VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport 04.07.2013"

Transkript

1 VISJONER FOR VESTBY Nachspielrapport

2 Vestby for life! Et sted hvor du kan fødes, vokse opp og dø /workshopdeltagare Visionsbild till idéfestivalen

3 Innehåll Förord s. 4 Arbetet med områdesreguleringen s. 6 Dialogprocessen s. 8 Snabbkurs i stadsplanering s. 10 Utmaningar och möjligheter s. 12 Vision idag s. 14 Hur når vi dit? s. 15 Satsa i centrum! s. 16 Ett helare Vestby s. 17 Trafik och parkering s. 18 Sammanfattnign idéfestival s. 20 Mer kultur i Vestby! s. 24 Mer grönska i Vestby! s. 26 Mer bebyggelse i Vestby! s. 28 Quick-fix s. 30 Appendix s. 34 Visjoner for Vestby Vestby kommune genom Bente Lise Stubberud och Lars Grimsgaard Programmet är utarbetat av: Testbedstudio arkitekter Unsworn Industries AB Foton: Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries AB Printvägledning: Dubelsidig printning på A4 liggande format 3

4 Forord I forbindelse med det forestående arbeidet med områderegulering av Vestby sentrum har vi våren 2013 arbeidet med en såkalt begeistringsprosess sammen med Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries fra Malmö, Sverige. Formålet med arbeidet har vært å skape entusiasme og engasjement for utvikling av Vestby sentrum. Dette dokumentet er en sammenstilling av diskusjonene og ideene som kom fram under begeistringsprosessen. Materialet bygger på samtaler med innbyggere, grunneiere, politikere og andre som har engasjert seg. Erfaringene skal tas med videre i arbeidet med områdereguleringen. Dialogen har vist at det finnes et stort engasjement for og kjærlighet til Vestby sentrum, men også stor bekymring for at sentrum er så lite attraktivt. Nyetablerte, eksterne handlesentre i og rundt Vestby fører til at sentrum mister sin funksjon som markedsplass og livsnerve. Vi har en visjon om at Vestby sentrum skal være et levende sentrum der handel og byliv er i fokus. Et sted det er attraktivt å besøke og bevege seg for gående og syklende. Der vi skaper en balanse mellom trafikkens krav, handelens ønsker og det som innbyggerne våre etterspør i dialogprosessen: bedre byrom, byliv og møteplasser. Tar vi hensyn til dette kan vi legge til rette for et robust og levende Vestby sentrum som er i stand til å møte framtidens ulike utfordringer. God lesning! Vestby kommune 4

5 Kontrasternas Vestby Äldre gårdstun Större handelsanläggningar Nyare bebyggelse Industri/mølla Småskalig villabebyggelse Park Rådhus fra 1957 Park Historiskt viktig bebyggelse Historiskt viktig bebyggelse Jernbana 5

6 Arbetet med områdesreguleringen Uppstart av områdesregulering En områderegulering är kommunens planredskap för ett mer detaljerat, än i kommunedelplanen, klargörande av markanvändningen för olika områden. Syftet med områderegulering för Vestby centrum är att förtydliga strategier för trafik, bevarande/utveckling, handel/service/kultur, identitet, mötesplatser, parkering, järnväg/knutpunkt för kollektivtrafiken, form och arkitektur etc. Det finns ett stort intresse för utveckling och bebyggelse inom centrumzonen. Med områdesreguleringen vill kommenen säkra en enhetlig och positiv utveckling av centrum. Områdereguleringen kommer även att ge alla inblandade aktörer förutsägbarhet och göra det lättare för kommunen att nå målet om ett levande Vestby centrum. Detta dokument ska ses som ett inledande bidrag till arbetet med områdereguleringen och som ett uttryck för folkets behov och önskemål för Vestby centrums framtid nya invånare till 2022 Stor-Oslo-regionen står inför en enorm befolkningstillväxt. En ökning på 1 % per år anses som stark hade Vestby en befolkningsökning på 3%. År 2013 beräknas Vestby ha cirka invånare. 9 år senare, alltså 2022, förväntas antalet ökat med personer till Denna tillökning av medborgare i Vestby kommer att ske oavsett om IKEA kommer eller inte. IKEA till Vestby IKEAs önskan om att etablera sig på Dehlijordet i Vestby, en yta med högproduktiv jordbruksmark i nära anslutning till Vestby centrum är ett hett debatterat ämne, omdiskuterat på regional och nationell nivå, där frågan om jordvärn och framtida matproduktion tagits upp. Åsikterna går isär. Kan IKEA stärka Vestby centrum och skapa arbetsplatser under byggtiden och efteråt. Eller kommer det snarare utarma lokal handel och endast ge jobb åt utländska underentreprenörer som kan hålla lägre kostnader? Vestbys politiker fortsätter kämpa för att IKEA ska få etablera sig på Dehlijordet. En etablering skulle ge en ström av människor genom centrum, alla de som tar tåget til IKEA. Hur skall gång och cykelvägen till IKEA dras? Hur kan lådan på åkern bli en byggnad som relaterar till Vestby centrum? Hur skall man möta det ökande intreset från andra som vill bygga big-box handel? Detta bör områdesreguleringen svara på. KICK-OFF april OMRÅDESREGULERING (PLANPROSESS) 6 IDÉUTVIKLING OG IDÉFESTIVAL IDÉFESTIVAL 31 maj - 1 juni NYE INITIATIVER I VESTBY (UTREDNINGAR, 3D STUDIER, TRAFIKSIMULERIN

7 Begeistringsprocessen Vestby kommun valde oss till att hålla i begeistringsprocessen inför fortsatt planarbete. Vi hade skräddarsytt en process för uppdraget där vi ville ge Vestbyborna gott om tid för att komma upp med idéer och visioner för framtiden. Därför kunde man ta med sig ett material som man lugnt kunde sitta hemma vid köksbordet, kanske med familjen, och tänka, prata och visionera kring. Detta material lämnades sedan in och presenterades och diskuterades vid en Idéfestival som vi höll i månadsskiftert maj/juni. På denna festival ville vi också prototypa det framtida Vestby, och med utgångspunkt i några av de ideer vi fått in prövade vi på ett snabbt och basic sätt av att ordna springvann, konstinstallation, utsiktstorn, lekplats, dämpad biltrafik, skatepark, scen och pub. I uppdraget ingick också denna rapport som handlar om stadsplanering i Vestby, den framtida reguleringen och framförallt -om Vestbybornas idéer för sin ort i framtiden. Vad händer nu? Efter begeistringsprocessens avslutning under sommaren 2013 fortsätter arbetet med områdesreguleringen. Nya planeringsfaktorer som dyker upp efterhand påverkar processen och kan behöva utredas separat. För att kunna påstå med säkerhet att Vestby centrum kan ha en annan arealanvändning måste vi till exempel utreda parkeringssituationen idag. IKEA:s påverkan på centrum behöver också utredas vidare. Målet är att områdesreguleringen blir färdig Några av de idéer som framkom under Idéfestivalen vill vi gärna på ett enkelt sätt testa av. Detta för att stärka centrum som aktivitets- och mötesplats och ge de som engagerat sig ett kvitto på att Vestby kommun sätter värde på deras tid. Vi hoppas att politikerna kommer att tillskjuta de blygsamma medel som behövs för att de idéer som presenteras i rapporten kan bli verklighet. Dessa kan också inspirera fler aktörer att själva eller tillsammans med kommunen skapa nya positiva tillägg i Vestby! GAR, VISIONSARBETE)? 7

8 Dialogprocessen Dialogfasens förlopp Kommunen bjöd in till en dialogprosess genom annonser och artiklar i lokaltidningen, via information på kommunens hemsida, via facebook, e-post och/ eller brev til direkt berörda, grannar, grupperoch föreningar, anställda vid skolor och dagis i Vestby nord, UMB, politikerna, näringsdrivare och Vestby bedriftsforum. Informationen hängdes även upp i centrumområdet, på Vestby stasjon, Posten, biblioteket, Rimi, Rema1000, Rådhuset, Vestbytorget och Vestby storsenter. Flyers sattes på bilar som stod på stationens pendlarparkering, samt delades ut till flera av affärerna i centrum. Vi kallade det första steget kick-off och vid detta tillfälle höll vi en inspirationsföreläsning och delade ut ett Idéstartpakke som innehöll olika verktyg för idégenerering. En bas upprättades i Vinmonopolets gamla lokaler som under processen blev ett tillgängligt och öppet planerngskontor, den sk testbylokalen. Här höll vi kickoffen, här fanns Idéstartpakker att hämta ut, kartor att titta på, gratis kaffe och möjlighet att komma förbi och prata med de från Vestby kommun som fortsatt kommer att att arbeta med områdesreguleringen. Här kunde man lämna förslag, diskutera ideer och komma med både kritik och önskemål. Idéfestivalen Vestby/Testby Under idéfestivalen 31 maj - 1 juni 2013 genomfördes ett antal målinriktade intressent- och borgarindragelser. Utöver detta pågick ett antal aktiviteter i Vestby centrum. Testbylokalen var öppen och hit kom en ström av besökare för att titta på Idéutställningen, använda, lämna idéer och prata områdesregulering med planerarna. I lokalen fanns en modell över Vestby där man kunde pröva att själv placera ut de kommande årens bostadsbehov i centrum. Vi avhöll möte med fastighetsägargruppen och genomförde workshops, framtidsvandringar och slow-walks i Vestby. Dessutom hölls ett antal föreläsningar, alla med efterföljande diskussion. Föreläsare under fredagen var Morten Ragnøy Ednes från Norsk Form, som pratade om externa köpcenter och hur kommuner planeringsmässigt kan hantera detta. Under lördagen föreläste Lillebill Marshall (SVV) om hur man med planering kan främja gående som transportform och vardagsaktivitet. Vi genomförde också en workshop under lördagen med framtidsvandring och idégenerering för tillägg och aktiviteter som kan göra Vestby centrum bättre på kort sikt. Som helhet gav dessa aktiviteter ett bra underlag för den kommande områdesreguleringen. Folkets röst Under kick-offen delades ca 80 st Idéstartpakker ut, dels til privatpersoner, folk i kommunen samt till lärare och andra som arbetar med barn och unga. Under tiden mellan kick- off och Idéfestival hämtades flera Idéstartpakker och varje dag letade sig flera personer in på Testbylokalen. Vid Idéfestivalen lämnades ca 30 Idéstartpakker in, och vi fick även in många fler idéer även i andra format. All nedskriven input är samlad och inarbetad i denna rapport, och finns vidlagd. Det gemensamma dialoginriktade förarbetet som pågått under våren 2013 kommer att spela en avgörande roll för det fortsatta arbetet med områdesreguleringen. Genom att få del av medborgarnas engagemang och visjoner för Vestby har kommunen fått brukarnas tankar om på vilket sätt staden ska utviklas. Områdesreguleringen måste både spegla och förankras i de boendes visjoner för Vestby sentrum. 8

9 Prioriteringar från dialogaktiviteterna Top 5 fra Idéfestivalen Levende sentrum dag och kväll Fler mötesplatser Mer boliger i sentrum Mer nisje butiker i sentrum Bedre plads för ophold Top 3 fra möte med eiendomseiere IKEA viktig framtidsfaktor Bra parkerinsmuligheter er avgörande Viktigt med samlad visjon för sentrum 9

10 Snabbkurs i stadsplanering Variation och blandning - inte funktionsseparering. En stad ska vara en spegling av samhället i sig. Den ska ha en variation i sin utformning, en blandning av verksamheter och en mångfald av människor. En varierad bebyggelse har större möjligheter att rymma ett varierat och föränderligt innehåll. Olika former av bostäder, verksamheter och handel har olika fysiska behov och en långsiktigt hållbar stad behöver därför också en varierad struktur. Stadsdelar som är homogena lever farligt, eftersom ekonomiska svängar kan få stora dyra byggnadsprojekt att stå tomma när plötsligt ingen har råd att hyra dem eller bo där längre. Planera för gående - inte bara för bilen. I många städer i världen har det blivit mer eller mindre omöjligt att gå, menar Jan Gehl, känd urbanforskare. Bilarna har tagit över och fotgängarna trängs ihop under ovärdiga förhållanden på allt smalare trottoarer, där det inte finns något att titta på, inga dörrar, inga fönster, ingenting att titta på. Under dessa förhållanden försvinner fotgängarna och centrum blir öde och skrämmande. Planeringen kan påverka människors lust och vilja till att gå och cykla, eftersom det avstånd som känns acceptabelt inte bara en fråga om den fysiska väglängden, utan också om den upplevda väglängden. Ett avstånd på 500 meter kan upplevas som långt och tröttande på en tråkig och oskyddad väg, men kort om vägen är väl utformad och upplevelserik. Liv dygnet runt - bostäder i centrum. Jane Jacobs, inflytelserik stadsforskare, har ingående observerat olika stadsmiljöer. Enligt henne finns fyra förutsättningar för liv i stan. 1: Att människor rör sig längs gatorna under så stor del av dygnet som möjligt. 2: Att de gör det på grund av att de har en verklig anledning till det. 3: Stadskvarteren vara korta för att skapa många tvärgator, och därmed bra lägen för butiker och mötesplatser. 4: Slutligen är det viktigt med en tillräckligt stor koncentration av människor - boende, arbetare eller besökare - inom ett område. Mer liv i Vestby centrum förutsätter fler bostäder där och bättre stadsrum som väcker människors lust att vistas där. 10 Stadens rum - varför träffas vi här? Någon går till mataffären, en annan sitter och solar på en bänk, två pappor står och pratar och barnen leker på platsen intill. Dessa aktiviteter kan kallas för stadsliv. De uppstår av en rad olika anledningar. En av förutsättningarna är utformningen av stadsrummet. Staden med dess gator, torg och stadsrum utgör en arena för socialt liv där människor rör sig och interagerar. Vi rör oss i staden av två olika anledningar: antingen för att vi vill eller för att vi måste. När man måste förflytta sig mellan bostaden och jobbet spelar det ingen större roll hur stadsrummet ser ut. Men när man själv väljer var man vill röra sig är utformningen av stadsrummet viktig. Bra platser kan locka människor till sig.

11 Skala och struktur 500 m EXEMPEL PÅ BEBYGGELSESTRUKTUR Aker Brygge, Oslo Bo01, Malmö m En långsiktigt hållbar stad behöver en varierad struktur. Vestby sentrum behöver kompletteras med de skalnivåer på bebyggelse och de typologier som saknas idag. Manhattan NYC Barcelona 11

12 Utmaningar och möjligheter Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter administrativt centrum E6 tåget skolor handel sporthallar billiga huspriser ingen identitet tomma lokaler i centrum isärdraget inga tydliga entréer in till centrum inga mötesplatser Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 12 tomma ytor i centrum bibliotek/kulturskola flytt läget järnvägsutveckling Stor-Oslo-regionen positiv befolkningsinflyttning engagerade barnfamiljer (?) IKEA stressad process med att färdigställa ny reguleringsplan ingen gemensam vision för Vestby kommun med svag ekonomi storskaliga intressen externhandel IKEA S.W.O.T.-analys

13 Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 13

14 Vision idag Vedtatt kommuneplan Visjonen uttrykker på en kortfattet måte kommunens fokus og retning for planleggning, forvaltning og utbyggning i et langt tidsperspektiv. Visjonen for Vestby kommune er: Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og natur opplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærkraftige prinsipper. Hovedmål for Vestby sentrum/tettsted: Vestby sentrum skal utvikles til et livskraftig kommunesenter med forretninger, tjenesteyting og kulturtilbud. Vidare fra kommuneplandokumentet: Når man skal utvikle et livskraftig kommunesenter, er det grunnleggende at sentrum innbyr til aktivitet både på dagtid og kveldstid. Ønsket er et levende sentrum. Derfor er det viktig at det bor mennesker i sentrum og at en del av arealene planlegges for både næring og boliger. 14

15 Hur når vi dit? KRAV på ny bebyggelse i Vestby Vestby vill frigöra fler ytor i centrum till annat bruk. Då behövs ett mer effektivt parkeringssystem och beteendepåverkan för att få fler att låta bilen stå: Ingen har sin egen parkeringsplats. Parkering ska vara tidsbegränsad. Inom 500 m radie från stationen ska parkeringsnormen vara 0.6 för lägenheter. Vestby ska bli ett ett levande centrum med mötesplatser och aktiviteter: Byggnader ska uppfylla riktlinjerna i Bydesignmanualen (träd, bänk, gatljus varje 100m etc) Byggnader längs huvudgatorna ska ge möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Maximalt 20 m mellan entréer. Vestby ska stärka sin gröna identitet och förbättra hållbarheten. Därför ska: Byggnader ska bidra med grönska till stadsrummet (på trottoar, vägg eller balkong) Byggnader ska lösa avrinningsproblematik med tex. gröna tak, lokal omhändertagande av dagvatten. Vestby ska bli en intressant attraktiv stad med variation i skala och uttryck. Därför ska: Byggnader ska hålla hög arkitektonisk nivå. Fasadlängder på meter, sedan anna fasadutformning. Max m2 i bottenplan. Förhandlings/balanseringsmetod. extra yta kan byggas om man idra till offentlig konst el dyl. Vestby ska bli ett sentrum där gående och cyklister prioriteras. Därför ska: Byggnader ska ombesörja cykelparkeringar på gårdar eller utanför. Goda cykelförutsättningar skapas, där trottoarer och cykelbanor kopplas till befintliga stråk. Möjliggöra gena och naturliga rörelsestråk för lätta och oskyddade trafikanter. 15

16 AKTIVITETER HÄLSA BOSTÄDER SERVICE VESTBY CENTRUM För medborgare! KULTUR 16 MÖTESPLATSER Satsa i centrum! Det är HÄR, innanför de röda centrumlinjerna, som nya bostäder, kultur service och andra investeringar ska fokuseras under de kommande åren. Detta pekar både kommunens egen vision på liksom även medborgarnas kommentarer under Idéfestivalen. Låt centrum komplettera det befintliga handelsutbudet med annat som människan behöver. Kan man i centrum få vara mer av medskapande medborgare och mindre konsument?

17 Ett helare Vestby För omlandet gäller: Koppla viktiga servicefunktioner till centrum med tydliga och högkvalitativa gång- och cykelvägar Ny bebyggelse får inte konkurrera med centrums möjligheter till fungerande småskalig handel. Förstärk naturkvalitéerna i områden runt Vestby och förbättra kopplingen till dessa. Vandrings- och cykelleder som leder till eller igenom Vestby bör utnyttjas för ökad turism/attraktivitet. För hela centrum gäller: Mjuka trafikanter ska vara prioriterade. Småskalig bebyggelse med bra material, nyskapande arkitektur. Aktiva bottenplan, med lokaler, entréer och grönska. Blandad programmering, flera olika funktioner i samma byggnad (service, handel, bostäder, kultur, näringsliv, restaurang) Målestokk 1:4000 Stadsrum som erbjuder både lugn och aktiviteter, service och underhållning. 17

18 Trafik och parkering Trafiksituation idag Ökande bostadsbebyggelse leder till ökad trafik Risk för köbildning vid avfarten från E6. Trafik till och från bostadsområdet måste ske genom centrum. På Garderveien sker genomfartstrafik med tunga fordon. Hastighetsgränsen är på 40 km/h på gator, utan farthinder. Parkeringssituation Samtliga verksamheter och butiker i centrum har sina egna parkeringar som mer än väl täcker deras behov. Då butikerna stängt är dessa ytor öde. Det finns ingen tidsbegränsning för parkering All parkering i centrum är gratis 18 väg P parkering gång

19 Olika vägalternativ ger olika möjligheter. Parkeringsinspiration Parkeringshus, Skellefteå Torg med olika funktioner på dygnet, bilparkering och marknad, Berlin Skiss A: Bilfritt centrum och extern parkering. Skiss B: Välkopplade stadsgator med kantstensparkering, en omtyckt och beprövad modell. Sektion över stadsgata med plats för kanststensparkering, trädplantering, lastzon och uteservering. En möjlighet för Garderveien? 19

20 Sammanfattning Idéfestival Viktigast för Vestbyborna Vi vet inte hur framtiden ser ut. Ändå måste vi planera för den. Och genom planering skapar vi också ramarna för den utveckling vi vill ska ske. Vissa saker är ganska konstanta. Människor behöver boende, skolor, förskolor, arbete och livsmedel nu och i framtiden. Hen hur handel och trafik kommer att fungera om 5 eller 25 år vet vi inte. Men vi vet att att oljan håller på att ta slut, att vi måste hushålla med jordens resurser och konsumera mindre i framtiden. Så att planera för att våra shopping och bilvanor kommer att förändras är väl ganska relevant. Vi kan börja i Vestby centrum! För att förbättra dagens situation på kort sikt tror vi att det är väldigt viktigt att man stärker de platser som redan idag fungerar som mötesplatser. Från hemläxan och på idéfestivalen har vi lärt oss att idag träffas flest på Rema 1000 följt av Vestby Storsenter samt tågstastationen. Idétopplistan Det medborgarna önskade sig mest var ett mer levande centrum. Att göra det dagliga livet blir mer upplevelserikt och höja kvaliteten på miljön, genom små och stora tillägg. Många önskade sig så enkla ting som sittplatser i solen, bättre skötsel av gator och park, lite planteringar, någonstans att ta en kaffe. Att så många fokuserar på dessa enkla, nästan självklara stadskvaliteter är en signal till kommunen. Det finns många enkla åtgärder som kan göras snabbt och som skulle ge medborgarna ett bättre Vestby centrum. Viktigt är också att man i planeringsarbetet tänker på hur de miljöer man skapar kommer att skötas så att kommunen i framtiden kan erbjuda sina medborgare en mer omhändertagen och välskött miljö. I relation till områdesreguleringen kan detta hjälpa till att sätta fokus på vad som samspelar för att skapa en attraktiv stads- och boendemiljö. Teman Sammanställningen av de inlämnade idéermna och intrycket av samtal och diskussioner under idéfestivalen ger att Vestbyborna tycker att förljande deman är viktigast för framtiden: Kultur och aktiviteter Grönt och fritid Platser att besöka och uppehålla sig i med möjlighet till underhållning, aktivitet och avkoppling. Ny bostadsbebyggelse och nischhandel Form och funktioner som skapar möjligheter för sentrumliv. Dessa teman utvecklas på nästföljande sidor. 20

21 21

22 22

23 RÅDHUSGATA: - Mal en parkeringsplass! - Biblioteket tilbyr aktiviteter, salg av bøker - Lek og urban kreativitet - Lyd og musikk TESTBYLOKALET: (tidligere Vinmonopolet) - Drop-in - Framtidsvandring, plass Vernissage - Foredrag - Workshop GARDERVEIEN: - Bruk skateboardet eller sparkesykkelen din på gata - 40 m sprint - Hvitsten, trommekorps, Vestby og Ås musikkorps, og Soon Etter Frokost spiller - Kjøp og salg i gaten - Start for Slow Walks Moro ved Mølla RÅDHUSPARKEN: - Lift ved Rådhuset. Se sentrum fra lufta! - Tandemski -Test sentrums nye lekeplass! -Sandlekeplass RÅDHUSPARKEN: - Scene - Band spiller - Wi-Fi Arena catering tilbyr mat, drikke og uteservering. Program for Testby 31. mai 1. juni. Velkommen! 23 Rådhusgata og deler av Garderveien er stengt for biler under Idéfestivalen

24 Mer kultur i Vestby! Varför kultur? Människor vill bo i spännande och attraktiva städer och där är kulturen en av de faktorer som driver tillväxten. Ett rikt kulturliv skapar tillväxt, det är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha. Med undantag för de största städerna är sambandet mellan folkmängd och kulturell aktivitet litet. Men att staden är liten är ingen ursäkt för att det inte finns någonting att göra där. Det kan läsas i en rapport från Sveriges fastighetsägare som rangordnat Sveriges städer efter invånarnas kulturvanor. * Idag är kulturutbudet i Vestby litet. Det som finns är utspritt eller har dålig synlighet. Biblioteket är t ex dåligt skyltat och ligger en våning upp. Många efterfrågar fler kulturella aktiviteter och mötesplatser i centrum. * Kultur som strategi i sentrumregulering Låt kommunens bibliotek och kulturskola och andra verksamheter bli synligare. Tänk kultur i bred bemärkelse. Skapa platser som kan dubbelutnyttjas som scener och sittytor. Lägg till offentlig konst i de olika stadsrummen. Låt föreningar tillfälligt utnyttja tomma lokaler. Ta vara på Vestbybornas kreativitet och kraft! Kunst i parken Kino Musikkhall Justin Bieber til Vestby! KulturhusBokcafé med ölservering Parader Aktivitetshus med spillkvelder Större variation på ungdomsgården Bibliotek på markplan Klubber for barn Opplysning/projektering av lys/bilde på Mølla 24

25 Sommarkino i parkmiljö. Konst/lek/sittplats Uteservering med musik som skapar liv på kvällen. Konst som väcker uppmärksamhet och skapar samtal. 25

26 Mer grönska i Vestby! Varför grönska? Vi vet att urban grönska är viktigt; för rekreation, hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, lokalklimat, dagvattenhantering, som pedagogiskt lek- och läromaterial samt att den främjar hållbar stadsutveckling. Rådhusparken består idag av gräs och träd som grönt material. Den är uppstyckad av olika vägar, parkeringar och spontant upptrampade genvägspromenadstråk. Det finns också en enkel lekplats i grönområde vid Gröstadveien. Men Rådhusparken och lekplatsytan är den mest urbana grönskan i Vestby och måste förvaltas bättre. Grönska som strategi i sentrumregulering Grönytefaktorer: uppmuntra användande av gröna tak, gröna fasader, dagvattenhantering i gator etc. Att låta landskapsarkitekter arbeta fram förslag för att stärka och skapa sammanhang mellan Rådhusparken, lekplatsen, stationen och andra gröna platser i Vestby skulle vara önskvärt. Vannskulptur i park Skøytebane Bypark med forskellige aktiviteter Blomster, benker, bord Miljöfyrtårn Åpne grønne lunger Scene i park Eplehage i Rådhusparken Riv og ryd opp på Gartneritomten - lag park Petanque Badeanlegg Festplass 26

27 Dekorerad cykelbana Permanent sittgrupp, Stockholm, Bernstrand & CO Utegym Spegellabyrint, Heppe Hein 27

28 Mer bebyggelse i Vestby! Varför förtäta bebyggelsen i sentrum? Det är människorna mer än husen som formar en stad eller ett kvarter. Människorna fyller gator och platser med innehåll och mening. Består centrum till största delen av kontor och handel förvandlas det kvällstid till en stenöken, dränerad på människor. En bostadisering kan ge centrum en vitamininjektion som leder till ökad attraktivitet. Boende kan på sikt även generera butiker, restauranger och uteserveringar. Spåren av människorna som bor där minskar intrycket av tristess och otrygghet under dygnets mörka timmar, när färre gator och stråk är tomma på folk. En blandad bebyggelse, men många bostäder, kan göra centrum mer människorvänligt. Bebyggelse i sentrumregulering Skapa små fastigheter som kan generera en mångfald av byggherrar och uttryck i centrum. Kräv aktiva bottenplan och byggnader med blandade funktioner, som bostäder, butiker, hotell och kontor. Förlägg äldreboende och förskolor i sentrum, gamla och unga befolkar sentrum på dagtid. Helheten ska skapa varierade gaturum som bildar tydliga gaturum. Nisjepreget butikker Småbutikker Rådhusgata som bilfri handelsgata Glasstak over gågate vid Rema 1000& NAV Hotell i Sentrum IKEA Seniorsenter Boliger forretningslokaler i 1.etg Restauranter Teaterhus Musikhall Parkeringshus Mathall Gamlehjem Svömmehall Uteplass vid caféet Pub i byn Bowlinghall 28

29 Butiks- och kontorsbyggnad, Schijndel, MVRDV Bygdegård, Albertslund, Dorte Mandrup Architects Konstnärligt campus, Umeå, Henning Larsen Torghandel och springvann, Mårtenstorget i Lund. Efter kl 14:00 blir torget parkeringsplats. 29

30 Quick fix - stora förändringar med små medel Förändring direkt Vestby kommun har ambitionen att på ett enkelt och tillfälligt vis testa av några av de ideer som framkommit under idéfestivalen. Detta på ett sätt som bygger vidare på Idéfestivalens anda av snabba enkla lösningar och tester av hur man kan förändra och använda olika platser i centrum.. Det kan gälla att under några sommarmånader erbjuda möjligheter till kino i Rådhusparken eller att med enkla medel förbättra utemiljön i Vestby. Idéerna till tester här bredvid bygger på de idéer som förekom mest under Idéfestivalen, det handlar om kultur, gärna i form av kino, akitviteter för männniskor och djur i Rådhusparken och bättre förutsättningar för fotgängare i Vestby centrum. Just nu märks det tydligt att centrumhandeln känner av konkurrensen från exempelvis Vestby Storcenter, och lider brist på folkliv och aktiviteter. Just därför blir det extra viktigt att med olika insatser stärka och förbättra möjligheterna för liv och aktiviteter i centrum. Vi hoppas att kommunen kommer att sätta av medel till att möjliggöra detta. Kultur Drive-in Kino! Utomhusbio på Coop-tomten med utsikt över prärien väl synligt från E6:an. Grönt Hundrastplats/agilitybana! Mötesplats som används året om oavsett väder. Kan locka hundägare till centrum på kvällsrundan. 30

31 Grönt Trafik Bebyggelse Vuxengym! Träningsedskap för äldre människor. Skapar bättre folkhälsa, nya möten och ett givet stop på träningsrundan. Sänk hastigheten! Lägre hastighet på Garderveien leder till mindre buller och utslpp, och en bättre miljö för fot Uteserveringar! Upplåt en rad parkeringsplatser utanför Rema 1000 till större utesrevering. 31

32 Material från processen Matplats Sovrum Kök & Vitvaror Bokhyllor Arbetsplats Hall & Garderob IKEA Restaurang & Café BOSTAD Arbetsplats Kök & Vitvaror Bokhyllor Sovrum Hall BOSTAD & Garderob IKEA Restaurang & Café Vi vill ha fler lekplatser och kunna ta oss dit själva! Jag villl bygga en lågprisbutik med markparkering! Jag vill kunna mala korn mitt i centrum! Jag vill investera i fler hotell... Jag älskar att köra bil till Vestby storcenter! Jag vill kunna se och spela teater i Vestby!! Barnens IKEA Vardagsrum Till nedre plan IKEA Family Ingång Tvätt & Klädvård Gröna Rummet Tag själv lagret Badrum Spara Bäddtextil & förvara Vaser & Ljus Vardagsrum Badrum Bäddtextil Tvätt & Klädvård Barnens IKEA IKEA Family Gröna Rummet Vaser & Ljus Tag själv lagret Määh. Mer giftfritt gräs och öppna vidder! Var ligger biblioteket? Varför finns det inga fina planteringar i Vestby? Var kan man äta en god bit mat? Varför ser cenrum ut som en parkeringsplats? Textil Bild & Ram Lampor Mattor Kassor Textil BOSTAD Bild & Ram Glas & Porslin Husgeråd från övre plan Glas & Porslin Utgång Husgeråd Lampor Mattor BOSTAD 32

33 VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. Det er håpløst. VESTBY/TESTBY VISJONER FOR Hva er din VESTBY visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. En ekte park. VISJONER FOR VESTBY VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. ukedag: dato: år: Bevegelse og aktiviteter. VISJONER FOR VESTBY 33

34 Appendix Top 3 fra Kick-offen Mer kultur fjern bilene i Rådhusgata Grönnare rådhuspark

35 Idématerial från hemläxorna och workshopen Översikt Vi fick in 254 dokument med idéer. De flesta kom från hemläxornas Idépakker men det kom även in idéer på plats i lokalen som lämnades in som post-its, pappersinlagor och de pratbubblor som som kunde fyllas i på plats. Vi fick även tillbaka 104 ifyllda frågeformlär. 254 Fördelning av idématerialet Dessa dokument kom in: Idépakken: Ideskjeman 66 Läxa Fristående idéer från läxorna 37 Framtidsscenerier för Vestby 37 Lokalen: Post-its 64 Pratbubblor 32 Frågeformlär Dessa dokument innehöll 295 idéer för Vestbys framtid Inlämnade formulär

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS Gällivare idag Befolkningens beskrivning av hur de vill använda Gällivare Arkitekternas visioner av befolkningens beskrivningar och dagens Gällivare

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Det är dags för. LINDOME nu!

Det är dags för. LINDOME nu! Det är dags för LINDOME nu! Det är dags för Lindome nu Socialdemokraterna i Mölndal har tagit fram idéer för utvecklingen av Lindome centrum. Lindome är ett gammalt stadsdelscentrum med identitet och charm.

Läs mer

Mer med mindre. Verksted om attraktive og berekraftige bumiljø på mindre stader

Mer med mindre. Verksted om attraktive og berekraftige bumiljø på mindre stader Mer med mindre Verksted om attraktive og berekraftige bumiljø på mindre stader Ewa Westermark, partner, arkitekt Louise Kielgast, Antropolog 2015 11 23 Lillestrøm Få människor och stora avstånd För 100

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Örebro kommun, Sam 532/2015 Bo i Örebro Bo i Örebro arrangerades på Krämaren den 12 augusti 2015. Under dagen hölls drop-in samtal, samt flera

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24 Designdialog Lyckeby Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på prioritera och vidareutveckla visionen för framtida Lyckeby. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden. integrerad del av samhället. Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun

Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden. integrerad del av samhället. Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden som blir en integrerad del av samhället Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Sundsvall Äldreboenden och LSS-boenden resonemang och definition

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yimby Göteborg ser positivt på en förtätning i det aktuella området. Planförslaget innehåller många bra

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

NTC Workshop och mingel för näringsidkare

NTC Workshop och mingel för näringsidkare NTC Workshop och mingel för näringsidkare Workshopen genomfördes den 28 april 2014 i Kumla Herrgård. Frågan som ställdes i inbjudan till de tiotal företagare som deltog var: Vad tycker ni vi behöver tänka

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

linda kummel planeringsarkitekt

linda kummel planeringsarkitekt Exempel: Sykkelstrategi Oslo Seminarium 10 september 2014 Linda Kummel Planeringsarkitekt Oslos mål 2015: 12% Cykel 12% Gång 35% Bil 26% Kollektivtrafik 21% Bilpassagerare 5% höja och sänka trösklar Basen:

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB

STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB STRÖMSTAD 28 LÄGENHETER PÅ TÅNGEN STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB +46 (0)70-252 45 25 e-post: info@ostbyeiendom.no 11 1 3 5 7 9 A A A A G G 13 15 17 19 B B B B 2 4 6 8 10 D D D D H 12 H 14 16 18 20 E E E

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer