ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA

2 Den nybildade bostadsrättsföreningen Lunden har bland de allra lägsta månadsavgifterna i Sollentuna kommun. Den låga månadskostnaden i kombination med de väldigt bra kommunikationerna närmast dygnet runt buss till Danderyd och Karolinska, bara något längre bort pendeltågsstation och inom promenad avstånd tunnelbana i Kista Centrum tror vi kommer att göra detta till en av Sollentunas attraktivare bostadsrättsföreningar. FASTIGHETSBYRÅN I SOLLENTUNA som säljer i särklass flest bostadsrätter i kommunen

3 Bokföringen i en bostadsrättsförening inrättas årsvis och efter varje år sammanställs föreningens ekonomi i en resultaträkning som visar om föreningen gått med vinst eller förlust och i en balansräkning som visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital som föreningen har. Till detta kommer en förvaltningsberättelse där föreningens styrelse med egna ord beskriver det senaste årets verksamhet. En lite lustig effekt av att bostadsrättsföreningen Lunden köpte sina hus den 14 december är att styrelsen måste upprätta en årsredovisning som i praktiken bara omfattar de 17 dagar som då återstod på år Av naturliga skäl är det nästan helt omöjligt att dra några slutsatser av ett bokslut som omfattar bara 17 dagar. Ännu svårare blir det naturligtvis när det inte finns något att jämföra med det är ju före ningens första period med egna hus. Samtidigt var dessa 17 dagar kanske de mest händelserika dagarna i föreningen även med hänsyn till alla kommande dagar. Plötsligt en morgon det var som bekant osäkert in i det sista övertog före ningens styrelse ansvaret för hus till ett värde av 111 miljoner kronor. Nycklar, ritningar, hyresavtal, sophämtning, fjärrvärme, elektricitet, kabel-tv, hisservice, vatten allt skulle snabbt fixas. Vilket det också gjorde. Allt i nära samarbete med Flodafors Fastig hetsaktie bolag som från första dagen har hjälpt styrelsen med förvaltningen och skötseln av husen. Här vill vi naturligtvis passa på att rikta ett stort, väldigt stort och innerligt tack till Torsten Kai-Larsen, Bitte Kai-Larsen och Kjell Nordqvist på Svensk Bostadsutveckling AB. De har biträtt, stöttat och hjälpt föreningen under hela ombildningen. Utan Er hade vi aldrig fått möjlighet att på detta sätt presentera förenin gens första årsredovisning! Sollentuna den 3 maj 2008 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Lunden genom Daniel Azzarri (ordförande) ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN

4 Förvaltningsberättelse BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA äger sedan den 14 december 2007 fastigheten Hyran 1 i Sollentuna kommun. På fastigheten finns två stycken hus med totalt 120 bostadslägenheter, tre kommersiella lokaler samt ett garage med totalt 57 parkeringsplatser. Bostadsytan uppgår totalt till kvadratmeter och av detta var vid årsskiftet kvadratmeter (68 lägenheter) upplåtna med bostadsrätt. Taxeringsvärdet på fastigheten var vid årsskiftet 67,3 miljoner kronor. Husen är byggda av Skånska Cementgjuteriet, i skiftet mellan 60- och 70-tal. Hela området - allt från stadsplanen till lägenheternas utformning i detalj ritades av arkitektfirman»forsman och Snellman«. Byggherre var det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem, och det var också från dem som föreningen förvärvade fastigheten. Förvaltningen Bostadsrättsföreningen Lunden har ett förvaltningsavtal med Flodafors Fastighetsaktiebolag. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning. Flodafors blir därmed ett paraply även för den ekonomiska och administrativa förvaltningen som dock egentligen sköts av Dahlström och Partners Revisionsbyrå AB. På samma sätt är det MK Trädgårdsskötsel AB som sköter trädgården, yttre städning samt snöröjning. För jourtjänsten (akuta ärenden kvällar, nätter och helger) svarar Securitas Jourmontör AB. Flodafors sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen. Alla delar av förvaltningen även jouren kan nås via en automatisk telefonväxel som är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Telefonnumret till den är Motsvarade e-postadress är och före - ningens hemsida finns på Väsentliga händelser Den i särklass viktigaste händelsen under perioden var naturligtvis att bostadsrättsföreningen förvärvat fastigheten. Hela ombildningsprocessen har skett i nära samarbete med Svensk Bostadsutveckling AB. 4 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

5 Efter förvärvet har samtliga lås till gemensamma utrymmen som trapphus och källarkorridorer bytts ut. I samband med detta anordnades även en gemensam upphandling av låsbyte i lägenheterna. För att förlänga livslängden på avloppsrören (stammarna) och för att minska risken för akuta stopp och skador, har rören rensats med högtrycksspolning. Sådan här»stamspolning«ska normalt genomföras med några års mellanrum men så vitt kunnat utredas var det väldigt länge sedan sist. Styrelsen har tillsammans med Flodafors inlett arbetet med att planera för de kommande årens underhållsarbeten. Bland annat har en teknisk utredning gällande vad som kan göras för att snygga till fasaderna inletts. Ekonomiska förutsättningar Föreningens totala kostnad för att köpa fastigheten uppgick till 111,2 miljoner kronor. Av detta betalade bostadsrättshavarna genom sina grundavgifter 53,2 miljoner kronor. Resterande belopp 59 miljoner kronor lånande föreningen genom Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag till vardags kallat SBAB. Bostadsrättslägenheterna upplåts, precis som i alla andra bostadsrättsföreningar, till självkostnad. Det betyder att de totala avgifterna motsvarar den del av före - ningens kostnader som inte täcks av hyror och andra inkomster. Den avgift som bostadsrättshavarna i föreningen betalar (månadsavgiften) är räknat per kvadratmeter bland de allra lägsta för bostads(rätts)lägenheter i Sollentuna kommun. Överlåtelse av bostadsrätt Om man tittar på statistik från andra bostadsrättsföreningar så får i genomsnitt 10 procent av lägenheterna nya ägare under ett år. Det bör ge minst 7 överlåtelser per år i framtiden. Samtidigt så finns normalt ett antal personer som väntat med att flytta inför ombildningen. Man kan jämföra med det som hände när priserna på bostadsrättslägenheter i Sverige släpptes fria 1969 (före det fanns en lag som bestämde lägenhetspriserna och de var väldigt låga). Första året med fria priser såldes i många bostadsrättsföre ningar uppemot 20 procent av lägenheterna. Under den period som den här förvaltningsberättelsen formellt omfattar överläts ingen av bostadsrätterna i föreningen. Lite nyfiket har vi dock redan nu tittat på vad som hände under första kvartalet Till att börja med kan man konstatera att ytterligare fem lägenheter omvandlats till bostadsrätt under våren. När de första lägenheterna såldes under första kvartalet 2008, var det två stycken treor som såldes för 1,25 respektive 1,33 miljoner kronor. De som från början köpte de lägenheterna direkt från föreningen betalade inte fullt var. \ ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 5

6 Resultatdisposition Slutligen ska en årsredovisning innehålla ett förslag från styrelsen om hur före - ningsstämman bör hantera årets vinst eller förlust. Som vi redan nämnt så är inte syftet med en bostadsrättsförening att verksamheten ska gå med vare sig vinst eller förlust. Av naturliga orsaker är det dock mycket svårt att hamna precis på noll varje år och därför brukar man föra över årets resultat oavsett om det är en vinst eller förlust till nästa år. Över åren jämnar det ut sig. Att det finns en förlust på 25 tusen kronor för dessa dagar i december 2007 beror i huvudsak faktiskt på att det var vinter. Ett vanligt år ligger 13 procent av värmekostnaden i december, men bara 8,3 procent av intäkterna som fördelas jämnt över årets alla månader. För de flesta fastighetsägare så även Lunden är en av de allra största kostnaderna just den för uppvärmning. Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman också varje år avsätta pengar till framtida underhåll. Den avsättningen ska motsvara minst 0,3 procent av fastigheternas taxeringsvärde. För de 17 dagarna blir det kronor som ska föras till»föreningens reparationsfond«. Styrelsen föreslår därför att föreningsstämman måtte besluta: Att: årets förlust om kronor överförs i ny räkning samt, Att: kronor förs till föreningens reparationsfond. 6 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

7 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror not Övriga rörelseintäkter not Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER EXTERNA KOSTNADER Driftkostnader not Fastighetsskatt Avskrivningar not Summa rörelsekostnader = RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter not Räntekostnader = RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt som belastat årets resultat = ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 7

8 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Grundavgifter not Föreningens reparationsfond not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter se not 12 8 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

9 Tilläggsupplysningar Redo vis nings prin ci per De redo vis nings prin ci per som til läm pas över ens stäm mer med Års re do vis nings la gen och Bok fö rings nämn dens all män na råd. Vär de rings prin ci per med mera Ford ring ar har efter indi vi du ell vär de ring upp ta gits till belopp var med de beräk nas infly ta. Avskriv nings prin ci per för anlägg nings till gång ar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader har under år ett avskrivits med en seriell amortering baserat på anskaffningsvärdet för färdigställda byggnader. NOT 1: Årsavgifter och hyror Bostadsrätter Hyresrätter Lokaler Garage Parkeringsplatser och övrigt Summa årsavgifter och hyror ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 9

10 NOT 2: Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter NOT 3: Driftkostnader Fastighetsskötsel Trappstädning Trädgårdsskötsel, yttre städning och snöröjning Sophantering Uppvärmningskostnader Vattenavgifter Fastighetsel Försäkringar Administrativ förvaltning Övriga förvaltningskostnader Kabel-TV Summa driftkostnader NOT 4: Avskrivningar Byggnader Summa avskrivningar NOT 5: Övriga ränteintäkter Ränta transaktionskonton etc Summa övriga ränteintäkter NOT 6: Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde 0 - Investering Ingående avskrivningar 0 - Årets avskrivningar Bokfört värde byggnader BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

11 Mark Ingående anskaffningsvärde 0 - Investering Bokfört värde mark Summa Byggnader och mark Taxeringsvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Summa taxeringsvärden Fastighetens taxeringsvärde fördelas Taxeringsvärden bostäder Taxeringsvärden lokaler Summa NOT 7: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Summa NOT 8: Grundavgifter Grundavgifter enligt ekonomisk plan Avgår: ej ombildade hyresrätter Summa grundavgifter NOT 9: Föreningens reparationsfond Föreningens reparationsfond 1/1 0 - Stadgeenlig avsättning 0 - Summa yttre reparationsfond 0 - ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 11

12 NOT 10: Skulder till kreditinstitut SBAB 5,29 % ränta ( ) SBAB 5,06 % ränta ( ) SBAB 5,02 % ränta ( ) SBAB 5,02 % ränta ( ) Avgår: kortfristig del Summa skulder kreditinstitut NOT 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader, Sollentuna Energi Avstämning hyra respektive avgift december Övrigt Summa NOT 12: Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar varav i eget förvar 0 - Summa utestående säkerheter Sollentuna den 3 maj 2008 Daniel Azzarri Shara Sammelin Karin Pettersson Manijeh Soroushnia Vår revisionsberättelse avgas den 7 maj 2008 Mats Lehtipalo GODKÄND REVISOR FARSRS Kamal Hedati 12 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

13 Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder = Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investering av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Upplåtelseavgifter/grundavgifter Kassaflöde från finansieringsverksamheten = Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 0 - Likvida medel vid årets slut = Årets kassaflöde ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 13

14 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostads rätts föreningen Lunden i Sollentuna Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i bostadsrättsföreningen Lunden i Sollentuna för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot före - ningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 7 maj 2008 Mats Lehtipalo GODKÄND REVISOR FARSRS Kamal Hedati 14 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN ÅRSREDOVISNING 2007

15

16 Verksamhetsberättelsen producerad av Flodafors Fastighetsaktiebolag och Dahlström & Partners Revisionsbyrå AB UNDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LS OLLENTUNA Box 542, Sollentuna Telefon (växel)

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 >0 (1) (D 0 ( 3 0 - w -I m z Org.nr: 769616-5716 Brf Takten Styrelsen för 2014-01-01-2014-12-31 verksamhet under räkenskapsåret får härmed avge årsredovisning för föreningens Årsredovisn ing BRFTAKTEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer