VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISJONER FOR VESTBY. Nachspielrapport 04.07.2013"

Transkript

1 VISJONER FOR VESTBY Nachspielrapport

2 Vestby for life! Et sted hvor du kan fødes, vokse opp og dø /workshopdeltagare Visionsbild till idéfestivalen

3 Innehåll Förord s. 4 Arbetet med områdesreguleringen s. 6 Dialogprocessen s. 8 Snabbkurs i stadsplanering s. 10 Utmaningar och möjligheter s. 12 Vision idag s. 14 Hur når vi dit? s. 15 Satsa i centrum! s. 16 Ett helare Vestby s. 17 Trafik och parkering s. 18 Sammanfattnign idéfestival s. 20 Mer kultur i Vestby! s. 24 Mer grönska i Vestby! s. 26 Mer bebyggelse i Vestby! s. 28 Quick-fix s. 30 Appendix s. 34 Visjoner for Vestby Vestby kommune genom Bente Lise Stubberud och Lars Grimsgaard Programmet är utarbetat av: Testbedstudio arkitekter Unsworn Industries AB Foton: Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries AB Printvägledning: Dubelsidig printning på A4 liggande format 3

4 Forord I forbindelse med det forestående arbeidet med områderegulering av Vestby sentrum har vi våren 2013 arbeidet med en såkalt begeistringsprosess sammen med Testbedstudio arkitekter og Unsworn Industries fra Malmö, Sverige. Formålet med arbeidet har vært å skape entusiasme og engasjement for utvikling av Vestby sentrum. Dette dokumentet er en sammenstilling av diskusjonene og ideene som kom fram under begeistringsprosessen. Materialet bygger på samtaler med innbyggere, grunneiere, politikere og andre som har engasjert seg. Erfaringene skal tas med videre i arbeidet med områdereguleringen. Dialogen har vist at det finnes et stort engasjement for og kjærlighet til Vestby sentrum, men også stor bekymring for at sentrum er så lite attraktivt. Nyetablerte, eksterne handlesentre i og rundt Vestby fører til at sentrum mister sin funksjon som markedsplass og livsnerve. Vi har en visjon om at Vestby sentrum skal være et levende sentrum der handel og byliv er i fokus. Et sted det er attraktivt å besøke og bevege seg for gående og syklende. Der vi skaper en balanse mellom trafikkens krav, handelens ønsker og det som innbyggerne våre etterspør i dialogprosessen: bedre byrom, byliv og møteplasser. Tar vi hensyn til dette kan vi legge til rette for et robust og levende Vestby sentrum som er i stand til å møte framtidens ulike utfordringer. God lesning! Vestby kommune 4

5 Kontrasternas Vestby Äldre gårdstun Större handelsanläggningar Nyare bebyggelse Industri/mølla Småskalig villabebyggelse Park Rådhus fra 1957 Park Historiskt viktig bebyggelse Historiskt viktig bebyggelse Jernbana 5

6 Arbetet med områdesreguleringen Uppstart av områdesregulering En områderegulering är kommunens planredskap för ett mer detaljerat, än i kommunedelplanen, klargörande av markanvändningen för olika områden. Syftet med områderegulering för Vestby centrum är att förtydliga strategier för trafik, bevarande/utveckling, handel/service/kultur, identitet, mötesplatser, parkering, järnväg/knutpunkt för kollektivtrafiken, form och arkitektur etc. Det finns ett stort intresse för utveckling och bebyggelse inom centrumzonen. Med områdesreguleringen vill kommenen säkra en enhetlig och positiv utveckling av centrum. Områdereguleringen kommer även att ge alla inblandade aktörer förutsägbarhet och göra det lättare för kommunen att nå målet om ett levande Vestby centrum. Detta dokument ska ses som ett inledande bidrag till arbetet med områdereguleringen och som ett uttryck för folkets behov och önskemål för Vestby centrums framtid nya invånare till 2022 Stor-Oslo-regionen står inför en enorm befolkningstillväxt. En ökning på 1 % per år anses som stark hade Vestby en befolkningsökning på 3%. År 2013 beräknas Vestby ha cirka invånare. 9 år senare, alltså 2022, förväntas antalet ökat med personer till Denna tillökning av medborgare i Vestby kommer att ske oavsett om IKEA kommer eller inte. IKEA till Vestby IKEAs önskan om att etablera sig på Dehlijordet i Vestby, en yta med högproduktiv jordbruksmark i nära anslutning till Vestby centrum är ett hett debatterat ämne, omdiskuterat på regional och nationell nivå, där frågan om jordvärn och framtida matproduktion tagits upp. Åsikterna går isär. Kan IKEA stärka Vestby centrum och skapa arbetsplatser under byggtiden och efteråt. Eller kommer det snarare utarma lokal handel och endast ge jobb åt utländska underentreprenörer som kan hålla lägre kostnader? Vestbys politiker fortsätter kämpa för att IKEA ska få etablera sig på Dehlijordet. En etablering skulle ge en ström av människor genom centrum, alla de som tar tåget til IKEA. Hur skall gång och cykelvägen till IKEA dras? Hur kan lådan på åkern bli en byggnad som relaterar till Vestby centrum? Hur skall man möta det ökande intreset från andra som vill bygga big-box handel? Detta bör områdesreguleringen svara på. KICK-OFF april OMRÅDESREGULERING (PLANPROSESS) 6 IDÉUTVIKLING OG IDÉFESTIVAL IDÉFESTIVAL 31 maj - 1 juni NYE INITIATIVER I VESTBY (UTREDNINGAR, 3D STUDIER, TRAFIKSIMULERIN

7 Begeistringsprocessen Vestby kommun valde oss till att hålla i begeistringsprocessen inför fortsatt planarbete. Vi hade skräddarsytt en process för uppdraget där vi ville ge Vestbyborna gott om tid för att komma upp med idéer och visioner för framtiden. Därför kunde man ta med sig ett material som man lugnt kunde sitta hemma vid köksbordet, kanske med familjen, och tänka, prata och visionera kring. Detta material lämnades sedan in och presenterades och diskuterades vid en Idéfestival som vi höll i månadsskiftert maj/juni. På denna festival ville vi också prototypa det framtida Vestby, och med utgångspunkt i några av de ideer vi fått in prövade vi på ett snabbt och basic sätt av att ordna springvann, konstinstallation, utsiktstorn, lekplats, dämpad biltrafik, skatepark, scen och pub. I uppdraget ingick också denna rapport som handlar om stadsplanering i Vestby, den framtida reguleringen och framförallt -om Vestbybornas idéer för sin ort i framtiden. Vad händer nu? Efter begeistringsprocessens avslutning under sommaren 2013 fortsätter arbetet med områdesreguleringen. Nya planeringsfaktorer som dyker upp efterhand påverkar processen och kan behöva utredas separat. För att kunna påstå med säkerhet att Vestby centrum kan ha en annan arealanvändning måste vi till exempel utreda parkeringssituationen idag. IKEA:s påverkan på centrum behöver också utredas vidare. Målet är att områdesreguleringen blir färdig Några av de idéer som framkom under Idéfestivalen vill vi gärna på ett enkelt sätt testa av. Detta för att stärka centrum som aktivitets- och mötesplats och ge de som engagerat sig ett kvitto på att Vestby kommun sätter värde på deras tid. Vi hoppas att politikerna kommer att tillskjuta de blygsamma medel som behövs för att de idéer som presenteras i rapporten kan bli verklighet. Dessa kan också inspirera fler aktörer att själva eller tillsammans med kommunen skapa nya positiva tillägg i Vestby! GAR, VISIONSARBETE)? 7

8 Dialogprocessen Dialogfasens förlopp Kommunen bjöd in till en dialogprosess genom annonser och artiklar i lokaltidningen, via information på kommunens hemsida, via facebook, e-post och/ eller brev til direkt berörda, grannar, grupperoch föreningar, anställda vid skolor och dagis i Vestby nord, UMB, politikerna, näringsdrivare och Vestby bedriftsforum. Informationen hängdes även upp i centrumområdet, på Vestby stasjon, Posten, biblioteket, Rimi, Rema1000, Rådhuset, Vestbytorget och Vestby storsenter. Flyers sattes på bilar som stod på stationens pendlarparkering, samt delades ut till flera av affärerna i centrum. Vi kallade det första steget kick-off och vid detta tillfälle höll vi en inspirationsföreläsning och delade ut ett Idéstartpakke som innehöll olika verktyg för idégenerering. En bas upprättades i Vinmonopolets gamla lokaler som under processen blev ett tillgängligt och öppet planerngskontor, den sk testbylokalen. Här höll vi kickoffen, här fanns Idéstartpakker att hämta ut, kartor att titta på, gratis kaffe och möjlighet att komma förbi och prata med de från Vestby kommun som fortsatt kommer att att arbeta med områdesreguleringen. Här kunde man lämna förslag, diskutera ideer och komma med både kritik och önskemål. Idéfestivalen Vestby/Testby Under idéfestivalen 31 maj - 1 juni 2013 genomfördes ett antal målinriktade intressent- och borgarindragelser. Utöver detta pågick ett antal aktiviteter i Vestby centrum. Testbylokalen var öppen och hit kom en ström av besökare för att titta på Idéutställningen, använda, lämna idéer och prata områdesregulering med planerarna. I lokalen fanns en modell över Vestby där man kunde pröva att själv placera ut de kommande årens bostadsbehov i centrum. Vi avhöll möte med fastighetsägargruppen och genomförde workshops, framtidsvandringar och slow-walks i Vestby. Dessutom hölls ett antal föreläsningar, alla med efterföljande diskussion. Föreläsare under fredagen var Morten Ragnøy Ednes från Norsk Form, som pratade om externa köpcenter och hur kommuner planeringsmässigt kan hantera detta. Under lördagen föreläste Lillebill Marshall (SVV) om hur man med planering kan främja gående som transportform och vardagsaktivitet. Vi genomförde också en workshop under lördagen med framtidsvandring och idégenerering för tillägg och aktiviteter som kan göra Vestby centrum bättre på kort sikt. Som helhet gav dessa aktiviteter ett bra underlag för den kommande områdesreguleringen. Folkets röst Under kick-offen delades ca 80 st Idéstartpakker ut, dels til privatpersoner, folk i kommunen samt till lärare och andra som arbetar med barn och unga. Under tiden mellan kick- off och Idéfestival hämtades flera Idéstartpakker och varje dag letade sig flera personer in på Testbylokalen. Vid Idéfestivalen lämnades ca 30 Idéstartpakker in, och vi fick även in många fler idéer även i andra format. All nedskriven input är samlad och inarbetad i denna rapport, och finns vidlagd. Det gemensamma dialoginriktade förarbetet som pågått under våren 2013 kommer att spela en avgörande roll för det fortsatta arbetet med områdesreguleringen. Genom att få del av medborgarnas engagemang och visjoner för Vestby har kommunen fått brukarnas tankar om på vilket sätt staden ska utviklas. Områdesreguleringen måste både spegla och förankras i de boendes visjoner för Vestby sentrum. 8

9 Prioriteringar från dialogaktiviteterna Top 5 fra Idéfestivalen Levende sentrum dag och kväll Fler mötesplatser Mer boliger i sentrum Mer nisje butiker i sentrum Bedre plads för ophold Top 3 fra möte med eiendomseiere IKEA viktig framtidsfaktor Bra parkerinsmuligheter er avgörande Viktigt med samlad visjon för sentrum 9

10 Snabbkurs i stadsplanering Variation och blandning - inte funktionsseparering. En stad ska vara en spegling av samhället i sig. Den ska ha en variation i sin utformning, en blandning av verksamheter och en mångfald av människor. En varierad bebyggelse har större möjligheter att rymma ett varierat och föränderligt innehåll. Olika former av bostäder, verksamheter och handel har olika fysiska behov och en långsiktigt hållbar stad behöver därför också en varierad struktur. Stadsdelar som är homogena lever farligt, eftersom ekonomiska svängar kan få stora dyra byggnadsprojekt att stå tomma när plötsligt ingen har råd att hyra dem eller bo där längre. Planera för gående - inte bara för bilen. I många städer i världen har det blivit mer eller mindre omöjligt att gå, menar Jan Gehl, känd urbanforskare. Bilarna har tagit över och fotgängarna trängs ihop under ovärdiga förhållanden på allt smalare trottoarer, där det inte finns något att titta på, inga dörrar, inga fönster, ingenting att titta på. Under dessa förhållanden försvinner fotgängarna och centrum blir öde och skrämmande. Planeringen kan påverka människors lust och vilja till att gå och cykla, eftersom det avstånd som känns acceptabelt inte bara en fråga om den fysiska väglängden, utan också om den upplevda väglängden. Ett avstånd på 500 meter kan upplevas som långt och tröttande på en tråkig och oskyddad väg, men kort om vägen är väl utformad och upplevelserik. Liv dygnet runt - bostäder i centrum. Jane Jacobs, inflytelserik stadsforskare, har ingående observerat olika stadsmiljöer. Enligt henne finns fyra förutsättningar för liv i stan. 1: Att människor rör sig längs gatorna under så stor del av dygnet som möjligt. 2: Att de gör det på grund av att de har en verklig anledning till det. 3: Stadskvarteren vara korta för att skapa många tvärgator, och därmed bra lägen för butiker och mötesplatser. 4: Slutligen är det viktigt med en tillräckligt stor koncentration av människor - boende, arbetare eller besökare - inom ett område. Mer liv i Vestby centrum förutsätter fler bostäder där och bättre stadsrum som väcker människors lust att vistas där. 10 Stadens rum - varför träffas vi här? Någon går till mataffären, en annan sitter och solar på en bänk, två pappor står och pratar och barnen leker på platsen intill. Dessa aktiviteter kan kallas för stadsliv. De uppstår av en rad olika anledningar. En av förutsättningarna är utformningen av stadsrummet. Staden med dess gator, torg och stadsrum utgör en arena för socialt liv där människor rör sig och interagerar. Vi rör oss i staden av två olika anledningar: antingen för att vi vill eller för att vi måste. När man måste förflytta sig mellan bostaden och jobbet spelar det ingen större roll hur stadsrummet ser ut. Men när man själv väljer var man vill röra sig är utformningen av stadsrummet viktig. Bra platser kan locka människor till sig.

11 Skala och struktur 500 m EXEMPEL PÅ BEBYGGELSESTRUKTUR Aker Brygge, Oslo Bo01, Malmö m En långsiktigt hållbar stad behöver en varierad struktur. Vestby sentrum behöver kompletteras med de skalnivåer på bebyggelse och de typologier som saknas idag. Manhattan NYC Barcelona 11

12 Utmaningar och möjligheter Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter administrativt centrum E6 tåget skolor handel sporthallar billiga huspriser ingen identitet tomma lokaler i centrum isärdraget inga tydliga entréer in till centrum inga mötesplatser Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 12 tomma ytor i centrum bibliotek/kulturskola flytt läget järnvägsutveckling Stor-Oslo-regionen positiv befolkningsinflyttning engagerade barnfamiljer (?) IKEA stressad process med att färdigställa ny reguleringsplan ingen gemensam vision för Vestby kommun med svag ekonomi storskaliga intressen externhandel IKEA S.W.O.T.-analys

13 Strenghts/styrkor Weaknesses/Svagheter Opportunities/Möjligheter Threats/Fara 13

14 Vision idag Vedtatt kommuneplan Visjonen uttrykker på en kortfattet måte kommunens fokus og retning for planleggning, forvaltning og utbyggning i et langt tidsperspektiv. Visjonen for Vestby kommune er: Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og natur opplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærkraftige prinsipper. Hovedmål for Vestby sentrum/tettsted: Vestby sentrum skal utvikles til et livskraftig kommunesenter med forretninger, tjenesteyting og kulturtilbud. Vidare fra kommuneplandokumentet: Når man skal utvikle et livskraftig kommunesenter, er det grunnleggende at sentrum innbyr til aktivitet både på dagtid og kveldstid. Ønsket er et levende sentrum. Derfor er det viktig at det bor mennesker i sentrum og at en del av arealene planlegges for både næring og boliger. 14

15 Hur når vi dit? KRAV på ny bebyggelse i Vestby Vestby vill frigöra fler ytor i centrum till annat bruk. Då behövs ett mer effektivt parkeringssystem och beteendepåverkan för att få fler att låta bilen stå: Ingen har sin egen parkeringsplats. Parkering ska vara tidsbegränsad. Inom 500 m radie från stationen ska parkeringsnormen vara 0.6 för lägenheter. Vestby ska bli ett ett levande centrum med mötesplatser och aktiviteter: Byggnader ska uppfylla riktlinjerna i Bydesignmanualen (träd, bänk, gatljus varje 100m etc) Byggnader längs huvudgatorna ska ge möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Maximalt 20 m mellan entréer. Vestby ska stärka sin gröna identitet och förbättra hållbarheten. Därför ska: Byggnader ska bidra med grönska till stadsrummet (på trottoar, vägg eller balkong) Byggnader ska lösa avrinningsproblematik med tex. gröna tak, lokal omhändertagande av dagvatten. Vestby ska bli en intressant attraktiv stad med variation i skala och uttryck. Därför ska: Byggnader ska hålla hög arkitektonisk nivå. Fasadlängder på meter, sedan anna fasadutformning. Max m2 i bottenplan. Förhandlings/balanseringsmetod. extra yta kan byggas om man idra till offentlig konst el dyl. Vestby ska bli ett sentrum där gående och cyklister prioriteras. Därför ska: Byggnader ska ombesörja cykelparkeringar på gårdar eller utanför. Goda cykelförutsättningar skapas, där trottoarer och cykelbanor kopplas till befintliga stråk. Möjliggöra gena och naturliga rörelsestråk för lätta och oskyddade trafikanter. 15

16 AKTIVITETER HÄLSA BOSTÄDER SERVICE VESTBY CENTRUM För medborgare! KULTUR 16 MÖTESPLATSER Satsa i centrum! Det är HÄR, innanför de röda centrumlinjerna, som nya bostäder, kultur service och andra investeringar ska fokuseras under de kommande åren. Detta pekar både kommunens egen vision på liksom även medborgarnas kommentarer under Idéfestivalen. Låt centrum komplettera det befintliga handelsutbudet med annat som människan behöver. Kan man i centrum få vara mer av medskapande medborgare och mindre konsument?

17 Ett helare Vestby För omlandet gäller: Koppla viktiga servicefunktioner till centrum med tydliga och högkvalitativa gång- och cykelvägar Ny bebyggelse får inte konkurrera med centrums möjligheter till fungerande småskalig handel. Förstärk naturkvalitéerna i områden runt Vestby och förbättra kopplingen till dessa. Vandrings- och cykelleder som leder till eller igenom Vestby bör utnyttjas för ökad turism/attraktivitet. För hela centrum gäller: Mjuka trafikanter ska vara prioriterade. Småskalig bebyggelse med bra material, nyskapande arkitektur. Aktiva bottenplan, med lokaler, entréer och grönska. Blandad programmering, flera olika funktioner i samma byggnad (service, handel, bostäder, kultur, näringsliv, restaurang) Målestokk 1:4000 Stadsrum som erbjuder både lugn och aktiviteter, service och underhållning. 17

18 Trafik och parkering Trafiksituation idag Ökande bostadsbebyggelse leder till ökad trafik Risk för köbildning vid avfarten från E6. Trafik till och från bostadsområdet måste ske genom centrum. På Garderveien sker genomfartstrafik med tunga fordon. Hastighetsgränsen är på 40 km/h på gator, utan farthinder. Parkeringssituation Samtliga verksamheter och butiker i centrum har sina egna parkeringar som mer än väl täcker deras behov. Då butikerna stängt är dessa ytor öde. Det finns ingen tidsbegränsning för parkering All parkering i centrum är gratis 18 väg P parkering gång

19 Olika vägalternativ ger olika möjligheter. Parkeringsinspiration Parkeringshus, Skellefteå Torg med olika funktioner på dygnet, bilparkering och marknad, Berlin Skiss A: Bilfritt centrum och extern parkering. Skiss B: Välkopplade stadsgator med kantstensparkering, en omtyckt och beprövad modell. Sektion över stadsgata med plats för kanststensparkering, trädplantering, lastzon och uteservering. En möjlighet för Garderveien? 19

20 Sammanfattning Idéfestival Viktigast för Vestbyborna Vi vet inte hur framtiden ser ut. Ändå måste vi planera för den. Och genom planering skapar vi också ramarna för den utveckling vi vill ska ske. Vissa saker är ganska konstanta. Människor behöver boende, skolor, förskolor, arbete och livsmedel nu och i framtiden. Hen hur handel och trafik kommer att fungera om 5 eller 25 år vet vi inte. Men vi vet att att oljan håller på att ta slut, att vi måste hushålla med jordens resurser och konsumera mindre i framtiden. Så att planera för att våra shopping och bilvanor kommer att förändras är väl ganska relevant. Vi kan börja i Vestby centrum! För att förbättra dagens situation på kort sikt tror vi att det är väldigt viktigt att man stärker de platser som redan idag fungerar som mötesplatser. Från hemläxan och på idéfestivalen har vi lärt oss att idag träffas flest på Rema 1000 följt av Vestby Storsenter samt tågstastationen. Idétopplistan Det medborgarna önskade sig mest var ett mer levande centrum. Att göra det dagliga livet blir mer upplevelserikt och höja kvaliteten på miljön, genom små och stora tillägg. Många önskade sig så enkla ting som sittplatser i solen, bättre skötsel av gator och park, lite planteringar, någonstans att ta en kaffe. Att så många fokuserar på dessa enkla, nästan självklara stadskvaliteter är en signal till kommunen. Det finns många enkla åtgärder som kan göras snabbt och som skulle ge medborgarna ett bättre Vestby centrum. Viktigt är också att man i planeringsarbetet tänker på hur de miljöer man skapar kommer att skötas så att kommunen i framtiden kan erbjuda sina medborgare en mer omhändertagen och välskött miljö. I relation till områdesreguleringen kan detta hjälpa till att sätta fokus på vad som samspelar för att skapa en attraktiv stads- och boendemiljö. Teman Sammanställningen av de inlämnade idéermna och intrycket av samtal och diskussioner under idéfestivalen ger att Vestbyborna tycker att förljande deman är viktigast för framtiden: Kultur och aktiviteter Grönt och fritid Platser att besöka och uppehålla sig i med möjlighet till underhållning, aktivitet och avkoppling. Ny bostadsbebyggelse och nischhandel Form och funktioner som skapar möjligheter för sentrumliv. Dessa teman utvecklas på nästföljande sidor. 20

21 21

22 22

23 RÅDHUSGATA: - Mal en parkeringsplass! - Biblioteket tilbyr aktiviteter, salg av bøker - Lek og urban kreativitet - Lyd og musikk TESTBYLOKALET: (tidligere Vinmonopolet) - Drop-in - Framtidsvandring, plass Vernissage - Foredrag - Workshop GARDERVEIEN: - Bruk skateboardet eller sparkesykkelen din på gata - 40 m sprint - Hvitsten, trommekorps, Vestby og Ås musikkorps, og Soon Etter Frokost spiller - Kjøp og salg i gaten - Start for Slow Walks Moro ved Mølla RÅDHUSPARKEN: - Lift ved Rådhuset. Se sentrum fra lufta! - Tandemski -Test sentrums nye lekeplass! -Sandlekeplass RÅDHUSPARKEN: - Scene - Band spiller - Wi-Fi Arena catering tilbyr mat, drikke og uteservering. Program for Testby 31. mai 1. juni. Velkommen! 23 Rådhusgata og deler av Garderveien er stengt for biler under Idéfestivalen

24 Mer kultur i Vestby! Varför kultur? Människor vill bo i spännande och attraktiva städer och där är kulturen en av de faktorer som driver tillväxten. Ett rikt kulturliv skapar tillväxt, det är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha. Med undantag för de största städerna är sambandet mellan folkmängd och kulturell aktivitet litet. Men att staden är liten är ingen ursäkt för att det inte finns någonting att göra där. Det kan läsas i en rapport från Sveriges fastighetsägare som rangordnat Sveriges städer efter invånarnas kulturvanor. * Idag är kulturutbudet i Vestby litet. Det som finns är utspritt eller har dålig synlighet. Biblioteket är t ex dåligt skyltat och ligger en våning upp. Många efterfrågar fler kulturella aktiviteter och mötesplatser i centrum. * Kultur som strategi i sentrumregulering Låt kommunens bibliotek och kulturskola och andra verksamheter bli synligare. Tänk kultur i bred bemärkelse. Skapa platser som kan dubbelutnyttjas som scener och sittytor. Lägg till offentlig konst i de olika stadsrummen. Låt föreningar tillfälligt utnyttja tomma lokaler. Ta vara på Vestbybornas kreativitet och kraft! Kunst i parken Kino Musikkhall Justin Bieber til Vestby! KulturhusBokcafé med ölservering Parader Aktivitetshus med spillkvelder Större variation på ungdomsgården Bibliotek på markplan Klubber for barn Opplysning/projektering av lys/bilde på Mølla 24

25 Sommarkino i parkmiljö. Konst/lek/sittplats Uteservering med musik som skapar liv på kvällen. Konst som väcker uppmärksamhet och skapar samtal. 25

26 Mer grönska i Vestby! Varför grönska? Vi vet att urban grönska är viktigt; för rekreation, hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, lokalklimat, dagvattenhantering, som pedagogiskt lek- och läromaterial samt att den främjar hållbar stadsutveckling. Rådhusparken består idag av gräs och träd som grönt material. Den är uppstyckad av olika vägar, parkeringar och spontant upptrampade genvägspromenadstråk. Det finns också en enkel lekplats i grönområde vid Gröstadveien. Men Rådhusparken och lekplatsytan är den mest urbana grönskan i Vestby och måste förvaltas bättre. Grönska som strategi i sentrumregulering Grönytefaktorer: uppmuntra användande av gröna tak, gröna fasader, dagvattenhantering i gator etc. Att låta landskapsarkitekter arbeta fram förslag för att stärka och skapa sammanhang mellan Rådhusparken, lekplatsen, stationen och andra gröna platser i Vestby skulle vara önskvärt. Vannskulptur i park Skøytebane Bypark med forskellige aktiviteter Blomster, benker, bord Miljöfyrtårn Åpne grønne lunger Scene i park Eplehage i Rådhusparken Riv og ryd opp på Gartneritomten - lag park Petanque Badeanlegg Festplass 26

27 Dekorerad cykelbana Permanent sittgrupp, Stockholm, Bernstrand & CO Utegym Spegellabyrint, Heppe Hein 27

28 Mer bebyggelse i Vestby! Varför förtäta bebyggelsen i sentrum? Det är människorna mer än husen som formar en stad eller ett kvarter. Människorna fyller gator och platser med innehåll och mening. Består centrum till största delen av kontor och handel förvandlas det kvällstid till en stenöken, dränerad på människor. En bostadisering kan ge centrum en vitamininjektion som leder till ökad attraktivitet. Boende kan på sikt även generera butiker, restauranger och uteserveringar. Spåren av människorna som bor där minskar intrycket av tristess och otrygghet under dygnets mörka timmar, när färre gator och stråk är tomma på folk. En blandad bebyggelse, men många bostäder, kan göra centrum mer människorvänligt. Bebyggelse i sentrumregulering Skapa små fastigheter som kan generera en mångfald av byggherrar och uttryck i centrum. Kräv aktiva bottenplan och byggnader med blandade funktioner, som bostäder, butiker, hotell och kontor. Förlägg äldreboende och förskolor i sentrum, gamla och unga befolkar sentrum på dagtid. Helheten ska skapa varierade gaturum som bildar tydliga gaturum. Nisjepreget butikker Småbutikker Rådhusgata som bilfri handelsgata Glasstak over gågate vid Rema 1000& NAV Hotell i Sentrum IKEA Seniorsenter Boliger forretningslokaler i 1.etg Restauranter Teaterhus Musikhall Parkeringshus Mathall Gamlehjem Svömmehall Uteplass vid caféet Pub i byn Bowlinghall 28

29 Butiks- och kontorsbyggnad, Schijndel, MVRDV Bygdegård, Albertslund, Dorte Mandrup Architects Konstnärligt campus, Umeå, Henning Larsen Torghandel och springvann, Mårtenstorget i Lund. Efter kl 14:00 blir torget parkeringsplats. 29

30 Quick fix - stora förändringar med små medel Förändring direkt Vestby kommun har ambitionen att på ett enkelt och tillfälligt vis testa av några av de ideer som framkommit under idéfestivalen. Detta på ett sätt som bygger vidare på Idéfestivalens anda av snabba enkla lösningar och tester av hur man kan förändra och använda olika platser i centrum.. Det kan gälla att under några sommarmånader erbjuda möjligheter till kino i Rådhusparken eller att med enkla medel förbättra utemiljön i Vestby. Idéerna till tester här bredvid bygger på de idéer som förekom mest under Idéfestivalen, det handlar om kultur, gärna i form av kino, akitviteter för männniskor och djur i Rådhusparken och bättre förutsättningar för fotgängare i Vestby centrum. Just nu märks det tydligt att centrumhandeln känner av konkurrensen från exempelvis Vestby Storcenter, och lider brist på folkliv och aktiviteter. Just därför blir det extra viktigt att med olika insatser stärka och förbättra möjligheterna för liv och aktiviteter i centrum. Vi hoppas att kommunen kommer att sätta av medel till att möjliggöra detta. Kultur Drive-in Kino! Utomhusbio på Coop-tomten med utsikt över prärien väl synligt från E6:an. Grönt Hundrastplats/agilitybana! Mötesplats som används året om oavsett väder. Kan locka hundägare till centrum på kvällsrundan. 30

31 Grönt Trafik Bebyggelse Vuxengym! Träningsedskap för äldre människor. Skapar bättre folkhälsa, nya möten och ett givet stop på träningsrundan. Sänk hastigheten! Lägre hastighet på Garderveien leder till mindre buller och utslpp, och en bättre miljö för fot Uteserveringar! Upplåt en rad parkeringsplatser utanför Rema 1000 till större utesrevering. 31

32 Material från processen Matplats Sovrum Kök & Vitvaror Bokhyllor Arbetsplats Hall & Garderob IKEA Restaurang & Café BOSTAD Arbetsplats Kök & Vitvaror Bokhyllor Sovrum Hall BOSTAD & Garderob IKEA Restaurang & Café Vi vill ha fler lekplatser och kunna ta oss dit själva! Jag villl bygga en lågprisbutik med markparkering! Jag vill kunna mala korn mitt i centrum! Jag vill investera i fler hotell... Jag älskar att köra bil till Vestby storcenter! Jag vill kunna se och spela teater i Vestby!! Barnens IKEA Vardagsrum Till nedre plan IKEA Family Ingång Tvätt & Klädvård Gröna Rummet Tag själv lagret Badrum Spara Bäddtextil & förvara Vaser & Ljus Vardagsrum Badrum Bäddtextil Tvätt & Klädvård Barnens IKEA IKEA Family Gröna Rummet Vaser & Ljus Tag själv lagret Määh. Mer giftfritt gräs och öppna vidder! Var ligger biblioteket? Varför finns det inga fina planteringar i Vestby? Var kan man äta en god bit mat? Varför ser cenrum ut som en parkeringsplats? Textil Bild & Ram Lampor Mattor Kassor Textil BOSTAD Bild & Ram Glas & Porslin Husgeråd från övre plan Glas & Porslin Utgång Husgeråd Lampor Mattor BOSTAD 32

33 VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. Det er håpløst. VESTBY/TESTBY VISJONER FOR Hva er din VESTBY visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. En ekte park. VISJONER FOR VESTBY VESTBY/TESTBY Hva er din visjon? Ta en idéstartpakke og bli med på Idéfestival 31 mai og 1 juni. ukedag: dato: år: Bevegelse og aktiviteter. VISJONER FOR VESTBY 33

34 Appendix Top 3 fra Kick-offen Mer kultur fjern bilene i Rådhusgata Grönnare rådhuspark

35 Idématerial från hemläxorna och workshopen Översikt Vi fick in 254 dokument med idéer. De flesta kom från hemläxornas Idépakker men det kom även in idéer på plats i lokalen som lämnades in som post-its, pappersinlagor och de pratbubblor som som kunde fyllas i på plats. Vi fick även tillbaka 104 ifyllda frågeformlär. 254 Fördelning av idématerialet Dessa dokument kom in: Idépakken: Ideskjeman 66 Läxa Fristående idéer från läxorna 37 Framtidsscenerier för Vestby 37 Lokalen: Post-its 64 Pratbubblor 32 Frågeformlär Dessa dokument innehöll 295 idéer för Vestbys framtid Inlämnade formulär

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

HUS TILL SALU I STRÖMSTAD

HUS TILL SALU I STRÖMSTAD HUS TILL SALU I STRÖMSTAD Vi bygger 20 stycken nyckelfärdiga villor med äganderett på Tångenvägen www.husistromstad.se Nytt bostadsområde på Tången i Strömstad. På Tångenvägen i kvarteret Naten, nordost

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov - som ägde rum mellan kl 18:30 och 22:00 den 13 januari 2008 i Blå hallen, Sala 1. Carola Gunnarsson hälsade alla ca 100 närvarande

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer