Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. för. Brf Smålänningen"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007

2 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning 7. Föredragning av revisorns berättelse 8. Fastställande av resultat och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 11. Fråga om arvoden Extra arvode utgår som ersättning för det merarbete för ombyggnation samt för det merarbete som branden medfört: Lars Bråthen kr Lennart Jansson kr 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisor och suppleant 14. Val av valberedning 15. Övriga anmälda ärenden

3 Brf Smålänningen 2(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Smålänningen äger och förvaltar fastigheten Småland 8, vars taxeringsvärde 2007 uppgick till , varav markvärdet utgjorde Styrelsen har under året haft följande sammansättning Lars Bråthen Ordförande Annika Jansson Sekreterare Lennart Jansson Kassör Mårten Tolander Ledamot Rickard Dreimanis Ledamot Yvette Cirillo Martin Hultman Emma Olofsdotter Loui Westin Suppleant Suppleant Valberedning (sammankallande) Valberedning Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 14 gånger utöver årsstämman Ordinarie årsstämma hölls Revisor från Ranby Björklund Stockholm AB har varit Jan Gustafsson. Historik Husen runt gården är byggda i olika omgångar under mitten av 1800-talet. Maria Prästgårdsgata 4 och tvättstugehuset är de äldsta, byggda På den tiden var tvättstugan förmodligen stall eller vagnsbod.1860 byggdes Fredmansgatan 9A och under de två följande åren Fredmansgatan tillkom Fredmansgatan 7A och 1864 länkades längan vid Fredmansgatan ihop genom att Fredmansgatan 9 byggdes. Slutligen blev gården helt runtombyggd då Maria Prästgårdsgata 2A och 2B uppfördes under åren Troligen ingår också byggnader från 1700-talet i de nuvarande husens stomme. Brf Smålänningen bildades 1983 på initiativ av medlemmarna som förvärvade fastigheten Småland 8 som omfattar Fredmansgatan 7-9 och Maria Prästgårdsgata 2-4 med en egen innergård. Medlemmar Under året har sju stycken lägenheter bytt ägare. Dessutom har en hyresrätt tillhörande föreningen sålts. Under året har också lokalen på Fredmansgatan färdigställts till två lägenheter som också avyttrats. Föreningens lägenheter är efter dessa förändringar fördelade enligt följande: 1 rum, 30 st 2 rum, 20 st 3 rum, 5 st 6 rum, 1 st Utav dessa totalt 56 lägenheter är 4 st lägenheter som av föreningen upplåtes till uthyrning.

4 Brf Smålänningen 3(11) Fastigheten Under året har de nya källarförråden färdigställts samt innergården förstärkts med nya stålbalkar. Lokalen på Fredmansgatan har även byggts om till lägenheter. Arbete har även pågått för att återställa efter branden som uppstod i en lägenhet i februari Under 2007 genomfördes en översyn av värmesystemet. På rekommendation av Fastighetsägarna har bl.a. fjärrvärmecentralen bytts ut för att förbättra inomhusklimatet för de boende samtidigt som uppvärmningskostnaderna förväntas minska. Även bredband har under året installerats i samtliga lägenheter och föreningen har tecknat ett 5 årskontrakt med Ownit för 100 Mbit bredband. Inför 2008 planeras en översyn och eventuell målning av plåttaken. Ekonomi Föreningen har under året haft stora engångsutgifter i samband med de renoveringar som skett av källarförråd, ombyggnation av lokalen, byte av fjärrvärmecentralen samt installation av bredband. Fjärrvärmecentralen belastade årets reslutat negativt med kr. Samtliga dessa kostnader kommer dock att täckas av de intäkter som genererats genom försäljningen av en hyresrätt samt de två nya lägenheterna. Likviditeten ifrån en av dessa lägenheter inkommer Gällande löpande kostnader har en ökning främst skett genom avgiften som föreningen betalar för bredband. Även intäkten för uthyrning av lokalen försvinner från Samtidigt har dock förändringar i schablonbeskattning samt fastighetsskatt gynnat föreningens ekonomi positivt. Sammantaget bedömer styrelsen att föreningens ekonomi är mycket god med större underhåll avklarade samtidigt som skuldsättningen är mycket låg, men att nuvarande intäkter inte helt täcker de rörliga kostnaderna. Vid årsskiftet ( ) byttes försäkringsbolag och fastigheten är nu försäkrad via Brandkontoret. Nyckeltal i kronor Årsavgift/kvm bostadsrättsyta: Lån/kvm bostadsrättsyta: Elkostnad/kvm totalyta: Värmekostnad/kvm totalyta: Vattenkostnad/kvm totalyta: Baserat på ytor (efter lokalens ombyggnad) Totalyta: 2372 kvm (bostadsrättsyta + hyrestättsyta) Bostadsrättsyta: 2197 kvm

5 Brf Smålänningen 4(11) Förslag till behandling av ansamlat resultat Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas enligt nedan: balanserat resultat årets resultat avsättes fond för yttre underhåll i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Brf Smålänningen 5(11) Resultaträkning Not Avgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader 2, Styrelsearvoden Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, 6, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga intäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga kostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Brf Smålänningen 6(11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övrig Fordran Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Brf Smålänningen 7(11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 11 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Smålänningen 8(11) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Fastighetskostnader Elektricitet Städning trapphus m.m Fastighetsskötsel Fjärrvärme Vatten och avlopp Renhållning grovsopor och källsortering Renhållning sopor Fastighetsskatt TV avgifter Gården, blommor mm Försäkringspremier Arvode Sthlm Fast.ägarförening Föreningsavgifter Reparation och underhåll Bevakningstjänster Övriga externa kostnader Administrativ kostnad Konsultarvoden Övriga kostnader

10 Brf Smålänningen 9(11) 3 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Styrelsearvode Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Övriga sociala kostnader Övriga kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 20 % 6 Byggnader och mark Fastighetens beteckning är Småland 8. Taxeringsvärdet uppgår till varav markvärdet Avskrivning sker med per år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets fastighetsförbättningar Lägenhetsombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 Brf Smålänningen 10(11) 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond yttre Balanserat insatser avgifter underhåll resultat Belopp vid årets ingång Inbetald insats Inbetald upplåtelseavgift Avsätt. fond yttre underhåll Årets resultat Belopp vid årets utgång Avsättningar Avsättning fond för yttre underhåll ingår i det balanserade resultatet Belopp vid årets ingång Årets reparationer Årets avsättning Årets reparationer, se not 1, fastighetskostnader. 10 Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Lån ÖEB Stdshyp Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar i Småland 8 utgör säkerhet för banklån samt checkkredit.

12

13

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer