BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 7-8 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Energin i valrörelsen Energifrågor spelar ingen avgörande roll i årets valrörelse, som när detta skrivs dominerats av regeringsfrågan och osäkerhet om vilken regeringsbildning som är möjlig i ett läge med oklara majoriteter i riksdagen. Supermiljöbilspremie och laddstolpar! Bygg nya kärnkraftverk! Men en del energiutspel har gjorts. Alliansen satsar på laddningsstolpar för elfordon och supermiljöbilspremier. Socialdemokraterna vill satsa på en miljömålsmiljard och biodrivmedel från den svenska skogen. Miljöpartiet vill energieffektivisera miljonprogrammet, bygga järnvägar och höja koldioxidskatter. Direkta kopplingar till bioenergi, Sveriges största energikälla, är ovanliga i valmanifesten. Allianspartierna håller samman och lägger gemensamma förslag, men de enskilda partierna gör en del egna markeringar. De rödgröna partierna går fram var för sig, men måste i en eventuell regeringsförhandling efter valet komma överens om ett gemensamt program. Vi går här igenom de energiförslag partierna lägger i sina valmanifest och i de utspel vi hittills (fram till 27 augusti) kunnat notera. När detta skrivs saknas det fortfarande slutliga valmanifest både från Alliansen och Socialdemokraterna. Vi utgår därför från andra utspel och dokument. FORTS. s.2 4 Snabbjärnvägar mellan storstäderna! 100% förnybart! Miljövårdsmiljard och drivmedel från skogen! Energi- och miljömål på EU-nivå! Miljöpremie för lastbilar! Stäng gamla reaktorer, energi-rot Nej till vindkraft, ny kärnkraft! Svebio söker dig som vill bli ansvarig för BioDriv! Läs mer på SID 4. Inga hållbarhetskriterier från EU före 2020 EU-kommissionen publicerade den 28 juli ett Staff Working Document som var en lägesrapport om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och biogas för el- och värmeproduktion. Innehållsförteckning Energin i valrörelsen 1 Inga hållbarhetskriterier från EU före Skatt på biodiesel remiss i somras 5 Kortsiktsprognos visar stort elöverskott 6 Profu-rapport om scenarier för bioenergi 6 Marknaderna 6 Försäljningen av bensin fortsatt ned 6 Allt pekar på stor elexport även i år 7 Dämpade oljepriser men fortfarande höga 7 Remissyttranden 8 Biodrivmedel beskattningen av biodiesel, FAME och HVO 8 Pressmeddelanden 9 Debattartiklar 10 Bioenergi i pressen 10 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Holländargatan 17, Stockholm Tel , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. Alliansens gemensamma förslag Från Alliansen har man dels lagt ett gemensamt program för långsiktiga investeringar i infrastruktur och bostäder, kallat Sverigebygget, dels ett förslag om miljöfordon och drivmedel. Utspelet om Sverigebygget gjordes 2 juli och innehåller bland annat en stor satsning på snabbjärnvägar Stockholm Malmö och Stockholm Göteborg, med tåg som ska gå 320 km/tim. För utbyggnad av järnvägen i norra Sverige (läs: Norrbottniabanan) vill man tillsätta en förhandlingsperson som ska pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner. I dokumentet skrivs också en hel del om fortsatta satsningar på utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen, Göteborgregionen och Skåne. Utspelet om miljöfordon gjordes i Sundsvall 25 augusti med ett dokument med rubriken Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige. De konkreta förslagen är: Ett bonus/malussystem som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället. Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda. Systemet ska utredas och träda i kraft tidigast 1 januari Finansieringen ska ske med en höjd fordonsskatt på ineffektiva fordon som drivs med fossila bränslen. Fler elbilar genom nya laddstolpar i hela landet. Förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie. Laddhybrider får som nu en bonus på kr, medan rena elbilar får en höjd bonus på kr ( kr). Bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO). Motsvarande möjlighet till full skattebefrielse ska ges även till nya, avancerade biodrivmedel på bensinsidan. Svebio kommentar: Alliansen avvisar alla tankar på att höja bensinskatten, och kritiserar miljöpartiet för att de vill höja skatten. Det innebär en onödig låsning i styrmedelspolitiken. Eftersom bilarna blir allt effektivare minskar skatten per körd kilometer och statens inkomster minskar kraftigt. Man borde också hålla öppet för att justera priserna, så att biodrivmedel kan konkurrera på marknaden, t ex om oljepriset skulle sjunka. Miljöbilspolitiken gynnar ensidigt elfordon, och den linjen förstärks. Det är bra att man tar bort beskattningen av HVO-biodiesel, men man ger inget besked om Alliansens förslag om en höjning av energiskatten på rapsdiesel med 2,11 kr per liter. Inget sägs heller om etanolmarknaden eller om stimulanser för produktionen av avancerade biodrivmedel. Järnvägs- och kollektivtrafiksatsningen har en mycket stark slagsida till förmån för storstäderna. De enskilda allianspartierna Moderaterna Vi har inte hittat några separata energipolitiska utspel eller program från moderaterna. Partiet ställer lojalt upp på Alliansen gemensamma linje och hänvisar till Alliansens energiuppgörelse 2009, liksom till de gemensamma målen, t ex ett klimatneutralt Sverige Folkpartiet Folkpartiets valmanifest, som har rubriken Rösta för skolan (!), har ett kapitel med rubriken Klimathotet är på allvar, som innehåller få konkreta förslag. På en punkt är partiet tydligt: Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska byggas i Sverige. Vindkraften vill partiet koncentrera till redan exploaterade områden, och man vill satsa på klimatsmarta transporter, där man nämner höghastighetståg, kollektivtrafik, elbilar och cyklar, men inte biodrivmedel. Bioenergi finns inte alls med i manifestet. Kristdemokraterna I valmanifestet Frihet och gemenskap finns ett avsnitt med rubriken Ansvar för miljö och klimat. Punkten minska utsläppen av växthusgaser innehåller enbart den svenska regeringens position om EU:s klimat- och energimål Under punkten stoppa övergödningen av Östersjön finns ett krav om förbjuda oljeborrning i Östersjön. Centerpartiet I Centerpartiets valmanifest Sverige behöver närodlad politik är Resultat för miljön ett av tre huvuddelar av programmet, med underrubriken Tillväxt ska gå hand i hand med minskade klimatutsläpp, mindre gifter i vardagen och mer förnybar energi. Partiet vill ha ett mål på 70 procent förnybar energi senast 2030, genom att fasa ut de fossila bränslena, ställa om till en hållbar transportsektor och fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen. När det gäller omställningen av transportsektorn vill man ersätta de fossila bränslena med förnybar el och biodrivmedel. De konkreta förslagen är: Bonus/malussystem för att främja försäljningen av miljövänliga bilar, och förlängd supermiljöbilspremie (punkten antagen av Allliansen gemensamt, men med ändringen att bestraffningen av bilar med stor klimatpåverkan gäller hela bilparken, inte bara nya bilar). Utbyggd infrastruktur för elbilar (accepterad av hela Alliansen). Införa en miljöpremie för klimatsmarta bussar och lastbilar (finns inte med i Alliansens gemensamma utspel). Öka inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel och se till att de högblandade förnybara drivmedlen fortsätter vara skattebefriade vid pumpen, samt säkerställa goda och långsiktiga villkor for producenterna (inte accepterad av hela Alliansen, strider dessutom mot förslaget från regeringen att lägga skatt på biodiesel). Förlänga och höja ambitionerna i elcertifikatsystemet i samband med kontrollstationen 2015, samt slopa avgiften för att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet. Sänkt skatt på egenproducerad förnybar el, som solceller och småskalig vindkraft. En punkt tar också upp det internationella klimatarbetet inför klimatmötet i Paris Svebio kommentar: Allianspartierna har mycket olika profil i energi- och klimatfrågorna, trots de uppgörelser som gjorts mellan partierna. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna saknar nästan helt egna förslag, och inget av partierna lyfter fram bioenergin eller biodrivmedel. Folkpartiet driver en egen profilerad linje för ny kärnkraft. Centerpartiet har ett långt avsnitt om klimat och energi och en rad konkreta förslag. En del av dessa har man fått genomslag för i Alliansens gemensamma utspel, särskilt det som gäller elfordon, men när det gäller konventionella biodrivmedel finns dels få förslag, dels tycks det vara svårt att få med de andra allianspartierna. Löftet om att högblandade förnybara drivmedel ska vara skattebefriade vid pumpen går inte ihop med förslaget om att lägga skatt på biodiesel. Centerpartiet är också det enda parti som kommenterar frågan om vad som ska hända med elcertifikatsystemet. FORTS 4 2

3 FORTS FRÅN SID 2. Socialdemokraterna Det ledande oppositionspartiet har när detta skrivs inte lagt sitt slutgiltiga valmanifest. Men det finns en valplattform som heter Val 2014 En bättre framtid. För alla. Där är fokus på jobb, skola/ kunskap, och välfärd. Under rubriken En ambitiös jobbpolitik. För alla. finns ett kort avsnitt om klimatinvesteringar: Klimatförändringarna, krisen för den biologiska mångfalden och ekosystemen är ödesfrågor. De kräver samordnade politiska åtgärder globalt och nationella investeringar här och nu. Vi måste investera i förnybar energi, energibesparande teknik, fossilfria bränslen, kollektivtrafik, säkra kemikalier och ekologisk omställning. Under valrörelsen har Socialdemokraterna gjort ett par utspel för att konkretisera den här inriktningen. Regeringen anklagas för att ha misslyckats med att nå våra 16 miljömål, och Socialdemokraterna vill anslå en Miljömålsmiljard under mandatperioden, 250 miljoner kronor per år. Lokala aktörer (kommuner, landsting och andra lokala aktörer) ska kunna söka stöd för lokala projekt som bidrar till att Sverige når miljömålen. Stöd kräver motfinansiering på 50 procent. Tre miljömål ska prioriteras: klimat, gifter och havsmiljö. Den 26 augusti gjorde Stefan Löfven ett utspel om en miljardsatsning på det gröna guldet som ger fler jobb. Den ska ge mer jobb i skogsindustrin och skogsbruk, minskade utsläpp av koldioxid och minskat oljeberoende. De här styrmedlen ska användas: Miljardsatsning till samverkansprogram för klimatinnovationer. Man skriver om strategiska samverkansprogram för samverkan mellan privata och offentliga aktörer (stat, näringsliv och akademi). I en dialog där också de fackliga organisationerna ska vara med vill man möta centrala framtidsutmaningar. Totalt anslås 2 miljarder och en av dessa miljarder ska handla om klimatinnovationer, där en betydande del ska gå till bioenergiinnovationer. Lokala investeringar i fordonsbränsle. Här skriver man: Ett av miljömålsmiljardens viktigaste områden är att samfinansiera nya lokala projekt för till exempel biogas och andra generationens biodrivmedel. Stimulans för det gröna guldet. Vi vill öka andelen biodrivmedel i dagens diesel och bensin. Detta kan ske genom olika typer av system (certifikat eller kvotplikt) på liknande sätt som för förnybar el. Det viktigaste är att vi har långsiktiga spelregler för produktion av biodrivmedel i Sverige. Svebio kommentar: Det är positivt att Socialdemokraterna tar upp frågan om hur vi ska kunna använda våra skogsresurser och utveckla vår skogsindustri i ett klimatperspektiv. Men man måste fråga sig om de styrmedel och resurser som föreslås är tillräckliga och trovärdiga. Miljömålsmiljarden är en ny variant av Lip och Klimp, som Göran Persson använde för att bygga sitt gröna folkhem. Men en miljard på fyra år, som ska delas av 290 kommuner, 21 landsting och regioner och andra lokala aktörer, och nu dessutom räcka till att bygga anläggningar för biogas och andra generationens biodrivmedel förslår inte. Här måste Socialdemokraterna mobilisera större resurser för att få fart på utvecklingen av nya biodrivmedel. Miljöpartiet Miljöpartiet har det tjockaste valmanifestet. Det känns mer som ett partiprogram. Rubriken är Dags för en varmare politik. Som första punkt i vad Miljöpartiet vill göra i en ny regering skriver man: Minska de svenska klimatutsläppen till hållbara nivåer och ta ansvar för det som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. Nästa punkt är att göra stora investeringar för ett hållbart Sverige. De konkreta förslagen för klimat och miljö omfattar 10 punkter, varav fem handlar om klimat och energi: Införa ett klimatpolitiskt ramverk. Påbörja arbetet för att 100 procent av all elproduktion och uppvärmning i Sverige ska komma från förnybara energikällor år Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt under mandatperioden. Flera gamla kärnkraftsreaktorer ska stängas. Energianvändningen ska effektiviseras och förnybara energikällor ska byggas ut. Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården. Göra det enklare att resa klimatsmart. Kollektivtrafikens andel av transporterna ska fördubblas. Förbättringar och utbyggnad av järnvägsnätet, och prioritering av cykling och cykelvägar. Bryta Sveriges oljeberoende. ska människor kunna leva där bilen behövs, även efter oljesamhället, måste vi satsa på förnybara bränslen och el som drivmedel. Dessa ska vara billigare än bensin och vi har som mål att bilar och lastbilar ska vara fossilbränslefria år Investeringar i produktion av biodrivmedel, biogasmackar och infrastruktur för eldrivna fordon ska stödjas. Miljöpartiet stödjer också ett bonus/malussystem för nya bilar. Under rubriken Nya jobb skriver miljöpartiet om att klimatinvesteringar (förnybar energi, nya klimatsmarta stadsdelar, snabba tåg) ska ge nya jobb. Under rubriken Stad och land finns ett förslag om att rusta upp och klimatanpassa miljonprogrammets bostäder. Investeringen kan inte bekostas genom stora hyreshöjningar, därför arbetar vi bland annat för ett utvidgat ROT-avdrag. Svebio kommentar: Det är viktigt att granska Miljöpartiets konkreta krav, eftersom de kan bli politisk verklighet efter en regeringsförhandling, om vi får ett majoritetsskifte. Stora satsningar på att bygga om miljonprogrammet och göra investeringar i järnvägsnätet verkar vara de högst prioriterade punkterna. Kollektivtrafik och cykling är skötebarn för Miljöpartiet. Förslagen om hur man ska ställa om vägtrafiken (bilarna och lastbilarna) är vagare. Man kan undra hur Miljöpartiet ser på biodrivmedel från energigrödor när man läser meningen: Klimatförändringarna ställer krav på att bra jordbruksmark används för matproduktion. Vänsterpartiet Valplattformen antogs redan i våras och är ett ideologiskt dokument med åtskilliga konkreta förslag. Partiet vill bygga ett ekologsikt samhälle, genom långsiktiga investeringar i energiomställning, nya klimatsmarta bostäder och miljövänliga transporter. Under rubriken ekologiskt hållbar samhällsutveckling skriver Vänsterpartiet om pålitlig tågtrafik och förbättrad kollektivtrafik, bättre mat, hållbara näringar, en ny minerallag och giftfri vardag. Ett stycke handlar om klimatpolitik. Där skrivs bland annat: Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla politikområden och FORTS 4 3

4 FORTS FRÅN SID 3. ser till att vi når våra ambitiösa mål. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar med hundra procent förnybar energi. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas. Man vill också ha en strategi för att minska den totala konsumtionen av kött. Vänsterpartiet vill också ha ett utökat stöd för produktion av biogas från gödsel i hela landet och särskilt stöd för tankställen med biogas och el. Under avsnittet om bostäder finns förslag om ett upprustningsprogram av miljonprogrammets bostäder. Vi vill genom ett särskilt stöd skapa förutsättningar för att bostäder årligen ska rustas upp och renoveras energieffektivt. Svebio kommentar: Vänsterpartiets klimat- och miljöpolitik liknar Miljöpartiets. Bägge vill ha en klimatpolitisk planering, Miljöpartiet skriver om klimatpolitiskt ramverk och Vänsterpartiet om en klimatbudget som omfattar alla politikområden. Det handlar om planekonomi. Båda partierna skriver i sina valplattformar mycket lite om ekonomiska styrmedel, även om man i debatten tagit upp frågor som höjd koldioxidskatt. Till förkärleken för planekonomi hör också upprustningen av miljonprogrammet som ska genomföras planmässigt. Bägge partierna lägger konkreta förslag om att avveckla kärnkraft under mandatperioden. Ett krav som kan bli en del av en eventuell kommande regeringsförhandling. Sverigedemokraterna Partiets valmanifest har ett kort avsnitt med rubriken En realistisk och hållbar miljö- och energipolitik, med en inledande formulering om att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem. Man vill ha ett Sverige fritt från oljeberoende med en stabil elförsörjning. Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt storskalig utbyggnad av kraftigt subventionerad och ineffektiv vindkraft som har en negativ inverkan på natur och kulturmiljöer. Partiet vill ha en bred energiöverenskommelse innehållande forskning och förnyad satsning på kärnkraft, slopad effektskatt och fortsatta steg mot att göra vårt land oberoende av olja. I den budgetkalkyl som åtföljer valmanifestet har man på intäktssidan en post avskaffade etanolsubventioner som skulle ge 1400 miljoner kronor varje år fram till Man säger också nej till höjd fordonsskatt och vill ha höjt belopp för reseavdrag. I en debattartikel i Göteborgs-Posten tar Sverigedemokraternas energitalesman Josef Fransson starkt avstånd från stöd till andra generationens biodrivmedel. Svebio kommentar: Klimatfrågan tycks helt ha gått Sverigedemokraterna förbi, och partiet vill gärna fånga upp lokalt vindkraftsmotstånd. Man vill avskaffa Sveriges oljeberoende, men vill samtidigt avskaffa skattebefrielse för biodrivmedel (fast man skriver etanol ) och föreslår flera åtgärder som stimulerar bilanvändningen. Det går inte ihop. Partiet är tillsammans med folkpartiet de mest kärnkraftsvänliga. Bioenergi nämns inte alls, trots att Sverigedemokraterna skriver mycket om hur man vill satsa på landsbygden. Inga hållbarhetskriterier från EU före 2020 EU-kommissionen publicerade den 28 juli ett Staff Working Document som var en lägesrapport om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och biogas för el- och värmeproduktion. Huvudbudskapet i dokumentet var att det inte blir något konkret förslag om kriterier från kommissionen före Det bekräftar de signaler som gavs av representanter för kommissionen vid AEBIOM:s konferens i maj i Bryssel. Det här är det senaste kapitlet i en lång följetong, som pågått ända sedan EU antog Förnybartdirektivet I direktivet finns preciserade hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, men inget motsvarande regelverk för fasta bränslen och biogas. I artikel 17, punkt 9, sägs att kommissionen ska återkomma med en rapport och eventuellt förslag om kriterier även för fasta bränslen och biogas. Kommissionen lade en första rapport i februari 2010, men föreslog inga bindande kriterier. Däremot gav man en rekommendation till medlemsländerna om att följa de kriterier som finns för flytande bränslen, om man på egen hand valde att introducera hållbarhetskriterier. Några länder har gjort det, t ex Storbritannien, Belgien och Italien. Förra hösten 2013 läckte ett utkast till ett förslag från kommissionen, och vi utgick från att kommissionen skulle komma att lägga fram förslaget. Det var detaljerat och gav utrymme för att anknyta till nationell lagstiftning för skogsbruket. Under våren 2014 kom så signaler om att kommissionen tvekar och nu kom alltså en bekräftelse på att det inte blir något förslag. Frågan är känslig för kommissionen. Det finns stor oenighet mellan olika direktorat. Det papper som lades fram 28 juli är inte ett förslag eller ens en formell kommunikation till Rådet och Parlamentet, utan ett arbetsdokument från Kommissionen, som de andra instanserna inte behöver behandla. Det publicerades utan att man lade ut något pressmeddelande till sammans med en rapport från JRC (Joint Research Center) om beräkningar av växthusgasutsläpp för olika försörjningskedjor för biobränslen. Det dokumentet har inte heller någon rättslig verkan eftersom det inte är kopplat till något direktiv. Arbetspappret från kommissionen är en bred genomgång främst av de fasta biobränslenas roll i EU:s energipolitik. Man noterar att fasta biobränslen och biogas är den dominerande andelen av förnybar energi i EU och att de spelar en nyckelroll för att nå 2020-målen. Pappret handlar om hur man ska öka effektiviteten i utnyttjandet av bioenergi och hur man ska kunna mobilisera biomassa på ett hållbart sätt. Man har också ett långt stycke om kolbalansfrågor kopplat till JRC:s underlag. Varför avstår man då från att nu lägga ett förslag? FORTS 4 4

5 FORTS FRÅN SID 4. Resonemanget går så här i det sammanfattande kapitlet: Trots att importen av biomassa till EU tredubblas mellan 2010 och 2020 kommer ändå råvaran i huvudsak att komma från EUländerna Bara ett litet antal medlemsländer har infört egna regleringar av hållbarhet, och de som antagits liknar varandra. Risken för handelshinder genom olika regelverk i olika medlemsstater är liten, och kan hanteras genom de verktyg och tekniska standarder som redan finns i EU. Man hänvisar i texten till TSD-direktivet, ett direktiv som säger att medlemsländerna måste notifiera kommissionen om tekniska standarder. Det kan också tillämpas på nationella hållbarhetskriterier. Man noterar också att den överväldigande delen av användning av fasta biobränslen (biomassa) i EU idag ger mycket stora reduktioner av utsläppen av växthusgaser, men man vill ändå ha fortsatt analyser. Kommissionen lovar att återkomma med rapporter och följa utvecklingen (monitoring), och säger att man för tiden efter 2020 behöver en utvecklad bioenergipolicy. Svebio kommentar: Kommissionen har fått kalla fötter när det gäller hållbarhetskriterier för fasta bränslen. Eftersom man tydligt markerar att det inte behövs några kriterier före 2020 skapar det andrum på marknaden och minskar risken för ny onödig byråkrati på kort sikt. Man kan spekulera i varför Kommissionen nu gör helt om. Här är några tänkbara förklaringar: Det finns en intern motsättning i kommissionen mellan de som producera bioenergi (DG Agri, DG Energi) och de som vill sätta gränser och i grunden är skeptiska till bioenergi (DG Miljö, DG Klimat). Det finns ett motstånd mot att införa separata regelverk för skogsråvara som ska gå till energi och skogsråvara som ska bli sågtimmer och massaved. Kommissionen har insett att skogsbruket måste hanteras i ett sammanhang och avvakta fullföljandet av processen kring det som kallas Forest Europe. Man vill inte ha ett handelsbråk med USA kring hållbarhetskriterier för pellets. USA har andra regelverk kring hållbart skogsbruk och markanvändning och ett stelbent europeiskt regelverk kan vara svårt att tillämpa. Det har funnits ett starkt motstånd från vissa skogsländer, främst Sverige, Finland och Österrike. Skatt på biodiesel remiss i somras Finansdepartementet presenterade i början av sommaren ett förslag om att beskatta FAME, dvs i praktiken rapsdiesel, och att ta bort begränsningarna i skattefrihet för HVO, alltså hydrerad biodiesel, drop-in-diesel som kan blandas i diesel i högre andelar än FAME. När beskattningen lades om senast införde man en gräns för skattefrihet för HVO vid 15 procents inblandning. Den gränsen vill man nu ta bort och HVO blir helt skattebefriad. Alliansen har i valrörelsen uttalat sig för att man kommer att genomföra det här förslaget, som också fått en positiv behandling i remissbehandlingen (se Svebios remiss sidan??). Enligt Energimyndighetens rapport Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 hade råvarubasen för HVO-diesel på den svenska marknaden 2013 följande sammansättning: Avfall från slakteri m 3 51 % Råtallolja m 3 26 % Palmolja m 3 19 % Animaliskt fett m 3 4 % Totalt använde vi kubikmeter HVO förra året. 26 procent av råvaran kom från Sverige, 18 procent från Nederländerna, 13 procent från Tyskland, 13 procent från Indonesien, 6 procent från Malaysia, 5 procent från Frankrike och 5 procent från Finland. FAME, eller RME som bränslet heter när det rör sig om rapsdiesel, har hittills varit helt och hållet skattebefriad när det gäller högblandat eller rent biobränsle (B100), men haft en energiskatt på 28 öre/liter i låginblandning (motsvarar 3,1 öre/kwh). Skattebefrielsen anses strida på EU:s statsstödsregler, som säger att man inte får ge överkompensation när man ger subventioner till drivmedel. Grundat på en rapport från Energimyndigheten om överkom- pensation har Finansdepartementet kommit fram till att man bör lägga skatt på högblandad FAME och höja skatten på lågblandad FAME. Höjningarna gäller inte koldioxidskattedelen, men innebär att man tar ut 92 procent av ordinarie energiskatt både på högblandad och lågblandad FAME. Idag har man en reduktion av energiskatten med 100 respektive 84 procent. Nu blir alltså reduktionen bara 8 procent. Skattepåslaget blir för högblandad FAME (B100) hela 2,11 kr vid pump, när man också räknar in momseffekten. Energimyndigheten hade räknat ut att överkompensationen var 88 öre/liter för lågblandad FAME och 1,29 kr/liter för högblandad FAME. Departementet har inte nöjt sig med att lägga på de här beloppen utan också tagit till en viss säkerhetsmarginal. Förslaget har fått kraftig kritik i remissbehandlingen och Alliansens partier har i valrörelsen inte gett något besked i frågan. Svebio har skrivit debattartiklar och gjord pressmeddelande om frågan. Många av remissinstanserna pekar på brister i underlaget. Bland annat har man inte tagit hänsyn till att man på RME betalar en koldioxidskatt för den fossila metanol som ingår i produkten. Man har inte heller tagit hänsyn till de fördyringar som uppstår genom att bygga ut distributionsnät mm. FAME-användningen i Sverige 2013 var m3. Den FAME som rapporterades till Energimyndigheten var uteslutande gjord på rapsolja. 75 procent av rapsen var odlad i Europa, med Danmark, Litauen, Polen, Ukraina och Tyskland som viktigaste leverantörer. Men enskilt största leverantörsland var Australien med 22 procent av rapsen. Svensk raps stod bara för 5 procent Svebio kommentar: Se Svebios remissyttrande (sid 8) och pressmeddelande (sid 9) samt den debattarikel som publicerats i ATL (sid 10) och på www. svebio.se. 5

6 Kortsiktsprognos visar stort elöverskott Energimyndighetens Kortsiktsprognos 15 augusti visar att vi kommer att få ett elöverskott (elexport) på 17 TWh i år, 20 TWh nästa år och 24 TWh 2016, med utgångspunkt från normal produktion i vattenkraft och kärnkraft. Vindkraften ökar från 11,8 TWh i år till 15,2 TWh Elproduktionen från kraftvärme och mottryck ligger i stort sett stilla, trots de omfattande investeringar som nu görs i nya anläggningar. Användningen av biobränslen, avfall och torv (som energimyndigheten nu särskiljer i olika rader i statistiken) ökar från 140 TWh i år, 145 TWh nästa år och 147 TWh Hög andel förnybart i transportsektorn (mellanrubrik) Andelen förnybar energi i transportsektorn uppgick 2013 till 15 procent, med det beräkningssätt som finns i EU:s förnybartdirektiv, dvs med dubbelräkning för avfallsbaserade drivmedel. Under prognosåren fram till 2016 kommer den andelen att öka till 19,8 procent, dvs till nästan det dubbla gentemot EU-målet, fyra år före målåret 2020! Om man tar bort dubbelräkningen blir det 14,4 procent. Energimyndigheten har då utgått från de styrmedel som gällde när prognosen gjordes, och då hade regeringen dragit tillbaka sitt förslag om kvotplikt, en reform som Energimyndighe- ten tidigare räknade med skulle minska användningen nästa år. Däremot har inte Energimyndigheten räknat med höjd skatt på biodiesel, ett förslag som inte tagits av regering och riksdag. Man har inte heller räknat med att HVO kommer att skattebefrias över 15 procents inblandning, ett förslag som inte heller genomförts, men som sannolikt kommer att genomföras. Den höga prognosen visar att utvecklingen går mycket snabbt på marknaden om man enbart arbetar med skattebefrielse för biodrivmedel. Fossila bränslen i industrisektorn (mellanrubrik) På ett område känns prognosen mindre trovärdig. Det gäller användningen av fossila bränslen i industrin, där man räknar med en användning av olja och gasol på 11,1 TWh i år, 10,8 TWh nästa år och 10,7 TWh 2016, dvs en mycket liten minskning, trots att koldioxidskatten höjs kraftigt i industrin utanför den handlande sektorn vid årsskiftet. Energimyndigheten nämner inte ens skattehöjningen i rapporten. Profu-rapport om scenarier för bioenergi Konsultföretaget Profu har tagit fram en rapport för Svebio om hur mycket biobränslen vi kan använda i det svenska energisystemet 2030, med stöd från Göteborg Energi, LRF, Lantmännen och Sveaskog. Rapporten kan laddas ner från Svebios hemsida. Rapporten går igenom de olika samhällssektorerna och analyserar vilka möjligheter det finns att öka användningen av biobränslen. De största potentialerna finns inom transportsektorn och elproduktionen. I transportsektorn handlar det om tillverkning och användning av biodrivmedel. I elsektorn finns en rad olika möjligheter. En är utbyggd kraftvärme på det befintliga värmeunderlaget, en annan är att köra anläggningarna längre tid under året, även i kondensdrift, en tredje är ny teknik för högre elutbyte, exempelvis genom förgasning. Profu har även studerat möjligheterna att öka användningen i industrin. Sammanfattningsvis räknar Profu med att det är möjligt att öka användningen av bioenergi från dagens cirka 135 TWh till 218 TWh 2030, alltså en ökning med 83 TWh. Av detta är 18 TWh bränsle för kondenskraft. Slutsatserna i utredningen har diskuterats vid seminarier i Almedalen och vid ett frukostmöte på Svebio 27 augusti. Marknaderna Försäljningen av bensin fortsatt ned Försäljningen av bensin och E85 fortsatte att minska även under juli månad. Försäljningen av diesel slutade på ungefär samma nivå som juli månad föregående år. Allt enligt preliminära siffror från SPBI. Försäljningen av bensin i juli 2014 uppgick till ca m3, en minskning med ca m 3 eller ca 4 %, gentemot samma månad föregående år. Ackumulerat omfattande bensinförsäljningen ca m 3, en minskning med ca m 3 eller ca 4 %. Juli månads dieselförsäljning uppgick till ca m3, vilket är i ungefärlig nivå med förra årets julimånad som uppgick till m 3. Ackumulerad dieselförsäljning uppgick till ca m 3, en uppgång med ca 2 %. Försäljningen av E85 sjönk även under juli månad med ca m 3 eller ca 12 % och uppgick till ca m 3. Ackumulerat uppgick försäljningen av E85 till ca och sjönk med ca 7 % i jämförelse med den perioden förra året. Ulf Svahn, vd SPBI, säger Försäljningen av E85 och bensin fortsätter den nedåtgående trenden som vi sett ett tag även om takten avtagit något. Försäljningen av eldningsolja uppgick i juli till ca m 3, en minskning med ca 22 % gentemot samma månad förra året. Ackumulerad försäljning var till och med juli ca m 3, en minskning med ca 25 %. Allt enligt preliminära siffror från SPBI. 6

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oljeprisnedgången ändrar spelplanen Oljepriset har under hösten sjunkit från 110 dollar, som var ett medelpris under

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever Klimatförhandlingarna i Durban avslutades på övertid söndag

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex Klimatriksdagen2014 De 35 motioner vi ska rösta om Blädderex UTSKOTT: ENERGI MOTION 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Besök SERO på internet: www.sero.se. I DETTA NUMMER bl.a: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008

Besök SERO på internet: www.sero.se. I DETTA NUMMER bl.a: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008 I DETTA NUMMER bl.a: Ledare: Kan man lita på miljömärkt el? sid 2 Vad får den som köper SERO-el? sid 4 Småskalig vattenkraft i strykklass sid

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik NUMMER DELAD [ ] Flerpartimotion En rödgrön klimat- och energipolitik Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer