ir_tw - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g r(16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ir_tw - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g r(16)"

Transkript

1 r(16) HSB Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal Org nr Arsredovisning för räkenskapsåre t Z00g Styrelsen avger ftilj ande årsredovisning. Innehåll - ftjrvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter Sida l Orn inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. år. Uppgifter inom parentes avser loregående I ir_tw

2 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal (16) r.önvat TN I N G S BE RIi T TE L S E Information om verksamheten Föreningen har till ändarnål att främja medlemmarnas ekonorniska intresse genom att i foreningels hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsnilg. Upplåtelse-fåräven omfatta mark sorn ligger i anslutning till floreningens hus, om rrarken ska anvärdas sorn komplement till bostadslägenhet eller lokal.vidare har foreningen att främja studie- och fritidsverksamhet inom loreningen samt att stärka gemenskapen, tillgodose gemensamma intressen ochbehov samt att främja seruiceverksamhet rned anknytning till boendet. Föreningens byggnader Föreningen äger och fiirvaltar fastigheten Hultet 1:3.Byggnaden är fullvärdesforsäkrad hos forsäkringsbolaget Ossöen Agency AB. Byggnadsår Föreningens byggnad består av 78 lägenheter som upplåts rned bostadsrätt. Till byggnaden hör också 67 st parkeringsplatser och 32 garage som hyrs ut till föreningens medlemmar. Fastiglretens totala areal är :m2. Den totala boytan enligt taxeringsbesked uppgår till 6 732kvm. Läeenhetsflordelnine: 12 st 2 rurn och kök 36 st 3 rurn och kök 22 st 4 rurn och kök 8 st 5 rurn och kök *tv

3 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Möhidal 3(16) Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en 20-årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. planen ligger till grund för loreningsstämmans beslut ofir reselyering och ianspråktagande av fonderade rnedel for yttre fastiglietsunderhåll. Årligen reserveras minst det belopp,o- årrg.. istadgama Det planerade underhållsbehovet av loleningens fastighet beräknas till 19,5 miljoner kr lor den nätmaste 20-årsperioden. Styrelsen beräknar att ovan underhållsåtgärder i sin helhet ska täckas av fonderade rnedel.underhållsplanen bildar även underlag lor de underhållsåtgärder sorn budgeterats lor 201O.Medel är fonderade och likvida rnedel skall vara disponibla for underhållsplanens ornfattning liir varje budgetperiod. Avsättningen till yttre underhållsfonden skall ökas rned rninirnum 50Ä per år, för att ffinga upp det ökande underhållsbehov som uppstår vid stigande ålder på fastighetema. Hänsyr är tagen till detta ökande behov i foreningens 2O-åriga underhållsplan. De underhållsåtgärder som kornmer att bli mest omfattande inom underhållsplanen är successiva pannbyen, allt eftersorn enheterna, som finns i varje lägenhet, inte längre kan repareras med bra ekonomi. Föreningen har energideklarerat enligt gällande lagar och bestämmelser. Fastigh etsförvaltnin g HSB Mölndal sköter loreningens ekonomiska florvaltning.föreningen sköter fastighetslorvaltningen i egen regi och styrelsens arbetsområden är organiserade enligt detta. Föreningsfrågor Stadear Föreningens gällande stadgar registrerades hos Patent- och Registreringsverket Föreningsstämrna Ordinarie iiireningsstämma hölls stämrnan deltog 36 röstberättigade medlemmar Medlernmar Föreningen hade vid årets slut i23 medlemmar, varav Bostadsrättshavare 78 Samägare 44 HSB Mölndal 1 Under året har 11 lägenheter överlåtits. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift på f.n kr. Pantsättningsavgift debiteras köparen n-red f.n. 424 kr. l,r "t f*

4 HSB Bostadsrättsfolening Tulebo i Mölndal 4(16) Gemensamma utrvrnmen För rnedlemmarnas bruk finns en fullt utrustad kvartersgård med plats lor ca 40 personer, som kan bokas for privata tillställningar.enskilda medlemmar kan även boka foreningens seruiceverkstad, inklusive verktyg och småmaskiner. Miljöarbetet hal varit aktivt i loreningen under många år, med källsortering och kompostering. En rriljöstation som tar hand orn trädgårdsavfallet frirdigställdes år 2006.Naturen bjuder också på frikostiga gemensamma utrymmen i våra vackra ekbackar runt husen. OrganisationsansI utning Bostadsrättsloreningen Tulebo är ansluten till HSB Mölndal.Genom medlemskapet har foreningen tillgång till infonnation, kurser och ekonomisk och juridisk expertis, som styrelse och rnedlemmar är i behov av lor en effektiv forvaltning av foreningens fastighet och ekonorni.föreningen är även ansluten ti I I lasti ghetsägarloreningen. Information På loreningens hemsida finns extemt tillgängligt uppgifter om liireningens fastigheter, aktiviteter och ekonomi. Dessa uppgifter är värdefulla lor nya medlemmar soilr avser att Iijrvärva bostadsrätt i öreningen. Föreningens medlemmar har även tillgång till intemt material på vår hemsida, genom personlig inloggning. Dessutom får rnedlemfirama löpande information via e-post eller cirkulärskrivelse i eget val. Ca 80oÄ av medlemsinfonnationen sker via e-post. Avtal Föreningen har loljande avtal av väsentligt slag: Onnås Trädgårdsservice - Grönytor och markarbeten Edvarssons Måleri - Underhåll av ytskikt fastighetema Edvarssons Bygg - Snickeriarbeten Svenssons lnstallation - VVS-arbeten Hammars Lighting OH Rep & Underhåll Seths Teleteknik - El-arbeten - Ventilationsselice - Kabel TV Tillkornrner avtal av mindre ornfattning.all bokning av åtgärder på loreningens egendom och ansvarsområden sker genom styrelsen,for löpande åtgärder delegerat till fioreningskontakten.

5 HSB Bostadsrättsltirening Tulebo i Mölndal s(1 6) Styrelseo revisorer och valberedning Stlrelse Enligt öreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 1 1 ledamöter med högst 4 suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie loreningsstämma och därpå påloljande styrelsekonstituering haft lolj ande sartrlansättning: Rune Olofsson Ledamot Ordlorande Sara Rundberg Ledamot Sekreterare Inger Ericson Ledarnot vice ordtörande Christian Ivarson Ledamot Ledamot Ulf Andersson Hans Mannglen Ledarnot HSB Mölndal Helena Berg Suppleant (t.o.m ) Kent Stahl Suppleant (t.o.m ) - I tur att avgå vid ordinarie foreningsstdmma är Rune Olofsson och lnger Ericson. - Föreningens fima tecknas av Rune Olofsson, Inger Ericson, Christian Ivarson, Ulf Andersson, två i forening. - Styrelsen har under året hållit 18 protokolllorda sammanträden. - Arvode sarnt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgåttt1ll kr inkl.sociala avgifter. - För styrelsens arbete finns ansvarslorsäkring tecknad hos lorsäkringsbolaget Osseen Agency AB. - Styrelsen kan kontaktas genom loreningens hernsida eller personligen på de adresser som finns angivna på anslagstavlorna. Styrelsen har även en särskilt utsedd persoll som floreningskontakt, som är medlemmamas lorstahandskontakt i fastighets- och foreningsfiågor. Föreningskontakten kan även kontaktas via särskild e-post, sorn inte kräver att rnedlemmen har eget e-postabbonernang Revisorer Revisorer har varit Bjöm Wamerfeldt med Hans Elisson soill suppleant, valda av foreningen samt Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, godkända av HSB Riksforbund. Representanter i HSBs fullmäktiee Föreningens representant i HSB-ftjreningens fullmäktige har varit Inger Ericson sarnt Christian Ivarson som suppleant, utsedda av sty'relsen enligt stämmans beslut. Valberednine Valberedning har varit Christina Karlsen, Anna Marklund, Eva-Lena Nygren i li '''t-w

6 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 6(16) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Rensning, renovering ocli uppdatering har skett av dagvattensystemet i ornrådet. Även rensning av dränering vid enskilda huskroppar är påbörjat.stor service av ventilationssystemen i 2- och 3- rurnslägenheterna är genomflord.föreningen har under året blivit stän-rd av medlem för påstådd hög energiforbrukning genom ftireningens installationer, under tiden från ornrådets nybyggnadsår till år Den rättsliga processen pågår. Kostnader oc1-r intäkter for kostnadsersättning kommer att lolja de bokloringsår betalningama sker. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Projekt lor örbättrad ventilation i lägenhetemas kallöråd är påbörjat. Beslut är fattat om handikappanpassning av entrö till Kvartersgården. Föreningens ekonomi Årets resultat överstiger kraftigt budget beroende på extraordinära intäkter. Stora extrakostnader lor ventilationsentreprenad kostnadsfordes 2008 och kostnadsersättnin gama har kommit in under vsättning till yttre underliållsfond sker rned Resterande vinstmedel överfijres till Fritt eget kapital, sotn balanserat resultat. Samtliga lån är räntefixerade. Arnorleringstakten har i samråd med banken minskat något, for att höja foreningens likviditet. Arnorleringama överstiger även fortsättningsvis avskrivningama, nu med ca 50o/o. Årsavsifter Avgiftema for 2010 komrner att vara oftjrändrade. Arsavgift 2009:783,98 kr per kvrn Fastiehetsavgift Fastighetsavgift erläggs med 1 272krAgh lor hyreshus och 6362 kr/lgh for småhus, detta blir totalt kr. Taxeringsvärdet frarngår av not. Budget {ijr nästa år Budgeten visar på ett resultat på 1 l8 902 kronor, i detta resultat ingår reservering till y'ttre fonden med kr. lw

7 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 7(16) FIerårsjämförelse Nettoon-rsättning kr g Resultat efter finansiella poster kr Fond lor yttre underhåll kr Arsavgift per kvm bostadsy'ta kr 784,0 760,4 761,2 161,1 Lån per kvrn bostadsy'ta kr B 295,1 I 312, ,9 B 617,2 Genomsnittlig skuldränta % 3,7 4,2 4,1 4,0 Fastighetens belåningsgrad % 78,3 78,5 7g,B 90,0 Taxeringsvärde tkr g5g Nyckeltalsdefinitioner frarngår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till forenin gsstämmans lorfo qande står ftili ande vinstrnedel : År'ets vinst Balanserat resultat Återstår ti I I foreningsstånmans liirfo gande s Styrel sen foresl år floljande disposition : Reservering till fond lor yttre underhåil, enl stadgarna Ianspråktagande av fond lor yttre underhåll I ny räkning överörs Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av floljande resultat- och balansräkning samt noter. LP

8 HSB Bostadsrättsörening Tulebo i Mölndal 7r (16) Resultaträkning Not Nettoomsättning Arsavgifter Ovriga intäkter 1 2 s Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Underhåll Driftskostnader Adrnini strationsomko stnader -31s s6 30s Summa kostnader för fastighetsfrirvaltning Avskrivning av materiella anläggningstiiigångar 3, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader avseende skulder ti11 kreditinstitut Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst Fördelning av årets resultat enligt förslaget i vinstdispositionen Arets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ianspråkstagande av fond folyttre underhåil Reservering av medel till fond lor yttre underliåll s Årets resultat efter förändring av fond för yttre underhåll i Itz\A "lv

9 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal e(16) Balansräkning Tillgångar Anlä ggningstillgån gar Not Materi ella anläggningstill eånear Byggnader och mark Inventarier S umma anläggningstillgångar Oms ättnin gstillgån gar Kortfri sti sa fordrin ear Ovri ga kortfri sti ga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar s \,\ w

10 HSB Bostadsrättslorening Tulebo i Mölndal 10(16) Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eeet kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Fond for yttre underhåll s t Fritt eeet kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder t s Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga korlfristiga skulder Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder s I s Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Föreningsavgä1d s83 92s *rfi

11 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal l 1(16) Noter Not I Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsflöreningen Tulebos årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokloringslämndens alhnänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principema är olorändrade i jämlorelse med loregående år. Anläseninestill gånear Mrt.".lt- *täggt ingstillgångar redovisas till anskatfningsvärde rninskat rned avskrivningar. Utgifter lor lorbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångamas redovisade värde' Utgifter flor reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader ocl-r inventarier skrivs av systernati skt över till gångens bedörnda riyttj andeperiod. Lirl är avskrivningsmetod används. Följ ande avskrivningar til I ärnpas : Byggnadel Om och tillbyggnad Markanläggningar Installationer Inventarier Mar'kvärdet är inte lijremål lor avskrivning. 100 år 15 år 20 är 5-20 är 5 år Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Statlie inkornstskatt ffieningarbeskattasmed26,3oäavfinansie11aintäkterefteravräkningaveventue11t taxerat underskott. Föreningens beskattningsunderlag uppgick vid året slut till kr, vilket medlor en inkornstskatt På 0 kr. Förenineens fond for yttre underhåll e*iittnit4 tltt fona foi ytre unclerhåll sker med upprättad underhållsplan som gund.reservering till föreningeis fond lor yttie underhåll ingår i styrelsens forslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på flor-eningsstärnma sker överloring från balanserat resultat till fond lor I'ttre underhåil. I w- 7,

12 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal 12(16) Nlvckeltal sdefi nitioner Genomsnittlig skuldränta definieras soln boklord räntekostnad i forhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras solrl fastighetslån i fiirhållande till fastighetens byggnadsvärde. Not 2 Ovriga intäkter Hyresintäkter; garage och P-platser Ovriga intäkter Summa s5 236 Not 3 Inventarier Ingående ackumul erade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan t L, (t/

13 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal l 3(1 6) Not 4 Byggnader och mark In gående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp/Aktiveringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden I"ngående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar s r s r Utgående restvärde enligt plan I ackumulerade anskaffiringsvärden ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Sumnra I wp

14 HSB Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal t4(16) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda forsäkrin gspremi er Övriga poster Summa Not 6 Eget kapital Eget kapital Reservering till yttre fond, enligt stadgan-ra Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av foreningsstämman Balansering av öregående års resultat Arets resultat Insats- Upplåtelsekapital aveifter Fond for yttre underhå s5 Balanserad vinst s Arets resultat Eget kapital Reservering till yttre flond, enligt stadgama Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av loreningsstämman Balansering av floregående års resultat Arets resultat s Eget kapit al ;\ p-

15 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal 1s(r6) Not 7 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta % Räntanär Arnorteringar bunden t.o.m. är 2009 enl Swedbank Swedbank Swedbank HSB Mölndal Totalt 1S J)J 3,9 1,82 4,5 1åneavtal Rörlig s0 000 I Lånebelopp Av ovanstående skulder till kreditinstitut redovisas kr som kortfristiga skulder. Av de långfiistiga skuldema lorfaller kr senare än fem år efter balansdagen. Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna rärtor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror lrrlupna styrelse- och revisionsaryoden Ovriga poster Summa s ! la t^ L

16 HSB Bostadsrättsforening Tulebo i Mölndal r 6(1 6) Not 9 Ställda säkerheter Fasti glietsinteckningar sotlr säkerheter flor skul der ti I I kreditinstitut LMölndal 2p10- a'\- i I i,-j, {'\ <\'-tv-[,:-- I Christian lvaison ns Manlgren Vår revisionsberättelse har lämnats fi -2I Ohrl ings PricewaterhouseCoopers AB /f^?* /q1> Magnus Leijon l/ Auktoriserad revisor \.-

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSBs Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty.relsens förvaltning i HSBs Bostadsrättsförening Tulebo i Mölndal för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen ocl.r förvaltningen på gmndval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomföfi revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urual av underlagen för belopp och aman inlonnation i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styelsen gjolt när de upprättat årsredovisningen salnt att utvärdera den satnlade infomrationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma on någon styrelseledamot är ersättningsskyldig not föreningen. Vi har även granskat oru någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rirnlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger dänned en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet rned god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är forenlig rned årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil-jar stlrelsens ledarnöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mölndaly'en.?.1..,.1.:. zor o /:fq^/ern 'trr"r, (rto, Auktoriserad revisor ' / Av föreningen vald revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå 1(16) HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Aslög nr 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Lindsberg nr 2 717600-3478. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Lindsberg nr 2 717600-3478. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Lindsberg nr 2 Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kapplasse Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tegnergården Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(14) Brf Hjalte Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Sida 2(14) Förvaltningsberättelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Brf Hammaren Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(13) Brf Björken Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Om inte

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(15) Brf Gillet 12 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 2(15)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer