Jusek. Box 5167, Stockholm Tel E-post Fotoskrift AB T ex Lenanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders"

Transkript

1 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm Tel E-post Fotoskrift AB T ex Lenanders

2 För troendevald Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom staten

3

4 Fackligt arbete så funkar det Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt förtroende uppdrag vid din arbetsplats. Syftet med broschyren är att snabbt ge dig en överblick över vad ditt uppdrag innebär. Innehållsförteckning Parter på den statliga arbetsmarknaden 4 Saco-S organisation 8 Det här tycker Saco-S 10 Att företräda medlemmarna 11 Medbestämmandelagen och samverkansavtal 11 Lokala kollektivavtal 17 Lönerevisioner 17 Olika partsammansatta arbetsgrupper och andra organ på arbetsplatsen 18 Hjälpa enskilda medlemmar 18 Föreningsverksamhet 19 Dina rättigheter som facklig förtroendeman 21 Rätt till ledighet för det fackliga uppdraget 21 Stöd från Jusek 22 3

5 Gemensamt för Sacoförbunden är bland annat att man organiserar personer som har högskoleutbildning. Parter på den statliga arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har slutit sig samman i olika organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Jusek ingår i Saco Sveriges Akademikers Centralorganisation som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 23 självständiga förbund. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor, men agerar själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel löner, pensioner och övriga anställningsvillkor. 4

6 Gemensamt för Sacoförbunden är bland annat att man organiserar personer som har högskoleutbildning. Detta skiljer Sacoförbunden från förbunden inom LO och TCO, som organiserar arbetare respektive tjänstemän oavsett utbildningsbakgrund. Även arbets givarsidan är organiserad inom ett antal organisationer och förbund. De största är Arbetsgivarverket på den statliga sektorn, Svenskt Näringsliv och Almega på den privata sektorn samt Sveriges kommuner och landsting på den kommunala sektorn. Parter Inom den statliga sektorn fungerar Arbetsgivarverket som myndigheternas arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket har rätt att förhandla och träffa kollektivavtal för de statliga myndigheternas räkning. Verket kan dock överlåta åt myndigheterna att förhandla och sluta kollektivavtal för den egna myndigheten. Arbetsgivarverket representerar cirka 250 myndigheter under regeringen. På arbetstagarsidan har 22 Sacoförbund som har medlemmar anställda inom den statliga sektorn, däribland Jusek, gått samman och bildat förhandlingskartellen Saco-S. Saco-S förhandlar och sluter avtal med Arbetsgivarverket för akademikerförbundens räkning. Saco-S företräder cirka statligt anställda akademiker. Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet, där alla medlemsförbund är företrädda. Representantskapet har utsett en styrelse som leder det löpande arbetet i kartellen. Styrelsen består av totalt elva ledamöter. Nio kommer från de största förbunden och två från de övriga för bunden. Dessutom finns beredningsgrupper för olika aktuella frågor. 22 Saco förbund har gått samman och bildat förhandlingskartellen Saco-S På arbetstagarsidan på den statliga sektorn finns även Facket för Service och Kommunikation (SEKO), som är medlem i LO, samt förhandlings organisationen Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). OFR representerar femton fackliga organisationer främst inom TCO, däribland Fackförbundet ST. 5

7 Förbund som är med i Saco-S Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Jusek Kyrkans Akademikerförbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sacoförbundet Trafik och Järnväg, TJ SRAT Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Reservofficersförbund, SROF Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Universitetslärarförbund, SULF Sveriges Veterinärförbund 6

8 Saco-S Arbetsgivareverket OFR/S, P och O SEKO Parterna på den statliga arbetsmarknaden. Kollektivavtal och förhandlingar Kollektivavtal på den statliga sektorn kan träffas på olika nivåer. Övergripande avtalsfrågor för hela den statliga arbetsmarknaden hanteras mellan å ena sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan Saco-S, SEKO eller OFR. Sådana avtal kallas centrala avtal. Som exempel kan nämnas ramavtalet om löner med mera för arbetstagare hos staten (RALS) och det allmänna löneoch förmånsavtalet (ALFA). De centrala avtalen är ofta ramavtal som delegerar till arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna vid varje myndighet att göra ytterligare verksamhetsanpassning i lokala avtal. Lokala kollektivavtal kan också slutas i frågor som bara berör en viss myndighet. 7

9 Saco-S organisation Lokalt Saco-S uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet måste ligga lokalt på varje arbetsplats. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Tyngdpunkten i kollektivavtalen förskjuts också alltmer till förhandlingar på det lokala planet. Den lokala fackliga organisationen ser olika ut på olika områden inom den statliga sektorn. Vissa myndigheter bedriver endast verksamhet på ett ställe, andra myndigheter har delat upp sin verksamhet på olika sätt. Detta återspeglas naturligtvis i Saco-S lokala organisation. På de flesta myndigheter finns det en lokal Saco-S-förening eller Jusekförening med en styrelse som representerar medlemmarna. Inom stora myndig hetsorganisationer som bedriver verksamhet vid både huvudkontor och ett antal lokalkontor finns det ofta facklig verksamhet på båda nivåerna. Det är medlemmarna på myndigheten som bestämmer hur man ska organisera sig, om man ska ha en lokal styrelse eller lokalombud, samt utser vem som ska representera dem. Detta sker normalt vid ett årsmöte. Vem som är lokal part för Saco-S på de statliga myndigheterna framgår av Saco S Arbetstagarnyckel. Skatteverket Saco-S/Skatteverket Skatteverkets regioner Regionföreningar Inom till exempel Skatteverket är Saco-S organiserat så här. 8

10 Vilket förbund som är kontakt förbund för varje myndighet framgår av Saco-S Arbetstagarnyckel. Centralt/kontaktförbund Saco-S har beslutat att det förbund, som har flest medlemmar vid en myndig het, ska fungera som kontaktförbund. Vilket förbund som är kontakt förbund för varje myndighet framgår av Saco-S Arbetstagarnyckel. Jusek är kontaktförbund på ett stort antal myndighetsområden. Kontaktförbundet ska bistå de lokala Saco-S eller Jusekföreningarna med rådgivning, allmän service och förhandlingshjälp för att föreningarna ska kunna fullgöra sin roll som lokal arbetstagarorganisation så bra som möjligt. Kontaktförbundet ska också förhandla i Saco-S namn vid centrala förhandlingar enligt MBL och vid vissa kollektivavtalsförhandlingar. Det är också kontaktförbundet som ansvarar för utbildning av förtroendemän. För att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt är det nödvändigt med en bra och nära relation mellan kontaktförbundet och den lokala organisationen. Fackligt heltidsuppdrag Vid vissa myndigheter finns det en eller flera förtroendevalda som arbetar på heltid med sitt förtroendeuppdrag. De är anställda och får sin lön av myndigheten, men arbetar med fackliga frågor på heltid, antingen vid Juseks kansli eller i lokaler hos myndigheten. Dessa fungerar, ofta tillsammans med en ombudsman, som ett stöd för de lokala Saco-S eller Jusekföreningarna. 9

11 Det här tycker Saco-S Saco-S är en idéburen organisation. Som grund för förhandlingskartellen Saco-S verksamhet ligger förbundens ideologi, som kan sammanfattas i följande utgångspunkter. Effektiv organisation och bra ledarskap Våra medlemmar ska ha bra löner och anställningsvillkor. Vi tror att våra medlemmar i längden gynnas av att arbeta i en bärkraftig och ändamålsenlig organisation. Därför krävs effektiva verksamheter med bra ledarskap och chefer som har ett tydligt mandat. Vi ser hellre att våra medlemmar arbetar i en rationaliserad och effektiv organisation än en stor och ineffektiv. Vi är öppna för att diskutera både förändringar och minskningar av olika verksamheter förutsatt att det bidrar till en mer effektiv organisation med bättre villkor för våra medlemmar. Renodlade arbetsuppgifter Effektiva verksamheter kräver att våra medlemmars kunskap och kompetens tas tillvara på ett professionellt sätt. Våra medlemmars arbetsuppgifter ska renodlas så att handläggare, chefer och experter har kvalificerade funktioner där deras utbildning är nödvändig. Arbetsuppgifter som inte kräver akademisk kompetens ska kunna föras över till andra medarbetare. Lönebildning och lönesättning Lönebildningen och lönesättningen ska fungera som ett verktyg för att styra en verksamhet mot de mål som sätts upp och därigenom bidra till en effektiv och rationell verksamhet. För att detta syfte ska kunna uppnås måste lönesättningen göras nära individen samt vara individuell och differentierad. Lönen ska sättas efter individens kompetens, ansvar och prestation. Chefer måste ha kunskap, kompetens och inflytande över lönesättningsprocessen för att den ska kunna fungera på ett bra sätt. Saco-S ser gärna att årlig lönerevision sker genom att medarbetare och chef överenskommer om ny lön vid lönesättande samtal. Läs mer på 10

12 Som förtroendevald representerar du medlemmarna på din arbetsplats. Att företräda medlemmarna Som förtroendevald representerar du medlemmarna på din arbetsplats. De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för det fackliga arbetet. För att du ska kunna representera medlemmarna på ett så bra sätt som möjligt bör du känna till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet tillsammans med de grundläggande värden som Jusek och Saco-S står för. Medbestämmandelagen och samverkansavtal Medbestämmandelagen (MBL) ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om föreningsrätt, rätt till information, rätt till förhandlingar, kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde, fredsplikt och stridsåtgärder. 11

13 MBL syftar till att ge medarbetarna, genom de lokala arbets tagar organisationerna, insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet samt arbetsoch anställnings förhållandena vid den egna arbetsplatsen. Särskilt viktiga är bestämmelserna om arbetsgivarens löpande informations skyldighet och skyldighet att förhandla inför alla viktiga verksamhets beslut. Läs mer på fortroendeman_stat om med bestämmandelagen MBL Arbets tagar organisationernas rätt att företräda medlemmarna är dock begränsad till att avse frågor som rör förhållandet mellan arbets givaren och medlemmarna. Rätt till information MBL ger arbetstagarorganisationerna rätt till fortlöpande information från arbetsgivaren om hur arbetsgivarens verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt och om riktlinjerna för personalpolitiken. I princip ska organisationerna ha samma övergripande insyn i och överblick över verksamheten som arbetsgivaren. Arbetsgivaren är som huvudregel också skyldig att lämna ut de handlingar som organisationerna behöver för att kunna ta tillvara sina medlemmars intressen (19 MBL). Information ska lämnas så snart det finns något att informera om. Det är bra att komma överens med arbetsgivaren om att ha fasta möten för information och förhandling, till exempel varannan vecka. Rätt till förhandling I viktigare frågor, som rör verksamheten eller enskild arbetstagare, ska arbetsgivaren på eget initiativ påkalla förhandling med de arbets tagarorganisationer som arbetsgivaren har träffat kollektivavtal med (11 MBL). Förhandlingarna kan behandla allt från omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter till byte av lunchrum. Arbetsdomstolen har i sin praxis intagit ståndpunkten att arbetsgivaren ska påkalla förhandling i situationer när man typiskt sett bör räkna med att arbetstagarorganisationerna vill få tillfälle att förhandla. I större frågor bör varje förhandling dessutom ha föregåtts av en information enligt 19 MBL. Förhandling ska genomföras innan beslut fattas i en fråga. 12

14 Om det finns synnerliga skäl för det får arbetsgivaren fatta och verkställa beslutet innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. Generellt kan synnerliga skäl tolkas som att det ska röra sig om sådant som arbetsgivaren inte har kunnat påverka, till exempel oförutsedda händelser som innebär risk för säkerheten på arbetsplatsen eller är av stor ekonomisk betydelse. I praktiken är det mycket sällsynt att arbetsgivaren kan åberopa sådana skäl. Om arbets givaren har beslutat något med åberopande av synnerliga skäl ska förhandling genomföras i efterhand. Både arbetsgivare och arbetstagar organisationer har rätt att påkalla förhandling. 13

15 Kontakta ansvarig ombudsman på Jusek för att få hjälp om du har frågor. Även i frågor som inte omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt 11 MBL att på eget initiativ påkalla förhandling finns alltid en rätt för de lokala arbetstagarorganisationerna att begära förhandling med arbetsgivaren (12 MBL). Om en arbetstagarorganisation begär en sådan förhandling ska den som huvudregel genomföras innan arbetsgivaren fattar beslut i frågan. Central förhandling Om de lokala parterna inte kan enas vid en förhandling kan frågan föras vidare till central förhandling. Det är kontaktförbundet som beslutar om en fråga ska föras till central förhandling, och det är också kontaktförbundet som är motpart till arbetsgivaren vid förhandlingen. En framställan om central förhandling måste göras inom fem arbetsdagar efter att den lokala förhandlingen har avslutats. En förhandling avslutas i normalfallet i samband med att protokollet justeras om inte parterna kommer överens om något annat. Med hänsyn till den korta tidsfristen är det viktigt att lokalföreningen i god tid kontaktar kontaktförbundet och diskuterar förutsättningarna för att gå vidare till en central förhandling. 14

16 Arbetsgivaren måste avvakta med att fatta beslut i frågan till dess den centrala förhandlingen har genomförts. Tystnadsplikt Det finns ofta en underliggande överenskommelse med arbetsgivaren om att det som kommer upp under en förhandling inte sprids. Meddela därför motparten under en förhandling att du behöver gå ut till medlemmarna och informera eller ställa frågor. Om du läcker information finns risk att du förlorar förtroende hos såväl medlemmar som motpart. Du har dock alltid rätt att föra information vidare till andra styrelseledamöter. Det bör i sammanhanget nämnas att det också finns regler i MBL om formell tystnadsplikt, men det är ovanligt att dessa regler tillämpas i statlig verksamhet. Uppgifter som en medlem lämnar till dig i förtroende eller annan information om en enskild till exempel uppgift om en enskild medlems lön för du naturligtvis inte heller vidare utan medgivande från denne. Praktiska förhandlingsfrågor Att förhandla är ofta mindre dramatiskt än vad det kan låta. Enligt MBL ska den som är förhandlingsskyldig lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser (15 ). Avsikten med denna bestämmelse är att förhandlingarna ska föras i en konstruktiv anda. Utgångspunkten är att båda parter ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och föra en diskussion om hur den aktuella frågan ska lösas. Du har alltid rätt att ställa frågor så att du verkligen förstår vad det är arbetsgivaren vill och varför. Någon skyldighet att träffa en uppgörelse finns dock inte. Förhandlingar ska normalt bedrivas skyndsamt (16 ). Vid förhandlingar inför beslut som arbetsgivaren avser att fatta måste arbetsgivaren tillhandahålla ett tillräckligt beslutsunderlag. Motparten måste få tillräcklig tid för att sätta sig in i materialet och ta ställning till det. Om du inte känner att du kan ta ställning till arbetsgivarens förslag direkt, har du alltid möjlighet att ajournera göra uppehåll i förhandlingen. Du har rätt att gå tillbaka och fråga styrelsen eller andra om råd. Återkom dock alltid till arbets givaren så fort som möjligt och meddela även om du behöver lite längre tid. Arbetsgivaren kan inte kräva att du svarar direkt oavsett hur stressad arbets givaren än är. 15

17 Att förhandla är oftast mindre dramatiskt än det kan låta. Båda parterna har rätt att begära att protokoll ska föras (16 ). Jusek rekommenderar att protokoll alltid förs. Du har alltid rätt att få en egen anteckning förd till protokollet. I en sådan protokollanteckning kan du tala om hur lokalföreningen anser att beslutet borde se ut och varför. Du bör i så fall meddela att du vill göra en protokollsanteckning vid förhandlingstillfället. Den exakta formuleringen av anteckningen behöver dock inte vara klar vid förhandlingstillfället. En förhandling avslutas, som tidigare nämnts, när protokollet är justerat, om inte parterna kommer överens om annat. En fördel med en sådan ordning är att man undviker att det uppstår oklarheter om vad som egentligen är överenskommet. Det är viktigt att du alltid läser igenom protokollet ordentligt så att det verkligen står det som har överenskommits. Samverkansavtal Genom avtalet Samverkan för utveckling från 1997 har de centrala parterna inom staten velat stimulera en utveckling av formerna för samverkan mellan arbetsgivare och anställda på myndigheterna. Avtalet är ett ram- 16

18 avtal, som främst understryker vikten av ökad samverkan mellan de lokala parterna för att stödja myndigheternas förändringsarbete. Avsikten är att skapa en ökad delaktighet för såväl de enskilda medarbetarna som arbetstagar organisationerna i förhållande till MBL:s regler om informations- och förhandlingsskyldighet. Om det har träffats ett samverkansavtal på en myndighet ersätter detta ofta delar av den informations- och förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren åläggs enligt MBL. Avtalskonstruktionerna kan se mycket olika ut på olika myndigheter. Om man överväger att ingå ett samverkansavtal är det viktigt att tänka på att den lagstadgade nivån för arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet inte bör försämras genom avtalet. Det är viktigt att kontakta Jusek innan ett samverkansavtal ingås. Lokala kollektivavtal På de flesta myndigheter finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett kollektivavtal eller för att ändra ett redan befintligt kollektivavtal. Innan man går in i förhandlingar om kollektivavtal om en viss fråga är det viktigt att kontrollera att man har behörighet att teckna avtal. Behörigheten framgår av Arbetstagarnyckeln. Ansvarig ombudsman på Jusek bör alltid kontaktas innan ett nytt lokalt kollektivavtal ingås. Lönerevisioner En av de viktigaste uppgifterna för den lokala arbetstagar organisationen är att företräda, alternativt stödja, medlemmarna vid lönerevisioner. Läs mer på fortroendeman_stat om löne förhandlingar och lönesamtal Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Lönerevision genomfördes tidigare endast genom direkta förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Det blir dock allt vanligare att använda lönesättande samtal, vilket innebär att varje medarbetare kommer överens om ny lön direkt med sin chef. 17

19 Oavsett vilken av dessa lönesättningsmodeller man väljer vid myndigheten har den lokala organisationen en viktig roll att fylla. Före lönerevision på individnivå ska lokalföreningen och arbetsgivaren komma överens om löneförhandlingsmodell, gå igenom lönebilden på arbetsplatsen och kartlägga behovet av förändringar i denna. Lokalföreningen ska också sprida information till medlemmarna om förhandlingarna, lönestatistik och utfall i stort. Olika partsammansatta arbetsgrupper och andra organ på arbetsplatsen Vid större arbetsplatser finns ofta ett antal partsammansatta organ, exempelvis arbetsmiljökommitté och jämställdhetskommitté. Lokalföreningen avgör själv i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter representation. Hjälpa enskilda medlemmar Enskilda medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för till exempel semester, föräldraledighet med mera. Ofta går det relativt lätt att hitta svaren på sådana frågor i olika centrala eller lokala kollektivavtal. Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig ombudsman på Jusek för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar i Jusek till att kontakta Juseks medlemsjour. Medlemmar i andra förbund kan du hänvisa till respektive förbund. Ibland inträffar det att medlemmar behöver mer omfattande hjälp. I den mån du bedömer att du själv eller någon i föreningen kan hjälpa medlemmen är det bra om det hanteras lokalt. Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. I frågor som rör en enskild medlems anställningstrygghet (uppsägning, omplacering med mera) eller andra intjänade rättigheter (som till exempel intjänad lön eller semesterrätt) ska alltid medlemmens eget förbund kontaktas innan några åtgärder vidtas. I mer komplicerade ärenden är det lämpligt att ärendet hanteras av en ombudsman. Du kan då fungera som en länk till medlemmens förbund och se till att medlemmen får kontakt med en ombudsman. Kontakta Jusek om du behöver hjälp 18

20 Fler medlemmar ger den lokala arbetstagarorganisationen större inflytande på arbetsplatsen. Föreningsverksamhet Förmedla information och utgöra forum för diskussion En kontinuerlig dialog med medlemmarna är av stor vikt för det lokala fackliga arbetet. För att vara en trovärdig företrädare för medlemmarna krävs en god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Att ge medlemmarna information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna för den lokala organisationen. Ett bra sätt att både förmedla information och få kunskap om medlemmarnas åsikter i olika frågor är att hålla medlemsmöten. I vissa situationer kan det också vara bra att skicka ut enkäter för att ta reda på medlemmarnas inställning i en viss fråga. Jusek hjälper gärna till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten etcetera. Verka för medlemsrekrytering Fler medlemmar ger den lokala arbetstagarorganisationen större inflytande på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att verka för rekrytering av nya medlemmar till Jusek och övriga Sacoförbund. Se alltid till att ha aktuellt rekryteringsmaterial att dela ut till nyanställda och andra intresserade. Rekryteringsmaterial kan beställas från Jusek och de övriga förbunden. På arbetsplatser där det finns en lokal Saco-S- eller Jusekförening kan föreningen utse en person i styrelsen som har ett särskilt ansvar för rekrytering. 19

21 Praktiska tips för en bra föreningsverksamhet Ha en uppdaterad medlemsförteckning. Du kan få hjälp från Juseks kansli med att skapa en förteckning över vilka anställda på din arbetsplats som är med i ett Saco-S-förbund. Använd gärna e-post för snabba informationsutskick till medlemmarna. Tänk dock på att använda e-postprogrammets funktioner för att dölja mottagare. Skriv brev till nyanställda och hälsa dem välkomna. Berätta om Juseks/Saco-S verksamhet på din arbetsplats. Skriv alltid protokoll eller minnesanteckningar vid interna möten och vid förhandlingar. Dela upp arbetsuppgifterna mellan styrelseledamöterna så att alla blir delaktiga och verksamheten inte blir beroende av en eller ett fåtal personer. Etablera en god kontakt med andra lokalombud, både från andra förbund och på andra myndigheter. Bekanta dig med informationen till förtroendevalda på Gå fackliga kurser ledamöter i Jusek- eller Saco-S-föreningar bör gå en grundkurs om att vara förtroendevald. Anmäl i förväg varje år till arbetsgivaren vilka som vill gå fackliga utbildningar. Det kan då vara lättare att få ledigt när det är dags att åka på kursen. Försök ha någon form av mentorsystem för att lära upp nya förtroendevalda. Tänk på att löpande underrätta både arbetsgivaren och Juseks kansli angående nyval och byte av förtroendemän så att de blir fackliga förtroendemän i lagens mening. 20

22 Dina rättigheter som facklig förtroendeman En person som av en arbetstagarorganisation fått i uppdrag att företräda de anställda på en viss arbetsplats omfattas av förtroendemannalagen så snart arbetsgivaren har underrättats om det fackliga uppdraget. En sådan person betecknas i lagen facklig förtroendeman. Som sådan kan man företräda medlemmarna på arbetsplatsen i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Arbetsgivaren får inte hindra en förtroendeman att utföra sitt uppdrag. Rätt till ledighet för det fackliga uppdraget En facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget, dock efter en skälighetsbedömning. En facklig förtroendeman har naturligtvis alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar, samverkansmöten och andra möten med arbetsgivaren som har med det fackliga uppdraget att göra. Rätten till ledighet omfattar även skälig tid att förbereda sig inför sådana förhandlingar och att sätta sig in i den fråga eller det ärende som ska diskuteras. På de arbetsplatser där det finns en lokal styrelse har styrelseledamöterna vidare rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Rätten till ledighet omfattar däremot inte möten som avser interna föreningsangelägenheter, som till exempel årsmöten. Det statliga avtalet om fackliga förtroendemän ger arbets tagarorganisa tionerna rätt till nedsättning av arbetstiden för förtroendevaldas löpande fackliga arbete motsvarande en heltid per 500 medlemmar. På vissa arbetsplatser förekommer det därför att ordföranden eller någon annan i den lokala styrelsen är helt eller delvis befriad från ordinarie arbetsuppgifter för att sköta det fackliga uppdraget. Som facklig förtroende man har du rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. 21

23 Stöd från Jusek Juseks webb för förtroendevalda På Juseks webb för förtroendevalda finns information som du behöver i ditt dagliga arbete, till exempel avtal, lagtexter, kom mentarer och råd. Webb sidorna är tillgängliga för alla som anmält till Jusek att de har ett förtroende uppdrag på en myndighet där Jusek är kontaktförbund. Stöd från Juseks ombudsmän På Juseks kansli finns ett antal ombudsmän som bland annat har till uppgift att stödja det lokala fackliga arbetet på arbetsplatser där Jusek är kontaktförbund. Ombudsmännen ger dig råd i olika arbetsrättsliga och fackliga frågor. Ombudsmännen har också till uppgift driva centrala förhandlingar och att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör enskilda medlemmar i Jusek. På Juseks webb för förtroendevalda finns uppgifter om vilken ombudsman som ansvarar för vilken myndighet. Utbildning Den som är facklig förtroendeman har rätt att gå på fackliga utbildningar på arbetstid och utan löneavdrag. Man måste dock ansöka om ledighet för facklig utbildning. Ledighetens omfattning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala Jusek- eller Saco-S-föreningen. Fackliga förtroendemän på arbetsplatser där Jusek är kontaktförbund har möjlighet att gå Juseks utbildningar oavsett vilket Saco-S-förbund förtroendemannen tillhör. Ledamöter i en Saco-S- eller Jusekförenings styrelse bör gå en grundkurs om att vara förtroendevald. Du kommer regelbundet att få inbjudningar till de utbildningar som Jusek anordnar. Aktuell information om facklig utbildning finns också på Juseks webbsida för förtroendevalda. Läs mer på fortroendeman_stat 22

24

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Bilda. Lokala frågor behöver lokala företrädare. lokalavdelning

Bilda. Lokala frågor behöver lokala företrädare. lokalavdelning Bilda Lokala frågor behöver lokala företrädare lokalavdelning Innehåll > Lokala frågor behöver lokala företrädare > Hur arbetar en lokalavdelning > Stöd och hjälp till förtroendevalda > Första mötet Bildandet

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 80 000 medlemmar

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer 1. Inledning...

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald Att vara förtroendevald inom kommunal sektor Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Den här broschyren riktar sig till dig som är facklig förtroendevald

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003 Kollektivavtal om tillägg och ändringar i Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting Justeras: 2 forts. justering.. den / 2003.. den / 2003.. den / 2003 3 forts. justering

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Förhandlingar enligt MBL. Förhandling enligt Information enligt 19

Förhandlingar enligt MBL. Förhandling enligt Information enligt 19 Förhandlingar enligt MBL Förhandling enligt 10 11-14 Information enligt 19 Allmän förhandlingsskyldighet 10 Ömsesidig förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet Part är skyldig att ställa upp till förhandling

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

PROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida

PROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2016-06-28 1 Ärende Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg perioden 2016-04-01 2017-03-31 Tid Löpande Plats Arbetsgivaralliansens lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Parter Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Löneavtal. Tjänstemän

Löneavtal. Tjänstemän Löneavtal Tjänstemän Giltighetstid: 2010-05-01 2012-04-30 avseende Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen 2010-01-01 2011-12-31 avseende Revisions- och konsultföretagen Innehåll 1. Avtalets omfattning...

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Företaget och facket på Program Presentation Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Facklig förtroendeman (FML) på Den svenska modellen på Förhandlingsmotparter

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum MEDBESTÄMMNDERÄTT PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 2000-09-0 vsnitt (5) MEDBESTÄMMNDERÄTT MEDBESTÄMMNDELGEN - MBL Medbestämmandeformer I lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS 2010-T

Gemensam kommentar till RALS 2010-T Gemensam kommentar till RALS 2010-T Arbetsgivarverket och Saco-S 2010-11-11 Version 10.1 Innehåll RALS 2010-T en sammanfattning Inledning Partsgemensamt arbete med lokal lönebildning 3 4 5 Syftet med

Läs mer