Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund"

Transkript

1

2 sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman ~ 1.5 S jukhi.1~1 edningen 1.7 Ku ture11 och vetenskapg& verkdamhet 1.8 Kuturpoitik X.QPITEL 2 Bibiotekskategorier ~ 2. ' Amanna s jukhusbib iot ek 2.2 Medicinska sjukhusbibiotek 2.3 Kombinerade sjukhusbibiotek 2.4 Kinik- och avdeningsbibiotek 2.5 Centraiserad medicinsk bibioteksservice 2.6 V%rdskoebibiotek I KAPITEL 3 '.2ktuea kutur- och bibiot eksutredningsr Varinands ans ands-ting 2iorrbott ens ans andsting Vasternorrands ans andsting Östergötands äns andsting Jönköpings ans andsting Stockhoms ans andsting Ovriga kuturutredningar Utredningen om sjukhusbibiotek ~ Utredningar rörande v~rdscoebibiotek I I

3 ' KAPITZL 4 Enkätundersökningen ~ 4.1 Metodiskt tivagagbngssztt ~ ~ 4.2 Svarsf rekvens 4.3 De undersakta sjukhusbibiotek n: fakta i 4.4 De undersökta v&rdskoebibiotdken: fakta 4.6 Enkätsvar 4.7 Anays och tokning av enkätsv ren si BILAGOR

4 WITEL 1 Amän bakgrund om andstingen och1 deras kuturpoitiska grund 1. i Inedning --- Rektor~~~V%rt ansag räcker inte ti att köpa in bredvidzsningsitteratur och skönitteratur. Vi bad att f% ana fr%n sjukhus- bibioteket men vägrades." Sjg&ugb&b&i&~c~r~e:"Vi v&rdskoebibioteket," - - har inte personea Aesurser att serva V&~ko~bib-i~tgIz&e : Varare och eever p& Vardskoan utnyt t jar sjukhusbibioteket darför att ansaget ti skobibioteket är för itet fös att tacka inköp av bibiografier som är nödviindiga för att ge den referensservice arare och eever kräver." --- E1ev:"Tur att sjukhusbibioteket finns för att p% vårt bibiotek finns säan bibiotekspersona som kan hjäpa ti." Det har ar repiker som vi har hört d% vi sjäva arbetat p& sjukbus- och v%rdskoebibioek. Vi har erfarenheter fran samma andsting och bev nyeikna-p% hur samarbetet fungerar i andra andsting. D& vi i 8& utbidning p3 Bibiotekshögskoan ska göra ett enskit arbete, fö det sig naturigt att vi besöt oss för att undersöka detta. inder paneringen av arbetet utveckades v%ra ideer ti att inte bara omfatta samarbetsprobematiken inom andstingens bibioteksverksam- het vad avser sjukhus- och v&rdskoebibiotek, utan vi vie ocksa ta de av oika personakategoriers uppfattniig om bibio%enens funkn tion och ro inom andstingsförvatningen. Vi började vart arbete med att äsa tidskriftsartikar och utredningar rörande dessa typer av bibiotek. Genoa kontakt ned Statens kuturr%d och Skoöverstyresen fick vi ta de av det utredningsarbete de utfört in~m det har omr%det.4ateriaet gav emeertid inte svar p& de fragoa vi städe oss, varför vi besöt att sjiiiva beysa dessa fragor genom att utföra en egen undersökning. 3en fick formen av en enkät som, med devis oika inneh%, utgick ti bibiotekarier, sjukhusdirektörer, vgrdskoerektorer, ku tursekret erare(m0tsvarande) samt förtroendevada andstingsman i ett urva av andsets andstingskommuner (s e biaga 1-7 ), Vi tog kontakt med Svenska andstingsförb~~ndet som stade sig bakom samt underströk betydesen av vart arbete.

5 Sjäva arbetets utförande ska vi beskriva narhiare i kapite 4 "Metodiskt tivagag%ngssattn. Vi vi ti att börja med ge en amman bakgr?nd om andstingen och deras kuturpoitiska grwd samt Zandstingens oika bibiotekskategorier, som är aktuea i var undersökning. 3ärefter ska vi presentera några kutur- och bibioteksutredningar innan vi redo- gör för var egen undersökning. I

6 1.2 Landstingen Landstingskommunerna tikom i samband med kommunaförfattningsrevisionen i början av 1860-taet. Deras verksamhet regeras ytterst av andstingsagen (LL), som i nuvar nde form tikom Vissa betydesefua ändringar har införts i agen med verkan fr%n 1966 och Landstingsagens 8 4 säger att andstinget äger stt sjävt varda sina angeägenheter avseende b1.a. häso- och sjukvard och undervisning, shitt i& handha8andef f b fattningar tikommer annan. Enigt andstingsagen utgör varje an med uqdantag av Gotands an en andstingskommun, Utanför andstingskommunen star idag endast Göteborg och Namö. Landst ingens organisation kan ti viss de vare oika utformad. En del ands ting har t. ex, bade ku tur- och utbidningsnsmnd, medan andra endast har utbidningsnämnd. :J& s% ar faet handhar denna nämnd aven kuturfr&gor. PS fö jande sida ger vi ett exempe p& hur en organisationspan för ett andsting kan se ut. ~

7 i-örva tningsutskott I Landstingsdirektör nformati ons- Extern in form I intern * t i ~e rsonat--ochh --- I m- Kans1 i avd Lt, FU, kansi I önede egati on I - 1 rgan sa ons- -- ADB L IoQrammeri ng F~yg~nadsdeegation, Byggnadsavd , + - ;W Kon torsdri f t Persona Löner Ek pan o budget Bokfori ng Kassa Inköp Regionpanering Statistik Organisation R ~ D o underha Haso- och Utredningar s~jukvdrdsavd HS-p1 aner Dri ftkontro - Utb I rr(iniinss- 11 edamöter avd Yrkes- och f01 khögsko or Intern utbi dnina " Ku turfrdgor omsorgss tyre1 se Barn hem Barnavbrdsombud Fami jeradgivni ng (Rättshjäp) Arbe tsvdrd Omsorgsverksamhet Fig. 1 Organisationspan

8 1.3 Svenska andstingsförbundet ~ Samtiga andsting är medemmar av Svensks hds tingsf örbundet, som b1.a. har ti uppgift att verka för samarbete mean andstingen - tivarata andstingens gemensamma intressen - sprida kunskap i andstingskommunaa angeägenheter för att underätta andstingens förvatning - vara remissinstans i fragor som ar gemensamma för andstingen. Förbundsstyresen yttrar sig saedes över betänkanden fran statiga utredningskommitt6er, riksdagsmotioner och framstäningar f r h ämbetsverk. - ämna framstäningar ti statsmakterna i oika ärenden - representera andstingen i verksstyreser, statiga kommittéer och utredningar." ) Landstingsförbundet ger information och rad ti sina medemmar. I viktigare tiämpningsfr%gor utfärdar styresen rekommendationer ti andstingen och ordnar konferenser i speciea fragor. Landstin&förbundets verksamhet finansieras genom medemsavgifter fr%n andstingen. Via dessa bidrar andstingen aven ti finan- sieringen av Spri ( S jukv%rdens och sociavårdens panerings- och rationaiseringsinstitut). 1.4 Uppgiftsfördeningen mean förtroendeman och tjanstemän Arbetsuppgifterna inom varje andstings centraförvatning deas upp mean förtroendeman och tjänsterizän. Förtroendemännens huvuduppgifter är b1.a. att - faststäa maen för andstingskommunens verksamhet - faststäa %ngsiktiga paner med utg%ngspunkt fr%n angivna ma - faststäa kortsiktiga paner -. toex. i form av budgeter för kostnader och intäkter, finansiering och persona - som dear i den ångsiktiga paneringen 1) Landstingens verksamhet och organisation

9 - svara för samordningen sv oika instanse4 inom respektive verksamhetsornr&de och för andstingskomm nen som hehet - 4 vid andstingsmöte och i andra sammanhan svara för att en asidig och utförig beysning av föreiggande ärenden nar de förtroendemgn som inte är vrrksama i förvatningen - svara för en översikt1g:-uppföjning av verksamheten s& att den utövas L enighet med givna besut och intentioner," 1) Tjänstemannens huvuduppgifter ar b1.a. att - ta fram och sammanstäa erforderigt underag för förtroendemsnnens besut vad gäer de 14ngsiktiga panerna - utarbeta budgeter och ämna information om utfaet av dessa kortsiktiga paner. Denna information utgör underag för en öpande översyn och eventue revidering av de %ngsiktiga panerna - i inje med faststäda paner och inom ramen för ansvar och befogenhet medverka i styrningen av andstingkommunens verksam- het - utgöra det verkstäande och förvatande organet, innefattande edningen av andstingets centraa administrativa funktioner f ör panering, utvecking, edning, samordning och kontro, 1 ) 1.5 Sjukhusedningen 9 Iärmast under direktionen utövas edningen av sjukhuset av en sjukhusdirektör eer styresman. Om sjukhusdirektören inte ar äkare ska han biträdas i medicinska angeägenheter av en chefsäkare. Denna utformning av sjukhusedning ar vanigast vid de större sjukhusen. Sjukhusdirektörerna tisatts av sjukv&rdsstyresen efter förord fran direktionen, Fera sjukhus kan staas under edning av en och samma sjukhusdirektör. 1) LandsU.ingens verksamhet och organisation

10 Landstingen har i sin egenskap av s~u~8rdshuvudman ett stort ansvar f ör at t utbidningen av våzdpersona tigodoses i erfor- derig omfattning med ämpig fördening p& de oika personakategorierna, Kraven p% anpassning ti den medicinska utveckingen gör att vardutbidningen ansetts vara den viktigaste sektorn inom andstingens utbidningsverksamhet. I i 1.7 Kuture och vetenskapig verksamhet Landstingen ämnar ekonomiskt stöd ti kuture och vetenskapig verksamhet för en rad oika andam%. Som exempe kan nämnas bidrag ti muséer, fornminnes- och hembygdsv%rd, konst-, teater-, musikoch fimverksamhet, oika forskningsändam%, mijöviird, anordnande av fritidsomriden samt änsbibiotek, Pera andsting utdear arigen kuturstipendier, Under de senaste aren har man i fera andsting inrättat tjänster som kutursekreterare, De har i viss man skiftande arbetsuppgifter inom oika andsting, men man kan s5ga att deras huvudsakiga upp- gift är att samordna och utvecka oika kuturea verksamhets- gr enar. 1.8 Kuturpoitik Haen för den statiga kuturpoitiken har angivits i Kung E4aj:ts proposition 1974:28. I propositionen, som antogs av riksdagen i juni I 1974, sas fast att kuturpoitiken är ett ed i statens samade poitiska insatser. Kuturpoitiken ska vara ett instrument för att skapa ett samhäe som prägas av jämikhet och som ger människor möjigheter ti ett rikare iv, Mamedvetna insatser för att demo- kratisera kuturivet är Önskvärda för att uppng kuture jaaikhet, viket ar ika angeäget som ekonomisk och socia jämikhet.

11 Under de senare aren har ett omfattande utredhingsarbete genom- f ört s rörande de staiga insatserna inom kutromradet. S& har ocksa varit faet inom fera av Sveriges anksting och vi ska senare ge en översiktig bid av de senaste arens kutur- ooh bibioteksutredningar (se kap. 3). Inom Svenska andstingsförbundet p&g%r utredningsverksamhet angaende ett kuturpoitiskt principprogram för andstingen. Sutrapporten beräknas äggas fram för Landstingskongressen 1976, Redan nu star emeertid vissa riktinjer kara. "De väsentiga insatser inom kuturomr%det som genomförts av vissa primärkommuner har punktvis över andet skapat ett kuturutbud av hög kvaitet.andstingskommuiaa insatser för kuturen m%ste enigt beredningens mening uppfattas som nya och utjämnande tiskott ti de resurser som redan finns," 2) Utredningen inom Landstingförbundet understryker att kommunerna atjämnt m%ste vara basen för kuturverksamheten, andstingen bör i första hand stödja, utjämna och kompettera., 2tt angeäget omrgde för andstingen ar kuturverksamheten p% andstingens egna institutioner, Fera andsting har ocksa pibörjat en mycket aktiv kuturverksamhet p3 band annat sjukhusen. Ofta har. man därvid tagit ti vara möjighetena ti samarbete med fokbid- ningsorganisationer, kuturarbetarorganisationer samt fristaende grupper av oika sag. Den förnyese av kuturutbudet som dessa ofta medverkat ti samt dessa nya distributions- och uppförandeformer maste f% ett utökat stöd fran 1andstingen.Mycket av det kutur- och programarbete som idag bedrivs inom sjukvardande inrättningar har sin bas i s jukhusbibioteket." 2) ) Kuturpoitiskt principprogram

12 KAFITEL 2 Bibiotekskategorier Landstingen har ansvar för, het eer genom ekonurniskt stöd\*i, m%nga oika typer av bibiotek, 1) Sjukhusbibiotek a) amänna bibiotek b) medicinska bibiotek c) kombinerade bibiotek 2) Skobibiotek a) v%rdskoor b) antbruks- och skogsbruksskoor o) fokhögskoor g ) Förvatningsbib io t.ek 4) Länsbibiotek Vi behandar här endast sjukhusbibiotek och v5rdskoebibiotek. Tigangen ti offentiga bibiotek ar idag en oomstridd förman som aa friska människor i vart and har. Det är ocksa ejavkart att denna förman inte bör berövas en msnniska för att hon av oika skä inte förm%r utnyttja de normaa bibioteksresurserna. Vi redogör har översiktigt för de oika typerna av sjukhusbibiotek samt för v&rdskoebibiotek, 2, Amänna sjukhusbibiotek P% nästan aa svenska sjukhus ges patienterna bibioteksservice i en eer a,nnan form, Verksamheten ar ofta en fiia ti kommuna bibioteksverksamhet. PH vissa sjukhusbibiotek ar personaen anstgd av kommunen medan.andstinget äger bokbestandet, Kommunen kan p& andra ha st% för b%de persona och bokbest%nd, Lacdstinget ger i bada faen ekonomisk-:ersättning för dessa tjänster, Sjukhusbibioteken riktar sig rimera ika myoret ti de anstäda som ti patienterna. Bibioteket kan utnyttjas under icke arbets-

13 tid och under fritid. Det bör vara centrum för informativ rekreation, Bibioteket kan vara en betydande trivsefaktor för de anstäda och det ar b%de rationet och ekonomiskt att ata dem utnyttja bib- ioteket. Anstäda som sjäva anar p& bibioteket bir ofta utmärkta informationsöverförare. V%rdpersonaen kan informera assugna patienter ti att börja äsa. Utan vårdpersonaens medverkan har- det amänna sjukhusbibioteket svarare att n3 ut ti patienterna. 2.2 Medicinska sjukhusbibiotek Denna typ av bibiotek har ti uppgift att be ett fektivt företagsbibiotek, som snabbt ser ti att företagets - det vi säga sjukhusets - anstada far det itteraturmateria de har användning för i sitt dagiga arbete, och des som ett forsknings- och eevbibiotek. Det ska förmeda och tihandah%a den itteratur sjukhusets forskare och eever behöver för forskningsuppgifter och studier. Tidigare tigodos%gs huvudsakigen akarnas itteraturbehov och den har typen av bibiotek kaades da tyakarbibhotekw. 'Tumera kaas det ofta för medicinska'bibiotek och Sr ti för aa personakategorier inom sjukhuset. 3et medicinska bibioteket kan vara organiserat p& tv& oika sätt. ges kan det administreras direkt av sjukhuset och sorterar d% organi- sationsmassigt under styresaannen. Des kan det tisammans med det r amänna sjukhusbibioteket utgöra en gemensam bibioteksenhet, det s% kaade kombinerade sjukhusbibioteket. 2.3 Kombinerade s,jukhusbibiotek Här fungerar det amana och det nedicinska bibioteket tisammans som ett kombinerat sjukhusbibiotek. De kan ha gemensam administration och persona och aggas i direkt ansutning ti varandra. Organisatoriskt kan denna bibioteksverksamhet atsa vara het eer devis fristaende eer het eer devis fiia ti ett komunbibiotek. Här förekommer mcinga oika ösningar i oika andsting.

14 De bada bibioteksverksamheterna p3 sjukhuset kompetterar och stödjer varandra. Om man skaffar fram en tidskriftsartike ti en sjuksköterska ar det kanske ättare att f% henne positiv ti bok- vagnen nar den besöker avdeningen eer att genom henne f& fram in- formation ti patienterna om sjukhusbibioteket. Ett vardbiträde som kommer in i sjukhusbibioteket för att ana senaste Xaria Lang upptäcker kanske vad den medicinska deen av bibioteket kan ge henne i yrkesutövningen. Det kombinerade bibioteket kan bemannas fer timmar i veckan med bibiotekarie och en ratione arbetsförde- ning gör att det kombinerade sjukhusbibioteket kan erbjuda en mer omfattande service an tv& skida bibiotek skue kunna göra var för sig. 2.4 Kinik- och avdeningsbibiotek Viken stäning de medicinska bibioteket än har i den yttre organisationen maste deras egna inre organisation atid ha en viss decentraisering. Ofta är det nödviindigt att en kinik och en avdening förfogar över ett "eget" 3estSnd av handböcker och tidskrifter. Detta ar dep%er som en3as innehaer de "arbetsitteraturv son de anstzda m%ste ha inom rsckh%. Onödiga dubbettinköp och effektiv samordning kan uppn3.s d& det medicinska bibioteket sköter-inköp och registrering av denna itteratur. 3et kan knappast vara ekonomiskt rationet att de s& kaade kinik- och avdeningsbibioteken ever isoerade fran varandra utan sa~ordning och överbick som ett medicinskt bibiotek kan ge. 2.5 Centraiserad medicinsk bibioteksservice I Värmand finns sedan arsskiftet 1969/70 en centraiserad medicinsk bibioteksservice. Kedicinska bibioteket vid centraasarettet i Karstad köper in böcker och tidskrifter ti anets samtiga sjukhus och s jukv2rdsinrä t tningar, provinsiaäkare och distriktssköterskor samt ansvarar f ör den interurbana 18neverhsadpet en. De mindre nedicinska sju'khusbibioteken i änet ska fungera ungefär som fiiaer

15 ti medicinska centrabibioteket. Centrabibioteket kan bygga upp ett handboks- och referensbestand, som bir ti gagn för hea änet och %ta sig en interurban %neverksamhet och itteratursökning, som de mindre sjukhusbibio&eken med smä reaurser inte karar av. Bibioteken vid andets v%rd- och sjuksköterskeskoor utgör en särskid grupp av medicinska bibiotek. Je festa andsting har vardskoor som utbidar mango oika sag av persona. I hea andet finns 138 vå,rdskoor. Det vi saga gymnasieskoor med vardinje och speciakurser inom vardområdet (e11 de skoor med upp ti 20 oika utbidninpsin j er) samt sj&&jte&eskoor i med grund- och vidareutbidning. Sevanta i v3rdutbidning: eever e ever därav 6.26j sg.uksköterskeutb. ( terainsutb, 56 j 5-terminsutb. ) vidareutb gjmnasi esko.2-&rig vhrdin j e spec,kurser ( 'i -040 kortare an 1 t ermin) Iband förekoamer någon form av samarbete mean vårdskoans bibio- tek och närmast beägna sjukhusbibiotek, Iband sorterar sko- bibioteket organisatoriskt - som i Varmands ans andsting - under ett medicinskt sjukhusbibiotek, Bibioteket i Varmands centraa vardyrkesskoa i Karstad har ti fö jd av den varman4ska s jukhusr bibioteksutredningen bivit ett sags fiia ti det medicinska bibioteket vid centraasarettet.?iedicinska bibioteket ombesörjer iordningsstaande av böcker ti vårdskoans, bibiotek. I övrigt sköt s bibioteket av skobibiotekarien. ~enna organisationsform är nu under utredning och försag p3 omorganikation är givet. Ut- redningen, som är utförd av bibiotekarien vid v&rdskoan i Kar- stad p% uppdrag av Varmands ans andsting, refereras p% annan pats i arbetet.

16 Gymnasiereformen 1966 medförde att skobibioteket fick nya funk- tioner och vasentigt större uppgifter. Oe arbetsformer och den individuaisering i skoarbetet som föresogs och som äropanerna sedan fastsog, städe stora krav p& gyanasiets bibiotek. Fera gymnasiebibiotek fick avsevart ökade resurser under 60-taets senars de, men %ngt ifr%n aa, Detta visar den enkätundersökning som gjordes av Skoöverstyresen 1972 ngymnasieskoans bibiotekn. Gymnasiereformen 1970 medförde stora organisatoriska förändringar. Yrkesskoan integrerades med gynnasieskoan, SOU 1973: "Littera- turen i skoanm uppniirksammar yrkesinjernas styvmoderiga behanding vad gäer skobibioteksverksamheten. Skarp kritik riktas mot att statsbidragsbest~ameserna utformats p& ett &dant sätt att det inte utgar bidrag, som kan täcka önekostnader för bibiotekspersona, ti dessa injer (skoor). Det statiga schabonbidraget för kost- nader för bibiotekspersona m m ut& endast ti utbidningsinjer som motsvarar det gama gymnasiet och fackskoan. N%gra övergripande ma för gyrnnasiebibiotekets verksamhet kan sagas vara : w - att vara ett aboratorium för eevernas sjävstandiga arbete med itteratur och faktasökning i aa skoämnen - att medvarka i eevens amänna studie- och arbetstekniska - att ge eeven förutsättningar att efter skotidens sut anvgnda sig av saahaets informationsutbud och skaffa sig kunskaper i fortsatta studier och yrkesverksamhet r att stimuera eevernas äsförm%ga och asbenägenhet - att främja och underätta anvandningen av ett varierat äro- I medesutbud - att underätta samerkan mean ämnen - att bidraga ti utjämning mean eever med oika hemmijö och utbidningsbakgrund

17 - att erbjuda en socia mijö som ger stimuans och rekreation under fritiden - att stimuera eevernas intresse för god itteraturw. Denna mabeskrivning ar hatad ur "Funktionsbeskrivning för gym- nasieskoans bibiotek: som skoöverstyresen^ gav ut etta för- sag har föreggtts av enkätundersökningar, försöksverksamhet och konferenser. Qn bibioteket ska fungera va i skoan krävs ocks% att det r%der ett nara och förtrendefut samarbete mean aa kategorier av skopersona. Fig. 2 Samarbetsmode KAPITZL 3 Aktuea - kutur- och bibioteksutrednin~az Under de senaste &ren har s& gott som aa andsting kommit med bibioteks- eer kuturutredningar, Vamands ans andsting var ett av de första. De presenterade 1969 en sjukhusbibioteksutredngng som väckte stor uppmärksamhet d%, och dess idéer debatteras f ortfarande fitigt, 3.1 TArmands ans andsting I Varmands ans andstings utredning syftade de försag som kom fram ti att patienter och persona vid änets oika sjukhuvardsinrättningar skue f% ikvärdig bibioteksser~ice. 1 syfte att er-, haa en grund för utredningsarbetetkartadesi sjukhusbibiotekens verksamhet, inriktning samt organisation, Denna kartäggning visade b1.a. att driftskostnaderna vid sjukhusbibiotbken samt kostnaderna för bokinköp minkuderande fackitteratur- skide sig avsevärt

18 mean änets sjukhus, D% kostnaderna - f synnerhet driftskostnaderna - skide sig s& markant mean de skida sjukhusen inom änet borde föjden bi att s%vii patienterna som sjukhusens persona erhö va- rierande bibioteksservice beroende p% sjukhus, konstaterades det, Utredningen ansag akt det inte ar möjigt för en enskid person att göra en adekvat och riktig fördening av de erforderiga inköpen av fackitteratur ti änets skida sjukhusbibiotek. För den sku f öresogs det at t en s. k. bibioteksnä~nd smfe inrat tas. Bibioteksnämnden skue ha ti uppgift att inköpa a fackitteratur siiva ti den öppna som ti den sutna v%rden i änet p& basis av framförda försag fran berörd persona, samt kontinuerigt föja utveckingen av den fackitteratur som berör andstingens verksamhet. A kataogisering, kassificering och dyikt arbete med fackitteraturen skue enigt utredningens försag utföras vid centraasarettet i Karstads fackbibiotek, Fackbibioteket skue vidare handha skötsen av vardyrkesskoans bibiotek i Karstad.' Utredningen fann vidare att fackbibioteket i och för sig har särskida arbetsuppgifter, men att starka ska taar för att en samordning mean fack- och patientbibioteket bör eftersträvas, Detta bör ske b%de beträffande persona och okaerna. Earigenom torde nan kunna erhaa betydande administrativa vinster, varvid persona och okaer utnyttjas bättre och effektivare. 3.2 ::orrbottens äns andsting nbibioteksverksamheten vid andstingens inrättningar" heter den utredning son gjordes i."torrbottens ans aridsting i972. Man har koncentrerat sig pa den verksanhet som bedrivs vid asarettens bibiotek, men under arbetets gang ansag man det ämpigt att i korthet ocksi% behanda sjukhemmens bibioteksverksa.het och dess- utom aktiviteterna vid andstingets inrättningar för psykiskt ut- veokingsstörda. Utredningen gör en nuägesbeskrivning och äggkr den ti grund för f örsag ti f örändringar. Man skisserar en amän masättning p& grundva av rekommendationer fr%n SO om integrering av sjukhus- och

19 komunbibiotek. Utredningen föresar b1,a.?tt: n- en amän masattning antas om integratiod av sjukh-~sbibiotek och kommunbibiotek - förhandingar upptas för sutande av avta med primärkommunerna med utredningens försag ti noiinavta som grund." 3) Utredningen konstaterar att vid kornande uppgöreser maste hënsyn tas ti att den medicinska deen av sjukhusbibioteken het ar en angeägenhet för andstinet, som därför bör bara den totaa kostnaden för denna verksamhet. Nan föres1å.r vidare att "dar s% är möjigts1 bör samordning av det medicinska bibioteket och patient- bibioteket ske efter hand, 3.3 Vasternorrands ans andsting I november 1974 ade VZsternorrands äns andsting fram en utredning med titen tflänsbibiotekets fraatida verksamhet inom Vaster- norrands anw. Nan har i denna utredning ave behandat sjukhus- bibiotekens organisation, Man har undersökt de amänna bibioteken, de medicinska fackbibioteken, v%rdskoornas bibiotek och bibio- teksverksamheten vid Vasternorrands ans andstings centraförvat- ning, Gtredningen föresgr: "- successiv förstarkning av bibiotekens verksamhet anser kommitt& vara motiverad, men att en fusta~dig utbyggnad enigt utredningens försag bör vara genomförd senast 1980, - Mede ti bibiotekens skötse och itteraturinköp för de amäana bibioteken bör staas ti utbidnings- och -kuturniimndena förf ogande för att fördeas i sanirad med di oika förvatningarna. - För detta ändarnii bör varje kommunbibiote$ %rigen ti andstinget inkonima med verksamhetsberättese o& f örsag ti bud get föx nästkonmande %rs verksa3het upprattad enigt av utbid- nings- och kuturnämndens utfgrdade anvisningar. 3 Bibioteksverksamhet en vid andetingets inrättningar

20 - Mede för inköp av medicinsk itteratur bör daremot upptas i respektive sjukvi5rdsförvatnings budget i sanr%d med utbid- nings- och kuturnämnden, - Enigt utredningskommitt6ns uppfattning bör andstingets samade bibioteksfragor kunna f3 en enhetigare och mera över- gripande bedömning om de-i största möjiga utsträckning handägges inom andstingets utbidnings- och kuturnämnd, som. fr.o.m disponerar personea resurser för att kunna ta p% sig det övergripande ansvaret för dessa fragor, - För att bibioteksfragorna ska f% en s& asidig beysning som möjigt föres1å.r komitten, att man vid varje förvatnings- ornrå.de inrättar en referensgrupp bestiiende av försagsvis tv& representanter för sjukv~rdspersonaen och en representant f ör vardera administration och vårdskoan. - Rent amänt bör denna grupp verka som kontaktorgan gentemot kommunbibioteket och andstinget i bibioteksfragor med viss r3dgivandg uppgifter speciet i fr&ga om inköp av medicinsk itteratur, varvid förutsattes att ansvarig bibiotekschef samt företrädare för bibiotekspersonaen bereds tifäe att detaga i gruppens arbeteew4) 3.4 östergötands ans andsting nkuturpoitik i Östergötand - riktinjer för frqrrtidenw heter den kuturutredning son Östergötands äns andsting ade fram i maj P& ca. 15 sidor (av utredningens 117) behandas sjukhusbibiotek. De försag utredningen ägger fram Kan i korthet sammanfattas: Utredningen ansuter sig ti Skoöverstyresens försag om att kommunbibioteken ska svara f ör s jukhusbibioiekens bocbest3nd och ut&ningsverksamheten mot ersättning fran anistinget. iian anser att en shdan organisation gör det ättare att ösa personafragor, samordna inköp samt &er möjigheter ti en kvaitativt bättre 4) Länsbibiotekets f ramtida verksamhet inom västernorrands än

21 verksamhet vid sjukhusbibioteken. Man föresar att samarbete mean andsting och primärkommuner i Ostergötand bör prägas av enhetiga principer samt att det är angeäget att %stadkomrna n%gorunda ikvärdig standard på bibioteks- servicen inom samma kategorier av institutionkr. Vad gäer de medicinska bibioteken föres&rman att de om möjigt samordnas med patientbibioteken, och att en utbyggd samverkan kommer ti stand mean -ndstingets oika medicinska bibiotek. 3.5 Jönköping änd andsting I sutet av 1974 bev Jönköpings ans andstings bibioteksutredning kar. Den heter r fack bibioteks utredningen - en utredning an- &ende andstingets medicinska bibioteksorganisation". I enighet med de direktiv som gavs skue utredning n utarbeta försag i" ti en för hea andstinget gemensan medicinsk fackbibioteksorganisation. Utredningen föresog b1.a.: att en gemensam organisation, centrat edd av utbidnings- och kuturnämnden, upprättas för de medicinska bibioteken i Jönköpings an att en fackbibioteksnämnd inrättas i enighet ned försag i utredningen att personaorganisationen ink. förefintiga tjänster ska omfatta a) ingaende i staten för andstingets medicinska centrabibiotek förste bibiotekarietjiinst 2 $ bibiotekariet jänst er 2 kontoristtjänster b) ingaende i statecna för respektive ajukvardsdistrikt bibiotekariet janst (patient- och fackbibioteket ~ ks jö/~ass jö) 1 bibiotekarietjänst (patient- och fackbibioteket värnamo)

22 1 att aa inköp av medicinsk fackitteratur iksom a kataogisering av denna itteratur sker centrat att en termina ti datasystemet MEDLINE inrättas vid andstingets mediainska centrabibiotek att den centraa bibioteksfunktionen i vänkan pi en ösning av okairagan en1 igt ovan paceras i nuvarande fackbib i ot eket p& Västra kinikerna. 5) 5.6 Stockhoms ans andsting ~ "Ku turutredningen -75' var f ärdig i ma j Vi at erger här endast utredningen* f 8rsag angiiende bibiot eker erkslhet en. Utredningen vi ge änsbibioteket ökat ans&g. Länsbibiotekets service bör aven omfatta Stockhoms kommun och speciet inriktas p% invandraritteratur, bibioteksservice p% sociaa institutioner m,m, Man förordar fortsatt kontakt med Statjns kuturrad i syfte att prova änsbibiotekets okaisering, Verksamheten vid äns- bibioteket f 5reså.s edas av en sarskid närnid eer deegation inom kuturnämnden, Kuturutredningen har avgränsat sin undersökn ng att gäa bibioteksi verksamheten vid andstingets institutioner inom omsorgsnamnden, arbetsv%rden och sociaa nämndens ansvarsomr8.de. Bibioteksverksamhetens framtida orgaisation inom häso- och sjukit%rdsnamndens ansvarsomr&.de utreds för närvarande av en särskid utredningsgrupp inom Stockhom äns andstings häso- och sjuh&rdsnämnd, Denna utredning har hittis tagit staning i tv& fragor rörande huvudman och anerätt. Lands tinget, häso- och s jufv~rdsnämnden ska vara huvudman för sava1 den medicinska som amänna bibioteksverksarn- heten inom nämndens ansvarsomrade. =de patienter och persona ska f% %na ur sava de medicinska som amanna s ju!diusbibioteken. 5) Fackbibioteksutredningen

23 2 7 Ovriga kuturutredningar Andra andsting som gjort eer h%er p8 att göra kuturutredningar är: Södermanands ans andsting, Kristianstads äns andsting och Mamöhus äns andsting, Göteborgs- oah Bohus ans andsting, Skarborgs äns andsting, Uppsaa ans andsting, honobergs äns andsting, Umar ans andsting, Bekinge ans a dsting, Faands ans ai andsting, iivsborgs äns andsting, Orebro äns andsting, Västmanands äns andsting, IZopparbergs äns andsting, Gäveborgs äns andsting, Jämtands äns andsting och VZsterbottens äns andst inge Ekistians tads äns andsting och 8Iamöhus äns andsting papekar i sin utredning att man anser det angeaget a4.t f& ti stand en bättre och jämnare standard för den bibioteksverksamhet som anordnas vid sjukius och v2rdinstitutioner av oika sag, Skaraborgs äns andsting föresar i sin utredning att ett avtasbundet samarbete kommer ti stand mean eev- och s jukhusbibiotek och kommunaa bibiotek i enighet med normavtaet. 3.8 Utredning om s.jukhsbibiotek Behovet av en genere undersökning av verksamheten vid sjukhusbibioteken har änge föreegat. I 1970 ars rationaiseringsutredning vid fokbibioteken (N~u) g j ordes ingen sadan undersökning, Däremotföresog utredningskommittkk att man som uppföjning av KRU- arbetet skue göra detta. Utredningen "Sjukhusbibiotekw var Kar i nars 1976,.idapporten är ett resutat av ett arbete som bedrivits av en arbetsgrupp dar Statens M turrad, Landstingsförbundet, svenska kommunf örb-indet, SFP och SXTF varit representerade. n S jukhusbibiotek" behandar i första hand de amänna bibioteken ("patientbibiotekenw), men i kartäggningen ingar även de medicinska fackbibioteken. Ived en om- fattande enkätundersökning ooh en arbet~underbömin~ vid åtta sjukhus

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 Ambition och verkighet av Gudrun Spetze. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Uppsaa Universitet_sbibiotek Bäsenhusbibioteket

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

JORDBRUK OCH INDUSTRI EN BLICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅT. 1/2 miljon människor (från 2,D till 2,4 milj.), medan gruppen

JORDBRUK OCH INDUSTRI EN BLICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅT. 1/2 miljon människor (från 2,D till 2,4 milj.), medan gruppen JORDBRUK OCH INDUSTRI EN BLICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅT Av statsrådet FRITJOF DOMÖ TILL utgångspunkt för några amänna jämföreser mean jordbruket och industrien vi jag väja tiden omkring 1890. 1 J ordbruket,

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

RAPPORT. från YRKESMEDICIN. FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ. Tfn 019-15 10 00. Projekt utfört av Länsenheten vid Yrkesmedicinska kliniken i Örebro 1983

RAPPORT. från YRKESMEDICIN. FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ. Tfn 019-15 10 00. Projekt utfört av Länsenheten vid Yrkesmedicinska kliniken i Örebro 1983 REGIONSJUKHUSET Yrkesmedicinska kiniken 70185 OREBRO Tfn 019-15 10 00 Dnr: 22/84 RAPPORT från YRKESMEDICIN cccccccc::cc:ccccccccc=cccccccocc===ccc:.:-:~cccc========== FOTTERAPEUTERNAs ARBETSMILJÖ Projekt

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

4. Tidskrifter... Förord...i... sid 1

4. Tidskrifter... Förord...i... sid 1 C'i - Förord...i... sid 1 Om famijen...'i 2 Litteratur... ' 5 Famijen förr och nu... It 5 Historik... " 5 Famijesocioogi... ' 5 Famijen och agen... Ii 6 Historik... 7 Aktue famijerätt... ' 7 Famijepoitik...

Läs mer

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen augusti 2014 Årgång 90 Krigar mot omskärese Mary räddar kvinnor i Kenya jag vie se med egna ögon Per Åkerström föjde med ti Uganda

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN Medföjer Svenska skogsvårdsföreningens Tidskrift 1946, Nr 4. UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN INVESTIGATIONS OF OLD FORESTCULTWATIONS IN NORTHERN SWEDEN AV BO EKLUND och

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer