Jusek. Box 5167, Stockholm Tel E-post Fotoskrift AB T ex Lenanders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders"

Transkript

1 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm Tel E-post Fotoskrift AB T ex Lenanders

2 För troendevald Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom staten

3

4 Fackligt arbete så funkar det Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt förtroende uppdrag vid din arbetsplats. Syftet med broschyren är att snabbt ge dig en överblick över vad ditt uppdrag innebär. Innehållsförteckning Parter på den statliga arbetsmarknaden 4 Saco-S organisation 8 Det här tycker Saco-S 10 Att företräda medlemmarna 11 Medbestämmandelagen och samverkansavtal 11 Lokala kollektivavtal 17 Lönerevisioner 17 Olika partsammansatta arbetsgrupper och andra organ på arbetsplatsen 18 Hjälpa enskilda medlemmar 18 Föreningsverksamhet 19 Dina rättigheter som facklig förtroendeman 21 Rätt till ledighet för det fackliga uppdraget 21 Stöd från Jusek 22 3

5 Gemensamt för Sacoförbunden är bland annat att man organiserar personer som har högskoleutbildning. Parter på den statliga arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har slutit sig samman i olika organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Jusek ingår i Saco Sveriges Akademikers Centralorganisation som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 23 självständiga förbund. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor, men agerar själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel löner, pensioner och övriga anställningsvillkor. 4

6 Gemensamt för Sacoförbunden är bland annat att man organiserar personer som har högskoleutbildning. Detta skiljer Sacoförbunden från förbunden inom LO och TCO, som organiserar arbetare respektive tjänstemän oavsett utbildningsbakgrund. Även arbets givarsidan är organiserad inom ett antal organisationer och förbund. De största är Arbetsgivarverket på den statliga sektorn, Svenskt Näringsliv och Almega på den privata sektorn samt Sveriges kommuner och landsting på den kommunala sektorn. Parter Inom den statliga sektorn fungerar Arbetsgivarverket som myndigheternas arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket har rätt att förhandla och träffa kollektivavtal för de statliga myndigheternas räkning. Verket kan dock överlåta åt myndigheterna att förhandla och sluta kollektivavtal för den egna myndigheten. Arbetsgivarverket representerar cirka 250 myndigheter under regeringen. På arbetstagarsidan har 22 Sacoförbund som har medlemmar anställda inom den statliga sektorn, däribland Jusek, gått samman och bildat förhandlingskartellen Saco-S. Saco-S förhandlar och sluter avtal med Arbetsgivarverket för akademikerförbundens räkning. Saco-S företräder cirka statligt anställda akademiker. Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet, där alla medlemsförbund är företrädda. Representantskapet har utsett en styrelse som leder det löpande arbetet i kartellen. Styrelsen består av totalt elva ledamöter. Nio kommer från de största förbunden och två från de övriga för bunden. Dessutom finns beredningsgrupper för olika aktuella frågor. 22 Saco förbund har gått samman och bildat förhandlingskartellen Saco-S På arbetstagarsidan på den statliga sektorn finns även Facket för Service och Kommunikation (SEKO), som är medlem i LO, samt förhandlings organisationen Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). OFR representerar femton fackliga organisationer främst inom TCO, däribland Fackförbundet ST. 5

7 Förbund som är med i Saco-S Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Jusek Kyrkans Akademikerförbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sacoförbundet Trafik och Järnväg, TJ SRAT Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Reservofficersförbund, SROF Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Universitetslärarförbund, SULF Sveriges Veterinärförbund 6

8 Saco-S Arbetsgivareverket OFR/S, P och O SEKO Parterna på den statliga arbetsmarknaden. Kollektivavtal och förhandlingar Kollektivavtal på den statliga sektorn kan träffas på olika nivåer. Övergripande avtalsfrågor för hela den statliga arbetsmarknaden hanteras mellan å ena sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan Saco-S, SEKO eller OFR. Sådana avtal kallas centrala avtal. Som exempel kan nämnas ramavtalet om löner med mera för arbetstagare hos staten (RALS) och det allmänna löneoch förmånsavtalet (ALFA). De centrala avtalen är ofta ramavtal som delegerar till arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna vid varje myndighet att göra ytterligare verksamhetsanpassning i lokala avtal. Lokala kollektivavtal kan också slutas i frågor som bara berör en viss myndighet. 7

9 Saco-S organisation Lokalt Saco-S uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet måste ligga lokalt på varje arbetsplats. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Tyngdpunkten i kollektivavtalen förskjuts också alltmer till förhandlingar på det lokala planet. Den lokala fackliga organisationen ser olika ut på olika områden inom den statliga sektorn. Vissa myndigheter bedriver endast verksamhet på ett ställe, andra myndigheter har delat upp sin verksamhet på olika sätt. Detta återspeglas naturligtvis i Saco-S lokala organisation. På de flesta myndigheter finns det en lokal Saco-S-förening eller Jusekförening med en styrelse som representerar medlemmarna. Inom stora myndig hetsorganisationer som bedriver verksamhet vid både huvudkontor och ett antal lokalkontor finns det ofta facklig verksamhet på båda nivåerna. Det är medlemmarna på myndigheten som bestämmer hur man ska organisera sig, om man ska ha en lokal styrelse eller lokalombud, samt utser vem som ska representera dem. Detta sker normalt vid ett årsmöte. Vem som är lokal part för Saco-S på de statliga myndigheterna framgår av Saco S Arbetstagarnyckel. Skatteverket Saco-S/Skatteverket Skatteverkets regioner Regionföreningar Inom till exempel Skatteverket är Saco-S organiserat så här. 8

10 Vilket förbund som är kontakt förbund för varje myndighet framgår av Saco-S Arbetstagarnyckel. Centralt/kontaktförbund Saco-S har beslutat att det förbund, som har flest medlemmar vid en myndig het, ska fungera som kontaktförbund. Vilket förbund som är kontakt förbund för varje myndighet framgår av Saco-S Arbetstagarnyckel. Jusek är kontaktförbund på ett stort antal myndighetsområden. Kontaktförbundet ska bistå de lokala Saco-S eller Jusekföreningarna med rådgivning, allmän service och förhandlingshjälp för att föreningarna ska kunna fullgöra sin roll som lokal arbetstagarorganisation så bra som möjligt. Kontaktförbundet ska också förhandla i Saco-S namn vid centrala förhandlingar enligt MBL och vid vissa kollektivavtalsförhandlingar. Det är också kontaktförbundet som ansvarar för utbildning av förtroendemän. För att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt är det nödvändigt med en bra och nära relation mellan kontaktförbundet och den lokala organisationen. Fackligt heltidsuppdrag Vid vissa myndigheter finns det en eller flera förtroendevalda som arbetar på heltid med sitt förtroendeuppdrag. De är anställda och får sin lön av myndigheten, men arbetar med fackliga frågor på heltid, antingen vid Juseks kansli eller i lokaler hos myndigheten. Dessa fungerar, ofta tillsammans med en ombudsman, som ett stöd för de lokala Saco-S eller Jusekföreningarna. 9

11 Det här tycker Saco-S Saco-S är en idéburen organisation. Som grund för förhandlingskartellen Saco-S verksamhet ligger förbundens ideologi, som kan sammanfattas i följande utgångspunkter. Effektiv organisation och bra ledarskap Våra medlemmar ska ha bra löner och anställningsvillkor. Vi tror att våra medlemmar i längden gynnas av att arbeta i en bärkraftig och ändamålsenlig organisation. Därför krävs effektiva verksamheter med bra ledarskap och chefer som har ett tydligt mandat. Vi ser hellre att våra medlemmar arbetar i en rationaliserad och effektiv organisation än en stor och ineffektiv. Vi är öppna för att diskutera både förändringar och minskningar av olika verksamheter förutsatt att det bidrar till en mer effektiv organisation med bättre villkor för våra medlemmar. Renodlade arbetsuppgifter Effektiva verksamheter kräver att våra medlemmars kunskap och kompetens tas tillvara på ett professionellt sätt. Våra medlemmars arbetsuppgifter ska renodlas så att handläggare, chefer och experter har kvalificerade funktioner där deras utbildning är nödvändig. Arbetsuppgifter som inte kräver akademisk kompetens ska kunna föras över till andra medarbetare. Lönebildning och lönesättning Lönebildningen och lönesättningen ska fungera som ett verktyg för att styra en verksamhet mot de mål som sätts upp och därigenom bidra till en effektiv och rationell verksamhet. För att detta syfte ska kunna uppnås måste lönesättningen göras nära individen samt vara individuell och differentierad. Lönen ska sättas efter individens kompetens, ansvar och prestation. Chefer måste ha kunskap, kompetens och inflytande över lönesättningsprocessen för att den ska kunna fungera på ett bra sätt. Saco-S ser gärna att årlig lönerevision sker genom att medarbetare och chef överenskommer om ny lön vid lönesättande samtal. Läs mer på 10

12 Som förtroendevald representerar du medlemmarna på din arbetsplats. Att företräda medlemmarna Som förtroendevald representerar du medlemmarna på din arbetsplats. De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för det fackliga arbetet. För att du ska kunna representera medlemmarna på ett så bra sätt som möjligt bör du känna till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet tillsammans med de grundläggande värden som Jusek och Saco-S står för. Medbestämmandelagen och samverkansavtal Medbestämmandelagen (MBL) ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om föreningsrätt, rätt till information, rätt till förhandlingar, kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde, fredsplikt och stridsåtgärder. 11

13 MBL syftar till att ge medarbetarna, genom de lokala arbets tagar organisationerna, insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet samt arbetsoch anställnings förhållandena vid den egna arbetsplatsen. Särskilt viktiga är bestämmelserna om arbetsgivarens löpande informations skyldighet och skyldighet att förhandla inför alla viktiga verksamhets beslut. Läs mer på fortroendeman_stat om med bestämmandelagen MBL Arbets tagar organisationernas rätt att företräda medlemmarna är dock begränsad till att avse frågor som rör förhållandet mellan arbets givaren och medlemmarna. Rätt till information MBL ger arbetstagarorganisationerna rätt till fortlöpande information från arbetsgivaren om hur arbetsgivarens verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt och om riktlinjerna för personalpolitiken. I princip ska organisationerna ha samma övergripande insyn i och överblick över verksamheten som arbetsgivaren. Arbetsgivaren är som huvudregel också skyldig att lämna ut de handlingar som organisationerna behöver för att kunna ta tillvara sina medlemmars intressen (19 MBL). Information ska lämnas så snart det finns något att informera om. Det är bra att komma överens med arbetsgivaren om att ha fasta möten för information och förhandling, till exempel varannan vecka. Rätt till förhandling I viktigare frågor, som rör verksamheten eller enskild arbetstagare, ska arbetsgivaren på eget initiativ påkalla förhandling med de arbets tagarorganisationer som arbetsgivaren har träffat kollektivavtal med (11 MBL). Förhandlingarna kan behandla allt från omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter till byte av lunchrum. Arbetsdomstolen har i sin praxis intagit ståndpunkten att arbetsgivaren ska påkalla förhandling i situationer när man typiskt sett bör räkna med att arbetstagarorganisationerna vill få tillfälle att förhandla. I större frågor bör varje förhandling dessutom ha föregåtts av en information enligt 19 MBL. Förhandling ska genomföras innan beslut fattas i en fråga. 12

14 Om det finns synnerliga skäl för det får arbetsgivaren fatta och verkställa beslutet innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. Generellt kan synnerliga skäl tolkas som att det ska röra sig om sådant som arbetsgivaren inte har kunnat påverka, till exempel oförutsedda händelser som innebär risk för säkerheten på arbetsplatsen eller är av stor ekonomisk betydelse. I praktiken är det mycket sällsynt att arbetsgivaren kan åberopa sådana skäl. Om arbets givaren har beslutat något med åberopande av synnerliga skäl ska förhandling genomföras i efterhand. Både arbetsgivare och arbetstagar organisationer har rätt att påkalla förhandling. 13

15 Kontakta ansvarig ombudsman på Jusek för att få hjälp om du har frågor. Även i frågor som inte omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt 11 MBL att på eget initiativ påkalla förhandling finns alltid en rätt för de lokala arbetstagarorganisationerna att begära förhandling med arbetsgivaren (12 MBL). Om en arbetstagarorganisation begär en sådan förhandling ska den som huvudregel genomföras innan arbetsgivaren fattar beslut i frågan. Central förhandling Om de lokala parterna inte kan enas vid en förhandling kan frågan föras vidare till central förhandling. Det är kontaktförbundet som beslutar om en fråga ska föras till central förhandling, och det är också kontaktförbundet som är motpart till arbetsgivaren vid förhandlingen. En framställan om central förhandling måste göras inom fem arbetsdagar efter att den lokala förhandlingen har avslutats. En förhandling avslutas i normalfallet i samband med att protokollet justeras om inte parterna kommer överens om något annat. Med hänsyn till den korta tidsfristen är det viktigt att lokalföreningen i god tid kontaktar kontaktförbundet och diskuterar förutsättningarna för att gå vidare till en central förhandling. 14

16 Arbetsgivaren måste avvakta med att fatta beslut i frågan till dess den centrala förhandlingen har genomförts. Tystnadsplikt Det finns ofta en underliggande överenskommelse med arbetsgivaren om att det som kommer upp under en förhandling inte sprids. Meddela därför motparten under en förhandling att du behöver gå ut till medlemmarna och informera eller ställa frågor. Om du läcker information finns risk att du förlorar förtroende hos såväl medlemmar som motpart. Du har dock alltid rätt att föra information vidare till andra styrelseledamöter. Det bör i sammanhanget nämnas att det också finns regler i MBL om formell tystnadsplikt, men det är ovanligt att dessa regler tillämpas i statlig verksamhet. Uppgifter som en medlem lämnar till dig i förtroende eller annan information om en enskild till exempel uppgift om en enskild medlems lön för du naturligtvis inte heller vidare utan medgivande från denne. Praktiska förhandlingsfrågor Att förhandla är ofta mindre dramatiskt än vad det kan låta. Enligt MBL ska den som är förhandlingsskyldig lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser (15 ). Avsikten med denna bestämmelse är att förhandlingarna ska föras i en konstruktiv anda. Utgångspunkten är att båda parter ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och föra en diskussion om hur den aktuella frågan ska lösas. Du har alltid rätt att ställa frågor så att du verkligen förstår vad det är arbetsgivaren vill och varför. Någon skyldighet att träffa en uppgörelse finns dock inte. Förhandlingar ska normalt bedrivas skyndsamt (16 ). Vid förhandlingar inför beslut som arbetsgivaren avser att fatta måste arbetsgivaren tillhandahålla ett tillräckligt beslutsunderlag. Motparten måste få tillräcklig tid för att sätta sig in i materialet och ta ställning till det. Om du inte känner att du kan ta ställning till arbetsgivarens förslag direkt, har du alltid möjlighet att ajournera göra uppehåll i förhandlingen. Du har rätt att gå tillbaka och fråga styrelsen eller andra om råd. Återkom dock alltid till arbets givaren så fort som möjligt och meddela även om du behöver lite längre tid. Arbetsgivaren kan inte kräva att du svarar direkt oavsett hur stressad arbets givaren än är. 15

17 Att förhandla är oftast mindre dramatiskt än det kan låta. Båda parterna har rätt att begära att protokoll ska föras (16 ). Jusek rekommenderar att protokoll alltid förs. Du har alltid rätt att få en egen anteckning förd till protokollet. I en sådan protokollanteckning kan du tala om hur lokalföreningen anser att beslutet borde se ut och varför. Du bör i så fall meddela att du vill göra en protokollsanteckning vid förhandlingstillfället. Den exakta formuleringen av anteckningen behöver dock inte vara klar vid förhandlingstillfället. En förhandling avslutas, som tidigare nämnts, när protokollet är justerat, om inte parterna kommer överens om annat. En fördel med en sådan ordning är att man undviker att det uppstår oklarheter om vad som egentligen är överenskommet. Det är viktigt att du alltid läser igenom protokollet ordentligt så att det verkligen står det som har överenskommits. Samverkansavtal Genom avtalet Samverkan för utveckling från 1997 har de centrala parterna inom staten velat stimulera en utveckling av formerna för samverkan mellan arbetsgivare och anställda på myndigheterna. Avtalet är ett ram- 16

18 avtal, som främst understryker vikten av ökad samverkan mellan de lokala parterna för att stödja myndigheternas förändringsarbete. Avsikten är att skapa en ökad delaktighet för såväl de enskilda medarbetarna som arbetstagar organisationerna i förhållande till MBL:s regler om informations- och förhandlingsskyldighet. Om det har träffats ett samverkansavtal på en myndighet ersätter detta ofta delar av den informations- och förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren åläggs enligt MBL. Avtalskonstruktionerna kan se mycket olika ut på olika myndigheter. Om man överväger att ingå ett samverkansavtal är det viktigt att tänka på att den lagstadgade nivån för arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet inte bör försämras genom avtalet. Det är viktigt att kontakta Jusek innan ett samverkansavtal ingås. Lokala kollektivavtal På de flesta myndigheter finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett kollektivavtal eller för att ändra ett redan befintligt kollektivavtal. Innan man går in i förhandlingar om kollektivavtal om en viss fråga är det viktigt att kontrollera att man har behörighet att teckna avtal. Behörigheten framgår av Arbetstagarnyckeln. Ansvarig ombudsman på Jusek bör alltid kontaktas innan ett nytt lokalt kollektivavtal ingås. Lönerevisioner En av de viktigaste uppgifterna för den lokala arbetstagar organisationen är att företräda, alternativt stödja, medlemmarna vid lönerevisioner. Läs mer på fortroendeman_stat om löne förhandlingar och lönesamtal Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Lönerevision genomfördes tidigare endast genom direkta förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Det blir dock allt vanligare att använda lönesättande samtal, vilket innebär att varje medarbetare kommer överens om ny lön direkt med sin chef. 17

19 Oavsett vilken av dessa lönesättningsmodeller man väljer vid myndigheten har den lokala organisationen en viktig roll att fylla. Före lönerevision på individnivå ska lokalföreningen och arbetsgivaren komma överens om löneförhandlingsmodell, gå igenom lönebilden på arbetsplatsen och kartlägga behovet av förändringar i denna. Lokalföreningen ska också sprida information till medlemmarna om förhandlingarna, lönestatistik och utfall i stort. Olika partsammansatta arbetsgrupper och andra organ på arbetsplatsen Vid större arbetsplatser finns ofta ett antal partsammansatta organ, exempelvis arbetsmiljökommitté och jämställdhetskommitté. Lokalföreningen avgör själv i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter representation. Hjälpa enskilda medlemmar Enskilda medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för till exempel semester, föräldraledighet med mera. Ofta går det relativt lätt att hitta svaren på sådana frågor i olika centrala eller lokala kollektivavtal. Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig ombudsman på Jusek för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar i Jusek till att kontakta Juseks medlemsjour. Medlemmar i andra förbund kan du hänvisa till respektive förbund. Ibland inträffar det att medlemmar behöver mer omfattande hjälp. I den mån du bedömer att du själv eller någon i föreningen kan hjälpa medlemmen är det bra om det hanteras lokalt. Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. I frågor som rör en enskild medlems anställningstrygghet (uppsägning, omplacering med mera) eller andra intjänade rättigheter (som till exempel intjänad lön eller semesterrätt) ska alltid medlemmens eget förbund kontaktas innan några åtgärder vidtas. I mer komplicerade ärenden är det lämpligt att ärendet hanteras av en ombudsman. Du kan då fungera som en länk till medlemmens förbund och se till att medlemmen får kontakt med en ombudsman. Kontakta Jusek om du behöver hjälp 18

20 Fler medlemmar ger den lokala arbetstagarorganisationen större inflytande på arbetsplatsen. Föreningsverksamhet Förmedla information och utgöra forum för diskussion En kontinuerlig dialog med medlemmarna är av stor vikt för det lokala fackliga arbetet. För att vara en trovärdig företrädare för medlemmarna krävs en god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Att ge medlemmarna information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna för den lokala organisationen. Ett bra sätt att både förmedla information och få kunskap om medlemmarnas åsikter i olika frågor är att hålla medlemsmöten. I vissa situationer kan det också vara bra att skicka ut enkäter för att ta reda på medlemmarnas inställning i en viss fråga. Jusek hjälper gärna till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten etcetera. Verka för medlemsrekrytering Fler medlemmar ger den lokala arbetstagarorganisationen större inflytande på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att verka för rekrytering av nya medlemmar till Jusek och övriga Sacoförbund. Se alltid till att ha aktuellt rekryteringsmaterial att dela ut till nyanställda och andra intresserade. Rekryteringsmaterial kan beställas från Jusek och de övriga förbunden. På arbetsplatser där det finns en lokal Saco-S- eller Jusekförening kan föreningen utse en person i styrelsen som har ett särskilt ansvar för rekrytering. 19

21 Praktiska tips för en bra föreningsverksamhet Ha en uppdaterad medlemsförteckning. Du kan få hjälp från Juseks kansli med att skapa en förteckning över vilka anställda på din arbetsplats som är med i ett Saco-S-förbund. Använd gärna e-post för snabba informationsutskick till medlemmarna. Tänk dock på att använda e-postprogrammets funktioner för att dölja mottagare. Skriv brev till nyanställda och hälsa dem välkomna. Berätta om Juseks/Saco-S verksamhet på din arbetsplats. Skriv alltid protokoll eller minnesanteckningar vid interna möten och vid förhandlingar. Dela upp arbetsuppgifterna mellan styrelseledamöterna så att alla blir delaktiga och verksamheten inte blir beroende av en eller ett fåtal personer. Etablera en god kontakt med andra lokalombud, både från andra förbund och på andra myndigheter. Bekanta dig med informationen till förtroendevalda på Gå fackliga kurser ledamöter i Jusek- eller Saco-S-föreningar bör gå en grundkurs om att vara förtroendevald. Anmäl i förväg varje år till arbetsgivaren vilka som vill gå fackliga utbildningar. Det kan då vara lättare att få ledigt när det är dags att åka på kursen. Försök ha någon form av mentorsystem för att lära upp nya förtroendevalda. Tänk på att löpande underrätta både arbetsgivaren och Juseks kansli angående nyval och byte av förtroendemän så att de blir fackliga förtroendemän i lagens mening. 20

22 Dina rättigheter som facklig förtroendeman En person som av en arbetstagarorganisation fått i uppdrag att företräda de anställda på en viss arbetsplats omfattas av förtroendemannalagen så snart arbetsgivaren har underrättats om det fackliga uppdraget. En sådan person betecknas i lagen facklig förtroendeman. Som sådan kan man företräda medlemmarna på arbetsplatsen i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Arbetsgivaren får inte hindra en förtroendeman att utföra sitt uppdrag. Rätt till ledighet för det fackliga uppdraget En facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget, dock efter en skälighetsbedömning. En facklig förtroendeman har naturligtvis alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar, samverkansmöten och andra möten med arbetsgivaren som har med det fackliga uppdraget att göra. Rätten till ledighet omfattar även skälig tid att förbereda sig inför sådana förhandlingar och att sätta sig in i den fråga eller det ärende som ska diskuteras. På de arbetsplatser där det finns en lokal styrelse har styrelseledamöterna vidare rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Rätten till ledighet omfattar däremot inte möten som avser interna föreningsangelägenheter, som till exempel årsmöten. Det statliga avtalet om fackliga förtroendemän ger arbets tagarorganisa tionerna rätt till nedsättning av arbetstiden för förtroendevaldas löpande fackliga arbete motsvarande en heltid per 500 medlemmar. På vissa arbetsplatser förekommer det därför att ordföranden eller någon annan i den lokala styrelsen är helt eller delvis befriad från ordinarie arbetsuppgifter för att sköta det fackliga uppdraget. Som facklig förtroende man har du rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. 21

23 Stöd från Jusek Juseks webb för förtroendevalda På Juseks webb för förtroendevalda finns information som du behöver i ditt dagliga arbete, till exempel avtal, lagtexter, kom mentarer och råd. Webb sidorna är tillgängliga för alla som anmält till Jusek att de har ett förtroende uppdrag på en myndighet där Jusek är kontaktförbund. Stöd från Juseks ombudsmän På Juseks kansli finns ett antal ombudsmän som bland annat har till uppgift att stödja det lokala fackliga arbetet på arbetsplatser där Jusek är kontaktförbund. Ombudsmännen ger dig råd i olika arbetsrättsliga och fackliga frågor. Ombudsmännen har också till uppgift driva centrala förhandlingar och att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör enskilda medlemmar i Jusek. På Juseks webb för förtroendevalda finns uppgifter om vilken ombudsman som ansvarar för vilken myndighet. Utbildning Den som är facklig förtroendeman har rätt att gå på fackliga utbildningar på arbetstid och utan löneavdrag. Man måste dock ansöka om ledighet för facklig utbildning. Ledighetens omfattning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala Jusek- eller Saco-S-föreningen. Fackliga förtroendemän på arbetsplatser där Jusek är kontaktförbund har möjlighet att gå Juseks utbildningar oavsett vilket Saco-S-förbund förtroendemannen tillhör. Ledamöter i en Saco-S- eller Jusekförenings styrelse bör gå en grundkurs om att vara förtroendevald. Du kommer regelbundet att få inbjudningar till de utbildningar som Jusek anordnar. Aktuell information om facklig utbildning finns också på Juseks webbsida för förtroendevalda. Läs mer på fortroendeman_stat 22

24

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning 1. Arbetsmarknadens parter Såväl arbetstagare som arbetsgivare

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer