs förra möte. IECs tekniska kommittéer, TC, är skyldiga att senast tre månader efter ett plenarmöte sända en rapport till SMB som beskriver verksamheten inom kommittéen och dess eventuella subkommittéer. Denna rapport innehåller även olika typer av önskemål om förändringar och stöd som de olika kommittéerna söker. Rapporterna hanteras löpande av SMBs medlemmar och endast om det är frågor av större allmänt intresse tas de upp på sammanträdena. Normalt godkänns alla dessa rapporter under en gemensam punkt. Vid detta tillfälle var det sex rapporter som godkändes. En med en påminnelse om att rapporten ska vara inskickad senast tre månader efter respektive plenarmöte. Därefter behandlades rapporter från SMBs strategiska grupper, SG, samt rådgivande kommittéer. Nedan ett sammandrag av viktigare punkter och beslut. ACTAD, Advisory Committee on Transmission and Distribution, samt SG 2, Ultra High Voltage Technologies, avtackades för sina rapporter till SMB och samtidigt ombads ordförande för ACTAD,

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 SEK HANDBOK 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handbok 446 Utgåva 2 SEK Handbok 446 utgåva 2:2014 består av

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 DOKUMENTERA RÄTT! ett måste för proffset tation av Dokumenningar elanlägg entation och um der ng, dok i byggna Struktureri

Läs mer

SEKAktuellt. Byggaktivitet i Shanghai. Nyheter från standardiseringen inom elområdet. Innehåll. Nummer 4. Oktober 2005. Årgång 12

SEKAktuellt. Byggaktivitet i Shanghai. Nyheter från standardiseringen inom elområdet. Innehåll. Nummer 4. Oktober 2005. Årgång 12 Nummer 4 Oktober 2005 Årgång 12 SEKAktuellt Nyheter från standardiseringen inom elområdet Innehåll "The appointment of a representative commission" 2 IEC SC 17D 5 Nya föreskrifter om elsäkerhet vid arbete

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

EN PEER-REVIEW AV NORGES POLITIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

EN PEER-REVIEW AV NORGES POLITIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Den 20 mars 2007 EN PEER-REVIEW AV NORGES POLITIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING RAPPORT AV EN GRUPP MED Från Sverige: ANDERS DANIELSON CONNY HÄGG HELENE LINDAHL LARS LUNDBERG JOAKIM SONNEGÅRD Från Uganda: JOSEPH

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010.

Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010. IT-avdelningen Datum 2010-10-04 1 (24) Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010. Karin Bredenberg SoU/ IT-avdelningen Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I

Läs mer

Är standarder lönsamt för företag?

Är standarder lönsamt för företag? Är standarder lönsamt för företag? En kartläggning av olika standardnivåers och -aspekters ekonomiska effekter ur ett företagsperspektiv av Uppsats EMBA BD & IT 2 Sammanfattning Denna uppsats är en av

Läs mer

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Ömsesidigt erkännande av AEO-program Kommerskollegium 2010:3 Ömsesidigt erkännande av AEO-program Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling lägesrapport hösten 2010 2010 08 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 Tema ICAO The International Civil Aviation Organization (ICAO) bildades för drygt 60 år sedan och har som uppgift att utveckla

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer