PROTOKOLL 1 (45)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), , Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Andreas Westerberg (FP) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S), kl , Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Melinda Hedström (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S), 195 Monika Widman Lundmark (S) tjg ers för Ann Åström (S), Ersättare Hans Brettschneider (MP) Andreas Hjelmberg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Tjänstemän Eva Karlberg, verksamhetsstrateg, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Ann-Christin Westerlund, ordförande kommunfullmäktige Charlotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare Justerare Håkan Lindh med Torvald Stefansson som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets sekretariat Underskrift. Margaretha Granström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Skapa en "hop on, hop off"- tur på Skellefteälven (91/13) I ett medborgarförslag lyfts möjligheten till turbåtstrafik längs med Skellefteälven, från Mobacken ner till Bergsbydammen i form av en hop-on/hop-off-båt. Kommunledningskontoret tycker det är ett intressant förslag och föreslår att fritidskontoret får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för älvsbåtstrafik för att underlätta för privata aktörer som skulle vilja genomföra denna typ av verksamhet. Kommunen vill i så stor utsträckning som möjligt göra det möjligt för entreprenörer att utveckla olika turistiska produkter i området men kommunledningskontoret anser att man inte bör genomföra båttrafiken i kommunal regi. Däremot kan kommunen via fritidskontoret och tekniska kontoret se över vilka landstigningsplatser som finns i området som skulle göra det möjligt för ombord- och avstigning, undersöka vilka sträckor av älven som är farbara, se över vilka typer av tillstånd som krävs samt utreda vilka entreprenörer som skulle finna ett intresse i att genomföra trafiken. Kommunstyrelsen beslutar Fritidskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans se över möjligheten att skapa förutsättningar för turbåtstrafik längs älven. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 188 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (91/13) Beslutet sänds till: Fritidskontoret Tekniska kontoret Förslagsställaren

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rivning av sliphallen på Scharinsområdet Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. Eftersom det inte längre finns någon tänkt användning eller funktion av den gamla sliphallen bör den rivas. I samband med det bör förutsättningarna att spara någon byggnadsdel från sliphallen undersökas. Kommunstyrelsen beslutar Sliphallen på Scharinsområdet ska rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 189 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Tekniska kontoret Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn (32/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att personalnämnden ska ges i uppdrag att utveckla en strategi för att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn. Det är viktigt att kommunen är en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och vi har ett viktigt uppdrag att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som Skellefteås största arbetsgivare finns goda möjligheter att påverka och göra skillnad. Hur föräldrar ska fördela ansvaret för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Det är bland anställda i Skellefteå kommun dubbelt så vanligt att kvinnor tar ut föräldraledighetsdagar och vård av sjukt barn. Det är därför viktigt att uppmuntra fler av de manliga anställda att ta ut föräldraledighet eller vara hemma och ta ansvar när barnen är sjuka. Personalnämnden anför att jämställdhetsarbetet har bedrivits medvetet under de senaste åren med flera olika konkreta insatser. Arbetet inom detta område måste alltid vara aktuellt och bearbetas från flera håll och med olika ingångar. Under 2014 kommer insatser att göras för att belysa allt jämställdhetsarbete som pågår i kommunen och goda exempel kommer att lyftas fram. Ambitionen är att samla det goda arbetet och utveckla områden där kartläggning visar behov. En strategi för jämställdhetsarbetet behöver vara mer än enbart att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet och vård av barn men det är en nog så viktig faktor. Den statistik som presenteras i motionen relaterar inte till antalet anställda män/kvinnor. I Skellefteå kommun visar statistik att 27 procent av männen tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och 30 procent av kvinnorna tar ut det. Med hänvisning till det anser personalnämnden att det inte finns något behov av att ta fram en specifik strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen beslutar Motionen återremitteras till personalnämnden med uppdrag att förtydliga den statistik som presenteras i motionssvaret och att relatera uttaget av föräldraledighet i förhållande till den arbetade tiden. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att motionen ska bifallas. Harriet Classon (S) yrkar att motionen återremitteras. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifallit återremissyrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Harriet Classons yrkande om återremiss röstar ja. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Melinda Hedström (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 5 nej-röster Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 210 Personalnämndens protokoll , 52 Motion (32/13)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om laddningsstationer för elbilar (1/14) Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har lämnat en motion om laddningsstationer för elbilar i kommunen. Motionären menar att om vi ska kunna fortsätta köra bilar på våra vägar i framtiden måste de fossila drivmedlen ersättas med förnybara och koldioxidneutrala. Det finns då inte ett drivmedel som har den volymmässiga potentialen att det kan förväntas ersätta oljan. Allt talar för att framtiden innebär en mix av bränslen i flytande form, gasform, men också i form av elektricitet. Elbilar och olika former av elhybridbilar har varit på relativt snabb frammarsch de senaste åren. I takt med detta har också en infrastruktur i form av laddningsstationer byggts upp runt om i landet. Mellan Umeå och Luleå finns ingen offentlig station för laddning av elbilar. Det är ett bekymmer, inte minst för den som vill åka E4 längs Norrlandskusten med sin elbil. Att Skellefteå ska vara en vit fläck på kartan över laddningsstationer för elbilar är inte bra och motionären yrkar därför att Skellefteå kommun utreder hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Tekniska nämnden anser att frågan är relevant utifrån motionärens argument. Vid en utredning bör faktorer som antal laddningsstationer och placering beaktas. Vidare finns olika bilmodeller som kan tänkas laddas på olika vis samt laddningsstationer med olika strömstyrka och laddningstid. Möjliga samarbeten med privata näringsidkare som kan ha intresse av etablering utgör del av utredningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 217 Tekniska nämndens protokoll , 69 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (1/14)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att utrusta brandbilar med hjärtstartare (47/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att Skellefteås brandbilar ska utrustas med hjärtstartare. Kommunens räddningstjänst rycker ut på många olycksfall. Utöver brand kan det röra sig om bilolyckor, elolyckor samt drunkningstillbud. Om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter överlever % av de drabbade. För varje minut som går minskar chansen för överlevnad med 10 %. En hjärtstartare, eller defibrillator, analyserar hjärtverksamheten och skickar en elektrisk stöt till hjärtat. Det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtat får en omstart och kan få en normal rytm igen. Tekniska nämnden anför att i dag finns hjärtstartare i fem brandfordon vid fem olika brandstationer medan de saknas helt vid fem brandstationer. Räddningstjänsten är positiv till att fler brandfordon utrustas med hjärtstartare. Åtgärden bör kombineras med att IVPA-larm eller hjärtstoppslarm införs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om hjärtstartare på brandfordon. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 218 Tekniska nämndens protokoll , 65 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (47/13)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (46/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att kommunen tar initiativ och bjuder in representanter för landstinget med målsättning att snarast få till stånd ett samarbete kring IVPA, I väntan på ambulans. Tekniska nämnden anför att IVPA innebär att två eller tre brandmän larmas ut samtidigt med ambulans till områden där ambulansen har lång körtid. I dag bedrivs IVPA-verksamhet endast i området kring Jörn. Tekniska nämnden tycker att landstinget bör bjudas in till diskussioner där syftet är att få till stånd IVPA-verksamhet på fler platser i kommunen. Samtidigt bör diskussion ske om införande av hjärtstoppslarm i Skellefteå centralort. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Landstinget ska bjudas in till diskussion om införande av I väntan på ambulans och hjärtstoppslarm. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 219 Tekniska nämndens protokoll , 66 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (46/13)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om fler publika tankställen för biogas (39/13) Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Kjell Bergmark (C) föreslår i en motion att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till fler publika tankställen för biogas i Skellefteå kommun. Centerpartiet står för principen att det ska vara enkelt att agera miljö-vänligt. När det gäller tillgängligheten för våra medborgare och företag att tanka biogas finns det fortfarande mycket att göra. Man kan i dag tanka biogas på Fabriksgatan och i anslutning till Tuvanverket, vilket av många inte alltid uppfattas så tillgängligt. Vi borde därför utreda möjligheterna att kunna erbjuda fler publika tankställen för biogas i kommunen, gärna i samarbete med de privata drivmedelsdistributörer som finns verksamma. Exempelvis samarbetar man på vissa platser runt om i Sverige med OKQ8 kring biogas. Tekniska nämnden anför att arbete redan pågår i syfte att skapa fler publika tankställen. Tekniska kontoret har bland annat samordnat en rad aktörer såväl privata som kommunala. Däribland de kommunala bolagen Skellefteå Buss AB och Skellefteå City Airport AB. Delar av detta arbete har även inarbetats i en EU-ansökan med projektnamn Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC). Skellefteå kommuns deltagande har godkänts av tekniska nämnden i februari och ansökan lämnats in i månadsskiftet februari/mars. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till att tekniska kontoret redan utför arbete i syfte att skapa fler publika tankeställen för biogas i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 220 Tekniska nämndens protokoll , 68 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (39/13)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om Scharinsområdet - bevara ett minne av industriepoken i Clemensnäs I en skrivelse framgår att ett minnesmärke av industriepoken bör skapas. Förslagsställaren anser att rester av den gamla sliphallen ska bilda en park omgiven av meterhöga murar. Detta skulle bilda en mötesplats och ett historiskt minnesmärke. Saneringen av Scharinsområdet pågår och den gamla sliphallen måste hanteras inom kort. För att saneringen ska kunna färdigställas kommer sliphallen att rivas. Kommunledningskontoret bedömer att göra en park av sliphallen medför för höga kostnader. Däremot bör idén att skapa ett minnesmärke beaktas i fortsatt planering och åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar Förslaget om minnesmärke ska beaktas i fortsatt planering. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 222 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om ungdomsavtal inom lämpliga områden av Skellefteå kommuns verksamhet för att få fler unga i arbete (9/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP) och Ida Lindh (FP) föreslår i en motion att kommunen snarast inleder förhandlingar med berörda fackliga organisationer i syfte att träffa ett lokalt avtal om ungdomsavtal inom lämpliga områden av kommunens verksamhet. Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har nyligen enats om ett avtal för introduktionsanställningar för att kunna få fler unga att arbeta inom välfärdssektorn. Avtalet innehåller en rekommendation till lokala parter runt om i landet att träffa lokala kollektivavtal om detta. Introduktionsanställningarna, eller ungdomsavtalen som de också kallas, gäller främst inom vård och omsorg, men det står lokala parter fritt att sluta avtal även inom andra verksamheter. Lönen ska utgöra minst 75 procent av lägstalönerna i de aktuella kollektivavtalen, eftersom tre fjärdedelar av arbetstiden utgörs av arbete och en fjärdedel av utbildning. Tanken är att introduktionsavtalet efter ett år, när den anställde lärt sig yrket, ska kunna övergå i en regelrätt anställning. Personalnämnden anför att Sveriges kommuner och landsting har i två avtal kommit överens med Svenska kommunalarbetarförbundet kring utbildningsoch introduktionsanställning för ungdomar upp till 25 år. BUI 12 och BAL 13, som de båda avtalen kallas. BUI 12 riktas till den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet. Socialkontoret har sedan januari 2013 arbetat med att hitta former för att använda BUI 12 och arbetet fortsätter. BAL 13 riktar sig till en bredare grupp av arbetslösa ungdomar mellan år och från och med även till personer över 25 år om goda förutsättningar finns. När det gäller BAL 13 finns redan ett lokalt avtal sedan våren 2009 om ungdomstraineeanställningar med fackliga organisationer avseende alla förvaltningar inom kommun som till delar påminner om arbetslivsintroduktionsanställning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen åtgärd eftersom arbete med att skapa ungdomsanställningar i enlighet med BUI 12 redan påbörjats.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 223 Personalnämndens protokoll , 35 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BUI 12, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BAL 13, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Information om pågående Ungdomstraineesatsning Motion (9/13)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till projektet Business to business Nordnorge 2014, IUC Västerbotten AB Projektets målsättning är att på ett hållbart och långsiktigt sätt bereda väg för underhållsaffärer och systemleveranser till nordnorska företag. Projektet har genomfört en fas och söker nu medel för att i nästa fas bygga upp förmågan att bilda nödvändiga konsortier. De norska kundgrupperna förutsätter större konsortiebildningar för att nå affärsuppgörelser. Målgruppen för projektet är primärt industriella mindre/medelstora industriföretag i Skellefteregionen med exportpotential. IUC Västerbotten ansöker om totalt kronor i medfinansiering. Kommunstyrelsen beslutar 1. Projektet medfinansieras med totalt kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande, EU-projekt, i 2014 års budget. 3. Villkor för medfinansiering är att IUC Västerbotten ska samordna sina insatser med Västerbotten investment agency och Destination Skellefteå AB. 4. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 224 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse IUC Västerbottens ansökan om medfinansiering Beslutet sänds till: IUC Västerbotten AB Region Västerbotten Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office Budget och bokslut

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om dålig mobiltäckning i byarna Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran, Bäckliden I en skrivelse från Tåmeträsk, Björklund, Dalmyran och Bäckliden framgår att man upplever undermålig mobiltäckning. Under 2011 avvecklades det fasta telefonnätet i området eftersom det bedömdes att det nu helt kunde ersättas med mobil telefoni. Byborna upplever att funktionen och kapaciteten på mobilnätet är otillfredsställande. Enligt regelverket om elektronisk kommunikation ska fasta bostäder och företag ha tillgång till telefoni och grundläggande möjlighet till anslutning mot internet. Kommunledningskontoret anser att Post- och telestyrelsen tydligt ska utkräva uppfyllelse av licenskraven mot berörda operatörer och därmed att landsbygdsområden kring Tåmeträsk och liknande får funktionell tele- och datatrafik. Kommunstyrelsen beslutar Begära att Post- och telestyrelsen i sin tillsyn utkräver att berörda operatörer ordnar funktionell tele-och datatrafik på landsbygden kring Tåmeträsk och liknande platser. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 225 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse Beslutet sänds till: Post- och telestyrelsen Byåldermannen för byarna

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Övergripande turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun Turismen i Sverige har stor potential och i Skellefteå finns stora möjligheter att utveckla näringen. En riktad satsning på turism kräver tydliga målsättningar och strategier. Destination Skellefteå AB (DSAB) har arbetat fram en egen turismstrategi för platsen/destinationen Skellefteå. Den togs fram i ett brett samarbete med de olika aktörerna som är verksamma inom DSAB. Grundtanken och syftet med strategin är att den ska utgöra en grund för hur arbetet i bolaget ska drivas. Kommunledningskontoret anser att Skellefteå kommun bör ta fram en egen långsiktig strategi som mer principiellt bestämmer de lokala målsättningarna och strategierna för turismen i kommunen. Förslaget är därför att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun. 2. I uppdraget ska hänsyn tas till den tidigare turismstrategin som Destination Skellefteå AB arbetat fram. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 236 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Deltagande i projektet New Bothnian Corridor Skellefteå kommun har fått en förfrågan om deltagande i projektet New Bothnian Corridor. Det är ett överbryggningsprojekt under perioden till med syfte att möjliggöra fortsatta samarbetsprojekt kring godstransporter från Kostnaden för Skellefteå kommun är kronor. Skellefteå kommun skulle få stora fördelar av utbyggnad och anslutning till ett väl fungerande europeiskt godstransportsystem för tåg. Kommunstyrelsen beslutar 1. Delta i projektet New Bothnian Corridor med en avgift på kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 237 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Projektbeskrivning Beslutet sänds till: Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling New Bothnian Corridor

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medfinansiering av North Sweden European Office Region Västerbotten ansöker om totalt kronor för finansiering av det regiongemensamma EU-kontoret i Bryssel för år Sedan september 1997 har Norr- och Västerbotten haft ett etablerat kontor i Bryssel som arbetat för regional och lokal hållbar tillväxt i Norr- och Västerbotten. De avtalsslutande parterna kring North Sweden reglerar detta i form av ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet innefattar bland annat det finansiella åtagandet per organisation. Nuvarande avtal omfattar perioden 1 januari 2014 till sista december Kommunstyrelsen beslutar 1. Skellefteå kommun finansierar North Sweden European Office med totalt kronor för Finansiering sker med kronor för respektive år ur medel till EU-projekt. 3. Finansiering sker under förutsättning att övrig medfinansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 238 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samarbetsavtal North Sweden Beslutet sänds till: Region Västerbotten Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/european office

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag Etablering av exempelvis statliga myndigheter för att skapa fler arbetstillfällen(14/14) I ett medborgarförslag vill förslagsställaren att kommunen samarbetar med och marknadsför sig gentemot utflyttade skelleftebor med positioner i olika verksamheter för att få myndigheter och organisationer att etablera sig i Skellefteå. Förslagsställaren anser att detta skulle skapa fler administrativa arbetstillfällen vilket särskilt skulle gynna unga medborgare och kvinnor för vilka det i dag finns för få arbeten. De här åtgärderna är redan en stor del av verksamheten vid kommunledningskontoret/näringslivskontoret och därför föreslås förslaget inte föranleda någon ny åtgärd. Kommunstyrelsen Förslaget föranleder ingen åtgärd eftersom arbete redan pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 239 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (14/14) Beslutet sänds till: Förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om omstruktureringsmedel för avveckling av fem lekplatser 2014, tekniska nämnden Tekniska nämnden ansöker om kronor för avveckling av fem lekplatser inklusive kostnaden för destruering av impregnerat virke, finplanering och insådd. Avvecklingen beräknas ge en årlig minskning av nämndens driftskostnader med kronor. Kommunen står inför ett osäkert resultat 2014 och kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda behov år 2014 är redan tagna i anspråk. Därför föreslår kommunledningskontoret att tekniska nämnden får prioritera detta inom befintlig ram. Kommunstyrelsen beslutar Ansökan avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 240 Support och lokalers tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 78 Beslutet sänds till: Tekniska nämnden

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till bevakning av supervalåret 2014, Goldtown Radio Radio Skellefteå har lämnat in en ansökan om att få kronor i bidrag av kommunstyrelsen för att kunna förstärka den lokala valbevakningen under valåret Det är tänkt att den före detta medarbetaren Carl-Åke Edström ska komma upp till Skellefteå och göra arbetet. Tanken är att göra kandidatpresentationer och programpresentationer för samtliga partier inför EU-valet samt riksdags-landstings-kommunvalet. Han har även för avsikt att bevaka den lokala folkomröstningen om Centrumbron och göra en presentation av alternativen. Bevakningen kommer att ske både i Radio Skellefteå och TV Skellefteå med syfte att höja valdeltagande och ge väljarna underlag för sitt val. Pengarna är tänkt att täcka hans resa, uppehälle samt bilresor och lite materialkostnader. Demokratiberedningen ställer sig positiva till detta och tycker att det är ett bra initiativ med extra bevakning av det lokala perspektivet i kommande val. Kommunledningskontoret föreslår därför att det, istället för bidrag, sker en direktupphandling för köp av denna tjänst. Kommunstyrelsen beslutar 1. Bevakning av supervalåret 2014 direktupphandlas av Radio Skellefteå till en summa av kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 241 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Radio Skellefteå Budget och bokslut

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av tälthyra inför kulturhuvudstadsprojektet Norrländsk passion i Skellefteå, Västerbottensteatern Våren 2014 deltar Västerbottensteatern i ett stort teaterprojekt i samarbete med Kulturhuvudstadsåret Umeå Föreställningen Norrländsk passion ska turnera i hela Norrland under perioden maj juni och avslutas i Skellefteå i juni. Västerbottensteatern har valt att satsa på att ge publiken en oförglömlig upplevelse genom att spela de åtta föreställningarna i ett stort teatertält. Tälthyran för perioden 9 25 juni uppgår till kronor. I ansökan framgår att Västerbottensteatern önskar att delfinansiera hyran med motsvarande kronor. Därtill ansöker Norrländsk passion genom Västerbottensteatern hos Skellefteå Kommun om ett bidrag på kronor. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan till kommunstyrelsen avslås och att Västerbottensteatern får prioritera detta inom sin befintliga verksamhet. Detta eftersom kommunen står inför ett osäkert resultat år 2014 samt att kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsett år 2014 redan är tagna i anspråk. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ansökan beviljas. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 242 Support och lokalers tjänsteskrivelse Ansökan Beslutet sänds till: Budget och bokslut Västerbottensteatern

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse till Jinja Municipal Council, Uganda Med anledning av lagstiftning som utpekar homosexualitet som straffbart i Uganda har styrgruppen för samarbetet med Jinja, Uganda, skrivit ett brev där man vänder sig mot det synsättet. Styrgruppen förklarar att man vill fortsätta samarbetet, men att man med anledning av lagstiftningen vill skjuta upp det planerade samarbetet kring utvecklingen av turismnäringen. Kommunstyrelsen beslutar Informationen noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 243 Styrgruppen för samarbetet med Jinjas brev Jinja kommuns svar Beslutet sänds till: Styrgruppen för samarbetet

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagande Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag åt bygg- och miljökontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft i kommunen. Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen. Då planen var uppe för antagande i kommunstyrelsen återremitterades den till bygg- och miljökontoret för en översyn om hela eller delar av det nordvästra utpekade området i Ljusvattnet kunde tas bort, med hänsyn till påverkan av landskapsbilden. Under tiden som planen var återremitterad inkom en skrivelse från Malå sameby och ett PM om rennäring i Ljusvattnet lades till som beslutsunderlag. Bygg- och miljökontoret utarbetade även ett PM angående landskapsbilden i Ljusvattnet och redogjorde för tre olika alternativ hur det utpekade området i Ljusvattnet skulle kunna förändras inför antagande av vindkraftsplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att alternativ 2 skulle inarbetas i det tematiska tillägget för vindkraft. Detta innebär att det utpekade området i Ljusvattnet har minskats något i den nordöstra delen inför antagandet. Jäv Rickard Carstedt anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tematiskt tillägg för vindkraft antas. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att det tematiska tillägget för vindkraft antas. Håkan Lindh (FP) yrkar att alternativ 3 för Ljusvattnet inarbetas i det tematiska tillägget. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-14.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (85) 2015-06-17

PROTOKOLL 1 (85) 2015-06-17 PROTOKOLL 1 (85) 2015-06-17 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.00-16.00 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande, ej 325 Agneta Hansson (V) Andreas Westerberg (FP) Ann

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Inga föredragningar finns planerade vid kallelsens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer