Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten"

Transkript

1 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING ANKNYNINGSINVANDRADE BARN... 4 KOMPETENSUTVECKLING... 4 KONFERENS MED/OM PATIENT... 4 KONSTATERANDE AV DÖDSFALL... 5 KVALIFICERAT RÅDGIVANDE och RÅDGIVANDE SAMTAL... 5 LÄKARUTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND... 6 FÖRDJUPAD LÄKEMEDELSGENOMGÅNG... 7 OMHÄNDERTAGANDE AV NYDEBUTERAD DIABETIKER... 8 SAMVERKAN... 8 SMITTSPÅRNING... 9 TELEFONRECEPT... 9 UTLANDSFÖDDA VACCINATIONER VÅRDINTYG VÅRDPLANERING I HEMMET KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÖVRIGA FRÅGOR ALLMÄNNA FRÅGOR Skall vi åtgärdsregistrera allt vi gör? Nej, Det som ingår i ett normalbesök behöver inte åtgärdsregistreras. Vad normalbesöken beräknas innehålla finns att läsa om på vårdinformatiks hemsida. Det enda som måste KVÅ registreras är de åtgärder som det finns extraersättning för i FFU. Kan all personal åtgärdsregistrera enligt KVÅ? Ja i princip är åtgärdsregistreringen inte kopplat till någon yrkesgrupp utan man registrerar det patienten får. En kurator som utför smittspårning registrerar detta. En undersköterska som utför spirometri registrerar detta, osv. När fler yrkeskategorier är inblandade så registreras åtgärden på den yrkeskategori som har det yttersta behandlingsansvaret.

2 2 Skall vi även KVÅ registrera vid besök av Utomläns och Utomlandspatienter Ni kan och bör göra det för att kunna följa er statistik på exempelvis besök med tolk. Ni får dock samma besöksersättning oavsett om ni registrerar KVÅ-åtgärd eller inte. Hur många KVÅ koder kan vi registrera vid varje besök? Vi ger extraersättning vid högst två KVÅ-koder per besök. Ett rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Detta innebär att om man kombinerar samtal om två ohälsosamma levnadsvanor så har det besöket tagit ca minuter. Vid ett patientcentrerat förhållningssätt bör man låta patienten själv välja vilka levnadsvaneförändringar han/hon är redo för. I samband med samtal om matvanor så är det ju inte helt ovanligt att också prata om kalorier och alkohol men detta innebär ju att det inte är fler rådgivande samtal utan fortfarande ett samtal fastän med olika aspekter. Vi har inte fastslagit vilka kombinationer av åtgärder som är lämpliga. Om patienten behöver tolk så skall detta erbjudas utöver dessa två KVÅ-koder. BASAL DEMENSUTREDNING Varför har ni tagit bort KVÅ ersättningen för Screening av kognitiva funktioner vid basal demensutredning? En del vårdgivare skrev KVÅ koden för genomförd Kognitiv screening även vid andra tillfällen än vid basal demensutredning samt vid uppföljningar och återbesök efter genomförd demensutredning. Syftet med denna extreersättning var dock att stimulera till fler basala demensutredningar och att vi genom KVÅ koden skulle kunna få statistik på antalet utförda demensutredning inom husläkarverksamheten. Behöver vi inte längre göra en Mini Mental State Examination, MMSE vid en basal demensutredning? Jo, en basal demensutredning skall genomföras så som den beskrivs på Viss.nu. När demensutredningen är avslutad anger ni KVÅ koden UU012 och får då extraersättningen. Ni behöver dock inte delredovisa den gjorda MMSE som tidigare. När är en basal demensutredning avslutad? En basal demensutredning är avslutad då ni kan ställa en demensdiagnos eller utesluta demensdiagnos eller ha gjort de utredningar som behövs för att kunna skriva remiss till specialistmottagning, se Viss.nu Måste en läkare avsluta den basala demensutredningen? Ja, det skall vara en läkare som ställer diagnos/utesluter diagnos eller beslutar om remis till specialistmottagning. KVÅ koden skall därför kopplas till ett läkarbesök. DYNAMISK SPIROMETRI Varför har ni ändrat KVÅ koden för Dynamisk spirometri?

3 Vi har gjort denna ändring för att vi uppmärksammade att många patienter remitterades från mottagningen till fys.lab för denna undersökning. Detta är helt korrekt att göra detta men vi ansåg det fel att betala KVÅ ersättning för en remiss till fys.lab där beställaren betalar 80 % av kostnaden för undersökningen. För spirometri utförd på den egna mottagningen så anger ni KVÅ koden UG002 och får då extraersättning. Får vi extraersättning oavsett vilken yrkeskategori som utför spirometrin? Ja, kravet att det skall vara en sjuksköterska som gör detta är borttaget från 1 mars En patient träffar både en läkare och distriktssköterska för samma sak. Distriktssköterskan utför spirometrin, hur registreras detta? Om läkarbesöket och spirometrin är samma dag (utförd av annan personal än läkare) skall enbart läkarbesöket registreras i kassan. KVÅ-koden registreras då på läkarbesöket oavsett vem som utför spirometrin. Om spirometrin ordineras vid läkarbesöket men utförs en annan dag av sjuksköterska eller annan personal skall detta nya besök registreras i kassan och KVÅ-koden kopplas till detta besök. Hur registrerar vi Spirometri som vi remitterar till fysiologlaboratorium.? Ni måste inte KVÅ registrera detta men när ni själva inte utför spirometrin utan remitterar patienten så kan ni registrera spirometrin med KVÅ koden AG053. Denna kod ger ingen extra ersättning men kan användas för statistiska ändamål. 3 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK Varför har ni infört denna nya besökstyp? Gruppbesök har inte funnits med i husläkaruppdraget sedan Vårdval infördes men många mottagningar har ändå jobbat med grupper vid exempelvis hälsofrämjande arbete. Det har då registrerats på en del felaktiga sätt eller inte alls. Beställaren såg i samband med att vi införde KVÅ ersättning för de rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal att gruppbesök skulle täcka upp ett behov. HÄLSOSAMTAL Vilka 75 åringar skall vi erbjuda ett hälsosamtal? Samtliga 75 åringar som är listade hos er eller som bor inom de basområden där ni har närområdesansvar skall erbjudas ett Hälsosamtal i hemmet enligt den mall/metod som finns på Uppdragsguiden. Vilka personer det är kan man hämta från en rapport i ListOn. Där finns aktuella månadsrapporter över vilka personer som fyller 75 år under kalenderåret. De personer som ni får namn på via denna rapport i ListOn skall ni erbjuda hälsosamtal oavsett om patienten flyttar eller listar om sig till annan mottagning. Om ni redan i januari tar ut rapport för hela året så ansvarar ni för att erbjuda samtal med alla personer som då kommer upp på listorna.

4 4 Månadsrapporterna uppdateras fortlöpande men så fort en rapport är skapad så låses de personer som finns i rapporten och kommer inte upp igen på någon annans rapport. Av det skälet bör inte rapporten tas ut för långt i förväg. Kan man ha Hälsosamtal i hemmet för 75 åring på mottagningen? Om patienten själv gärna vill ha ett hälsosamtal men inte i hemmet så kan man undantagsvis genomföra samtalet på mottagningen och då registrera det som ett vanligt besök på mottagningen samt KVÅ-koden UV020. Skall avböjda Hälsosamtal för 75 åringar KVÅ registreras? Nej, dessa skall enbart registreras i kassan. Vi har ett avtal med beställaren att även ha Hälsosamtal i hemmet för personer mellan år, hur registrerar vi detta? Om ni har ett avtal om att ha Hälsosamtal i hemmet även för åringar så KVÅ registrerar ni alla samtal som ni genomfört oavsett om personen är år eller 75 år. Vid dessa hälsosamtal pratar vi bland annat om kost och motion. Kan vi då KVÅ registrera dessa samtal som rådgivande samtal? Nej, samtal om de fyra levnadsvanorna (kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol) ingår i 75årssamtalet och skall inte KVÅ registreras igen. HÄLSOUNDERSÖKNING ANKNYNINGSINVANDRADE BARN Skolhälsovården bedömer vilka barn som skall remitteras. Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som ett vanligt läkarbesök, med eller utan tolk. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera Beställaren med 800 kr. På Fakturan skall ange att det avser ersättning enligt konto 5110 och frikod UNG. Se även KOMPETENSUTVECKLING Vad skall en redovisning av kompetensutvecklingsinsatser innehålla för att bli godkänd? En redovisning av mottagningens kompetenshöjande arbete skall skickas in till avtalshandläggare senast den 31/10. Kompetensutvecklingsbeskrivningen skall redovisa minst tre områden som man har haft kompetensutveckling inom. Vi ställer inga krav på att man skall ha genomfört vissa kurser. En mall finns på Uppdragsguiden KONFERENS MED/OM PATIENT Vad menas med Teambesök-A och KVÅ-koden XS007? Teambesök, besökstyp A är ett besök där en (1) patient möter ett vårdteam (vårdteam - grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient). KVÅ-koden anger att man haft en konferens med patient. Koden

5 5 registreras på läkaren inom husläkarverksamheten. Krav för extraersättning är att läkare från HLM skall ha varit med på konferensen och att det skall ha varit med personal från Vårdval primärvårdsrehabilitering eller från öppenvårdspsykiatri som har avtal med SLL. Vad menas med besökstyp 4 och KVÅ-koden XS008? Besökstyp 4 Vårdhändelse utan patientkontakt (Utan att patient är närvarande). KVÅ-koden XS 008 anger att man haft en konferens om patient. Koden registreras på läkaren inom husläkarverksamheten. Krav för extraersättning är att läkare från HLM skall ha varit med på konferensen och att det skall ha varit med personal från Vårdval primärvårdsrehab eller från öppenvårdspsykiatri som har avtal med SLL. Kan vi registrera en intern genomgång av ex hemsjukvårdspatienter som konferens om patient? Nej, se svaret ovan. För konferens med eller om patient som ger extraersättningen måste personal från primärvårdsrehabilitering och/eller psykiatri ha varit med. Måste konferensen vara på mottagningen eller kan telefonkontakt användas? En konferens om patient (besökstyp 4 och KVÅ XS008) behöver inte ske på mottagningen utan kan genomföras via telefonkontakt. Konferensen måste dock vara planerad i förväg. Denna typ av konferens skall inte sammanblandas med när man ringer upp annan vårdgivare för konsultation i enskilt ärende. KONSTATERANDE AV DÖDSFALL När vi konstaterar dödsfall i hemmet är det viktigt att hembesöket registreras i kassan och skickas till GVR inom 24 timmar. Gäller det även för KVÅ-koden att den måste registreras inom 24 timmar? Ja, all registrering för besöket vid konstaterande av dödsfall måste registreras inom 24 timmar för att man skall vara säker på att registreringen accepteras. När patienten väl har registrerats som avliden i folkbokföringen så kan man inte längre registrera några besök eller åtgärder för den personen. KVALIFICERAT RÅDGIVANDE och RÅDGIVANDE SAMTAL (I texten nedan skrivs rådgivande samtal som en samlande beskrivning av både rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal.) Varför införs åtgärdsersättning bara för dessa fyra områden? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De åtgärder som vi ersätter beskrivs så här av Socialstyrelsen Vilken extraersättning får man för enkla rådgivande samtal? Enkla rådgivande samtal ingår i normalbesöket och ger ingen extra KVÅ ersättning.

6 6 Kan alla yrkeskategorier få extraersättning för rådgivande samtal? Under 2013 är det enbart distriktssköterska/sjuksköterska som gått specialutbildning i samtalsmetodik, exempelvis motiverande samtal (MI), som får extra KVÅ ersättning utöver besöksersättningen. Räcker den MI utbildning som ingår i distriktsköterskeutbildningen för att man skall få extraersättning för rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal? På en del utbildningsorter så är utbildningen i MI så pass omfattande att det kan anses motsvara den specialutbildning i samtalsmetodik som krävs. Detta gäller dock inte alla utbildningsorter och just nu inte Stockholm, hör av er till er avtalshandläggare så kan vi utreda vad som gäller. Hur många rådgivande samtal kan man ha per patient? Det finns ingen gräns per patient, däremot finns det en gräns att högst 10 % av det totala antalet registrerade sjuksköterske-/distriktssköterskebesök på mottagningen får innehålla KVÅ-koder för rådgivande samtal. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan ett rådgivande samtal vara upp till 30 minuter och de kvalificerade rådgivande samtalen kan vara ännu längre. Det kan därför vara svårt att upprätthålla en god kvalitet i samtalen om man genomför flera sådant samtal per dag med samma patient. Kan rådgivande samtal kombineras med andra åtgärder som skall KVÅ registreras? Ja, har man genomfört åtgärden kan/ska den registreras i journalen bl.a. som en KVÅ kod. Exempelvis dynamisk spirometri och kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk kan registreras vid samma besök och ger då extraersättning för båda åtgärderna. Extraersättning utbetalas för högst 2 KVÅ-koder per besök/vårdkontakt utöver ev. KVÅ registrering av tolkmedverkan. Kan rådgivande samtal genomföras vid gruppbesök? Javisst. Rådgivande samtal kring exempelvis tobaksvanor kan hållas i grupp. Ersättning ges per patient med dels besöksersättning och dels KVÅ ersättning med de belopp som framgår av ersättningsbilagan i avtalet. LÄKARUTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND Krävs det en skriftlig begäran från Försäkringskassan för att få sätta åtgärdskoden UX004 Läkarutlåtande om hälsotillstånd? Nej, det räcker med en KVÅ kod kopplat till ett läkarbesök för att extraersättningen skall utbetalas. Kan vi åtgärdsregistrera även andra intyg med KVÅ-koden UX004, exempelvis intyg till arbetsförmedlingen? Nej, åtgärdskoden UX004 används bara när man skriver LUH på formulär FKF 3200 från Försäkringskassan. Måste jag som läkare ha träffat patienten för att få sätta utfärda ett LUH?

7 7 Nej, en känd patient kan få ett LUH även efter ett telefonsamtal men KVÅ-koden måste då registreras på närmast förgående läkarbesök. FÖRDJUPAD LÄKEMEDELSGENOMGÅNG Har KVÅ ersättningen för läkemedelsgenomgång tagits bort? KVÅ koden för läkemedelsgenomgång har förändrats från 1 januari Detta till följd av att Socialstyrelsen ändrat sina riktlinjer, där de numer skiljer mellan enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. Från 2014 finns nu 2st KVÅ koder. Den gamla KVÅ koden för läkemedelsgenomgång (XV012) är borttagen av Socialstyrelsen och ersätts av KVÅ koderna XV015 Enkel läkemedelsgenomgång och XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång. Vad skall vi göra för läkemedelsgenomgång? Detta regleras i riktlinjerna som gäller sedan 1 mars Dessa finns här: riktlinjer/riktlinjer-for-lakemedelsgenomgangar/ Kortfattat gäller följande: En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla patienter som är 75 år eller äldre vid besök hos läkare i öppen vård vid inskrivning i slutenvård och till alla patienter, oavsett ålder, vid inflyttning i särskilt boende för äldre, och vid påbörjad hemsjukvård En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas samtliga patienter efter påbörjad hemsjukvård minst en gång per år samtliga patienter efter inflyttning i särskilt boende för äldre minst en gång per år samtliga patienter 75 år och äldre med dosdispenserade läkemedel minst en gång per år patienter 75 år och äldre med tre eller fler kroniska diagnoser en gång per år inom primärvården övriga patienter där det efter en enkel läkemedelsgenomgång finns kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana. Vad ingår i en enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång? Detta beskrivs utförligt i ovanstående riktlinjer Kommer ni att mäta enkla läkemedelsgenomgångar och ge bonus/vite för dessa? Nej, vi kommer inte att mäta enkla läkemedelsgenomgångar under 2014 och inte heller koppla någon bonus/vite till detta. Om ni vill registrera enkla läkemedelsgenomgångar så kan ni göra detta med KVÅ koden XV015. Kan en patient få flera läkemedelsgenomgångar? Ja, det finns inget som hindrar att samma patient kan få flera läkemedelsgenomgånga per år. Får vi extraersättning för alla fördjupade läkemedelsgenomgångar som vi gör?

8 8 Från 1/ får ni 300kr för varje fördjupad läkemedelsgenomgång som ni gör på patienter som är 75 år eller äldre oavsett om dessa är inskrivna i hemsjukvård eller ej och oavsett antalet läkemedel. För de fördjupade läkemedelsgenomgångar som ni gör på patienter under 75 år så utgår ingen extra ersättning. Vid inskrivning i hemsjukvård så har vi höjt inskrivningsersättningen med 250kr för varje inskrivning bland annat för att kompensera detta. Taket för extraersättning är satt till 0,5 av antalet listade över 75 år och äldre. D.v.s. ni kan göra en fördjupad läkemedelsgenomgång på hälften av alla era listade över 75 år. En del patienter kan ha behov av flera fördjupade läkemedelsgenomgångar under året och då får ni ersättning för alla upp till taket. Den fördjupade läkemedelsgenomgången skall göras av en läkare i samband med ett läkarbesök och skall journalföras. Hur beräknas taket för extraersättningen för läkemedelsgenomgång? Taket för extraersättningen vid läkemedelsgenomgång beräknas genom att antalet KVÅregistrerade och ersatta fördjupade läkemedelsgenomgångar divideras med antalet listade 75 åringar och äldre. Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i hemsjukvård och som är under 65 år räknas inte in i taket eftersom ni inte får någon särskild extra KVÅ ersättning för dessa läkemedelsgenomgångar. Se föregående svar. OMHÄNDERTAGANDE AV NYDEBUTERAD DIABETIKER Om patienten tackar nej till erbjuden tid och vi har diabetesskola först 6 veckor efter att diagnos är ställd, skall jag inte KVÅ registrera det då? Om det beror på patienten att man inte kunnat hitta en lämplig tid för denna undervisning så kan ni ändå genomföra och registrera den med KVÅ kod. Vad ställs för utbildningskrav för att få extraersättning för denna åtgärd, får inte en distriktssköterska extraersättning för detta? Jo, en distriktssköterska är också sjuksköterska och får extraersättning för denna åtgärd. Förutsättning är dock att SSK/DSK har kunskaper motsvarande utbildningen Diabetes i Primärvården som anordnas av CeFAM. När vi pratar om kost och diabetes vid dessa tillfällen kan vi då också registrera KVÅ koden för kvalificerat rådgivande samtal om kost? Nej, I begreppet omhändertagande av nydebuterad diabetiker ingår att ha samtal om levnadsvanor såsom kost och motion samt att undervisa i provtagning etc. Ni får inte KVÅ registrera andra åtgärder i samband med denna KVÅ kod. SAMVERKAN När får man ersättning för samverkan? Samverkansersättningen är till för att stimulera och ge ersättning för samverkan med kommun/stadsdelar och andra myndigheter.

9 Samverkansersättningen avser inte samverkan mellan landstingsfinansierade verksamheter eller när samverkan avser enskild patient. Samverkan ersätts med 800 kr per timme och 400 per påbörjad halvtimme. Den totala ersättningen per år kan uppgå till högst 2 kr per listad den 31 oktober året innan aktuellt år. Om flera personer från vårdgivaren deltar i samverkansmötet utgår ersättning för var och en. Samverkan kan behandla lokala rutiner för omhändertagandet av en patientgrupp som deltagarna har ett gemensamt ansvar för t.ex. personer med beroendeproblem, demenssjukdom eller som får samtida insatser av äldreomsorg och hemsjukvård. 9 Samverkan ska vara lokal i kommun/stadsdel eller på länsdelsnivå. Medverkan i nationella grupper skall inte räknas in i denna ersättning. Avstämningsmöten med försäkringskassan ersätts enbart av försäkringskassan. Deltagande i medicinskt utvecklingsarbetet definieras inte som samverkan. Hur skall vi fakturera beställaren för samverkan? Ersättning för samverkan faktureras manuellt och kan göras löpande under året, dock senast den 31 december aktuellt år. På fakturan eller bilaga ska framgå när samverkan skett, vad mötet handlade om, med vilken part och vilka yrkeskategorier som deltagit från verksamheten. En faktureringsmall kommer att läggas upp på Uppdragsguiden/Vårdgivarguiden. Privata vårdgivare får göra ett tillägg på 6 % av det fakturerade beloppet som kompensation för att de inte har rätt att göra avdrag för moms. SMITTSPÅRNING Hur registrerar vi en smittspårning? Först har patienten ett ordinarie besök där man tar prover som konstaterar att patienten är smittad. Patienten blir kontaktad via telefon eller brev och blir meddelad att man måste medverka i en smittspårning. Om personen har testat sig via en beställning på Mina Vårdkontakter så har provsvaret skickats till en SESAM mottagning och den mottagningen kallar då till smittspårning. När smittspårningen utförts på husläkarmottagningen skall smittspårningen KVÅ registreras då den genomförs och kopplar till det då aktuella besöket. Om smittspårningen sker via telefon eller via underleverantör så registrerar mottagningen smittspårningen i patienten journal samt kopplar KVÅkoden till det besök då smittan konstaterades. Endast en person ska registrera KVÅ-koden även om det är flera som smittspårar. TELEFONRECEPT Telefonrecept kan bara utfärdas av läkare eller DSK. Sjuksköterskors förskrivningsrätt regleras i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Man behöver inte sätta diagnos vid telefonrecept. Telefonrecept som utfärdas samma

10 10 dag som en vårdkontakt registrerats ersätts inte. UTLANDSFÖDDA Hur får man reda på hur många utlandsfödda som det finns på vår mottagning? Information om hur många utlandsfödda som fanns på varje mottagning den 31/ har skickats ut till verksamhetscheferna. Ni kan även kontakta er avtalshandläggare på HSF som har den informationen. VACCINATIONER Läs mer om detta på dels och dels i regelverket om vaccinationer mm.pdf För barn över 7 år som i skolan inte fått BCG- vaccinering så gäller tills vidare att vårdcentralerna skall ge denna vaccination. Vårdgivarna fakturerar sedan Beställaren manuellt med 65kr för sticket och kostnaden för vaccinet. VÅRDINTYG Måste jag ha skrivit ett vårdintyg för att få registrera KVÅ-koden GD005? Nej, koden innebär att en undersökning/utredning för utfärdande av vårdintyg har gjorts. Om utredningen leder till att det saknas grund för vårdintyg kan KVÅ-koden ändå registreras. Kan jag använda koden GD005 även för andra intyg? Nej, denna kod skall bara användas när man skriver ett vårdintyg enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Se VÅRDPLANERING I HEMMET Vilka krav ställs på en vårdplanering i hemmet för att vi skall få åtgärdsregistrera denna? Ni kan enligt huvudregeln åtgärdsregistrera all Vårdplanering i hemmet men för den vårdplanering som ersätts enligt FFU "Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård" gäller att minst distriktssköterska och en personal från kommunalt finansierad verksamhet eller biståndsbedömare ska delta och att denna sker i patienten bostad/motsvarande. Patienten behöver inte vara registrerad i hemsjukvård. Patient/anhörig ska lämna samtycke till vårdplaneringen. Vårdplaneringen ska journalföras av distriktssköterskan. Kan läkare få registrera vårdplanering i hemmet? Nej, extraersättningen för vårdplanering i hemmet utbetalas enbart om det är registrerat som ett DSK besök.

11 11 KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÖVRIGA FRÅGOR Vid frågor om: användarfunktioner och vid tekniska frågor gällande Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care och Vaccinera samt frågor om GVR-överföring, kontakta Servicedesk SLL IT: Tel , epost: Hur man registrerar patientbesök och vård, se Registreringshandbok för Husläkare på Uppdragsguiden. Vid frågor kontakta ert interna stöd i första hand, har ni återstående frågor kontakta Controllers på enheten Allmänmedicin: Tel eller Frågor om KVÅ-koder eller diagnosregister, epost: Patientavgifter, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder samt högkostnadsskydd,, kontakta: epost: tel (vxl): Kombikakoder, skicka din fråga till: Fakturor,(dock inte systemet Vårdfaktura), kontakta: Thomas Ottosson, tel: , epost: eller Gisela Öberg, tel: , epost: Rapportering och fakturering inom Rehabiliteringsgarantin, kontakta Jesper Hagmyr, tel: Frågor om Asyl, personer som saknar tillstånd och bevispersoner, kontakta Umar Shah, tel: eller epost: Om ni har frågor som gäller andra områden än de ovanstående, vänligen kontakta er avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, se telefonnummer här: EK Har ni frågor som rör ert journalsystem, vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör.

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR 2014-02-13. BDO Consulting Group AB

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR 2014-02-13. BDO Consulting Group AB HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR BDO Consulting Group AB FÖRORD BDO Consulting Group AB har av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Lathund vid smittspårning av klamydia

Lathund vid smittspårning av klamydia Lathund vid smittspårning av klamydia Lathunden är framtagen av Smittskydd Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Utgivningsdatum: 2014-04-09. Revideras senast 2015-08-31 2 (17) Förord Begreppet

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer