Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?"

Transkript

1 Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan? Bakgrunds-PM Elbilsseminarium i Göteborg den 1 november 2010 Av David Ljung Inledning Åren konkurrerade elbilarna ut bensinbilarna på den amerikanska marknaden. För medvetna bilköpare var elen bättre än den skakiga, bullriga och stinkande bensindriften. 1 Bensinen återtog visserligen initiativet och dominerade sedan hela 1900-talet, men nu är elbilen tillbaka. El och bensin kämpar återigen mot varandra och den här gången talar mycket för att elen kan få sin revansch. När bensinepoken går mot sitt slut framstår elbilen som den kanske mest lovande arvtagaren. Fortfarande återstår en del innan eldrivna bilar kan bli vanliga inslag i trafiken, men elhybrider finns redan på vägarna och under det närmaste året kommer de första lanseringarna i stor skala av rena elbilar. 2 För att elbilarna ska kunna slå igenom krävs satsningar på forskning, utveckling, infrastruktur och information. I etableringsfasen - innan volymerna blivit stora och tekniken mognat - behövs sannolikt även ekonomiska incitament för att vanliga människor skall ha råd att gå över till el. I ett antal europeiska länder har man dragit slutsatsen att det offentliga på statlig, regional och lokal nivå - måste gå in i en aktiv roll för att omställningen till elbilar skall kunna bli verklighet. Frankrike, Tyskland, Storbritannien, 1 Författaren arbetar som politiskt sakkunnig hos socialdemokraterna i Europaparlamentet. Eventuella frågor och kommentarer är välkomna på e-postadressen: 2 Eldrivna bilar finns i två huvudkategorier: rena elbilar som endast har en elmotor och elhybrider (även kallade laddhybrider och plug-inhybrider), vilka som ett komplement till elmotorn även har en vanlig förbränningsmotor som drivs av exempelvis diesel eller etanol. Ordet elbilar används genomgående i denna PM som ett samlingsbegrepp för både rena elbilar och elhybrider. Spanien och Portugal gör sedan ett par år tillbaka stora elbilssatsningar. Även Danmark och Norge ligger långt framme. I kontrast till detta är inställningen i Sverige mer avvaktande. Saab och Volvo är tillsammans med ett antal mindre aktörer på god väg med den tekniska utvecklingen, men vad gäller de politiska besluten saknas en tydlig linje. Elbilsracet har alltså startat i Europa, men huruvida Sverige är med på banan är lite oklart. I själva verket står vi för svensk del vid en brytpunkt. Skall vi göra de kraftfulla och konsekventa insatser som behövs för att ta en tätplacering i racet, skall vi arbeta för en mindre ambitiös position längre bak i klungan eller skall vi avvakta vid sidan av banan för att se vart utvecklingen tar vägen? Är elbilen den gröna frälsare som transportsystemet så väl behöver, eller är den i stället en potentiell felsatsning där de skattepengar som investeras riskerar att gå till spillo? Syftet med denna PM är att med fokus på politikens roll sätta in det svenska arbetet på elbilsområdet i ett europeiskt perspektiv. Vilka är möjligheterna och problemen med elbilar? Hur agerar regeringar, regioner och lokala myndigheter i andra europeiska länder? Vilka politiska styrmedel står till förfogande? Vad finns att lära av de länder som inte har tvekat att ta täten? 1. Möjligheter Elen har potential att göra massbilismen hållbar. I de mest optimistiska framtidsvisionerna kan elbilen och elfordon i vid bemärkelse slå åtminstone fyra flugor i en smäll. För det första skulle en fullskalig elbilsintroduktion leda till en kraftigt förbättrad energieffektivitet i tran-

2 sportsektorn. Med eldrift i stället för konventionell förbränningsmotor skulle den slutliga användningen av energi i fordonen minska med procent. 3 För det andra skulle en storskalig övergång från fossil- till eldrift vara ett viktigt bidrag till lösningen av klimatproblemet. Koldioxidutsläppen i transportsystemet skulle reduceras radikalt. Eftersom trasportsektorn idag står för 28 procent av de samlade koldioxidutsläppen skulle en sådan minskning vara mycket betydelsefull. 4 På det nationella planet skulle utsläppen kunna sänkas med 80 procent om samtliga personbilar i Sverige ersattes med elbilar. 5 För det tredje skulle de lokala trafikmiljöerna generellt sett bli betydligt bättre. Framför allt i de större städerna skulle luftkvaliteten höjas och bullernivåerna sänkas. För det fjärde skulle det europeiska och svenska oljeberoendet i förhållande till omvärlden minska. Oljans och oljestaternas ställning på den globala arenan skulle försvagas. Mot denna bakgrund är det inte märkligt att elbilen har en alldeles särskild politisk lockelse. Med hänvisning såväl till elens allmänna potential som till unika svenska förutsättningar basunerade Globaliseringsrådet 2008 ut att Sverige borde bli världens ledande elbilsland. 6 Med en nästintill koldioxidfri elproduktion, ett stabilt elöverskott, en väl utbyggd elinfrastruktur, tekniskt avancerade fordonstillverkare, elforskning i världsklass samt en miljö- och teknikorienterad befolkning vore det enligt rådet både möjligt och rationellt för Sverige att ta täten. En storsatsning borde därför genomföras för att omgående göra Sverige till den mest framstående pionjären på området. 7 Ungefär samma argument förs fram av den svenska elbranschen. Elforsk, de svenska elföretagens gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag, står i själva verket för den mest optimistiska visionen för den svenska marknaden. Vad Elforsk tänker sig är att eldrivna bilar skall rulla på de svenska vägarna år Detta förutsätter ett fullständigt genomslag för eltekniken, i kombination med en mycket omfattande utbyggnad av infrastrukturen. 8 3 Filipsson, & Grundfeldt 2009, 4. 4 Library of the European Parliament Elforsk & Kairos Future 2009, 5. 6 Globaliseringsrådet arbetade under Lars Leijonborgs (först utbildningsminister, sedan högskole- och forskningsminister) ledning och var en samling ministrar, näringslivstoppar och andra höga samhällsrepresentanter som tänkte fritt om globaliseringens möjligheter och risker. 7 Globaliseringsrådet Elforsk & Kairos Future 2009, 5. Det är uppenbart att utvecklingen på elbilsområdet rymmer stora möjligheter för både Europa och Sverige. Exakt hur stora de möjligheterna är kan naturligtvis diskuteras. Annalkande teknologiska genombrott föder inte sällan fram en syn på den nya tekniken som en fläckfri universallösning. Oberoende av utgångspunkt är det dock ett faktum att elen har en intressant potential. 2. Problem Samtidigt som potentialen för elbilen är stor är problemen många. I dagsläget tyder det mesta på att svårigheterna kan hanteras, men det handlar sannolikt om en relativt lång process. Elbilen kan förmodligen inte slå igenom i en handvändning. Huvudutmaningarna finns när det gäller skepsisen mot elbilar, kostnader, den begränsade räckvidden, säkerhet, nödvändig infrastruktur, standardisering, reell miljövänlighet samt konkurrensen från andra tekniker och drivmedel. Skepsis Elbilen har varit på tapeten många gånger tidigare. Under åtminstone tre decennier har förståsigpåare vid olika tillfällen förutspått elbilens omedelbara genombrott. När saken kommit till kritan har detta genombrott dock aldrig materialiserats. Tekniska, ekonomiska och andra barriärer har alltid satt stopp. Bland de flesta aktörer i samhället finns av denna anledning en allmän skepsis mot att det nu verkligen skulle vara elbilens tur. De stora fordonstillverkarna har som regel ett förflutet där de vid ett flertal tillfällen valt bort elbilen. Att de nu har en hög tröskel att komma över innan de är villiga att satsa fullt ut är därför naturligt. Politiker som tidigare spenderat skattepengar på resultatlösa elbilssatsningar måste övertygas om att det faktiskt kommer att fungera den här gången. I den breda allmänhetens minne finns bilder av alla de hopplöst fula och hopplöst opraktiska elbilsprototyper som presenterats genom åren. Undersökningar om privatpersoners intresse för att investera i en elbil visar att det finns en utbredd rädsla för att tekniken fortfarande är omogen. Följaktligen kommer det för samtliga aktörer att ta tid att ställa om till tanken att elbilen kan vara en praktisk, effektiv och fullt normal transportlösning som inte bara är en uppoffring för miljön. 9 9 Statens Energimyndighet 2009, 35. Elforsk & Kairos Future 2009, 18.

3 Kostnad Kostnadsbilden för elbilar skiljer sig en hel del mellan inköp och drift. Å ena sidan kommer det åtminstone i introduktionsfasen att vara dyrt att köpa elbil. En skattning är att inköpspriset till att börja med kommer att ligga procent högre än för likvärdiga konventionella bilar. För en normalstor bil innebär detta en direkt merkostnad på i storleksordningen kr. Allt talar för att priserna på elbilar ganska snabbt kommer att gå ner i takt med att volymerna ökar, tekniken mognar och batterikostnaderna minskar. Men för den som vill vara tidigt ute kommer det att svida i plånboken. Till detta skall läggas en fördyring på grund av batteriets begränsade livslängd. I existerande elbilar är livslängden kring tre år. På några års sikt kan den komma att utökas till uppemot 10 år. Även om batteritekniken utvecklas innebär detta att åtminstone ett batteribyte kommer att vara nödvändigt under en normalbils livslängd, vilket ger en extra kostnad som måste tas med i beräkningen vid bilköpet. 10 Å andra sidan har elbilen klart lägre driftskostnader än konventionella bilar. Att köra på el kostar inte mer än 1-3 kr per mil beroende på bilstorlek och hastighet. 11 Sammantaget är en elbil alltså dyr att köpa, men billig att köra. Det höga inköpspriset en betydande barriär för en storskalig elbilsintroduktion. Många vanliga bilköpare kommer i den första fasen att få det mycket svårt att klara av en så stor investering, trots att ekonomin för elbilen är bättre i det långa perspektivet tack vare den låga driftskostnaden. Räckvidd Räckvidden är elbilens stora akilleshäl. I stort sett alla andra problem förknippade med eldrift ser ut att kunna lösas åtminstone på lite sikt, men när det gäller räckvidden kommer elen inte att inom överskådlig framtid kunna mäta sig med fossila och alternativa drivmedel. De rena elbilar som nu utvecklas för att lanseras inom något eller några år har som regel en räckvidd under optimala förhållanden på strax över 10 mil. Inom en tioårsperiod kan detta möjligen utökas till uppemot mil, men det finns i dagsläget ingenting som tyder på att 10 Filipsson, & Grundfeldt 2009, Gröna Bilister, Fakta bil & miljö, detta handikapp i konkurrensen med de flesta andra drivmedel kommer att kunna tas bort. 12 För elhybrider är situationen en annan. Dessa bilar erbjuder möjligheten att köra de första 10 milen på el och sedan övergå till diesel, etanol eller ett annat bränsle. Detta ger dem en klart bättre räckvidd än de rena elbilarna, men de kommer nog ändå inte upp i paritet med konventionella bilar. För svensk del finns särskilda begränsningar när det gäller räckvidden. Det svenska klimatet är generellt sett ogynnsamt för elfordon. Dels innebär väglaget vintertid med snömodd och slask att rullmotståndet ökar och räckvidden minskar. Dels innebär sträng kyla att uppvärmningen av kupén blir mycket energikrävande och att batterikapaciteten sjunker. Ett antal Gävlefamiljer som i vintras testade den norska elbilen Think upplevde att kupévärmen inte räckte till och att räckvidden halverades när termometern sjönk ner under minus tjugostrecket. 13 Säkerhet Att el och vatten inte är någon bra kombination är ett säkerhetsproblem som det har arbetats intensivt med i utvecklingen av elbilar. Motor och andra strömförande delar måste isoleras på ett pålitligt sätt mot regn och väta. I dagsläget finns alla nödvändiga tekniska lösningar på plats och det här är inte en faktor som kommer att ha någon negativ inverkan i den fortsatta processen. Icke desto mindre finns det elbilsskeptiker som fortfarande pekar på att detta skulle vara en svaghet. Ett annat säkerhetsproblem är den extra tyngd som batterierna ger. En elbil blir tyngre än motsvarande fossilbil och beter sig därför på ett något annorlunda sätt i inbromsnings-, undanmanöver- och kollisionssituationer. Detta är ett minus för elbilen, men det är samtidigt ett problem som kan hanteras och på lite sikt är det dessutom troligt att batterityngderna minskar. Till detta hör de svårigheter som uppstår när en elbil väl har råkat ut för en allvarlig olycka. Hur skall räddningspersonalen hantera de starka spänningsfälten i elbilen om det exempelvis måste bli fråga om att snabbt skära ut någon som har hamnat i kläm efter en krock? 12 Filipsson, & Grundfeldt 2009, Statens Energimyndighet 2009, 24. Ny Teknik

4 Ytterligare ett säkerhetsrelaterat problem är att elbilarna är tysta och därför svåra att höra i trafiken. Särskilt för gång- och cykeltrafikanter blir det svårt att vänja sig vid att inte kunna höra en annalkande bil. En lösning på detta kan vara att förse elbilarna med konstgjorda ljud. Flera biltillverkare experimenterar med detta, men frågan är inte helt enkel. Dels är ju en av elbilens fördelar just det att den är tyst och därmed bidrar till en bättre trafikmiljö. Dels är det inte helt lätt att avgöra hur en elbil skall låta. Vilket ljud är bäst? En helt annan säkerhetsfråga är risken för att eldriften kan skapa ett nytt råvaruberoende. Åtminstone under de närmaste åren ser litiumjonbatterier ut att bli den dominerande batteritypen. Tillverkningen av dessa ställer krav på en kontinuerlig tillgång till litium, vilket är en metall som inte utvinns på så många ställen i världen. En lite ironisk effekt av en storskalig omställning till elbilar kan alltså bli att oljeberoendet ersätts av ett politiskt svårhanterligt litiumberoende. Infrastruktur För att elbilar skall kunna bli ett rimligt alternativ för vanliga bilister krävs en heltäckande laddningsinfrastruktur. Med den begränsade räckvidden för både elhybrider och rena elbilar behövs ett nätverk som är betydligt tätare än det system av bensinstationer som idag servar fossilbilarna. Visserligen kan en stor del av laddbehovet fyllas i hemmet nattetid, men utöver detta är det ändå nödvändigt att bygga ut möjligheter för elbilsägare att under dagtid ladda i princip var som helst. Tidsfaktorn är kritisk på dagtid. Med nuvarande teknik kan en nattladdning på hemmaplan ta 5-6 timmar och en medelsnabb dagladdning vid en laddstolpe vara avklarad på 1-3 timmar, men därutöver kommer det även att behöva finnas snabbare laddningsalternativ. Exempelvis fungerar det inte att vid en längre resa längs en motorväg tvingas göra långa stopp med täta mellanrum. I teorin är det möjligt att ladda ett batteri på så kort tid som 15 minuter, men detta är en teknik som har en bit kvar innan den kan omsättas i praktiken i stor skala. I teorin är det även möjligt att bygga stationer där urladdade batterier mycket snabbt byts ut mot fulladdade. Även där återstår dock en del utvecklingsarbete innan det kommer att vara möjligt att bygga ett storskaligt system. 14 Standardisering För att ett system med elbilar skall bli effektivt krävs en långtgående standardisering. Kontakter, batterier och laddningsställen måste infogas i samma mall så att alla bilmärken i princip kan laddas överallt. Om det blev så att flera olika tekniker och standarder existerade parallellt skulle systemet bli betydligt mindre lätthanterligt för såväl biltillverkare som bilägare. En fungerande standardisering är kanske ingen större sak på det nationella planet, men på europeisk och internationell nivå är det som alltid en utmaning. Att få ett stort antal länder att enas kring gemensamma format och tekniker är aldrig lätt. Inom EU identifieras detta av elbilsförespråkare som en fråga som måste lösas omgående för att Europa skall kunna möta den globala konkurrensen. Eftersom standardisering är ett nyckelområde i EUsamarbetet gällande den inre marknaden borde det vara fullt möjligt att agera snabbt, men en förutsättning är att det finns en tydlig politisk vilja. Det återstår att se om de initiativ som redan tagits av EU-kommissionen på området kommer att kunna följas upp på ett effektivt sätt. 15 Miljövänlighet Hur miljövänliga elbilarna blir har att göra med hur de påverkar både klimat och lokal trafikmiljö. På det övergripande klimatplanet bygger miljövänligheten helt och hållet på hur grön den el är som elbilarna drivs med. Om elen kommer från smutsiga kolkraftverk försvinner hela klimatpoängen med att köra på el. De totala utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen blir då större än för en jämförbar bensin- eller dieselbil. Om elen kommer från gaskraftverk blir utsläppen lägre. Kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten blir utsläppen i princip lika med noll. 16 Grön el ger alltså gröna elbilar, medan svart el på motsvarande sätt ger svarta elbilar. Detta innebär att ett lands energimix är helt avgörande för hur klimatvänliga de eldrivna fordonen blir. Med fel energimix är en omfattande elbilssatsning bortkastad i klimathänseende. Som Globaliseringsrådet konstaterade har Sverige inte bara en synnerligen god energimix, utan även en stabil överkapacitet i 14 Elforsk & Kairos Future 2009, Socialists & Democrats in the European Parliament Näringsdepartementet CE Delft 2010, 4.

5 energisystemet. En elbilsexpansion skulle därigenom kunna byggas på grön energi och få omedelbara klimateffekter. Även Frankrike har tack vare sin väl utbyggda kärnkraft goda förutsättningar att driva en stor elbilsflotta på klimatvänlig energi. Spanjorerna sitter också de med en någorlunda grön energimix. Tyskland, däremot, förlitar sig fortfarande relativt mycket på kol i energiproduktionen och en elbilsomställning skulle därför initialt ge mer begränsade klimatvinster. 17 I den lokala trafikmiljön finns - till skillnad från i det stora klimatperspektivet - en positiv miljöeffekt oberoende av vilken typ av el det är fråga om. Elbilar är alltid bra i sin direkta omgivning i och med att de inte genererar fossilbilarnas avgaser och buller. En stad med elbilar i stället för fossilbilar får både renare luft och lägre bullernivåer. Detta har bland andra kineserna tagit fasta på. De satsar i mycket stor skala på elbilar just för att förbättra stadsmiljöerna. Eftersom elproduktionen i Kina i stor utsträckning är fossilbaserad ger elbilarna åtminstone på kort sikt inga positiva klimateffekter. För sådana effekter krävs en betydligt grönare energimix. Ytterligare en viktig miljöaspekt är att batterihanteringen som elbilarna är knutna till kräver en omfattande och avancerad återvinningsapparat. Om återvinningen brister uppstår direkt frågetecken vad gäller elbilarnas miljövänlighet. Att på ett hållbart sätt ta vara på de ofta både sällsynta och farliga metallerna i batterierna är en särskild utmaning. Konkurrens En helt central fråga som alla involverade politiker måste ställa sig är om elbilen verkligen är rätt häst att satsa på. I den för tillfället dynamiska utvecklingen av drivmedel och motorer finns ett antal goda konkurrenter: etanol, biogas, biodiesel, vätgas samt bensin och diesel i bränslesnåla motorer. Även om mycket talar för elbilen är det inte alls självklart att det på 10 eller 20 års sikt kommer att visa sig vara det bästa alternativet. För att hantera detta dilemma gömmer sig många aktörer bakom mantrat att politiken bör vara teknikneutral och inte gynna något särskilt drivmedel. Detta är exempelvis den linje som 17 Det skall i detta sammanhang noteras att de nationella elnäten i Europa blir allt mer sammankopplade och att det därför blir allt mindre relevant att tala om nationella elmixar. Inom en ganska snar framtid kommer det mest väsentliga perspektivet sannolikt att vara det europeiska. den svenska regeringen driver inom EU. 18 Teknikneutralitet är förvisso en sund policy särskilt eftersom historien har visat att politiker inte är bättre än någon annan på att gissa vilken teknik som blir den framtida vinnaren. Den föga framgångsrika svenska etanolsatsningen är ett bra exempel på detta. 19 Teknikneutralitet fungerar dock bara till en viss gräns. Eftersom flera av drivmedlen med den största potentialen - såsom el och biogas - kräver omfattande infrastruktursatsningar kommer politiken snabbt till en punkt där det måste avgöras hur de offentliga medlen skall investeras. Då det inte är ekonomiskt försvarbart att satsa på alla hästar på samma gång måste prioriteringar ofrånkomligen göras. I elbilskontexten innebär detta att ansvarstagande politiker ganska snabbt måste bestämma sig för om de tror på elen eller inte. 3. Satsningar i Europa Flera observatörer noterar att Europa är på efterkälken i elbilsutvecklingen i förhållande till USA, Kina, Japan och Australien. USA kommer sannolikt att vara världsledande åtminstone under de närmaste åren. Det är bara några få europeiska länder som är i närheten när det gäller att satsa resurser på forskning och elbilsintroduktion. På senare tid har dock Europa vaknat upp. I den ekonomiska återhämtningsplan som kom till för att ta EU ur finanskrisen fanns vissa insatser kopplade till elbilsutvecklingen. På sistone har spanjorerna sett till att arbetet nu kommit igång med att skapa en stark europeisk elbilsstrategi. På det nationella planet hakar fler och fler av de europeiska länderna på genom ambitiösa elbilssatsningar. 20 Följande är ett försök att i korthet sammanfatta vad som görs på olika håll i Europa när det gäller politiska styrmedel på elbilsområdet. Fokus ligger på de mest aktiva länderna och genomgången är långtifrån heltäckande. Den skall snarast ses som en rad exempel på hur det är möjligt att arbeta Näringsdepartementet Dagens Nyheter Socialists & Democrats in the European Parliament Financial Times Genomgången bygger där inget annat anges på beskrivningen i Elforsk, Power Circle & Test Site Sweden 2010, 45-61, samt TheGreenCarWebsite.co.uk

6 Frankrike Den franska regeringen gör en storslagen elbilssatsning. Den uttalade målsättningen är att det år 2020 skall rulla elbilar på franska vägar. Som ett första steg presenterades förra året ett stödpaket för omställning till elfordon på i storleksordningen 15 miljarder kr. Paketet har flera komponenter: Lån till byggandet av en batterifabrik samt till olika aktörer på elbilsområdet. Standardisering av laddningsinfrastrukturen och ekonomiskt stöd för att påskynda utbyggnaden. Ett omfattande program för upphandling av elfordon där staten, kommunerna och vissa statligt ägda företag skall köpa fordon fram till Ett kontantstöd till och med år 2012 på knappt kr för köp av fordon som släpper ut max 60 g CO2 per kilometer en gräns som i stort sett bara rena elbilar klarar - och på kr för elhybrider som ligger under 135 g. 22 Forskningsstöd, specifika försök med demoflottor samt testning av hyrbilssystem. Den franska staten har även ett finger med i spelet när det gäller att se till att de franska biltillverkarna ligger i täten i elbilsutvecklingen. Renault-Nissan, Peugeot och Citroën hör alla till de bilmärken som kommer att lansera färdigutvecklade elbilar för fullskalig produktion under det närmaste året. Tyskland Den tyska elbilssatsningen är inte lika bombastisk som den franska, men ändå relativt offensiv. Till skillnad från fransmännen introducerar tyskarna i det inledande skedet inte något kontantstöd till bilinköp, utan fokuserar i stället på forskning, fältförsök och utbyggnad av laddningsinfrastruktur. I ett tioårigt program läggs 5 miljarder kr på utvecklingsinsatser som enligt planen skall göra Tyskland till den ledande marknaden för elmobilitet fram till år Samma år siktar tyskarna på att komma upp till en volym när det gäller elbilar på i storleksordningen en miljon fordon. Särskilt tyngd inom detta program ligger på utvecklingen av bättre batteriteknik. En annan punkt där det investeras mycket energi redan i ett tidigt skede är utbyggnaden av system med laddningsstolpar. Berlin kommer om planerna 22 ACEA går i lås att före detta års slut ha över 500 laddningspunkter och under 2011 är ambitionen att bygga täta laddningsnätverk i ytterligare tre större städer. Till detta skall läggas att alla elbilar i Tyskland under fem års tid från registreringen undantas från fordonsskatt. 23 Spanien Spanjorerna gjorde elbilar till ett av profilämnena under EU-ordförandeskapet första halvåret 2010 och bidrog därigenom till att lyfta frågan på EU-agendan. Många hade förväntat sig att det svenska ordförandeskapet med sin skarpa klimatprofil skulle göra detta redan hösten 2009, men från svenskt håll valde man i huvudsak att avvakta. På det spanska ordförandeskapets kraftfulla initiativ tog EUkommissionen fram en bred strategi för rena och energieffektiva fordon där en central komponent är en offensiv satsning på utveckling av elfordon. Det handlar om att på EU-nivå vidta åtgärder för att stimulera forskningen, precisera säkerhetskrav, skapa en tydlig standardisering, främja utbyggnaden av infrastruktur, stödja anpassning och förstärkning av de nationella elnäten samt göra en översyn av EU-lagstiftningen för transport och återvinning av batterier. 24 Samtidigt är den inhemska satsningen nästintill lika ambitiös som den franska. De totala investeringarna under 2011 och 2012 kommer enligt planen att uppgå till nästan sex miljarder kr. Visionen är att elfordon skall finnas på de spanska vägarna 2011 och att antalet 2014 skall uppgå till minst De spanska regionerna arbetar på lite olika sätt för att främja elbilsintroduktionen, men en klar gemensam linje är att det på de flesta håll satsas på stora subventioner vid köp av elbilar. I ett stort antal regioner får elbilsköparen ett kontantbidrag på omkring kr för en ren elbil och kr för en elhybrid. 25 Portugal Portugal vill bli ett ledande elbilscentrum i världen. Storsatsningar är aviserade när det gäller att ge köpare av eldrivna fordon skatteoch avgiftsrabatter samt att se till att byta ut åtminstone en femtedel av de fordon som används i statliga sammanhang mot elfordon. I 23 ACEA Library of the European Parliament Näringsdepartementet ACEA 2010.

7 nuläget befrias rena elbilar helt från registreringsskatt, medan elhybrider ges 50 procents rabatt. 26 Som ett särskilt incitament får de 5000 första köparna av elbilar i landet ett kontantbidrag på knappt kr. Ett område där portugiserna kommit långt är utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. Ambitionen är att det under 2010 skall etableras mer än 300 laddningsstationer längs huvudvägarna och i storstäderna. Utbyggnaden skall sedan fortsätta i hög takt för att mot slutet av 2011 resultera i att mer än 1300 laddningsstationer finns på plats. Storbritannien I Storbritannien används ett brett spektrum av åtgärder för att få elbilarna att slå igenom: Elfordon är kraftigt gynnade vad gäller såväl moms som fordonsskatt och är lägre beskattade som företagsbilar. I London är elfordon i stort sett undantagna från trängselskatt och erbjuds mycket värdefulla parkeringsmöjligheter. I London finns även en plan på att fram till 2015 bygga laddningspunkter. Subventioner för inköp av elfordon kommer att införas 2011 motsvarande 25 procent av priset upp till maximalt kr. Sedan sommaren 2009 arbetar britterna även med att genom ett demonstrationsprogram som omfattar nio städer studera vardagsanvändning och sprida information. I ett besläktat program som kom igång våren 2010 och som inkluderar såväl energibolag som universitet görs närmare analyser av vad som kommer att påverka konsumentbeteendet på elbilsmarknaden. Irland På Irland är regeringens målsättning att 10 procent av alla fordon skall vara eldrivna år Två större demonstrationsprogram med bilar från Mitsubishi respektive Renault-Nissan drar igång under I en storsatsning på utbyggnad av laddningsinfrastruktur kommer 1500 laddningspunkter och 30 snabbladdningsstationer att finnas på plats före utgången av Därtill har regeringen aviserat ett kontantstöd på knappt kr till elbilsköpare. Italien Fem italienska städer är involverade i två olika demonstrations- och utvecklingsprojekt. I det ena projektet förses Milano och Brescia med sammanlagt ett 60-tal elbilar och uppemot 300 laddningsstationer. De faktorer som studeras är teknologi, laddningsinfrastruktur, betalsystem, batterihantering och underhåll. I det andra projektet - som startar i Rom, Pisa och Milano under skall ett 100-tal elbilar ta sig fram i vardagstrafik med hjälp av drygt 400 laddningsstationer. I Italien är det även aktuellt med ett kontantstöd vid köp av elfordon på strax över kr. 27 Danmark I Danmark är flera ambitiösa projekt i startfasen. Det största, som med en finansiering på omkring 2,5 miljarder kr är mycket omfattande, går ut på att göra ett fullskaligt försök med elbilar från Nissan/Renault och en väl utbyggd laddningsinfrastruktur. I ett annat projekt samverkar energiföretag och biltillverkare för att utveckla ny laddningsteknik. En ambition på längre sikt är att detta skall bli en dansk exportprodukt. 28 Vid sidan av detta har Danmark den för tillfället mest generösa subventionen vid elbilsköp i Europa. Rena elbilar undantas fram till och med 2012 från den mycket höga registreringsskatten, vilket innebär en besparing för elbilsköparen på åtminstone omkring kr. Till detta skall läggas mindre stödåtgärder som till exempel att elbilar parkerar gratis i Köpenhamn. 29 Norge Norge ligger sedan åtminstone ett decennium tillbaka långt framme i utvecklingen av elbilar. Norrmännen har en tätposition såväl genom egen biltillverkning som ett omfattande program för introduktion av elbilar. Redan i dagsläget rullar det uppemot 3000 elfordon på norska vägar. Den norska elbilen Think, som numera produceras även i Finland och USA, har i många år varit en marknadsledare. Trots vissa produktionsproblem på senare år räknar man med att tillverka drygt 6000 elbilar under 2010 och upp till bilar Det återstår att 27 Centerpartiet Elforsk & Kairos Future 2009, 9. TIME ACEA TIME ACEA 2010.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE?

DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? 2011:4 DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? Av David Ljung INNEHÅLL 1. Himmel eller helvete? 2 2. Skatten i teorin

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Attityder, ekonomi och teknik David Kindstrand 2015 Miljövetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet Barriärer för elbilsintroduktionen

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer