Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten"

Transkript

1 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING ANKNYNINGSINVANDRADE BARN... 4 KOMPETENSUTVECKLING... 4 KONFERENS MED/OM PATIENT... 4 KONSTATERANDE AV DÖDSFALL... 5 KVALIFICERAT RÅDGIVANDE och RÅDGIVANDE SAMTAL... 5 LÄKARUTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND... 6 FÖRDJUPAD LÄKEMEDELSGENOMGÅNG... 7 OMHÄNDERTAGANDE AV NYDEBUTERAD DIABETIKER... 8 SAMVERKAN... 8 SMITTSPÅRNING... 9 TELEFONRECEPT... 9 UTLANDSFÖDDA VACCINATIONER VÅRDINTYG VÅRDPLANERING I HEMMET KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÖVRIGA FRÅGOR ALLMÄNNA FRÅGOR Skall vi åtgärdsregistrera allt vi gör? Nej, Det som ingår i ett normalbesök behöver inte åtgärdsregistreras. Vad normalbesöken beräknas innehålla finns att läsa om på vårdinformatiks hemsida. Det enda som måste KVÅ registreras är de åtgärder som det finns extraersättning för i FFU. Kan all personal åtgärdsregistrera enligt KVÅ? Ja i princip är åtgärdsregistreringen inte kopplat till någon yrkesgrupp utan man registrerar det patienten får. En kurator som utför smittspårning registrerar detta. En undersköterska som utför spirometri registrerar detta, osv. När fler yrkeskategorier är inblandade så registreras åtgärden på den yrkeskategori som har det yttersta behandlingsansvaret.

2 2 Skall vi även KVÅ registrera vid besök av Utomläns och Utomlandspatienter Ni kan och bör göra det för att kunna följa er statistik på exempelvis besök med tolk. Ni får dock samma besöksersättning oavsett om ni registrerar KVÅ-åtgärd eller inte. Hur många KVÅ koder kan vi registrera vid varje besök? Vi ger extraersättning vid högst två KVÅ-koder per besök. Ett rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Detta innebär att om man kombinerar samtal om två ohälsosamma levnadsvanor så har det besöket tagit ca minuter. Vid ett patientcentrerat förhållningssätt bör man låta patienten själv välja vilka levnadsvaneförändringar han/hon är redo för. I samband med samtal om matvanor så är det ju inte helt ovanligt att också prata om kalorier och alkohol men detta innebär ju att det inte är fler rådgivande samtal utan fortfarande ett samtal fastän med olika aspekter. Vi har inte fastslagit vilka kombinationer av åtgärder som är lämpliga. Om patienten behöver tolk så skall detta erbjudas utöver dessa två KVÅ-koder. BASAL DEMENSUTREDNING Varför har ni tagit bort KVÅ ersättningen för Screening av kognitiva funktioner vid basal demensutredning? En del vårdgivare skrev KVÅ koden för genomförd Kognitiv screening även vid andra tillfällen än vid basal demensutredning samt vid uppföljningar och återbesök efter genomförd demensutredning. Syftet med denna extreersättning var dock att stimulera till fler basala demensutredningar och att vi genom KVÅ koden skulle kunna få statistik på antalet utförda demensutredning inom husläkarverksamheten. Behöver vi inte längre göra en Mini Mental State Examination, MMSE vid en basal demensutredning? Jo, en basal demensutredning skall genomföras så som den beskrivs på Viss.nu. När demensutredningen är avslutad anger ni KVÅ koden UU012 och får då extraersättningen. Ni behöver dock inte delredovisa den gjorda MMSE som tidigare. När är en basal demensutredning avslutad? En basal demensutredning är avslutad då ni kan ställa en demensdiagnos eller utesluta demensdiagnos eller ha gjort de utredningar som behövs för att kunna skriva remiss till specialistmottagning, se Viss.nu Måste en läkare avsluta den basala demensutredningen? Ja, det skall vara en läkare som ställer diagnos/utesluter diagnos eller beslutar om remis till specialistmottagning. KVÅ koden skall därför kopplas till ett läkarbesök. DYNAMISK SPIROMETRI Varför har ni ändrat KVÅ koden för Dynamisk spirometri?

3 Vi har gjort denna ändring för att vi uppmärksammade att många patienter remitterades från mottagningen till fys.lab för denna undersökning. Detta är helt korrekt att göra detta men vi ansåg det fel att betala KVÅ ersättning för en remiss till fys.lab där beställaren betalar 80 % av kostnaden för undersökningen. För spirometri utförd på den egna mottagningen så anger ni KVÅ koden UG002 och får då extraersättning. Får vi extraersättning oavsett vilken yrkeskategori som utför spirometrin? Ja, kravet att det skall vara en sjuksköterska som gör detta är borttaget från 1 mars En patient träffar både en läkare och distriktssköterska för samma sak. Distriktssköterskan utför spirometrin, hur registreras detta? Om läkarbesöket och spirometrin är samma dag (utförd av annan personal än läkare) skall enbart läkarbesöket registreras i kassan. KVÅ-koden registreras då på läkarbesöket oavsett vem som utför spirometrin. Om spirometrin ordineras vid läkarbesöket men utförs en annan dag av sjuksköterska eller annan personal skall detta nya besök registreras i kassan och KVÅ-koden kopplas till detta besök. Hur registrerar vi Spirometri som vi remitterar till fysiologlaboratorium.? Ni måste inte KVÅ registrera detta men när ni själva inte utför spirometrin utan remitterar patienten så kan ni registrera spirometrin med KVÅ koden AG053. Denna kod ger ingen extra ersättning men kan användas för statistiska ändamål. 3 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK Varför har ni infört denna nya besökstyp? Gruppbesök har inte funnits med i husläkaruppdraget sedan Vårdval infördes men många mottagningar har ändå jobbat med grupper vid exempelvis hälsofrämjande arbete. Det har då registrerats på en del felaktiga sätt eller inte alls. Beställaren såg i samband med att vi införde KVÅ ersättning för de rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal att gruppbesök skulle täcka upp ett behov. HÄLSOSAMTAL Vilka 75 åringar skall vi erbjuda ett hälsosamtal? Samtliga 75 åringar som är listade hos er eller som bor inom de basområden där ni har närområdesansvar skall erbjudas ett Hälsosamtal i hemmet enligt den mall/metod som finns på Uppdragsguiden. Vilka personer det är kan man hämta från en rapport i ListOn. Där finns aktuella månadsrapporter över vilka personer som fyller 75 år under kalenderåret. De personer som ni får namn på via denna rapport i ListOn skall ni erbjuda hälsosamtal oavsett om patienten flyttar eller listar om sig till annan mottagning. Om ni redan i januari tar ut rapport för hela året så ansvarar ni för att erbjuda samtal med alla personer som då kommer upp på listorna.

4 4 Månadsrapporterna uppdateras fortlöpande men så fort en rapport är skapad så låses de personer som finns i rapporten och kommer inte upp igen på någon annans rapport. Av det skälet bör inte rapporten tas ut för långt i förväg. Kan man ha Hälsosamtal i hemmet för 75 åring på mottagningen? Om patienten själv gärna vill ha ett hälsosamtal men inte i hemmet så kan man undantagsvis genomföra samtalet på mottagningen och då registrera det som ett vanligt besök på mottagningen samt KVÅ-koden UV020. Skall avböjda Hälsosamtal för 75 åringar KVÅ registreras? Nej, dessa skall enbart registreras i kassan. Vi har ett avtal med beställaren att även ha Hälsosamtal i hemmet för personer mellan år, hur registrerar vi detta? Om ni har ett avtal om att ha Hälsosamtal i hemmet även för åringar så KVÅ registrerar ni alla samtal som ni genomfört oavsett om personen är år eller 75 år. Vid dessa hälsosamtal pratar vi bland annat om kost och motion. Kan vi då KVÅ registrera dessa samtal som rådgivande samtal? Nej, samtal om de fyra levnadsvanorna (kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol) ingår i 75årssamtalet och skall inte KVÅ registreras igen. HÄLSOUNDERSÖKNING ANKNYNINGSINVANDRADE BARN Skolhälsovården bedömer vilka barn som skall remitteras. Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som ett vanligt läkarbesök, med eller utan tolk. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera Beställaren med 800 kr. På Fakturan skall ange att det avser ersättning enligt konto 5110 och frikod UNG. Se även KOMPETENSUTVECKLING Vad skall en redovisning av kompetensutvecklingsinsatser innehålla för att bli godkänd? En redovisning av mottagningens kompetenshöjande arbete skall skickas in till avtalshandläggare senast den 31/10. Kompetensutvecklingsbeskrivningen skall redovisa minst tre områden som man har haft kompetensutveckling inom. Vi ställer inga krav på att man skall ha genomfört vissa kurser. En mall finns på Uppdragsguiden KONFERENS MED/OM PATIENT Vad menas med Teambesök-A och KVÅ-koden XS007? Teambesök, besökstyp A är ett besök där en (1) patient möter ett vårdteam (vårdteam - grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient). KVÅ-koden anger att man haft en konferens med patient. Koden

5 5 registreras på läkaren inom husläkarverksamheten. Krav för extraersättning är att läkare från HLM skall ha varit med på konferensen och att det skall ha varit med personal från Vårdval primärvårdsrehabilitering eller från öppenvårdspsykiatri som har avtal med SLL. Vad menas med besökstyp 4 och KVÅ-koden XS008? Besökstyp 4 Vårdhändelse utan patientkontakt (Utan att patient är närvarande). KVÅ-koden XS 008 anger att man haft en konferens om patient. Koden registreras på läkaren inom husläkarverksamheten. Krav för extraersättning är att läkare från HLM skall ha varit med på konferensen och att det skall ha varit med personal från Vårdval primärvårdsrehab eller från öppenvårdspsykiatri som har avtal med SLL. Kan vi registrera en intern genomgång av ex hemsjukvårdspatienter som konferens om patient? Nej, se svaret ovan. För konferens med eller om patient som ger extraersättningen måste personal från primärvårdsrehabilitering och/eller psykiatri ha varit med. Måste konferensen vara på mottagningen eller kan telefonkontakt användas? En konferens om patient (besökstyp 4 och KVÅ XS008) behöver inte ske på mottagningen utan kan genomföras via telefonkontakt. Konferensen måste dock vara planerad i förväg. Denna typ av konferens skall inte sammanblandas med när man ringer upp annan vårdgivare för konsultation i enskilt ärende. KONSTATERANDE AV DÖDSFALL När vi konstaterar dödsfall i hemmet är det viktigt att hembesöket registreras i kassan och skickas till GVR inom 24 timmar. Gäller det även för KVÅ-koden att den måste registreras inom 24 timmar? Ja, all registrering för besöket vid konstaterande av dödsfall måste registreras inom 24 timmar för att man skall vara säker på att registreringen accepteras. När patienten väl har registrerats som avliden i folkbokföringen så kan man inte längre registrera några besök eller åtgärder för den personen. KVALIFICERAT RÅDGIVANDE och RÅDGIVANDE SAMTAL (I texten nedan skrivs rådgivande samtal som en samlande beskrivning av både rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal.) Varför införs åtgärdsersättning bara för dessa fyra områden? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De åtgärder som vi ersätter beskrivs så här av Socialstyrelsen Vilken extraersättning får man för enkla rådgivande samtal? Enkla rådgivande samtal ingår i normalbesöket och ger ingen extra KVÅ ersättning.

6 6 Kan alla yrkeskategorier få extraersättning för rådgivande samtal? Under 2013 är det enbart distriktssköterska/sjuksköterska som gått specialutbildning i samtalsmetodik, exempelvis motiverande samtal (MI), som får extra KVÅ ersättning utöver besöksersättningen. Räcker den MI utbildning som ingår i distriktsköterskeutbildningen för att man skall få extraersättning för rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal? På en del utbildningsorter så är utbildningen i MI så pass omfattande att det kan anses motsvara den specialutbildning i samtalsmetodik som krävs. Detta gäller dock inte alla utbildningsorter och just nu inte Stockholm, hör av er till er avtalshandläggare så kan vi utreda vad som gäller. Hur många rådgivande samtal kan man ha per patient? Det finns ingen gräns per patient, däremot finns det en gräns att högst 10 % av det totala antalet registrerade sjuksköterske-/distriktssköterskebesök på mottagningen får innehålla KVÅ-koder för rådgivande samtal. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan ett rådgivande samtal vara upp till 30 minuter och de kvalificerade rådgivande samtalen kan vara ännu längre. Det kan därför vara svårt att upprätthålla en god kvalitet i samtalen om man genomför flera sådant samtal per dag med samma patient. Kan rådgivande samtal kombineras med andra åtgärder som skall KVÅ registreras? Ja, har man genomfört åtgärden kan/ska den registreras i journalen bl.a. som en KVÅ kod. Exempelvis dynamisk spirometri och kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk kan registreras vid samma besök och ger då extraersättning för båda åtgärderna. Extraersättning utbetalas för högst 2 KVÅ-koder per besök/vårdkontakt utöver ev. KVÅ registrering av tolkmedverkan. Kan rådgivande samtal genomföras vid gruppbesök? Javisst. Rådgivande samtal kring exempelvis tobaksvanor kan hållas i grupp. Ersättning ges per patient med dels besöksersättning och dels KVÅ ersättning med de belopp som framgår av ersättningsbilagan i avtalet. LÄKARUTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND Krävs det en skriftlig begäran från Försäkringskassan för att få sätta åtgärdskoden UX004 Läkarutlåtande om hälsotillstånd? Nej, det räcker med en KVÅ kod kopplat till ett läkarbesök för att extraersättningen skall utbetalas. Kan vi åtgärdsregistrera även andra intyg med KVÅ-koden UX004, exempelvis intyg till arbetsförmedlingen? Nej, åtgärdskoden UX004 används bara när man skriver LUH på formulär FKF 3200 från Försäkringskassan. Måste jag som läkare ha träffat patienten för att få sätta utfärda ett LUH?

7 7 Nej, en känd patient kan få ett LUH även efter ett telefonsamtal men KVÅ-koden måste då registreras på närmast förgående läkarbesök. FÖRDJUPAD LÄKEMEDELSGENOMGÅNG Har KVÅ ersättningen för läkemedelsgenomgång tagits bort? KVÅ koden för läkemedelsgenomgång har förändrats från 1 januari Detta till följd av att Socialstyrelsen ändrat sina riktlinjer, där de numer skiljer mellan enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. Från 2014 finns nu 2st KVÅ koder. Den gamla KVÅ koden för läkemedelsgenomgång (XV012) är borttagen av Socialstyrelsen och ersätts av KVÅ koderna XV015 Enkel läkemedelsgenomgång och XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång. Vad skall vi göra för läkemedelsgenomgång? Detta regleras i riktlinjerna som gäller sedan 1 mars Dessa finns här: riktlinjer/riktlinjer-for-lakemedelsgenomgangar/ Kortfattat gäller följande: En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla patienter som är 75 år eller äldre vid besök hos läkare i öppen vård vid inskrivning i slutenvård och till alla patienter, oavsett ålder, vid inflyttning i särskilt boende för äldre, och vid påbörjad hemsjukvård En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas samtliga patienter efter påbörjad hemsjukvård minst en gång per år samtliga patienter efter inflyttning i särskilt boende för äldre minst en gång per år samtliga patienter 75 år och äldre med dosdispenserade läkemedel minst en gång per år patienter 75 år och äldre med tre eller fler kroniska diagnoser en gång per år inom primärvården övriga patienter där det efter en enkel läkemedelsgenomgång finns kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana. Vad ingår i en enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång? Detta beskrivs utförligt i ovanstående riktlinjer Kommer ni att mäta enkla läkemedelsgenomgångar och ge bonus/vite för dessa? Nej, vi kommer inte att mäta enkla läkemedelsgenomgångar under 2014 och inte heller koppla någon bonus/vite till detta. Om ni vill registrera enkla läkemedelsgenomgångar så kan ni göra detta med KVÅ koden XV015. Kan en patient få flera läkemedelsgenomgångar? Ja, det finns inget som hindrar att samma patient kan få flera läkemedelsgenomgånga per år. Får vi extraersättning för alla fördjupade läkemedelsgenomgångar som vi gör?

8 8 Från 1/ får ni 300kr för varje fördjupad läkemedelsgenomgång som ni gör på patienter som är 75 år eller äldre oavsett om dessa är inskrivna i hemsjukvård eller ej och oavsett antalet läkemedel. För de fördjupade läkemedelsgenomgångar som ni gör på patienter under 75 år så utgår ingen extra ersättning. Vid inskrivning i hemsjukvård så har vi höjt inskrivningsersättningen med 250kr för varje inskrivning bland annat för att kompensera detta. Taket för extraersättning är satt till 0,5 av antalet listade över 75 år och äldre. D.v.s. ni kan göra en fördjupad läkemedelsgenomgång på hälften av alla era listade över 75 år. En del patienter kan ha behov av flera fördjupade läkemedelsgenomgångar under året och då får ni ersättning för alla upp till taket. Den fördjupade läkemedelsgenomgången skall göras av en läkare i samband med ett läkarbesök och skall journalföras. Hur beräknas taket för extraersättningen för läkemedelsgenomgång? Taket för extraersättningen vid läkemedelsgenomgång beräknas genom att antalet KVÅregistrerade och ersatta fördjupade läkemedelsgenomgångar divideras med antalet listade 75 åringar och äldre. Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i hemsjukvård och som är under 65 år räknas inte in i taket eftersom ni inte får någon särskild extra KVÅ ersättning för dessa läkemedelsgenomgångar. Se föregående svar. OMHÄNDERTAGANDE AV NYDEBUTERAD DIABETIKER Om patienten tackar nej till erbjuden tid och vi har diabetesskola först 6 veckor efter att diagnos är ställd, skall jag inte KVÅ registrera det då? Om det beror på patienten att man inte kunnat hitta en lämplig tid för denna undervisning så kan ni ändå genomföra och registrera den med KVÅ kod. Vad ställs för utbildningskrav för att få extraersättning för denna åtgärd, får inte en distriktssköterska extraersättning för detta? Jo, en distriktssköterska är också sjuksköterska och får extraersättning för denna åtgärd. Förutsättning är dock att SSK/DSK har kunskaper motsvarande utbildningen Diabetes i Primärvården som anordnas av CeFAM. När vi pratar om kost och diabetes vid dessa tillfällen kan vi då också registrera KVÅ koden för kvalificerat rådgivande samtal om kost? Nej, I begreppet omhändertagande av nydebuterad diabetiker ingår att ha samtal om levnadsvanor såsom kost och motion samt att undervisa i provtagning etc. Ni får inte KVÅ registrera andra åtgärder i samband med denna KVÅ kod. SAMVERKAN När får man ersättning för samverkan? Samverkansersättningen är till för att stimulera och ge ersättning för samverkan med kommun/stadsdelar och andra myndigheter.

9 Samverkansersättningen avser inte samverkan mellan landstingsfinansierade verksamheter eller när samverkan avser enskild patient. Samverkan ersätts med 800 kr per timme och 400 per påbörjad halvtimme. Den totala ersättningen per år kan uppgå till högst 2 kr per listad den 31 oktober året innan aktuellt år. Om flera personer från vårdgivaren deltar i samverkansmötet utgår ersättning för var och en. Samverkan kan behandla lokala rutiner för omhändertagandet av en patientgrupp som deltagarna har ett gemensamt ansvar för t.ex. personer med beroendeproblem, demenssjukdom eller som får samtida insatser av äldreomsorg och hemsjukvård. 9 Samverkan ska vara lokal i kommun/stadsdel eller på länsdelsnivå. Medverkan i nationella grupper skall inte räknas in i denna ersättning. Avstämningsmöten med försäkringskassan ersätts enbart av försäkringskassan. Deltagande i medicinskt utvecklingsarbetet definieras inte som samverkan. Hur skall vi fakturera beställaren för samverkan? Ersättning för samverkan faktureras manuellt och kan göras löpande under året, dock senast den 31 december aktuellt år. På fakturan eller bilaga ska framgå när samverkan skett, vad mötet handlade om, med vilken part och vilka yrkeskategorier som deltagit från verksamheten. En faktureringsmall kommer att läggas upp på Uppdragsguiden/Vårdgivarguiden. Privata vårdgivare får göra ett tillägg på 6 % av det fakturerade beloppet som kompensation för att de inte har rätt att göra avdrag för moms. SMITTSPÅRNING Hur registrerar vi en smittspårning? Först har patienten ett ordinarie besök där man tar prover som konstaterar att patienten är smittad. Patienten blir kontaktad via telefon eller brev och blir meddelad att man måste medverka i en smittspårning. Om personen har testat sig via en beställning på Mina Vårdkontakter så har provsvaret skickats till en SESAM mottagning och den mottagningen kallar då till smittspårning. När smittspårningen utförts på husläkarmottagningen skall smittspårningen KVÅ registreras då den genomförs och kopplar till det då aktuella besöket. Om smittspårningen sker via telefon eller via underleverantör så registrerar mottagningen smittspårningen i patienten journal samt kopplar KVÅkoden till det besök då smittan konstaterades. Endast en person ska registrera KVÅ-koden även om det är flera som smittspårar. TELEFONRECEPT Telefonrecept kan bara utfärdas av läkare eller DSK. Sjuksköterskors förskrivningsrätt regleras i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Man behöver inte sätta diagnos vid telefonrecept. Telefonrecept som utfärdas samma

10 10 dag som en vårdkontakt registrerats ersätts inte. UTLANDSFÖDDA Hur får man reda på hur många utlandsfödda som det finns på vår mottagning? Information om hur många utlandsfödda som fanns på varje mottagning den 31/ har skickats ut till verksamhetscheferna. Ni kan även kontakta er avtalshandläggare på HSF som har den informationen. VACCINATIONER Läs mer om detta på dels och dels i regelverket om vaccinationer mm.pdf För barn över 7 år som i skolan inte fått BCG- vaccinering så gäller tills vidare att vårdcentralerna skall ge denna vaccination. Vårdgivarna fakturerar sedan Beställaren manuellt med 65kr för sticket och kostnaden för vaccinet. VÅRDINTYG Måste jag ha skrivit ett vårdintyg för att få registrera KVÅ-koden GD005? Nej, koden innebär att en undersökning/utredning för utfärdande av vårdintyg har gjorts. Om utredningen leder till att det saknas grund för vårdintyg kan KVÅ-koden ändå registreras. Kan jag använda koden GD005 även för andra intyg? Nej, denna kod skall bara användas när man skriver ett vårdintyg enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Se VÅRDPLANERING I HEMMET Vilka krav ställs på en vårdplanering i hemmet för att vi skall få åtgärdsregistrera denna? Ni kan enligt huvudregeln åtgärdsregistrera all Vårdplanering i hemmet men för den vårdplanering som ersätts enligt FFU "Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård" gäller att minst distriktssköterska och en personal från kommunalt finansierad verksamhet eller biståndsbedömare ska delta och att denna sker i patienten bostad/motsvarande. Patienten behöver inte vara registrerad i hemsjukvård. Patient/anhörig ska lämna samtycke till vårdplaneringen. Vårdplaneringen ska journalföras av distriktssköterskan. Kan läkare få registrera vårdplanering i hemmet? Nej, extraersättningen för vårdplanering i hemmet utbetalas enbart om det är registrerat som ett DSK besök.

11 11 KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÖVRIGA FRÅGOR Vid frågor om: användarfunktioner och vid tekniska frågor gällande Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care och Vaccinera samt frågor om GVR-överföring, kontakta Servicedesk SLL IT: Tel , epost: Hur man registrerar patientbesök och vård, se Registreringshandbok för Husläkare på Uppdragsguiden. Vid frågor kontakta ert interna stöd i första hand, har ni återstående frågor kontakta Controllers på enheten Allmänmedicin: Tel eller Frågor om KVÅ-koder eller diagnosregister, epost: Patientavgifter, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder samt högkostnadsskydd,, kontakta: epost: tel (vxl): Kombikakoder, skicka din fråga till: Fakturor,(dock inte systemet Vårdfaktura), kontakta: Thomas Ottosson, tel: , epost: eller Gisela Öberg, tel: , epost: Rapportering och fakturering inom Rehabiliteringsgarantin, kontakta Jesper Hagmyr, tel: Frågor om Asyl, personer som saknar tillstånd och bevispersoner, kontakta Umar Shah, tel: eller epost: Om ni har frågor som gäller andra områden än de ovanstående, vänligen kontakta er avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, se telefonnummer här: EK Har ni frågor som rör ert journalsystem, vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör.

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 30 1 (9) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Eriksson Linda Ottebjer Jan-Olov Wiklund Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Fortbildning 2013-04-16 för distriktsläkare och distriktssköterskor Läkemedelsgenomgångar inom 1 Läkemedelshandläggare

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi!

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! 1 Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! Alexander Hedman Distriktsläkare, Mörby vårdcentral Processhandledare Kompetenslyftet ehälsa, SLSO Läkemedelsgångar inom SLL Rätt, säkert och praktiskt!

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi!

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! 1 Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! Alexander Hedman Distriktsläkare, Mörby vårdcentral Processhandledare Kompetenslyftet ehälsa, SLSO Läkemedelsgångar inom SLL Rätt, säkert och praktiskt!

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009. HSN 2009-04-28 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0807-0916 LS 0805-0494 Handläggare: Torsten Ibring Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) m fl om att införa mottagningar där

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor Karin Kauppi Dietist/Verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård 6 maj 2015 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor Nationell Kvalitetsdag för primärvården Svenska Läkaresällskapet 2014-11-12 Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin Kista VC, medlem SFAMs levnadsvaneråd SFAMs

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av:

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av: 1(5) Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl. hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/väelvårdsplats Västmanlandsmodellen Demensutredning och uppföljning för personer i ordinärt boende Patientansvarig

Läs mer

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Från 1:a oktober 2015 Villa verksamheter gäller det? Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret (sjukvårdsinsatser i

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård Stockholmsläns landsting ERSÄTTNINGAR Sida 1 (9) Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård 1 Uppdragsrelaterade ersättningar 1.1 Kapiteringsersättning för husläkarverksamhet Beställaren betalar

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41956 Fastställandedatum: 2014-01-15 Giltigt t.o.m.: 2015-01-15 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Stefan Back Läkemedelsgenomgång, enkel och

Läs mer

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare Sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se 1 Övertro på läkaren förmåga?? Det är

Läs mer

Månadstema Levnadsvanor HLM

Månadstema Levnadsvanor HLM 1 (7) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården November december 2011 Version 2011-12-01 /AH Månadstema Levnadsvanor HLM Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpointpresentationen

Läs mer

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015 Dessa anvisningar är utformade för att man ska kunna ta fram de utdata som behövs för utbetalningarna (besöks- och kvalitetsersättningar)

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Syfte och omfattning Syftet är minskade läkemedelsrelaterade problem med mål att samtliga patienter ska få en väl avpassad läkemedelsbehandling. Alla

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer