ir_tw - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g r(16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ir_tw - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g r(16)"

Transkript

1 r(16) HSB Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal Org nr Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g Styrelsen avger ftilj ande årsredovisning. Innehåll - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Sida l Orn inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. år. Uppgifter inom parentes avser loregående I ir_tw

2 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal (16) r.önvat TN I N G S BE RIi T TE L S E Information om verksamheten Föreningen har till ändarnål att främja medlemmarnas ekonorniska intresse genom att i foreningels hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsnilg. Upplåtelse-fåräven omfatta mark sorn ligger i anslutning till floreningens hus, om rrarken ska anvärdas sorn komplement till bostadslägenhet eller lokal.vidare har foreningen att främja studie- och fritidsverksamhet inom loreningen samt att stärka gemenskapen, tillgodose gemensamma intressen ochbehov samt att främja seruiceverksamhet rned anknytning till boendet. Föreningens byggnader Föreningen äger och fiirvaltar fastigheten Hultet 1:3.Byggnaden är fullvärdesforsäkrad hos forsäkringsbolaget Ossöen Agency AB. Byggnadsår Föreningens byggnad består av 78 lägenheter som upplåts rned bostadsrätt. Till byggnaden hör också 67 st parkeringsplatser och 32 garage som hyrs ut till föreningens medlemmar. Fastiglretens totala areal är :m2. Den totala boytan enligt taxeringsbesked uppgår till 6 732kvm. Läeenhetsflordelnine: 12 st 2 rurn och kök 36 st 3 rurn och kök 22 st 4 rurn och kök 8 st 5 rurn och kök *tv

3 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Möhidal 3(16) Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en 20-årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. planen ligger till grund för loreningsstämmans beslut ofir reselyering och ianspråktagande av fonderade rnedel for yttre fastiglietsunderhåll. Årligen reserveras minst det belopp,o- årrg.. istadgama Det planerade underhållsbehovet av loleningens fastighet beräknas till 19,5 miljoner kr lor den nätmaste 20-årsperioden. Styrelsen beräknar att ovan underhållsåtgärder i sin helhet ska täckas av fonderade rnedel.underhållsplanen bildar även underlag lor de underhållsåtgärder sorn budgeterats lor 201O.Medel är fonderade och likvida rnedel skall vara disponibla for underhållsplanens ornfattning liir varje budgetperiod. Avsättningen till yttre underhållsfonden skall ökas rned rninirnum 50Ä per år, för att ffinga upp det ökande underhållsbehov som uppstår vid stigande ålder på fastighetema. Hänsyr är tagen till detta ökande behov i foreningens 2O-åriga underhållsplan. De underhållsåtgärder som kornmer att bli mest omfattande inom underhållsplanen är successiva pannbyen, allt eftersorn enheterna, som finns i varje lägenhet, inte längre kan repareras med bra ekonomi. Föreningen har energideklarerat enligt gällande lagar och bestämmelser. Fastigh etsförvaltnin g HSB Mölndal sköter loreningens ekonomiska florvaltning.föreningen sköter fastighetslorvaltningen i egen regi och styrelsens arbetsområden är organiserade enligt detta. Föreningsfrågor Stadear Föreningens gällande stadgar registrerades hos Patent- och Registreringsverket Föreningsstämrna Ordinarie iiireningsstämma hölls stämrnan deltog 36 röstberättigade medlemmar Medlernmar Föreningen hade vid årets slut i23 medlemmar, varav Bostadsrättshavare 78 Samägare 44 HSB Mölndal 1 Under året har 11 lägenheter överlåtits. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift på f.n kr. Pantsättningsavgift debiteras köparen n-red f.n. 424 kr. l,r "t f*

4 HSB Bostadsrättsfolening Tulebo i Mölndal 4(16) Gemensamma utrvrnmen För rnedlemmarnas bruk finns en fullt utrustad kvartersgård med plats lor ca 40 personer, som kan bokas for privata tillställningar.enskilda medlemmar kan även boka foreningens seruiceverkstad, inklusive verktyg och småmaskiner. Miljöarbetet hal varit aktivt i loreningen under många år, med källsortering och kompostering. En rriljöstation som tar hand orn trädgårdsavfallet frirdigställdes år 2006.Naturen bjuder också på frikostiga gemensamma utrymmen i våra vackra ekbackar runt husen. OrganisationsansI utning Bostadsrättsloreningen Tulebo är ansluten till HSB Mölndal.Genom medlemskapet har foreningen tillgång till infonnation, kurser och ekonomisk och juridisk expertis, som styrelse och rnedlemmar är i behov av lor en effektiv forvaltning av foreningens fastighet och ekonorni.föreningen är även ansluten ti I I lasti ghetsägarloreningen. Information På loreningens hemsida finns extemt tillgängligt uppgifter om liireningens fastigheter, aktiviteter och ekonomi. Dessa uppgifter är värdefulla lor nya medlemmar soilr avser att Iijrvärva bostadsrätt i öreningen. Föreningens medlemmar har även tillgång till intemt material på vår hemsida, genom personlig inloggning. Dessutom får rnedlemfirama löpande information via e-post eller cirkulärskrivelse i eget val. Ca 80oÄ av medlemsinfonnationen sker via e-post. Avtal Föreningen har loljande avtal av väsentligt slag: Onnås Trädgårdsservice - Grönytor och markarbeten Edvarssons Måleri - Underhåll av ytskikt fastighetema Edvarssons Bygg - Snickeriarbeten Svenssons lnstallation - VVS-arbeten Hammars Lighting OH Rep & Underhåll Seths Teleteknik - El-arbeten - Ventilationsselice - Kabel TV Tillkornrner avtal av mindre ornfattning.all bokning av åtgärder på loreningens egendom och ansvarsområden sker genom styrelsen,for löpande åtgärder delegerat till fioreningskontakten.

5 HSB Bostadsrättsltirening Tulebo i Mölndal s(1 6) Styrelseo revisorer och valberedning Stlrelse Enligt öreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 1 1 ledamöter med högst 4 suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie loreningsstämma och därpå påloljande styrelsekonstituering haft lolj ande sartrlansättning: Rune Olofsson Ledamot Ordlorande Sara Rundberg Ledamot Sekreterare Inger Ericson Ledarnot vice ordtörande Christian Ivarson Ledamot Ledamot Ulf Andersson Hans Mannglen Ledarnot HSB Mölndal Helena Berg Suppleant (t.o.m ) Kent Stahl Suppleant (t.o.m ) - I tur att avgå vid ordinarie foreningsstdmma är Rune Olofsson och lnger Ericson. - Föreningens fima tecknas av Rune Olofsson, Inger Ericson, Christian Ivarson, Ulf Andersson, två i forening. - Styrelsen har under året hållit 18 protokolllorda sammanträden. - Arvode sarnt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgåttt1ll kr inkl.sociala avgifter. - För styrelsens arbete finns ansvarslorsäkring tecknad hos lorsäkringsbolaget Osseen Agency AB. - Styrelsen kan kontaktas genom loreningens hernsida eller personligen på de adresser som finns angivna på anslagstavlorna. Styrelsen har även en särskilt utsedd persoll som floreningskontakt, som är medlemmamas lorstahandskontakt i fastighets- och foreningsfiågor. Föreningskontakten kan även kontaktas via särskild e-post, sorn inte kräver att rnedlemmen har eget e-postabbonernang Revisorer Revisorer har varit Bjöm Wamerfeldt med Hans Elisson soill suppleant, valda av foreningen samt Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, godkända av HSB Riksforbund. Representanter i HSBs fullmäktiee Föreningens representant i HSB-ftjreningens fullmäktige har varit Inger Ericson sarnt Christian Ivarson som suppleant, utsedda av sty'relsen enligt stämmans beslut. Valberednine Valberedning har varit Christina Karlsen, Anna Marklund, Eva-Lena Nygren i li '''t-w

6 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 6(16) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Rensning, renovering ocli uppdatering har skett av dagvattensystemet i ornrådet. Även rensning av dränering vid enskilda huskroppar är påbörjat.stor service av ventilationssystemen i 2- och 3- rurnslägenheterna är genomflord.föreningen har under året blivit stän-rd av medlem för påstådd hög energiforbrukning genom ftireningens installationer, under tiden från ornrådets nybyggnadsår till år Den rättsliga processen pågår. Kostnader oc1-r intäkter for kostnadsersättning kommer att lolja de bokloringsår betalningama sker. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Projekt lor örbättrad ventilation i lägenhetemas kallöråd är påbörjat. Beslut är fattat om handikappanpassning av entrö till Kvartersgården. Föreningens ekonomi Årets resultat överstiger kraftigt budget beroende på extraordinära intäkter. Stora extrakostnader lor ventilationsentreprenad kostnadsfordes 2008 och kostnadsersättnin gama har kommit in under vsättning till yttre underliållsfond sker rned Resterande vinstmedel överfijres till Fritt eget kapital, sotn balanserat resultat. Samtliga lån är räntefixerade. Arnorleringstakten har i samråd med banken minskat något, for att höja foreningens likviditet. Arnorleringama överstiger även fortsättningsvis avskrivningama, nu med ca 50o/o. Årsavsifter Avgiftema for 2010 komrner att vara oftjrändrade. Arsavgift 2009:783,98 kr per kvrn Fastiehetsavgift Fastighetsavgift erläggs med 1 272krAgh lor hyreshus och 6362 kr/lgh for småhus, detta blir totalt kr. Taxeringsvärdet frarngår av not. Budget {ijr nästa år Budgeten visar på ett resultat på 1 l8 902 kronor, i detta resultat ingår reservering till y'ttre fonden med kr. lw

7 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 7(16) FIerårsjämförelse Nettoon-rsättning kr g Resultat efter finansiella poster kr Fond lor yttre underhåll kr Arsavgift per kvm bostadsy'ta kr 784,0 760,4 761,2 161,1 Lån per kvrn bostadsy'ta kr B 295,1 I 312, ,9 B 617,2 Genomsnittlig skuldränta % 3,7 4,2 4,1 4,0 Fastighetens belåningsgrad % 78,3 78,5 7g,B 90,0 Taxeringsvärde tkr g5g Nyckeltalsdefinitioner frarngår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till forenin gsstämmans lorfo qande står ftili ande vinstrnedel : År'ets vinst Balanserat resultat Återstår ti I I foreningsstånmans liirfo gande s Styrel sen foresl år floljande disposition : Reservering till fond lor yttre underhåil, enl stadgarna Ianspråktagande av fond lor yttre underhåll I ny räkning överörs Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av floljande resultat- och balansräkning samt noter. LP

8 HSB Bostadsrättsörening Tulebo i Mölndal 7r (16) Resultaträkning Not Nettoomsättning Arsavgifter Ovriga intäkter 1 2 s Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Underhåll Driftskostnader Adrnini strationsomko stnader -31s s6 30s Summa kostnader för fastighetsfrirvaltning Avskrivning av materiella anläggningstiiigångar 3, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader avseende skulder ti11 kreditinstitut Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst Fördelning av årets resultat enligt förslaget i vinstdispositionen Arets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ianspråkstagande av fond folyttre underhåil Reservering av medel till fond lor yttre underliåll s Årets resultat efter förändring av fond för yttre underhåll i Itz\A "lv

9 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal e(16) Balansräkning Tillgångar Anlä ggningstillgån gar Not Materi ella anläggningstill eånear Byggnader och mark Inventarier S umma anläggningstillgångar Oms ättnin gstillgån gar Kortfri sti sa fordrin ear Ovri ga kortfri sti ga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar s \,\ w

10 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 10(16) Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eeet kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Fond for yttre underhåll s t Fritt eeet kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder t s Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga korlfristiga skulder Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder s I s Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Föreningsavgä1d s83 92s *rfi

11 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal l 1(16) Noter Not I Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsflöreningen Tulebos årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokloringslämndens alhnänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principema är olorändrade i jämlorelse med loregående år. Anläseninestill gånear Mrt.".lt- *täggt ingstillgångar redovisas till anskatfningsvärde rninskat rned avskrivningar. Utgifter lor lorbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångamas redovisade värde' Utgifter flor reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader ocl-r inventarier skrivs av systernati skt över till gångens bedörnda riyttj andeperiod. Lirl är avskrivningsmetod används. Följ ande avskrivningar til I ärnpas : Byggnadel Om och tillbyggnad Markanläggningar Installationer Inventarier Mar'kvärdet är inte lijremål lor avskrivning. 100 år 15 år 20 är 5-20 är 5 år Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Statlie inkornstskatt ffieningarbeskattasmed26,3oäavfinansie11aintäkterefteravräkningaveventue11t taxerat underskott. Föreningens beskattningsunderlag uppgick vid året slut till kr, vilket medlor en inkornstskatt På 0 kr. Förenineens fond for yttre underhåll e*iittnit4 tltt fona foi ytre unclerhåll sker med upprättad underhållsplan som gund.reservering till föreningeis fond lor yttie underhåll ingår i styrelsens forslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på flor-eningsstärnma sker överloring från balanserat resultat till fond lor I'ttre underhåil. I w- 7,

12 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal 12(16) Nlvckeltal sdefi nitioner Genomsnittlig skuldränta definieras soln boklord räntekostnad i forhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras solrl fastighetslån i fiirhållande till fastighetens byggnadsvärde. Not 2 Ovriga intäkter Hyresintäkter; garage och P-platser Ovriga intäkter Summa s5 236 Not 3 Inventarier Ingående ackumul erade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan t L, (t/

13 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal l 3(1 6) Not 4 Byggnader och mark In gående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp/Aktiveringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden I"ngående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar s r s r Utgående restvärde enligt plan I ackumulerade anskaffiringsvärden ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Sumnra I wp

14 HSB Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal t4(16) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda forsäkrin gspremi er Övriga poster Summa Not 6 Eget kapital Eget kapital Reservering till yttre fond, enligt stadgan-ra Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av foreningsstämman Balansering av öregående års resultat Arets resultat Insats- Upplåtelsekapital aveifter Fond for yttre underhå s5 Balanserad vinst s Arets resultat Eget kapital Reservering till yttre flond, enligt stadgama Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av loreningsstämman Balansering av floregående års resultat Arets resultat s Eget kapit al ;\ p-

15 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal 1s(r6) Not 7 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta % Räntanär Arnorteringar bunden t.o.m. är 2009 enl Swedbank Swedbank Swedbank HSB Mölndal Totalt 1S J)J 3,9 1,82 4,5 1åneavtal Rörlig s0 000 I Lånebelopp Av ovanstående skulder till kreditinstitut redovisas kr som kortfristiga skulder. Av de långfiistiga skuldema lorfaller kr senare än fem år efter balansdagen. Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna rärtor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror lrrlupna styrelse- och revisionsaryoden Ovriga poster Summa s ! la t^ L

16 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal r 6(1 6) Not 9 Ställda säkerheter Fasti glietsinteckningar sotlr säkerheter flor skul der ti I I kreditinstitut LMölndal 2p10- a'\- i I i,-j, {'\ <\'-tv-[,:-- I Christian lvaison ns Manlgren Vår revisionsberättelse har lämnats fi -2I Ohrl ings PricewaterhouseCoopers AB /f^?* /q1> Magnus Leijon l/ Auktoriserad revisor \.-

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSBs Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty.relsens förvaltning i HSBs Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen ocl.r förvaltningen på gmndval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomföfi revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urual av underlagen för belopp och aman inlonnation i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styelsen gjolt när de upprättat årsredovisningen salnt att utvärdera den satnlade infomrationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma on någon styrelseledamot är ersättningsskyldig not föreningen. Vi har även granskat oru någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rirnlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger dänned en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet rned god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är forenlig rned årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil-jar stlrelsens ledarnöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mölndaly'en.?.1..,.1.:. zor o /:fq^/ern 'trr"r, (rto, Auktoriserad revisor ' / Av föreningen vald revisor

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen i Järfälla Org. nr 716417-6625 ÅnsnEDovISNING för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen ijärftilla Org. nr 7!6417-6625 l(13) FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer