Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100"

Transkript

1 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100

2 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen i Sverige...sid 6 Metod och källkritik...sid 7 Källor...sid 7 Den svenska besöksnäringen...sid 9 Den svenska detaljhandeln och shoppingturismen...sid 12 Den svenska hotell- och restaurangnäringen...sid 13 Placeringar och utveckling över tid...sid 14 Sveriges 10 högst rankade kommuner...sid 15 Topp 100 Sveriges kommuner...sid 28 Ranking av samtliga län...sid i-topp inom varje delbransch...sid 31 Kontaktinformation...sid 34

3 Här är Besöksnäringen i Sverige! Det senaste året har varit mycket spännande, intressant och på många sätt dramatiskt började i ekonomisk våryra, men denna glädje förbyttes i allvar när finanskrisen och lågkonjunkturen slog till under hösten. Turismen utvecklades trots finanskris och lågkonjunktur väl och omsättningen inom svensk turistnäring nådde vid summering sitt bästa resultat någonsin. Under dessa omständigheter är SHR och Svensk Handel mycket glada över att presentera 2009 års version av Besöksnäringen i Sverige - Kommunindex Topp 100. Materialet du håller i handen ger en unik bild av hur besöksnäringen i Sverige har utvecklats i de 100 främsta turismkommunerna under det senaste året. Sammanställningen tydliggör olika kommuners relativa styrka inom turismområdet och turismens inverkan på den lokala ekonomin synliggörs. Med hjälp av indexeringen och rankinglistan kan kommuner av olika storlek dessutom jämföras med varandra. Besöksnäringen i Sverige blir en allt viktigare näringsgren och en fortsatt framgångsrik utveckling underlättas av förståelsen för vilken roll turismen spelar i olika regioner. Denna skrift ger en god fingervisning om detta och den utgör ett gott komplement till den traditionella turismstatistiken. Trevlig läsning! Dag Klackenberg vd Svensk Handel Mats Hulth vd Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare (SHR) 3

4 Varför är turism viktigt? Svensk Turism AB är tillsammans med näringsdepartementet ägare av Visit Sweden AB vars uppgift är att skapa ett ökat resande till Sverige. Svensk Turism AB ägs av den svenska besöksnäringen. Vi frågade de styrelseledamöter i Svensk Turism som företräder en organisation: Varför är turism viktig? Turismen betyder nya jobb och en ny (turism)industri. Utvecklingsmöjligheterna i Sverige är enorma. Idag omsätter näringen 244 miljarder och den fortsätter växa och skapa nya anläggningar med nya jobb. Eva Werkelin, ordf. SCR Turism är en svårslagen källa till sådana upplevelser som får både människor och ekonomier att växa. När man reser springer man på nya sätt att lösa gamla problem och får se sitt vardagsliv utifrån för en stund. Det ger idéer som man tar med sig hem. Samtidigt har man gett sitt resmål en fantastisk vitamininjektion och turismen är en av våra klart viktigaste näringar i Sverige. Svensk besöksnäring är en av våra största exportprodukter. Den omsätter årligen 244 miljarder kronor och sysselsätter mer än per år. Det är således en framtidsnäring som får allt större betydelse för svensk ekonomi. Mats Hulth, vd SHR Yvonne Arentoft, generalsekreterare STF Sverige skapar bra produkter som lockar många att komma hit. Goda exempel är våra nöjesparker, ishotellet i Jukkasjärvi på vintern och Gotland på sommaren. Turism är en stor inkomstkälla, icke att förglömma att momsen stannar i Sverige. Turism skapar också sysselsättning på alla nivåer, många får sitt allra första jobb inom just turismnäringen. Både utländska och inhemska turister är viktiga för detaljhandeln, de är ofta köpstarka och de gillar att shoppa svensk design. Magnus Nilsson, ordf. Svensk Turism forum för svensk rese- och besöksnäring Yvonne Ingman, vvd Svensk Handel Vinterturismen skapar många arbetstillfällen i glesbygden, som annars skulle vara ännu glesare. Ökad turism innebär tillväxt och sysselsättning. Hans Gerremo, vd SLAO Eva Hedenström, vd FörTur 4

5 Inledning Hur står sig de 100 största turistorterna i Sverige när de jämförs med varandra? Går vinter- eller sommardestinationerna bäst? Och hur väl klarar sig storstadsregionerna jämfört med de rena turistdestinationerna? Trots finanskrisens och lågkonjunkturens effekter under senare delen av 2008 befinner sig turismen i Sverige i stark tillväxt och omsätter idag över 244 miljarder kronor enligt sammanställningar från Tillväxtverket (2009). Både sysselsättningen och exportvärdet fortsatte att öka kraftigt och bidrog därmed till att skapa tillväxt i landet (för turismen är exportvärdet liktydigt med utländsk konsumtion i Sverige). Turismen rör vid många olika delar av ekonomin och många olika branscher i det svenska näringslivet. De ekonomiska effekterna av turistiska flöden berör allt från hotell- och restaurangverksamhet, camping, båtliv, till detaljhandelsförsäljning och försäljningen av drivmedel på landets bensinstationer. Statistiken som visar dessa ekonomiska flöden är spridd över en stor mängd olika källor och indikatorer. Statistik i olika former skapar en bas för en breddad kunskapsbildning kring turism och besöksnäringen. Den bidrar också till möjligheterna att ge en så korrekt bild som möjligt av näringens struktur och dess utveckling till politiker, myndigheter och näringsliv. Statistik bidrar också till allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ger underlag för prioriteringar av utvecklingsbehov och för analyser av utvecklings- och affärsmöjligheter i besöksnäringen. I denna rapport sammanställs nio stycken för turismen viktiga statistiska variabler, som alla på ett eller annat sätt utgör indikatorer på de ekonomiska flöden som blir effekten av turism och resande. Ur den befintliga statistiken har vi sedan räknat om utvecklingen så att ett resultat kan utläsas kommun för kommun i hela Sverige. Via en indexering och en ranking har vi därefter tagit fram de 100 största turismkommunerna i Sverige med utgångspunkt i den andel olika ekonomiska och personella flöden har på den lokala ekonomin. Genom indexeringen går det sedan enkelt att jämföra olika kommuner med varandra och få en uppfattning om den ekonomiska styrkan hos besöksnäringen i kommunen. Rapporten är också en hjälp för den som vill få ett grepp om Moras turismekonomiska utveckling jämfört med Östersunds eller styrkan hos besöksnäringen i Stockholm jämfört med Göteborg och Malmö. Sammanställningen ger med andra ord en överskådlighet av turismekonomiska flöden som är talande för läsaren. Tanken är att denna rapport ska utgöra ett alternativt sätt att studera turismutveckling, ett sätt som kompletterar den traditionella besöksstatistiken. Genom att kombinera flera olika turismekonomiska indikatorer och göra dem jämförbara mellan kommuner och län skapas en möjlighet till benchmarking och dialog om turismens utveckling i just din kommun. Ibland bekräftar resultaten mönster vi känner till, ibland framträder mönster som tidigare inte har synliggjorts, som är oväntade och överraskar. Sammanställningen utgör ett gott underlag för kommuner, företag och institutioner som bättre vill förstå och kunna utnyttja kunskapen om turismens ekonomiska utveckling i sina strategier och utvecklingsplaner. Rapporten är sammanställd och författad av Fredrik Kolterjahn och Niklas Gustafsson, analytiker på Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av SHR och Svensk Handel och i samarbete med American Express. 5

6 Hur vi gör Besöksnäringen i Sverige Den svenska besöksnäringen består av en mängd olika branscher och denna skrift har som ambition att sammanställa den mest relevanta turiststatistiken från dessa. Genom denna sammanställning får vi också möjlighet att göra jämförelser kommuner och regioner emellan, något som annars inte är möjligt. Nedan beskrivs hur vi räknat fram de 100 största turismkommunerna i Sverige. Steg 1 de nio variablerna Rankingen som ligger till grund för rapporten bygger på en sammanvägning av varje kommuns styrkor inom besöksnäringens olika delar. De delar som ingår i denna sammanvägning är följande nio variabler: Antalet gästnätter per invånare Andelen utländska gästnätter Antalet fritidshus per invånare Antalet campinggästnätter per invånare Antalet båtnätter per invånare Restaurangnäringens omsättning Hotell- & Campingnäringens omsättning Drivmedelsomsättningen Detaljhandelns omsättning Samtliga omsättningstal har räknats om till omsättningsindex där den enskilda kommunens omsättning per capita jämförs med den genomsnittliga omsättningen per capita i riket. Rikets index är 100. En kommun som har ett omsättningsindex över 100 har således en högre omsättning per capita än riket och en kommun som har ett omsättningsindex under 100 har en lägre omsättning per capita än riket. Befolkningsmängden i varje enskild kommun ligger alltså till grund för dess styrka i den totala rankingen. Steg 2 delranking När samtliga index har räknats fram sker en delranking för varje variabel. Den kommun som har högst antal gästnätter per invånare rankas som nummer ett inom denna variabel och den kommun som har lägst antal gästnätter per invånare rankas som nummer 290 (det finns 290 kommuner i Sverige). Denna ranking genomförs sedan för samtliga variabler. Målet för varje kommun är således att ha så höga andelar och index som möjligt. I vissa fall delar flera kommuner på en placering då de har samma andelar eller index. Steg 3 medelvärde av delranking När samtliga variabler har rankats från 1 till 290 beräknas medelvärdet för varje enskild kommuns alla delrankingar. Exemplet nedan visar en hypotetisk kommuns ranking för varje variabel: Medelvärdet av kommunens olika delrankingar blir 66 (595, som är summan av alla delrankingar, genom 9 variabler) vilket i det här fallet innebär att kommunen kommer på plats 22 i riket när samtliga kommuners medelvärden rangordnas. Gästnätter per capita Omsättningsindex Fritidshus Gästnätter Utländska Camping Båtnätter Restaurang Hotell- & Camping Drivmedel Detaljhandel

7 Metod- och källkritik Den metod som ligger till grund för uträkningarna i rapporten har både för- och nackdelar. En fördel är att det är ett relativt enkelt sätt att räkna på som är lätt att kontrollera. Den stora fördelen är dock att det inte är någon enskild bransch som bestämmer vilken kommun som är bäst, utan en sammanvägning görs av många olika branscher i varje kommun. Metoden lyfter också fram kraften och betydelsen av besöksnäringen i mindre kommuner som i absoluta tal aldrig kan nå omsättningen i storstäderna. Syftet med denna ranking är istället att visa att det finns många andra, mindre kommuner i landet som är mycket duktiga på turism i förhållande till sin befolkningsstorlek. Det är således inte storleken på kommunen som är avgörande för framgång i denna indexering, utan förmågan att prestera bra inom många olika segment av besöksnäringen, givet kommunens storlek. Eftersom storstäderna har flera andra stora näringsgrenar som bidrar till dess ekonomiska utveckling och invånarnas välstånd hamnar de längre ner med detta sätt att indexera. Möjliga nackdelar är att storstäderna till viss del missgynnas när man utgår från en indexering med befolkning som grund. Stockholm och Göteborg har betydligt större befolkning än övriga kommuner i landet och får således svårt att nå första plats när det gäller (till exempel) antalet gästnätter per invånare. Detta trots att de i absoluta tal omsättningsmässigt vida överstiger orter som Åre och Strömstad. Att storstäderna är duktiga på turism är det dock få som tvivlar på och det är viktigt att poängtera att detta index inte säger någonting om omsättningen i besöksnäringen i absoluta tal (då hade storstadsregionerna placerat sig i topp). Ett annat problem som alltid uppstår när turiststatistik studeras är att vissa kommuners statistik är belagd med sekretess på grund av för få anläggningar i en viss kategori. Finns till exempel för få hotell eller campingplatser i en kommun är antalet gästnätter i denna kommun sekretessbelagt för att det inte ska gå att utläsa en enskild anläggnings utveckling. För ungefär 90 av landets 290 kommuner är statistiken på något sätt bristfällig. I vissa fall har vi haft möjlighet att korrigera för detta, men i de flesta fall inte. Det kan i något fall innebära att en kommun har en onaturlig utveckling i rankingen. I de fall flera kommuner har samma värde delar de också på samma placering i rankingen. Källor I denna studie har en mängd olika källor använts. Det är viktigt att vara medveten om att statistik sällan är helt exakt samt att alla statistiska källor brottas med sina speciella problem. Ansatsen i denna rapport är att samla så mycket offentlig statistik som möjligt under ett och samma tak. Nedan redovisas den statistik som använts i rapporten. Befolkning Befolkningsmängd år Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Inkvarteringsstatistik Antal gästnätter samt antal anläggningar på hotell, stugbyar och vandrarhem år Källa: SCB och Tillväxtverket Campingstatistik Här redovisas antal gästnätter samt antal anläggningar på SCR-anslutna campingplatser år Statistiska Centralbyrån har från och med år 2009 tagit över sammanställningen av campingstatistiken från Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation. Vid övertagandet görs även en översyn av historisk data. Detta har tagit tid och campingstatistiken för 2008 var vid denna publikations färdigställande (september 2009) ännu inte klar. Således används här den senaste tillgängliga statistiken på området från Källa: Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR) 7

8 Gästhamnsstatistik Siffrorna representerar antalet båtnätter år 2008 i varje kommun. En del gästhamnar är belägna i kanaler. Kanaler kan sträcka sig igenom hela eller flera län. Det gör att samma kanal kan finnas med i flera kommuner och län. Antalet personer är i genomsnitt 3 personer per båt. Källa: Gästhamnsguiden Fritidshus Fastighetstaxering för småhus (typkod 213, 221). Taxeringsvärden och genomsnittliga taxeringsvärden efter kommun och typkod år Källa: SCB Detaljhandeln Omsättning inklusive moms för daglig- och sällanköpsvaror år 2008 redovisas i miljoner kronor inklusive moms. Försäljningsindex, försäljning per invånare i förhållande till rikets genomsnittsförsäljning per invånare, redovisas som en total för kommunen. Ett index över 100 indikerar ett nettoinflöde av handel i kommunen och ett index under 100 indikerar ett nettoutflöde av handel. Källa: Handelns Utredningsinstitut (HUI), Handeln i Sverige 2009 en etableringsguide 100 indikerar ett nettoinflöde av hotellomsättning i kommunen. Antal anställda grundas på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB. Källa: SCB, Momsstatistiken Drivmedel Omsättning inklusive moms 2008 enligt SCB:s momsregister. Statistiken är obearbetad från HUI:s sida. Detta gör att viss omsättning kan ha tillkommit och viss har försvunnit, vilket beror på att företag ibland klassificeras i fel bransch. Index redovisar omsättning per invånare i förhållande till rikets genomsnittsomsättning per invånare. Ett index över 100 indikerar ett nettoinflöde av drivmedelsomsättning i kommunen. Antal anställda baseras på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB. Källa: SCB, Momsstatistiken Kommunernas hemsidor Kommunfakta med mera är hämtat från kommunernas olika hemsidor och från publikationen Handeln i Sverige som ges ut av Handelns Utredningsinstitut (HUI). Restaurangbranschen Omsättning inklusive moms 2008 enligt SCB:s momsregister. Statistiken används i obearbetad form från HUI:s sida. Index redovisar omsättning per invånare i förhållande till rikets genomsnittsomsättning per invånare. Ett index över 100 indikerar således ett nettoinflöde av restaurangomsättning i kommunen. Antal anställda är grundat på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB. Ett problem med statistiken är att hotell ibland har en stor restaurang vilket inte kommer med i denna omsättningsstatistik. Källa: SCB, Momsstatistiken Hotell och camping Omsättning inklusive moms 2008 enligt SCB:s momsregister. Statistiken är obearbetad från HUI:s sida. Detta gör att viss omsättning kan ha tillkommit och viss har försvunnit, vilket beror på att företag ibland klassificeras i fel bransch. Index redovisar omsättning per invånare i förhållande till rikets genomsnittsomsättning per invånare. Ett index över 8

9 Den svenska besöksnäringen Den allmänt vedertagna nu gällande definitionen av turism är fastställd av UNWTO (World Tourism Organization) och lyder turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Det som benämns som besöksnäringen består egentligen av ett antal olika branscher (och delar av branscher) och det finns flera olika källor till statistik inom turismområdet. Besöksnäringen är dock inte en bransch i traditionell mening. Därför är det svårt att få fram statistik för näringens inverkan på ekonomi och sysselsättning på samma sätt som för andra näringar. En av orsakerna till detta är att besöksnäringen enbart kan definieras utifrån användarsidan, dvs. genom den konsumtion av varor och tjänster som görs av turister. För att få fram näringens förädlingsvärde i Nationalräkenskaperna, måste man summera alla de andelar som utgör den turistiska konsumtionen i olika branscher till ett separat konto utanför de normala beräkningarna i Nationalräkenskaperna. Ett sådant konto kallas för TSA (Tourism Satellite Account) eller satellitkonto. Satellitkonton är alltså ett sätt att mäta turismens effekter på regional ekonomi och sysselsättning. Metoden är framtagen av FN-organet UNWTO i nära samarbete med OECD och besöksnäringens organisationer. Den är godkänd av FN och är en etablerad standard i hela världen för att mäta turismens effekter. Sverige är ett av de länder i Europa (och i världen) som ligger långt fram i utveckling och användning av TSA. TSA-beräkningarna görs från 2006 på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på SCB - Statistiska Centralbyrån. I figuren nedan åskådliggörs några av de större och officiella källorna till statistik för TSA. I denna rapport används ett antal av dessa, dock inte alla. Arbete pågår inom SCB och Tillväxtverket för att se om turismens satellitkontoberäkningar kan redovisas på regional nivå, något som idag inte görs. Detta arbete fortgår, men tar av naturliga anledningar tid. Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare vill genom denna rapport visa att en stor del av statistiken redan idag kan tas fram på regional nivå. Denna rapport är inte lika avancerad som utvecklingen av ett regionalt Konsumentstatistik RES TDB IBIS Inkvarteringsstatistik Ekonomisk statistik Camping Stugor & Lägenheter Hotell Stugbyar & Vandrarhem Satellitkonto Resevaluta Branschstatistik Arbetsmarknadsstatistik Int. statistik Transportstatistik WTO ETC WTTC LFV Färjestatistik Källa: Tillväxtverket och SCB 9

10 satellitkonto, men kan bidra med idéer till detta samt framför allt göra att besöksnäringens regionala aktörer redan idag får ett verktyg för jämförelser aktörer och regioner emellan. Enligt de officiella beräkningarna från Tillväxtverket och SCB är turismen i Sverige en betydande ekonomisk näring både omsättnings- och sysselsättningsmässigt. År 2008 uppgick omsättningen till drygt 244 miljarder kronor vilket är en uppgång med 6,3 procent jämfört med föregående år. Totalt sysselsattes drygt personer (räknat på årsverken) och det innebar en uppgång på 6,2 procent jämfört med år Förädlingsvärdet på 90,4 miljarder kronor gör att besöksnäringens andel av Sveriges totala BNP uppgår till 2,86 procent. Exportintäkter från näringen på 90,9 miljarder kronor (en ökning med hela 8,4 procent) gör att turismen 2008 hade ett betydligt högre exportvärde än exempelvis den svenska järn- och stålexporten med 75,4 miljarder, den svenska personbilindustrin med 55 miljarder, export av trävaror med 38 miljarder, livsmedel med 33 miljarder och möbler med 17,4 miljarder (Källa: Årsbokslut för svensk turism och turistnäring - Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige (2009), Tillväxtverket/SCB). Turistkonsumtion Figuren nedan visar hur turistkonsumtionen i Sverige har utvecklats omsättningsmässigt mellan år 2000 och År 2000 omsatte turistnäringen cirka 159,5 miljarder kronor och har sedan haft en betydande tillväxt som 2008 nådde upp till 244 miljarder svenska kronor. Under samma period har turistnäringens exportvärde, det vill säga utländska besökares turistkonsumtion i Sverige, ökat med drygt 100 procent mätt i löpande priser. Under 2008 fördelar sig de 244 miljarderna mellan de olika branscherna enligt illustrationen på nästa sida. Mest pengar lade turisterna på varuhandel, 39 procent eller drygt 97 miljarder kronor. Därefter kommer boende och restaurang, som kan tillgodoräkna sig intäkter på drygt 77 miljarder kronor eller 31 procent av den totala omsättningen. Transportsektorn med intäkter från exempelvis tågbiljetter, flygstolar och hyrbilar står för cirka 20 procent eller nästan 50 miljarder kronor. Konsumtionen av kultur, rekreation och sport är den minsta sektorn, men samtidigt en av de sektorer som växer snabbast. Det är också denna sektor som i huvudsak bidrar med den attraktionskraft som driver resandet och därmed övriga ,tal t0r2stk,ns067,n 89enskars t0r2stk,ns067,n Utländska besökares t0r2stk,ns067,n Källa: Tillväxtverket och SCB

11 sektorer framåt. Av den totala konsumtionen svarade svenska resenärer för nästan två tredjedelar, varav fritidsresenärerna spenderade merparten. De utländska besökarnas konsumtion, nästan 91 miljarder kronor, utgjorde cirka 37 procent av den totala konsumtionen, en ökning från 27 procent år 2000 (Källa: Årsbokslut för svensk turism och turistnäring - Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige (2009), Tillväxtverket/SCB). Svenska affärsresenärer Svenska /r01dsresenärer Utländska besökare TURISM Transport Boende och restaurang Varuhandel Övriga Källa: Tillväxtverket och SCB I följande avsnitt presenteras en kompletterande bild till dessa fakta kring besöksnäringens effekter på lokal ekonomi i Sverige. Genom att kombinera flera olika turismekonomiska indikatorer, indexera dem och göra dem likvärdiga mellan kommuner och län via en rankinglista, skapas möjligheten att jämföra olika regioner med helt olika förutsättningar för besöksnäring. 11

12 Den svenska detaljhandeln och shoppingturismen Detaljhandeln har under de senaste åren varit en av de mest expansiva delarna av den svenska ekonomin. Efter 12 år i rad med positiv tillväxt kom under hösten 2008 den första månaden med negativ tillväxt i november. Trots den globala finanskrisen och det faktum att Sverige officiellt befinner sig i lågkonjunktur klarade sig detaljhandeln bra under året och kunde redovisa en omsättningstillväxt om 3,4 procent. Totalt omsatte handeln 587 miljarder kronor och ökade under året. En starkt bidragande orsak bakom handelns tillväxt är shoppingturismen, det vill säga den del av detaljhandelns försäljning som genereras av turister. Idag motsvarar shoppingturismen cirka 12 procent av detaljhandelns totala omsättning och 29 procent av turistkonsumtionen. Denna andel är växande och under 2008 omsatte shoppingturismen cirka 70 miljarder kronor. I landets olika regioner är shoppingturismen mest påtaglig i gränskommunerna mot Norge och Finland, även om 2008 och inledningen av 2009 har inneburit rekordförsäljning även till danskarna som besöker Malmöregionen. Fjolårets starkaste tillväxt inom detaljhandeln uppvisar Arvidsjaur kommun. Ökningstakten på 20 procent förklaras främst av nyetableringar. De norska gränshandelskommunerna Strömstad, Eda och Årjäng har efter flera års rent fantastisk tillväxt nu återgått till mer normala nivåer. Detta beror sannolikt dels på att man har vuxit i kostymen rent utbudsmässigt, men också för att den norska gränshandeln har stagnerat under året (källa: Handeln i Sverige 2009 en etableringsguide, HUI). Shoppingturismens andel av turistkonsumtionen Shoppingturismens utveckling 35% 30% 25% 20% 23% 22% 23% 22% 21% 21% 23% 25% 26% 25% 27% 28% 28% 29% Shoppingturism Turism Detaljhandel 15% 10% 100 5% 50 0% Detaljhandelns omsättningsutveckling Total detaljhandel Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel

13 Den svenska hotell- och restaurangnäringen Trots att finanskrisen slog till med full styrka under hösten 2008 kunde de svenska hotellen summera ett ganska bra Antalet belagda hotellrum ökade med 2 procent och snittpriset per belagt hotellrum med 4 procent. Beläggningsgraden låg på helåret över 50 procent, vilket var andra gången de 30 senaste åren. Första halvåret var till följd av den finansiella krisen under hösten mycket starkare än andra halvåret. Den inhemska efterfrågan på hotellrum ökade snabbare än den utländska. Orsaken var att efterfrågan från besökare utom Europa föll kraftigt. Regionalt gick Västmanlands län, Gävleborgs län och Kalmar län starkt med en tillväxt i belagda hotellrum på över 4 procent. Även Stockholms län som utgör drygt 30 procent av den totala hotellmarknaden, mätt som belagda hotellrum, växte relativt starkt med en tillväxt på 3,1 procent. Restaurangkonsumtionen kopplad till turismen utvecklades enligt de s.k. satteliträkenskaperna starkt under Det gällde inte minst konsumtionen från inhemska turister som ökade med nästan 12 procent i löpande priser. Restaurangkonsumtionen kopplade till turism ökade snabbare än den totala turistkonsumtionen, 10 procent jämfört med 6 procent. Detta är en utveckling man sett under de senaste åren. Restaurangkonsumtionen utgör enligt Satteliträkenskaperna 16 procent av den totala turistkonsumtionen i Sverige. När det gäller den utländska turistkonsumtionen är andelen 25 procent. Hotell & restaurang som andel av turistkonsumtionen Utveckling av turistkonsumtion på hotell/restaurang 30% 25% 21% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 25% 25% 26% Turistkonsumtion Hotell Total turism Turistkonsumtion Restaurang 20% % % 100 5% 50 0% Omsättningsutveckling hotell och restaurang Restaurang Hotell Hotell och Restaurang

14 Placeringar och utveckling över tid I diagrammen nedan åskådliggörs kommunernas placering i årets mätning samt förändringen i placering över tid mellan åren 2005 och Som nämndes i inledningen av denna rapport kan valet av metod i kartläggningen missgynna de stora kommunerna något, eftersom alla index utgår från de olika branschernas styrka i förhållande till befolkningen. Syftet med denna ranking är dock att visa att det finns många andra, mindre kommuner i landet som är mycket duktiga på turism i förhållande till sin befolkningsstorlek. Det är således inte storleken på kommunen som är avgörande för framgång i denna indexering, utan förmågan att prestera bra inom många olika segment av besöksnäringen, givet kommunens storlek. Eftersom storstäderna har flera andra stora näringsgrenar som bidrar till dess ekonomiska utveckling och invånarnas välstånd hamnar de längre ner med detta sätt att mäta Det kan l0na si3 a4 vara liten7 men det är å andra sidan majoriteten av alla svenska kommuner. Det krävs mer. Ranking Källa: HUI Befolkning När kommunernas placeringar studeras över tid går det också att konstatera att det inte finns något direkt samband mellan en kommuns storlek och förändringar i placering. Det är alltså inte så att mindre kommuner klättrar mer i rankingen är stora kommuner eller tvärtom Det finns inget samband mellan kommunstorlek och förändring i placering. Förändring i placering Källa: HUI Befolkning 14

15 Sveriges 10 högst rankade kommuner I detta avsnitt presenteras de tio högst rankade kommunerna i Sverige 2008 baserat på deras sammanvägda framgång inom besöksnäringens alla grenar. Det är i dessa kommuner besöksnäringen sannolikt har störst inverkan på den lokala ekonomin. Det är intressant att kunna konstatera att det är en jämn blandning mellan sommar och vinterdestinationer på topplistans pallplatser. Strömstad i topp är en utpräglad sommarkommun som till stor del har gränshandeln att tacka för den höga placeringen. Den mycket stora mängden norrmän som åker över gränsen för att handla billigare varor i Sverige driver upp restaurangomsättningen, försäljningen av drivmedel, antalet gästnätter på hotell och driver turismens utveckling framåt. Malung- Sälen, på andra plats, är främst en vintersportkommun med Sälens alla fjäll och anläggningar som största dragningskraft. På en delad tredjeplats finns Tanum och Åre. Tanum, en sommarkommun med klassiska sommarorter som Grebbestad och Fjällbacka och Åre, vintersportorten med en imponerande investeringstakt i kommunen under de senaste åren. På femte plats återfinns Härjedalen, ytterligare en vintersportkommun med orter som Vemdalen, Lofsdalen och Funäsdalen. Även Älvdalen är främst en vinterkommun med platser som Idre och legendariska Evertsberg som alla Vasaloppsåkare är väl förtrogna med. Storuman attraherar både vinter- och sommarturister. Här startar till exempel Kungsleden som leder till Abisko. På delad åttonde plats hittar vi Sotenäs och Arjeplog. Sotenäs är en sommarkommun och förknippas främst med Smögen och Kungshamn. Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner är förmodligen de mest förvånande av topplaceringarna. Kommunernas framgång beror framför allt på en hög övernattningsfrekvens i förhållande till antalet innevånare, men också på hög drivmedelsförsäljning. Kommun Ranking 2008 Ranking 2007 Förändring i placering Strömstad Malung-Sälen Tanum Åre Härjedalen Älvdalen Storuman Sotenäs Arjeplog Arvidsjaur

16

17

18 1. Strömstad Folkmängd: Län: Västra Götaland Turistinfo: Strömstad Tourist Kommentarer om Strömstad Inte helt oväntat har Strömstad, med sitt västliga läge intill havet och närheten till den norska gränsen erövrat toppositionen inom svensk turism I kommunen bor drygt personer på en yta av 472 kvadratkilometer. Strömstad placerar sig riktigt högt i samtliga kategorier uppmätta i denna studie. En mycket stark detaljhandel, driven av sommarturism och gränshandeln med Norge ger en första placering i detaljhandelsindex. Även rankat efter antalet båtnätter hamnar Strömstad i toppen på plats nummer ett. Mätt i antalet övernattningar på campingplatser och i andelen utländska gästnätter placerar sig Strömstad också i det absoluta toppskiktet med andraplaceringar i båda kategorierna. Hotellens omsättning hamnar på en tredje plats och restaurangnäringens omsättning ligger på en fjärdeplats i riket. Strömstad hamnar på femteplats i kategorin drivmedel och på niondeplats vad gäller det totalt antal gästnätter per invånare. Vad gäller andelen fritidshus per tusen invånare hamnar Strömstad på en 23:e plats. Plats Strömstad Gästnätter (antal) Gästnätter (per invånare) Anläggningar (antal) Omsättning (mkr) Omsättningsindex (riket=100) Anställda (antal) Hotell ,0 10 Camping , Fritidshus 234* Båtnätter * Restaurang Detaljhandel Drivmedel * Avser antalet fritidshus och båtnätter per invånare

19 2. Malung- Sälen Folkmängd: Län: Dalarna Turistinfo: Malungs Turistbyrå Kommentarer om Malung-Sälen På andra plats återfinns en vintermagnet. Malung- Sälens kommun omfattar Transtrandsfjällen väster om Västerdalälven fram mot norska gränsen, en yta av omkring 410 kvadratkilometer. I kommunen bor drygt personer. Huvudort är Malung, men det är Sälen och Sälenfjällen som står för det stora turismtillflödet. Välkända skidområden som Kläppen, Lindvallen, Sälenstugan, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället och Stöten återfinns här. En topplacering i restaurangomsättning, en andraplats vad gäller antalet gästnätter total sett samt en andraplats i andelen fritidshus per invånare gör att Sälen hamnar mycket högt i denna ranking. Kommunen kniper dessutom fjärdeplatsen vad gäller hotell- och campingnäringens omsättning samt sjundeplatsen i drivmedelsförsäljning. Andelen campinggäster ger Malung-Sälen en niondeplats i riket. Detaljhandelsförsäljningen ger en 22:a plats och mätt i andelen utländska gästnätter så ligger kommunen på en 87:e plats. Båtnattsstatistik saknas. Noteras bör att Malung-Sälens kommun har vunnit två placeringar sedan föregående år. Plats 1 Malung-Sälen Gästnätter (antal) Gästnätter (per invånare) Anläggningar (antal) Omsättning (mkr) Omsättningsindex (riket=100) Anställda (antal) Hotell ,6 29 Camping , Fritidshus 620* Båtnätter Restaurang Detaljhandel Drivmedel * Avser antalet fritidshus och båtnätter per invånare 19

20 3. Tanum Folkmängd: Län: Västra Götaland Turistinfo: Tanums Turistkontor tanum.vastsverige.com Kommentarer om Tanum Tanums kommun, beläget i norra Bohuslän, breder ut sig över 945 kvadratkilometer och är därmed till ytan den största kommunen i Bohuslän. I Tanum finns en mångfald av naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar. Totalt bor i kommunen drygt åretruntboende invånare. Kommunens centralort är Tanumshede. Andra större orter är Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum innehar en delad tredjeplats i rankingen av Sveriges turismkommuner Den förtjänas genom goda placeringar i samtliga studerade kategorier. Tanum placerar sig utifrån antalet båtnätter på tredje plats och utifrån campingnätter på en fjärdeplats i Sverige. Dessutom på en sjätteplats vad gäller omsättningen inom restaurangnäringen och hotell. Utfallet av antalet utländska gästnätter ger en åttondeplats, andelen fritidshus per invånare en tiondeplats samt en 15:e plats mätt i hotel- och campingnäringens omsättning. Slutligen ger detaljhandelns omsättning placering 69 i den kategorin. Plats 1 Tanum Gästnätter (antal) Gästnätter (per invånare) Anläggningar (antal) Omsättning (mkr) Omsättningsindex (riket=100) Anställda (antal) Hotell ,7 22 Camping , Fritidshus 382* Båtnätter * Restaurang Detaljhandel Drivmedel * Avser antalet fritidshus och båtnätter per invånare

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47 Working paper/pm 2011:47 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Rapporten innehåller en genomgång av OECDs och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer