VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport 04.07.2013"

Transkript

1 VISJONER FOR VESTBY Nachspielrapport

2 Vestby for life! Et sted hvor du kan fødes, vokse opp og dø /workshopdeltagare Visionsbild till idéfestivalen

3 Innehåll Förord s. 4 Arbetet med områdesreguleringen s. 6 Dialogprocessen s. 8 Snabbkurs i stadsplanering s. 10 Utmaningar och möjligheter s. 12 Vision idag s. 14 Hur når vi dit? s. 15 Satsa i centrum! s. 16 Ett helare Vestby s. 17 Trafik och parkering s. 18 Sammanfattnign idéfestival s. 20 Mer kultur i Vestby! s. 24 Mer grönska i Vestby! s. 26 Mer bebyggelse i Vestby! s. 28 Quick-fix s. 30 Appendix s. 34 Visjoner for Vestby Vestby kommune genom Bente Lise Stubberud och Lars Grimsgaard Programmet är utarbetat av: Testbedstudio arkitekter Unsworn Industries AB Foton: Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries AB Printvägledning: Dubelsidig printning på A4 liggande format 3

4 Forord I forbindelse med det forestående arbeidet med områderegulering av Vestby sentrum har vi våren 2013 arbeidet med en såkalt begeistringsprosess sammen med Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries fra Malmö, Sverige. Formålet med arbeidet har vært å skape entusiasme og engasjement for utvikling av Vestby sentrum. Dette dokumentet er en sammenstilling av diskusjonene og ideene som kom fram under begeistringsprosessen. Materialet bygger på samtaler med innbyggere, grunneiere, politikere og andre som har engasjert seg. Erfaringene skal tas med videre i arbeidet med områdereguleringen. Dialogen har vist at det finnes et stort engasjement for og kjærlighet til Vestby sentrum, men også stor bekymring for at sentrum er så lite attraktivt. Nyetablerte, eksterne handlesentre i og rundt Vestby fører til at sentrum mister sin funksjon som markedsplass og livsnerve. Vi har en visjon om at Vestby sentrum skal være et levende sentrum der handel og byliv er i fokus. Et sted det er attraktivt å besøke og bevege seg for gående og syklende. Der vi skaper en balanse mellom trafikkens krav, handelens ønsker og det som innbyggerne våre etterspør i dialogprosessen: bedre byrom, byliv og møteplasser. Tar vi hensyn til dette kan vi legge til rette for et robust og levende Vestby sentrum som er i stand til å møte framtidens ulike utfordringer. God lesning! Vestby kommune 4

5 Kontrasternas Vestby Äldre gårdstun Större handelsanläggningar Nyare bebyggelse Industri/mølla Småskalig villabebyggelse Park Rådhus fra 1957 Park Historiskt viktig bebyggelse Historiskt viktig bebyggelse Jernbana 5

6 Arbetet med områdesreguleringen Uppstart av områdesregulering En områderegulering är kommunens planredskap för ett mer detaljerat, än i kommunedelplanen, klargörande av markanvändningen för olika områden. Syftet med områderegulering för Vestby centrum är att förtydliga strategier för trafik, bevarande/utveckling, handel/service/kultur, identitet, mötesplatser, parkering, järnväg/knutpunkt för kollektivtrafiken, form och arkitektur etc. Det finns ett stort intresse för utveckling och bebyggelse inom centrumzonen. Med områdesreguleringen vill kommenen säkra en enhetlig och positiv utveckling av centrum. Områdereguleringen kommer även att ge alla inblandade aktörer förutsägbarhet och göra det lättare för kommunen att nå målet om ett levande Vestby centrum. Detta dokument ska ses som ett inledande bidrag till arbetet med områdereguleringen och som ett uttryck för folkets behov och önskemål för Vestby centrums framtid nya invånare till 2022 Stor-Oslo-regionen står inför en enorm befolkningstillväxt. En ökning på 1 % per år anses som stark hade Vestby en befolkningsökning på 3%. År 2013 beräknas Vestby ha cirka invånare. 9 år senare, alltså 2022, förväntas antalet ökat med personer till Denna tillökning av medborgare i Vestby kommer att ske oavsett om IKEA kommer eller inte. IKEA till Vestby IKEAs önskan om att etablera sig på Dehlijordet i Vestby, en yta med högproduktiv jordbruksmark i nära anslutning till Vestby centrum är ett hett debatterat ämne, omdiskuterat på regional och nationell nivå, där frågan om jordvärn och framtida matproduktion tagits upp. Åsikterna går isär. Kan IKEA stärka Vestby centrum och skapa arbetsplatser under byggtiden och efteråt. Eller kommer det snarare utarma lokal handel och endast ge jobb åt utländska underentreprenörer som kan hålla lägre kostnader? Vestbys politiker fortsätter kämpa för att IKEA ska få etablera sig på Dehlijordet. En etablering skulle ge en ström av människor genom centrum, alla de som tar tåget til IKEA. Hur skall gång och cykelvägen till IKEA dras? Hur kan lådan på åkern bli en byggnad som relaterar till Vestby centrum? Hur skall man möta det ökande intreset från andra som vill bygga big-box handel? Detta bör områdesreguleringen svara på. KICK-OFF april OMRÅDESREGULERING (PLANPROSESS) 6 IDÉUTVIKLING OG IDÉFESTIVAL IDÉFESTIVAL 31 maj - 1 juni NYE INITIATIVER I VESTBY (UTREDNINGAR, 3D STUDIER, TRAFIKSIMULERIN

7 Begeistringsprocessen Vestby kommun valde oss till att hålla i begeistringsprocessen inför fortsatt planarbete. Vi hade skräddarsytt en process för uppdraget där vi ville ge Vestbyborna gott om tid för att komma upp med idéer och visioner för framtiden. Därför kunde man ta med sig ett material som man lugnt kunde sitta hemma vid köksbordet, kanske med familjen, och tänka, prata och visionera kring. Detta material lämnades sedan in och presenterades och diskuterades vid en Idéfestival som vi höll i månadsskiftert maj/juni. På denna festival ville vi också prototypa det framtida Vestby, och med utgångspunkt i några av de ideer vi fått in prövade vi på ett snabbt och basic sätt av att ordna springvann, konstinstallation, utsiktstorn, lekplats, dämpad biltrafik, skatepark, scen och pub. I uppdraget ingick också denna rapport som handlar om stadsplanering i Vestby, den framtida reguleringen och framförallt -om Vestbybornas idéer för sin ort i framtiden. Vad händer nu? Efter begeistringsprocessens avslutning under sommaren 2013 fortsätter arbetet med områdesreguleringen. Nya planeringsfaktorer som dyker upp efterhand påverkar processen och kan behöva utredas separat. För att kunna påstå med säkerhet att Vestby centrum kan ha en annan arealanvändning måste vi till exempel utreda parkeringssituationen idag. IKEA:s påverkan på centrum behöver också utredas vidare. Målet är att områdesreguleringen blir färdig Några av de idéer som framkom under Idéfestivalen vill vi gärna på ett enkelt sätt testa av. Detta för att stärka centrum som aktivitets- och mötesplats och ge de som engagerat sig ett kvitto på att Vestby kommun sätter värde på deras tid. Vi hoppas att politikerna kommer att tillskjuta de blygsamma medel som behövs för att de idéer som presenteras i rapporten kan bli verklighet. Dessa kan också inspirera fler aktörer att själva eller tillsammans med kommunen skapa nya positiva tillägg i Vestby! GAR, VISIONSARBETE)? 7

8 Dialogprocessen Dialogfasens förlopp Kommunen bjöd in till en dialogprosess genom annonser och artiklar i lokaltidningen, via information på kommunens hemsida, via facebook, e-post och/ eller brev til direkt berörda, grannar, grupperoch föreningar, anställda vid skolor och dagis i Vestby nord, UMB, politikerna, näringsdrivare och Vestby bedriftsforum. Informationen hängdes även upp i centrumområdet, på Vestby stasjon, Posten, biblioteket, Rimi, Rema1000, Rådhuset, Vestbytorget och Vestby storsenter. Flyers sattes på bilar som stod på stationens pendlarparkering, samt delades ut till flera av affärerna i centrum. Vi kallade det första steget kick-off och vid detta tillfälle höll vi en inspirationsföreläsning och delade ut ett Idéstartpakke som innehöll olika verktyg för idégenerering. En bas upprättades i Vinmonopolets gamla lokaler som under processen blev ett tillgängligt och öppet planerngskontor, den sk testbylokalen. Här höll vi kickoffen, här fanns Idéstartpakker att hämta ut, kartor att titta på, gratis kaffe och möjlighet att komma förbi och prata med de från Vestby kommun som fortsatt kommer att att arbeta med områdesreguleringen. Här kunde man lämna förslag, diskutera ideer och komma med både kritik och önskemål. Idéfestivalen Vestby/Testby Under idéfestivalen 31 maj - 1 juni 2013 genomfördes ett antal målinriktade intressent- och borgarindragelser. Utöver detta pågick ett antal aktiviteter i Vestby centrum. Testbylokalen var öppen och hit kom en ström av besökare för att titta på Idéutställningen, använda, lämna idéer och prata områdesregulering med planerarna. I lokalen fanns en modell över Vestby där man kunde pröva att själv placera ut de kommande årens bostadsbehov i centrum. Vi avhöll möte med fastighetsägargruppen och genomförde workshops, framtidsvandringar och slow-walks i Vestby. Dessutom hölls ett antal föreläsningar, alla med efterföljande diskussion. Föreläsare under fredagen var Morten Ragnøy Ednes från Norsk Form, som pratade om externa köpcenter och hur kommuner planeringsmässigt kan hantera detta. Under lördagen föreläste Lillebill Marshall (SVV) om hur man med planering kan främja gående som transportform och vardagsaktivitet. Vi genomförde också en workshop under lördagen med framtidsvandring och idégenerering för tillägg och aktiviteter som kan göra Vestby centrum bättre på kort sikt. Som helhet gav dessa aktiviteter ett bra underlag för den kommande områdesreguleringen. Folkets röst Under kick-offen delades ca 80 st Idéstartpakker ut, dels til privatpersoner, folk i kommunen samt till lärare och andra som arbetar med barn och unga. Under tiden mellan kick- off och Idéfestival hämtades flera Idéstartpakker och varje dag letade sig flera personer in på Testbylokalen. Vid Idéfestivalen lämnades ca 30 Idéstartpakker in, och vi fick även in många fler idéer även i andra format. All nedskriven input är samlad och inarbetad i denna rapport, och finns vidlagd. Det gemensamma dialoginriktade förarbetet som pågått under våren 2013 kommer att spela en avgörande roll för det fortsatta arbetet med områdesreguleringen. Genom att få del av medborgarnas engagemang och visjoner för Vestby har kommunen fått brukarnas tankar om på vilket sätt staden ska utviklas. Områdesreguleringen måste både spegla och förankras i de boendes visjoner för Vestby sentrum. 8

9 Prioriteringar från dialogaktiviteterna Top 5 fra Idéfestivalen Levende sentrum dag och kväll Fler mötesplatser Mer boliger i sentrum Mer nisje butiker i sentrum Bedre plads för ophold Top 3 fra möte med eiendomseiere IKEA viktig framtidsfaktor Bra parkerinsmuligheter er avgörande Viktigt med samlad visjon för sentrum 9

10 Snabbkurs i stadsplanering Variation och blandning - inte funktionsseparering. En stad ska vara en spegling av samhället i sig. Den ska ha en variation i sin utformning, en blandning av verksamheter och en mångfald av människor. En varierad bebyggelse har större möjligheter att rymma ett varierat och föränderligt innehåll. Olika former av bostäder, verksamheter och handel har olika fysiska behov och en långsiktigt hållbar stad behöver därför också en varierad struktur. Stadsdelar som är homogena lever farligt, eftersom ekonomiska svängar kan få stora dyra byggnadsprojekt att stå tomma när plötsligt ingen har råd att hyra dem eller bo där längre. Planera för gående - inte bara för bilen. I många städer i världen har det blivit mer eller mindre omöjligt att gå, menar Jan Gehl, känd urbanforskare. Bilarna har tagit över och fotgängarna trängs ihop under ovärdiga förhållanden på allt smalare trottoarer, där det inte finns något att titta på, inga dörrar, inga fönster, ingenting att titta på. Under dessa förhållanden försvinner fotgängarna och centrum blir öde och skrämmande. Planeringen kan påverka människors lust och vilja till att gå och cykla, eftersom det avstånd som känns acceptabelt inte bara en fråga om den fysiska väglängden, utan också om den upplevda väglängden. Ett avstånd på 500 meter kan upplevas som långt och tröttande på en tråkig och oskyddad väg, men kort om vägen är väl utformad och upplevelserik. Liv dygnet runt - bostäder i centrum. Jane Jacobs, inflytelserik stadsforskare, har ingående observerat olika stadsmiljöer. Enligt henne finns fyra förutsättningar för liv i stan. 1: Att människor rör sig längs gatorna under så stor del av dygnet som möjligt. 2: Att de gör det på grund av att de har en verklig anledning till det. 3: Stadskvarteren vara korta för att skapa många tvärgator, och därmed bra lägen för butiker och mötesplatser. 4: Slutligen är det viktigt med en tillräckligt stor koncentration av människor - boende, arbetare eller besökare - inom ett område. Mer liv i Vestby centrum förutsätter fler bostäder där och bättre stadsrum som väcker människors lust att vistas där. 10 Stadens rum - varför träffas vi här? Någon går till mataffären, en annan sitter och solar på en bänk, två pappor står och pratar och barnen leker på platsen intill. Dessa aktiviteter kan kallas för stadsliv. De uppstår av en rad olika anledningar. En av förutsättningarna är utformningen av stadsrummet. Staden med dess gator, torg och stadsrum utgör en arena för socialt liv där människor rör sig och interagerar. Vi rör oss i staden av två olika anledningar: antingen för att vi vill eller för att vi måste. När man måste förflytta sig mellan bostaden och jobbet spelar det ingen större roll hur stadsrummet ser ut. Men när man själv väljer var man vill röra sig är utformningen av stadsrummet viktig. Bra platser kan locka människor till sig.

11 Skala och struktur 500 m EXEMPEL PÅ BEBYGGELSESTRUKTUR Aker Brygge, Oslo Bo01, Malmö m En långsiktigt hållbar stad behöver en varierad struktur. Vestby sentrum behöver kompletteras med de skalnivåer på bebyggelse och de typologier som saknas idag. Manhattan NYC Barcelona 11

12 Utmaningar och möjligheter Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter administrativt centrum E6 tåget skolor handel sporthallar billiga huspriser ingen identitet tomma lokaler i centrum isärdraget inga tydliga entréer in till centrum inga mötesplatser Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 12 tomma ytor i centrum bibliotek/kulturskola flytt läget järnvägsutveckling Stor-Oslo-regionen positiv befolkningsinflyttning engagerade barnfamiljer (?) IKEA stressad process med att färdigställa ny reguleringsplan ingen gemensam vision för Vestby kommun med svag ekonomi storskaliga intressen externhandel IKEA S.W.O.T.-analys

13 Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 13

14 Vision idag Vedtatt kommuneplan Visjonen uttrykker på en kortfattet måte kommunens fokus og retning for planleggning, forvaltning og utbyggning i et langt tidsperspektiv. Visjonen for Vestby kommune er: Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og natur opplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærkraftige prinsipper. Hovedmål for Vestby sentrum/tettsted: Vestby sentrum skal utvikles til et livskraftig kommunesenter med forretninger, tjenesteyting og kulturtilbud. Vidare fra kommuneplandokumentet: Når man skal utvikle et livskraftig kommunesenter, er det grunnleggende at sentrum innbyr til aktivitet både på dagtid og kveldstid. Ønsket er et levende sentrum. Derfor er det viktig at det bor mennesker i sentrum og at en del av arealene planlegges for både næring og boliger. 14

15 Hur når vi dit? KRAV på ny bebyggelse i Vestby Vestby vill frigöra fler ytor i centrum till annat bruk. Då behövs ett mer effektivt parkeringssystem och beteendepåverkan för att få fler att låta bilen stå: Ingen har sin egen parkeringsplats. Parkering ska vara tidsbegränsad. Inom 500 m radie från stationen ska parkeringsnormen vara 0.6 för lägenheter. Vestby ska bli ett ett levande centrum med mötesplatser och aktiviteter: Byggnader ska uppfylla riktlinjerna i Bydesignmanualen (träd, bänk, gatljus varje 100m etc) Byggnader längs huvudgatorna ska ge möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Maximalt 20 m mellan entréer. Vestby ska stärka sin gröna identitet och förbättra hållbarheten. Därför ska: Byggnader ska bidra med grönska till stadsrummet (på trottoar, vägg eller balkong) Byggnader ska lösa avrinningsproblematik med tex. gröna tak, lokal omhändertagande av dagvatten. Vestby ska bli en intressant attraktiv stad med variation i skala och uttryck. Därför ska: Byggnader ska hålla hög arkitektonisk nivå. Fasadlängder på meter, sedan anna fasadutformning. Max m2 i bottenplan. Förhandlings/balanseringsmetod. extra yta kan byggas om man idra till offentlig konst el dyl. Vestby ska bli ett sentrum där gående och cyklister prioriteras. Därför ska: Byggnader ska ombesörja cykelparkeringar på gårdar eller utanför. Goda cykelförutsättningar skapas, där trottoarer och cykelbanor kopplas till befintliga stråk. Möjliggöra gena och naturliga rörelsestråk för lätta och oskyddade trafikanter. 15

16 AKTIVITETER HÄLSA BOSTÄDER SERVICE VESTBY CENTRUM För medborgare! KULTUR 16 MÖTESPLATSER Satsa i centrum! Det är HÄR, innanför de röda centrumlinjerna, som nya bostäder, kultur service och andra investeringar ska fokuseras under de kommande åren. Detta pekar både kommunens egen vision på liksom även medborgarnas kommentarer under Idéfestivalen. Låt centrum komplettera det befintliga handelsutbudet med annat som människan behöver. Kan man i centrum få vara mer av medskapande medborgare och mindre konsument?

17 Ett helare Vestby För omlandet gäller: Koppla viktiga servicefunktioner till centrum med tydliga och högkvalitativa gång- och cykelvägar Ny bebyggelse får inte konkurrera med centrums möjligheter till fungerande småskalig handel. Förstärk naturkvalitéerna i områden runt Vestby och förbättra kopplingen till dessa. Vandrings- och cykelleder som leder till eller igenom Vestby bör utnyttjas för ökad turism/attraktivitet. För hela centrum gäller: Mjuka trafikanter ska vara prioriterade. Småskalig bebyggelse med bra material, nyskapande arkitektur. Aktiva bottenplan, med lokaler, entréer och grönska. Blandad programmering, flera olika funktioner i samma byggnad (service, handel, bostäder, kultur, näringsliv, restaurang) Målestokk 1:4000 Stadsrum som erbjuder både lugn och aktiviteter, service och underhållning. 17

18 Trafik och parkering Trafiksituation idag Ökande bostadsbebyggelse leder till ökad trafik Risk för köbildning vid avfarten från E6. Trafik till och från bostadsområdet måste ske genom centrum. På Garderveien sker genomfartstrafik med tunga fordon. Hastighetsgränsen är på 40 km/h på gator, utan farthinder. Parkeringssituation Samtliga verksamheter och butiker i centrum har sina egna parkeringar som mer än väl täcker deras behov. Då butikerna stängt är dessa ytor öde. Det finns ingen tidsbegränsning för parkering All parkering i centrum är gratis 18 väg P parkering gång

19 Olika vägalternativ ger olika möjligheter. Parkeringsinspiration Parkeringshus, Skellefteå Torg med olika funktioner på dygnet, bilparkering och marknad, Berlin Skiss A: Bilfritt centrum och extern parkering. Skiss B: Välkopplade stadsgator med kantstensparkering, en omtyckt och beprövad modell. Sektion över stadsgata med plats för kanststensparkering, trädplantering, lastzon och uteservering. En möjlighet för Garderveien? 19

20 Sammanfattning Idéfestival Viktigast för Vestbyborna Vi vet inte hur framtiden ser ut. Ändå måste vi planera för den. Och genom planering skapar vi också ramarna för den utveckling vi vill ska ske. Vissa saker är ganska konstanta. Människor behöver boende, skolor, förskolor, arbete och livsmedel nu och i framtiden. Hen hur handel och trafik kommer att fungera om 5 eller 25 år vet vi inte. Men vi vet att att oljan håller på att ta slut, att vi måste hushålla med jordens resurser och konsumera mindre i framtiden. Så att planera för att våra shopping och bilvanor kommer att förändras är väl ganska relevant. Vi kan börja i Vestby centrum! För att förbättra dagens situation på kort sikt tror vi att det är väldigt viktigt att man stärker de platser som redan idag fungerar som mötesplatser. Från hemläxan och på idéfestivalen har vi lärt oss att idag träffas flest på Rema 1000 följt av Vestby Storsenter samt tågstastationen. Idétopplistan Det medborgarna önskade sig mest var ett mer levande centrum. Att göra det dagliga livet blir mer upplevelserikt och höja kvaliteten på miljön, genom små och stora tillägg. Många önskade sig så enkla ting som sittplatser i solen, bättre skötsel av gator och park, lite planteringar, någonstans att ta en kaffe. Att så många fokuserar på dessa enkla, nästan självklara stadskvaliteter är en signal till kommunen. Det finns många enkla åtgärder som kan göras snabbt och som skulle ge medborgarna ett bättre Vestby centrum. Viktigt är också att man i planeringsarbetet tänker på hur de miljöer man skapar kommer att skötas så att kommunen i framtiden kan erbjuda sina medborgare en mer omhändertagen och välskött miljö. I relation till områdesreguleringen kan detta hjälpa till att sätta fokus på vad som samspelar för att skapa en attraktiv stads- och boendemiljö. Teman Sammanställningen av de inlämnade idéermna och intrycket av samtal och diskussioner under idéfestivalen ger att Vestbyborna tycker att förljande deman är viktigast för framtiden: Kultur och aktiviteter Grönt och fritid Platser att besöka och uppehålla sig i med möjlighet till underhållning, aktivitet och avkoppling. Ny bostadsbebyggelse och nischhandel Form och funktioner som skapar möjligheter för sentrumliv. Dessa teman utvecklas på nästföljande sidor. 20

21 21

22 22

23 RÅDHUSGATA: - Mal en parkeringsplass! - Biblioteket tilbyr aktiviteter, salg av bøker - Lek og urban kreativitet - Lyd og musikk TESTBYLOKALET: (tidligere Vinmonopolet) - Drop-in - Framtidsvandring, plass Vernissage - Foredrag - Workshop GARDERVEIEN: - Bruk skateboardet eller sparkesykkelen din på gata - 40 m sprint - Hvitsten, trommekorps, Vestby og Ås musikkorps, og Soon Etter Frokost spiller - Kjøp og salg i gaten - Start for Slow Walks Moro ved Mølla RÅDHUSPARKEN: - Lift ved Rådhuset. Se sentrum fra lufta! - Tandemski -Test sentrums nye lekeplass! -Sandlekeplass RÅDHUSPARKEN: - Scene - Band spiller - Wi-Fi Arena catering tilbyr mat, drikke og uteservering. Program for Testby 31. mai 1. juni. Velkommen! 23 Rådhusgata og deler av Garderveien er stengt for biler under Idéfestivalen

24 Mer kultur i Vestby! Varför kultur? Människor vill bo i spännande och attraktiva städer och där är kulturen en av de faktorer som driver tillväxten. Ett rikt kulturliv skapar tillväxt, det är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha. Med undantag för de största städerna är sambandet mellan folkmängd och kulturell aktivitet litet. Men att staden är liten är ingen ursäkt för att det inte finns någonting att göra där. Det kan läsas i en rapport från Sveriges fastighetsägare som rangordnat Sveriges städer efter invånarnas kulturvanor. * Idag är kulturutbudet i Vestby litet. Det som finns är utspritt eller har dålig synlighet. Biblioteket är t ex dåligt skyltat och ligger en våning upp. Många efterfrågar fler kulturella aktiviteter och mötesplatser i centrum. * Kultur som strategi i sentrumregulering Låt kommunens bibliotek och kulturskola och andra verksamheter bli synligare. Tänk kultur i bred bemärkelse. Skapa platser som kan dubbelutnyttjas som scener och sittytor. Lägg till offentlig konst i de olika stadsrummen. Låt föreningar tillfälligt utnyttja tomma lokaler. Ta vara på Vestbybornas kreativitet och kraft! Kunst i parken Kino Musikkhall Justin Bieber til Vestby! KulturhusBokcafé med ölservering Parader Aktivitetshus med spillkvelder Större variation på ungdomsgården Bibliotek på markplan Klubber for barn Opplysning/projektering av lys/bilde på Mølla 24

25 Sommarkino i parkmiljö. Konst/lek/sittplats Uteservering med musik som skapar liv på kvällen. Konst som väcker uppmärksamhet och skapar samtal. 25

26 Mer grönska i Vestby! Varför grönska? Vi vet att urban grönska är viktigt; för rekreation, hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, lokalklimat, dagvattenhantering, som pedagogiskt lek- och läromaterial samt att den främjar hållbar stadsutveckling. Rådhusparken består idag av gräs och träd som grönt material. Den är uppstyckad av olika vägar, parkeringar och spontant upptrampade genvägspromenadstråk. Det finns också en enkel lekplats i grönområde vid Gröstadveien. Men Rådhusparken och lekplatsytan är den mest urbana grönskan i Vestby och måste förvaltas bättre. Grönska som strategi i sentrumregulering Grönytefaktorer: uppmuntra användande av gröna tak, gröna fasader, dagvattenhantering i gator etc. Att låta landskapsarkitekter arbeta fram förslag för att stärka och skapa sammanhang mellan Rådhusparken, lekplatsen, stationen och andra gröna platser i Vestby skulle vara önskvärt. Vannskulptur i park Skøytebane Bypark med forskellige aktiviteter Blomster, benker, bord Miljöfyrtårn Åpne grønne lunger Scene i park Eplehage i Rådhusparken Riv og ryd opp på Gartneritomten - lag park Petanque Badeanlegg Festplass 26

27 Dekorerad cykelbana Permanent sittgrupp, Stockholm, Bernstrand & CO Utegym Spegellabyrint, Heppe Hein 27

28 Mer bebyggelse i Vestby! Varför förtäta bebyggelsen i sentrum? Det är människorna mer än husen som formar en stad eller ett kvarter. Människorna fyller gator och platser med innehåll och mening. Består centrum till största delen av kontor och handel förvandlas det kvällstid till en stenöken, dränerad på människor. En bostadisering kan ge centrum en vitamininjektion som leder till ökad attraktivitet. Boende kan på sikt även generera butiker, restauranger och uteserveringar. Spåren av människorna som bor där minskar intrycket av tristess och otrygghet under dygnets mörka timmar, när färre gator och stråk är tomma på folk. En blandad bebyggelse, men många bostäder, kan göra centrum mer människorvänligt. Bebyggelse i sentrumregulering Skapa små fastigheter som kan generera en mångfald av byggherrar och uttryck i centrum. Kräv aktiva bottenplan och byggnader med blandade funktioner, som bostäder, butiker, hotell och kontor. Förlägg äldreboende och förskolor i sentrum, gamla och unga befolkar sentrum på dagtid. Helheten ska skapa varierade gaturum som bildar tydliga gaturum. Nisjepreget butikker Småbutikker Rådhusgata som bilfri handelsgata Glasstak over gågate vid Rema 1000& NAV Hotell i Sentrum IKEA Seniorsenter Boliger forretningslokaler i 1.etg Restauranter Teaterhus Musikhall Parkeringshus Mathall Gamlehjem Svömmehall Uteplass vid caféet Pub i byn Bowlinghall 28

29 Butiks- och kontorsbyggnad, Schijndel, MVRDV Bygdegård, Albertslund, Dorte Mandrup Architects Konstnärligt campus, Umeå, Henning Larsen Torghandel och springvann, Mårtenstorget i Lund. Efter kl 14:00 blir torget parkeringsplats. 29

30 Quick fix - stora förändringar med små medel Förändring direkt Vestby kommun har ambitionen att på ett enkelt och tillfälligt vis testa av några av de ideer som framkommit under idéfestivalen. Detta på ett sätt som bygger vidare på Idéfestivalens anda av snabba enkla lösningar och tester av hur man kan förändra och använda olika platser i centrum.. Det kan gälla att under några sommarmånader erbjuda möjligheter till kino i Rådhusparken eller att med enkla medel förbättra utemiljön i Vestby. Idéerna till tester här bredvid bygger på de idéer som förekom mest under Idéfestivalen, det handlar om kultur, gärna i form av kino, akitviteter för männniskor och djur i Rådhusparken och bättre förutsättningar för fotgängare i Vestby centrum. Just nu märks det tydligt att centrumhandeln känner av konkurrensen från exempelvis Vestby Storcenter, och lider brist på folkliv och aktiviteter. Just därför blir det extra viktigt att med olika insatser stärka och förbättra möjligheterna för liv och aktiviteter i centrum. Vi hoppas att kommunen kommer att sätta av medel till att möjliggöra detta. Kultur Drive-in Kino! Utomhusbio på Coop-tomten med utsikt över prärien väl synligt från E6:an. Grönt Hundrastplats/agilitybana! Mötesplats som används året om oavsett väder. Kan locka hundägare till centrum på kvällsrundan. 30

31 Grönt Trafik Bebyggelse Vuxengym! Träningsedskap för äldre människor. Skapar bättre folkhälsa, nya möten och ett givet stop på träningsrundan. Sänk hastigheten! Lägre hastighet på Garderveien leder till mindre buller och utslpp, och en bättre miljö för fot Uteserveringar! Upplåt en rad parkeringsplatser utanför Rema 1000 till större utesrevering. 31

32 Material från processen Matplats Sovrum Kök & Vitvaror Bokhyllor Arbetsplats Hall & Garderob IKEA Restaurang & Café BOSTAD Arbetsplats Kök & Vitvaror Bokhyllor Sovrum Hall BOSTAD & Garderob IKEA Restaurang & Café Vi vill ha fler lekplatser och kunna ta oss dit själva! Jag villl bygga en lågprisbutik med markparkering! Jag vill kunna mala korn mitt i centrum! Jag vill investera i fler hotell... Jag älskar att köra bil till Vestby storcenter! Jag vill kunna se och spela teater i Vestby!! Barnens IKEA Vardagsrum Till nedre plan IKEA Family Ingång Tvätt & Klädvård Gröna Rummet Tag själv lagret Badrum Spara Bäddtextil & förvara Vaser & Ljus Vardagsrum Badrum Bäddtextil Tvätt & Klädvård Barnens IKEA IKEA Family Gröna Rummet Vaser & Ljus Tag själv lagret Määh. Mer giftfritt gräs och öppna vidder! Var ligger biblioteket? Varför finns det inga fina planteringar i Vestby? Var kan man äta en god bit mat? Varför ser cenrum ut som en parkeringsplats? Textil Bild & Ram Lampor Mattor Kassor Textil BOSTAD Bild & Ram Glas & Porslin Husgeråd från övre plan Glas & Porslin Utgång Husgeråd Lampor Mattor BOSTAD 32

33 VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. Det er håpløst. VESTBY/TESTBY VISJONER FOR Hva er din VESTBY visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. En ekte park. VISJONER FOR VESTBY VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. ukedag: dato: år: Bevegelse og aktiviteter. VISJONER FOR VESTBY 33

34 Appendix Top 3 fra Kick-offen Mer kultur fjern bilene i Rådhusgata Grönnare rådhuspark

35 Idématerial från hemläxorna och workshopen Översikt Vi fick in 254 dokument med idéer. De flesta kom från hemläxornas Idépakker men det kom även in idéer på plats i lokalen som lämnades in som post-its, pappersinlagor och de pratbubblor som som kunde fyllas i på plats. Vi fick även tillbaka 104 ifyllda frågeformlär. 254 Fördelning av idématerialet Dessa dokument kom in: Idépakken: Ideskjeman 66 Läxa Fristående idéer från läxorna 37 Framtidsscenerier för Vestby 37 Lokalen: Post-its 64 Pratbubblor 32 Frågeformlär Dessa dokument innehöll 295 idéer för Vestbys framtid Inlämnade formulär

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15 planprogram spårområdet sjöbo tätort Planprogrammet har tagits fram med hjälp av: Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott Partigrupperna Kristdemokraterna

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer