Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun"

Transkript

1 Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun?

2 Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet Utmaningen Projektledare Ola Granholm Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Inledning/Bakgrund I omvärldsanalysen kartläggs skeenden och trender globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Förvaltningen analyserar sen hur dessa trender påverkar Vansbro kommun och dess kommunala verksamheter på kort och lång sikt. Syftet med analysen är att införa ett förhållningssätt där man fortlöpande analyserar hur olika faktorer påverkar kommunen. Detta för att fånga upp hot, möjligheter och goda exempel i omvärlden. Vi kan påverka vår egen utveckling. Vi får ännu bättre möjligheter att göra det, att göra rätt saker/aktiviteter, om vi har koll på omvärlden och vad andra gör. När vi sätter oss själva och vår verksamhet i relation till omvärlden får vi också lättare att prioritera. Analysen talar inte om exakt vart vi ska gå, men den ger oss ett perspektiv på vår egen verksamhet och ger oss bättre förutsättningar att utvecklas positivt. Den ger oss också ett tillfälle att föra en diskussion, utifrån en gemensam plattform. I varje stycke framgår (mer eller mindre uttalat) vad respektive faktor betyder för just Vansbro kommun. I slutet av dokumentet, före sammanfattningen, finns lite statistik som visar vilken utveckling vi har haft i Vansbro kommun jämfört med andra kommuner. Med detta dokument som grund har alla verksamheter i förvaltningen gjort en analys av hur deras verksamhet påverkas av de redovisade trenderna/skeendena och det har sedan förts en diskussion i utskotten om analysen och inspelen från förvaltningen. Detta blir sedan en grund för budgetprocess, fortsatt verksamhetsplanering, utvecklingsplanering och strategisk planering. Nationella och globala trender Förändrade krav och förutsättningar för välfärden (Ökande andel äldre och sjunkande antal barn och ungdomar) Denna trend gäller fullt ut i alla delar av landet utanför storstäderna. De mindre kommunerna har en stigande medelålder och en ökande nettoutflyttning av personer i fertil ålder. Detta förstärks av att en allt mindre andel av de unga människor som flyttar ut, återvänder senare i livet (idag återvänder 25% av de som flyttar ut, jämfört med 50% för trettio år sen). Medelåldern i Vansbro kommun har mellan 1998 och 2013 stigit med 1,8 år. Vi ser att en minskande andel ungdomar söker till det lokala gymnasiet. Trenden beror bland annat på förändrade värderingar och en ökande specialisering på arbets-marknaden. Vansbro kan, om inget oförutsett inträffar, se fram emot en stigande andel äldre människor. Man kan fundera på vilka behov av anpassningar i framtida samhällservice detta leder till? Något som också påverkar är medborgarnas ökade förväntningar på den service som kommunen levererar. Åldersfördelning Vansbro kommun Andel av befolkningen >65 år

3 Sid 3(7) Generationsskifte- rekrytering Vilka vill ha de kommunala jobben i framtiden när rekordgenerationen går i pension? Finns det en risk för att unga människor väljer andra jobb i framtiden? För tidigare generationer har det varit viktigt med status, lön och befordran, medan dagens unga ser det som viktigare att de kan få ett meningsfullt och kreativt jobb. Hur intresserar vi unga för kommunala jobb och hur kan vi underlätta för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in på den? Det här är en mycket aktuell fråga för Vansbro kommun. Vi är här också lite extra utsatta på grund av vårt geografiska läge med långa pendlingsavstånd till andra större orter. Ökad brist på chefer Många kommunala chefer går i pension samtidigt och det finns värderingsförändringar hos yngre människor som gör att de inte är lika intresserade av att bli chefer som tidigare generationer. Hur påverkar det vårt sätt att utforma framtidens organisation och chefstjänsterna i den? Urbanisering och nationella/globala omflyttningar Vi har en kraftig urbanisering. Den beror i första hand inte på att befolkningen i allmänhet flyttar från mindre orter till större, utan främst på att invandringen är störst till storstadsområden, att storstäderna har fler kvinnor i barnafödande åldrar och att ungdomar flyttar till universitetsorter (och i allt lägre utsträckning flyttar tillbaka). Men just unga människors förändrade värderingar, där de ofta föredrar en livsstil som är mer urban, lockar dem från mindre- till större orter. Gärna nära naturen, men helst också nära till nöjen och många andra människor/ungdomar. Där har små orter en konkurrensnackdel. Vi ser en generell ökning av omflyttningar mellan länder. Förutom problematiken kring allt fler klimat- och krigsflyktingar, så ökar även antalet planerade flyttrörelser. Den amerikanske forskaren Richard Florida skrev för några år sen en bok som heter The flight of the creative class, som beskrev den trenden. I vår del av världen handlar detta främst om inflyttning av medelklass från Tyskland och Nederländerna, s k livsstilsflyttare. Det mesta tyder på att den trenden fortsätter, även i Vansbro. Mycket tyder också på att svensk arbetskraft (främst ungdomar) fortsätter flytta/arbetspendla från Sverige till Norge på grund av arbetslöshet och bättre arbetsvillkor. Både Sverige och Norge försöker underlätta den rörelsen genom att förenkla för de som rör sig mellan länderna. Den här flyttrörelsen är påtaglig i Vansbro och påverkar möjligheten för offentliga- och privata företag att fylla på med kompetens som behövs för att klara framtida välfärd och produktion. Minskad bilism Antal körda mil per bil minskar i genomsnitt. Detta gäller även i inlandskommuner, men uppvägs till viss del av att vi åker allt längre sträckor till arbete (och på landsbygden sker detta inte så mycket via kollektivtrafik). Något som ökar är också att människor i ökad utsträckning går, använder cykel, elcykel eller moped för att förflytta sig. Bra för folkhälsan. Hur kan vi underlätta det? Vansbro kommun har ett stort flöde av fjäll-

4 Sid 4(7) turister, men även det förändras. Till exempel genom att fler väljer att åka kollektivt till fjällen?, väljer andra resvägar och genom att betydligt bränslesnålare bilar gör att tankningsstoppen blir färre (fast det kanske vänder igen, om inte räckvidden för det ökande antalet elbilar ökar dramatiskt). Ny vägsträckning Hulån-Vansbro efter E 16 med planerad byggstart kan påverka både genomfartstrafiken och pendlingsmöjligheter i positiv riktning? Vård och omsorg- ökat teknikstöd och ökat kvarboende De tekniska möjligheterna ökar inom sjukvård samt kommunal vård och omsorg. Diagnoser på distans, hemtjänst- och äldreboenderobotar, mm. Priset sjunker för tekniska hjälpmedel, medan priset på offentliga tjänster stiger. Allt fler äldre vill bo kvar hemma och allt mer avancerad vård sker i hemmet. Yngre äldre får en allt bättre hälsa och livslängden ökar. Ständigt uppkopplade medborgare Som medborgare vänjer vi oss nu snabbt vid att ständigt ha direkt tillgång till information och service. Detta ökar kraven även på kommunens information- och service på nätet, att kunna ansöka om tillstånd och söka svaren på olika frågor när man själv har tid och inte bara under kontorstid. Invånarna blir alltmer mer pålästa, krävande och medvetna om sina rättigheter. Belastning eller möjlighet? Har vi en kommunikations- och informationspolicy som är anpassad till detta? Kan vi kanske dra nytta av medborgare med stora kunskaper- eller till och med spetskunskaper, inom ämnen där vi själva behöver kunskap? Tjänster dyrare o varor billigare Offentligt finansierade tjänster blir allt dyrare, medan varor blir allt billigare. Kan vi ersätta-, rationalisera bort eller handla upp vissa tjänster för att kunna behålla- eller utöka tjänster som ökar invånarnas nöjdhet och kommunens attraktivitet? Eller samverka med andra kommuner? Vi har en ökande internethandel. För konsumenterna är det positivt att via några knapptryckningar få tillgång till hela världens utbud till ett lågt pris. I Vansbro finns ett mycket framgångsrikt näthandelsföretag vilket har lett till ett stort antal nya arbetstillfällen och lägre ungdomsarbetslöshet. Men internethandel innebär också nackdelar i form av att butiker på mindre orter läggs ner på grund av att de inte klarar av att konkurrera prismässigt. Trenden är en fortsatt nerläggning av butiker i mindre orter, till följd av internethandel och köpcentrum i större orter. Identitetsdriven ekonomi Vi bygger mer och mer upp våra personliga varumärken och de handlar inte bara- (utan snarare mindre och mindre) om statusprylar. Man kan säga att det har blivit mer jag och mindre vi. Ett tecken bland många på det är föreningars ökande svårigheter att hitta styrelsemedlemmar och minskad benägenhet att engagera sig politiskt. Kan vi hitta sätt att hjälpa våra invånare att stärka sina personliga varumärken som sammanfaller med kommunens behov av-/önskan om ökad delaktighet, medborgardialog, utvecklingsaktiviteter eller ideellt arbete? Kan vi skapa ett intresse för lokal politik? Människor med ett visst personligt varumärke söker sig till platser med ett varumärke som passar- eller förstärker deras eget. Vilket varumärke har Vansbro kommun? Vilka grupper av invånare har varumärken som matchar Vansbros och kan stärkas av att de bor- och/eller verkar här? Hur gör vi det lätt för invånare som är stolta över att bo här att visa upp det? Vilka är våra positiva egenskaper? Kan vi med enkla medel stärka dem?

5 Sid 5(7) Minskad lokal rådighet Den lokala rådigheten minskar. Orsaker till det är att allt fler beslut fattas inom EU, att den statliga styrningen ökar (skola, äldreomsorg, arbetsmiljö), att medias genomslagskraft har ökats och medborgares ökade valfrihet i skola och vård. En negativ vinkling i media av händelser/beslut kan skapa reaktioner som indirekt tvingar oss att välja en annan väg än vi hade tänkt. Men en drivande, motiverad och kreativ kommunal organisation med en tydlig vision har faktiskt större möjlighet att positivt påverka sin egen lokala rådighet. Bara döda fiskar flyter med strömmen. Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget? Företagen på orten behöver arbetskraft och om det blir allt svårare för dem att rekrytera rätt medarbetare kanske de i framtiden vill vara med och påverka utvecklingen? Alternativet för dem kan vara att stanna i växten, köpa in kompetens utifrån eller flytta från orten. Folkhälsa Vi lever allt längre och yngre äldre blir allt friskare. Samtidigt ökar välfärdssjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, övervikt och diabetes. Nationellt mår allt fler unga allt sämre, till exempel med övervikt och psykisk ohälsa. Folkhälsan i Vansbro är inte så bra. Vi har låga medelinkomster och låg utbildningsnivå, vilket är vanliga indikatorer på mindre bra folkhälsa. Vi ser fler överviktiga unga människor, konsumtionen av lugnande och smärtstillande läkemedel är hög och vi har en relativt hög dödlighet i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Det beror på ett antal olika samverkande saker, till exempel är både medelinkomsten och utbildningsnivån i Vansbro kommun låg och det är vanliga indikatorer på högt ohälsotal. Övrigt FN:s klimatpanel har slagit fast att vi går mot en uppvärmning av jorden. De stora effekterna av det kommer lite längre fram i tiden. Vi har dock alla ett ansvar för att leva så klimatsmart som möjligt och även i det offentliga så långt som möjligt ta tillvara de chanser som finns till att välja klimatsmarta lösningar. Även om effekterna mestadels ligger långt fram så är det genom att göra saker nu som vi kan lindra- eller undvika dem. Statistik över Vansbros utveckling Befolkning, sysselsättning och pendling Befolkningsutveckling Vansbro kommun (2013 minskade befolkningen med 49 invånare) Befolkningen i Vansbro kommun fortsätter att minska, senast med -49 invånare (0,7%). Trenden har varit stabil de senast tio åren och minskningen har i genomsnitt legat på samma nivå som minskningen det senaste året. Vansbro har en något högre andel unga (0-17 år) än jämförbara kommuner, men också en högre andel äldre (65- år). Om inget oförutsett inträffar så kan vi räkna med en fortsatt befolkningsminskning. Enstaka år kan resultera i plussiffror, men trendmässigt så är det troligast att minskningen fortsätter.

6 Sid 6(7) Sysselsättningen har en liknande trend, men sjunker betydligt långsammare. Arbetslösheten bland vuxna har sjunkit med 1,3% det senaste året, men är fortfarande relativt hög (den totala arbetslösheten är 7,3%). Arbetslösheten för unga har sjunkit ännu mer det senaste året (-3,3%) och ligger på en för länet och riket acceptabel nivå (12,8%). Förklaringen till den positiva utvecklingen av ungdomsarbetslösheten kan vara Lykos expansion, utpendling till Norge och utflyttning. En positiv avvikelse i Vansbro kommun jämfört med andra kommuner är att företagens omsättning stiger. Inpendlingen till kommunen (de som åker hit för att jobba) har minskat kraftigt under en längre tid i takt med minskande sysselsättning. Inpendlingen minskar fortfarande, men nu i en något lägre takt än tidigare, -0,7%/år. Utpendlingen (de som åker till en annan kommun för att jobba) ökar med drygt 1% per år. Övrig statistik Småhuspriser är en bra värdemätare på kommunens attraktivitet. De ligger i Vansbro fortfarande på en mycket låg nivå, men en positiv omständighet är att priserna har stigit betydligt snabbare i Vansbro jämfört både med riket och jämförbara kommuner. Resultaten för elever i skolan kan variera kraftigt från år till år och de bör därför studeras över en lite längre period. Andelen godkända elever i årskurs 9 har de senaste fem åren legat på en genomsnittlig nivå, men med en uppåtgående trend. Andelen som klarat gymnasiet på fyra år, de senaste fem åren, ligger däremot klart under rikets genomsnitt och trenden där är negativ. Vansbro är regionalt och nationellt känt för sitt starka UF-företagande. Företagsklimatet har utvecklats mycket positivt och Vansbro kommun har klättrat från en bottenplacering till en plats bland de 100 bästa. Det finns också en framtidstro i näringslivet. Flera företag med starka entreprenörer har kraftig tillväxt och anställer. Inom industri har Vansbro kommun en särställning, dels genom att man har en ovanligt stor andel av arbetstillfällena där och dels genom att många av kommunens industriföretag har haft en positiv utveckling. Man har där även en mycket god samverkan med skolan. Inom tillväxtbranschen turism är man dock svagare och handeln har haft en mycket svag utveckling.

7 Sid 7(7) Sammanfattning De globala trenderna påverkar på kort sikt inte Vansbro så mycket, men vi bör fundera på hur vi kan öka Vansbros dragningskraft som en attraktiv plats för att bo-, jobba- och starta företag. Vi har många kvaliteter som livsstilsflyttare kan komma att leta efter i allt större utsträckning, men då måste vi paketera erbjudandet bättre och tydligare visa upp våra positiva kvaliteter. För klimathot och klimatflyktingar så är det (alltför?) lätt att säga att det ligger så långt fram att vi inte behöver fundera på det. Fast det är ju lätt att man fortsätter tycka det ända fram tills att det blir en realitet...? Urbaniseringen och större orters ökade dragningskraft på ungdomar är däremot redan nu en högst påtaglig trend, som har en del negativa effekter för Vansbro kommun Vi kan se fram emot en fortsatt ökande andel äldre och en minskande-, eller fortsatt låg andel unga. Vi har en utmaning i att attrahera- och rekrytera arbetskraft, såväl till stora personalgrupper som pedagoger och vårdpersonal som till specialist- och chefstjänster. Vi måste anpassa oss till befolkningens snabbt ökande efterfrågan på digitala tjänster och digital information. En viktig fråga för att vara attraktiv som arbetsgivare och bostadsort. I vilka delar avviker Vansbro kommun positivt jämfört med andra kommuner (till exempel företagsklimat, Ung Företagsamhet, by- och boendemiljöer nära älven, exponering mot fjälltrafiken, Vansbrosimningen och andra evenemang)? Kan vi förstärka och använda det på ett mer offensivt sätt? Hur profilerar vi oss?? Samverkan är en stor möjlighet. Hur kan vi genom samverkan med andra kommuner och aktörer minska kostnader, undvika försämringar, förbättra service och öka attraktiviteten? Måste kommunal samverkan alltid ske med den kommun som ligger närmast? Vilka har lyckats och hur gjorde de? Vad kan man göra? Kan man göra något? Nästan alla de problem vi ställs inför finns i ett stort antal andra kommuner. Ofta har någon annan tänkt längre än vi själva har gjort i en enskild fråga och vi kan imitera- eller anpassa (sällan bra att bara kopiera). Ibland har vi själva har tänkt långt och kanske kan söka offentlig finansiering för att gå vidare med idén. Det leder till att vi, innan vi sätter igång ett stort internt arbete, bör undersöka om vi kan få draghjälp, tips, lösningar från någon annan. Vi kan också ibland skaffa oss extra finansiering genom att utnyttja de program för innovation och utveckling som finns på regional och nationell nivå. Men för det krävs att vi har en omvärldsbevakning även på det här området. Var kan vi hitta information om vad andra har gjort som vi kan dra nytta av? Hur skaffar vi oss information om var man kan hitta/söka extra stöd för olika typer av utvecklingsprocesser? Hur kan vi hjälpa andra aktörer i kommunen att söka medel och stöd för sin (vår) utveckling? Vansbros situation kan ju tyckas vara lite dyster, med minskande befolkning, svag sysselsättningsutveckling och ökande utpendling. Det är dock inte en naturlag att alla trender fortsätter på samma sätt som tidigare. Det är också så att dagens trender är en effekt av nationella, regionala och lokala beslut, trender och händelser de senaste årtiondena och att utvecklingen framåt bestäms av vad vi beslutar, startar, driver och påverkas av nu. Vansbro kommun har kvaliteter som många andra mindre kommuner i inlandet drömmer om. Vi kan förbättra det som inte fungerar så bra idag men vi måste troligen, om vi vill vända negativa trender, också satsa på det som är friskt, starkt och ger attraktionskraft! Det finns statliga och regionala medel att söka för att utveckla verksamheten, men även det kräver tid och utrymme för aktivt och strategiskt arbete/resurser med att söka/driva projekt. Samtidigt är det så att Vansbro har knappare ekonomiska resurser än många andra kommuner och om man vill skapa utrymme för mer offensiva satsningar inom skola, vård, service och tillväxt så måste man våga bryta mönster, göra tuffa prioriteringar, hitta okonventionella lösningar och öka samverkan med andra. Utvecklingen pekar nu åt fel håll och om vi vill skapa trygghet, framtidstro och välfärd för kommande generationer så måste vi kanske ändra beteenden och tankesätt. Eller på ett medvetet sätt anpassa verksamheten för en förväntad fortsatt befolkningsminskning Ola Granholm, Vansbro 17 april 2014

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning För materialet svarar: Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg, Avdelningen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Lokal och regional mobilisering i Vännäs Arbetsdag med KS i Vännäs 2011-04-11

Lokal och regional mobilisering i Vännäs Arbetsdag med KS i Vännäs 2011-04-11 Lokal och regional mobilisering i Vännäs Arbetsdag med KS i Vännäs 2011-04-11 Per Sandgren och Roland Lexén från Arena för Tillväxt ger en bild av Vännäs och dess omvärld. Arena för tillväxt arbetar för

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Förändringskrafter och viktiga trender

Förändringskrafter och viktiga trender Omvärldsanalys 2017 Förändringskrafter och viktiga trender www.sollentuna.se/omvarldsanalys Sveriges kommuner och landsting (SKL) har identifierat ett antal förändringskrafter och trender som utmaningar

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Programteori för attraktivitet i Gävleborg-

Programteori för attraktivitet i Gävleborg- GÄVLEBORGS LÄN Ljusdal Ovanåker Bollnäs Nordanstig Hudiksvall Söderhamn Programteori för attraktivitet i Gävleborg- - Hur skapas attraktivitet? -En statistisk beskrivning av kommunerna -Vad kan vi göra?

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Regionalt nätverk 6 februari 2013

Regionalt nätverk 6 februari 2013 Regionalt nätverk 6 februari 2013 Bilden av Halland Halland är ett litet län Halland är en hyfsat stor region med en låg inkomstnivå Halland har en hög inkomstnivå och en låg utbildningsnivå Halland har

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Ragunda kommun står inför stora

Ragunda kommun står inför stora INNEHÅLL 2 Inledning 3 Vision & mål 4 Analys av förutsättningar 5 Ekonomisk situatuion 6 Fördelning av resurser 7 Befolkningsutveckling 8 Vända trenden 9 Vårt fokusområde 10 Ökade intäkter 11 Effektivisering

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2014 Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Regional tillväxt 2015

Regional tillväxt 2015 Regional tillväxt 2015 Wolfgang Pichler 13 maj 2016 Konferens - Hållbar regional utveckling Utgångspunkter En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Utmaningar Klimat, miljö

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer