Planering i Mora och Orsa fokus översiktlig planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering"

Transkript

1 Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering

2 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst: Pathos reklambyrå/orsakompassen Övriga: Mora kommun och Orsa kommun Tryck: Wasa-tryck, Mora 2014

3 FÖRORD 3 I denna fjärde upplaga av Planering i Mora och Orsa tittar vi närmare på översiktsplanering. Ämnet är aktuellt i både Mora och Orsa eftersom en ny kommuntäckande översiktsplan är under framtagande i Orsa. I Mora är arbetet med en fördjupad översiktsplan för tätorten under uppstart. Översiktsplaneringen är viktig för kommunens utveckling. Den visar kommunens vision och talar om hur visionen påverkar användningen av mark och vatten. I den översiktliga planeringen görs också en avvägning mellan olika allmänna intressen. Det är därför extra viktigt att medborgarna kommer in tidigt i processen så att deras synpunkter kommer med i avvägningarna. Vi vill i denna skrift på ett enkelt sätt beskriva vad en översiktplan är och hur det går till att göra en. Som vanligt berättar vi även om aktuell planering i kommunerna och projekt som är på gång. Tommy Ek, förvaltningschef

4 4 MORA OCH ORSA GRÖNKLITT ORSA MORA

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 Förord 3 Mora och Orsa 4 Innehållsförteckning 5 Översiktlig planering 6 Medborgardeltagande 7 Kartor i planeringen 8 Förhandsbesked 9 FÖP Mora tätort 10 Planer i Mora 12 På gång i Mora 14 ÖP Orsa kommun 16 Byautvecklingsplan 17 Grönklitt 18 Planer i Orsa 19 På gång i Orsa 20 Planprocessen 22 Kontaktinformation 23

6 6 ÖVERSIKTLIG PLANERING Översiktsplanen är ett politiskt dokument. Den är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen visar strategierna för samhällsbyggandet och har stor betydelse när detaljplaner och bygglov behandlas. Kommuntäckande översiktsplan (ÖP) Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Denna ska beskriva hur kommunen ska utvecklas och hur mark- och vattenområdena ska användas. Nivån på ÖP:n blir mycket översiktlig då den täcker stora områden. Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) Ibland väcks frågor som tidigare inte varit aktuella. Kommunen kan då istället för att omarbeta hela översiktsplanen göra en kommuntäckande plan för en specifik fråga. Exempel på detta kan vara vindbruk eller landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Fördjupad översiktsplan (FÖP) Vissa områden i en kommun är mer komplexa än andra, exempelvis om det finns flera olika önskemål om vad marken ska användas till. I sådana fall gör man en fördjupad översiktsplan. Denna plan undersöker alla frågor som är aktuella inom ett avgränsat område. En FÖP kan t ex göras över en tätort eller andra områden som kräver utredning i ett större sammanhang. En FÖP ersätter normalt översiktsplanens redovisning av det aktuella området.

7 MEDBORGARDELTAGANDE 7 Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den är vägledande för hur invånarna kan nyttja mark och vatten. Därför är det viktigt att medborgarna är delaktiga vid framtagandet av översiktsplanen. Detta sker genom det formella samrådet och utställningen som är bestämt enligt plan- och bygglagen. Oftast försöker kommunerna gå steget längre genom ett aktivt medborgardeltagande för att få ett riktigt bra underlag och förankra det förslag som tas fram. Medborgardeltagande kan ske på olika sätt. Vanligt är att kommunen så tidigt som möjligt försöker träffa olika typer av människor, exempelvis skolungdomar, företag och föreningar. Då får man en så bred bild som möjligt över vilka behov som finns i kommunen. Ett sätt är att använda sig av så kallade planerarstugor, vilket är när kommunens planerare ställer sig på stan med kartor och bakgrundsinformation och pratar med människor som passerar. Kommunerna kan också använda sig av sociala medier för att engagera medborgarna. Kommunens uppgift är sedan att ta alla inkomna synpunkter och väga samman dem till ett färdigt förslag på hur kommunen ska utvecklas. Så även om översiktsplaneringen är abstrakt och resultaten kan ses först flera år senare är det viktigt att engagera sig för att kunna påverka den framtida utvecklingen.

8 8 KARTOR I PLANERINGEN Olika typer av kartor behövs för olika typer av planer. Till en översiktsplan behövs kartor med liten skala, exempelvis lantmäteriets terrängkarta (tidigare Gröna kartan ) som är i skala 1: Till en detaljplan behövs en karta med större skala, vanligtvis skala 1:1000. En del kartor används som underlagsmaterial medan andra kartor används för att presentera planförslaget. Ovan: Infraröd flygbild över Vattnäs! Kartor i bygglovansökan När du söker bygglov på en obebyggd fastighet inom sammanhållen bebyggelse ska det vanligtvis finnas en nybyggnadskarta i ansökan. Nybyggnadskarta innehåller bl.a. avvägda höjder och VA-anslutning. För byggnationer som t.ex. uthus eller ansökan om förhandsbesked räcker det oftast med en situationsplan. Situationsplanen är oftast ett utdrag ur kommunens primärkarta. Flygbilder över ett område brukar vara lätta för allmänheten att orientera sig i. De är även användbara för att se hur terrängen och vegetationen ser ut. Ibland kan det även krävas infraröda flygbilder som fångar in en större bredd av färger så att man enklare kan se skillnad på exempelvis löv- och barrskog. Länsstyrelsen tillhandahåller även ett så kallat Regionalt underlagsmaterial (RUM) som kan användas i arbetet med översiktplaner, detaljplaner och bygglov. RUM-materialet visar till exempel natur- och kulturvärden i länet. RUM-materialet finns på länsstyrelsens hemsida och är tillgängligt för alla.

9 FÖRHANDSBESKED 9 Översiktsplanen används bland annat som underlag vid prövning av förhandsbesked och bygglov. I de centrala delarna av kommunernas tätorter finns ofta detaljplaner med bestämmelser om vad marken får användas till och hur man får bygga. Utanför områden med detaljplan är det mer osäkert vad och hur man får bygga. Om man har planer på att bygga något och i ett tidigt skede vill veta om det kan tillåtas på den specifika platsen kan man söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om åtgärden uppfyller bestämmelserna i plan- och bygglagens andra kapitel och om den stämmer överens med rekommendationerna i översiktsplanen. De som är berörda eller äger mark i närheten hörs i ärendet. Ett förhandsbesked kräver inte samma ansökningshandlingar som ett bygglov. Det räcker vanligtvis med en ansökningsblankett och en situationsplan där den tänkta byggnaden och tillfartsväg ritas in. Ett förhandsbesked innebär att du har en byggrätt på platsen men för att få ett bygglov så ska byggnaden och tomten i sig också uppfylla de krav som ställs i plan- och bygglagen, i plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter. Förhandsbeskedet gäller i två år.! Post och Inrikes Tidningar När ett beslut om lov eller förhands- besked har tagits ska det kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoIT). Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i PoIT kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

10 10 FÖP MORA TÄTORT AlYs c e n t r u m u t v e c k l i n g m o r a Under sommaren 2013 har Mora kommun godkänt den centrumutvecklingsplan som man arbetat med under ett antal år. Planen ger en tydlig bild över hur centrumområdet i Mora ska utvecklas för att bli ännu mer attraktivt och trevligt att vistas i både för boende och besökare. Arbetet med centrumutvecklingsplanen ska nu följas av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mora tätort. FÖP:en kommer att hantera ett större område än centrumutvecklingsplanen och omfattar hela tätorten. Mora Bildtext: kommun Kartan visar samtliga har framträdande som drag ambition i centrumområdets fysiska att struktur utveckla och karaktär. medborgardeltagandet. I FÖP:en vill man få in så mycket synpunkter som möjligt. Under 2014 kommer kommunen träffa både medborgare, företag och föreningar. Detta kommer t.ex. att ske genom tematiska träffar där kommunen bjuder in för att diskutera vissa ämnen i workshopform. Vid ett par tillfällen kommer kommunen även att finnas ute på Mora för att prata FÖP och möta medborgare.

11 FÖP MORA TÄTORT 11 FÖP:en kommer att ta upp flera olika frågor bland annat trafik, nya bostäder och handel. Planen ska vara strategisk och översiktlig. Den kommer att innehålla principer för utvecklingen. Detaljerna för byggande fördjupas sedan i detaljplaner och bygglov. FÖP:en beräknas tas fram under 2014 och 2015 och antas När ett förslag är framtaget kommer den att genomgå den formella processen för medborgardeltagande som regleras i planoch bygglagen. Den sänds då först ut för samråd. Planen kan sedan arbetas om efter de synpunkter som framförts. Efter en eventuell omarbetning genomförs en utställning och det finns möjlighet till mindre justeringar. Därefter kan kommunfullmäktige anta FÖP:en som sedan vinner laga kraft.

12 12 PLANER I MORA NORET NORRA Ett planprogram för området var utsänt för samråd under hösten 2011 och godkändes av Kommunstyrelsen sommaren De synpunkter som inkom under samrådet sammanställdes och några av dem har kunnats tas tillvara i den fortsatta planeringen av området. Det första steget i utbyggnaden av området är att möjliggöra uppförande av en helikopterlandningsplats ovanpå parkeringsgaraget vid lasarettet. Planering pågår även för att möjliggöra bostäder strax norr om lasarettet. Bostäderna kommer främst att utgöras av flerfamiljshus och villor men det kan även bli aktuellt med parhus eller radhus. Trafik till området kommer att angöra från E 45, via en cirkulation. En bussgata ska ansluta området mot lasarettsområdet. Det kommer att finnas flera gång- och cykelvägar som förbinder de tillkommande bostäderna med lasarettet och Noret. Skogsmarken mellan lasarettet och den nya bebyggelsen kommer att sparas, likaså skogsmarken intill de befintliga villorna i Pintorp.

13 PLANER I MORA 13 NORRA KYRKOGATAN Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning med bostäder, handel och kontor på delar av den befintliga parkeringen. Parkeringen struktureras upp och används mer effektivt. Planen ska också skapa en ny entré för gående och cyklister till Prästholmen sommartid och möjliggöra för skidspåren att starta i centrum vintertid. ÅMÅSÄNG Eftersom det finns önskemål om att utöka campingen i Åmåsäng utreds hur hela Åmåsängsområdet kan utvecklas. Ett planprogram har varit utsänt för samråd under vintern 2013/2014. Befintlig bebyggelse väster om badplatsen och söderut längs stranden kan förtätas och ny bostadsbebyggelse kan tillkomma i ett område i norr. En av de viktigaste frågorna att reda ut är hur trafiken till området ska se ut framöver. ÖRJASTÄPPAN Planering pågår för att utöka Örjastäppans industriområde österut längs vägen mot Vinäs. Under 2012 och 2013 har Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och NODAVA arbetat dels med hållbar dagvattenhantering och dels med att säkra den angränsande skogen.

14 14 PÅ GÅNG I MORA RESECENTRUM Området vid Mora station ska förvandlas till Moras nya resecentrum. Arbetet är i full gång med en ny stationsbyggnad och nya parkeringsytor. Tåg, buss och taxi ska samlas på en och samma plats för att underlätta byten. Busslinjerna kommer att fortsätta trafikera Mora centrum. RIVNING AV STRANDENS SKOLA Skolbyggnaderna som utgjorde Strandens skola har rivits. Rosa huset står kvar och Vasaloppet kommer under vinterveckan 2014 att ha sitt mässtält på området.! Bygglov, rivningslov och marklov Du behöver vanligtvis söka lov för att: bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats bygga till en byggnad göra vissa ändringsåtgärder, till exempel inreda ytterligare en bostad eller använda en byggnad på ett nytt sätt Du kan även behöva lov för att: riva en byggnad eller en del av en byggnad ändra tomtens utseende, till exempel schakta bort eller fylla på jord

15 PÅ GÅNG I MORA 15 NORET HANDELSOMRÅDE I början av 2013 öppnade Biltema i Norets handelsområde. Nu fortsätter området att växa. Under 2014 kommer ytterligare drygt 7000 kvm affärslokaler stå färdiga. Byggnaden består av fyra separata lokaler med varsin entré mot Skålmyrsvägen. Byggnaden är en stålkonstruktion med med gjutna fundament. Ytterväggen har ett ytskikt av stålplåt och en kärna i stenull. Framför byggnaden kommer det att finnas parkering. FÄRNÄSRONDELLEN Brister i trafiksäkerheten i tunneln under väg 70 mellan Rödmyren och Färnäs samt expansionen av Norets handelsområde är två viktiga anledningar till att man nu bygger en rondell vid den tidigare avfarten till Färnäs. Skålmyrsvägen kommer att ansluta till Färnäs bygata som i sin tur kommer ansluta till väg 70. Biltrafik från Rättvik kommer därför inte behöva åka genom Noretrondellen för att ta sig till handelsområdet. Den nya trafiklösningen möjliggör också busstrafik genom Norets handelsområde.

16 16 ÖP ORSA KOMMUN Sedan 2012 har Orsa kommun arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Det första steget var att ta fram en kommunal utvecklingsplan som redogör för kommunens vision. Nu är den kommunala utvecklingsplanen klar och visionerna ska vidareutvecklas i översiktsplanen.! Strandskydd Vid hav, sjöar och vattendrag är området närmast stranden skyddat. Strandskyddet är normalt 100 meter från strandkanten, både upp på land och ut i vattnet. Inom det området är det exempelvis inte tillåtet att uppföra nya byggnader, gräva för båtplats eller anlägga gräsmatta. Det finns möjlighet att få dispens från strandskyddet i vissa fall. Översiktsplanen ska tala om hur visionen påverkar användningen av mark och vatten i kommunen. Arbetet pågår för fullt med att fundera ut hur Orsa kommun ska se ut rent fysiskt. Var ska det finnas bostäder? Var ska det finnas industri? Var är det lämpligt att bygga strandnära? Hur tar vi tillvara på våra värdefulla miljöer på bästa sätt? För att kunna göra det måste man ut och titta på plats. Därför har tjänstemän inventerat kommunen under hösten Många av riktlinjerna i översiktsplanen kommer att redovisas för hela kommunen. Men det kommer också att göras vissa nedslag så att några områden eller frågor redovisas mer i detalj. Följ arbetet:

17 BYAUTVECKLINGSPLAN 17 I Orsa har man under en längre tid arbetat med något som kallas byautvecklingsmöten. Byautvecklingsmöten anordnas för en by eller för ett par närliggande byar och är en form av medborgardeltagande. Både tjänstemän och politiker är med på mötena och man fokuserar på de aktuella frågorna i kommunen och för byn. De frågor och funderingar som inte kan besvaras på plats tas med tillbaka till kontoret och så sker återkoppling senare. I samband med framtagandet av den kommunala utvecklingsplanen och den nya översiktsplanen har kommunen lyft fram möjligheten för byarna att göra en egen byautvecklingsplan. En byautvecklingsplan kan se ut på olika sätt. Dess viktigaste uppgift är att den visar hur invånarna i den aktuella byn vill att deras by utvecklas. Då är byautvecklingsplanen ett bra underlag för tjänstemän och politiker vid framtagandet av översiktsplanen för hela kommunen (9) HORNBERGA AG Hastighetsbegränsningar Ett trevligt inslag i Hornberga är att många promenerar och cyklar. Bilar och andra fordon kör för införts i Hansjö, d.v.s. att man bygger om övre och nedre Hornbergavägen till bymiljöväg med ett körfält och avgränsade sidolinjer. Efterlevnaden av skyltade hastigheter kommer då bli betydligt bättre än i dag. Övre Hornbergavägen 90 km/tim Bil vid utfart (svår att se) Stoppsikt 120m, bromsträcka 110m På kartan kan vägen se rak ut. Bilderna och verkligheten visar att vägen är mycket kurvig och backig. Utfarterna utmed denna sträcka är skymd av kurvor och backar, vilket gör det omöjligt att bromsa i tid för att undvika ett allvarligt tillbud. Kulle på vägen som skymmer sikten. Flanörer + 90 km/tim inte ovanligt i denna backe! Bromsträcka 65 meter och vid 30 km/tim endast 13 m! Sett från norr Nedre Hornbergavägen 90 km/tim 70 km/tim 50 km/tim För besväret får byn en summa pengar av kommunen som kan användas till valfritt ändamål. Hittills har Bjus, Hornberga och Fryksås gjort klart sina byautvecklingsplaner och fler byar står i startgroparna OBS! Permanentbostad!! Här kommer bilister som skjutna ur en kanon pga av för hög väghastihet. Det gäller att alltid se upp för att undvika olycka. Siktsträckor m = Utfart Längd bromssträcka vid hastighet enligt nedan 50 km/tim 70 km/tim 90 km/tim

18 18 GRÖNKLITT Grönklitt växer snabbt och det finns ett ständigt behov av att planlägga för ytterligare utveckling av området. Den gällande fördjupade översiktsplanen togs fram på 70-talet och är sedan länge fullt utbyggd. För att tydliggöra hur kommunen ser på utvecklingen i Grönklitt kommer området behandlas mer ingående i den nya kommuntäckande översiktsplanen. Bland annat ska kommunen visa hur man tänker sig en utvidgning av området för boende och hur områden för aktiviteter kommer att tas i anspråk, bland annat för skidåkningen, rovdjurs-parken och andra aktiviteter som friluftsliv och skoter.

19 m PLANER I ORSA 19 RÅTJÄRNSBERGET På Grönklitt finns ett högt bebyggelsetryck och för att möta detta pågår planering för en utvidgning runt Råtjärnsbergets topp. Inom området planeras framförallt tomter för fritidsbebyggelse, men också nya liftar och glidområden som förbättrar tillgängligheten till pistsystemen för hela Grönklitt. STORGATAN Många av Orsabostäders flerfamiljshus på Västeråkern är byggda på 1950-talet. De är nu i stort behov av renovering. Eftersom man idag har andra krav på boendet än vad man hade på talet planerar Orsabostäder att successivt ersätta vissa av husen med nya hus. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett planprogram för områdets framtida utveckling.! Gula gubbar Ser du gulklädda personer på din eller grannens tomt? De kommer säkert från Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet och kan alltid legitimera sig. De mäter bland annat in hus för att hålla kartan ajour.

20 20 PÅ GÅNG I ORSA ORSA CENTRUM Det pågår arbete med att bygga om i Orsa centrum. Under sommaren 2013 har den första av totalt tre etapper färdigställts. Hösten 2014 ska allt vara klart. Tanken är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i gatumiljön för alla trafikanter. På Slipstenstorget kommer i framtiden såväl fotgängare som cyklister och bilister att samsas om utrymmet. Det finns en vilja att centrum ska bli mer levande och skapa nya attraktiva mötesplatser. Projektet har bland annat som syfte att förbättra trafiksäkerheten på Järnvägsgatan. Därför ska den nya utformningen av gatan göra det enklare för trafikanter att följa trafikregler och ta hänsyn till varandra. Genomfartskänslan ska byggas bort och med hjälp av exempelvis farthinder och genom at tydliggöra vad som är Orsa centrum ska tempot sänkas i trafikmiljön. För att göra Orsa centrum tillgängligt ska parkeringsplatser finnas nära Orsas centrala funktioner. Laddningsstolpar för elbilar ska förberedas på ett antal platser för att möta framtida behov.

21 PÅ GÅNG I ORSA 21 STORGATAN Bebyggelsen längs Storgatan har börjat förändras då Orsabostäder har rivit två av husen i kvarteret Krakau. I dagsläget finns inga nya hus planerade, men ett planprogram ska tas fram (se sid. 19) som talar om hur området ska utvecklas i framtiden. STYVERSBACKEN Under hösten förbereds södra delen av Styversbacken för kommande exploatering av sex villatomter. Fritids- och servicekontoret i Orsa kommun leder arbetet med att skapa ett av Dalarnas vackraste tomtområden. Vägar, vatten och avlopp samt el/belysning och bredband kommer att färdigställas under vintern/våren UNGDOMENS HUS Renovering och anpassning pågår i den gamla, röda skolan på Kyrkbyns skolområde. Under 2013 stod den nedre våningen klar och möjliggjorde Ungdomens hus. Bland annat har en hiss installerats och ett café inretts. Projektet fortsätter under 2014 med anpassning av de övre våningarna.

22 22 DETALJPLANEPROCESSEN PLANBESKED Kommunen är skyldig att lämna planbesked till den som begär det. Då svarar kommunen på om och när en detaljplan kan vara färdig. PROGRAMSAMRÅD I vissa fall upprättar kommunen ett planprogram för ett område. Då klaras de övergripande frågorna ut för att senare underlätta detaljplaneläggningen. Kommunen samråder planprogrammet med berörda. PLANSAMRÅD Detaljplanen är det juridiska dokument som reglerar användandet av marken. När ett förslag till detaljplan upprättats sänds det ut på samråd och finns utställt hos kommunen. GRANSKNING Samrådsförslaget ändras eventuellt efter de synpunkter som inkommit under samrådet. Granskningsförslaget skickas sedan ut för granskning och finns utställt hos kommunen. ANTAGANDE Efter granskningen kan planen komma att ändras igen beroende på inkomna synpunkter. Om planen bara ändras redaktionellt eller inte alls påbörjas den politiska processen för att anta detaljplanen. Vilken politisk instans som antar detaljplanen varierar mellan kommunerna och vilken allmänbetydelse planen bedöms ha. LAGA KRAFT Efter att kommunen har antagit en detaljplan finns tid för överklagande. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft och är då det dokument som reglerar hur mark och vatten får användas.! Planutredning I vissa områden har det gjorts planutredningar. Till skillnad från detaljplaner har dessa ingen juridisk bindning och ger inga byggrätter. De är istället en politisk viljeriktning och riktlinjer för kommande detaljplaneläggning och bygglovsgivning.

23 KONTAKTINFORMATION 23 Vill du komma i kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen? Mora (huvudkontor) Fredsgatan 12 Expedition tfn Öppettider: måndag fredag och Orsa (besökskontor) Gamla Brandstationen Lillågatan 2A Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag: E-post: Bygglovsenhet Bygglovschef Lennart Sticko , telefontid Planenhet Planchef Håkan Persson Plankoordinator Susann Bergman Kartenhet Kartchef Karl-Erik Palm Förvaltningschef och stadsarkitekt Tommy Ek Stadsbyggnadsförvaltningen har fler medarbetare. Kontaktuppgifter finns på Mora kommuns hemsida och hos Mora kommuns växel Våra byggnadsinspektörer och vår handläggare av bostadsanpassningsbidrag har särskilda telefontider.

24 Planering i Mora och Orsa 2013 Översiktlig planering är viktigt för kommunens utveckling. Den gör en avvägning mellan olika intressen och visar vart kommunen är på väg. I denna skrift presenteras arbetet med översiktlig planering i Mora och Orsa kommuner, men också andra planer som är på gång och en inblick i vad som händer när planer och bygglov är klara. Byggnadsnämnden Mora Byggnadsnämnden Orsa Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Besöksadress: Fredsgatan 12 Postadress: MORA Telnr: E-post:

Planering i Mora och Orsa 2013. fokus strandnära lägen

Planering i Mora och Orsa 2013. fokus strandnära lägen Planering i Mora och Orsa 2013 fokus strandnära lägen 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Baksidan, sid. 6, sid. 17, sid. 18 nederst: Kola Productions Sid. 12: A-sidan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer