PROTOKOLL 1 (45)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), , Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Andreas Westerberg (FP) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S), kl , Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Melinda Hedström (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S), 195 Monika Widman Lundmark (S) tjg ers för Ann Åström (S), Ersättare Hans Brettschneider (MP) Andreas Hjelmberg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Tjänstemän Eva Karlberg, verksamhetsstrateg, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Ann-Christin Westerlund, ordförande kommunfullmäktige Charlotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare Justerare Håkan Lindh med Torvald Stefansson som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets sekretariat Underskrift. Margaretha Granström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Skapa en "hop on, hop off"- tur på Skellefteälven (91/13) I ett medborgarförslag lyfts möjligheten till turbåtstrafik längs med Skellefteälven, från Mobacken ner till Bergsbydammen i form av en hop-on/hop-off-båt. Kommunledningskontoret tycker det är ett intressant förslag och föreslår att fritidskontoret får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för älvsbåtstrafik för att underlätta för privata aktörer som skulle vilja genomföra denna typ av verksamhet. Kommunen vill i så stor utsträckning som möjligt göra det möjligt för entreprenörer att utveckla olika turistiska produkter i området men kommunledningskontoret anser att man inte bör genomföra båttrafiken i kommunal regi. Däremot kan kommunen via fritidskontoret och tekniska kontoret se över vilka landstigningsplatser som finns i området som skulle göra det möjligt för ombord- och avstigning, undersöka vilka sträckor av älven som är farbara, se över vilka typer av tillstånd som krävs samt utreda vilka entreprenörer som skulle finna ett intresse i att genomföra trafiken. Kommunstyrelsen beslutar Fritidskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans se över möjligheten att skapa förutsättningar för turbåtstrafik längs älven. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 188 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (91/13) Beslutet sänds till: Fritidskontoret Tekniska kontoret Förslagsställaren

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rivning av sliphallen på Scharinsområdet Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. Eftersom det inte längre finns någon tänkt användning eller funktion av den gamla sliphallen bör den rivas. I samband med det bör förutsättningarna att spara någon byggnadsdel från sliphallen undersökas. Kommunstyrelsen beslutar Sliphallen på Scharinsområdet ska rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 189 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Tekniska kontoret Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn (32/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att personalnämnden ska ges i uppdrag att utveckla en strategi för att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn. Det är viktigt att kommunen är en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och vi har ett viktigt uppdrag att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som Skellefteås största arbetsgivare finns goda möjligheter att påverka och göra skillnad. Hur föräldrar ska fördela ansvaret för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Det är bland anställda i Skellefteå kommun dubbelt så vanligt att kvinnor tar ut föräldraledighetsdagar och vård av sjukt barn. Det är därför viktigt att uppmuntra fler av de manliga anställda att ta ut föräldraledighet eller vara hemma och ta ansvar när barnen är sjuka. Personalnämnden anför att jämställdhetsarbetet har bedrivits medvetet under de senaste åren med flera olika konkreta insatser. Arbetet inom detta område måste alltid vara aktuellt och bearbetas från flera håll och med olika ingångar. Under 2014 kommer insatser att göras för att belysa allt jämställdhetsarbete som pågår i kommunen och goda exempel kommer att lyftas fram. Ambitionen är att samla det goda arbetet och utveckla områden där kartläggning visar behov. En strategi för jämställdhetsarbetet behöver vara mer än enbart att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn men det är en nog så viktig faktor. Den statistik som presenteras i motionen relaterar inte till antalet anställda män/kvinnor. I Skellefteå kommun visar statistik att 27 procent av männen tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och 30 procent av kvinnorna tar ut det. Med hänvisning till det anser personalnämnden att det inte finns något behov av att ta fram en specifik strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen beslutar Motionen återremitteras till personalnämnden med uppdrag att förtydliga den statistik som presenteras i motionssvaret och att relatera uttaget av föräldraledighet i förhållande till den arbetade tiden. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att motionen ska bifallas. Harriet Classon (S) yrkar att motionen återremitteras. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifallit återremissyrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Harriet Classons yrkande om återremiss röstar ja. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Melinda Hedström (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 5 nej-röster Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 210 Personalnämndens protokoll , 52 Motion (32/13)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om laddningsstationer för elbilar (1/14) Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har lämnat en motion om laddningsstationer för elbilar i kommunen. Motionären menar att om vi ska kunna fortsätta köra bilar på våra vägar i framtiden måste de fossila drivmedlen ersättas med förnybara och koldioxidneutrala. Det finns då inte ett drivmedel som har den volymmässiga potentialen att det kan förväntas ersätta oljan. Allt talar för att framtiden innebär en mix av bränslen i flytande form, gasform, men också i form av elektricitet. Elbilar och olika former av elhybridbilar har varit på relativt snabb frammarsch de senaste åren. I takt med detta har också en infrastruktur i form av laddningsstationer byggts upp runt om i landet. Mellan Umeå och Luleå finns ingen offentlig station för laddning av elbilar. Det är ett bekymmer, inte minst för den som vill åka E4 längs Norrlandskusten med sin elbil. Att Skellefteå ska vara en vit fläck på kartan över laddningsstationer för elbilar är inte bra och motionären yrkar därför att Skellefteå kommun utreder hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Tekniska nämnden anser att frågan är relevant utifrån motionärens argument. Vid en utredning bör faktorer som antal laddningsstationer och placering beaktas. Vidare finns olika bilmodeller som kan tänkas laddas på olika vis samt laddningsstationer med olika strömstyrka och laddningstid. Möjliga samarbeten med privata näringsidkare som kan ha intresse av etablering utgör del av utredningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 217 Tekniska nämndens protokoll , 69 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (1/14)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att utrusta brandbilar med hjärtstartare (47/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att Skellefteås brandbilar ska utrustas med hjärtstartare. Kommunens räddningstjänst rycker ut på många olycksfall. Utöver brand kan det röra sig om bilolyckor, elolyckor samt drunkningstillbud. Om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter överlever % av de drabbade. För varje minut som går minskar chansen för överlevnad med 10 %. En hjärtstartare, eller defibrillator, analyserar hjärtverksamheten och skickar en elektrisk stöt till hjärtat. Det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtat får en omstart och kan få en normal rytm igen. Tekniska nämnden anför att i dag finns hjärtstartare i fem brandfordon vid fem olika brandstationer medan de saknas helt vid fem brandstationer. Räddningstjänsten är positiv till att fler brandfordon utrustas med hjärtstartare. Åtgärden bör kombineras med att IVPA-larm eller hjärtstoppslarm införs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om hjärtstartare på brandfordon. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 218 Tekniska nämndens protokoll , 65 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (47/13)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (46/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att kommunen tar initiativ och bjuder in representanter för landstinget med målsättning att snarast få till stånd ett samarbete kring IVPA, I väntan på ambulans. Tekniska nämnden anför att IVPA innebär att två eller tre brandmän larmas ut samtidigt med ambulans till områden där ambulansen har lång körtid. I dag bedrivs IVPA-verksamhet endast i området kring Jörn. Tekniska nämnden tycker att landstinget bör bjudas in till diskussioner där syftet är att få till stånd IVPA-verksamhet på fler platser i kommunen. Samtidigt bör diskussion ske om införande av hjärtstoppslarm i Skellefteå centralort. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om införande av I väntan på ambulans och hjärtstoppslarm. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 219 Tekniska nämndens protokoll , 66 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (46/13)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om fler publika tankställen för biogas (39/13) Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Kjell Bergmark (C) föreslår i en motion att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till fler publika tankställen för biogas i Skellefteå kommun. Centerpartiet står för principen att det ska vara enkelt att agera miljö-vänligt. När det gäller tillgängligheten för våra medborgare och företag att tanka biogas finns det fortfarande mycket att göra. Man kan i dag tanka biogas på Fabriksgatan och i anslutning till Tuvanverket, vilket av många inte alltid uppfattas så tillgängligt. Vi borde därför utreda möjligheterna att kunna erbjuda fler publika tankställen för biogas i kommunen, gärna i samarbete med de privata drivmedelsdistributörer som finns verksamma. Exempelvis samarbetar man på vissa platser runt om i Sverige med OKQ8 kring biogas. Tekniska nämnden anför att arbete redan pågår i syfte att skapa fler publika tankställen. Tekniska kontoret har bland annat samordnat en rad aktörer såväl privata som kommunala. Däribland de kommunala bolagen Skellefteå Buss AB och Skellefteå City Airport AB. Delar av detta arbete har även inarbetats i en EU-ansökan med projektnamn Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC). Skellefteå kommuns deltagande har godkänts av tekniska nämnden i februari och ansökan lämnats in i månadsskiftet februari/mars. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till att tekniska kontoret redan utför arbete i syfte att skapa fler publika tankeställen för biogas i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 220 Tekniska nämndens protokoll , 68 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (39/13)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om Scharinsområdet - bevara ett minne av industriepoken i Clemensnäs I en skrivelse framgår att ett minnesmärke av industriepoken bör skapas. Förslagsställaren anser att rester av den gamla sliphallen ska bilda en park omgiven av meterhöga murar. Detta skulle bilda en mötesplats och ett historiskt minnesmärke. Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. För att saneringen ska kunna färdigställas kommer sliphallen att rivas. Kommunledningskontoret bedömer att göra en park av sliphallen medför för höga kostnader. Däremot bör idén att skapa ett minnesmärke beaktas i fortsatt planering och åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar Förslaget om minnesmärke ska beaktas i fortsatt planering. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 222 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om ungdomsavtal inom lämpliga områden av Skellefteå kommuns verksamhet för att få fler unga i arbete (9/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP) och Ida Lindh (FP) föreslår i en motion att kommunen snarast inleder förhandlingar med berörda fackliga organisationer i syfte att träffa ett lokalt avtal om ungdomsavtal inom lämpliga områden av kommunens verksamhet. Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har nyligen enats om ett avtal för introduktionsanställningar för att kunna få fler unga att arbeta inom välfärdssektorn. Avtalet innehåller en rekommendation till lokala parter runt om i landet att träffa lokala kollektivavtal om detta. Introduktionsanställningarna, eller ungdomsavtalen som de också kallas, gäller främst inom vård och omsorg, men det står lokala parter fritt att sluta avtal även inom andra verksamheter. Lönen ska utgöra minst 75 procent av lägstalönerna i de aktuella kollektivavtalen, eftersom tre fjärdedelar av arbetstiden utgörs av arbete och en fjärdedel av utbildning. Tanken är att introduktionsavtalet efter ett år, när den anställde lärt sig yrket, ska kunna övergå i en regelrätt anställning. Personalnämnden anför att Sveriges kommuner och landsting har i två avtal kommit överens med Svenska kommunalarbetarförbundet kring utbildningsoch introduktionsanställning för ungdomar upp till 25 år. BUI 12 och BAL 13, som de båda avtalen kallas. BUI 12 riktas till den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet. Socialkontoret har sedan januari 2013 arbetat med att hitta former för att använda BUI 12 och arbetet fortsätter. BAL 13 riktar sig till en bredare grupp av arbetslösa ungdomar mellan år och från och med även till personer över 25 år om goda förutsättningar finns. När det gäller BAL 13 finns redan ett lokalt avtal sedan våren 2009 om ungdomstraineeanställningar med fackliga organisationer avseende alla förvaltningar inom kommun som till delar påminner om arbetslivsintroduktionsanställning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen åtgärd eftersom arbete med att skapa ungdomsanställningar i enlighet med BUI 12 redan påbörjats.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 223 Personalnämndens protokoll , 35 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BUI 12, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BAL 13, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Information om pågående Ungdomstraineesatsning Motion (9/13)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till projektet Business to business Nordnorge 2014, IUC Västerbotten AB Projektets målsättning är att på ett hållbart och långsiktigt sätt bereda väg för underhållsaffärer och systemleveranser till nordnorska företag. Projektet har genomfört en fas och söker nu medel för att i nästa fas bygga upp förmågan att bilda nödvändiga konsortier. De norska kundgrupperna förutsätter större konsortiebildningar för att nå affärsuppgörelser. Målgruppen för projektet är primärt industriella mindre/medelstora industriföretag i Skellefteregionen med exportpotential. IUC Västerbotten ansöker om totalt kronor i medfinansiering. Kommunstyrelsen beslutar 1. Projektet medfinansieras med totalt kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande, EU-projekt, i 2014 års budget. 3. Villkor för medfinansiering är att IUC Västerbotten ska samordna sina insatser med Västerbotten investment agency och Destination Skellefteå AB. 4. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 224 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse IUC Västerbottens ansökan om medfinansiering Beslutet sänds till: IUC Västerbotten AB Region Västerbotten Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office Budget och bokslut

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om dålig mobiltäckning i byarna Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran, Bäckliden I en skrivelse från Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran och Bäckliden framgår att man upplever undermålig mobiltäckning. Under 2011 avvecklades det fasta telefonnätet i området eftersom det bedömdes att det nu helt kunde ersättas med mobil telefoni. Byborna upplever att funktionen och kapaciteten på mobilnätet är otillfredsställande. Enligt regelverket om elektronisk kommunikation ska fasta bostäder och företag ha tillgång till telefoni och grundläggande möjlighet till anslutning mot internet. Kommunledningskontoret anser att Post- och telestyrelsen tydligt ska utkräva uppfyllelse av licenskraven mot berörda operatörer och därmed att landsbygdsområden kring Tåmeträsk och liknande får funktionell tele- och datatrafik. Kommunstyrelsen beslutar Begära att Post- och telestyrelsen i sin tillsyn utkräver att berörda operatörer ordnar funktionell tele-och datatrafik på landsbygden kring Tåmeträsk och liknande platser. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 225 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Post- och telestyrelsen Byåldermannen för byarna

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Övergripande turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun Turismen i Sverige har stor potential och i Skellefteå finns stora möjligheter att utveckla näringen. En riktad satsning på turism kräver tydliga målsättningar och strategier. Destination Skellefteå AB (DSAB) har arbetat fram en egen turismstrategi för platsen/destinationen Skellefteå. Den togs fram i ett brett samarbete med de olika aktörerna som är verksamma inom DSAB. Grundtanken och syftet med strategin är att den ska utgöra en grund för hur arbetet i bolaget ska drivas. Kommunledningskontoret anser att Skellefteå kommun bör ta fram en egen långsiktig strategi som mer principiellt bestämmer de lokala målsättningarna och strategierna för turismen i kommunen. Förslaget är därför att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. 2. I uppdraget ska hänsyn tas till den tidigare turismstrategin som Destination Skellefteå AB arbetat fram. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 236 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Deltagande i projektet New Bothnian Corridor Skellefteå kommun har fått en förfrågan om deltagande i projektet New Bothnian Corridor. Det är ett överbryggningsprojekt under perioden till med syfte att möjliggöra fortsatta samarbetsprojekt kring godstransporter från Kostnaden för Skellefteå kommun är kronor. Skellefteå kommun skulle få stora fördelar av utbyggnad och anslutning till ett väl fungerande europeiskt godstransportsystem för tåg. Kommunstyrelsen beslutar 1. Delta i projektet New Bothnian Corridor med en avgift på kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 237 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Projektbeskrivning Beslutet sänds till: Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling New Bothnian Corridor

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medfinansiering av North Sweden European Office Region Västerbotten ansöker om totalt kronor för finansiering av det regiongemensamma EU-kontoret i Bryssel för år Sedan september 1997 har Norr- och Västerbotten haft ett etablerat kontor i Bryssel som arbetat för regional och lokal hållbar tillväxt i Norr- och Västerbotten. De avtalsslutande parterna kring North Sweden reglerar detta i form av ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet innefattar bland annat det finansiella åtagandet per organisation. Nuvarande avtal omfattar perioden 1 januari 2014 till sista december Kommunstyrelsen beslutar 1. Skellefteå kommun finansierar North Sweden European Office med totalt kronor för Finansiering sker med kronor för respektive år ur medel till EU-projekt. 3. Finansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 238 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samarbetsavtal North Sweden Beslutet sänds till: Region Västerbotten Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag Etablering av exempelvis statliga myndigheter för att skapa fler arbetstillfällen(14/14) I ett medborgarförslag vill förslagsställaren att kommunen samarbetar med och marknadsför sig gentemot utflyttade skelleftebor med positioner i olika verksamheter för att få myndigheter och organisationer att etablera sig i Skellefteå. Förslagsställaren anser att detta skulle skapa fler administrativa arbetstillfällen vilket särskilt skulle gynna unga medborgare och kvinnor för vilka det i dag finns för få arbeten. De här åtgärderna är redan en stor del av verksamheten vid kommunledningskontoret/näringslivskontoret och därför föreslås förslaget inte föranleda någon ny åtgärd. Kommunstyrelsen Förslaget föranleder ingen åtgärd eftersom arbete redan pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 239 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (14/14) Beslutet sänds till: Förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om omstruktureringsmedel för avveckling av fem lekplatser 2014, tekniska nämnden Tekniska nämnden ansöker om kronor för avveckling av fem lekplatser inklusive kostnaden för destruering av impregnerat virke, finplanering och insådd. Avvecklingen beräknas ge en årlig minskning av nämndens driftskostnader med kronor. Kommunen står inför ett osäkert resultat 2014 och kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda behov år 2014 är redan tagna i anspråk. Därför föreslår kommunledningskontoret att tekniska nämnden får prioritera detta inom befintlig ram. Kommunstyrelsen beslutar Ansökan avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 240 Support och lokalers tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 78 Beslutet sänds till: Tekniska nämnden

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till bevakning av supervalåret 2014, Goldtown Radio Radio Skellefteå har lämnat in en ansökan om att få kronor i bidrag av kommunstyrelsen för att kunna förstärka den lokala valbevakningen under valåret Det är tänkt att den före detta medarbetaren Carl-Åke Edström ska komma upp till Skellefteå och göra arbetet. Tanken är att göra kandidatpresentationer och programpresentationer för samtliga partier inför EU-valet samt riksdags-landstings-kommunvalet. Han har även för avsikt att bevaka den lokala folkomröstningen om Centrumbron och göra en presentation av alternativen. Bevakningen kommer att ske både i Radio Skellefteå och TV Skellefteå med syfte att höja valdeltagande och ge väljarna underlag för sitt val. Pengarna är tänkt att täcka hans resa, uppehälle samt bilresor och lite materialkostnader. Demokratiberedningen ställer sig positiva till detta och tycker att det är ett bra initiativ med extra bevakning av det lokala perspektivet i kommande val. Kommunledningskontoret föreslår därför att det, istället för bidrag, sker en direktupphandling för köp av denna tjänst. Kommunstyrelsen beslutar 1. Bevakning av supervalåret 2014 direktupphandlas av Radio Skellefteå till en summa av kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 241 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Radio Skellefteå Budget och bokslut

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av tälthyra inför kulturhuvudstadsprojektet Norrländsk passion i Skellefteå, Västerbottensteatern Våren 2014 deltar Västerbottensteatern i ett stort teaterprojekt i samarbete med Kulturhuvudstadsåret Umeå Föreställningen Norrländsk passion ska turnera i hela Norrland under perioden maj juni och avslutas i Skellefteå i juni. Västerbottensteatern har valt att satsa på att ge publiken en oförglömlig upplevelse genom att spela de åtta föreställningarna i ett stort teatertält. Tälthyran för perioden 9 25 juni uppgår till kronor. I ansökan framgår att Västerbottensteatern önskar att delfinansiera hyran med motsvarande kronor. Därtill ansöker Norrländsk passion genom Västerbottensteatern hos Skellefteå Kommun om ett bidrag på kronor. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan till kommunstyrelsen avslås och att Västerbottensteatern får prioritera detta inom sin befintliga verksamhet. Detta eftersom kommunen står inför ett osäkert resultat år 2014 samt att kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsett år 2014 redan är tagna i anspråk. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ansökan beviljas. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 242 Support och lokalers tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Budget och bokslut Västerbottensteatern

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse till Jinja Municipal Council, Uganda Med anledning av lagstiftning som utpekar homosexualitet som straffbart i Uganda har styrgruppen för samarbetet med Jinja, Uganda, skrivit ett brev där man vänder sig mot det synsättet. Styrgruppen förklarar att man vill fortsätta samarbetet, men att man med anledning av lagstiftningen vill skjuta upp det planerade samarbetet kring utvecklingen av turismnäringen. Kommunstyrelsen beslutar Informationen noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 243 Styrgruppen för samarbetet med Jinjas brev Jinja kommuns svar Beslutet sänds till: Styrgruppen för samarbetet

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagande Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag åt bygg- och miljökontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft i kommunen. Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen. Då planen var uppe för antagande i kommunstyrelsen återremitterades den till bygg- och miljökontoret för en översyn om hela eller delar av det nordvästra utpekade området i Ljusvattnet kunde tas bort, med hänsyn till påverkan av landskapsbilden. Under tiden som planen var återremitterad inkom en skrivelse från Malå sameby och ett PM om rennäring i Ljusvattnet lades till som beslutsunderlag. Bygg- och miljökontoret utarbetade även ett PM angående landskapsbilden i Ljusvattnet och redogjorde för tre olika alternativ hur det utpekade området i Ljusvattnet skulle kunna förändras inför antagande av vindkraftsplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att alternativ 2 skulle inarbetas i det tematiska tillägget för vindkraft. Detta innebär att det utpekade området i Ljusvattnet har minskats något i den nordöstra delen inför antagandet. Jäv Rickard Carstedt anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tematiskt tillägg för vindkraft antas. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att det tematiska tillägget för vindkraft antas. Håkan Lindh (FP) yrkar att alternativ 3 för Ljusvattnet inarbetas i det tematiska tillägget. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer