Eva Wahlgren anmäler jäv på Dnr 2012/ SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 135 Anmälan om jäv Eva Wahlgren anmäler jäv på Dnr 2012/ SN Soldalens omsorgsutvecklingsenhet Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet. 137 Dnr 2012/ SN Social rehabgrupp slutredovisning och permanentande Bakgrund På särskilt boende för äldre Strömgården i Borgholm har sedan mars 2010 tills idag en personalgrupp arbetat med att i gruppverksamhet utveckla det sociala innehållet för de boende. Socialstyrelsen beviljade sent under 2010, 875 tkr i stimulansmedel för start och uppbyggnad av projekt Social rehabgrupp även om huvudfokus för den totala ansökan lades på bildandet av projekt Psykiatriteamet. Medlen skulle riktas mot äldreomsorgen och exempelvis det sociala innehållet. Från tidigare stimulansmedel fanns kvar som tillföll de nya projekten. Medlen har i aktuellt projekt använts till fröer, krukor, spel och redskap. Dessutom två rullstolar som skall fungera möjliggörande för boende med svårare funktionsnedsättning att komma ut i social gemenskap. Upplägget av projektverksamheten skedde till en början i samråd med arbetsterapeuten på enheten. Fokus förflyttades vartefter ifrån trädgården på innergården till mer varierande aktiviteter. Gruppverksamheten heter numera Tisdagseftermiddagen och alla vet vad det avser. Bedömning Tisdagseftermiddagarna ca har blivit ett uppskattat inslag i vardagen. Upplägget är att samla så många som vill för en gemensam aktivitet som avslutas med en gemensam fika och pratstund. För att kunna erbjuda en variation på aktivitet har enheten köpt in lite olika spel/redskap. Utifrån oförutsägbarheten i arbetssituationen så har enheten denna tid varit förstärkt med en person under två timmar, både för planering och eventuella inköp. Ibland är eftermiddagen planerad sedan veckan innan och ibland görs planerna utifrån önskemål från/i samråd med någon av brukarna. Det är inte många gånger som det har ställts in. Det beror givetvis lite på dagsform hur många som är med och i vilken

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) grad de deltar. Ofta är (av 16) med i alla fall en liten stund. De som inte deltar aktivt verkar ändå uppskatta dofterna, stojet och gemenskapen. Vid de mer fysiska aktiviteterna är alla med efter egen förmåga. Bowlingbollarna, kastringarna och Bocciat är anpassat, greppvänligt och inte allt för tungt viket gör att även de med sämre motorik kan vara med på samma villkor som de med mer kraft kvar i lemmarna. Kan du hålla i bollen kan du vara med. Det är härligt att se en brukare som kanske bara har rörelseförmåga i en arm fokusera och slänga iväg bowlingklotet! Det blir ofta en lätt uppsluppen stämning runt kaffebordet efteråt. (citat från enhetschef) Särskilt vackra dagar har vi valt att låta så många som möjligt njuta av en lite längre promenad istället. Det gemensamma fikat som avslutning kvarstår dock alltid. Exempel på utomhusaktiviteter är ringkastning, plantering, gemensam fika i solen, promenader. Ifrån dagverksamheten erbjöds odlingsbänkar som kom till användning under våren och sommaren. Exempel på inomhusaktiviteter är allsång, bowling, ballongvolley, fia med knuff, hattvirkning, bakning (bullar, muffins, kola, pepparkakor, mm), filmmys, fika. Några ur personalgruppen var på utbildning i sittande rörelse (yoga, gympa, dans, tai chi) som sedan har använts. Stora spelkort med korthållare, för dem som inte kan greppa sina kort, har köpts in men ännu inte använts. Det har under tidens gång kommit önskemål om bl.a. syjunta och kortspel viket tagits i beaktande. Allt för att utöka valmöjligheterna och aktivitetsbanken. Till följd av omorganisationen och svårigheterna i att nu få extra personal i två timmar har Tisdagseftermiddagarna ett uppehåll, men det efterfrågas av många boende. Detta projekt visar att det med ganska små medel finns möjlighet att nå stor framgång och ökad livskvalitet med förändringar i vardagen som inte minst rör det sociala innehållet och som stärker hälsa och livskvalitet. Aktuell verksamhet har givit många en större vardaglig mening och ett sammanhang. Personalen har ett stort intresse och engagemang och upplever det roligare och mer givande på flera nivåer att arbeta salutogent och hälsofrämjande. a t t återuppta tisdagseftermiddagarna och låta dem bli en permanent del av verksamheten i hela förvaltningen. I samband med att äldreomsorgen samordnar särskilt boende och hemtjänst går det att flytta resurser över gränserna allt efter rådande behov.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) 138 Dnr 2012/ SN Psykiatriteamet slutredovisning och permanentande Bakgrund Borgholms kommun har sedan mitten av 2010 tills idag framgångsrikt arbetat med att utveckla ett kommunalt psykiatriteam bestående av nio medarbetare med ordinarie tjänster runt om i socialtjänstens verksamheter. Dessa sökte aktivt till teamet och har ett särskilt intresse. Socialstyrelsen beviljade sent under 2010, 875 tkr i stimulansmedel för start och uppbyggnad av teamet och att i viss mån delas med ett annat projekt social rehabgrupp. Medlen skulle riktas mot äldreomsorgen och exempelvis det sociala innehållet. Medvetna om att projektområdet låg i gränslandet för vad medlen avsåg formulerades en ansökan. Denna godkändes bland annat till följd av nytänkandet inom ett relativt okänt område och att det sociala innehållet för omsorgstagaren i alla ärenden ytterst berörs av teamets arbete. Från tidigare stimulansmedel fanns kvar som tillföll de nämnda projekten. Medlen har i aktuellt projekt använts till projektledning, fortbildning av medlemmarna samt till handledning och läkarkonsultarvode. Syftet är att med hjälp av teamet förbättra livskvaliteten och minska lidandet för denna många gånger gömda och glömda grupp människor. Teamet finns för att öka psykiatrikompetensen inom socialförvaltningens alla verksamheter och nå ett av personal adekvat förhållningssätt och en för vård- och omsorgstagarna meningsfull tillvaro med ett stärkt socialt liv. Beställning av teaminsats görs av enhetschef och ställs till teamledaren, Christian Pärnering, och till varje ärende kopplas som regel två medlemmar. Teammöten hålls en gång i månaden för ärendekonferenser, men detta har uppehåll över sommarmånaderna då teamarbetet ligger vilande. En teammedlem kan med relativt kort varsel lämna sin ordinarie tjänst för att genomföra ett uppdrag på en enhet som har gjort en beställning. Insatsen anpassas allt efter behov men innefattar först och främst personalhandledning. Teammedlemmar kan också vid behov göra hembesök hos omsorgstagaren för en ökad helhetssyn och ibland för att motivera personen att ta emot såväl kommunens som landstingets vård och service och kan förmedla vissa kontakter såsom med personliga ombud eller psykiatriska öppenvården. Teammedlem kan även vid behov följa med personalen i personens vardag och observera vad som sker i mötet mellan brukare och personal för att kunna använda iakttagelser i handledningen. Därtill kan vissa teammedlemmar vid behov lämna sina ordinarie arbetsplatser och arbeta på beställande enhet något som ännu inte nyttjats i psykiatriteamet, men väl i systerverksamheten demensteamet som har en längre historia. Kontakt för planering med patientansvarig läkare och/eller sjuksköterska, om sådan är inkopplad, skall tas av teamet. Teamet har en särskild uppgift att se anhörigas behov av stöd och kan påtala detta för verksamhet eller i vissa fall kan egen kontakt med anhöriga vara befogad. En förmedling av kontakt med anhörigstödsteamet har gjorts emellanåt. Vid behov kan teamet ta initiativ att samla berörda parter till samverkansmöte för att få ihop en samlad medicinsk-, social- och omvårdnadsstrategi. Så

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) snart som möjligt lämnar teamet över ansvaret till ordinarie verksamheter. Beställningen görs enligt en mall som är gemensam med demensteamet och arbetet struktureras och dokumenteras tydigt i beställande enhets datajournal enligt en tre-stegs-modell som är likvärdig för båda teamen. Detta innefattar resuméer av problemformulering, handledning i metod och bärande värden samt ett tydligt avslut. Läkarkonsulttid har köpts av en privatpraktiserande psykiater under projekttiden, men detta kan inte vara en del av en permanentad verksamhet. Därför har former för en samverkan med landstingets psykiatriska öppenvård möjliggjorts under hösten 2012 som även skall komma fler verksamheter till del. Teamet har i enlighet med projektansökan främst inriktat sig gentemot äldre men har även tagit några ärenden som avser yngre omsorgstagare och avser vid ett permanentande att inte ha åldergränser alls. Bedömning Satsningen på psykiatriteamet har väckt intresse hos olika delar av socialstyrelsen som skickade en person, Niklas Bjurström, till Borgholm efter ungefär halva projekttiden för att titta närmare på psykiatriteamet som ses som nytänkande och ett så kallat gott exempel som bedöms vara spridningsbart vid rätt förutsättningar. Detta besök ledde bland annat till erhållande av medel specifikt till en rapport som sedan skrivits av Fokus (Kommunernas forsknings- och utvecklingsenhet) i Kalmar län avseende teamets verksamhet. Rapporten som har namnet Närhetsprincipen skapar trygghet finns som PDF-fil på kommunens officiella hemsida. Sökväg: Socialförvaltningen Resursteam - Psykiatriteamet. Där finns även kortfattad info samt broschyren som pdf-fil. Idag finns det några få specialistteam, mottagningar och enheter spridda över landet för denna målgrupp och däribland är vår kommuns psykiatriteam en. Därför kallades Christian Pärnering i november som representant för just psykiatriteamet till Socialstyrelsen för att andra gången av fyra delta i nätverksmöte kring erfarenheter av att starta, driva och utveckla en verksamhet för äldre med psykisk ohälsa. De gemensamma erfarenheterna kommer att dokumenteras och användas i myndighetens fortsatta arbete inom området där Borgholm i denna mån är föregångare. Under projekttiden har teamet haft 36 ärenden, men en uppskattning är att det framöver kommer röra sig om 5-10 ärenden per år. Teamledaren beräknar behöva en dag i veckan till teamarbete och kommer ha tid till detta i sin tjänst som blir i hemsjukvården efter årsskiftet. Övriga teammedlemmar lägger varje månad omkring 3-5 timmar inklusive teammötestid. Teammötena sker till största delen inom ramen för medlemmarnas ordinarie tjänster, men vid en insats på enhet står beställande enhet för kostnaden. Detta har fungerat alltsedan medlen tog slut efter sommaren och så fungerar det även för demensteamet. Framförallt nyttjas delar av beställande verksamheters APT-tid till handledningen och leder sällan till extra insatta möten. Utvecklingen av ett team med inriktning mot psykiatri har fallit väl ut. Psykiatriteamet utgör idag en spetskompetens inom området och tillgängligheten för omsorgsverksamheterna är god. Resultatet av dess arbete

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) har varit gott och en del av detta går att läsa om i den rapport som Fokus har skrivit och som finns att läsa på kommunens hemsida. Med relativt små medel har i många fall oanat goda resultat uppnåtts vilket gör verksamheten kostnadseffektiv. Gruppen har visat sig vara solid under projekttiden och förväntas kunna arbeta på samma sätt över tid och uppfattas av Socialstyrelsen vara ett gott och unikt exempel på nytänkande verksamhet inom det psykiatriska området. a t t psykiatriteamet införlivas i den ordinarie verksamheten och blir en permanent del av densamma. 139 Dnr 2012/ SN Lärande konsultationer slutredovisning och permanentande Bakgrund Borgholms kommun ansökte om statsbidrag som ställts till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Borgholms kommun erhöll efter ansökan kronor för projektet Lärande konsultationer med startdatum och slutdatum Redovisning/återrapportering gjordes redan i oktober enligt socialstyresles krav även om projektet pågår året ut. Psykiatriteamet har haft handledning av en specialistläkare i psykiatri och vid ett antal tillfällen har patienternas läkemedelsbehandling diskuterats. Läkemedelsbehandling är vanligt förekommande och ansvaret för denna åligger oftast den patientansvariga allmänläkaren i primärvården. För att komma till rätta med en samlad vård- och behandlingsstrategi har vid några tillfällen lärande konsultationer där berörd personal, ansvarig läkare, patient och den specialistkompetente psykiatern samlats för att gemensamt göra en samlad vård- och behandlingsplanering. Detta var mycket lyckosamt och innebar en kunskaps- och kompetensutveckling för samtliga berörda professionella. Därför söktes stimulansmedel för utvecklandet av dessa lärande konsultationer som låg väl an mot det utvecklingsarbete som Socialstyrelsen avsåg att anvisa projektmedel för. Primärvårdschef och medicinskt ansvarig läkare var även intresserade av ett utvecklingsarbete med detta innehåll. De kriterier som satts upp för beviljande av stimulansmedel är: - Samverkan mellan huvudmän - Patient/ brukarmedverkan - Utveckling av evidensbaserad praktik - Långsiktighet - Möjlighet att utvärdera

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) Vem som helst, enskild personal inom kommunen eller primärvård har alltså och kan under projekttiden, utan chefer som mellanhänder, ta eget initiativ till en lärande konsultation. Så länge det berört vuxna, företrädesvis äldre, personer med psykisk ohälsa och ett hos personalen, i sitt dagliga arbete, upplevt behov av kommun-primärvård-samverkan samt konsult som förstärkning har personalen kunnat kontakta projektledaren. Denne har då hjälpt till att försöka samla berörda parter och har gärna emottagit konsultförslag och i annat fall själv sökt upp lämplig sådan. Bedömning Denna arbetsform har i vissa fall, precis i enlighet med förväntningarna vid ansökan, lett till en transparent vård- och behandlingsplan där varje medverkandes förutsättningar och ansvarsområde tydliggjorts samtidigt som en kompetensförstärkning erhållits. Samarbete och samverkan har varit ledstjärnor och har skett mer eller mindre tvärprofessionellt. Under de lärande konsultationerna har deltagarna vridit och vänt på en problematik utifrån olika aspekter och strävat mot att nå ett gemensamt adekvat arbetssätt. Vid lärande konsultationer med utbildnings- och handledningsinriktning har boendesituationen, vardagslivet och däribland meningsfullhet och inflytande över det egna livet haft ett centralt fokus. I dessa fall har det ofta varit en omfattande väg till återhämtning och för detta har personalen behövt stärkas kompetensmässigt och i handledning. Samtidigt har den samordnade planen kunnat ge en riktning och trygghet i arbetet för såväl personal som brukare/patient. Målen sånär som på patient/brukarmedverkan har varit möjliga att uppfylla med detta utvecklingsarbete. Tyvärr meddelade i början av projekttiden den i planeringsarbetet medverkande brukarorganistionens lokala enhet RSMH-Öland (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) att föreningen är vilande. Projektet var ganska svårt att få fart på och det är först under hösten som det har startats upp flera lärande konsultationer som oftast har en kombinerad utbildande och handledande karaktär ledda av specialister inom det specifika området två beroendeterapeuter, en psykolog, en socionom tillika beteendeterapeut samt en psykiatrisjuksköterska tillika terapeut. Därtill har den specialistkompetente psykiatern haft utbildning med personal ifrån kommunen och primärvården. Ett utbildningstillfälle har dessutom hållits med komunenhetscheferna i socialförvaltningen specifikt och ett tillfälle utifrån primärvårdsdoktorernas behov skall hållas i december. Det finns mycket pengar kvar i projektet och dessa kommer vid årsskiftet återbetalas till Socialstyrelsen. Det finns inga sammanhållna kompetensutvecklingsprogram mellan socialförvaltningen och primärvården. Vi har genom detta projekt kommit att nyttja den lilla kommunens fördelar på ett något annat sätt en tidigare nämligen närheten till varandra, till samverkan, till idéerna och till besluten. Genom att berörda aktörer såsom det kommunala psykiatriteamet, chefer ifrån socialtjänsten och primärvårdspersonal nu har sammanstrålat och något mer fått insikt i psykiatrisk problematik, möjligheter däri och vilka roller respektive verksamhet står med finns ett underlag för en ökad sam-

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) syn som fortsättningsvis kan leda till att dessa samlingar, dock utan köpt konsultativ inblandning, blir en naturlig del i det gemensamma arbetet. Det kommunala psykiatriteamet (uppstartat med stimulansmedel från Socialstyrelsen) som under projekttiden oftast haft medlemmar med på de lärande konsultationerna är dock införstått med vinsten, i slutänden även avseende arbetstid, och skall därför verka för fortsatt samverkan mellan socialförvaltning och primärvården. De kommer därmed bidra till att utveckla och långsiktigt upprätthålla en kompetensnivå inom såväl kommunen som inom landstinget. a t t lärande konsultationer införlivas i den ordinarie verksamheten. Denna verksamhet anses, enligt ovan beskrivning och utifrån den totala slutrapporten som lämnats Socialstyrelsen, vara permanentad. 140 Dnr 2012/ SN Budgetuppföljning november Evelina Karlsson, ekonom, informerar att socialförvaltningen till och med november månad har ett resultat på tkr. Detta är en försämring med 666 tkr jämfört med perioden januari - oktober. Personalkostnaderna visar ett underskott på tkr vilket är en förbättring med 688 tkr jämfört med oktober månad, intäkterna visar ett överskott på 757 tkr. Driftkostnaderna fortsätter att öka och redovisar ett underskott på tkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för november månad på 560 tkr, i jämförelse med 382 tkr under samma månad föregående år. Under november månad kom det in 20 nya ansökningar. Redovisningen av hemtjänsttimmarna visar att antalet personer har ökat från 262 i oktober till 267 i november. Övertidskostnaderna har minskat för november månad och ligger nu på kr. Totalt har det under 2012 betalats ut 971 tkr vilket motsvarar 88,3 tkr/månad. Antalet sjukdagar och tillfällen ökade för oktober gentemot september månad. Antalet tillfällen var 82 och antalet dagar var 328. Det kan jämföras med september då antalet var 62 och antalet dagar 236.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) Uppföljningen för november månad läggs till handlingarna. 141 Dnr 2012/ SN Budget 2013 Punkten utgår då ingen ny information finns. 142 Dnr 2012/ SN Våld i nära relationer Camilla Areskog från Länsstyrelsen informerar om våld i nära relationer. 143 Dnr 2012/ SN Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år BRIS ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Kvinnojouren om föreningsbidrag för år Kvinnojouren ansöker om bidrag för år Ansökan inkom vilket är för sent. Ansökan behandlas ändå eftersom ett tidigare avtal om ersättning finns. Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Hela människan-ria om föreningsbidrag för år Hela människan-ria ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Tjejjouren Tekla om föreningsbidrag för år Tjejjouren Tekla ansöker om bidrag för år Ansökan inkom och sista datum för ansökan är Socialnämnden har för år 2012 inte lämnat något bidrag. att inte lämna bidrag för år 2013.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) 147 Dnr 2012/ SN Ansökan från Anhörigföreningen Omtanken om föreningsbidrag för år Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan om föreningsbidrag IOGT-NTO för år IOGT-NTO ansöker om föreningsbidrag med kr för verksamhetsåret Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan om föreningsbidrag Runstens intresseförening för år Runstens intresseförening ansöker om högsta möjliga bidrag för verksamhetsåret Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) att inte lämna bidrag för år Dnr 2012/ SN Barnahus i Södra Kalmar Län Hillevi Österbo informerar om ärendet. Förberedelsearbetet för att starta ett gemensamt Barnahus i södra Kalmar län är nu klart. Efter viss försening beräknas starten kunna ske omkring den 1 april Samverkansavtal och fördelning av kostnader Verksamheten i Barnahuset kommer att bedrivas i enlighet med innehållet i bifogat samverkansavtal varvid respektive part fullföljer sina åtaganden. Samverkansavtalet inkluderar budget och kostnadsfördelning. Landstinget, polismyndigheten och åklagarkammaren svarar för sina respektive personalkostnader. Lokaler Barnahuset kommer att placeras i Länsrättens före detta lokaler (kvarteret Lärkan) på Smålandsgatan i Kalmar intill Erik Dahlbergs väg. Entrén blir separat och några parkeringsplatser reserveras för verksamheten. Landstinget svarar för erforderlig medicinsk utrustning och polismyndigheten svarar för utrustning till förhörsrum och medhörningsrum. Kostnader Kostnaderna för kommunerna avseende personal, lokalkostnader, overheadkostnader, handledning och utbildning uppgår till kr/helår. För Borgholms kommun innebär det kr för år 2013 och kr för år a t t godkänna föreslaget samverkansavtal samt budget och kostnadsfördelning rörande Barnahus för södra Kalmar län med start , under förutsättning att övriga sex kommuner godkänner samverkansavtalet 151 Dnr 2012/ SN Information om att använda BPSD-register BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, drabbar någon gång ca 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Sym-

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) tom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Bedömning BPSD- Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och dessutom bidra till: - implementering av de nationella riktlinjerna - personcentrerad vård - gemensamt språk för personalen - teamarbete och verksamhetsutveckling - kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar - vårdtyngdsmätning Kvalitetsenheten, Q, kommer att tillsammans med demensteamet och övriga berörda att implementera registret under våren Detta ska ses som en del i att utveckla vård och omsorg för demenssjuka i Borgholms kommun. Informationen läggs till handlingarna. 152 Dnr 2012/ SN Äldres behov i centrum, klassifikationer enligt ICF i kommunens vård- och omsorgsverksamhet Bakgrund Ewa Larsson informerar att Klassifikationerna ICF (och ICF-CY för barn och unga) kompletterar ICD-10, som innehåller koder för olika diagnoser på sjukdomar (sjukvården). ICF innehåller koder för insatser utifrån äldres behov (omsorgen). Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF syftar till: - Ökat fokus på handläggarnas roll från utredning till beslut om insatser - Tydligare kommunikation kring behov och beslutad insats till utförarna - Systematiskt och behovsinriktat arbetssätt i hela äldreomsorgen - Strukturerad dokumentation - Gemensamma koder för nationell datainsamling och därmed ökad kunskap om äldreomsorgen i Sverige Bedömning Nationellt (Socialstyrelsen) pågår en ansträngning med att utbilda processledare som kan leda implementeringen av ICF i kommunerna. Utbildningarna startar januari Varje kommun förväntas utse minst en processledare som får gå processledarutbildning.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) a t t utse två processledare som får utbildas för att leda implementeringen av ICF inom äldreomsorgen i Borgholms kommun. 153 Dnr 2012/ SN Ansökan om statsbidrag för att utveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar Bakgrund har Socialstyrelsen meddelat information om möjlighet att ansöka om statsbidrag för att, under 2013, utveckla en funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. Socialstyrelsen ger kommunerna möjlighet att själva bedöma vilka personer som behöver tillföras kompetens för att kunna fungera som socialt ansvariga samordnare. Socialstyrelsen ger följande exempel på vilka funktioner en socialt ansvarig samordnare kan ha: - en övergripande roll i äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderat ledningssystem och värdegrundsarbetet - vara konkret stöd till chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten i verksamheten - vara involverad i synpunkts- och avvikelsehantering, t.ex. Lex Sarah - hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftning och bland andra styrdokument - ha ett övergripande ansvar för metodutveckling avseende social dokumentation, inkluderat genomförandeplaner - genomföra utbildnings- och fortbildningsinsatser på området - ha en central roll i uppföljnings- och utvärderingsarbetet rent generellt, inkluderande sociala och individuellt anpassade metoder - ha ett nära samarbete med MAS Inom Socialförvaltningens organisation finns, sedan 1 oktober, funktionen utbildningsledare vars arbets- och ansvarsuppgifter faller inom ramen för ovanstående. Med stöd av statsbidraget skulle funktionen under 2013 kunna utvecklas betydligt, i syfte att starkt kunna bidra till äldreomsorgens och Socialförvaltningens fortsatta kvalitetsutveckling. Borgholms kommun har möjlighet att här söka statsbidrag på upp till kr och kostnaden för tänkta utbildningssatsning uppgår till detta belopp.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) a t t stödja ansökan om statsbidrag för utbildning för att vidareutveckla en funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. 154 Aktuell information - Platserna i särskilt boende är reducerade, trots det finns det idag 5-6 lediga platser. - Information om IT-haveri som pågått i tre dagar. - Tre i kö till LSS boende. 155 Föreläsning Stoppa vanvården Arne Tärnblom (V) informerar om föreläsningen Stoppa vanvården.

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.00 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

ÄBIC äldres behov i centrum

ÄBIC äldres behov i centrum ÄBIC äldres behov i centrum Beslut om införande juni 2014 Långsiktig flerårig projektplan Resursförstärkning Påverkar både myndighet och utförare Ansökan om stimulansmedel för processledare - oktober 2014

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

DELOMRÅDE REHABILITERING

DELOMRÅDE REHABILITERING 1 (6) Ansökan av stimulansmedel per delområde avseende 2010 års stimulansmedel, äldreomsorgskontoret, 2010-07-06 Bilaga 1 dnr 10/79 Äldreomsorgskontoret har 13 602 tkr i stimulansmedel att fördela mellan

Läs mer