Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?"

Transkript

1 Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan? Bakgrunds-PM Elbilsseminarium i Göteborg den 1 november 2010 Av David Ljung Inledning Åren konkurrerade elbilarna ut bensinbilarna på den amerikanska marknaden. För medvetna bilköpare var elen bättre än den skakiga, bullriga och stinkande bensindriften. 1 Bensinen återtog visserligen initiativet och dominerade sedan hela 1900-talet, men nu är elbilen tillbaka. El och bensin kämpar återigen mot varandra och den här gången talar mycket för att elen kan få sin revansch. När bensinepoken går mot sitt slut framstår elbilen som den kanske mest lovande arvtagaren. Fortfarande återstår en del innan eldrivna bilar kan bli vanliga inslag i trafiken, men elhybrider finns redan på vägarna och under det närmaste året kommer de första lanseringarna i stor skala av rena elbilar. 2 För att elbilarna ska kunna slå igenom krävs satsningar på forskning, utveckling, infrastruktur och information. I etableringsfasen - innan volymerna blivit stora och tekniken mognat - behövs sannolikt även ekonomiska incitament för att vanliga människor skall ha råd att gå över till el. I ett antal europeiska länder har man dragit slutsatsen att det offentliga på statlig, regional och lokal nivå - måste gå in i en aktiv roll för att omställningen till elbilar skall kunna bli verklighet. Frankrike, Tyskland, Storbritannien, 1 Författaren arbetar som politiskt sakkunnig hos socialdemokraterna i Europaparlamentet. Eventuella frågor och kommentarer är välkomna på e-postadressen: 2 Eldrivna bilar finns i två huvudkategorier: rena elbilar som endast har en elmotor och elhybrider (även kallade laddhybrider och plug-inhybrider), vilka som ett komplement till elmotorn även har en vanlig förbränningsmotor som drivs av exempelvis diesel eller etanol. Ordet elbilar används genomgående i denna PM som ett samlingsbegrepp för både rena elbilar och elhybrider. Spanien och Portugal gör sedan ett par år tillbaka stora elbilssatsningar. Även Danmark och Norge ligger långt framme. I kontrast till detta är inställningen i Sverige mer avvaktande. Saab och Volvo är tillsammans med ett antal mindre aktörer på god väg med den tekniska utvecklingen, men vad gäller de politiska besluten saknas en tydlig linje. Elbilsracet har alltså startat i Europa, men huruvida Sverige är med på banan är lite oklart. I själva verket står vi för svensk del vid en brytpunkt. Skall vi göra de kraftfulla och konsekventa insatser som behövs för att ta en tätplacering i racet, skall vi arbeta för en mindre ambitiös position längre bak i klungan eller skall vi avvakta vid sidan av banan för att se vart utvecklingen tar vägen? Är elbilen den gröna frälsare som transportsystemet så väl behöver, eller är den i stället en potentiell felsatsning där de skattepengar som investeras riskerar att gå till spillo? Syftet med denna PM är att med fokus på politikens roll sätta in det svenska arbetet på elbilsområdet i ett europeiskt perspektiv. Vilka är möjligheterna och problemen med elbilar? Hur agerar regeringar, regioner och lokala myndigheter i andra europeiska länder? Vilka politiska styrmedel står till förfogande? Vad finns att lära av de länder som inte har tvekat att ta täten? 1. Möjligheter Elen har potential att göra massbilismen hållbar. I de mest optimistiska framtidsvisionerna kan elbilen och elfordon i vid bemärkelse slå åtminstone fyra flugor i en smäll. För det första skulle en fullskalig elbilsintroduktion leda till en kraftigt förbättrad energieffektivitet i tran-

2 sportsektorn. Med eldrift i stället för konventionell förbränningsmotor skulle den slutliga användningen av energi i fordonen minska med procent. 3 För det andra skulle en storskalig övergång från fossil- till eldrift vara ett viktigt bidrag till lösningen av klimatproblemet. Koldioxidutsläppen i transportsystemet skulle reduceras radikalt. Eftersom trasportsektorn idag står för 28 procent av de samlade koldioxidutsläppen skulle en sådan minskning vara mycket betydelsefull. 4 På det nationella planet skulle utsläppen kunna sänkas med 80 procent om samtliga personbilar i Sverige ersattes med elbilar. 5 För det tredje skulle de lokala trafikmiljöerna generellt sett bli betydligt bättre. Framför allt i de större städerna skulle luftkvaliteten höjas och bullernivåerna sänkas. För det fjärde skulle det europeiska och svenska oljeberoendet i förhållande till omvärlden minska. Oljans och oljestaternas ställning på den globala arenan skulle försvagas. Mot denna bakgrund är det inte märkligt att elbilen har en alldeles särskild politisk lockelse. Med hänvisning såväl till elens allmänna potential som till unika svenska förutsättningar basunerade Globaliseringsrådet 2008 ut att Sverige borde bli världens ledande elbilsland. 6 Med en nästintill koldioxidfri elproduktion, ett stabilt elöverskott, en väl utbyggd elinfrastruktur, tekniskt avancerade fordonstillverkare, elforskning i världsklass samt en miljö- och teknikorienterad befolkning vore det enligt rådet både möjligt och rationellt för Sverige att ta täten. En storsatsning borde därför genomföras för att omgående göra Sverige till den mest framstående pionjären på området. 7 Ungefär samma argument förs fram av den svenska elbranschen. Elforsk, de svenska elföretagens gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag, står i själva verket för den mest optimistiska visionen för den svenska marknaden. Vad Elforsk tänker sig är att eldrivna bilar skall rulla på de svenska vägarna år Detta förutsätter ett fullständigt genomslag för eltekniken, i kombination med en mycket omfattande utbyggnad av infrastrukturen. 8 3 Filipsson, & Grundfeldt 2009, 4. 4 Library of the European Parliament Elforsk & Kairos Future 2009, 5. 6 Globaliseringsrådet arbetade under Lars Leijonborgs (först utbildningsminister, sedan högskole- och forskningsminister) ledning och var en samling ministrar, näringslivstoppar och andra höga samhällsrepresentanter som tänkte fritt om globaliseringens möjligheter och risker. 7 Globaliseringsrådet Elforsk & Kairos Future 2009, 5. Det är uppenbart att utvecklingen på elbilsområdet rymmer stora möjligheter för både Europa och Sverige. Exakt hur stora de möjligheterna är kan naturligtvis diskuteras. Annalkande teknologiska genombrott föder inte sällan fram en syn på den nya tekniken som en fläckfri universallösning. Oberoende av utgångspunkt är det dock ett faktum att elen har en intressant potential. 2. Problem Samtidigt som potentialen för elbilen är stor är problemen många. I dagsläget tyder det mesta på att svårigheterna kan hanteras, men det handlar sannolikt om en relativt lång process. Elbilen kan förmodligen inte slå igenom i en handvändning. Huvudutmaningarna finns när det gäller skepsisen mot elbilar, kostnader, den begränsade räckvidden, säkerhet, nödvändig infrastruktur, standardisering, reell miljövänlighet samt konkurrensen från andra tekniker och drivmedel. Skepsis Elbilen har varit på tapeten många gånger tidigare. Under åtminstone tre decennier har förståsigpåare vid olika tillfällen förutspått elbilens omedelbara genombrott. När saken kommit till kritan har detta genombrott dock aldrig materialiserats. Tekniska, ekonomiska och andra barriärer har alltid satt stopp. Bland de flesta aktörer i samhället finns av denna anledning en allmän skepsis mot att det nu verkligen skulle vara elbilens tur. De stora fordonstillverkarna har som regel ett förflutet där de vid ett flertal tillfällen valt bort elbilen. Att de nu har en hög tröskel att komma över innan de är villiga att satsa fullt ut är därför naturligt. Politiker som tidigare spenderat skattepengar på resultatlösa elbilssatsningar måste övertygas om att det faktiskt kommer att fungera den här gången. I den breda allmänhetens minne finns bilder av alla de hopplöst fula och hopplöst opraktiska elbilsprototyper som presenterats genom åren. Undersökningar om privatpersoners intresse för att investera i en elbil visar att det finns en utbredd rädsla för att tekniken fortfarande är omogen. Följaktligen kommer det för samtliga aktörer att ta tid att ställa om till tanken att elbilen kan vara en praktisk, effektiv och fullt normal transportlösning som inte bara är en uppoffring för miljön. 9 9 Statens Energimyndighet 2009, 35. Elforsk & Kairos Future 2009, 18.

3 Kostnad Kostnadsbilden för elbilar skiljer sig en hel del mellan inköp och drift. Å ena sidan kommer det åtminstone i introduktionsfasen att vara dyrt att köpa elbil. En skattning är att inköpspriset till att börja med kommer att ligga procent högre än för likvärdiga konventionella bilar. För en normalstor bil innebär detta en direkt merkostnad på i storleksordningen kr. Allt talar för att priserna på elbilar ganska snabbt kommer att gå ner i takt med att volymerna ökar, tekniken mognar och batterikostnaderna minskar. Men för den som vill vara tidigt ute kommer det att svida i plånboken. Till detta skall läggas en fördyring på grund av batteriets begränsade livslängd. I existerande elbilar är livslängden kring tre år. På några års sikt kan den komma att utökas till uppemot 10 år. Även om batteritekniken utvecklas innebär detta att åtminstone ett batteribyte kommer att vara nödvändigt under en normalbils livslängd, vilket ger en extra kostnad som måste tas med i beräkningen vid bilköpet. 10 Å andra sidan har elbilen klart lägre driftskostnader än konventionella bilar. Att köra på el kostar inte mer än 1-3 kr per mil beroende på bilstorlek och hastighet. 11 Sammantaget är en elbil alltså dyr att köpa, men billig att köra. Det höga inköpspriset en betydande barriär för en storskalig elbilsintroduktion. Många vanliga bilköpare kommer i den första fasen att få det mycket svårt att klara av en så stor investering, trots att ekonomin för elbilen är bättre i det långa perspektivet tack vare den låga driftskostnaden. Räckvidd Räckvidden är elbilens stora akilleshäl. I stort sett alla andra problem förknippade med eldrift ser ut att kunna lösas åtminstone på lite sikt, men när det gäller räckvidden kommer elen inte att inom överskådlig framtid kunna mäta sig med fossila och alternativa drivmedel. De rena elbilar som nu utvecklas för att lanseras inom något eller några år har som regel en räckvidd under optimala förhållanden på strax över 10 mil. Inom en tioårsperiod kan detta möjligen utökas till uppemot mil, men det finns i dagsläget ingenting som tyder på att 10 Filipsson, & Grundfeldt 2009, Gröna Bilister, Fakta bil & miljö, detta handikapp i konkurrensen med de flesta andra drivmedel kommer att kunna tas bort. 12 För elhybrider är situationen en annan. Dessa bilar erbjuder möjligheten att köra de första 10 milen på el och sedan övergå till diesel, etanol eller ett annat bränsle. Detta ger dem en klart bättre räckvidd än de rena elbilarna, men de kommer nog ändå inte upp i paritet med konventionella bilar. För svensk del finns särskilda begränsningar när det gäller räckvidden. Det svenska klimatet är generellt sett ogynnsamt för elfordon. Dels innebär väglaget vintertid med snömodd och slask att rullmotståndet ökar och räckvidden minskar. Dels innebär sträng kyla att uppvärmningen av kupén blir mycket energikrävande och att batterikapaciteten sjunker. Ett antal Gävlefamiljer som i vintras testade den norska elbilen Think upplevde att kupévärmen inte räckte till och att räckvidden halverades när termometern sjönk ner under minus tjugostrecket. 13 Säkerhet Att el och vatten inte är någon bra kombination är ett säkerhetsproblem som det har arbetats intensivt med i utvecklingen av elbilar. Motor och andra strömförande delar måste isoleras på ett pålitligt sätt mot regn och väta. I dagsläget finns alla nödvändiga tekniska lösningar på plats och det här är inte en faktor som kommer att ha någon negativ inverkan i den fortsatta processen. Icke desto mindre finns det elbilsskeptiker som fortfarande pekar på att detta skulle vara en svaghet. Ett annat säkerhetsproblem är den extra tyngd som batterierna ger. En elbil blir tyngre än motsvarande fossilbil och beter sig därför på ett något annorlunda sätt i inbromsnings-, undanmanöver- och kollisionssituationer. Detta är ett minus för elbilen, men det är samtidigt ett problem som kan hanteras och på lite sikt är det dessutom troligt att batterityngderna minskar. Till detta hör de svårigheter som uppstår när en elbil väl har råkat ut för en allvarlig olycka. Hur skall räddningspersonalen hantera de starka spänningsfälten i elbilen om det exempelvis måste bli fråga om att snabbt skära ut någon som har hamnat i kläm efter en krock? 12 Filipsson, & Grundfeldt 2009, Statens Energimyndighet 2009, 24. Ny Teknik

4 Ytterligare ett säkerhetsrelaterat problem är att elbilarna är tysta och därför svåra att höra i trafiken. Särskilt för gång- och cykeltrafikanter blir det svårt att vänja sig vid att inte kunna höra en annalkande bil. En lösning på detta kan vara att förse elbilarna med konstgjorda ljud. Flera biltillverkare experimenterar med detta, men frågan är inte helt enkel. Dels är ju en av elbilens fördelar just det att den är tyst och därmed bidrar till en bättre trafikmiljö. Dels är det inte helt lätt att avgöra hur en elbil skall låta. Vilket ljud är bäst? En helt annan säkerhetsfråga är risken för att eldriften kan skapa ett nytt råvaruberoende. Åtminstone under de närmaste åren ser litiumjonbatterier ut att bli den dominerande batteritypen. Tillverkningen av dessa ställer krav på en kontinuerlig tillgång till litium, vilket är en metall som inte utvinns på så många ställen i världen. En lite ironisk effekt av en storskalig omställning till elbilar kan alltså bli att oljeberoendet ersätts av ett politiskt svårhanterligt litiumberoende. Infrastruktur För att elbilar skall kunna bli ett rimligt alternativ för vanliga bilister krävs en heltäckande laddningsinfrastruktur. Med den begränsade räckvidden för både elhybrider och rena elbilar behövs ett nätverk som är betydligt tätare än det system av bensinstationer som idag servar fossilbilarna. Visserligen kan en stor del av laddbehovet fyllas i hemmet nattetid, men utöver detta är det ändå nödvändigt att bygga ut möjligheter för elbilsägare att under dagtid ladda i princip var som helst. Tidsfaktorn är kritisk på dagtid. Med nuvarande teknik kan en nattladdning på hemmaplan ta 5-6 timmar och en medelsnabb dagladdning vid en laddstolpe vara avklarad på 1-3 timmar, men därutöver kommer det även att behöva finnas snabbare laddningsalternativ. Exempelvis fungerar det inte att vid en längre resa längs en motorväg tvingas göra långa stopp med täta mellanrum. I teorin är det möjligt att ladda ett batteri på så kort tid som 15 minuter, men detta är en teknik som har en bit kvar innan den kan omsättas i praktiken i stor skala. I teorin är det även möjligt att bygga stationer där urladdade batterier mycket snabbt byts ut mot fulladdade. Även där återstår dock en del utvecklingsarbete innan det kommer att vara möjligt att bygga ett storskaligt system. 14 Standardisering För att ett system med elbilar skall bli effektivt krävs en långtgående standardisering. Kontakter, batterier och laddningsställen måste infogas i samma mall så att alla bilmärken i princip kan laddas överallt. Om det blev så att flera olika tekniker och standarder existerade parallellt skulle systemet bli betydligt mindre lätthanterligt för såväl biltillverkare som bilägare. En fungerande standardisering är kanske ingen större sak på det nationella planet, men på europeisk och internationell nivå är det som alltid en utmaning. Att få ett stort antal länder att enas kring gemensamma format och tekniker är aldrig lätt. Inom EU identifieras detta av elbilsförespråkare som en fråga som måste lösas omgående för att Europa skall kunna möta den globala konkurrensen. Eftersom standardisering är ett nyckelområde i EUsamarbetet gällande den inre marknaden borde det vara fullt möjligt att agera snabbt, men en förutsättning är att det finns en tydlig politisk vilja. Det återstår att se om de initiativ som redan tagits av EU-kommissionen på området kommer att kunna följas upp på ett effektivt sätt. 15 Miljövänlighet Hur miljövänliga elbilarna blir har att göra med hur de påverkar både klimat och lokal trafikmiljö. På det övergripande klimatplanet bygger miljövänligheten helt och hållet på hur grön den el är som elbilarna drivs med. Om elen kommer från smutsiga kolkraftverk försvinner hela klimatpoängen med att köra på el. De totala utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen blir då större än för en jämförbar bensin- eller dieselbil. Om elen kommer från gaskraftverk blir utsläppen lägre. Kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten blir utsläppen i princip lika med noll. 16 Grön el ger alltså gröna elbilar, medan svart el på motsvarande sätt ger svarta elbilar. Detta innebär att ett lands energimix är helt avgörande för hur klimatvänliga de eldrivna fordonen blir. Med fel energimix är en omfattande elbilssatsning bortkastad i klimathänseende. Som Globaliseringsrådet konstaterade har Sverige inte bara en synnerligen god energimix, utan även en stabil överkapacitet i 14 Elforsk & Kairos Future 2009, Socialists & Democrats in the European Parliament Näringsdepartementet CE Delft 2010, 4.

5 energisystemet. En elbilsexpansion skulle därigenom kunna byggas på grön energi och få omedelbara klimateffekter. Även Frankrike har tack vare sin väl utbyggda kärnkraft goda förutsättningar att driva en stor elbilsflotta på klimatvänlig energi. Spanjorerna sitter också de med en någorlunda grön energimix. Tyskland, däremot, förlitar sig fortfarande relativt mycket på kol i energiproduktionen och en elbilsomställning skulle därför initialt ge mer begränsade klimatvinster. 17 I den lokala trafikmiljön finns - till skillnad från i det stora klimatperspektivet - en positiv miljöeffekt oberoende av vilken typ av el det är fråga om. Elbilar är alltid bra i sin direkta omgivning i och med att de inte genererar fossilbilarnas avgaser och buller. En stad med elbilar i stället för fossilbilar får både renare luft och lägre bullernivåer. Detta har bland andra kineserna tagit fasta på. De satsar i mycket stor skala på elbilar just för att förbättra stadsmiljöerna. Eftersom elproduktionen i Kina i stor utsträckning är fossilbaserad ger elbilarna åtminstone på kort sikt inga positiva klimateffekter. För sådana effekter krävs en betydligt grönare energimix. Ytterligare en viktig miljöaspekt är att batterihanteringen som elbilarna är knutna till kräver en omfattande och avancerad återvinningsapparat. Om återvinningen brister uppstår direkt frågetecken vad gäller elbilarnas miljövänlighet. Att på ett hållbart sätt ta vara på de ofta både sällsynta och farliga metallerna i batterierna är en särskild utmaning. Konkurrens En helt central fråga som alla involverade politiker måste ställa sig är om elbilen verkligen är rätt häst att satsa på. I den för tillfället dynamiska utvecklingen av drivmedel och motorer finns ett antal goda konkurrenter: etanol, biogas, biodiesel, vätgas samt bensin och diesel i bränslesnåla motorer. Även om mycket talar för elbilen är det inte alls självklart att det på 10 eller 20 års sikt kommer att visa sig vara det bästa alternativet. För att hantera detta dilemma gömmer sig många aktörer bakom mantrat att politiken bör vara teknikneutral och inte gynna något särskilt drivmedel. Detta är exempelvis den linje som 17 Det skall i detta sammanhang noteras att de nationella elnäten i Europa blir allt mer sammankopplade och att det därför blir allt mindre relevant att tala om nationella elmixar. Inom en ganska snar framtid kommer det mest väsentliga perspektivet sannolikt att vara det europeiska. den svenska regeringen driver inom EU. 18 Teknikneutralitet är förvisso en sund policy särskilt eftersom historien har visat att politiker inte är bättre än någon annan på att gissa vilken teknik som blir den framtida vinnaren. Den föga framgångsrika svenska etanolsatsningen är ett bra exempel på detta. 19 Teknikneutralitet fungerar dock bara till en viss gräns. Eftersom flera av drivmedlen med den största potentialen - såsom el och biogas - kräver omfattande infrastruktursatsningar kommer politiken snabbt till en punkt där det måste avgöras hur de offentliga medlen skall investeras. Då det inte är ekonomiskt försvarbart att satsa på alla hästar på samma gång måste prioriteringar ofrånkomligen göras. I elbilskontexten innebär detta att ansvarstagande politiker ganska snabbt måste bestämma sig för om de tror på elen eller inte. 3. Satsningar i Europa Flera observatörer noterar att Europa är på efterkälken i elbilsutvecklingen i förhållande till USA, Kina, Japan och Australien. USA kommer sannolikt att vara världsledande åtminstone under de närmaste åren. Det är bara några få europeiska länder som är i närheten när det gäller att satsa resurser på forskning och elbilsintroduktion. På senare tid har dock Europa vaknat upp. I den ekonomiska återhämtningsplan som kom till för att ta EU ur finanskrisen fanns vissa insatser kopplade till elbilsutvecklingen. På sistone har spanjorerna sett till att arbetet nu kommit igång med att skapa en stark europeisk elbilsstrategi. På det nationella planet hakar fler och fler av de europeiska länderna på genom ambitiösa elbilssatsningar. 20 Följande är ett försök att i korthet sammanfatta vad som görs på olika håll i Europa när det gäller politiska styrmedel på elbilsområdet. Fokus ligger på de mest aktiva länderna och genomgången är långtifrån heltäckande. Den skall snarast ses som en rad exempel på hur det är möjligt att arbeta Näringsdepartementet Dagens Nyheter Socialists & Democrats in the European Parliament Financial Times Genomgången bygger där inget annat anges på beskrivningen i Elforsk, Power Circle & Test Site Sweden 2010, 45-61, samt TheGreenCarWebsite.co.uk

6 Frankrike Den franska regeringen gör en storslagen elbilssatsning. Den uttalade målsättningen är att det år 2020 skall rulla elbilar på franska vägar. Som ett första steg presenterades förra året ett stödpaket för omställning till elfordon på i storleksordningen 15 miljarder kr. Paketet har flera komponenter: Lån till byggandet av en batterifabrik samt till olika aktörer på elbilsområdet. Standardisering av laddningsinfrastrukturen och ekonomiskt stöd för att påskynda utbyggnaden. Ett omfattande program för upphandling av elfordon där staten, kommunerna och vissa statligt ägda företag skall köpa fordon fram till Ett kontantstöd till och med år 2012 på knappt kr för köp av fordon som släpper ut max 60 g CO2 per kilometer en gräns som i stort sett bara rena elbilar klarar - och på kr för elhybrider som ligger under 135 g. 22 Forskningsstöd, specifika försök med demoflottor samt testning av hyrbilssystem. Den franska staten har även ett finger med i spelet när det gäller att se till att de franska biltillverkarna ligger i täten i elbilsutvecklingen. Renault-Nissan, Peugeot och Citroën hör alla till de bilmärken som kommer att lansera färdigutvecklade elbilar för fullskalig produktion under det närmaste året. Tyskland Den tyska elbilssatsningen är inte lika bombastisk som den franska, men ändå relativt offensiv. Till skillnad från fransmännen introducerar tyskarna i det inledande skedet inte något kontantstöd till bilinköp, utan fokuserar i stället på forskning, fältförsök och utbyggnad av laddningsinfrastruktur. I ett tioårigt program läggs 5 miljarder kr på utvecklingsinsatser som enligt planen skall göra Tyskland till den ledande marknaden för elmobilitet fram till år Samma år siktar tyskarna på att komma upp till en volym när det gäller elbilar på i storleksordningen en miljon fordon. Särskilt tyngd inom detta program ligger på utvecklingen av bättre batteriteknik. En annan punkt där det investeras mycket energi redan i ett tidigt skede är utbyggnaden av system med laddningsstolpar. Berlin kommer om planerna 22 ACEA går i lås att före detta års slut ha över 500 laddningspunkter och under 2011 är ambitionen att bygga täta laddningsnätverk i ytterligare tre större städer. Till detta skall läggas att alla elbilar i Tyskland under fem års tid från registreringen undantas från fordonsskatt. 23 Spanien Spanjorerna gjorde elbilar till ett av profilämnena under EU-ordförandeskapet första halvåret 2010 och bidrog därigenom till att lyfta frågan på EU-agendan. Många hade förväntat sig att det svenska ordförandeskapet med sin skarpa klimatprofil skulle göra detta redan hösten 2009, men från svenskt håll valde man i huvudsak att avvakta. På det spanska ordförandeskapets kraftfulla initiativ tog EUkommissionen fram en bred strategi för rena och energieffektiva fordon där en central komponent är en offensiv satsning på utveckling av elfordon. Det handlar om att på EU-nivå vidta åtgärder för att stimulera forskningen, precisera säkerhetskrav, skapa en tydlig standardisering, främja utbyggnaden av infrastruktur, stödja anpassning och förstärkning av de nationella elnäten samt göra en översyn av EU-lagstiftningen för transport och återvinning av batterier. 24 Samtidigt är den inhemska satsningen nästintill lika ambitiös som den franska. De totala investeringarna under 2011 och 2012 kommer enligt planen att uppgå till nästan sex miljarder kr. Visionen är att elfordon skall finnas på de spanska vägarna 2011 och att antalet 2014 skall uppgå till minst De spanska regionerna arbetar på lite olika sätt för att främja elbilsintroduktionen, men en klar gemensam linje är att det på de flesta håll satsas på stora subventioner vid köp av elbilar. I ett stort antal regioner får elbilsköparen ett kontantbidrag på omkring kr för en ren elbil och kr för en elhybrid. 25 Portugal Portugal vill bli ett ledande elbilscentrum i världen. Storsatsningar är aviserade när det gäller att ge köpare av eldrivna fordon skatteoch avgiftsrabatter samt att se till att byta ut åtminstone en femtedel av de fordon som används i statliga sammanhang mot elfordon. I 23 ACEA Library of the European Parliament Näringsdepartementet ACEA 2010.

7 nuläget befrias rena elbilar helt från registreringsskatt, medan elhybrider ges 50 procents rabatt. 26 Som ett särskilt incitament får de 5000 första köparna av elbilar i landet ett kontantbidrag på knappt kr. Ett område där portugiserna kommit långt är utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. Ambitionen är att det under 2010 skall etableras mer än 300 laddningsstationer längs huvudvägarna och i storstäderna. Utbyggnaden skall sedan fortsätta i hög takt för att mot slutet av 2011 resultera i att mer än 1300 laddningsstationer finns på plats. Storbritannien I Storbritannien används ett brett spektrum av åtgärder för att få elbilarna att slå igenom: Elfordon är kraftigt gynnade vad gäller såväl moms som fordonsskatt och är lägre beskattade som företagsbilar. I London är elfordon i stort sett undantagna från trängselskatt och erbjuds mycket värdefulla parkeringsmöjligheter. I London finns även en plan på att fram till 2015 bygga laddningspunkter. Subventioner för inköp av elfordon kommer att införas 2011 motsvarande 25 procent av priset upp till maximalt kr. Sedan sommaren 2009 arbetar britterna även med att genom ett demonstrationsprogram som omfattar nio städer studera vardagsanvändning och sprida information. I ett besläktat program som kom igång våren 2010 och som inkluderar såväl energibolag som universitet görs närmare analyser av vad som kommer att påverka konsumentbeteendet på elbilsmarknaden. Irland På Irland är regeringens målsättning att 10 procent av alla fordon skall vara eldrivna år Två större demonstrationsprogram med bilar från Mitsubishi respektive Renault-Nissan drar igång under I en storsatsning på utbyggnad av laddningsinfrastruktur kommer 1500 laddningspunkter och 30 snabbladdningsstationer att finnas på plats före utgången av Därtill har regeringen aviserat ett kontantstöd på knappt kr till elbilsköpare. Italien Fem italienska städer är involverade i två olika demonstrations- och utvecklingsprojekt. I det ena projektet förses Milano och Brescia med sammanlagt ett 60-tal elbilar och uppemot 300 laddningsstationer. De faktorer som studeras är teknologi, laddningsinfrastruktur, betalsystem, batterihantering och underhåll. I det andra projektet - som startar i Rom, Pisa och Milano under skall ett 100-tal elbilar ta sig fram i vardagstrafik med hjälp av drygt 400 laddningsstationer. I Italien är det även aktuellt med ett kontantstöd vid köp av elfordon på strax över kr. 27 Danmark I Danmark är flera ambitiösa projekt i startfasen. Det största, som med en finansiering på omkring 2,5 miljarder kr är mycket omfattande, går ut på att göra ett fullskaligt försök med elbilar från Nissan/Renault och en väl utbyggd laddningsinfrastruktur. I ett annat projekt samverkar energiföretag och biltillverkare för att utveckla ny laddningsteknik. En ambition på längre sikt är att detta skall bli en dansk exportprodukt. 28 Vid sidan av detta har Danmark den för tillfället mest generösa subventionen vid elbilsköp i Europa. Rena elbilar undantas fram till och med 2012 från den mycket höga registreringsskatten, vilket innebär en besparing för elbilsköparen på åtminstone omkring kr. Till detta skall läggas mindre stödåtgärder som till exempel att elbilar parkerar gratis i Köpenhamn. 29 Norge Norge ligger sedan åtminstone ett decennium tillbaka långt framme i utvecklingen av elbilar. Norrmännen har en tätposition såväl genom egen biltillverkning som ett omfattande program för introduktion av elbilar. Redan i dagsläget rullar det uppemot 3000 elfordon på norska vägar. Den norska elbilen Think, som numera produceras även i Finland och USA, har i många år varit en marknadsledare. Trots vissa produktionsproblem på senare år räknar man med att tillverka drygt 6000 elbilar under 2010 och upp till bilar Det återstår att 27 Centerpartiet Elforsk & Kairos Future 2009, 9. TIME ACEA TIME ACEA 2010.

8 se hur Think kommer att stå sig i den betydligt tuffare konkurrens som uppstår i och med att de riktigt stora biltillverkarna går in på elbilsmarknaden under de närmaste två åren. Introduktionsprogrammet har ett flertal beståndsdelar. Elfordon undantas från moms, befrias fullt ut från fordonsskatt och vägavgifter, har tillåtelse att köra i bussfiler och parkerar gratis på offentliga platser. För företagsbilar finns ett skatteavdrag på 50 procent. När det gäller utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen finns bland annat ett särskilt bidrag på omkring kr till bostadsrättsföreningar som bygger en laddningsstolpe. I Oslo driver kommunen dessutom ett projekt som går ut på att fram till och med 2011 etablera 400 laddningsstolpar i staden där elbilar kan laddas helt utan avgift. 4. Politisk verktygslåda Genomgången visar att det är ett brett spektrum av politiska styrmedel som utnyttjas. Statliga, regionala och lokala myndigheter har en relativt rymlig verktygslåda att botanisera i när de vill sätta fart på elbilsutvecklingen. För att få en överblick över vad görs sammanfattas genomgången i en styrmedelsöversikt (figur 1). Översikten bygger på en kategorisering som introducerats av van der Doelen och som identifierar tre typer av styrmedel: kommunikativa, ekonomiska och juridiska. De kommunikativa har att göra med informationsspridning av olika slag, de ekonomiska med antingen subventioner eller skatter och de juridiska med regleringar. I kategoriseringen finns även en plus- och en minussida. Alla tre styrmedelstyper kan finnas i både stimulerande (morötter) och repressiv (piskor) form. Med styrmedlen kan det offentliga antingen positivt uppmuntra till ett beteende eller negativt påverka olika aktörer så att de avstår från att göra någonting. 30 En klar bild som genomgången ger är att de styrmedel som används i Europa för att främja elbilsutvecklingen till övervägande del är morötter. Det är i första hand fråga om positiva stimulanser av det kommunikativa och ekonomiska slaget. Detta är dock inte riktigt hela bilden. Det finns även piskor, men dessa är sällan kopplade till just elbilarna, utan har i stället udden mot de fossilfordon som elbilarna är tänkta att konkurrera ut. Figur 1. Styrmedel för omställningen till elbilar Styrmedelstyper Morötter Piskor Kommunikativa Politiska uttalanden, initiativ och målformuleringar till förmån för elbilarna Subventioner till demonstrationsflottor (som gör elbilarna synliga för allmänheten) Informationskampanjer om fossilbilars negativa miljöpåverkan Ekonomiska Forskningssubventioner Subventioner till demonstrationsflottor Lån till byggen av batteri- och elbilsfabriker Subventioner till laddningspunkter Subventioner till anpassning av nationella elnät Befrielse från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt vägoch parkeringsavgifter Gynnsam beskattning för företagsbilar / sänkt förmånsvärde Kontantstöd vid elbilsköp Koldioxid- och drivmedelsskatter som gör fossilfordon dyrare att köra Juridiska Tillåtelse att köra elbil i bussfiler Särskilda parkeringsplatser i bra lägen helt och hållet reserverade för elbilar Krav på elfordon i offentlig upphandling Standardisering krav på format och tekniker Förbud mot fordon med för höga utsläppsnivåer i stadsmiljöer 30 van der Doelen 1998, 133. van der Doelens resonemang är här förenklat.

9 För att illustrera den balansen har även tre exempel på mer allmänna piskor som utnyttjas i många europeiska länder inkluderats i figuren. Det gäller informationsåtgärder som talar om för medborgarna hur miljöskadliga fossilfordonen är, koldioxid- och drivmedelsskatter som gör de fossildrivna bilarna dyrare att köra samt regleringar som förbjuder fordon med för höga utsläppsnivåer i praktiken de smutsigaste fossilfordonen att finnas i stadsmiljöer. En poäng som översikten lyfter fram är att en elbilssatsning kan göras både nyanserad och mångfasetterad. Den politiska insatsen behöver inte bli klumpig, utan kan kalibreras noggrant. Det finns en mängd kombinationsmöjligheter att ta till i verktygslådan och den exakta verktygsmixen kan anpassas till såväl lokala förhållanden som utvecklingen över tid. 5. Vad göra i Sverige? Hur står sig då Sverige sig i jämförelse med de europeiska länder som tagit täten i elbilsracet? Frågan är inte helt lätt att besvara. Det görs en del i Sverige på elbilsområdet, men det finns samtidigt ingen övergripande och tydligt fastslagen politisk strategi. Det är svårt att urskilja någon riktigt klar idé om vad som skall åstadkommas. Av flera olika anledningar är det lätt att få intrycket att Sverige står och tvekar: Det satsas på forskning och utveckling. Ett femtontal projekt och initiativ relaterade till elbilar och laddningsinfrastruktur pågår för tillfället i Sverige ett flertal av dem finansierade av Energimyndigheten. Men i det europeiska perspektivet är att det svenska arbetet är småskaligt. Det finns några elbilar och laddstolpar här och där, men det handlar inte om någon omfattande och konsekvent kunskapsuppbyggnad. Medan Norge har närmare 3000 elbilar rullar det bara något hundratal på svenska vägar. 31 men gör det på ad hoc-basis snarare än som en del i en genomgående strategi på upphandlingsområdet. Den svenska regeringen var trots en stark klimatprofil i huvudsak passiv när det gällde elbilar under EU-ordförandeskapet hösten Till mångas förvåning avvaktade man när det gällde att driva utvecklingen framåt. De stora svenska fordonstillverkarna är med i elbilsutvecklingen, men de är inte helt i framkant utan ligger något eller några år efter de främsta konkurrenterna. Medan de världsledande bilmärkena på området precis är på gång med kommersiella lanseringar av de första storskaliga elbilsmodellerna är de svenska tillverkarna ännu kvar på teststadiet. Delvis kan detta ha att göra med otydliga signaler från politiskt håll. Såväl regering som opposition i Sverige har en stor förkärlek för principen om teknikneutralitet. Detta är en klok hållning, men det finns samtidigt en risk att den kan leda till passivitet. Om det skall hända något vad gäller elbilar eller för den delen med den miljömässigt mycket intressanta biogasen behöver det göras ordentliga infrastruktursatsningar på just dessa områden. Sådana satsningar kan inte vara teknikneutrala. De offentliga insatserna på miljöbilsområdet har de senaste åren varit tämligen ryckiga. Miljöbilspremien lanserades stort 2007, men togs hastigt bort Under en period befriades miljöbilar från trängselskatt i Stockholm, men denna förmån avskaffades 2009 för alla nyregistrerade bilar. I Stockholm hade miljöbilar ett tag gratis boendeparkering, men även detta visade sig vara en tillfällig åtgärd. Fler exempel finns. I vissa lägen kan det från politiskt håll vara rimligt avbryta framgångsrika satsningar, men de signaler som sänds ut om detta blir en vana skapar osäkerhet i samhället. Vad vill egentligen politikerna med miljöbilar i allmänhet och elbilar i synnerhet? 32 Det satsas även när det gäller upphandling. En intressant elbilsupphandling pågår för tillfället i Stockholm. För ett hundratal företags och organisationers räkning skall Stockholms Stad och Vattenfall gemensamt inhandla omkring 6000 elfordon. Energimyndigheten går in med subventioner, 31 Elforsk, Power Circle & Test Site Sweden 2010, 18, Centerpartiet propagerade i valrörelsen för en mer ambitiös svensk elbilssatsning. Bland annat lanserade man idén om en "supermiljöbilspremie" för elbilar på kr. 33 På vänstersidan profilerade sig Miljöpartiet med en tydlig vilja att förstärka 32 Elforsk & Kairos Future 2009, 22f. 33 DN GP

10 miljöbilspolitiken. 34 Båda partierna fick i valrörelsens hetta stöd av sina respektive koalitionsvänner, men om det stödet kommer att hålla i sig i vardagspolitiken efter valet är ganska osäkert. 35 Att Sverige avvaktar i elbilsfrågan behöver i och för sig inte vara fel. I själva verket kan det vara det bästa sättet att agera för ett litet land med små resurser i ett läge där en betydelsefull bransch står inför ett teknikgenombrott. Vad som är problematiskt är i stället att den avvaktande hållningen inte är resultatet av en ordentlig debatt och ett väl grundat strategiskt val. Vi vet inte om det bästa kanske snarare vore att följa Globaliseringsrådets rekommendation och beslutsamt ta täten. Elbilsfrågan är både komplex och komplicerad, men mycket talar ändå för att det vore olyckligt för Sverige om den politiska tvekan fortsatte. Det börjar bli hög tid att på basis av en grundlig dialog sätta ner foten: Skall vi för svensk del vara med i det europeiska elbilsracet eller inte? Är det bäst att delta aktivt eller att avvakta vid sidan av? I och med att flera europeiska länder redan är igång med sina satsningar finns det en bra bild av hur ett politiskt elbilspaket skulle kunna se ut. Verktygslådan är identifierad och de politiska alternativen är därför tydliga. Vi vet vad som kan göras. Nu återstår därför bara frågan om vad som bör göras. 34 DN a. 35 DN b. SvD

11 Referenser ACEA 2010: "Overview of tax incentives for electric vehicles in the EU" (tillgänglig på CE Delft 2010: Green Power for Electric Cars. Development of policy recommendations to harvest the potential of electric vehicles, en rapport framtagen på uppdrag av Friends of the Earth Europe, Greenpeace och Transport & Environment. Centerpartiet 2010: En grön bilpark. Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället!. Dagens Nyheter : Inför en hög miljöpremie till alla som köper elbilar a: Så skall utsläppen från nya svenska bilar sänkas b: Alliansen lovar ny miljöbilspremie : Alla älskar bilen. Elforsk & Kairos Future 2009: Plug-in road 2020, Elforsk rapport 09:40. Elforsk, Power Circle & Test Site Sweden 2010: Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur. NATUREL. En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige. Filipsson, Erik & Grundfeldt, Ellenor 2009: Styrmedel för introduktion av eldrivna fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur, Elforsk rapport 09:48. Financial Times : US tops electricvehicle index. Globaliseringsrådet 2008: Gör Sverige till elbilens pionjärland Rapport från Globaliseringsrådet, Ds 2008:43, Stockolm: Fritzes. Gröna Bilister, Göteborgs-Posten : Vi ska jaga utsläpp - inte bilister. Library of the European Parliament : Electric cars: EU initiatives and actions, library briefing no 018/2010. Ny Teknik : Elbilarna på väg till Stockholm : Norge och Finland för kallt för elbilar. Näringsdepartementet : Rena och energieffektiva fordon, faktapromemoria 2009/10:FPM98. Socialists & Democrats in the European Parliament : conclusions from the seminar Electric cars: which road to take?. Statens Energimyndighet 2009: Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL), Stockholm: Statens energimyndighet, ER 2009:20. Svenska Dagbladet : Två vägar till premie. Båda blocken vill gynna miljöbilar". TheGreenCarWebsite.co.uk : How is Europe supporting electric vehicles? (på TIME : "Denmark Leads Europe s Electric-Car Race" (på van der Doelen, Frans C J 1998: The Giveand-Take Packaging of Policy Instruments: Optimizing Legitimacy and Effectiveness, i Bemelmans-Videc, Rist & Vedung 1998: Carrots, sticks and sermons: policy instruments and their evaluation, New Brunswick: Transaction Publishers.

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 En bakgrund STVs och IVAs energiprojekt energi får ett modernt samhälle att fungera våra energisystem belastar

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050).

Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050). Kerstin Alquist Trafikplanering 08-508 260 77 kerstin.alquist@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-03-14 Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Fossiloberoende fordonspark 2030

Fossiloberoende fordonspark 2030 Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Genomförs i bred samverkan med övriga samhället

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Remissvar SOU 2016:33

Remissvar SOU 2016:33 Remissvar SOU 2016:33 Power Circles remissyttrande avseende betänkandet Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Sammanfattning Power Circles kommentarer i sammanfattning: Det måste finnas

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Introduktion av förnybara fordonsbränslen SOU 2004:133

Introduktion av förnybara fordonsbränslen SOU 2004:133 Remissyttrande på slutbetänkandet från utredningen om förnybara fordonsbränslen: Introduktion av förnybara fordonsbränslen SOU 2004:133 Julia Hansson, Karl Jonasson, Maria Grahn, Göran Berndes och Björn

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson Identifiera åtgärder så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen om fossilfri

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E)

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E) Kommunstyrelsen 2007-05-14 90 186 Arbets- och personalutskottet 2007-04-30 97 199 Näringsdepartementet, Stadsbyggnadskontoret, Miljönämnden, Tekniska nämnden 07.79 37 majks12 Rapport På väg mot ett oljefritt

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer