Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun"

Transkript

1 Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun?

2 Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet Utmaningen Projektledare Ola Granholm Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Inledning/Bakgrund I omvärldsanalysen kartläggs skeenden och trender globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Förvaltningen analyserar sen hur dessa trender påverkar Vansbro kommun och dess kommunala verksamheter på kort och lång sikt. Syftet med analysen är att införa ett förhållningssätt där man fortlöpande analyserar hur olika faktorer påverkar kommunen. Detta för att fånga upp hot, möjligheter och goda exempel i omvärlden. Vi kan påverka vår egen utveckling. Vi får ännu bättre möjligheter att göra det, att göra rätt saker/aktiviteter, om vi har koll på omvärlden och vad andra gör. När vi sätter oss själva och vår verksamhet i relation till omvärlden får vi också lättare att prioritera. Analysen talar inte om exakt vart vi ska gå, men den ger oss ett perspektiv på vår egen verksamhet och ger oss bättre förutsättningar att utvecklas positivt. Den ger oss också ett tillfälle att föra en diskussion, utifrån en gemensam plattform. I varje stycke framgår (mer eller mindre uttalat) vad respektive faktor betyder för just Vansbro kommun. I slutet av dokumentet, före sammanfattningen, finns lite statistik som visar vilken utveckling vi har haft i Vansbro kommun jämfört med andra kommuner. Med detta dokument som grund har alla verksamheter i förvaltningen gjort en analys av hur deras verksamhet påverkas av de redovisade trenderna/skeendena och det har sedan förts en diskussion i utskotten om analysen och inspelen från förvaltningen. Detta blir sedan en grund för budgetprocess, fortsatt verksamhetsplanering, utvecklingsplanering och strategisk planering. Nationella och globala trender Förändrade krav och förutsättningar för välfärden (Ökande andel äldre och sjunkande antal barn och ungdomar) Denna trend gäller fullt ut i alla delar av landet utanför storstäderna. De mindre kommunerna har en stigande medelålder och en ökande nettoutflyttning av personer i fertil ålder. Detta förstärks av att en allt mindre andel av de unga människor som flyttar ut, återvänder senare i livet (idag återvänder 25% av de som flyttar ut, jämfört med 50% för trettio år sen). Medelåldern i Vansbro kommun har mellan 1998 och 2013 stigit med 1,8 år. Vi ser att en minskande andel ungdomar söker till det lokala gymnasiet. Trenden beror bland annat på förändrade värderingar och en ökande specialisering på arbets-marknaden. Vansbro kan, om inget oförutsett inträffar, se fram emot en stigande andel äldre människor. Man kan fundera på vilka behov av anpassningar i framtida samhällservice detta leder till? Något som också påverkar är medborgarnas ökade förväntningar på den service som kommunen levererar. Åldersfördelning Vansbro kommun Andel av befolkningen >65 år

3 Sid 3(7) Generationsskifte- rekrytering Vilka vill ha de kommunala jobben i framtiden när rekordgenerationen går i pension? Finns det en risk för att unga människor väljer andra jobb i framtiden? För tidigare generationer har det varit viktigt med status, lön och befordran, medan dagens unga ser det som viktigare att de kan få ett meningsfullt och kreativt jobb. Hur intresserar vi unga för kommunala jobb och hur kan vi underlätta för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in på den? Det här är en mycket aktuell fråga för Vansbro kommun. Vi är här också lite extra utsatta på grund av vårt geografiska läge med långa pendlingsavstånd till andra större orter. Ökad brist på chefer Många kommunala chefer går i pension samtidigt och det finns värderingsförändringar hos yngre människor som gör att de inte är lika intresserade av att bli chefer som tidigare generationer. Hur påverkar det vårt sätt att utforma framtidens organisation och chefstjänsterna i den? Urbanisering och nationella/globala omflyttningar Vi har en kraftig urbanisering. Den beror i första hand inte på att befolkningen i allmänhet flyttar från mindre orter till större, utan främst på att invandringen är störst till storstadsområden, att storstäderna har fler kvinnor i barnafödande åldrar och att ungdomar flyttar till universitetsorter (och i allt lägre utsträckning flyttar tillbaka). Men just unga människors förändrade värderingar, där de ofta föredrar en livsstil som är mer urban, lockar dem från mindre- till större orter. Gärna nära naturen, men helst också nära till nöjen och många andra människor/ungdomar. Där har små orter en konkurrensnackdel. Vi ser en generell ökning av omflyttningar mellan länder. Förutom problematiken kring allt fler klimat- och krigsflyktingar, så ökar även antalet planerade flyttrörelser. Den amerikanske forskaren Richard Florida skrev för några år sen en bok som heter The flight of the creative class, som beskrev den trenden. I vår del av världen handlar detta främst om inflyttning av medelklass från Tyskland och Nederländerna, s k livsstilsflyttare. Det mesta tyder på att den trenden fortsätter, även i Vansbro. Mycket tyder också på att svensk arbetskraft (främst ungdomar) fortsätter flytta/arbetspendla från Sverige till Norge på grund av arbetslöshet och bättre arbetsvillkor. Både Sverige och Norge försöker underlätta den rörelsen genom att förenkla för de som rör sig mellan länderna. Den här flyttrörelsen är påtaglig i Vansbro och påverkar möjligheten för offentliga- och privata företag att fylla på med kompetens som behövs för att klara framtida välfärd och produktion. Minskad bilism Antal körda mil per bil minskar i genomsnitt. Detta gäller även i inlandskommuner, men uppvägs till viss del av att vi åker allt längre sträckor till arbete (och på landsbygden sker detta inte så mycket via kollektivtrafik). Något som ökar är också att människor i ökad utsträckning går, använder cykel, elcykel eller moped för att förflytta sig. Bra för folkhälsan. Hur kan vi underlätta det? Vansbro kommun har ett stort flöde av fjäll-

4 Sid 4(7) turister, men även det förändras. Till exempel genom att fler väljer att åka kollektivt till fjällen?, väljer andra resvägar och genom att betydligt bränslesnålare bilar gör att tankningsstoppen blir färre (fast det kanske vänder igen, om inte räckvidden för det ökande antalet elbilar ökar dramatiskt). Ny vägsträckning Hulån-Vansbro efter E 16 med planerad byggstart kan påverka både genomfartstrafiken och pendlingsmöjligheter i positiv riktning? Vård och omsorg- ökat teknikstöd och ökat kvarboende De tekniska möjligheterna ökar inom sjukvård samt kommunal vård och omsorg. Diagnoser på distans, hemtjänst- och äldreboenderobotar, mm. Priset sjunker för tekniska hjälpmedel, medan priset på offentliga tjänster stiger. Allt fler äldre vill bo kvar hemma och allt mer avancerad vård sker i hemmet. Yngre äldre får en allt bättre hälsa och livslängden ökar. Ständigt uppkopplade medborgare Som medborgare vänjer vi oss nu snabbt vid att ständigt ha direkt tillgång till information och service. Detta ökar kraven även på kommunens information- och service på nätet, att kunna ansöka om tillstånd och söka svaren på olika frågor när man själv har tid och inte bara under kontorstid. Invånarna blir alltmer mer pålästa, krävande och medvetna om sina rättigheter. Belastning eller möjlighet? Har vi en kommunikations- och informationspolicy som är anpassad till detta? Kan vi kanske dra nytta av medborgare med stora kunskaper- eller till och med spetskunskaper, inom ämnen där vi själva behöver kunskap? Tjänster dyrare o varor billigare Offentligt finansierade tjänster blir allt dyrare, medan varor blir allt billigare. Kan vi ersätta-, rationalisera bort eller handla upp vissa tjänster för att kunna behålla- eller utöka tjänster som ökar invånarnas nöjdhet och kommunens attraktivitet? Eller samverka med andra kommuner? Vi har en ökande internethandel. För konsumenterna är det positivt att via några knapptryckningar få tillgång till hela världens utbud till ett lågt pris. I Vansbro finns ett mycket framgångsrikt näthandelsföretag vilket har lett till ett stort antal nya arbetstillfällen och lägre ungdomsarbetslöshet. Men internethandel innebär också nackdelar i form av att butiker på mindre orter läggs ner på grund av att de inte klarar av att konkurrera prismässigt. Trenden är en fortsatt nerläggning av butiker i mindre orter, till följd av internethandel och köpcentrum i större orter. Identitetsdriven ekonomi Vi bygger mer och mer upp våra personliga varumärken och de handlar inte bara- (utan snarare mindre och mindre) om statusprylar. Man kan säga att det har blivit mer jag och mindre vi. Ett tecken bland många på det är föreningars ökande svårigheter att hitta styrelsemedlemmar och minskad benägenhet att engagera sig politiskt. Kan vi hitta sätt att hjälpa våra invånare att stärka sina personliga varumärken som sammanfaller med kommunens behov av-/önskan om ökad delaktighet, medborgardialog, utvecklingsaktiviteter eller ideellt arbete? Kan vi skapa ett intresse för lokal politik? Människor med ett visst personligt varumärke söker sig till platser med ett varumärke som passar- eller förstärker deras eget. Vilket varumärke har Vansbro kommun? Vilka grupper av invånare har varumärken som matchar Vansbros och kan stärkas av att de bor- och/eller verkar här? Hur gör vi det lätt för invånare som är stolta över att bo här att visa upp det? Vilka är våra positiva egenskaper? Kan vi med enkla medel stärka dem?

5 Sid 5(7) Minskad lokal rådighet Den lokala rådigheten minskar. Orsaker till det är att allt fler beslut fattas inom EU, att den statliga styrningen ökar (skola, äldreomsorg, arbetsmiljö), att medias genomslagskraft har ökats och medborgares ökade valfrihet i skola och vård. En negativ vinkling i media av händelser/beslut kan skapa reaktioner som indirekt tvingar oss att välja en annan väg än vi hade tänkt. Men en drivande, motiverad och kreativ kommunal organisation med en tydlig vision har faktiskt större möjlighet att positivt påverka sin egen lokala rådighet. Bara döda fiskar flyter med strömmen. Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget? Företagen på orten behöver arbetskraft och om det blir allt svårare för dem att rekrytera rätt medarbetare kanske de i framtiden vill vara med och påverka utvecklingen? Alternativet för dem kan vara att stanna i växten, köpa in kompetens utifrån eller flytta från orten. Folkhälsa Vi lever allt längre och yngre äldre blir allt friskare. Samtidigt ökar välfärdssjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, övervikt och diabetes. Nationellt mår allt fler unga allt sämre, till exempel med övervikt och psykisk ohälsa. Folkhälsan i Vansbro är inte så bra. Vi har låga medelinkomster och låg utbildningsnivå, vilket är vanliga indikatorer på mindre bra folkhälsa. Vi ser fler överviktiga unga människor, konsumtionen av lugnande och smärtstillande läkemedel är hög och vi har en relativt hög dödlighet i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Det beror på ett antal olika samverkande saker, till exempel är både medelinkomsten och utbildningsnivån i Vansbro kommun låg och det är vanliga indikatorer på högt ohälsotal. Övrigt FN:s klimatpanel har slagit fast att vi går mot en uppvärmning av jorden. De stora effekterna av det kommer lite längre fram i tiden. Vi har dock alla ett ansvar för att leva så klimatsmart som möjligt och även i det offentliga så långt som möjligt ta tillvara de chanser som finns till att välja klimatsmarta lösningar. Även om effekterna mestadels ligger långt fram så är det genom att göra saker nu som vi kan lindra- eller undvika dem. Statistik över Vansbros utveckling Befolkning, sysselsättning och pendling Befolkningsutveckling Vansbro kommun (2013 minskade befolkningen med 49 invånare) Befolkningen i Vansbro kommun fortsätter att minska, senast med -49 invånare (0,7%). Trenden har varit stabil de senast tio åren och minskningen har i genomsnitt legat på samma nivå som minskningen det senaste året. Vansbro har en något högre andel unga (0-17 år) än jämförbara kommuner, men också en högre andel äldre (65- år). Om inget oförutsett inträffar så kan vi räkna med en fortsatt befolkningsminskning. Enstaka år kan resultera i plussiffror, men trendmässigt så är det troligast att minskningen fortsätter.

6 Sid 6(7) Sysselsättningen har en liknande trend, men sjunker betydligt långsammare. Arbetslösheten bland vuxna har sjunkit med 1,3% det senaste året, men är fortfarande relativt hög (den totala arbetslösheten är 7,3%). Arbetslösheten för unga har sjunkit ännu mer det senaste året (-3,3%) och ligger på en för länet och riket acceptabel nivå (12,8%). Förklaringen till den positiva utvecklingen av ungdomsarbetslösheten kan vara Lykos expansion, utpendling till Norge och utflyttning. En positiv avvikelse i Vansbro kommun jämfört med andra kommuner är att företagens omsättning stiger. Inpendlingen till kommunen (de som åker hit för att jobba) har minskat kraftigt under en längre tid i takt med minskande sysselsättning. Inpendlingen minskar fortfarande, men nu i en något lägre takt än tidigare, -0,7%/år. Utpendlingen (de som åker till en annan kommun för att jobba) ökar med drygt 1% per år. Övrig statistik Småhuspriser är en bra värdemätare på kommunens attraktivitet. De ligger i Vansbro fortfarande på en mycket låg nivå, men en positiv omständighet är att priserna har stigit betydligt snabbare i Vansbro jämfört både med riket och jämförbara kommuner. Resultaten för elever i skolan kan variera kraftigt från år till år och de bör därför studeras över en lite längre period. Andelen godkända elever i årskurs 9 har de senaste fem åren legat på en genomsnittlig nivå, men med en uppåtgående trend. Andelen som klarat gymnasiet på fyra år, de senaste fem åren, ligger däremot klart under rikets genomsnitt och trenden där är negativ. Vansbro är regionalt och nationellt känt för sitt starka UF-företagande. Företagsklimatet har utvecklats mycket positivt och Vansbro kommun har klättrat från en bottenplacering till en plats bland de 100 bästa. Det finns också en framtidstro i näringslivet. Flera företag med starka entreprenörer har kraftig tillväxt och anställer. Inom industri har Vansbro kommun en särställning, dels genom att man har en ovanligt stor andel av arbetstillfällena där och dels genom att många av kommunens industriföretag har haft en positiv utveckling. Man har där även en mycket god samverkan med skolan. Inom tillväxtbranschen turism är man dock svagare och handeln har haft en mycket svag utveckling.

7 Sid 7(7) Sammanfattning De globala trenderna påverkar på kort sikt inte Vansbro så mycket, men vi bör fundera på hur vi kan öka Vansbros dragningskraft som en attraktiv plats för att bo-, jobba- och starta företag. Vi har många kvaliteter som livsstilsflyttare kan komma att leta efter i allt större utsträckning, men då måste vi paketera erbjudandet bättre och tydligare visa upp våra positiva kvaliteter. För klimathot och klimatflyktingar så är det (alltför?) lätt att säga att det ligger så långt fram att vi inte behöver fundera på det. Fast det är ju lätt att man fortsätter tycka det ända fram tills att det blir en realitet...? Urbaniseringen och större orters ökade dragningskraft på ungdomar är däremot redan nu en högst påtaglig trend, som har en del negativa effekter för Vansbro kommun Vi kan se fram emot en fortsatt ökande andel äldre och en minskande-, eller fortsatt låg andel unga. Vi har en utmaning i att attrahera- och rekrytera arbetskraft, såväl till stora personalgrupper som pedagoger och vårdpersonal som till specialist- och chefstjänster. Vi måste anpassa oss till befolkningens snabbt ökande efterfrågan på digitala tjänster och digital information. En viktig fråga för att vara attraktiv som arbetsgivare och bostadsort. I vilka delar avviker Vansbro kommun positivt jämfört med andra kommuner (till exempel företagsklimat, Ung Företagsamhet, by- och boendemiljöer nära älven, exponering mot fjälltrafiken, Vansbrosimningen och andra evenemang)? Kan vi förstärka och använda det på ett mer offensivt sätt? Hur profilerar vi oss?? Samverkan är en stor möjlighet. Hur kan vi genom samverkan med andra kommuner och aktörer minska kostnader, undvika försämringar, förbättra service och öka attraktiviteten? Måste kommunal samverkan alltid ske med den kommun som ligger närmast? Vilka har lyckats och hur gjorde de? Vad kan man göra? Kan man göra något? Nästan alla de problem vi ställs inför finns i ett stort antal andra kommuner. Ofta har någon annan tänkt längre än vi själva har gjort i en enskild fråga och vi kan imitera- eller anpassa (sällan bra att bara kopiera). Ibland har vi själva har tänkt långt och kanske kan söka offentlig finansiering för att gå vidare med idén. Det leder till att vi, innan vi sätter igång ett stort internt arbete, bör undersöka om vi kan få draghjälp, tips, lösningar från någon annan. Vi kan också ibland skaffa oss extra finansiering genom att utnyttja de program för innovation och utveckling som finns på regional och nationell nivå. Men för det krävs att vi har en omvärldsbevakning även på det här området. Var kan vi hitta information om vad andra har gjort som vi kan dra nytta av? Hur skaffar vi oss information om var man kan hitta/söka extra stöd för olika typer av utvecklingsprocesser? Hur kan vi hjälpa andra aktörer i kommunen att söka medel och stöd för sin (vår) utveckling? Vansbros situation kan ju tyckas vara lite dyster, med minskande befolkning, svag sysselsättningsutveckling och ökande utpendling. Det är dock inte en naturlag att alla trender fortsätter på samma sätt som tidigare. Det är också så att dagens trender är en effekt av nationella, regionala och lokala beslut, trender och händelser de senaste årtiondena och att utvecklingen framåt bestäms av vad vi beslutar, startar, driver och påverkas av nu. Vansbro kommun har kvaliteter som många andra mindre kommuner i inlandet drömmer om. Vi kan förbättra det som inte fungerar så bra idag men vi måste troligen, om vi vill vända negativa trender, också satsa på det som är friskt, starkt och ger attraktionskraft! Det finns statliga och regionala medel att söka för att utveckla verksamheten, men även det kräver tid och utrymme för aktivt och strategiskt arbete/resurser med att söka/driva projekt. Samtidigt är det så att Vansbro har knappare ekonomiska resurser än många andra kommuner och om man vill skapa utrymme för mer offensiva satsningar inom skola, vård, service och tillväxt så måste man våga bryta mönster, göra tuffa prioriteringar, hitta okonventionella lösningar och öka samverkan med andra. Utvecklingen pekar nu åt fel håll och om vi vill skapa trygghet, framtidstro och välfärd för kommande generationer så måste vi kanske ändra beteenden och tankesätt. Eller på ett medvetet sätt anpassa verksamheten för en förväntad fortsatt befolkningsminskning Ola Granholm, Vansbro 17 april 2014

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning För materialet svarar: Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg, Avdelningen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ragunda kommun står inför stora

Ragunda kommun står inför stora INNEHÅLL 2 Inledning 3 Vision & mål 4 Analys av förutsättningar 5 Ekonomisk situatuion 6 Fördelning av resurser 7 Befolkningsutveckling 8 Vända trenden 9 Vårt fokusområde 10 Ökade intäkter 11 Effektivisering

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer