AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet"

Transkript

1 AKTUELLT NUMMER 3X Månad 2008 ÅRGÅNG 15 Nyheter från standardiseringen inom elområdet Innehåll: Europastandardiseringens framtidsplaner 3 Direkt från SEK 4 IEC Council meeting IEC SMB 13 Reseberättelse IEC YP 15 Uppdelad säkerhetsstandard 17 Arbete med vattenkvalitetsstandard klart 18 Förslag till Microgridarbete 19 Paketerad installationsstandard? 21 Projekt för förankring av vågkraftssystem 23 Varningsmärkning för ickesjälvslocknande produkter 25 En standard du inte visste fanns 26 Nordiskt elbilsmöte 27 Kort om patent 29 Standarder i högre utbildning 31 Invigning i Lund 33 CENELEC Administrative Board 34 CENELEC BT 35 Certifierad kunskap inom Ex-området 37 För nya ledamöter 39 Rapporter från 11 olika CENELEC TC, IEC TC och IEC SC 40 SEK på Elmässan 60 Förändringar i SEKs Tekniska Kommittéer 62 Planerade internationella möten i Sverige 63

2 NYA SEK HANDBOK 413 Nya helt omarbetade SEK Handbok 413, Skyddsutjämning i byggnader, ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader. Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämning utförs i praktiken. Den ger en introduktion till de fordringar som gäller för skyddsutjämning i allmänhet och rekommenderar hur skyddsutjämning utförs i elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel.

3 aktuellt Nr 4, Europastandardiseringens framtidsplaner Knappt har beslutet om införandet av standardiseringsförordningen tagits inom EU förrän europastandardiseringen rivstartar med arbetet för att ta fram en standardiseringsstrategi för de kommande fem åren. Historiskt har de europeiska standardiseringsorganisationerna, CENELEC, CEN och ETSI, utarbetat egna strategier. FÖRSLAGET TILL UTFORMNING av den kommande strategin är nu att CENELEC och CEN ska utarbeta en gemensam och övergripande strategi. Denna övergripande strategi ska sedan kompletteras av de olika europeiska standardiseringsområdena för att därmed få en större sektorkonkretisering och möjlig implementering av strategin. Inom det elektrotekniska området är det tänkt att den övergripande strategin därför ska kompletteras med relevanta områden och målbilder. Elektrotekniska områden som faller sig naturliga för ett strategiskt och långsiktigt arbete är t ex smart grid, elfordon, elektrisk energieffektivisering och förnybar elenergi. Områden som istället faller naturligt för en gemensam och övergripande standardiseringsstrategi är bl a miljöområdet, utökat samarbete med skolor och akademi samt arbete för ett bättre utbyte och koppling mellan standardisering och innovation och utveckling. I kölvattnet av diskussionerna om framtagandet av en ny strategi för CENELEC och CEN har förslag om en europeisk industristrategi lyfts fram. Tanken med en europeisk industristrategi är att den industriella verksamheten i Europa ska samlas under en gemensam strategisk framtidsbild. En sådan industristrategi måste naturligtvis lyftas fram som ett gemensamt europeiskt samarbete av flera branschorganisationer och får en ännu större tyngd om EU-kommissionen också kan ställa sig bakom en sådan. Men det är inte bara ute i världen och i Europa som saker händer utan även på hemmaplan börjar det formas nyanserade åsikter om en svensk standardiseringsstrategi. Inom flera europeiska länder har sådana strategier funnits under längre tider och fungerat väl. En sammantagen strategi för svensk standardisering som industrin och politiker ställer sig bakom skulle vara ett uppskattat verktyg för det nationella arbetet men även ett bra verktyg att påvisa inom både det europeiska och internationella arbetet. För att också kort beröra verksamheten inom SEK har under senhösten en ny teknisk kommitté skapats, SEK TK 119, Printed Electronics, och nyligen har beslut tagits för att instifta ännu en SEK teknisk kommitté inom området för storskalig elektrisk energilagring. På handboksfronten har en genomgripande revidering skett av SEK Handbok 413, vilken nyligen släppts i utgåva 4 med det nya namnet "Skyddsutjämning i byggnader". Jag önskar alla en trevlig läsning och en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! Thomas Korssell, vd

4 4 aktuellt Nr 4, 2012 Direkt från SEK Standarder från SEK och IEC kan köpas direkt på nätet på SEK Shop, shop.elstandard.se, för leverans på papper eller direkt som pdf-fil. På shop.elstandard.se kan man också se de inledande avsnitten i standarderna: förstasida, förord, innehållsförteckning och omfattningsavsnitt ("scope") samt hänvisningar (med bilaga ZA i förekommande fall). Detta är värdefullt om man letar efter en standard och titeln inte ger tillräcklig ledning om vad den innehåller. På SEKs hemsida, finns också en annan sökfunktion, som ibland kan passa bättre att använda. Det går också att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där finns information om alla nya standarder från SEK den senaste månaden och om vilka gamla som upphävts. Dessutom lyfter vi i nyhetsbrevet fram någon standard som kan vara extra intressant. I december är det en standard med säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare, SS-EN Anmälan kan göras till eller via länken nyhetsbrev/anmal.asp.

5 aktuellt Nr 4, IEC COUNCIL MEETING 2012 Oslo stadshus Foto: NEK 2012 års IEC General Meeting, det 76e i ordningen, genomfördes första veckan i oktober i Oslo och Norges Elektrotekniska Kommitté (NEK) stod som värd. Vid mötet genomfördes förutom årsmötet och obligatoriska styrelsemöten även ungefär 110 övriga tekniska möten varav 29 plenarmöten. Som brukligt är förläggs IECs Council-möte (årsmötet) till fredagen i veckan för General Meeting. Årsmötet består av två delar med en sluten del på förmiddagen och en öppen del på eftermiddagen. IECs COUNCIL ÄR det högsta formella beslutande organet inom IEC och dess möten är välregisserade och följer varje år ungefär samma upplägg. Som seden påbjuder börjar den formella ordningen av årsmötet med ett tack till värdnationen för arrangemanget och genomförandet av det 76e årsmötet. Raskt därefter följs mötet av ett godkännande av dagordningen och redogörelse av eventuella kvarvarande frågor från föregående årsmötes protokoll. Stående punkter på årsmötena är presidentens tal, generalsekreterarens aktivitetsrapport och skattmästarens ekonomiska ärenden följt av de olika valens utfall till olika styrelser och befattningar för att slutligen, innan avslutande av det slutna mötet, bekräfta kommande årsmötets tid och plats. Nya medlemsländer IEC-familjen består totalt av 164 länder varav 60 länder är fullvärdiga medlemmar och 22 länder är associerade medlemmar vilka har begränsade deltaganderättigheter i det tekniska arbetet. Vid mötet hälsades Moldavien välkommen som ny associerad medlem.

6 6 aktuellt Nr 4, 2012 Valen Valen till olika befattningar och styrelser följer varje år samma struktur där nationalrepresentanten ska avge röstsedlarna innan mötets början vilka därefter sammanställs och presenteras mot slutet av årsmötets slutna del. Val av President Den nu sittande presidenten, Klaus Wucherer, Tyskland, avslutar sin treårsperiod För att en smidig övergång ska ske mellan de valda presidenterna sker nyval av president till sista året av den sittande presidentens tresårsperiod. Detta förfarande medger att den nyvalda presidenten får praktisera under ett års tid med den avgående presidenten varför han under detta praktikår kallas för "president elect". Till ny president elect valdes den från Japan nominerade Junji Nomura som kommer att tjänstgöra som IECs president från 2014 till Val till Council Board Council Board (CB) är den högsta styrelsen inom IEC och består av IECs högsta ledning, som dock inte har någon rösträtt, samt representanter från femton olika länder, alla med rösträtt. Frankrike, Japan, Kina, Tyskland, Storbritannien och USA är permanenta medlemsnationer av CB medan nio platser kommer från valbara medlemsnationer. En ledamot inom styrelsen sitter på en mandatperiod om tre år med möjlighet till omval för en efterföljande treårsperiod. Nominering till kandidater sker genom nationalkommittén och för att vara valbar måste en nation vara fullvärdig medlem av IEC. Till årets val var fyra av de nio valbara platserna utlysta och bland de sex kandidatländerna, Australien, Italien, Indien, Kanada, Mexico och Österrike, där Australien kandiderade för en andra period, utföll valet på, Gianni Binacchi (Italien), Ralph Craven (Australien), Günter Idinger (Österrike) och Ed Tymofichuk (Kanada) vilkas mandatperiod är Från Kina, som ständig medlem, utsågs Jun Xie som medlem för en tid av Val till Standardization Management Board (SMB) Liknande sammansättningen av CB, finns inom SMB 15 nationer representerade varav sju är permanenta medlemmar av SMB. Förutom de inom CB permanenta medlemmarna återfinns även Italien som permanent medlem av SMB. Till årets val hörde att välja två representanter inom den valbara gruppen. Bland de tre kandidatländerna, Australien, Indien och Sverige, där Sverige kandiderade för en andra period, utföll valet på de två kandidaterna, Kim Leon Craig (Australien) och Svante Skeppstedt (Sverige) vilkas mandatperiod är Från Kina, som ständig medlem, utsågs Hong Dai som SMB-medlem Val till Conformity Assessment Board (CAB) Avvikande från de andra styrelsernas uppbyggnad är att det inom CAB inte finns några nationer som är permanenta medlemmar samt att antalet valbara platser är tolv stycken istället för femton som i de övriga styrelserna. Till årets val hörde att välja fyra representanter bland nio nominerade, Argentina, Brasilien, Kina, Indien, Malaysia, Mexico, Sverige, Sydkorea och England där Kina var uppe till omval för en andra mandatperiod. Valet utföll på följande representanter med en mandatperiod för , Weijun Liu (Kina), Thomas Korssell (Sverige), Soo Hyun Baek (Sydkorea) och Simon Barrowcliff (England). Talet från IECs president IECs president, Klaus Wucherer, Tyskland, inledde sitt tal med ett kort tack till den föregående generalsekreteraren, Aharon "Ronnie" Amit, som avträdde sitt ämbete den 30 september Klaus refererade därefter till den Masterplan som antogs 2011 med konceptet "Making IEC the home of Industry" med 17 stycken åtgärdpunkter för att förbättra och förnya IEC för att följa med i den förändring och den utveckling som äger rum och påverkar industrin runt om i världen. I samklang med Masterplan refererade han till det nationella engagemanget och vikten av deltagandet av

7 aktuellt Nr 4, experter och ledamöter från alla medlemsländer vilka utgör kärnan i hela IECs verksamhet. Han poängterade också att det kontinuerliga och långsiktiga deltagandet från industrin är nödvändigt för att upprätthålla en tekniskt arbetstung organisation. Som avslutning hälsade Klaus den nye generalsekreteraren, Frans Vreeswijk, välkommen och önskade honom all framgång. Aktivitetsrapport Vid varje General Meeting presenterar IECs generalsekreterare det gångna årets aktiviteter. Presentationen var uppdelad i fem huvudblock: ekonomi, globalt arbete, tekniskt arbete, certifieringsarbetet samt implementering av Masterplan Ekonomi relaterat till tekniskt arbete En sammanställning över de tekniska kommittéer som bäst säljer sina standarder toppas av IEC TC 20, Electric Cables, följt av IEC TC 104, Environmental conditions, classification and methods of test, och på tredje plats återfinns IEC SC 62A, Common aspects of electrical equipment used in medical practice. Som kuriosa kan nämnas att 98 % av alla standarder försålda genom IECs egen webshop är i digitalt format och endast 2 % beställs i pappersversion från huvudkontoret i Genève. Globalt arbete IECs globala arbete spänner över ett stort område, alltifrån arbetet med uppfyllande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal gällande Tekniska handelshinder (TBT) till deltagande i små lokala möten i mindre utvecklingsländer. Inom IECs "affiliate program" som är ett utvecklingsprogram för närmandet till icke-medlemsländer återfinns 82 länder varav cirka tio länder ingår i det utökade programmet "Affiliate Plus". Länder ingående i programmet har rätt att själv välja ut 200 standarder för nationell användning samt välja tio tekniska områden där de kan delta och följa det tekniska utvecklingsarbetet upp till CDV-nivå. Inom plus-programmet har Affiliate-möte Foto: NEK antalet standarder utökats från 200 till 400 med motprestationen att utvecklingslandet då har instiftat en elektroteknisk nationalkommitté. Sedan förra årsmötet har Bahamas anslutit sig till som ny affilierad medlem och fem länder, Afghanistan, Bangladesh, Kongo, Elfenbenskusten och Palestina, har tagit steget till det utökade "plus" programmet. Affiliate-programmet, som startade 2001, har som syfte att sprida och bokföra användandet av IECstandarder till länder som tidigare inte använt eller i mycket begränsad omfattning använt IEC-standarder. Programmet har varit mycket framgångsrikt och vid årsmötet aviserades att större insatser nu ska göras för att också sprida information och kunskap om IECs certifieringsverksamhet. Många affilierade länder har aviserat att kunskap och information om certifieringen behövs när användandet och uppfyllandet av standarder utökas instiftades av IEC ett "Young Professional"- program med syfte att knyta till sig yngre talanger från industrin med intresse för standardiseringen. På årsbasis nominerar respektive fullvärdig medlem två till tre deltagare. Typiskt har varit att cirka 30 länder nominerar ett 60-tal deltagare, Sverige har varje år deltagit med två deltagare. Programmet genomförs därefter under året med information och kunskapsutbyte. Alla deltagare inbjuds av IEC att under tre dagar delta vid årets General Meeting för att på plats få insyn i hur standardiseringen fungerar. Totalt har nu cirka 170 deltagare under tre år deltagit i programmet. Vid årsmötet diskuterades att vidareförädla och tillvarata dessa delegaters kompetens genom att utveckla någon form av uppföljningsverksamhet.

8 8 aktuellt Nr 4, 2012 Tekniskt arbete MSB och SMB IEC är indelad i två olika områden för det tekniska arbetet, standardiseringen och marknadsutveckligen. Market Strategy Board (MSB) Market Strategy Board (MSB) består av en styrelse där 15 av de största globala elektrotekniska företagen ingår vilka ska representeras av tekniskt ansvariga på toppnivå. Styrelsen planerar bevakning över nya möjliga tekniska områden och beslutar vilka publikationer, White papers, som ska tas fram. Dokumenten tas fram i samarbete mellan de olika företagen. Under 2012 har MSB tagit fram ett white paper om "Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrial Energy Storage". Tidigare har även white papers tagits fram inom områdena "Electrical Energy Storage" (2011) och "Copying with the Energy Challenge" (2010). Ett arbete som håller på att avslutas är "Microgrids for disaster, preparedness and recovery", där ett white paper är aviserat till första halvåret MSB har också tre pågående arbetsgrupper som arbetar inom områdena "System-level conformity assessment", "Positioning and promotion of Electrical Energy Efficiency concept" och "IEC outreach to Consortia". Arbetet syftar till att internt stärka IEC och dess intressenter genom att företagen i arbetsgrupperna diskuterar hur IEC bör möta och introducera nya och förändrade marknadskrav. Standardization Management Board (SMB) SMB ansvarar för arbetet inom IECs standardiseringsområde och har huvudansvaret för arbetet inom alla tekniska kommittéer. Under 2012 publicerades en ny version av ISO/IEC Directives Part 1 samt ISO/IEC Directives IEC supplement. Under året har SMB skärpt kraven på nationalkommittéer som innehar P-medlemskap. Vid P-medlemskap av en kommitté måste man som tidigare rösta på dokument men nu också visa att man deltar aktivt i arbetet genom att nationalkommittéen åtminstone anmält en expert i någon underliggande arbetsgrupp. Åke Danemar (t v) och Svante Skeppstedt Foto: NEK En nyhet under året är också att tekniska kommittéer och sub-kommittéer kan utse vice-ordföranden med explicita och tydligt beskrivna uppdrag inom kommittéens arbete. Vidare har under året införts möjligheten att för kommittéer välja tre eller fem månaders röstning på CDVdokument. Ett utökat tekniskt samarbete har inletts med ISO inom området för elfordon samtidigt som en strategigrupp inom området har skapats. IEC och ISO arbetar tillsammans med att inrätta en databas för alla nationella standarder fastställda av medlemsländer inom IEC och ISO. Databasen är tänkt att i framtiden underlätta för industrin då de söker vilka standarder som gäller i ett visst land. För att utveckla potentiella standardiseringsområden har SMB infört Strategy Groups (SG) för att utreda och bereda nya områden och tillämpningar inom IEC. Under året har två nya strategigrupper skapats, SG 5 Ambient assisted living och SG 6 Electrotechnology for mobility. De sex områden som täcks av olika SG är energieffektivisering, ultrahöga spänningar, smart grid, likströmsdistribution, hemsjukvård och elfordon. Strategigrupp 1 inom energieffektivisering har i det närmaste fullgjort de uppgifter som ålagts dem och det föreslås att denna grupp ska övergå till en Advisory Committee. Som rådgivande organ under SMB finns för olika områden Advisory Committees. De är fem till antal och täcker områdena säkerhet, telekommunikation, transmission & distribution, miljö samt EMC.

9 aktuellt Nr 4, På kommitténivå har två nya kommittéer tillkommit under året, IEC TC 119, Printed electronics samt IEC TC 120, Electrical energy storage. Under året har även tre kommittéer upphört, arbetet i TC 16 om märkning och identifiering har överförts till TC 3. TC 39, Electronic tubes, har upphört och de gällande standarderna inom området har överförts till TC 110, Electronic display devices. TC 93, Design automation, har upphört och deras gällande standarder har överförts till TC 91, Electronics assembly technology. Inom det för IEC/ISO gemensamma området IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) som ligger under den gemensamma kommittén JTC 1 har en ny sub-kommitté skapats, SC 39, Sustainability for and by IT. JTC 1 har även påbörjat arbetet med inrättandet av en Special Working Group (SWG) som ska ha en teknisk övervakning samt handha eventuella överlappningar mellan kommittéer inom JTC 1. En sammanställning över länders deltagande inom IECs tekniska arbete visar att Sverige hamnar på en åttonde plats med 476 registrerade enskilt aktiva personer. Åttondeplaceringen är lika som året innan men antalet aktiva har ökat med 36 stycken (8 % ökning) från året innan då 441 var registrerade. Sverige innehar sex ordförandeposter vilket ger en sjundeplacering i listan över flest antal ordföranden. Sverige innehar också sex sekretariat vilket också ger en hedrande sjundeplacering i listan över länder med flest sekretariat. Överlägsen ledare i både ligorna är Tyskland med närmare 40 stycken ordföranden och lika många sekretariat. I listan över ordföranden följer närmast efter Tyskland i rangordning USA, England, Frankrike, Italien, Japan, Sverige. I listan över sekretariat följer efter Tyskland också i rangordning Frankrike, USA, England, Japan, Italien och Sverige. Det kan således konstateras att Sverige har en mycket stor påverkanderoll inom den internationella standardiseringen. I listan över förslag till nya standarder kan dock Sverige inte stoltsera med att vara ett av de bättre länderna. Sverige hamnar på en delad tolfte plats med endast två förslag till nya standarder. Listan toppas av Japan med 22 framställda förslag tätt följt av Tyskland (21 förslag) varefter Sydkorea, USA, Kina, Frankrike följer i fallande ordning. Anmärkningsvärt är att England endast har presterat ett nytt förslag till ny standard och därmed hamnar efter Sverige. I statistiken över den årliga publiceringen av nya respektive revidering av äldre standarder är fördelningen 202 Foto: NEK

10 10 aktuellt Nr 4, 2012 stycken (52 %) nyproducerade och 188 stycken (48 %) reviderade publikationer. Från och med oktober 2011 till och med september 2012 har 451 publikationer fastställts, att jämföras med 438 under samma tidsperiod föregående år och 490 året dessförinnan. Till och med den 30 september 2012 fanns totalt giltiga publikationer i IECs bibliotek vilket ska jämföras med publikationer föregående år, dvs en nettoökning med 208 publikationer. Totalt återfinns 45 olika testlaboratorier för programmen. De stora användarna av programmen inom IECEx är industrin och myndigheter i olika länder som refererar till de olika programmen för uppfyllande av nationella krav. IECEx har totalt utfärdat ungefär certifikat. Det senaste årens tillväxt tangerar en 30 % uppgång av verksamheten. IECEx arbetar hårt för att få fram certifiering av kundspecifika produkter vilka produceras i några få enheter. Slutligen kan konstateras att den genomsnittliga tiden för framtagandet av de under året publicerade standarderna är dryga 37 månader. Conformity Assessment Board (CAB) CAB är styrelsen för IECs certifieringsområde. Under CAB finns IECs tre certifieringssystem, IECEE för elektriska produkter, IECEx för installation och produkter inom explosiva miljöer samt IECQ för elektriska komponenter. Ett första konstaterande under presentationen av aktivitetsrapporten är att varje system röner hög uppskattning av industrin samt att de program, insyningar och träningsprogram som hör till varje system sköts exemplariskt. Den finansiella ställningen inom varje system är också mycket god. För IECEE återfinns det välkända CB-Scheme (CBprogrammet) som har 53 deltagande länder med totalt 74 olika nationella certifieringsorgan registrerade. Programmet handhar över tillverkares testlaboratorier. Under det gångna året har nästan utfärdade certifikat nåtts och totalt har IECEE över utfärdade certifikat. IECEE arbetar inom flera nya områden, bl a har ett brett område för elektrisk energieffektivitet lanserats liksom en ny produktkategori (ELVH) skapats för elektriska fordon. Ett pågående arbete för att skapa ännu en ny produktkategori (INDAT) berör industriprocesser och industriautomation och är starkt relaterat till arbetet inom TC 65. Ett annat arbete inom IECEE utvärderar möjligheten till ett nytt program relaterat till smart grid-konceptet innehållande smarta hem, smarta industrier och smarta byggnader. IECEx representeras av 30 länder i sin styrande kommitté. Inom IECEx finns fyra olika program, Equipment scheme, Conformity mark licensing, Service facilities scheme och Personnel competence scheme. Under IEC TC-SE Secretaries Forum Henrik Lagerström, SEK (t v) och Svante Skeppstedt, SEK (mitten). Foto: NEK IECQ har 16 medlemsländer och 28 certifieringsorgan registrerade för sina program. Programmen inom IECQ innefattar komponentprocesser, distributionskedjor och skydd mot piratkomponenter samt förhindrande av begagnade komponenter i kritiska produkter, t ex inom flygplansindustrin. IECQ har totalt utfärdat cirka certifikat. Det framtida arbetet relaterar i många avseendet på ett ännu säkrare registrerings- och certifieringssystem för undvikande av piratkomponenter och begagnade komponenter. För IECs certifieringsområde ska, som tidigare nämnts, en större och bredare satsning göras inom affiliate-programmet med riktad information och andra kunskapshöjande åtgärder för att skapa en större spridning och förståelse och därmed få fler länder att använda sig av IECs certifieringssystem. Inom certifieringsområdet pågår för närvarande tre arbeten som uppmärksammas speciellt. Ett arbete inom CAB undersöker möjligheten att sätta upp ett nytt certifieringssystem för vindkraftverk, ett annat inom CAB undersöker möjligheten att skapa ett certifieringssystem för marina elproducerande enheter samt ett tredje pro-

11 aktuellt Nr 4, jekt, som handhas av IECEE, arbetar för att skapa ett globalt certifieringssystem inom området för elektriska motorer. Det framtida arbetet inom IECs certifieringsområde berör i stora delar implementeringen av berörda delar av IEC Masterplan T ex arbetar CAB för att införliva en mer systembaserad certifiering. Implementering av Masterplan 2011 I det inledande anförandet påvisades det ökade behovet av mer elektricitet inom så gott som alla marknadssektorer inklusive hem och fritidsområden. Masterplan 2011 har indelats i sex karaktärsområden som alla är väsentliga för IECs verksamhet och dess påverkan för IECs framtid. IECs marknad måste säkerställas genom nationellt deltagande samt att nya aktörer som myndigheter och politiker måste få större vetskap om standardiseringsarbete inom miljö och energieffektivisering. Större representation behövs från länder med nya ekonomier t ex BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Nya teknologiområden måste snabbt införlivas i standardiseringen samtidigt som förslag till nya projekt (NP) måste ökas. Ett systematiserat arbetssätt för breda teknologier t ex Smart Grid måste införas. Samarbetet med andra organisationer, konsortia och fora måste utökas för att få ett helhetsperspektiv på nya områden t ex smart grid. Målet är att utöka acceptansen och användandet av IEC-standarder samt att få fler medlemsländer inom IEC. Myndigheter och politiker måste få en större insyn om och inom IECs verksamhet då dessa sätter framtida förutsättningar inom fler områden, t ex miljöpåverkan och energieffektivisering. Experter och ledare inom standardiseringen behövs för att säkra framtida kompetens. Stabila finanser med en accepterad affärsmodell och tillfredställda medlemmar är en förutsättning för att bedriva en framgångsrik organisation. Handlingspunkter och tillvägagångsättet för implementering av IEC Masterplan 2011 håller på att utarbetas. Implementeringen beräknas ta fart på allvar under IT-utveckling Inom IEC är IT-strukturen den bärande länken för ett effektivt standardiseringsarbete där IT-investeringar och IT-strategier blir alltmer viktiga för ett framtida produktivt och kostnadseffektivt arbete. För att skynda framtiden till mötes ska IECs hemsida revideras för att nå ett mer ändamålsenligt och enklare användande vilket också ska tillämpas för Collaboration Tool. Det hjälp- och utvecklingsorgan som idag finns inom IEC heter Technical Information and Support Service (TISS) vilka nu har planer på framtagandet av ett globalt och allmänt kommentarsverktyg för standarder på CDV-nivå och fungerande för alla språk. Inkomna kommentarer ska sedan förmedlas till berörd nationalkommitté. Speciellt för de europeiska länderna håller ett verktyg på att utvecklas för gemensam röstning på standarder. Utveckling av en databas för register över nationellt fastställda standarder inom IECs medlemsländer pågår också. Ekonomiska ärenden Det ekonomiska bokslutet och revisorsberättelsen godkändes i rask takt tillsammans med skattmästarens redogörelse för det gångna årets goda ekonomiska utfall. Årets vinst, härrörande till största delen från den ökade försäljningen, om CHF (dryga 700 tkr) överfördes till fonden för framtida investeringar. Budgeten för 2013 presenterades med utgångspunkt från att IECs reserver inte har behov av ytterligare tillskott utan budgeten ska täcka det operativa arbetet som IEC utför tillika med de planlagda investeringarna för förbättrande åtgärder samt de extraordinära åtgärder som implementeringen av Masterplan 2011 kan medföra under Budgeten för 2013 planeras också utifrån en förhöjd återbetalning av försäljningsroyalty till nationalkommittéerna under åren samt en allmän förhöjd omkostnad för utökad personal. Med antagandet om något högre försäljningsintäkter och något förbättrad avkastning på investerat kapital har totala medlemsintäkten sänkts något från föregående år. Detta medför en sänkning av den svenska medlemsavgiften med CHF till CHF för år Dock ska påpekas att växlingskursen mot den Schweiziska francen avsevärt försämrats varför den totala sänkningen får ett sämre utfall i kronor räknat. Budgeten för 2013, med en total omslutning om tchf varav

12 12 aktuellt Nr 4, tchf i intäkter från medlemsavgifter, godkändes av Council. Kommande möten 2013, oktober New Delhi, Indien Beslutat 2014, november Tokyo, Japan Bekräftat 2015 Vitryssland Godkänt 2016 Tyskland Anmält 2017 Ryssland Anmält 2018 Sydkorea Anmält 2019 Kina Anmält 2020 Sverige Anmält 2021? 2022 USA Large-scale Storage Installations in Japan, Akio Nakamura (President of the KDH Foundation, TEPCO) Avslutningsvis hölls en paneldebatt med frågor och svar. Thomas Korssell SEK Öppna delen Den öppna delen av mötet samlades under titel "Renewable Energy and Future Grids" och genomfördes först med ett antal presentationer varefter presentatörerna formade en panel för debatt och diskussion med åhörarna. Presentationerna var, Smartgrid Challenges and Opportunities the Norwegian Perspective, Kjell Sand (NTNU/SINTEF and the Norwegian Smartgrid Centre). Future Challenges for the Transmission System Operators is Smart Grid the solution?, Jan Ove Gjerde (Senior Vice-President R&D, Statnett SF) Smart Grid the Industrial Perspective, Anders Holm Foosnæs (Smart Grid sales manager, Siemens) Korean Activities on Smart Grid and Energy Storage Systems, Jee-Sik Park (Smart Grid National Standards Coordinator, K ATS) Grid Integration of Large-scale Renewable Energies an introduction, Yinbiao Shu (Executive Vice- President, State Grid Corporation of China) Grid Integration of Large-scale Renewable Energies the Market Strategy Board White Paper, Adam Reed (Research Associate, Renewable and Sustainable Energy Institute, University of Colorado at Boulder and National Renewable Energy Laboratory, USA) Tore Trondvold, NEK Foto: NEK

13 aktuellt Nr 4, IEC SMB I början av oktober arrangerades årets IEC General Meeting. Det var det 76e årsmötet för IEC och denna gång var det den norska nationalkommittén NEK som stod som värd. Mötet, eller egentligen mötena, det var drygt hundra stycken med totalt över tusen deltagare under en två veckors period. Den 1 oktober träffades Standardisation Management Board, SMB, på Oslos kongresscenter. Det var SMBs 145e möte och nedan kommer en sammanfattning av de beslut som togs. MÖTET INLEDDE SOM vanligt med att fastställa godkännanden och kommentarer till de rapporter som de tekniska kommittéerna skickat till SMB sedan SMBs förra möte. IECs tekniska kommittéer, TC, är skyldiga att senast tre månader efter ett plenarmöte sända en rapport till SMB som beskriver verksamheten inom kommittéen och dess eventuella subkommittéer. Denna rapport innehåller även olika typer av önskemål om förändringar och stöd som de olika kommittéerna söker. Rapporterna hanteras löpande av SMBs medlemmar och endast om det är frågor av större allmänt intresse tas de upp på sammanträdena. Normalt godkänns alla dessa rapporter under en gemensam punkt. Vid detta tillfälle var det sex rapporter som godkändes. En med en påminnelse om att rapporten ska vara inskickad senast tre månader efter respektive plenarmöte. Därefter behandlades rapporter från SMBs strategiska grupper, SG, samt rådgivande kommittéer. Nedan ett sammandrag av viktigare punkter och beslut. ACTAD, Advisory Committee on Transmission and Distribution, samt SG 2, Ultra High Voltage Technologies, avtackades för sina rapporter till SMB och samtidigt ombads ordförande för ACTAD,

14 14 aktuellt Nr 4, 2012 Hisatoshi Ikeda samt sammankallande för SG 2, Boliang Sheng att tillsammans klarlägga sina roller samt kontaktpunkter med SG 3, Smart Grid. Mot bakgrund av IECs Masterplan skapades på förslag av Chairmann Advisory Group tre stycken ahg-grupper, alla med svenskt deltagande. Grupperna ska titta på vilken påverkan intressenterna har på IECs verksamhet, hur ett ökat samarbete mellan de tekniska kommittéerna kan åstadkommas samt hur nya tekniska områden tas med i organisationen. Mötet krävde att ahg 38, som utreder hur ACEA, Advisory Group on Environmental Aspects, ska bedriva sin verksamhet återkopplar före 20 december Det har under en längre tid från några håll ifrågasatts om inte verksamheten inom ACEA och TC 111 till för stor del överlappar varandra. SMB upplöste ahg 33 som kommit med förslag till hur IT-funktionerna ännu bättre skulle kunna serva IECs verksamhet. SMB stöder den nye generalsekreterarens presenterade genomgång av Central office IT-verksamhet. Han kommer med en uppföljande rapport till SMB-mötet i juni Denna kommer även att redogöra för användaråterkoppling samt önskemål från övriga intressenter. Electric energy storage. Den nya kommittéen ombads att till SMB svara på frågan om denna kommitté kan komma att betraktas som en systemkommitté enligt den nya inriktning för sådana som arbetas fram i ahg 35. SMB noterade att det inom ISO sätts upp en ny kommitté inom ljus och belysning och överenskom att föra vidare de nationalkommittékommentarer som inkommit till ledningarna för IEC TC 34, IEC TC 79 samt den nya kommittén, så att hänsyn tas till dessa när inriktningen för den nya kommittéen etableras. Frågan om begränsning av mandatperioderna för kommittéordföranden är av någon anledning mycket het. Efter det att SMB vid ett tidigare möte med mycket liten majoritet röstat ner ett liknade förslag har frågan återigen aktualiserats. SMB ordförande har drivit frågan i Council Board, CB, och lite tveksamt fått ett visst stöd. Nu skapades utan SMBs medverkan ett förslag till en grupp som ytterligare ska utreda/driva igenom detta. Nästa möte med SMB sker under februari i Genève. Svante Skeppstedt SEK SMB noterade det japanska förslaget till att inrätta en nya teknisk kommitté (IEC TC 120) inom området SEKs "SVENSKMIDDAG" För sjunde året i rad arrangerade SEK en gemensam middag för svenska deltagare som samlats under IEC General Meeting. SEK önskar tacka alla svenska ledamöter och experter med åtföljande som deltog och förnöjde den av SEK anordnade "svenskmiddagen" under IEC General Meeting 2012 i Oslo, Norge.

15 aktuellt Nr 4, reseberättelse IEC Young Professionals 2012 För tredje året i rad anordnades Young Professionals (YP) Workshop under IEC General Meeting i Oslo. Tanken är precis som tidigare år att ge yngre förmågor med lite eller ingen erfarenhet av standardiseringsarbete inom IEC en grundläggande förståelse för vad standardisering är och hur IEC som organisation fungerar. Årets svenska deltagare var Fredrik Carlsson, Vattenfall Research & Development och Martin Axelsson, Intertek Semko. DET HELA INLEDDES med mingel på söndagskvällen där alla fick möjligheter att träffa de övriga deltagarna och höra vad de sysslade med till vardags. Workshopen inleddes på måndagen med en genomgång av de kommande tre dagarnas aktiviteter samt en introduktion till hur Young Professionals uppkom och målsättningen med programmet både för oss som deltagare och för IEC som organisation. Efter att ha lyssnat på föredragen "The joys of developing standards" och "What to expect at a technical meeting" fick gruppen tillfälle att bombardera en grupp utvalda Technical Officers med frågor om verksamhet och framtidsplaner. Efter lunch bevittnade vi under ett par timmar det pågående SMB-mötet (Standardization Management Board). Det är svårt att ta till sig detaljerna på ett möte när man kommer in mitt i men det var klart givande att få en inblick i hur diskussionerna och beslutsfattandet går till på de högre nivåerna inom IEC. Dagen avslutades med diskussioner i mindre grupper på ämnena "Vad kan IEC göra för att identifiera nya tekniker och marknader?" och "Utarbeta en plan för hur du som YP, kan förbättra kännedomen om IEC på din arbetsplats". På kvällen så fick vi delta i "IEC General Meeting Opening

16 16 aktuellt Nr 4, 2012 Ceremony", där även Norges kung deltog, för att sedan bege oss till stadshuset för en mingelmiddag. Tisdagen inleddes med att vi spriddes ut på ett antal tekniska kommittémöten för att ge oss en känsla för hur dessa kan gestalta sig. Detta var en av de mer givande händelserna då det är lätt att man tror att alla kommittéer fungerar som ens egen när det egentligen är en enorm spridning. Chansen för att hamna på ett möte med en kommitté man inte är medlem av är ju ganska liten i framtiden. Innan lunch hann vi även med att bevittna CAB-mötet (Conformity Assessment Board). Eftermiddagen ägnades sedan åt att fortsätta gruppdiskussionerna på gårdagens ämnen samt "Hur kan IEC säkerställa att NCs har tillräcklig representation av alla intressenter?" och "Utarbeta en plan för hur du som YP, kan stödja NC att uppnå lämplig representation och deltagande av alla intressenter". Dagen avslutades sedan med gemensam middag för alla YP. Thomas Korssell och Svante Skeppstedt. Därefter fick vi välja en av fyra seminarier som handlade om utveckling av standarder, mötesförberedelser, IT-verktyg och överensstämmelser. En interaktiv session följde därpå med fyra stationer som man deltog i efter eget tycke under valfri tid och bidrog med idéer kring de olika ämnena. Workshopen var därmed slut och avslutades med en fotografering av deltagarna. Slutsatsen som alla drog är att initiativet med YP är mycket bra och givande och ger en god helhetsbild över standardiseringsarbetet. Fredrik Carlsson Vattenfall Research & Development Martin Axelsson Intertek Semko Onsdagens program inleddes redan vid frukosten där vi fick möjlighet att träffa och prata med representanter för våra respektive nationalkommittéer, dvs i vårt fall Nya medlemmar i IEC Vid IECs årsmöte i oktober 2012 hälsades Moldavien välkommen som ny associerad medlem av IEC. En associerad medlem av IEC har samma rättigheter till deltagande i den tekniska verksamheten som en fullvärdig medlem men har begränsad rösträtt på arbetsdokument och har dessutom inga rättigheter att delta i managementarbetet i IEC. Bahamas välkomnades vid årsmötet som ny affilierad medlem i IEC. En affilierad medlem i IEC har rättighet att använda fria kopior av 200 olika IEC-standarder för bruk inom landet, samt välja tio olika IEC-kommittéer att följa arbetet inom och kommentera arbetsdokument till CDV-nivå. En affilierad medlem har ingen rösträtt.

17 aktuellt Nr 4, Uppdelad säkerhetsstandard Foto: NEK IEC SC 23J, Switches for appliances, möttes den 27 september 2012 i Oslo, Norge. Mötet skedde veckan innan Norge stod värd för IEC General Meeting. Från den 24 till 26 september hölls arbetsgruppsmöten. Den 24 september firade den Norska Elektrotekniska Standardiseringskommittén (NEK) på dagen sitt 100 års jubileum. Alla de ledamöter som var närvarande från olika IEC-kommittéer och arbetsgrupper, cirka stycken, var inbjudna att på eftermiddagen fira 100-årsdagen med tårta och kaffe. VID IEC SC 23J PLENARMÖTE diskuterades främst det fortsatta arbetet med att dela upp säkerhetsstandarden IEC i tre delar. Arbetet påbörjades i slutet av 2010 och hade till mötet framskridit till att tre olika dokument fanns redo för att skickas ut till nationalkommittéerna för påseende. Vid mötet beslutades att alla tre delarna en slutlig gång skulle granskas och att alla referenser ännu en gång skulle gås igenom. Målsättningen var därefter att de tre delarna, IEC , Allmän del för switchar, IEC , Mekaniska switchar, och IEC Elektroniska switchar skulle skickas ut som CD-dokument för påseende till nationalkommittéerna i början av De nya standarderna är beräknade att bli publicerade i slutet av Samtidigt som IEC dokumentet börjar sin fastställelseprocess börjar även i början av 2013 revideringen av IEC som handlar om allmänna specifikationer för elektromekaniska switchar. Arbetet inom IEC bedrivs främst av Japan och Tyskland med stöd från USA och England. Arbetet beräknas vara klart i slutet av Vid mötet diskuterades det utbyte som skett med IEC TC 61 gällande höjning av krypavstånden för switchar i fuktiga miljöer. Ärendet har diskuterats under flera års tid men inom SC 23J har de önskade tekniska underlagen som motiverar en förändring uteblivet varför SC 23J varit tveksam att förändra den generella klassningen av switchar inom SC 23J. Resultatet har blivit att IEC TC 61 istället har höjt fuktklassen för produkter som placeras i eller innehåller switchar i fuktiga miljöer vilket medför att switchar tillverkade för dessa produkter då måste möta ställda produktkrav vilket är ett rimligt tillvägagångsätt. Ärendet anses därmed från båda parter vara löst. Samarbetet med IEC TC 116 för handhållna verktyg i syfte att skapa en produktstandard för switchar passande TC 116 fortgår och har nått ett färdigt förslag. Problemet som på senare tid diskuterats är hur en certifiering av en produkt ska tillgå då två standarder villkorar varandra för att certifiering av produkten ska godkännas. Efter diskussioner med IECs huvudkontor inom både standardiserings- och certifieringsområdet har frågan nu lösts, varför förslaget till en del 2 till IEC också kommer att skickas ut för påseende till nationalkommittéerna under Nästa SC 23J plenarmöte är planerat att ske tillsammans med övriga TC/SC 23-kommittéer vid IEC General Meeting 2014 i Tokyo, Japan. Thomas Korssell Ordförande IEC SC 23J

18 18 aktuellt Nr 4, 2012 Arbete med Vattenkvalitetsstandard Klart IEC SC 59D, Home laundry appliances, är en mycket aktiv grupp som hanterar prestanda för tvättmaskiner och torktumlare. Från Sverige hade vi under SC 59Dmötet fyra deltagare som också deltog i de flesta av arbetsgrupperna som också hade möten under veckan. IEC SC 59D HAR TAGIT fram, och hanterar, sju olika standarder. Under mötet gick vi igenom rapporterna från de olika arbetsgrupperna och underhållsgrupperna. Tidigare i år fick vi klart första upplagan av standarden för kombinerad tvätt/tork, IEC 62512, vilket gör att vi har framme standarder för alla produkter som SC 59D hanterar. Torktumlargruppen rapporterade att de också har fått klart den fjärde upplagan av standarden IEC 61121, där de två stora förändringarna är förbättrad matchning med tvättmaskinerna och förbättrad reproducerbarhet. För tvättmaskiner arbetas det vidare med nästa upplaga av tvättmaskinsstandarden, ett svårare område än man kan tro, då tvättmaskiner baseras på olika metoder för olika områden på jorden. Det finns mycket att jobba på, och det kommer ta flera år innan den sjätte upplagan kan publiceras. MT 15 har arbetat på fjärde upplagan av IEC Det är en standard för vattenkvalitet, och användbar inte bara för tvättmaskiner, utan för alla hushållsapparater som använder vatten. Den kan säkert vara användbar för andra applikationer också, så den kan man använda om man behöver en vattenstandard. MT 15 har nu gjort klart sitt uppdrag, och kommer vara vilande tills ett behov att förbättra/komplettera standarden uppkommer. En annan arbetsgrupp som fortsätter sitt arbete är gruppen för att minimera osäkerheten i standarderna. Där använder man RRT ("Round Robin Tests") där man skickar runt maskiner till olika labb, för att verifiera olika parametrar i standarderna. Bl a har man en tvätttork-rrt på gång i Kina, en vertikalaxel-tvättmaskin- RRT på gång i USA, och en torktumlar-rrt på gång inom EU. I arbetsgruppen som hanterar referensmaskinen till tvättar, byttes ordförande från Sten-Håkan Almström till Lars Örnholmer, båda Electrolux. Ytterligare en annan grupp är "Globala applikationer" som försöker hantera nya tvättekniker och andra fenomen, t ex hygienen i tvätt och tvättmaskiner och tvätthantering. En annan grupp med växande intresse hanterar sköljprestandan. Det finns för närvarande en IECstandard och tre olika regionala standarder, CHEARI (Kina), AHAM (USA) och PBIS (Australien/Nya Zeeland). Ingen av metoderna är särskilt bra (dålig reproducerbarhet) och arbete sker i USA och EU för att bestämma den bästa standarden och utveckla den. Patrik Ivarsson Ordförande SEK TK 59 Två nya flytande tvättmedel har också tagits fram, ett vanligt medel för de marknader som ofta använder flytande medel, som t ex USA och Kina. Det andra medlet är ett specialtvättmedel. Det används då man vill testa tvättmaskinens förmåga att tvätta ull.

19 aktuellt Nr 4, Förslag till Micro-gridarbete 2012 års Plenarmöte för IEC TC 8, Systems aspects for electrical energy supply, hölls den 3 oktober 2012 i Oslo under IECs 76e General Meeting. Mötet samlade 39 deltagare (inklusive gäster) där Sverige representerades av Abhay Kumar. Mötet leddes av Richard Schomberg, ordförande och Nicola Cammalleri som ny Assistant Secretary. Protokollet från föregående möte godkändes utan ändringar. Tim Rotti från IEC Central Office informerade om nya utgåvor av direktiv, del 1 (Ed 9) och del 2 (Ed 6) och uppmärksammade administrativa cirkulär AC17/2012 och AC21/2012. Sammankallande för WG 1 "terminologi" presenterade det pågående arbetet med International Electrotechnical Vocabulary IEC , Generation, transmission and distribution of electricity - Operation, och informerade om att tidigare 604 blir nu 614. Dokumentet är nu klart och har överlämnats till ansvariga IEC TC 1 för omröstning. Sammankallande för WG 2 "HV systems and transmission aspects" presenterade hur arbetet framskrider samt informerade om att på grund av eftersläpning med hanteringen av DTR, Draft Technical Report, för IEC TR A white paper - Power system reliability in a deregulated electricity market, hos sekreteraren för TC 8 har denna ännu inte cirkulerat även om DTR var klar redan förra året på Melbournemötet. WG 2 har också förberett tre troliga NWIP inom området som kommer att ytterligare bearbetas före inlämnandet. Sammankallande för WG 3 "MV-LV systems and distribution aspects" informerade om att han har fått ett nytt uppdrag och därför inte kan slutföra "IEC 62719, Ed 1.0, Guidelines on dispersed generation Impact of renewable energy sources on grid planning and operation". Istället för att leta efter en ny sammankallande,

20 20 aktuellt Nr 4, 2012 informerades mötet att han i samråd med ordförande för TC 8 beslutat om att dokumentet, som det är idag, kommer att skickas som indata till Smart Grid Road Map som är under beredning i SG 3. En ny PWI på Micro Grid har tagits emot från Kinas nationalkommittée avseende "Guide for planning & design and technical requirements for operation and control". DC-grids anses vara viktiga för framtiden och kommer senare att läggas till. Sammankallande för PT 2 informerade om hur arbetet med IEC 62749, Ed 1.0, Power quality of energy supply characteristics of power quality of electricity supplied by public networks, går. Det kan noteras att ordvalet i titeln är korrekt och inte som den beskrivs i protokollet från föregående möte. Således behövs inte den modifiering som föreslogs vid förra mötet. Sammankallande föreslog också att ändra dokumentets status till "Internationell Standard", IS, men det avslogs och dokumentet kommer att fortsätta vara "Technical Specification", TS, vilket tidigare beslutats. Ed 1.0, Use case approach part 2 Definition of use case template, actor list and requirement list for energy systems, har godkänts och en ny WG kommer snart att inrättas. Det överenskomms om att inrätta en liaison med IEC TC 115. Det har upptäckts ett flertal felaktigheter i det "Work program" som dokumenteras i den databas som Central Office upprättar. Dessa felaktigheter måste korrigeras. Det beslöts att sekreteraren säkerställer detta. Som exempel angavs att AGH3 som upplöstes för tre år sedan fortfarande är kvar och att WG 2 saknas. Tidpunkt för nästa möte är inte känt. Det konfirmerades dock att det inte blir vid General Meeting i New Delhi nästa år. Ingen inbjudan från någon nationalkommitté har för tillfället erhållits. Abhay Kumar Ledamot SEK TK 8 Sammankallande för AHG 4 "Smart Grids Requirements" informerade om att "PNW , Ny IEC General Secretary IEC har från och med den 1 oktober 2012 fått en ny generalsekreterare (vd), Frans Vreeswijk, Nederländerna. Han kommer närmast från arbetet som standardiseringschef hos Philips....och för den som undrar så är han faktiskt släkt på långt håll med vår avlidne men folkkäre trubadur, Cornelis Vreeswijk. Den avgående generalsekreteraren, Aharon "Ronnie" Amit, kommer under 2103 att kvarstå som speciell rådgivare till IECs president. Informationen återfinns i sin helhet som dokument AC/31/2012 och kan erhållas via IECs hemsida eller genom att kontakta SEK kansli,

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 Skyddsutjämning i byggnader SEK Handbok 413 Utgåva 4 SEK DIGITALA HANDBÖCKER Nu finns ett urval av SEK Handböcker även

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 SEK HANDBOK 447 Generatoraggregat Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat SEK Handbok 447

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 BILAGA 1 1 (7) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 2014-10-28 Sid 5 rev 1/3-15 (ARt) Dnr 15EV773 Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 Elsäkerhetsverkets deltagande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 18. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 18. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet 5 December 2011 ÅRGÅNG 18 Innehåll: Produktanpassning och utveckling 3 IEC GM 2011 i siffror 4 IEC Council meeting 2011 5 SMB 11 CAB 13 Young

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter TNC, van der Nootska palatset, Stockholm, 25 maj 2010 Magnus Olofsson Agenda 1. Kort om Elsäkerhetsverket 2. Terminologi inom standardiseringen

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-01-29 1 1 (1+15) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet

SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet FOI, Flygteknik - FFA, Vindenergi Dokumentnamn/Document SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet Datum/Date Utgåva/Issue Sida/Page Reg nr/reg no. 3:e

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl. 13.00-18.00. Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ:

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ: STADGAR för Samfundet, Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 1 Namn 1:1 Samfundets namn är: Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 2 Ändamål 2:1 Ändamålet med samfundet är: Att stärka den

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (9) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA

Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA Mille Örnmark Sveriges representant i EUSA Sveriges representant i standardarbetet Expert i de olika tekniska kommittéerna Ordförande

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 Sammanträde: 2014-04-15 Plats: Svevia, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer