Valberedningens ställningstagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens ställningstagande"

Transkript

1 Valberedningens ställningstagande Valberedningen försöker med sitt förslag spegla medlemsspridningen i förbundet i så många avseenden som möjligt. Att täcka in samtliga aspekter har dock inte varit möjligt. Huvudfokus har varit att skapa en balans mellan erfarenhet och nyfikenhet samt vision och verkstad, att öka mångfalden samt skapa en större representativitet avseende utbildning och yrken. I sitt arbete med att ta fram förslaget till ny förbundsstyrelse har valberedningen valt att intervjua alla nominerade personer. Valberedningen har i processen tagit sin utgångspunkt i ett antal kriterier: kompetens, erfarenhet, balans mellan entreprenörskap och förvaltarskap, integritet och förnyelse samt att styrelsen ska avspegla förbundets medlemsstruktur. I sistnämnda ingår bland annat faktorerna kön, ålder, utbildningsbakgrund, yrke, sektor samt bostadsort. I förslaget har valberedningen valt att lyfta fram medlemsgrupper som inte tidigare haft representation i förbundsstyrelsen. Detta för att spegla förbundets ständigt ökande medlemsantal under de senaste åren, där mångfald samt nya yrkesgrupper från alla sektorer på arbetsmarknaden utgör ett betydande inslag. Beträffande förbundsstyrelsens presidium har denna valberedning sett sig ha en betydligt enklare uppgift än förra, detta då det finns en stor stabilitet, kompetens och facklig förankring hos de personer som ställt sig till förfogande för. Till en post, 2:e vice ordförande, har vi behövt en ny kandidat. Här har valberedningen, förutom egen bedömning, valt att lyssna på röster i valberedningsarbetet som velat se manlig representation på denna post. Valberedningen kan konstatera att förslaget till presidium har god förankring i förbundet, representerar en stor facklig tyngd och kompetens samt en yrkesmässig bredd som speglar förbundets medlemssammansättning. Sammanfattningsvis anser valberedningen att föreliggande förslag visar att Akademikerförbundet SSR med sin sammansättning av kompetenser idag är det ledande samhällsvetarförbundet. Med detta som grund lämnar valberedningen följande förslag till ny förbundsstyrelse: Ordförande Heike Erkers 1:e vice ordförande Carina Laurin-Stensson 2:e vice ordförande Evert Blohmé nyval till 2:e vice ordförande Ledamöter Emöke Bokor nyval Anne-Lie Bygdén Chris Christensen Jenny Ek Niklas Eldholm Beatrice Högå Mikael Kjelleros Endrell Alexander Ramsing Marie Stenmark Nedan följer personliga presentationer av samtliga kandidater. nyval nyval

2 Heike Erkers Från nu till då I dagarna är det nu tre år (maj 2012) sedan jag valdes till Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Ett uppdrag jag verkligen ser som hedersamt och viktigt. Både ur ett medlems- som medborgarperspektiv. Utmaningarna är många, kommer att så förbli. Vilket ställer höga krav på oss alla. Min tid som facklig aktiv på olika nivåer inom Arbetsförmedlingen ( ) samt vårt förbund, (2003-), ger mig den fackliga styrkan jag ser som så nödvändig. Inte sällan upplever jag just hur viktigt det är att värna de fackliga grundvärderingarna i en tid där inget kan tas för givet. Att arbeta tillsammans med människor, se individen utifrån dess förutsättningar och möjligheter, är en del av mitt liv. För mig i fokus i yrken med inriktning på Rehabilitering. som Serviceinstruktör på Sahlgrenska Sjukhuset /Arbetskonsulent på Af/AMI. ( ). Professions- och arbetsvillkor stod i fokus och gör så fortfarande. I det fackliga uppdraget ligger att ställa krav. Krav på politiken, på arbetsgivaren och även på närmaste chef. Länge ställde jag mig frågan om hur det är att verka som chef och ledare i en politikerstyrd verksamhet. Valde därför, ( ) att ta plats som avdelningschef på Af. Att leva upp till det arbetsgivaransvar jag själv ställt väldigt höga krav på, är för mig en mycket viktig erfarenhet i mitt fackliga arbete. I grunden bär jag med mig min Beteendevetenskapliga utbildning, ( ) men även min uppväxt i en familj präglad av mina föräldrars bakgrund. Många är ni som hört mina berättelser om skuld, utsatthet men även styrka och beslutsamhet och vikten av att göra sin röst hörd. Att som barn ha fått växa upp i en trygg, engagerad miljö, präglad av kulturskillnader stärker mig fortfarande. Det stärker mig i min tro om ett mångkulturellt, gott samhälle. Men även vikten av att se barnen, deras möjligheter och rättigheter! Har jag lyckats som förälder, ja det kan bara min son svar på. Men jag ser hans kliv i livet som ett bevis på detta. Lever nu åter i Stockholm efter att under väldigt många år bott i Göteborg. Jag föddes i huvudstaden men blev vuxen i Götet. Vi lever i ett avlångt land med olika förutsättningar. Från storstad till fäbod är för mig ytterligheterna i livet, med pensel och färg vilar jag när tid ges. Tillsammans är vi starka! Carina Laurin Stensson Jag är socionom med vidareutbildning inom HR. Min yrkeserfarenhet som socionom har jag framförallt inom förskola/skola där jag jobbat som kurator. Jag har även jobbat som lärare både i grundskolan och på gymnasiet och som journalist på en dagstidning. Är född och uppvuxen i Norrland men nu bosatt i Örebro. Idag är jag Saco-samordnare i Örebro kommun, ett förtroendeuppdrag som jag fått av SACO-förbundens medlemmar. Jag har suttit en mandatperiod som 1:e vice ordförande i förbundet och tidigare som ledamot. Rättvisefrågor, demokratifrågor och professionsfrågor är viktiga för mig men framför allt att företräda alla medlemmar på ett professionellt sätt oavsett profession eller var i landet man bor. Att se till helheten är viktigt. Att utveckla förbundets stöd till det lokala fackliga arbetet är också en viktig fråga för mig.

3 Att tänka nytt och utveckla det fackliga ledarskapet utifrån de grundfackliga värderingarna om allas lika värde och rättigheter, att kämpa för rättvisa löner och betydelsen av kollektivavtal är också ingredienser i min drivkraft för det fackliga arbetet. Som förbund måste vi lyfta fram och se styrkan i mångfalden av professioner inom förbundet. Liksom att lyfta arbetsmiljöfrågorna i en tid då allt fler av våra medlemmar har en alltmer pressad arbetssituation. Jag har också en vision om att vi ska vara det förbund som chefer väljer för att de delar förbundets värderingar. Det goda ledarskapet genererar goda medarbetare, vilket också genererar fler medlemmar. Det är också med stolthet jag kan säga att jag tillhör ett förbund som aktivt har valt att avsätta en krona av medlemsavgiften per månad i en solidaritetsfond. En fond som kan göra skillnad för andra i världen. Evert Blohmé Jag är utbildad ekonom/ förvaltiningssocionom vid socialhögskolan i Lund. Jag har haft olika ekonom- och verksamhetscontroller befattningar sedan min examen 1986, varav merparten av tiden i Helsingborgs stad. Jag har alltid varit fackligt intresserad och engagerad och har i princip alltid haft fackliga uppdrag på olika nivåer under hela min yrkesverksamma tid. Sedan 2006 har jag haft förmånen att vara invald och verka i förbundsstyrelsen. Detta är ett väldigt roligt och inspirerande uppdrag, där jag tillsammans med övriga ledamöter försöker forma och utveckla förbundets fackpolitik för våra medlemsgruppers bästa. Innan jag blev invald i förbundsstyrelsen var jag under ca 10 år ledamot i Yrkesrådet för ekonomer och samhällsvetare inom Akademikerförbundet SSR. Detta råd, plus ett antal andra nätverk inom förbundet, jobbade med professions och yrkesfrågor, vilket också är mina fackliga hjärtefrågor. Det är viktigt att vi i det traditionellt fackliga arbetet lyfter alla våra medlemsgruppers frågor utifrån ett samhälls vetarperspektiv, där vi alla tillsammas är kuggar i olika välfärduppgifter, oavsett om vi jobbar inom offentlig, privat eller ideell sektor. Våra medlemmar ska känna sig sedda, hörda och förträdda av Akademikerförbundet SSR utifrån sina specifika yrkesfrågor. Tillsammans kan vi då forma ett starkt Samhällsvetarförbund, vilket också är det jag vill fortsätta att arbeta för. Emöke Bokor Innan 10 års ålder var Transsylvanien och idag är Torsås kommun mitt hem. Jag tog examen i Socialpsykologi vid Högskolan i Skövde och Fil.mag. i Lund. Det följdes av 1 års språkstudier utomlands, där jag träffade Glanshammarkillen, sedermera make och far till våra 2 flickor. Yrkeskarriären startade inom socialtjänsten med försörjningsstöd, samtidigt som jag började studera, för att 2011 ta Socionomexamen. Då hade jag hunnit arbeta med ett förebyggande ungdomsprojekt bl.a. inom ANTD och fortsatt vidare till socialtjänstens olika områden såsom barn- och familj samt missbruk. Sedan 2012 får jag enskilda uppdrag på Linnéuniversitetets socionomutbildning. Jag har under förra mandatperioden också suttit i Kommunfullmäktige. Det fackliga engagemanget började 2004 i Torsås lokalförening, samtidigt som jag började som kommunens enda skolkurator på 7 skolor (idag är vi 3,25 tjänster). I lokalföreningen är

4 den längsta erfarenheten som ordförande, sedan som skyddsombud och löneförhandlare. År 2011 blev jag invald i Kalmar regionförenings styrelse och till regionordförande. Mina hjärtefrågor är: - Kopplingen forskning och arbetsliv. För att i större utsträckning kunna höja status och lön för våra medlemmar bör de i sin yrkesutövning ha ett löpande samarbete med forskning och universitet, för utbyte i form av utvecklingsprojekt och specialiseringar. Avtal mellan universitet och arbetsgivare bör tecknas. Fackens roll på universitetet måste stärkas och samarbete med studentföreningar bör utökas. - Det är viktigt att driva förutsättningar för utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden, med fokus på ensamstående mammor. - Vårt samhällsvetarförbund växer, vilket kan orsaka växtvärk. Det är viktigt att lära av historien och förebygga risker för utbrytning, genom att uppmärksamma och representera alla våra yrkesgrupper. ASSR ska fortsätta som proaktivt, nyfiket med gräsrötterna, lokal- och regionföreningarna som viktiga vägvisare av behov för fackpolitisk dagordning. Anne-Lie Bygdén Jag verkar och bor i Lycksele, staden i Lappland tog jag min examen som socionom och jobbade sedan inom socialtjänsten några år. Jag började som skolkurator på gymnasieskolan i Lycksele Sedan 2012 är jag kurator inom hälso- och sjukvården. Nu har jag min tjänst på Lycksele Lasarett inom den somatiska vården. Jag började min fackliga bana som lokal facklig förhandlare/ skyddsombud Jag har även haft lokalfackliga uppdrag som styrelseledamot, suttit i lönedelegationen, haft ansvar för den interna informationen till medlemmarna mm. Jag har varit aktiv i regionföreningen Västerbotten, suttit i styrelsen och även varit ordförande. Under förra kongressen 2012 blev jag invald i Förbundsstyrelsen där jag nu suttit en mandatperiod. Sedan våren 2014 är jag invald som ledamot i Västerbottens läns landstings lokalförenings styrelse. Min drivkraft är ett starkt samhällsengagemang med utgångspunkt i Välfärdsfrågorna. Jag upplever att mitt fackliga engagemang tillsammans med mitt arbete ger mig möjlighet att försöka göra skillnad. Jag tycker att den etiska förankringen och de etiska perspektiven är viktiga, både i mina förtroendeuppdrag och i min profession. Det är viktigt för framtidens samhälle att ansvar för människan uppvärderas. Våra medlemsgrupper möter människor i alla åldrar och alla livssituationer. Det är viktigt att vi har fortsatt fokus på arbetsmiljö och villkor för att ge dem förutsättningar att utföra ett etiskt förankrat och professionellt arbete oavsett på vilken nivå och var i välfärdsamhället de verkar. Jag är stolt över att tillhöra ett förbund som lyft den fackliga kampen till att också ha ett brukarperspektiv och solidariskt jobba över nationsgränserna med de grundfackliga värderingarna. Vårt samhällspolitiska engagemang ute i landet lokalt, regionalt och centralt, liksom utanför landets gränser, gör skillnad.

5 Chris Christensen Chris Christensen bor i Tygelsjö och är gift med Ann-Christin. Tillsammans har vi en tonårsdotter. Jag är förvaltningssocionom och tog examen 1978 i Lund. Jag har en brokig bakgrund, med anställningar både i den offentliga och privata sektorn, men den röda tråden har varit arbete med människor. Jag började min gärning inom individ- och familjeomsorgen i Malmö. Sedan har vägen gått över fackliga uppdrag till olika chefstjänster inom omsorg/ hälso- och sjukvård. Idag arbetar jag som Verksamhetschef för Provita AB, ett företag i Nytida-koncernen, som arbetar med beroendeproblematik enligt 12-stegs principen. Jag är uppväxt i ett fackligt hem och gick med i förbundet redan under studietiden. Kort efter inträdet på arbetsmarknaden började jag intressera mig för fackliga frågor, vilket under åren lett till olika uppdrag i förbundet på olika nivåer. Se nedan. Facklig sekreterare på heltid i Malmö för Akademikerförbundet SSR, Ledamot av valberedningen för Akademikerförbundet SSR, Diverse lokal- och regionalfackliga uppdrag under åren , (ordförande arbetsplatsförening, ledamot regionföreningens styrelse, lokal valberedning m m). Ledamot av FS sedan kongressen Jag tror på kollektivets styrka och brinner för alla våra medlemmar som arbetar inom privat/ ideell sektor. Är också intresserad av de arbetsmiljöfrågor som uppstår med ny teknik, ständigt uppkopplad, flytande gränsen mellan arbete och fritid och den påverkan detta får på oss människor. Jenny Ek Jag bor på landet i Bollebygds kommun mellan Borås och Alingsås och pendlar till arbetet som socialsekreterare ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen i Alingsås. Jag är socionom och utbildade mig på socialhögskolan i Lund. Arbetat som socialsekreterare och 1:e socialsekreterare med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, barnavård och då företrädesvis med placeringar och en mindre del med missbruk och vuxna. Jag har arbetat som tillståndshandläggare med serveringstillstånd och tillsynsarbete utifrån lagstiftningen inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Även prövat att arbeta som enhetschef för särskilda boenden inom LSS. Jag trivs bra med att arbeta med myndighetsutövning och ser fram emot att statusen höjs i enlighet med arbetets svårighetsgrad. Mitt första fackliga uppdrag fick jag när min arbetsgrupp valde mig till skyddsombud, därefter valdes jag till lokal ordförande för Borås stad. Vi var ett härligt gäng i styrelsen, vi positionerade oss och fick till en tydlig och bra dialog med arbetsgivaren. Ju mer vi syntes desto mer kallade såväl arbetsgivare som medlemmar på oss. Detta resulterade i att jag fick börja arbeta fackligt på halvtid i Borås. Tillsammans med andra lokalföreningar i området startade vi upp regionföreningen, som då var vilande. På förra kongressen 2012 blev jag invald i förbundsstyrelsen och jag uppgav då att viktiga frågor för mig är arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fortfarande viktiga frågor, men arbetsvillkor och profession hör ihop. Mår man bra på jobbet, kan man också leverera med kvalité. Arbetsgivarens förväntningar ska speglas i lönen.

6 Niklas Eldholm Mitt namn är Niklas Eldholm jag ska fylla 46 år i år. Jag bor i Örebro tillsammans med min familj (fru och ett barn på 17 år). Jag är utbildad socionom sedan 1999 och jobbar inom kriminalvården där jag har en grundtjänst som frivårdsinspektör. På frivården jobbade jag med elektronisk övervakning. Mitt fackliga engagemang började ganska snart efter att jag fick min anställning på frivården, där jag inom kort blev vald till lokaltfackligt ombud. Uppdraget som ombud tycker jag har varit väldigt roligt och utvecklande. Efter ett par år som lokalt ombud så gjorde kriminalvården en omorganisations där jag blev vald till regionalordförande för Saco-S kriminalvården region mitt. Efter ytterligare några år så fick jag förfrågan från Akademikerförbundet SSR om jag skulle vilja ha ett heltidsfackligt uppdrag för Saco-S inom kriminalvården, vilket jag tackade ja till och har nu gjort det i snart sju år, vilket jag fortfarande tycker är roligt och berikande. Jag har även varit aktiv i akademikerförbundet SSR region förening i Örebro län, där jag varit styrelseledamot i två år. Vid kongressen 2009 så blev jag invald i förbundsstyrelsen och vid kongressen 2012 blev jag d. Att vara ledamot i styrelsen är nog det roligaste uppdraget jag har gjort, tycker att det är väldigt ansvarsfullt och viktigt samt att inte förringa väldigt roligt. Jag har den senaste mandatperioden varit den som representerat statligsektor i styrelsen och det uppdraget tar jag på största allvar, då den statligasektorn är ca 20 % av alla yrkesverksamma medlemmar. Förutom att representera staten vill jag fortsätta jobba med frågan om vikten av kollektivavtal där vi måste påminna allmänheten om dess vikt på den svenska arbetsmarknaden. Ytterligare en viktig fråga som jag anser ska prioriteras högst är jämställda löner främst i förhållande till kvinnligt/manligt dominerade yrkesområden. Beatrice Högå Jag bor för närvarande i Karlstad och är född och uppvuxen i Värmland. Min utbildningsbakgrund är en politices magisterexamen med statsvetenskap som huvudämne samt en magisterexamen i projektledning och därtill olika kurser, t.ex. kriminologi. Mitt huvudsakliga engagemang har varit inom den studentpolitiska världen där jag också varit heltidsarvoderad i 3 år, bland annat som ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Utöver detta har jag varit aktiv inom tjejjoursrörelsen och i andra forum där feministiska frågor har varit på agendan. Mitt fackliga engagemang inom SSR startade i januari 2013 som styrelseledamot i Regionföreningen Värmland, där jag idag är ordförande. Jag arbetar sedan 2011 som verksamhetsutvecklare på Brottsförebyggande Centrum i Värmland, en idéburen organisation med fokus på trygghetsfrågor och (brotts)förebyggande arbete där även mångfalds- och diskrimineringsfrågor ingår. Mina arbetsuppgifter sträcker sig från strategisk verksamhetsutveckling till projektledning av större konferenser. Jag föreläser även om t.ex. ungdomars internetvanor kopplat till sexualitetsfrågor samt maskulinitet och våld. Hela min yrkesverksamma tid har jag på olika sätt arbetat inom idéburen sektor. Som samhällsvetare och med socialpolitiskt intresse så ligger förbundets frågor mig nära. I min egen profession anser jag det viktigt att förbundet kan agera röst för att värna de generiska kompetenser samhällsvetare besitter; de är rörliga och oerhört användbara på dagens arbetsmarknad. Det är betydelsefullt att man i förbundets alla nivåer ser vikten av, och bidrar till, en stark solidaritet mellan medlemsgrupperna - då merparten av oss på något sätt arbetar

7 inom frågor kopplat till välfärden. Att återkommande lyfta fram just detta som den minsta gemensamma nämnaren tror jag är en framgångsfaktor för att förbundet ska kunna vara det ledande samhällsvetarförbundet i bred bemärkelse. På central nivå är detta som jag ser det nödvändigt för att kunna påverka arbetsmarknaden och politiken i en för förbundet angelägen riktning. Mikael Kjelleros Endrell Jag heter Mikael Kjelleros Endrell, är 30 år och bor med min fru och lilla dotter i Eskilstuna kommun. Jag har en statsvetenskaplig utbildning och har därutöver studerat språk, franska och ryska för att nämna några. Idag jobbar jag som kommunsekreterare, projektledare och EU-samordnare i Nykvarns kommun med ansvar för den politiska ärendeprocessen. Tidigare har jag jobbat i Eskilstuna och Flens kommun med liknande arbetsuppgifter. Har tidigare erfarenheter från fackligt arbete som ordförande tillika huvudskyddsombud i Flens kommuns lokalförening. På regionala planet har jag varit ordförande för Södermanlands regionförening under ett år och idag är jag ordförande för Stockholm Södras regionförening sedan hösten Det som engagerar mig är att få vara med och stärka fackens roll och ställning på arbetsmarknaden både när det gäller en hållbar arbetsmiljö och lönespridning bland våra medlemmar. En annan fråga som engagerar mig är den orimliga arbetsbelastningen för socialsekreterare runt om i Sverige. Jag vill också vara med och skapa fler nätverk för olika professioner bland våra medlemmar, liksom ekonomer, statsvetare och personalvetare. Sist men inte minst engagerar jag mig för internationella frågor, tycker det är viktigt att som föregångsland inom fackliga frågor kunna bistå med hjälp i form av erfarenhet och kunskap till andra länder för att arbetare internationellt ska få bättre arbetsförhållanden. Alexander Ramsing Jag är socionom och jobbar tillvardags som socialsekreterare och gruppledare med barn-, familj- och missbruksfrågor i Lessebo kommun. Bor gör jag i Nybro och mesta delen av min fritid lägger jag på resor som är mitt största intresse. Jag har tidigare haft uppdrag som bland annat lokalfackligt ombud, skyddsombud, löneförhandlare och ordförande för regionföreningen i Kronoberg. Sedan jag för två år sedan blev gruppledare har jag inte något lokalfackligt uppdrag, då jag sitter med i ledningsgruppen för Individ- och familjeomsorgen. Jag har haft uppdrag i förbundsstyrelsen under två mandatperioder. Mina erfarenheter att jobba i en liten kommun där man som tjänsteman kan vara helt själv inom ett visst kompetensområde tar jag självklart med mig till arbetet i Förbundsstyrelsen. Jag tror att erfarenheten från den lilla kommunen många gånger kan jämföras med hur medlemmar har det både inom den kommunala, statliga, landstings och privata sidan med

8 små enheter och en svag facklig lokal förankring. Det är viktigt idag och kommer i framtiden att vara viktigt. Att vi som förbund står upp för att stärka kollektivavtalets roll och att alla medlemmar upplever att förbundet står bakom och ger stöd oavsett vem man än är som medlem. Ett arbete där jag ser att kommande förbundsstyrelse måste jobba vidare med är regionföreningarnas roll. Mycket har skett under denna mandatperiod, som styrelseutbildningar och att vi har tagit fram riktlinjer för förbundsstyrelsen om vårt kontaktuppdrag mot regionföreningarna, men det återstår arbete innan alla medlemmar vet vad en regionförening gör. En annan av de stora utmaningar som Akademikerförbundet SSR stor inför under kommande mandatperiod, är att vara att på allvar bli ett samhällsvetarförbund. Att jobba med viktiga samhällsfrågor brett är viktigt och jag har nu under senaste mandatperiod framfört att migrationsfrågan i stort är ett sådant område där alla våra medlemmar berörs och är stolt över årets kongresstema, Öppet Sverige. Marie Stenmark Jag är 37 år, född och uppvuxen i Sundsvall. I mina yngre dagar flyttade jag runt en del, utifrån arbete och studier, men bor sedan ca 10 år åter i Sundsvall. Jag har läst psykologi 1 år i Halmstad och läste därefter till Socionom i Malmö. Jag gjorde min praktik på Råby ungdomshem, på LSU-avdelningen. Efter praktiken arbetade jag som timvikarie på Råby. Under min sista termin på socionomprogrammet arbetade jag parallellt 75 % som behandlingsassistent. Sommaren 2004 övergick jag till att arbeta som samordnare för två LSU-avdelningar. Hösten 2005 flyttade jag tillbaka till Sundsvall och började arbeta som utredande socialsekreterare på ungdomsstöd, socialtjänsten. Efter ungefär ett år omvandlades tjänsten och jag hade efter detta uteslutande ansvar för placerade ungdomar. I december 2011 och fram till juni 2012 vikarierade jag som områdeschef för enheten ungdomsstöd. Mellan juni 2012 och februari 2013 arbetade jag halvtid som socialsekreterare och halvtid som områdeschef. Sedan september 2013 arbetar jag som enhetschef inom socialtjänstens myndighetsutövning för en enhet som heter Stödinsatser vuxna och LSS. Våren 2006 blev jag invald i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Sundsvalls kommun, året efter valdes jag till ordförande. Jag valde att kliva av från ordförandeposten 2011 då jag vikarierade som områdeschef blev jag ordförande i Regionföreningen i Västernorrland och var det fram till förra kongressen 2012 då jag valdes in i Förbundsstyrelsen. Mina fackliga hjärtefrågor är framförallt diskrimineringsfrågor, men även chefsfrågor, både utifrån medarbetarperspektiv och chefers arbetsmiljö.

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Vårmötets deltagare 2014. Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet

Vårmötets deltagare 2014. Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Vårmötets deltagare 214 Material insamlat våren 214 Powerpoint sammanställd, 215, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Bakgrund 299 svarande totalt = 56 procent Medianålder 47-48 år (1938-1988)

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling Policy för socionomer i hälso- och sjukvård Modell för kompetens- och karriärutveckling Innehåll Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård.... 3 Vision Mål Metoder Utvärdering Kvalitetsarbete Utbildning,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Stadgar Antagna av Akademikerförbundet SSRs kongress 15-17 maj 2009

Stadgar Antagna av Akademikerförbundet SSRs kongress 15-17 maj 2009 Stadgar det SSRs ademikerförbun Antagna av Ak maj 2009 kongress 15-17 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala samt

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer