Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund"

Transkript

1

2 sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman ~ 1.5 S jukhi.1~1 edningen 1.7 Ku ture11 och vetenskapg& verkdamhet 1.8 Kuturpoitik X.QPITEL 2 Bibiotekskategorier ~ 2. ' Amanna s jukhusbib iot ek 2.2 Medicinska sjukhusbibiotek 2.3 Kombinerade sjukhusbibiotek 2.4 Kinik- och avdeningsbibiotek 2.5 Centraiserad medicinsk bibioteksservice 2.6 V%rdskoebibiotek I KAPITEL 3 '.2ktuea kutur- och bibiot eksutredningsr Varinands ans ands-ting 2iorrbott ens ans andsting Vasternorrands ans andsting Östergötands äns andsting Jönköpings ans andsting Stockhoms ans andsting Ovriga kuturutredningar Utredningen om sjukhusbibiotek ~ Utredningar rörande v~rdscoebibiotek I I

3 ' KAPITZL 4 Enkätundersökningen ~ 4.1 Metodiskt tivagagbngssztt ~ ~ 4.2 Svarsf rekvens 4.3 De undersakta sjukhusbibiotek n: fakta i 4.4 De undersökta v&rdskoebibiotdken: fakta 4.6 Enkätsvar 4.7 Anays och tokning av enkätsv ren si BILAGOR

4 WITEL 1 Amän bakgrund om andstingen och1 deras kuturpoitiska grund 1. i Inedning --- Rektor~~~V%rt ansag räcker inte ti att köpa in bredvidzsningsitteratur och skönitteratur. Vi bad att f% ana fr%n sjukhus- bibioteket men vägrades." Sjg&ugb&b&i&~c~r~e:"Vi v&rdskoebibioteket," - - har inte personea Aesurser att serva V&~ko~bib-i~tgIz&e : Varare och eever p& Vardskoan utnyt t jar sjukhusbibioteket darför att ansaget ti skobibioteket är för itet fös att tacka inköp av bibiografier som är nödviindiga för att ge den referensservice arare och eever kräver." --- E1ev:"Tur att sjukhusbibioteket finns för att p% vårt bibiotek finns säan bibiotekspersona som kan hjäpa ti." Det har ar repiker som vi har hört d% vi sjäva arbetat p& sjukbus- och v%rdskoebibioek. Vi har erfarenheter fran samma andsting och bev nyeikna-p% hur samarbetet fungerar i andra andsting. D& vi i 8& utbidning p3 Bibiotekshögskoan ska göra ett enskit arbete, fö det sig naturigt att vi besöt oss för att undersöka detta. inder paneringen av arbetet utveckades v%ra ideer ti att inte bara omfatta samarbetsprobematiken inom andstingens bibioteksverksam- het vad avser sjukhus- och v&rdskoebibiotek, utan vi vie ocksa ta de av oika personakategoriers uppfattniig om bibio%enens funkn tion och ro inom andstingsförvatningen. Vi började vart arbete med att äsa tidskriftsartikar och utredningar rörande dessa typer av bibiotek. Genoa kontakt ned Statens kuturr%d och Skoöverstyresen fick vi ta de av det utredningsarbete de utfört in~m det har omr%det.4ateriaet gav emeertid inte svar p& de fragoa vi städe oss, varför vi besöt att sjiiiva beysa dessa fragor genom att utföra en egen undersökning. 3en fick formen av en enkät som, med devis oika inneh%, utgick ti bibiotekarier, sjukhusdirektörer, vgrdskoerektorer, ku tursekret erare(m0tsvarande) samt förtroendevada andstingsman i ett urva av andsets andstingskommuner (s e biaga 1-7 ), Vi tog kontakt med Svenska andstingsförb~~ndet som stade sig bakom samt underströk betydesen av vart arbete.

5 Sjäva arbetets utförande ska vi beskriva narhiare i kapite 4 "Metodiskt tivagag%ngssattn. Vi vi ti att börja med ge en amman bakgr?nd om andstingen och deras kuturpoitiska grwd samt Zandstingens oika bibiotekskategorier, som är aktuea i var undersökning. 3ärefter ska vi presentera några kutur- och bibioteksutredningar innan vi redo- gör för var egen undersökning. I

6 1.2 Landstingen Landstingskommunerna tikom i samband med kommunaförfattningsrevisionen i början av 1860-taet. Deras verksamhet regeras ytterst av andstingsagen (LL), som i nuvar nde form tikom Vissa betydesefua ändringar har införts i agen med verkan fr%n 1966 och Landstingsagens 8 4 säger att andstinget äger stt sjävt varda sina angeägenheter avseende b1.a. häso- och sjukvard och undervisning, shitt i& handha8andef f b fattningar tikommer annan. Enigt andstingsagen utgör varje an med uqdantag av Gotands an en andstingskommun, Utanför andstingskommunen star idag endast Göteborg och Namö. Landst ingens organisation kan ti viss de vare oika utformad. En del ands ting har t. ex, bade ku tur- och utbidningsnsmnd, medan andra endast har utbidningsnämnd. :J& s% ar faet handhar denna nämnd aven kuturfr&gor. PS fö jande sida ger vi ett exempe p& hur en organisationspan för ett andsting kan se ut. ~

7 i-örva tningsutskott I Landstingsdirektör nformati ons- Extern in form I intern * t i ~e rsonat--ochh --- I m- Kans1 i avd Lt, FU, kansi I önede egati on I - 1 rgan sa ons- -- ADB L IoQrammeri ng F~yg~nadsdeegation, Byggnadsavd , + - ;W Kon torsdri f t Persona Löner Ek pan o budget Bokfori ng Kassa Inköp Regionpanering Statistik Organisation R ~ D o underha Haso- och Utredningar s~jukvdrdsavd HS-p1 aner Dri ftkontro - Utb I rr(iniinss- 11 edamöter avd Yrkes- och f01 khögsko or Intern utbi dnina " Ku turfrdgor omsorgss tyre1 se Barn hem Barnavbrdsombud Fami jeradgivni ng (Rättshjäp) Arbe tsvdrd Omsorgsverksamhet Fig. 1 Organisationspan

8 1.3 Svenska andstingsförbundet ~ Samtiga andsting är medemmar av Svensks hds tingsf örbundet, som b1.a. har ti uppgift att verka för samarbete mean andstingen - tivarata andstingens gemensamma intressen - sprida kunskap i andstingskommunaa angeägenheter för att underätta andstingens förvatning - vara remissinstans i fragor som ar gemensamma för andstingen. Förbundsstyresen yttrar sig saedes över betänkanden fran statiga utredningskommitt6er, riksdagsmotioner och framstäningar f r h ämbetsverk. - ämna framstäningar ti statsmakterna i oika ärenden - representera andstingen i verksstyreser, statiga kommittéer och utredningar." ) Landstingsförbundet ger information och rad ti sina medemmar. I viktigare tiämpningsfr%gor utfärdar styresen rekommendationer ti andstingen och ordnar konferenser i speciea fragor. Landstin&förbundets verksamhet finansieras genom medemsavgifter fr%n andstingen. Via dessa bidrar andstingen aven ti finan- sieringen av Spri ( S jukv%rdens och sociavårdens panerings- och rationaiseringsinstitut). 1.4 Uppgiftsfördeningen mean förtroendeman och tjanstemän Arbetsuppgifterna inom varje andstings centraförvatning deas upp mean förtroendeman och tjänsterizän. Förtroendemännens huvuduppgifter är b1.a. att - faststäa maen för andstingskommunens verksamhet - faststäa %ngsiktiga paner med utg%ngspunkt fr%n angivna ma - faststäa kortsiktiga paner -. toex. i form av budgeter för kostnader och intäkter, finansiering och persona - som dear i den ångsiktiga paneringen 1) Landstingens verksamhet och organisation

9 - svara för samordningen sv oika instanse4 inom respektive verksamhetsornr&de och för andstingskomm nen som hehet - 4 vid andstingsmöte och i andra sammanhan svara för att en asidig och utförig beysning av föreiggande ärenden nar de förtroendemgn som inte är vrrksama i förvatningen - svara för en översikt1g:-uppföjning av verksamheten s& att den utövas L enighet med givna besut och intentioner," 1) Tjänstemannens huvuduppgifter ar b1.a. att - ta fram och sammanstäa erforderigt underag för förtroendemsnnens besut vad gäer de 14ngsiktiga panerna - utarbeta budgeter och ämna information om utfaet av dessa kortsiktiga paner. Denna information utgör underag för en öpande översyn och eventue revidering av de %ngsiktiga panerna - i inje med faststäda paner och inom ramen för ansvar och befogenhet medverka i styrningen av andstingkommunens verksam- het - utgöra det verkstäande och förvatande organet, innefattande edningen av andstingets centraa administrativa funktioner f ör panering, utvecking, edning, samordning och kontro, 1 ) 1.5 Sjukhusedningen 9 Iärmast under direktionen utövas edningen av sjukhuset av en sjukhusdirektör eer styresman. Om sjukhusdirektören inte ar äkare ska han biträdas i medicinska angeägenheter av en chefsäkare. Denna utformning av sjukhusedning ar vanigast vid de större sjukhusen. Sjukhusdirektörerna tisatts av sjukv&rdsstyresen efter förord fran direktionen, Fera sjukhus kan staas under edning av en och samma sjukhusdirektör. 1) LandsU.ingens verksamhet och organisation

10 Landstingen har i sin egenskap av s~u~8rdshuvudman ett stort ansvar f ör at t utbidningen av våzdpersona tigodoses i erfor- derig omfattning med ämpig fördening p& de oika personakategorierna, Kraven p% anpassning ti den medicinska utveckingen gör att vardutbidningen ansetts vara den viktigaste sektorn inom andstingens utbidningsverksamhet. I i 1.7 Kuture och vetenskapig verksamhet Landstingen ämnar ekonomiskt stöd ti kuture och vetenskapig verksamhet för en rad oika andam%. Som exempe kan nämnas bidrag ti muséer, fornminnes- och hembygdsv%rd, konst-, teater-, musikoch fimverksamhet, oika forskningsändam%, mijöviird, anordnande av fritidsomriden samt änsbibiotek, Pera andsting utdear arigen kuturstipendier, Under de senaste aren har man i fera andsting inrättat tjänster som kutursekreterare, De har i viss man skiftande arbetsuppgifter inom oika andsting, men man kan s5ga att deras huvudsakiga upp- gift är att samordna och utvecka oika kuturea verksamhets- gr enar. 1.8 Kuturpoitik Haen för den statiga kuturpoitiken har angivits i Kung E4aj:ts proposition 1974:28. I propositionen, som antogs av riksdagen i juni I 1974, sas fast att kuturpoitiken är ett ed i statens samade poitiska insatser. Kuturpoitiken ska vara ett instrument för att skapa ett samhäe som prägas av jämikhet och som ger människor möjigheter ti ett rikare iv, Mamedvetna insatser för att demo- kratisera kuturivet är Önskvärda för att uppng kuture jaaikhet, viket ar ika angeäget som ekonomisk och socia jämikhet.

11 Under de senare aren har ett omfattande utredhingsarbete genom- f ört s rörande de staiga insatserna inom kutromradet. S& har ocksa varit faet inom fera av Sveriges anksting och vi ska senare ge en översiktig bid av de senaste arens kutur- ooh bibioteksutredningar (se kap. 3). Inom Svenska andstingsförbundet p&g%r utredningsverksamhet angaende ett kuturpoitiskt principprogram för andstingen. Sutrapporten beräknas äggas fram för Landstingskongressen 1976, Redan nu star emeertid vissa riktinjer kara. "De väsentiga insatser inom kuturomr%det som genomförts av vissa primärkommuner har punktvis över andet skapat ett kuturutbud av hög kvaitet.andstingskommuiaa insatser för kuturen m%ste enigt beredningens mening uppfattas som nya och utjämnande tiskott ti de resurser som redan finns," 2) Utredningen inom Landstingförbundet understryker att kommunerna atjämnt m%ste vara basen för kuturverksamheten, andstingen bör i första hand stödja, utjämna och kompettera., 2tt angeäget omrgde för andstingen ar kuturverksamheten p% andstingens egna institutioner, Fera andsting har ocksa pibörjat en mycket aktiv kuturverksamhet p3 band annat sjukhusen. Ofta har. man därvid tagit ti vara möjighetena ti samarbete med fokbid- ningsorganisationer, kuturarbetarorganisationer samt fristaende grupper av oika sag. Den förnyese av kuturutbudet som dessa ofta medverkat ti samt dessa nya distributions- och uppförandeformer maste f% ett utökat stöd fran 1andstingen.Mycket av det kutur- och programarbete som idag bedrivs inom sjukvardande inrättningar har sin bas i s jukhusbibioteket." 2) ) Kuturpoitiskt principprogram

12 KAFITEL 2 Bibiotekskategorier Landstingen har ansvar för, het eer genom ekonurniskt stöd\*i, m%nga oika typer av bibiotek, 1) Sjukhusbibiotek a) amänna bibiotek b) medicinska bibiotek c) kombinerade bibiotek 2) Skobibiotek a) v%rdskoor b) antbruks- och skogsbruksskoor o) fokhögskoor g ) Förvatningsbib io t.ek 4) Länsbibiotek Vi behandar här endast sjukhusbibiotek och v5rdskoebibiotek. Tigangen ti offentiga bibiotek ar idag en oomstridd förman som aa friska människor i vart and har. Det är ocksa ejavkart att denna förman inte bör berövas en msnniska för att hon av oika skä inte förm%r utnyttja de normaa bibioteksresurserna. Vi redogör har översiktigt för de oika typerna av sjukhusbibiotek samt för v&rdskoebibiotek, 2, Amänna sjukhusbibiotek P% nästan aa svenska sjukhus ges patienterna bibioteksservice i en eer a,nnan form, Verksamheten ar ofta en fiia ti kommuna bibioteksverksamhet. PH vissa sjukhusbibiotek ar personaen anstgd av kommunen medan.andstinget äger bokbestandet, Kommunen kan p& andra ha st% för b%de persona och bokbest%nd, Lacdstinget ger i bada faen ekonomisk-:ersättning för dessa tjänster, Sjukhusbibioteken riktar sig rimera ika myoret ti de anstäda som ti patienterna. Bibioteket kan utnyttjas under icke arbets-

13 tid och under fritid. Det bör vara centrum för informativ rekreation, Bibioteket kan vara en betydande trivsefaktor för de anstäda och det ar b%de rationet och ekonomiskt att ata dem utnyttja bib- ioteket. Anstäda som sjäva anar p& bibioteket bir ofta utmärkta informationsöverförare. V%rdpersonaen kan informera assugna patienter ti att börja äsa. Utan vårdpersonaens medverkan har- det amänna sjukhusbibioteket svarare att n3 ut ti patienterna. 2.2 Medicinska sjukhusbibiotek Denna typ av bibiotek har ti uppgift att be ett fektivt företagsbibiotek, som snabbt ser ti att företagets - det vi säga sjukhusets - anstada far det itteraturmateria de har användning för i sitt dagiga arbete, och des som ett forsknings- och eevbibiotek. Det ska förmeda och tihandah%a den itteratur sjukhusets forskare och eever behöver för forskningsuppgifter och studier. Tidigare tigodos%gs huvudsakigen akarnas itteraturbehov och den har typen av bibiotek kaades da tyakarbibhotekw. 'Tumera kaas det ofta för medicinska'bibiotek och Sr ti för aa personakategorier inom sjukhuset. 3et medicinska bibioteket kan vara organiserat p& tv& oika sätt. ges kan det administreras direkt av sjukhuset och sorterar d% organi- sationsmassigt under styresaannen. Des kan det tisammans med det r amänna sjukhusbibioteket utgöra en gemensam bibioteksenhet, det s% kaade kombinerade sjukhusbibioteket. 2.3 Kombinerade s,jukhusbibiotek Här fungerar det amana och det nedicinska bibioteket tisammans som ett kombinerat sjukhusbibiotek. De kan ha gemensam administration och persona och aggas i direkt ansutning ti varandra. Organisatoriskt kan denna bibioteksverksamhet atsa vara het eer devis fristaende eer het eer devis fiia ti ett komunbibiotek. Här förekommer mcinga oika ösningar i oika andsting.

14 De bada bibioteksverksamheterna p3 sjukhuset kompetterar och stödjer varandra. Om man skaffar fram en tidskriftsartike ti en sjuksköterska ar det kanske ättare att f% henne positiv ti bok- vagnen nar den besöker avdeningen eer att genom henne f& fram in- formation ti patienterna om sjukhusbibioteket. Ett vardbiträde som kommer in i sjukhusbibioteket för att ana senaste Xaria Lang upptäcker kanske vad den medicinska deen av bibioteket kan ge henne i yrkesutövningen. Det kombinerade bibioteket kan bemannas fer timmar i veckan med bibiotekarie och en ratione arbetsförde- ning gör att det kombinerade sjukhusbibioteket kan erbjuda en mer omfattande service an tv& skida bibiotek skue kunna göra var för sig. 2.4 Kinik- och avdeningsbibiotek Viken stäning de medicinska bibioteket än har i den yttre organisationen maste deras egna inre organisation atid ha en viss decentraisering. Ofta är det nödviindigt att en kinik och en avdening förfogar över ett "eget" 3estSnd av handböcker och tidskrifter. Detta ar dep%er som en3as innehaer de "arbetsitteraturv son de anstzda m%ste ha inom rsckh%. Onödiga dubbettinköp och effektiv samordning kan uppn3.s d& det medicinska bibioteket sköter-inköp och registrering av denna itteratur. 3et kan knappast vara ekonomiskt rationet att de s& kaade kinik- och avdeningsbibioteken ever isoerade fran varandra utan sa~ordning och överbick som ett medicinskt bibiotek kan ge. 2.5 Centraiserad medicinsk bibioteksservice I Värmand finns sedan arsskiftet 1969/70 en centraiserad medicinsk bibioteksservice. Kedicinska bibioteket vid centraasarettet i Karstad köper in böcker och tidskrifter ti anets samtiga sjukhus och s jukv2rdsinrä t tningar, provinsiaäkare och distriktssköterskor samt ansvarar f ör den interurbana 18neverhsadpet en. De mindre nedicinska sju'khusbibioteken i änet ska fungera ungefär som fiiaer

15 ti medicinska centrabibioteket. Centrabibioteket kan bygga upp ett handboks- och referensbestand, som bir ti gagn för hea änet och %ta sig en interurban %neverksamhet och itteratursökning, som de mindre sjukhusbibio&eken med smä reaurser inte karar av. Bibioteken vid andets v%rd- och sjuksköterskeskoor utgör en särskid grupp av medicinska bibiotek. Je festa andsting har vardskoor som utbidar mango oika sag av persona. I hea andet finns 138 vå,rdskoor. Det vi saga gymnasieskoor med vardinje och speciakurser inom vardområdet (e11 de skoor med upp ti 20 oika utbidninpsin j er) samt sj&&jte&eskoor i med grund- och vidareutbidning. Sevanta i v3rdutbidning: eever e ever därav 6.26j sg.uksköterskeutb. ( terainsutb, 56 j 5-terminsutb. ) vidareutb gjmnasi esko.2-&rig vhrdin j e spec,kurser ( 'i -040 kortare an 1 t ermin) Iband förekoamer någon form av samarbete mean vårdskoans bibio- tek och närmast beägna sjukhusbibiotek, Iband sorterar sko- bibioteket organisatoriskt - som i Varmands ans andsting - under ett medicinskt sjukhusbibiotek, Bibioteket i Varmands centraa vardyrkesskoa i Karstad har ti fö jd av den varman4ska s jukhusr bibioteksutredningen bivit ett sags fiia ti det medicinska bibioteket vid centraasarettet.?iedicinska bibioteket ombesörjer iordningsstaande av böcker ti vårdskoans, bibiotek. I övrigt sköt s bibioteket av skobibiotekarien. ~enna organisationsform är nu under utredning och försag p3 omorganikation är givet. Ut- redningen, som är utförd av bibiotekarien vid v&rdskoan i Kar- stad p% uppdrag av Varmands ans andsting, refereras p% annan pats i arbetet.

16 Gymnasiereformen 1966 medförde att skobibioteket fick nya funk- tioner och vasentigt större uppgifter. Oe arbetsformer och den individuaisering i skoarbetet som föresogs och som äropanerna sedan fastsog, städe stora krav p& gyanasiets bibiotek. Fera gymnasiebibiotek fick avsevart ökade resurser under 60-taets senars de, men %ngt ifr%n aa, Detta visar den enkätundersökning som gjordes av Skoöverstyresen 1972 ngymnasieskoans bibiotekn. Gymnasiereformen 1970 medförde stora organisatoriska förändringar. Yrkesskoan integrerades med gynnasieskoan, SOU 1973: "Littera- turen i skoanm uppniirksammar yrkesinjernas styvmoderiga behanding vad gäer skobibioteksverksamheten. Skarp kritik riktas mot att statsbidragsbest~ameserna utformats p& ett &dant sätt att det inte utgar bidrag, som kan täcka önekostnader för bibiotekspersona, ti dessa injer (skoor). Det statiga schabonbidraget för kost- nader för bibiotekspersona m m ut& endast ti utbidningsinjer som motsvarar det gama gymnasiet och fackskoan. N%gra övergripande ma för gyrnnasiebibiotekets verksamhet kan sagas vara : w - att vara ett aboratorium för eevernas sjävstandiga arbete med itteratur och faktasökning i aa skoämnen - att medvarka i eevens amänna studie- och arbetstekniska - att ge eeven förutsättningar att efter skotidens sut anvgnda sig av saahaets informationsutbud och skaffa sig kunskaper i fortsatta studier och yrkesverksamhet r att stimuera eevernas äsförm%ga och asbenägenhet - att främja och underätta anvandningen av ett varierat äro- I medesutbud - att underätta samerkan mean ämnen - att bidraga ti utjämning mean eever med oika hemmijö och utbidningsbakgrund

17 - att erbjuda en socia mijö som ger stimuans och rekreation under fritiden - att stimuera eevernas intresse för god itteraturw. Denna mabeskrivning ar hatad ur "Funktionsbeskrivning för gym- nasieskoans bibiotek: som skoöverstyresen^ gav ut etta för- sag har föreggtts av enkätundersökningar, försöksverksamhet och konferenser. Qn bibioteket ska fungera va i skoan krävs ocks% att det r%der ett nara och förtrendefut samarbete mean aa kategorier av skopersona. Fig. 2 Samarbetsmode KAPITZL 3 Aktuea - kutur- och bibioteksutrednin~az Under de senaste &ren har s& gott som aa andsting kommit med bibioteks- eer kuturutredningar, Vamands ans andsting var ett av de första. De presenterade 1969 en sjukhusbibioteksutredngng som väckte stor uppmärksamhet d%, och dess idéer debatteras f ortfarande fitigt, 3.1 TArmands ans andsting I Varmands ans andstings utredning syftade de försag som kom fram ti att patienter och persona vid änets oika sjukhuvardsinrättningar skue f% ikvärdig bibioteksser~ice. 1 syfte att er-, haa en grund för utredningsarbetetkartadesi sjukhusbibiotekens verksamhet, inriktning samt organisation, Denna kartäggning visade b1.a. att driftskostnaderna vid sjukhusbibiotbken samt kostnaderna för bokinköp minkuderande fackitteratur- skide sig avsevärt

18 mean änets sjukhus, D% kostnaderna - f synnerhet driftskostnaderna - skide sig s& markant mean de skida sjukhusen inom änet borde föjden bi att s%vii patienterna som sjukhusens persona erhö va- rierande bibioteksservice beroende p% sjukhus, konstaterades det, Utredningen ansag akt det inte ar möjigt för en enskid person att göra en adekvat och riktig fördening av de erforderiga inköpen av fackitteratur ti änets skida sjukhusbibiotek. För den sku f öresogs det at t en s. k. bibioteksnä~nd smfe inrat tas. Bibioteksnämnden skue ha ti uppgift att inköpa a fackitteratur siiva ti den öppna som ti den sutna v%rden i änet p& basis av framförda försag fran berörd persona, samt kontinuerigt föja utveckingen av den fackitteratur som berör andstingens verksamhet. A kataogisering, kassificering och dyikt arbete med fackitteraturen skue enigt utredningens försag utföras vid centraasarettet i Karstads fackbibiotek, Fackbibioteket skue vidare handha skötsen av vardyrkesskoans bibiotek i Karstad.' Utredningen fann vidare att fackbibioteket i och för sig har särskida arbetsuppgifter, men att starka ska taar för att en samordning mean fack- och patientbibioteket bör eftersträvas, Detta bör ske b%de beträffande persona och okaerna. Earigenom torde nan kunna erhaa betydande administrativa vinster, varvid persona och okaer utnyttjas bättre och effektivare. 3.2 ::orrbottens äns andsting nbibioteksverksamheten vid andstingens inrättningar" heter den utredning son gjordes i."torrbottens ans aridsting i972. Man har koncentrerat sig pa den verksanhet som bedrivs vid asarettens bibiotek, men under arbetets gang ansag man det ämpigt att i korthet ocksi% behanda sjukhemmens bibioteksverksa.het och dess- utom aktiviteterna vid andstingets inrättningar för psykiskt ut- veokingsstörda. Utredningen gör en nuägesbeskrivning och äggkr den ti grund för f örsag ti f örändringar. Man skisserar en amän masättning p& grundva av rekommendationer fr%n SO om integrering av sjukhus- och

19 komunbibiotek. Utredningen föresar b1,a.?tt: n- en amän masattning antas om integratiod av sjukh-~sbibiotek och kommunbibiotek - förhandingar upptas för sutande av avta med primärkommunerna med utredningens försag ti noiinavta som grund." 3) Utredningen konstaterar att vid kornande uppgöreser maste hënsyn tas ti att den medicinska deen av sjukhusbibioteken het ar en angeägenhet för andstinet, som därför bör bara den totaa kostnaden för denna verksamhet. Nan föres1å.r vidare att "dar s% är möjigts1 bör samordning av det medicinska bibioteket och patient- bibioteket ske efter hand, 3.3 Vasternorrands ans andsting I november 1974 ade VZsternorrands äns andsting fram en utredning med titen tflänsbibiotekets fraatida verksamhet inom Vaster- norrands anw. Nan har i denna utredning ave behandat sjukhus- bibiotekens organisation, Man har undersökt de amänna bibioteken, de medicinska fackbibioteken, v%rdskoornas bibiotek och bibio- teksverksamheten vid Vasternorrands ans andstings centraförvat- ning, Gtredningen föresgr: "- successiv förstarkning av bibiotekens verksamhet anser kommitt& vara motiverad, men att en fusta~dig utbyggnad enigt utredningens försag bör vara genomförd senast 1980, - Mede ti bibiotekens skötse och itteraturinköp för de amäana bibioteken bör staas ti utbidnings- och -kuturniimndena förf ogande för att fördeas i sanirad med di oika förvatningarna. - För detta ändarnii bör varje kommunbibiote$ %rigen ti andstinget inkonima med verksamhetsberättese o& f örsag ti bud get föx nästkonmande %rs verksa3het upprattad enigt av utbid- nings- och kuturnämndens utfgrdade anvisningar. 3 Bibioteksverksamhet en vid andetingets inrättningar

20 - Mede för inköp av medicinsk itteratur bör daremot upptas i respektive sjukvi5rdsförvatnings budget i sanr%d med utbid- nings- och kuturnämnden, - Enigt utredningskommitt6ns uppfattning bör andstingets samade bibioteksfragor kunna f3 en enhetigare och mera över- gripande bedömning om de-i största möjiga utsträckning handägges inom andstingets utbidnings- och kuturnämnd, som. fr.o.m disponerar personea resurser för att kunna ta p% sig det övergripande ansvaret för dessa fragor, - För att bibioteksfragorna ska f% en s& asidig beysning som möjigt föres1å.r komitten, att man vid varje förvatnings- ornrå.de inrättar en referensgrupp bestiiende av försagsvis tv& representanter för sjukv~rdspersonaen och en representant f ör vardera administration och vårdskoan. - Rent amänt bör denna grupp verka som kontaktorgan gentemot kommunbibioteket och andstinget i bibioteksfragor med viss r3dgivandg uppgifter speciet i fr&ga om inköp av medicinsk itteratur, varvid förutsattes att ansvarig bibiotekschef samt företrädare för bibiotekspersonaen bereds tifäe att detaga i gruppens arbeteew4) 3.4 östergötands ans andsting nkuturpoitik i Östergötand - riktinjer för frqrrtidenw heter den kuturutredning son Östergötands äns andsting ade fram i maj P& ca. 15 sidor (av utredningens 117) behandas sjukhusbibiotek. De försag utredningen ägger fram Kan i korthet sammanfattas: Utredningen ansuter sig ti Skoöverstyresens försag om att kommunbibioteken ska svara f ör s jukhusbibioiekens bocbest3nd och ut&ningsverksamheten mot ersättning fran anistinget. iian anser att en shdan organisation gör det ättare att ösa personafragor, samordna inköp samt &er möjigheter ti en kvaitativt bättre 4) Länsbibiotekets f ramtida verksamhet inom västernorrands än

21 verksamhet vid sjukhusbibioteken. Man föresar att samarbete mean andsting och primärkommuner i Ostergötand bör prägas av enhetiga principer samt att det är angeäget att %stadkomrna n%gorunda ikvärdig standard på bibioteks- servicen inom samma kategorier av institutionkr. Vad gäer de medicinska bibioteken föres&rman att de om möjigt samordnas med patientbibioteken, och att en utbyggd samverkan kommer ti stand mean -ndstingets oika medicinska bibiotek. 3.5 Jönköping änd andsting I sutet av 1974 bev Jönköpings ans andstings bibioteksutredning kar. Den heter r fack bibioteks utredningen - en utredning an- &ende andstingets medicinska bibioteksorganisation". I enighet med de direktiv som gavs skue utredning n utarbeta försag i" ti en för hea andstinget gemensan medicinsk fackbibioteksorganisation. Utredningen föresog b1.a.: att en gemensam organisation, centrat edd av utbidnings- och kuturnämnden, upprättas för de medicinska bibioteken i Jönköpings an att en fackbibioteksnämnd inrättas i enighet ned försag i utredningen att personaorganisationen ink. förefintiga tjänster ska omfatta a) ingaende i staten för andstingets medicinska centrabibiotek förste bibiotekarietjiinst 2 $ bibiotekariet jänst er 2 kontoristtjänster b) ingaende i statecna för respektive ajukvardsdistrikt bibiotekariet janst (patient- och fackbibioteket ~ ks jö/~ass jö) 1 bibiotekarietjänst (patient- och fackbibioteket värnamo)

22 1 att aa inköp av medicinsk fackitteratur iksom a kataogisering av denna itteratur sker centrat att en termina ti datasystemet MEDLINE inrättas vid andstingets mediainska centrabibiotek att den centraa bibioteksfunktionen i vänkan pi en ösning av okairagan en1 igt ovan paceras i nuvarande fackbib i ot eket p& Västra kinikerna. 5) 5.6 Stockhoms ans andsting ~ "Ku turutredningen -75' var f ärdig i ma j Vi at erger här endast utredningen* f 8rsag angiiende bibiot eker erkslhet en. Utredningen vi ge änsbibioteket ökat ans&g. Länsbibiotekets service bör aven omfatta Stockhoms kommun och speciet inriktas p% invandraritteratur, bibioteksservice p% sociaa institutioner m,m, Man förordar fortsatt kontakt med Statjns kuturrad i syfte att prova änsbibiotekets okaisering, Verksamheten vid äns- bibioteket f 5reså.s edas av en sarskid närnid eer deegation inom kuturnämnden, Kuturutredningen har avgränsat sin undersökn ng att gäa bibioteksi verksamheten vid andstingets institutioner inom omsorgsnamnden, arbetsv%rden och sociaa nämndens ansvarsomr8.de. Bibioteksverksamhetens framtida orgaisation inom häso- och sjukit%rdsnamndens ansvarsomr&.de utreds för närvarande av en särskid utredningsgrupp inom Stockhom äns andstings häso- och sjuh&rdsnämnd, Denna utredning har hittis tagit staning i tv& fragor rörande huvudman och anerätt. Lands tinget, häso- och s jufv~rdsnämnden ska vara huvudman för sava1 den medicinska som amänna bibioteksverksarn- heten inom nämndens ansvarsomrade. =de patienter och persona ska f% %na ur sava de medicinska som amanna s ju!diusbibioteken. 5) Fackbibioteksutredningen

23 2 7 Ovriga kuturutredningar Andra andsting som gjort eer h%er p8 att göra kuturutredningar är: Södermanands ans andsting, Kristianstads äns andsting och Mamöhus äns andsting, Göteborgs- oah Bohus ans andsting, Skarborgs äns andsting, Uppsaa ans andsting, honobergs äns andsting, Umar ans andsting, Bekinge ans a dsting, Faands ans ai andsting, iivsborgs äns andsting, Orebro äns andsting, Västmanands äns andsting, IZopparbergs äns andsting, Gäveborgs äns andsting, Jämtands äns andsting och VZsterbottens äns andst inge Ekistians tads äns andsting och 8Iamöhus äns andsting papekar i sin utredning att man anser det angeaget a4.t f& ti stand en bättre och jämnare standard för den bibioteksverksamhet som anordnas vid sjukius och v2rdinstitutioner av oika sag, Skaraborgs äns andsting föresar i sin utredning att ett avtasbundet samarbete kommer ti stand mean eev- och s jukhusbibiotek och kommunaa bibiotek i enighet med normavtaet. 3.8 Utredning om s.jukhsbibiotek Behovet av en genere undersökning av verksamheten vid sjukhusbibioteken har änge föreegat. I 1970 ars rationaiseringsutredning vid fokbibioteken (N~u) g j ordes ingen sadan undersökning, Däremotföresog utredningskommittkk att man som uppföjning av KRU- arbetet skue göra detta. Utredningen "Sjukhusbibiotekw var Kar i nars 1976,.idapporten är ett resutat av ett arbete som bedrivits av en arbetsgrupp dar Statens M turrad, Landstingsförbundet, svenska kommunf örb-indet, SFP och SXTF varit representerade. n S jukhusbibiotek" behandar i första hand de amänna bibioteken ("patientbibiotekenw), men i kartäggningen ingar även de medicinska fackbibioteken. Ived en om- fattande enkätundersökning ooh en arbet~underbömin~ vid åtta sjukhus

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Timkostnadsnorm för år 2015

Timkostnadsnorm för år 2015 DoMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR DATUM 2014-09-29 DIARIENR 1319-2014 1 (1) Regeringskansiet Justitiedepartenentet 103 33 Stocd10m Timkostnadsnorm för år 2015 Enigt 3 förordningen (2009:1237) om timkostnadsnofn

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Sápmi 2000. Ett samiskt samhälle för 2000-talet. är fastställt av SAMERNA:s högsta beslutande organ den 5 januari 2001

Sápmi 2000. Ett samiskt samhälle för 2000-talet. är fastställt av SAMERNA:s högsta beslutande organ den 5 januari 2001 Sápmi 2000 Ett samiskt samhäe för 2000-taet är faststät av SAMERNA:s högsta besutande organ den 5 januari 2001 Vi går ti sametingsvaet 2009 med ett tydigt krav mot regeringen SAMERNA Sápmi 2000 Svensk

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Motion 1983/84:2076. Jan-Erik Wikström m. fl. Äldreomsorgens inriktning. Fastslagna riktlinjer. En ny syn

Motion 1983/84:2076. Jan-Erik Wikström m. fl. Äldreomsorgens inriktning. Fastslagna riktlinjer. En ny syn 4 Motion 1983/84:2076 Jan-Erik Wikström m. f. Ädreomsorgens inriktning Antaet ädre ökar i vårt samhäe. 1975 fanns det drygt 1.2 mijoner personer i ådern 65 år och däröver. 1980 hade åderspensionärerna

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Byggforskning 68. statens råd för byggnadsforskning

Byggforskning 68. statens råd för byggnadsforskning Byggforskning 68 Byggforskning 68 statens råd för byggnadsforskning statens råd för byggnadsforskning AB Egneiska Boktryckeriet, Stockhom 1968 Innehå sid ~ro~ 7 ByggforskningeniS resurser och behov. Tekn

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

------=-= Att bryta tystnaden DENNIS BRINKEBACK:

------=-= Att bryta tystnaden DENNIS BRINKEBACK: DENNIS BRINKEBACK: Att bryta tystnaden Denna artike försöker spega debattkimatet på ett statigt verk. Trots att många anstäda är väutbidade akademiker vågar de inte deta i samhäsdebatten med tanke på sin

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1963 Meddeande från Kung. Orogsmannasöskapet Nr 2!1963 Ordinarie sammanträde den 6 februari 1963. (Utdrag ur protoko). Meddeade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form)

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form) 1 Föreäsning 9 7.2.1 7.2.4 i Griffiths nduktionsagen sammanfattning (Kap. 7.1.3) (r, t) E(r, t) = t (differentie form) För en stiastående singa gäer E(r, t) d = d S (r, t) ˆndS = dφ(t) (integraform) Eektromotorisk

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Fjällen i Fokus 2006

Fjällen i Fokus 2006 FjäMistra-rapport nr. 25 Fjäen i Fokus 2006 En konferens om fjäens möjigheter och begränsningar Konferensrapport FjäMistrarapport Rapport nr: 25 ISSN 1652-3822 december 2006, Umeå Redaktör: Anders Essein

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer