Planering i Mora och Orsa fokus översiktlig planering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering"

Transkript

1 Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering

2 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst: Pathos reklambyrå/orsakompassen Övriga: Mora kommun och Orsa kommun Tryck: Wasa-tryck, Mora 2014

3 FÖRORD 3 I denna fjärde upplaga av Planering i Mora och Orsa tittar vi närmare på översiktsplanering. Ämnet är aktuellt i både Mora och Orsa eftersom en ny kommuntäckande översiktsplan är under framtagande i Orsa. I Mora är arbetet med en fördjupad översiktsplan för tätorten under uppstart. Översiktsplaneringen är viktig för kommunens utveckling. Den visar kommunens vision och talar om hur visionen påverkar användningen av mark och vatten. I den översiktliga planeringen görs också en avvägning mellan olika allmänna intressen. Det är därför extra viktigt att medborgarna kommer in tidigt i processen så att deras synpunkter kommer med i avvägningarna. Vi vill i denna skrift på ett enkelt sätt beskriva vad en översiktplan är och hur det går till att göra en. Som vanligt berättar vi även om aktuell planering i kommunerna och projekt som är på gång. Tommy Ek, förvaltningschef

4 4 MORA OCH ORSA GRÖNKLITT ORSA MORA

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 Förord 3 Mora och Orsa 4 Innehållsförteckning 5 Översiktlig planering 6 Medborgardeltagande 7 Kartor i planeringen 8 Förhandsbesked 9 FÖP Mora tätort 10 Planer i Mora 12 På gång i Mora 14 ÖP Orsa kommun 16 Byautvecklingsplan 17 Grönklitt 18 Planer i Orsa 19 På gång i Orsa 20 Planprocessen 22 Kontaktinformation 23

6 6 ÖVERSIKTLIG PLANERING Översiktsplanen är ett politiskt dokument. Den är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen visar strategierna för samhällsbyggandet och har stor betydelse när detaljplaner och bygglov behandlas. Kommuntäckande översiktsplan (ÖP) Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Denna ska beskriva hur kommunen ska utvecklas och hur mark- och vattenområdena ska användas. Nivån på ÖP:n blir mycket översiktlig då den täcker stora områden. Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) Ibland väcks frågor som tidigare inte varit aktuella. Kommunen kan då istället för att omarbeta hela översiktsplanen göra en kommuntäckande plan för en specifik fråga. Exempel på detta kan vara vindbruk eller landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Fördjupad översiktsplan (FÖP) Vissa områden i en kommun är mer komplexa än andra, exempelvis om det finns flera olika önskemål om vad marken ska användas till. I sådana fall gör man en fördjupad översiktsplan. Denna plan undersöker alla frågor som är aktuella inom ett avgränsat område. En FÖP kan t ex göras över en tätort eller andra områden som kräver utredning i ett större sammanhang. En FÖP ersätter normalt översiktsplanens redovisning av det aktuella området.

7 MEDBORGARDELTAGANDE 7 Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den är vägledande för hur invånarna kan nyttja mark och vatten. Därför är det viktigt att medborgarna är delaktiga vid framtagandet av översiktsplanen. Detta sker genom det formella samrådet och utställningen som är bestämt enligt plan- och bygglagen. Oftast försöker kommunerna gå steget längre genom ett aktivt medborgardeltagande för att få ett riktigt bra underlag och förankra det förslag som tas fram. Medborgardeltagande kan ske på olika sätt. Vanligt är att kommunen så tidigt som möjligt försöker träffa olika typer av människor, exempelvis skolungdomar, företag och föreningar. Då får man en så bred bild som möjligt över vilka behov som finns i kommunen. Ett sätt är att använda sig av så kallade planerarstugor, vilket är när kommunens planerare ställer sig på stan med kartor och bakgrundsinformation och pratar med människor som passerar. Kommunerna kan också använda sig av sociala medier för att engagera medborgarna. Kommunens uppgift är sedan att ta alla inkomna synpunkter och väga samman dem till ett färdigt förslag på hur kommunen ska utvecklas. Så även om översiktsplaneringen är abstrakt och resultaten kan ses först flera år senare är det viktigt att engagera sig för att kunna påverka den framtida utvecklingen.

8 8 KARTOR I PLANERINGEN Olika typer av kartor behövs för olika typer av planer. Till en översiktsplan behövs kartor med liten skala, exempelvis lantmäteriets terrängkarta (tidigare Gröna kartan ) som är i skala 1: Till en detaljplan behövs en karta med större skala, vanligtvis skala 1:1000. En del kartor används som underlagsmaterial medan andra kartor används för att presentera planförslaget. Ovan: Infraröd flygbild över Vattnäs! Kartor i bygglovansökan När du söker bygglov på en obebyggd fastighet inom sammanhållen bebyggelse ska det vanligtvis finnas en nybyggnadskarta i ansökan. Nybyggnadskarta innehåller bl.a. avvägda höjder och VA-anslutning. För byggnationer som t.ex. uthus eller ansökan om förhandsbesked räcker det oftast med en situationsplan. Situationsplanen är oftast ett utdrag ur kommunens primärkarta. Flygbilder över ett område brukar vara lätta för allmänheten att orientera sig i. De är även användbara för att se hur terrängen och vegetationen ser ut. Ibland kan det även krävas infraröda flygbilder som fångar in en större bredd av färger så att man enklare kan se skillnad på exempelvis löv- och barrskog. Länsstyrelsen tillhandahåller även ett så kallat Regionalt underlagsmaterial (RUM) som kan användas i arbetet med översiktplaner, detaljplaner och bygglov. RUM-materialet visar till exempel natur- och kulturvärden i länet. RUM-materialet finns på länsstyrelsens hemsida och är tillgängligt för alla.

9 FÖRHANDSBESKED 9 Översiktsplanen används bland annat som underlag vid prövning av förhandsbesked och bygglov. I de centrala delarna av kommunernas tätorter finns ofta detaljplaner med bestämmelser om vad marken får användas till och hur man får bygga. Utanför områden med detaljplan är det mer osäkert vad och hur man får bygga. Om man har planer på att bygga något och i ett tidigt skede vill veta om det kan tillåtas på den specifika platsen kan man söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om åtgärden uppfyller bestämmelserna i plan- och bygglagens andra kapitel och om den stämmer överens med rekommendationerna i översiktsplanen. De som är berörda eller äger mark i närheten hörs i ärendet. Ett förhandsbesked kräver inte samma ansökningshandlingar som ett bygglov. Det räcker vanligtvis med en ansökningsblankett och en situationsplan där den tänkta byggnaden och tillfartsväg ritas in. Ett förhandsbesked innebär att du har en byggrätt på platsen men för att få ett bygglov så ska byggnaden och tomten i sig också uppfylla de krav som ställs i plan- och bygglagen, i plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter. Förhandsbeskedet gäller i två år.! Post och Inrikes Tidningar När ett beslut om lov eller förhands- besked har tagits ska det kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoIT). Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i PoIT kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

10 10 FÖP MORA TÄTORT AlYs c e n t r u m u t v e c k l i n g m o r a Under sommaren 2013 har Mora kommun godkänt den centrumutvecklingsplan som man arbetat med under ett antal år. Planen ger en tydlig bild över hur centrumområdet i Mora ska utvecklas för att bli ännu mer attraktivt och trevligt att vistas i både för boende och besökare. Arbetet med centrumutvecklingsplanen ska nu följas av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mora tätort. FÖP:en kommer att hantera ett större område än centrumutvecklingsplanen och omfattar hela tätorten. Mora Bildtext: kommun Kartan visar samtliga har framträdande som drag ambition i centrumområdets fysiska att struktur utveckla och karaktär. medborgardeltagandet. I FÖP:en vill man få in så mycket synpunkter som möjligt. Under 2014 kommer kommunen träffa både medborgare, företag och föreningar. Detta kommer t.ex. att ske genom tematiska träffar där kommunen bjuder in för att diskutera vissa ämnen i workshopform. Vid ett par tillfällen kommer kommunen även att finnas ute på Mora för att prata FÖP och möta medborgare.

11 FÖP MORA TÄTORT 11 FÖP:en kommer att ta upp flera olika frågor bland annat trafik, nya bostäder och handel. Planen ska vara strategisk och översiktlig. Den kommer att innehålla principer för utvecklingen. Detaljerna för byggande fördjupas sedan i detaljplaner och bygglov. FÖP:en beräknas tas fram under 2014 och 2015 och antas När ett förslag är framtaget kommer den att genomgå den formella processen för medborgardeltagande som regleras i planoch bygglagen. Den sänds då först ut för samråd. Planen kan sedan arbetas om efter de synpunkter som framförts. Efter en eventuell omarbetning genomförs en utställning och det finns möjlighet till mindre justeringar. Därefter kan kommunfullmäktige anta FÖP:en som sedan vinner laga kraft.

12 12 PLANER I MORA NORET NORRA Ett planprogram för området var utsänt för samråd under hösten 2011 och godkändes av Kommunstyrelsen sommaren De synpunkter som inkom under samrådet sammanställdes och några av dem har kunnats tas tillvara i den fortsatta planeringen av området. Det första steget i utbyggnaden av området är att möjliggöra uppförande av en helikopterlandningsplats ovanpå parkeringsgaraget vid lasarettet. Planering pågår även för att möjliggöra bostäder strax norr om lasarettet. Bostäderna kommer främst att utgöras av flerfamiljshus och villor men det kan även bli aktuellt med parhus eller radhus. Trafik till området kommer att angöra från E 45, via en cirkulation. En bussgata ska ansluta området mot lasarettsområdet. Det kommer att finnas flera gång- och cykelvägar som förbinder de tillkommande bostäderna med lasarettet och Noret. Skogsmarken mellan lasarettet och den nya bebyggelsen kommer att sparas, likaså skogsmarken intill de befintliga villorna i Pintorp.

13 PLANER I MORA 13 NORRA KYRKOGATAN Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning med bostäder, handel och kontor på delar av den befintliga parkeringen. Parkeringen struktureras upp och används mer effektivt. Planen ska också skapa en ny entré för gående och cyklister till Prästholmen sommartid och möjliggöra för skidspåren att starta i centrum vintertid. ÅMÅSÄNG Eftersom det finns önskemål om att utöka campingen i Åmåsäng utreds hur hela Åmåsängsområdet kan utvecklas. Ett planprogram har varit utsänt för samråd under vintern 2013/2014. Befintlig bebyggelse väster om badplatsen och söderut längs stranden kan förtätas och ny bostadsbebyggelse kan tillkomma i ett område i norr. En av de viktigaste frågorna att reda ut är hur trafiken till området ska se ut framöver. ÖRJASTÄPPAN Planering pågår för att utöka Örjastäppans industriområde österut längs vägen mot Vinäs. Under 2012 och 2013 har Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och NODAVA arbetat dels med hållbar dagvattenhantering och dels med att säkra den angränsande skogen.

14 14 PÅ GÅNG I MORA RESECENTRUM Området vid Mora station ska förvandlas till Moras nya resecentrum. Arbetet är i full gång med en ny stationsbyggnad och nya parkeringsytor. Tåg, buss och taxi ska samlas på en och samma plats för att underlätta byten. Busslinjerna kommer att fortsätta trafikera Mora centrum. RIVNING AV STRANDENS SKOLA Skolbyggnaderna som utgjorde Strandens skola har rivits. Rosa huset står kvar och Vasaloppet kommer under vinterveckan 2014 att ha sitt mässtält på området.! Bygglov, rivningslov och marklov Du behöver vanligtvis söka lov för att: bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats bygga till en byggnad göra vissa ändringsåtgärder, till exempel inreda ytterligare en bostad eller använda en byggnad på ett nytt sätt Du kan även behöva lov för att: riva en byggnad eller en del av en byggnad ändra tomtens utseende, till exempel schakta bort eller fylla på jord

15 PÅ GÅNG I MORA 15 NORET HANDELSOMRÅDE I början av 2013 öppnade Biltema i Norets handelsområde. Nu fortsätter området att växa. Under 2014 kommer ytterligare drygt 7000 kvm affärslokaler stå färdiga. Byggnaden består av fyra separata lokaler med varsin entré mot Skålmyrsvägen. Byggnaden är en stålkonstruktion med med gjutna fundament. Ytterväggen har ett ytskikt av stålplåt och en kärna i stenull. Framför byggnaden kommer det att finnas parkering. FÄRNÄSRONDELLEN Brister i trafiksäkerheten i tunneln under väg 70 mellan Rödmyren och Färnäs samt expansionen av Norets handelsområde är två viktiga anledningar till att man nu bygger en rondell vid den tidigare avfarten till Färnäs. Skålmyrsvägen kommer att ansluta till Färnäs bygata som i sin tur kommer ansluta till väg 70. Biltrafik från Rättvik kommer därför inte behöva åka genom Noretrondellen för att ta sig till handelsområdet. Den nya trafiklösningen möjliggör också busstrafik genom Norets handelsområde.

16 16 ÖP ORSA KOMMUN Sedan 2012 har Orsa kommun arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Det första steget var att ta fram en kommunal utvecklingsplan som redogör för kommunens vision. Nu är den kommunala utvecklingsplanen klar och visionerna ska vidareutvecklas i översiktsplanen.! Strandskydd Vid hav, sjöar och vattendrag är området närmast stranden skyddat. Strandskyddet är normalt 100 meter från strandkanten, både upp på land och ut i vattnet. Inom det området är det exempelvis inte tillåtet att uppföra nya byggnader, gräva för båtplats eller anlägga gräsmatta. Det finns möjlighet att få dispens från strandskyddet i vissa fall. Översiktsplanen ska tala om hur visionen påverkar användningen av mark och vatten i kommunen. Arbetet pågår för fullt med att fundera ut hur Orsa kommun ska se ut rent fysiskt. Var ska det finnas bostäder? Var ska det finnas industri? Var är det lämpligt att bygga strandnära? Hur tar vi tillvara på våra värdefulla miljöer på bästa sätt? För att kunna göra det måste man ut och titta på plats. Därför har tjänstemän inventerat kommunen under hösten Många av riktlinjerna i översiktsplanen kommer att redovisas för hela kommunen. Men det kommer också att göras vissa nedslag så att några områden eller frågor redovisas mer i detalj. Följ arbetet:

17 BYAUTVECKLINGSPLAN 17 I Orsa har man under en längre tid arbetat med något som kallas byautvecklingsmöten. Byautvecklingsmöten anordnas för en by eller för ett par närliggande byar och är en form av medborgardeltagande. Både tjänstemän och politiker är med på mötena och man fokuserar på de aktuella frågorna i kommunen och för byn. De frågor och funderingar som inte kan besvaras på plats tas med tillbaka till kontoret och så sker återkoppling senare. I samband med framtagandet av den kommunala utvecklingsplanen och den nya översiktsplanen har kommunen lyft fram möjligheten för byarna att göra en egen byautvecklingsplan. En byautvecklingsplan kan se ut på olika sätt. Dess viktigaste uppgift är att den visar hur invånarna i den aktuella byn vill att deras by utvecklas. Då är byautvecklingsplanen ett bra underlag för tjänstemän och politiker vid framtagandet av översiktsplanen för hela kommunen (9) HORNBERGA AG Hastighetsbegränsningar Ett trevligt inslag i Hornberga är att många promenerar och cyklar. Bilar och andra fordon kör för införts i Hansjö, d.v.s. att man bygger om övre och nedre Hornbergavägen till bymiljöväg med ett körfält och avgränsade sidolinjer. Efterlevnaden av skyltade hastigheter kommer då bli betydligt bättre än i dag. Övre Hornbergavägen 90 km/tim Bil vid utfart (svår att se) Stoppsikt 120m, bromsträcka 110m På kartan kan vägen se rak ut. Bilderna och verkligheten visar att vägen är mycket kurvig och backig. Utfarterna utmed denna sträcka är skymd av kurvor och backar, vilket gör det omöjligt att bromsa i tid för att undvika ett allvarligt tillbud. Kulle på vägen som skymmer sikten. Flanörer + 90 km/tim inte ovanligt i denna backe! Bromsträcka 65 meter och vid 30 km/tim endast 13 m! Sett från norr Nedre Hornbergavägen 90 km/tim 70 km/tim 50 km/tim För besväret får byn en summa pengar av kommunen som kan användas till valfritt ändamål. Hittills har Bjus, Hornberga och Fryksås gjort klart sina byautvecklingsplaner och fler byar står i startgroparna OBS! Permanentbostad!! Här kommer bilister som skjutna ur en kanon pga av för hög väghastihet. Det gäller att alltid se upp för att undvika olycka. Siktsträckor m = Utfart Längd bromssträcka vid hastighet enligt nedan 50 km/tim 70 km/tim 90 km/tim

18 18 GRÖNKLITT Grönklitt växer snabbt och det finns ett ständigt behov av att planlägga för ytterligare utveckling av området. Den gällande fördjupade översiktsplanen togs fram på 70-talet och är sedan länge fullt utbyggd. För att tydliggöra hur kommunen ser på utvecklingen i Grönklitt kommer området behandlas mer ingående i den nya kommuntäckande översiktsplanen. Bland annat ska kommunen visa hur man tänker sig en utvidgning av området för boende och hur områden för aktiviteter kommer att tas i anspråk, bland annat för skidåkningen, rovdjurs-parken och andra aktiviteter som friluftsliv och skoter.

19 m PLANER I ORSA 19 RÅTJÄRNSBERGET På Grönklitt finns ett högt bebyggelsetryck och för att möta detta pågår planering för en utvidgning runt Råtjärnsbergets topp. Inom området planeras framförallt tomter för fritidsbebyggelse, men också nya liftar och glidområden som förbättrar tillgängligheten till pistsystemen för hela Grönklitt. STORGATAN Många av Orsabostäders flerfamiljshus på Västeråkern är byggda på 1950-talet. De är nu i stort behov av renovering. Eftersom man idag har andra krav på boendet än vad man hade på talet planerar Orsabostäder att successivt ersätta vissa av husen med nya hus. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett planprogram för områdets framtida utveckling.! Gula gubbar Ser du gulklädda personer på din eller grannens tomt? De kommer säkert från Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet och kan alltid legitimera sig. De mäter bland annat in hus för att hålla kartan ajour.

20 20 PÅ GÅNG I ORSA ORSA CENTRUM Det pågår arbete med att bygga om i Orsa centrum. Under sommaren 2013 har den första av totalt tre etapper färdigställts. Hösten 2014 ska allt vara klart. Tanken är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i gatumiljön för alla trafikanter. På Slipstenstorget kommer i framtiden såväl fotgängare som cyklister och bilister att samsas om utrymmet. Det finns en vilja att centrum ska bli mer levande och skapa nya attraktiva mötesplatser. Projektet har bland annat som syfte att förbättra trafiksäkerheten på Järnvägsgatan. Därför ska den nya utformningen av gatan göra det enklare för trafikanter att följa trafikregler och ta hänsyn till varandra. Genomfartskänslan ska byggas bort och med hjälp av exempelvis farthinder och genom at tydliggöra vad som är Orsa centrum ska tempot sänkas i trafikmiljön. För att göra Orsa centrum tillgängligt ska parkeringsplatser finnas nära Orsas centrala funktioner. Laddningsstolpar för elbilar ska förberedas på ett antal platser för att möta framtida behov.

21 PÅ GÅNG I ORSA 21 STORGATAN Bebyggelsen längs Storgatan har börjat förändras då Orsabostäder har rivit två av husen i kvarteret Krakau. I dagsläget finns inga nya hus planerade, men ett planprogram ska tas fram (se sid. 19) som talar om hur området ska utvecklas i framtiden. STYVERSBACKEN Under hösten förbereds södra delen av Styversbacken för kommande exploatering av sex villatomter. Fritids- och servicekontoret i Orsa kommun leder arbetet med att skapa ett av Dalarnas vackraste tomtområden. Vägar, vatten och avlopp samt el/belysning och bredband kommer att färdigställas under vintern/våren UNGDOMENS HUS Renovering och anpassning pågår i den gamla, röda skolan på Kyrkbyns skolområde. Under 2013 stod den nedre våningen klar och möjliggjorde Ungdomens hus. Bland annat har en hiss installerats och ett café inretts. Projektet fortsätter under 2014 med anpassning av de övre våningarna.

22 22 DETALJPLANEPROCESSEN PLANBESKED Kommunen är skyldig att lämna planbesked till den som begär det. Då svarar kommunen på om och när en detaljplan kan vara färdig. PROGRAMSAMRÅD I vissa fall upprättar kommunen ett planprogram för ett område. Då klaras de övergripande frågorna ut för att senare underlätta detaljplaneläggningen. Kommunen samråder planprogrammet med berörda. PLANSAMRÅD Detaljplanen är det juridiska dokument som reglerar användandet av marken. När ett förslag till detaljplan upprättats sänds det ut på samråd och finns utställt hos kommunen. GRANSKNING Samrådsförslaget ändras eventuellt efter de synpunkter som inkommit under samrådet. Granskningsförslaget skickas sedan ut för granskning och finns utställt hos kommunen. ANTAGANDE Efter granskningen kan planen komma att ändras igen beroende på inkomna synpunkter. Om planen bara ändras redaktionellt eller inte alls påbörjas den politiska processen för att anta detaljplanen. Vilken politisk instans som antar detaljplanen varierar mellan kommunerna och vilken allmänbetydelse planen bedöms ha. LAGA KRAFT Efter att kommunen har antagit en detaljplan finns tid för överklagande. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft och är då det dokument som reglerar hur mark och vatten får användas.! Planutredning I vissa områden har det gjorts planutredningar. Till skillnad från detaljplaner har dessa ingen juridisk bindning och ger inga byggrätter. De är istället en politisk viljeriktning och riktlinjer för kommande detaljplaneläggning och bygglovsgivning.

23 KONTAKTINFORMATION 23 Vill du komma i kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen? Mora (huvudkontor) Fredsgatan 12 Expedition tfn Öppettider: måndag fredag och Orsa (besökskontor) Gamla Brandstationen Lillågatan 2A Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag: E-post: Bygglovsenhet Bygglovschef Lennart Sticko , telefontid Planenhet Planchef Håkan Persson Plankoordinator Susann Bergman Kartenhet Kartchef Karl-Erik Palm Förvaltningschef och stadsarkitekt Tommy Ek Stadsbyggnadsförvaltningen har fler medarbetare. Kontaktuppgifter finns på Mora kommuns hemsida och hos Mora kommuns växel Våra byggnadsinspektörer och vår handläggare av bostadsanpassningsbidrag har särskilda telefontider.

24 Planering i Mora och Orsa 2013 Översiktlig planering är viktigt för kommunens utveckling. Den gör en avvägning mellan olika intressen och visar vart kommunen är på väg. I denna skrift presenteras arbetet med översiktlig planering i Mora och Orsa kommuner, men också andra planer som är på gång och en inblick i vad som händer när planer och bygglov är klara. Byggnadsnämnden Mora Byggnadsnämnden Orsa Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Besöksadress: Fredsgatan 12 Postadress: MORA Telnr: E-post:

Planering i Mora och Orsa 2013. fokus strandnära lägen

Planering i Mora och Orsa 2013. fokus strandnära lägen Planering i Mora och Orsa 2013 fokus strandnära lägen 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Baksidan, sid. 6, sid. 17, sid. 18 nederst: Kola Productions Sid. 12: A-sidan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hur blir en detaljplan till?

Hur blir en detaljplan till? 1 89:18 20:37 89:28 UTMELAND 25:38 89:70 187 187 186 186 89:18 20:37 20:41 :192 25:191 66:10 20:40 25:190 89:28 UTMELAND 25:38 89:70 89:70 187 187 186 186 89:18 20:37 20:41 :192 25:191 66:10 20:40 25:190

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr 2016-06-02 BYGG.2015.6310 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse STORA KOVIK 1:50: Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjöbod

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret Handläggare Tommy Ek Tel: 0248-701 61 2003-01 Program Ändring av detaljplan för fastigheten Garvaren 13 Kv Garvaren, norr Rättviks kommun, Dalarnas län INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län

Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län Granskningshandling Dnr: OK BN 2016/00083 Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län P L A N B E S K R I V N I N G juni 2016 Handlingar Planbeskrivning

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Planering i Mora och Orsa fokus centrumutveckling

Planering i Mora och Orsa fokus centrumutveckling Planering i Mora och Orsa 2012 fokus centrumutveckling 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Framsida: Fotot längst ner till höger: Kola Productions Baksida: Stora fotot och fotot längst ner

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Bilaga: Program till detaljplan

Bilaga: Program till detaljplan Bilaga: Program till detaljplan PROGRAM till detaljplan för GÅRÖ 1:334 m.fl. Ny ICA-butik Gnosjö kommun HANDLINGAR Programskiss Programtext Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer