PROTOKOLL 1 (45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), , Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Andreas Westerberg (FP) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S), kl , Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Melinda Hedström (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S), 195 Monika Widman Lundmark (S) tjg ers för Ann Åström (S), Ersättare Hans Brettschneider (MP) Andreas Hjelmberg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Tjänstemän Eva Karlberg, verksamhetsstrateg, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Ann-Christin Westerlund, ordförande kommunfullmäktige Charlotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare Justerare Håkan Lindh med Torvald Stefansson som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets sekretariat Underskrift. Margaretha Granström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Skapa en "hop on, hop off"- tur på Skellefteälven (91/13) I ett medborgarförslag lyfts möjligheten till turbåtstrafik längs med Skellefteälven, från Mobacken ner till Bergsbydammen i form av en hop-on/hop-off-båt. Kommunledningskontoret tycker det är ett intressant förslag och föreslår att fritidskontoret får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för älvsbåtstrafik för att underlätta för privata aktörer som skulle vilja genomföra denna typ av verksamhet. Kommunen vill i så stor utsträckning som möjligt göra det möjligt för entreprenörer att utveckla olika turistiska produkter i området men kommunledningskontoret anser att man inte bör genomföra båttrafiken i kommunal regi. Däremot kan kommunen via fritidskontoret och tekniska kontoret se över vilka landstigningsplatser som finns i området som skulle göra det möjligt för ombord- och avstigning, undersöka vilka sträckor av älven som är farbara, se över vilka typer av tillstånd som krävs samt utreda vilka entreprenörer som skulle finna ett intresse i att genomföra trafiken. Kommunstyrelsen beslutar Fritidskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans se över möjligheten att skapa förutsättningar för turbåtstrafik längs älven. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 188 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (91/13) Beslutet sänds till: Fritidskontoret Tekniska kontoret Förslagsställaren

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rivning av sliphallen på Scharinsområdet Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. Eftersom det inte längre finns någon tänkt användning eller funktion av den gamla sliphallen bör den rivas. I samband med det bör förutsättningarna att spara någon byggnadsdel från sliphallen undersökas. Kommunstyrelsen beslutar Sliphallen på Scharinsområdet ska rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 189 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Tekniska kontoret Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn (32/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att personalnämnden ska ges i uppdrag att utveckla en strategi för att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn. Det är viktigt att kommunen är en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och vi har ett viktigt uppdrag att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som Skellefteås största arbetsgivare finns goda möjligheter att påverka och göra skillnad. Hur föräldrar ska fördela ansvaret för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Det är bland anställda i Skellefteå kommun dubbelt så vanligt att kvinnor tar ut föräldraledighetsdagar och vård av sjukt barn. Det är därför viktigt att uppmuntra fler av de manliga anställda att ta ut föräldraledighet eller vara hemma och ta ansvar när barnen är sjuka. Personalnämnden anför att jämställdhetsarbetet har bedrivits medvetet under de senaste åren med flera olika konkreta insatser. Arbetet inom detta område måste alltid vara aktuellt och bearbetas från flera håll och med olika ingångar. Under 2014 kommer insatser att göras för att belysa allt jämställdhetsarbete som pågår i kommunen och goda exempel kommer att lyftas fram. Ambitionen är att samla det goda arbetet och utveckla områden där kartläggning visar behov. En strategi för jämställdhetsarbetet behöver vara mer än enbart att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn men det är en nog så viktig faktor. Den statistik som presenteras i motionen relaterar inte till antalet anställda män/kvinnor. I Skellefteå kommun visar statistik att 27 procent av männen tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och 30 procent av kvinnorna tar ut det. Med hänvisning till det anser personalnämnden att det inte finns något behov av att ta fram en specifik strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen beslutar Motionen återremitteras till personalnämnden med uppdrag att förtydliga den statistik som presenteras i motionssvaret och att relatera uttaget av föräldraledighet i förhållande till den arbetade tiden. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att motionen ska bifallas. Harriet Classon (S) yrkar att motionen återremitteras. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifallit återremissyrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Harriet Classons yrkande om återremiss röstar ja. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Melinda Hedström (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 5 nej-röster Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 210 Personalnämndens protokoll , 52 Motion (32/13)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om laddningsstationer för elbilar (1/14) Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har lämnat en motion om laddningsstationer för elbilar i kommunen. Motionären menar att om vi ska kunna fortsätta köra bilar på våra vägar i framtiden måste de fossila drivmedlen ersättas med förnybara och koldioxidneutrala. Det finns då inte ett drivmedel som har den volymmässiga potentialen att det kan förväntas ersätta oljan. Allt talar för att framtiden innebär en mix av bränslen i flytande form, gasform, men också i form av elektricitet. Elbilar och olika former av elhybridbilar har varit på relativt snabb frammarsch de senaste åren. I takt med detta har också en infrastruktur i form av laddningsstationer byggts upp runt om i landet. Mellan Umeå och Luleå finns ingen offentlig station för laddning av elbilar. Det är ett bekymmer, inte minst för den som vill åka E4 längs Norrlandskusten med sin elbil. Att Skellefteå ska vara en vit fläck på kartan över laddningsstationer för elbilar är inte bra och motionären yrkar därför att Skellefteå kommun utreder hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Tekniska nämnden anser att frågan är relevant utifrån motionärens argument. Vid en utredning bör faktorer som antal laddningsstationer och placering beaktas. Vidare finns olika bilmodeller som kan tänkas laddas på olika vis samt laddningsstationer med olika strömstyrka och laddningstid. Möjliga samarbeten med privata näringsidkare som kan ha intresse av etablering utgör del av utredningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 217 Tekniska nämndens protokoll , 69 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (1/14)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att utrusta brandbilar med hjärtstartare (47/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att Skellefteås brandbilar ska utrustas med hjärtstartare. Kommunens räddningstjänst rycker ut på många olycksfall. Utöver brand kan det röra sig om bilolyckor, elolyckor samt drunkningstillbud. Om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter överlever % av de drabbade. För varje minut som går minskar chansen för överlevnad med 10 %. En hjärtstartare, eller defibrillator, analyserar hjärtverksamheten och skickar en elektrisk stöt till hjärtat. Det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtat får en omstart och kan få en normal rytm igen. Tekniska nämnden anför att i dag finns hjärtstartare i fem brandfordon vid fem olika brandstationer medan de saknas helt vid fem brandstationer. Räddningstjänsten är positiv till att fler brandfordon utrustas med hjärtstartare. Åtgärden bör kombineras med att IVPA-larm eller hjärtstoppslarm införs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om hjärtstartare på brandfordon. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 218 Tekniska nämndens protokoll , 65 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (47/13)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (46/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att kommunen tar initiativ och bjuder in representanter för landstinget med målsättning att snarast få till stånd ett samarbete kring IVPA, I väntan på ambulans. Tekniska nämnden anför att IVPA innebär att två eller tre brandmän larmas ut samtidigt med ambulans till områden där ambulansen har lång körtid. I dag bedrivs IVPA-verksamhet endast i området kring Jörn. Tekniska nämnden tycker att landstinget bör bjudas in till diskussioner där syftet är att få till stånd IVPA-verksamhet på fler platser i kommunen. Samtidigt bör diskussion ske om införande av hjärtstoppslarm i Skellefteå centralort. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om införande av I väntan på ambulans och hjärtstoppslarm. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 219 Tekniska nämndens protokoll , 66 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (46/13)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om fler publika tankställen för biogas (39/13) Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Kjell Bergmark (C) föreslår i en motion att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till fler publika tankställen för biogas i Skellefteå kommun. Centerpartiet står för principen att det ska vara enkelt att agera miljö-vänligt. När det gäller tillgängligheten för våra medborgare och företag att tanka biogas finns det fortfarande mycket att göra. Man kan i dag tanka biogas på Fabriksgatan och i anslutning till Tuvanverket, vilket av många inte alltid uppfattas så tillgängligt. Vi borde därför utreda möjligheterna att kunna erbjuda fler publika tankställen för biogas i kommunen, gärna i samarbete med de privata drivmedelsdistributörer som finns verksamma. Exempelvis samarbetar man på vissa platser runt om i Sverige med OKQ8 kring biogas. Tekniska nämnden anför att arbete redan pågår i syfte att skapa fler publika tankställen. Tekniska kontoret har bland annat samordnat en rad aktörer såväl privata som kommunala. Däribland de kommunala bolagen Skellefteå Buss AB och Skellefteå City Airport AB. Delar av detta arbete har även inarbetats i en EU-ansökan med projektnamn Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC). Skellefteå kommuns deltagande har godkänts av tekniska nämnden i februari och ansökan lämnats in i månadsskiftet februari/mars. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till att tekniska kontoret redan utför arbete i syfte att skapa fler publika tankeställen för biogas i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 220 Tekniska nämndens protokoll , 68 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (39/13)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om Scharinsområdet - bevara ett minne av industriepoken i Clemensnäs I en skrivelse framgår att ett minnesmärke av industriepoken bör skapas. Förslagsställaren anser att rester av den gamla sliphallen ska bilda en park omgiven av meterhöga murar. Detta skulle bilda en mötesplats och ett historiskt minnesmärke. Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. För att saneringen ska kunna färdigställas kommer sliphallen att rivas. Kommunledningskontoret bedömer att göra en park av sliphallen medför för höga kostnader. Däremot bör idén att skapa ett minnesmärke beaktas i fortsatt planering och åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar Förslaget om minnesmärke ska beaktas i fortsatt planering. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 222 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om ungdomsavtal inom lämpliga områden av Skellefteå kommuns verksamhet för att få fler unga i arbete (9/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP) och Ida Lindh (FP) föreslår i en motion att kommunen snarast inleder förhandlingar med berörda fackliga organisationer i syfte att träffa ett lokalt avtal om ungdomsavtal inom lämpliga områden av kommunens verksamhet. Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har nyligen enats om ett avtal för introduktionsanställningar för att kunna få fler unga att arbeta inom välfärdssektorn. Avtalet innehåller en rekommendation till lokala parter runt om i landet att träffa lokala kollektivavtal om detta. Introduktionsanställningarna, eller ungdomsavtalen som de också kallas, gäller främst inom vård och omsorg, men det står lokala parter fritt att sluta avtal även inom andra verksamheter. Lönen ska utgöra minst 75 procent av lägstalönerna i de aktuella kollektivavtalen, eftersom tre fjärdedelar av arbetstiden utgörs av arbete och en fjärdedel av utbildning. Tanken är att introduktionsavtalet efter ett år, när den anställde lärt sig yrket, ska kunna övergå i en regelrätt anställning. Personalnämnden anför att Sveriges kommuner och landsting har i två avtal kommit överens med Svenska kommunalarbetarförbundet kring utbildningsoch introduktionsanställning för ungdomar upp till 25 år. BUI 12 och BAL 13, som de båda avtalen kallas. BUI 12 riktas till den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet. Socialkontoret har sedan januari 2013 arbetat med att hitta former för att använda BUI 12 och arbetet fortsätter. BAL 13 riktar sig till en bredare grupp av arbetslösa ungdomar mellan år och från och med även till personer över 25 år om goda förutsättningar finns. När det gäller BAL 13 finns redan ett lokalt avtal sedan våren 2009 om ungdomstraineeanställningar med fackliga organisationer avseende alla förvaltningar inom kommun som till delar påminner om arbetslivsintroduktionsanställning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen åtgärd eftersom arbete med att skapa ungdomsanställningar i enlighet med BUI 12 redan påbörjats.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 223 Personalnämndens protokoll , 35 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BUI 12, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BAL 13, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Information om pågående Ungdomstraineesatsning Motion (9/13)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till projektet Business to business Nordnorge 2014, IUC Västerbotten AB Projektets målsättning är att på ett hållbart och långsiktigt sätt bereda väg för underhållsaffärer och systemleveranser till nordnorska företag. Projektet har genomfört en fas och söker nu medel för att i nästa fas bygga upp förmågan att bilda nödvändiga konsortier. De norska kundgrupperna förutsätter större konsortiebildningar för att nå affärsuppgörelser. Målgruppen för projektet är primärt industriella mindre/medelstora industriföretag i Skellefteregionen med exportpotential. IUC Västerbotten ansöker om totalt kronor i medfinansiering. Kommunstyrelsen beslutar 1. Projektet medfinansieras med totalt kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande, EU-projekt, i 2014 års budget. 3. Villkor för medfinansiering är att IUC Västerbotten ska samordna sina insatser med Västerbotten investment agency och Destination Skellefteå AB. 4. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 224 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse IUC Västerbottens ansökan om medfinansiering Beslutet sänds till: IUC Västerbotten AB Region Västerbotten Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office Budget och bokslut

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om dålig mobiltäckning i byarna Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran, Bäckliden I en skrivelse från Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran och Bäckliden framgår att man upplever undermålig mobiltäckning. Under 2011 avvecklades det fasta telefonnätet i området eftersom det bedömdes att det nu helt kunde ersättas med mobil telefoni. Byborna upplever att funktionen och kapaciteten på mobilnätet är otillfredsställande. Enligt regelverket om elektronisk kommunikation ska fasta bostäder och företag ha tillgång till telefoni och grundläggande möjlighet till anslutning mot internet. Kommunledningskontoret anser att Post- och telestyrelsen tydligt ska utkräva uppfyllelse av licenskraven mot berörda operatörer och därmed att landsbygdsområden kring Tåmeträsk och liknande får funktionell tele- och datatrafik. Kommunstyrelsen beslutar Begära att Post- och telestyrelsen i sin tillsyn utkräver att berörda operatörer ordnar funktionell tele-och datatrafik på landsbygden kring Tåmeträsk och liknande platser. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 225 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Post- och telestyrelsen Byåldermannen för byarna

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Övergripande turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun Turismen i Sverige har stor potential och i Skellefteå finns stora möjligheter att utveckla näringen. En riktad satsning på turism kräver tydliga målsättningar och strategier. Destination Skellefteå AB (DSAB) har arbetat fram en egen turismstrategi för platsen/destinationen Skellefteå. Den togs fram i ett brett samarbete med de olika aktörerna som är verksamma inom DSAB. Grundtanken och syftet med strategin är att den ska utgöra en grund för hur arbetet i bolaget ska drivas. Kommunledningskontoret anser att Skellefteå kommun bör ta fram en egen långsiktig strategi som mer principiellt bestämmer de lokala målsättningarna och strategierna för turismen i kommunen. Förslaget är därför att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. 2. I uppdraget ska hänsyn tas till den tidigare turismstrategin som Destination Skellefteå AB arbetat fram. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 236 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Deltagande i projektet New Bothnian Corridor Skellefteå kommun har fått en förfrågan om deltagande i projektet New Bothnian Corridor. Det är ett överbryggningsprojekt under perioden till med syfte att möjliggöra fortsatta samarbetsprojekt kring godstransporter från Kostnaden för Skellefteå kommun är kronor. Skellefteå kommun skulle få stora fördelar av utbyggnad och anslutning till ett väl fungerande europeiskt godstransportsystem för tåg. Kommunstyrelsen beslutar 1. Delta i projektet New Bothnian Corridor med en avgift på kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 237 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Projektbeskrivning Beslutet sänds till: Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling New Bothnian Corridor

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medfinansiering av North Sweden European Office Region Västerbotten ansöker om totalt kronor för finansiering av det regiongemensamma EU-kontoret i Bryssel för år Sedan september 1997 har Norr- och Västerbotten haft ett etablerat kontor i Bryssel som arbetat för regional och lokal hållbar tillväxt i Norr- och Västerbotten. De avtalsslutande parterna kring North Sweden reglerar detta i form av ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet innefattar bland annat det finansiella åtagandet per organisation. Nuvarande avtal omfattar perioden 1 januari 2014 till sista december Kommunstyrelsen beslutar 1. Skellefteå kommun finansierar North Sweden European Office med totalt kronor för Finansiering sker med kronor för respektive år ur medel till EU-projekt. 3. Finansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 238 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samarbetsavtal North Sweden Beslutet sänds till: Region Västerbotten Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag Etablering av exempelvis statliga myndigheter för att skapa fler arbetstillfällen(14/14) I ett medborgarförslag vill förslagsställaren att kommunen samarbetar med och marknadsför sig gentemot utflyttade skelleftebor med positioner i olika verksamheter för att få myndigheter och organisationer att etablera sig i Skellefteå. Förslagsställaren anser att detta skulle skapa fler administrativa arbetstillfällen vilket särskilt skulle gynna unga medborgare och kvinnor för vilka det i dag finns för få arbeten. De här åtgärderna är redan en stor del av verksamheten vid kommunledningskontoret/näringslivskontoret och därför föreslås förslaget inte föranleda någon ny åtgärd. Kommunstyrelsen Förslaget föranleder ingen åtgärd eftersom arbete redan pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 239 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (14/14) Beslutet sänds till: Förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om omstruktureringsmedel för avveckling av fem lekplatser 2014, tekniska nämnden Tekniska nämnden ansöker om kronor för avveckling av fem lekplatser inklusive kostnaden för destruering av impregnerat virke, finplanering och insådd. Avvecklingen beräknas ge en årlig minskning av nämndens driftskostnader med kronor. Kommunen står inför ett osäkert resultat 2014 och kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda behov år 2014 är redan tagna i anspråk. Därför föreslår kommunledningskontoret att tekniska nämnden får prioritera detta inom befintlig ram. Kommunstyrelsen beslutar Ansökan avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 240 Support och lokalers tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 78 Beslutet sänds till: Tekniska nämnden

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till bevakning av supervalåret 2014, Goldtown Radio Radio Skellefteå har lämnat in en ansökan om att få kronor i bidrag av kommunstyrelsen för att kunna förstärka den lokala valbevakningen under valåret Det är tänkt att den före detta medarbetaren Carl-Åke Edström ska komma upp till Skellefteå och göra arbetet. Tanken är att göra kandidatpresentationer och programpresentationer för samtliga partier inför EU-valet samt riksdags-landstings-kommunvalet. Han har även för avsikt att bevaka den lokala folkomröstningen om Centrumbron och göra en presentation av alternativen. Bevakningen kommer att ske både i Radio Skellefteå och TV Skellefteå med syfte att höja valdeltagande och ge väljarna underlag för sitt val. Pengarna är tänkt att täcka hans resa, uppehälle samt bilresor och lite materialkostnader. Demokratiberedningen ställer sig positiva till detta och tycker att det är ett bra initiativ med extra bevakning av det lokala perspektivet i kommande val. Kommunledningskontoret föreslår därför att det, istället för bidrag, sker en direktupphandling för köp av denna tjänst. Kommunstyrelsen beslutar 1. Bevakning av supervalåret 2014 direktupphandlas av Radio Skellefteå till en summa av kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 241 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Radio Skellefteå Budget och bokslut

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av tälthyra inför kulturhuvudstadsprojektet Norrländsk passion i Skellefteå, Västerbottensteatern Våren 2014 deltar Västerbottensteatern i ett stort teaterprojekt i samarbete med Kulturhuvudstadsåret Umeå Föreställningen Norrländsk passion ska turnera i hela Norrland under perioden maj juni och avslutas i Skellefteå i juni. Västerbottensteatern har valt att satsa på att ge publiken en oförglömlig upplevelse genom att spela de åtta föreställningarna i ett stort teatertält. Tälthyran för perioden 9 25 juni uppgår till kronor. I ansökan framgår att Västerbottensteatern önskar att delfinansiera hyran med motsvarande kronor. Därtill ansöker Norrländsk passion genom Västerbottensteatern hos Skellefteå Kommun om ett bidrag på kronor. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan till kommunstyrelsen avslås och att Västerbottensteatern får prioritera detta inom sin befintliga verksamhet. Detta eftersom kommunen står inför ett osäkert resultat år 2014 samt att kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsett år 2014 redan är tagna i anspråk. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ansökan beviljas. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 242 Support och lokalers tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Budget och bokslut Västerbottensteatern

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse till Jinja Municipal Council, Uganda Med anledning av lagstiftning som utpekar homosexualitet som straffbart i Uganda har styrgruppen för samarbetet med Jinja, Uganda, skrivit ett brev där man vänder sig mot det synsättet. Styrgruppen förklarar att man vill fortsätta samarbetet, men att man med anledning av lagstiftningen vill skjuta upp det planerade samarbetet kring utvecklingen av turismnäringen. Kommunstyrelsen beslutar Informationen noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 243 Styrgruppen för samarbetet med Jinjas brev Jinja kommuns svar Beslutet sänds till: Styrgruppen för samarbetet

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagande Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag åt bygg- och miljökontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft i kommunen. Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen. Då planen var uppe för antagande i kommunstyrelsen återremitterades den till bygg- och miljökontoret för en översyn om hela eller delar av det nordvästra utpekade området i Ljusvattnet kunde tas bort, med hänsyn till påverkan av landskapsbilden. Under tiden som planen var återremitterad inkom en skrivelse från Malå sameby och ett PM om rennäring i Ljusvattnet lades till som beslutsunderlag. Bygg- och miljökontoret utarbetade även ett PM angående landskapsbilden i Ljusvattnet och redogjorde för tre olika alternativ hur det utpekade området i Ljusvattnet skulle kunna förändras inför antagande av vindkraftsplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att alternativ 2 skulle inarbetas i det tematiska tillägget för vindkraft. Detta innebär att det utpekade området i Ljusvattnet har minskats något i den nordöstra delen inför antagandet. Jäv Rickard Carstedt anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tematiskt tillägg för vindkraft antas. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att det tematiska tillägget för vindkraft antas. Håkan Lindh (FP) yrkar att alternativ 3 för Ljusvattnet inarbetas i det tematiska tillägget. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-14.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.30 12.40 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-10-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.15 11.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2014-09-18 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.30 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Lennart Burwall (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 2015-03-24, klockan 11.00 OBS! Tiden EU-utbildning kl 11-12 Gruppmöte inkl

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (46) 2014-03-25

PROTOKOLL 1 (46) 2014-03-25 PROTOKOLL 1 (46) 2014-03-25 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 10.00-11.45, 13.00-16.30 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 130-147, kl. 10.00-15.55

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2014-04-28 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Thomas Nordenstam (KD)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30

PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30 PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-18.05 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande, ej 355-356, 359 Harriet Classon (S) Lennart Hägglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer