Eva Wahlgren anmäler jäv på Dnr 2012/ SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 135 Anmälan om jäv Eva Wahlgren anmäler jäv på Dnr 2012/ SN Soldalens omsorgsutvecklingsenhet Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet. 137 Dnr 2012/ SN Social rehabgrupp slutredovisning och permanentande Bakgrund På särskilt boende för äldre Strömgården i Borgholm har sedan mars 2010 tills idag en personalgrupp arbetat med att i gruppverksamhet utveckla det sociala innehållet för de boende. Socialstyrelsen beviljade sent under 2010, 875 tkr i stimulansmedel för start och uppbyggnad av projekt Social rehabgrupp även om huvudfokus för den totala ansökan lades på bildandet av projekt Psykiatriteamet. Medlen skulle riktas mot äldreomsorgen och exempelvis det sociala innehållet. Från tidigare stimulansmedel fanns kvar som tillföll de nya projekten. Medlen har i aktuellt projekt använts till fröer, krukor, spel och redskap. Dessutom två rullstolar som skall fungera möjliggörande för boende med svårare funktionsnedsättning att komma ut i social gemenskap. Upplägget av projektverksamheten skedde till en början i samråd med arbetsterapeuten på enheten. Fokus förflyttades vartefter ifrån trädgården på innergården till mer varierande aktiviteter. Gruppverksamheten heter numera Tisdagseftermiddagen och alla vet vad det avser. Bedömning Tisdagseftermiddagarna ca har blivit ett uppskattat inslag i vardagen. Upplägget är att samla så många som vill för en gemensam aktivitet som avslutas med en gemensam fika och pratstund. För att kunna erbjuda en variation på aktivitet har enheten köpt in lite olika spel/redskap. Utifrån oförutsägbarheten i arbetssituationen så har enheten denna tid varit förstärkt med en person under två timmar, både för planering och eventuella inköp. Ibland är eftermiddagen planerad sedan veckan innan och ibland görs planerna utifrån önskemål från/i samråd med någon av brukarna. Det är inte många gånger som det har ställts in. Det beror givetvis lite på dagsform hur många som är med och i vilken

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) grad de deltar. Ofta är (av 16) med i alla fall en liten stund. De som inte deltar aktivt verkar ändå uppskatta dofterna, stojet och gemenskapen. Vid de mer fysiska aktiviteterna är alla med efter egen förmåga. Bowlingbollarna, kastringarna och Bocciat är anpassat, greppvänligt och inte allt för tungt viket gör att även de med sämre motorik kan vara med på samma villkor som de med mer kraft kvar i lemmarna. Kan du hålla i bollen kan du vara med. Det är härligt att se en brukare som kanske bara har rörelseförmåga i en arm fokusera och slänga iväg bowlingklotet! Det blir ofta en lätt uppsluppen stämning runt kaffebordet efteråt. (citat från enhetschef) Särskilt vackra dagar har vi valt att låta så många som möjligt njuta av en lite längre promenad istället. Det gemensamma fikat som avslutning kvarstår dock alltid. Exempel på utomhusaktiviteter är ringkastning, plantering, gemensam fika i solen, promenader. Ifrån dagverksamheten erbjöds odlingsbänkar som kom till användning under våren och sommaren. Exempel på inomhusaktiviteter är allsång, bowling, ballongvolley, fia med knuff, hattvirkning, bakning (bullar, muffins, kola, pepparkakor, mm), filmmys, fika. Några ur personalgruppen var på utbildning i sittande rörelse (yoga, gympa, dans, tai chi) som sedan har använts. Stora spelkort med korthållare, för dem som inte kan greppa sina kort, har köpts in men ännu inte använts. Det har under tidens gång kommit önskemål om bl.a. syjunta och kortspel viket tagits i beaktande. Allt för att utöka valmöjligheterna och aktivitetsbanken. Till följd av omorganisationen och svårigheterna i att nu få extra personal i två timmar har Tisdagseftermiddagarna ett uppehåll, men det efterfrågas av många boende. Detta projekt visar att det med ganska små medel finns möjlighet att nå stor framgång och ökad livskvalitet med förändringar i vardagen som inte minst rör det sociala innehållet och som stärker hälsa och livskvalitet. Aktuell verksamhet har givit många en större vardaglig mening och ett sammanhang. Personalen har ett stort intresse och engagemang och upplever det roligare och mer givande på flera nivåer att arbeta salutogent och hälsofrämjande. a t t återuppta tisdagseftermiddagarna och låta dem bli en permanent del av verksamheten i hela förvaltningen. I samband med att äldreomsorgen samordnar särskilt boende och hemtjänst går det att flytta resurser över gränserna allt efter rådande behov.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) 138 Dnr 2012/ SN Psykiatriteamet slutredovisning och permanentande Bakgrund Borgholms kommun har sedan mitten av 2010 tills idag framgångsrikt arbetat med att utveckla ett kommunalt psykiatriteam bestående av nio medarbetare med ordinarie tjänster runt om i socialtjänstens verksamheter. Dessa sökte aktivt till teamet och har ett särskilt intresse. Socialstyrelsen beviljade sent under 2010, 875 tkr i stimulansmedel för start och uppbyggnad av teamet och att i viss mån delas med ett annat projekt social rehabgrupp. Medlen skulle riktas mot äldreomsorgen och exempelvis det sociala innehållet. Medvetna om att projektområdet låg i gränslandet för vad medlen avsåg formulerades en ansökan. Denna godkändes bland annat till följd av nytänkandet inom ett relativt okänt område och att det sociala innehållet för omsorgstagaren i alla ärenden ytterst berörs av teamets arbete. Från tidigare stimulansmedel fanns kvar som tillföll de nämnda projekten. Medlen har i aktuellt projekt använts till projektledning, fortbildning av medlemmarna samt till handledning och läkarkonsultarvode. Syftet är att med hjälp av teamet förbättra livskvaliteten och minska lidandet för denna många gånger gömda och glömda grupp människor. Teamet finns för att öka psykiatrikompetensen inom socialförvaltningens alla verksamheter och nå ett av personal adekvat förhållningssätt och en för vård- och omsorgstagarna meningsfull tillvaro med ett stärkt socialt liv. Beställning av teaminsats görs av enhetschef och ställs till teamledaren, Christian Pärnering, och till varje ärende kopplas som regel två medlemmar. Teammöten hålls en gång i månaden för ärendekonferenser, men detta har uppehåll över sommarmånaderna då teamarbetet ligger vilande. En teammedlem kan med relativt kort varsel lämna sin ordinarie tjänst för att genomföra ett uppdrag på en enhet som har gjort en beställning. Insatsen anpassas allt efter behov men innefattar först och främst personalhandledning. Teammedlemmar kan också vid behov göra hembesök hos omsorgstagaren för en ökad helhetssyn och ibland för att motivera personen att ta emot såväl kommunens som landstingets vård och service och kan förmedla vissa kontakter såsom med personliga ombud eller psykiatriska öppenvården. Teammedlem kan även vid behov följa med personalen i personens vardag och observera vad som sker i mötet mellan brukare och personal för att kunna använda iakttagelser i handledningen. Därtill kan vissa teammedlemmar vid behov lämna sina ordinarie arbetsplatser och arbeta på beställande enhet något som ännu inte nyttjats i psykiatriteamet, men väl i systerverksamheten demensteamet som har en längre historia. Kontakt för planering med patientansvarig läkare och/eller sjuksköterska, om sådan är inkopplad, skall tas av teamet. Teamet har en särskild uppgift att se anhörigas behov av stöd och kan påtala detta för verksamhet eller i vissa fall kan egen kontakt med anhöriga vara befogad. En förmedling av kontakt med anhörigstödsteamet har gjorts emellanåt. Vid behov kan teamet ta initiativ att samla berörda parter till samverkansmöte för att få ihop en samlad medicinsk-, social- och omvårdnadsstrategi. Så

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) snart som möjligt lämnar teamet över ansvaret till ordinarie verksamheter. Beställningen görs enligt en mall som är gemensam med demensteamet och arbetet struktureras och dokumenteras tydigt i beställande enhets datajournal enligt en tre-stegs-modell som är likvärdig för båda teamen. Detta innefattar resuméer av problemformulering, handledning i metod och bärande värden samt ett tydligt avslut. Läkarkonsulttid har köpts av en privatpraktiserande psykiater under projekttiden, men detta kan inte vara en del av en permanentad verksamhet. Därför har former för en samverkan med landstingets psykiatriska öppenvård möjliggjorts under hösten 2012 som även skall komma fler verksamheter till del. Teamet har i enlighet med projektansökan främst inriktat sig gentemot äldre men har även tagit några ärenden som avser yngre omsorgstagare och avser vid ett permanentande att inte ha åldergränser alls. Bedömning Satsningen på psykiatriteamet har väckt intresse hos olika delar av socialstyrelsen som skickade en person, Niklas Bjurström, till Borgholm efter ungefär halva projekttiden för att titta närmare på psykiatriteamet som ses som nytänkande och ett så kallat gott exempel som bedöms vara spridningsbart vid rätt förutsättningar. Detta besök ledde bland annat till erhållande av medel specifikt till en rapport som sedan skrivits av Fokus (Kommunernas forsknings- och utvecklingsenhet) i Kalmar län avseende teamets verksamhet. Rapporten som har namnet Närhetsprincipen skapar trygghet finns som PDF-fil på kommunens officiella hemsida. Sökväg: Socialförvaltningen Resursteam - Psykiatriteamet. Där finns även kortfattad info samt broschyren som pdf-fil. Idag finns det några få specialistteam, mottagningar och enheter spridda över landet för denna målgrupp och däribland är vår kommuns psykiatriteam en. Därför kallades Christian Pärnering i november som representant för just psykiatriteamet till Socialstyrelsen för att andra gången av fyra delta i nätverksmöte kring erfarenheter av att starta, driva och utveckla en verksamhet för äldre med psykisk ohälsa. De gemensamma erfarenheterna kommer att dokumenteras och användas i myndighetens fortsatta arbete inom området där Borgholm i denna mån är föregångare. Under projekttiden har teamet haft 36 ärenden, men en uppskattning är att det framöver kommer röra sig om 5-10 ärenden per år. Teamledaren beräknar behöva en dag i veckan till teamarbete och kommer ha tid till detta i sin tjänst som blir i hemsjukvården efter årsskiftet. Övriga teammedlemmar lägger varje månad omkring 3-5 timmar inklusive teammötestid. Teammötena sker till största delen inom ramen för medlemmarnas ordinarie tjänster, men vid en insats på enhet står beställande enhet för kostnaden. Detta har fungerat alltsedan medlen tog slut efter sommaren och så fungerar det även för demensteamet. Framförallt nyttjas delar av beställande verksamheters APT-tid till handledningen och leder sällan till extra insatta möten. Utvecklingen av ett team med inriktning mot psykiatri har fallit väl ut. Psykiatriteamet utgör idag en spetskompetens inom området och tillgängligheten för omsorgsverksamheterna är god. Resultatet av dess arbete

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) har varit gott och en del av detta går att läsa om i den rapport som Fokus har skrivit och som finns att läsa på kommunens hemsida. Med relativt små medel har i många fall oanat goda resultat uppnåtts vilket gör verksamheten kostnadseffektiv. Gruppen har visat sig vara solid under projekttiden och förväntas kunna arbeta på samma sätt över tid och uppfattas av Socialstyrelsen vara ett gott och unikt exempel på nytänkande verksamhet inom det psykiatriska området. a t t psykiatriteamet införlivas i den ordinarie verksamheten och blir en permanent del av densamma. 139 Dnr 2012/ SN Lärande konsultationer slutredovisning och permanentande Bakgrund Borgholms kommun ansökte om statsbidrag som ställts till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Borgholms kommun erhöll efter ansökan kronor för projektet Lärande konsultationer med startdatum och slutdatum Redovisning/återrapportering gjordes redan i oktober enligt socialstyresles krav även om projektet pågår året ut. Psykiatriteamet har haft handledning av en specialistläkare i psykiatri och vid ett antal tillfällen har patienternas läkemedelsbehandling diskuterats. Läkemedelsbehandling är vanligt förekommande och ansvaret för denna åligger oftast den patientansvariga allmänläkaren i primärvården. För att komma till rätta med en samlad vård- och behandlingsstrategi har vid några tillfällen lärande konsultationer där berörd personal, ansvarig läkare, patient och den specialistkompetente psykiatern samlats för att gemensamt göra en samlad vård- och behandlingsplanering. Detta var mycket lyckosamt och innebar en kunskaps- och kompetensutveckling för samtliga berörda professionella. Därför söktes stimulansmedel för utvecklandet av dessa lärande konsultationer som låg väl an mot det utvecklingsarbete som Socialstyrelsen avsåg att anvisa projektmedel för. Primärvårdschef och medicinskt ansvarig läkare var även intresserade av ett utvecklingsarbete med detta innehåll. De kriterier som satts upp för beviljande av stimulansmedel är: - Samverkan mellan huvudmän - Patient/ brukarmedverkan - Utveckling av evidensbaserad praktik - Långsiktighet - Möjlighet att utvärdera

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) Vem som helst, enskild personal inom kommunen eller primärvård har alltså och kan under projekttiden, utan chefer som mellanhänder, ta eget initiativ till en lärande konsultation. Så länge det berört vuxna, företrädesvis äldre, personer med psykisk ohälsa och ett hos personalen, i sitt dagliga arbete, upplevt behov av kommun-primärvård-samverkan samt konsult som förstärkning har personalen kunnat kontakta projektledaren. Denne har då hjälpt till att försöka samla berörda parter och har gärna emottagit konsultförslag och i annat fall själv sökt upp lämplig sådan. Bedömning Denna arbetsform har i vissa fall, precis i enlighet med förväntningarna vid ansökan, lett till en transparent vård- och behandlingsplan där varje medverkandes förutsättningar och ansvarsområde tydliggjorts samtidigt som en kompetensförstärkning erhållits. Samarbete och samverkan har varit ledstjärnor och har skett mer eller mindre tvärprofessionellt. Under de lärande konsultationerna har deltagarna vridit och vänt på en problematik utifrån olika aspekter och strävat mot att nå ett gemensamt adekvat arbetssätt. Vid lärande konsultationer med utbildnings- och handledningsinriktning har boendesituationen, vardagslivet och däribland meningsfullhet och inflytande över det egna livet haft ett centralt fokus. I dessa fall har det ofta varit en omfattande väg till återhämtning och för detta har personalen behövt stärkas kompetensmässigt och i handledning. Samtidigt har den samordnade planen kunnat ge en riktning och trygghet i arbetet för såväl personal som brukare/patient. Målen sånär som på patient/brukarmedverkan har varit möjliga att uppfylla med detta utvecklingsarbete. Tyvärr meddelade i början av projekttiden den i planeringsarbetet medverkande brukarorganistionens lokala enhet RSMH-Öland (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) att föreningen är vilande. Projektet var ganska svårt att få fart på och det är först under hösten som det har startats upp flera lärande konsultationer som oftast har en kombinerad utbildande och handledande karaktär ledda av specialister inom det specifika området två beroendeterapeuter, en psykolog, en socionom tillika beteendeterapeut samt en psykiatrisjuksköterska tillika terapeut. Därtill har den specialistkompetente psykiatern haft utbildning med personal ifrån kommunen och primärvården. Ett utbildningstillfälle har dessutom hållits med komunenhetscheferna i socialförvaltningen specifikt och ett tillfälle utifrån primärvårdsdoktorernas behov skall hållas i december. Det finns mycket pengar kvar i projektet och dessa kommer vid årsskiftet återbetalas till Socialstyrelsen. Det finns inga sammanhållna kompetensutvecklingsprogram mellan socialförvaltningen och primärvården. Vi har genom detta projekt kommit att nyttja den lilla kommunens fördelar på ett något annat sätt en tidigare nämligen närheten till varandra, till samverkan, till idéerna och till besluten. Genom att berörda aktörer såsom det kommunala psykiatriteamet, chefer ifrån socialtjänsten och primärvårdspersonal nu har sammanstrålat och något mer fått insikt i psykiatrisk problematik, möjligheter däri och vilka roller respektive verksamhet står med finns ett underlag för en ökad sam-

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) syn som fortsättningsvis kan leda till att dessa samlingar, dock utan köpt konsultativ inblandning, blir en naturlig del i det gemensamma arbetet. Det kommunala psykiatriteamet (uppstartat med stimulansmedel från Socialstyrelsen) som under projekttiden oftast haft medlemmar med på de lärande konsultationerna är dock införstått med vinsten, i slutänden även avseende arbetstid, och skall därför verka för fortsatt samverkan mellan socialförvaltning och primärvården. De kommer därmed bidra till att utveckla och långsiktigt upprätthålla en kompetensnivå inom såväl kommunen som inom landstinget. a t t lärande konsultationer införlivas i den ordinarie verksamheten. Denna verksamhet anses, enligt ovan beskrivning och utifrån den totala slutrapporten som lämnats Socialstyrelsen, vara permanentad. 140 Dnr 2012/ SN Budgetuppföljning november Evelina Karlsson, ekonom, informerar att socialförvaltningen till och med november månad har ett resultat på tkr. Detta är en försämring med 666 tkr jämfört med perioden januari - oktober. Personalkostnaderna visar ett underskott på tkr vilket är en förbättring med 688 tkr jämfört med oktober månad, intäkterna visar ett överskott på 757 tkr. Driftkostnaderna fortsätter att öka och redovisar ett underskott på tkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för november månad på 560 tkr, i jämförelse med 382 tkr under samma månad föregående år. Under november månad kom det in 20 nya ansökningar. Redovisningen av hemtjänsttimmarna visar att antalet personer har ökat från 262 i oktober till 267 i november. Övertidskostnaderna har minskat för november månad och ligger nu på kr. Totalt har det under 2012 betalats ut 971 tkr vilket motsvarar 88,3 tkr/månad. Antalet sjukdagar och tillfällen ökade för oktober gentemot september månad. Antalet tillfällen var 82 och antalet dagar var 328. Det kan jämföras med september då antalet var 62 och antalet dagar 236.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) Uppföljningen för november månad läggs till handlingarna. 141 Dnr 2012/ SN Budget 2013 Punkten utgår då ingen ny information finns. 142 Dnr 2012/ SN Våld i nära relationer Camilla Areskog från Länsstyrelsen informerar om våld i nära relationer. 143 Dnr 2012/ SN Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år BRIS ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Kvinnojouren om föreningsbidrag för år Kvinnojouren ansöker om bidrag för år Ansökan inkom vilket är för sent. Ansökan behandlas ändå eftersom ett tidigare avtal om ersättning finns. Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Hela människan-ria om föreningsbidrag för år Hela människan-ria ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan från Tjejjouren Tekla om föreningsbidrag för år Tjejjouren Tekla ansöker om bidrag för år Ansökan inkom och sista datum för ansökan är Socialnämnden har för år 2012 inte lämnat något bidrag. att inte lämna bidrag för år 2013.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) 147 Dnr 2012/ SN Ansökan från Anhörigföreningen Omtanken om föreningsbidrag för år Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan om föreningsbidrag IOGT-NTO för år IOGT-NTO ansöker om föreningsbidrag med kr för verksamhetsåret Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr. att lämna bidrag med kr för år Dnr 2012/ SN Ansökan om föreningsbidrag Runstens intresseförening för år Runstens intresseförening ansöker om högsta möjliga bidrag för verksamhetsåret Socialnämnden har för år 2012 lämnat bidrag med kr.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) att inte lämna bidrag för år Dnr 2012/ SN Barnahus i Södra Kalmar Län Hillevi Österbo informerar om ärendet. Förberedelsearbetet för att starta ett gemensamt Barnahus i södra Kalmar län är nu klart. Efter viss försening beräknas starten kunna ske omkring den 1 april Samverkansavtal och fördelning av kostnader Verksamheten i Barnahuset kommer att bedrivas i enlighet med innehållet i bifogat samverkansavtal varvid respektive part fullföljer sina åtaganden. Samverkansavtalet inkluderar budget och kostnadsfördelning. Landstinget, polismyndigheten och åklagarkammaren svarar för sina respektive personalkostnader. Lokaler Barnahuset kommer att placeras i Länsrättens före detta lokaler (kvarteret Lärkan) på Smålandsgatan i Kalmar intill Erik Dahlbergs väg. Entrén blir separat och några parkeringsplatser reserveras för verksamheten. Landstinget svarar för erforderlig medicinsk utrustning och polismyndigheten svarar för utrustning till förhörsrum och medhörningsrum. Kostnader Kostnaderna för kommunerna avseende personal, lokalkostnader, overheadkostnader, handledning och utbildning uppgår till kr/helår. För Borgholms kommun innebär det kr för år 2013 och kr för år a t t godkänna föreslaget samverkansavtal samt budget och kostnadsfördelning rörande Barnahus för södra Kalmar län med start , under förutsättning att övriga sex kommuner godkänner samverkansavtalet 151 Dnr 2012/ SN Information om att använda BPSD-register BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, drabbar någon gång ca 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Sym-

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) tom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Bedömning BPSD- Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och dessutom bidra till: - implementering av de nationella riktlinjerna - personcentrerad vård - gemensamt språk för personalen - teamarbete och verksamhetsutveckling - kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar - vårdtyngdsmätning Kvalitetsenheten, Q, kommer att tillsammans med demensteamet och övriga berörda att implementera registret under våren Detta ska ses som en del i att utveckla vård och omsorg för demenssjuka i Borgholms kommun. Informationen läggs till handlingarna. 152 Dnr 2012/ SN Äldres behov i centrum, klassifikationer enligt ICF i kommunens vård- och omsorgsverksamhet Bakgrund Ewa Larsson informerar att Klassifikationerna ICF (och ICF-CY för barn och unga) kompletterar ICD-10, som innehåller koder för olika diagnoser på sjukdomar (sjukvården). ICF innehåller koder för insatser utifrån äldres behov (omsorgen). Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF syftar till: - Ökat fokus på handläggarnas roll från utredning till beslut om insatser - Tydligare kommunikation kring behov och beslutad insats till utförarna - Systematiskt och behovsinriktat arbetssätt i hela äldreomsorgen - Strukturerad dokumentation - Gemensamma koder för nationell datainsamling och därmed ökad kunskap om äldreomsorgen i Sverige Bedömning Nationellt (Socialstyrelsen) pågår en ansträngning med att utbilda processledare som kan leda implementeringen av ICF i kommunerna. Utbildningarna startar januari Varje kommun förväntas utse minst en processledare som får gå processledarutbildning.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) a t t utse två processledare som får utbildas för att leda implementeringen av ICF inom äldreomsorgen i Borgholms kommun. 153 Dnr 2012/ SN Ansökan om statsbidrag för att utveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar Bakgrund har Socialstyrelsen meddelat information om möjlighet att ansöka om statsbidrag för att, under 2013, utveckla en funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. Socialstyrelsen ger kommunerna möjlighet att själva bedöma vilka personer som behöver tillföras kompetens för att kunna fungera som socialt ansvariga samordnare. Socialstyrelsen ger följande exempel på vilka funktioner en socialt ansvarig samordnare kan ha: - en övergripande roll i äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderat ledningssystem och värdegrundsarbetet - vara konkret stöd till chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten i verksamheten - vara involverad i synpunkts- och avvikelsehantering, t.ex. Lex Sarah - hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftning och bland andra styrdokument - ha ett övergripande ansvar för metodutveckling avseende social dokumentation, inkluderat genomförandeplaner - genomföra utbildnings- och fortbildningsinsatser på området - ha en central roll i uppföljnings- och utvärderingsarbetet rent generellt, inkluderande sociala och individuellt anpassade metoder - ha ett nära samarbete med MAS Inom Socialförvaltningens organisation finns, sedan 1 oktober, funktionen utbildningsledare vars arbets- och ansvarsuppgifter faller inom ramen för ovanstående. Med stöd av statsbidraget skulle funktionen under 2013 kunna utvecklas betydligt, i syfte att starkt kunna bidra till äldreomsorgens och Socialförvaltningens fortsatta kvalitetsutveckling. Borgholms kommun har möjlighet att här söka statsbidrag på upp till kr och kostnaden för tänkta utbildningssatsning uppgår till detta belopp.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) a t t stödja ansökan om statsbidrag för utbildning för att vidareutveckla en funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. 154 Aktuell information - Platserna i särskilt boende är reducerade, trots det finns det idag 5-6 lediga platser. - Information om IT-haveri som pågått i tre dagar. - Tre i kö till LSS boende. 155 Föreläsning Stoppa vanvården Arne Tärnblom (V) informerar om föreläsningen Stoppa vanvården.

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.00 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång:

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 11 Dnr 2013/13-792 SN Budgetuppföljning januari 2013. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: Intäkter för januari månad: 1 886

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Information om socialnämndens verksamheter

Information om socialnämndens verksamheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 25 Information om socialnämndens verksamheter Hillevi Österbo, verksamhetschef och Erika Betelid, socialsekreterare informerar om BBIC och Förebyggande teamet. 26 Dnr 2015/21-792

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer Stimulansmedel till kommuner och landsting för r insatser inom vård v och omsorg om äldre personer Stimulansmedel på p 1,35 mdr kr för f r att utveckla äldreomsorgens kvalitet Med fokus på : - att förbättra

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr.

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 105 Dnr 2012/71-792 SN Budgetuppföljning september månad. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn.

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Dnr 1.7-42/2014 Sida 1 (8) 2014-02-04 Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218 103 15 Stockholm Projektbeskrivning Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Information Inom ramen för regeringens satsning på utveckling av vården för personer med tungt missbruk har för år 2007

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom 1(8) PROJEKTSLUTRAPPORT Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Projekt: Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Idnr: Siffor Delprojekt: Text Idnr: Siffor Beställare:

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer