Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar Datum: Kandidatuppsats HT 2014 Författare: Christoffer Persson Handledare: Kjell Adolfsson

2 Sammanfattning Syftet med denna uppsats ska vara att kartlägga hur den statliga bokföringsnämndens beslut om en övergång från progressiva till linjära avskrivningar för bostadsrättsföreningar inom nyproduktion påverkar föreningarna och dess medlemmar. Genom att utreda konsekvenserna av den nya avskrivningsmetoden så har en tydlig bild om vart problemet ligger växt fram och dessutom vad den statliga bokföringsnämndens nya direktiv lett till. Genom att genomföra en intervju med en av Sveriges ledande revisor inom området samt med ett av Sveriges största byggföretag som enbart arbetar med nyproduktion av bostäder så har en splittrad bild av hur de olika aktörerna ser på saken växt fram. Genom att analysera de empiriska studierna tillsammans med intervjuerna så har konsekvenserna av det nya direktivet fått klarhet. Det står klart att linjära avskrivningar som istället ska användas speglar en bostadsrättsförenings ekonomiska situation bättre då de progressiva avskrivningarna som tidigare användes känns nästintill orimliga ur en bokföringsmässig synvinkel. Men frågan är vad det nya direktivet egentligen lett till. Som det ser ut i dagsläget så speglas värdeminskningen bättre i och med den nya avskrivningsmetoden än den tidigare. Men samtidigt har ett minusresultat som den nya avskrivningsmetoden i många fall lett till i princip blivit standard. Dessutom verkar bostadsrättsspekulanter inom nyproduktion och andra aktörer ha accepterat att det är så här de ser ut i nyproducerade bostadsrättsföreningar. Det har uppstått ett läge där man enbart fått en bokföringsmässig ändring och inte något mer. 2

3 Förkortningar BFN: Statliga bokföringsnämnden BRL: Bostadsrättslagen KöpL: Köplagen EFL: Lagen om ekonomiska föreningar BFL: Bokföringslagen ÅRL: Årsredovisningslagen FAR: Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Förkortningar 3 1. Inledning Problemformulering Syfte Frågeställning Avgränsningar 8 2. Teori Bostadsrätt som boendeform Ekonomisk plan Underhållfond Redovisning för bostadsrättsföreningar Löpande bokföring i bostadsrättföreningar Årsredovisning i bostadsrättsföreningar Avskrivningar för bostadsrättsföreningar Linjära avskrivningar Progressiva avskrivningar komponentavskrivningar Exempel: skillnad mellan linjära och progressiva avskrivningar 17 4

5 3. Empiri Metod Revisorn Byggföretaget Analys Slutsats Övrigt Förslag på vidare forskning Källor Litteratur Elektroniska källor Intervjuer 29 5

6 1. Inledning 1.1 Problemformulering Den första bostadsrättsföreningen bildades under 1800-talet då det i Sverige rådde stor bostadsbrist i de större städerna. Syftet var att man skulle samla ihop medlemmars besparingar för att kunna bygga ett gemensamt hus till en lägre kostnad. Föreningarna styrdes under lagen om ekonomiska föreningar som på denna tid inte var särskilt bra anpassad för just boendefrågor, detta ledde till en hel del orättvisor och problem i de gemensamma husen. Först när bostadsrättslagen trädde i kraft år 1930 blev det ordning och reda på bostadsrättsfrågorna. 1 Idag finns de närmare en miljon lägenheter som är upplåtna av bostadsrättsföreningar, vilket innebär att en stor andel av Sveriges befolkning bor i en bostadsrätt. Varje bostadsrättsförening ska ha en styrelse som demokratiskt är vald av föreningens medlemmar. Styrelsen har till uppgift att förvalta fastigheten, sköta verksamheten samt tillhandahålla medlemmarnas intresse genom att följa föreningsstämmans beslut, föreningens stadgar och gällande regelverk. Styrelsen ansvarar även för att den löpande bokföringen under året är korrekt och till varje årsbokslut ska styrelsen presentera en årsredovisning för föregående räkenskapsår. Årsredovisningen ska beskriva föreningens verksamhet samt sammanfatta den löpande redovisningen till ett resultat. Årsredovisningen är viktig del av föreningens ekonomi då den ger utomstående en tydligen inblick i föreningen. 2 I bostadsrättsföreningens årsredovisning ska man ta upp avskrivningarna, en avskrivning är ett sätt att fördela bostadsrättsföreningens tillgångar, i en bostadsrättsförenings innebär det att man fördelar byggnadens värde på dess nyttjandetid genom att årligen skriva av värdeminskningen. 3 1 Isacson, s Öhrlings s 9f. 3 HSB avskrivningar. 6

7 Den 28 april 2014 kom den statliga bokföringsnämnden (BFN) med ett direktiv som innebär att progressiva avskrivningar som tidigare används för att skriva av byggnadens värde med i bostadsrättsföreningar inte längre är en lämplig avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar ska enligt BFNs nya direktiv istället använda sig av linjära avskrivningar och de nya reglerna ska tillämpas för samtliga bostadsrättsföreningar med omedelbar verkan. Att använda sig av en progressiv avskrivning innebär att man skriver av en mindre del av byggnadens värde de första åren då byggnaden är ny för att sedan höja avskrivningarna med tiden samtidigt som räntekostnaden minskar och kostnaderna för underhåll ökar. Att använda sig av linjära avskrivningar som man tidigare gjorde innebär istället att byggnaden skrivs av med samma belopp varje år, oavsett fastighetens ålder och utan hänsyn till inflationen. 4 Byggföretagen i Sverige som producerar och säljer nybyggda bostadsfastigheter i bostadsrättsform har tidigare haft som standard att använda sig av progressiva avskrivningar när man bildar nya bostadsrättsföreningar. BFNs nya beslut leder dock inte till att bostadsättsföringens kassaflöde blir sämre utan problematiken detta medför är i första hand det negativa resultatet i årsredovisningen. För nybildade bostadsrättsföringar som har samma intäkter som förut innebär den nya avskrivningsmetoden att de med största sannolikhet kommer visa bokföringsmässigt underskott då de måste redovisa en större kostnad för avskrivningen än tidigare i årsredovisningen. Detta kan komma att skada både föreningar och dess medlemmar då föreningar i många fall kommer att behöva välja mellan att höja avgifterna eller redovisa ett negativt resultat. Det är dock inget som säger att bostadsföreningen måste visa positivt resultat så länge intäkterna täcker kostnaderna för den löpande verksamheten så att kassaflödet är i balans. Om en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening på grund avskrivningar uppvisar ett negativt resultat bokföringsmässigt kan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar ytterligare påverkas negativt då olika aktörer så som bostadsrättsköpare och andra lekmän kan ha svårt att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomiska status. 5 4 Öhrlings, s Skanska. 7

8 1.2 Syftet Syften med denna uppsats är att kartlägga hur den statliga bokföringsnämndens beslut om ett förbud mot progressiva avskrivningar påverkar bostadsrättsföreningar inom nyproduktion. Hur detta kommer påverka bostadsrättsföreningens bokföring, resultat och i sin tur påverka medlemmarna. Slutresultatet av uppsatsen förväntas även ge ett underlag till vilken form av avskrivning som lämpar sig bäst för bostadsrättsföreningar inom nyproduktion och om det var ett effektivt/produktivt beslut att förbjuda progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. 1.3 Frågeställning Hur påverkas bostadsrättsföreningar inom nyproduktion ekonomiskt av den statliga bokföringsnämndens nya direktiv? 1.4 Avgränsningar Eftersom de nya reglerna enbart behandlar bostadsrätter så är det givet att det enbart är denna boendeform som kommer att avhandlas. Uppsatsen kommer i första hand behandla övergången från progressiva till linjära avskrivningar, detta eftersom det är linjära avskrivningar som blir den vanligaste avskrivningsmetoden för bostadsrättsföreningar att använda nu. Vidare kommer uppsatsen att rikta in sig på bostadsrättsföreningar inom nyproduktion hos de större byggbolagen i Sverige eftersom det är där problemet kan bli som störst, dels för att de är nya bostadsrättsföringar men även för att byggbolagen har ett vinstintresse som inte behöver vara förenat med tydlig information gentemot potentiella bostadsrättsköpare. 8

9 2. Teori Bostadsrätt som boendeform En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte vars främsta uppgift är att tillhandahålla lägenheter till dess medlemmar utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och för att bli medlem betalar man en fastställd insats till föreningen då en lägenhet upplåts för första gången. Genom att köpa en bostadsrätt och bli medlem så blir man bostadsrättsinnehavare till en lägenhet, som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt och andelsrätt i föreningen. För att bli medlem så måste styrelsen har gjort en prövning och godkänt personen som medlem. Bostadsrättsföreningen har ingen rätt att neka någon medlemskap så länge man uppfyller föreningens krav. Att man har en andelsrätt i föreningen innebär att man äger en andel i föreningen som baserar sig på lägenhetens storlek, nyttjanderätten innebär att en medlem äger rätten att nyttja en specifik lägenhet i föreningen på obestämd tid. Som bostadsrättsinnehavare har man både rättigheter och skyldigheter. En bostadsrättsinnehavares rättigheter är t ex att ha möjlighet att delta vid föreningsstämman där man bland annat väljer styrelse och tar beslut om föreningens framtid, rättigheterna kan även gälla hur mycket bostadsrättsinnehavaren får göra om i sin lägenhet och om de krävs föreningens godkännande. En bostadsrättsinnehavares skyldigheter innefattar sådant som att betala avgifter och vårda sin lägenhet. I stadgarna som föreningen beslutar om regleras ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Vid upplåtelse av en bostadsrätt betraktas det som lös egendom och inte fast som det är när man köper en villa, därför tillämpas reglerna i Köplagen (KöpL) vid bostadsrättsköp. 6 Likt ett annat företag ska en bostadsrättsförening registrera sig hos bolagsverket. Enligt lagen om ekonomiska föreningar (EFL) 2 kap 3 ska en bostadsrättsförening registreras senast sex månader efter beslut om bildandet. 7 6 HSB juridik. 7 Öhrlings, s 16. 9

10 2.1.2 Ekonomisk plan Innan en bostadsrättsförening får upplåta bostadsrätter ska en ekonomisk plan upprättas. Den ekonomiska planen ska beskriva föreningens verksamhet genom att klargöra vilka kostnader det finns för bygget, vilka lån som måste tas upp, troliga kostnader föreningen kommer ha för drift och underhåll, vilka avgifter och hyror som kommer tas ut för att budgeten ska gå ihop men även de olika bostadsrätternas ägarandel. Den ekonomiska planen ska även ge en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. I känslighetsanalysen ska de analyseras vilka framtida risker det finns, ett exempel kan vara om räntan går upp och hur det skulle kunna komma att påverka föreningens ekonomi och i sin tur månadsavgifterna. Anledningen till att den ekonomiska planen upprättas är att bostadsrättsköpare och andra intressenter ska kunna få en tydlig bild av bostadsrättsföreningen och dess framtida ekonomiska status. 8 Även den ekonomiska planen ska vara registrerad hos bolagsverket och granskad av två särskilda intygsgivare innan en bostadsrättsförening får upplåta bostadsrätterna. 9 Det är vanligt förekommande att byggbolagen påbörjar försäljningen av nya bostadstadsrätter innan byggnationen är klar eller inte ens har påbörjats. I dessa fall blir det svårt att upprätta någon ekonomisk plan, då ska byggbolaget istället ta fram en kostnadskalkyl. En kostnadskalkyl är en förenklad ekonomisk plan som bygger på preliminära resultat vars uppgift är att ge bostadsrättsspekulanter en så tydlig bild av bostadsrättsföreningens framtida ekonomi som möjligt, även den ska vara registrerad hos bolagsverket Underhållsfonden Alla bostadsrättsföreningar ska ha underhållsfond, genom att bostadsrättsföreningen avsätter pengar till underhållsfonden så blir dessa pengar öronmärkta för underhåll av byggnaden. Beloppet som ska avsätts varje år ska vara bestämt i förenings stadgar och när en komponent i fastigheten behöver bytas ut eller repareras så är tanken att man 8 Borättsupplysning. 9 Bolagsverket. 10 Borättsupplysning. 10

11 ska kunna ta av pengarna i underhållsfonden så att bostadsrättsföreningen inte behöver ta upp nya lån som antagligen skulle påverka föreningens avgifter. Genom att bostadsrättsföreningen har en underhållsfond så har man en förutsägbarhet som mot oväntade händelser Redovisning för bostadsrättsföreningar En bostadsrättsförening har samma skyldigheter som ett svenskt företag när de kommer till att presentera ekonomisk data. Det görs genom att löpande bokföra alla ekonomiska händelser i bostadsrättsförening för att sedan avsluta med en årsredovisning i slutet av räkenskapsåret. Redovisningen i Sverige är till stor del ramlagar där lagstiftaren i stor utsträckning hänvisar till praxis och god sed. Genom att en bostadsrättsförening presenterar årets löpande bokföring i en årsredovisning så kan olika intressenter, så som potentiella köpare, banker och andra som är i behov av en ekonomisk inblick i föreningen enkelt få det. I enlighet med EFL så är det styrelsen som har ansvaret för föreningens organisation och förvaltning. Detta innebär även att det är styrelsen som har huvudansvaret för föreningens ekonomi. Styrelsen ska varje år utse en extern revisor som har till uppgift att granska och kontrollera föreningen i samband med årsredovisningen. Revisorn har till uppgift att kontrollera att föreningens ekonomiska data samt utfärda en revisionsberättelse Löpande bokföring i en bostadsrättsförening Enligt Lagen om ekonomiska föreningar så är det styrelsen i föreningen som har det yttersta ansvaret för föreningens angelägenheter samt ansvarar för att den löpande bokföringen skötts korrekt. Bostadsrättsföreningar har alltid bokföringsskyldighet för hela sin verksamhet. Alla affärshändelser ska bokföras och presenteras i grundbokföringen samt i huvudbokföringen. Bokföringen ska ske på ett sådant sätt att man lätt kan gå in och kontrollera den i sin fullständighet Revisorn. 12 Lönnqvist, s 11ff. 13 Öhrlings, s 27ff. 11

12 Enligt Bokföringslagen (BFL) 1 kap är en bostadsrättsförening alltid bokföringsskyldig för hela sin verksamhet. Enligt BFL 2 kap så ska bokföringen ske med god redovisningssed vilket innebär att man följer BFL och BFNs allmänna råd om löpande bokföring, verifikationer och arkivering. BFN ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed som regleras i BFL. BFNs normer om god redovisningssed är inte tvingade enligt lag utan mer av karaktären bör göra men eftersom det representerar god redovisningssed blir det i praktiken tvingade även fast det inte är fastställt enligt lag. BFNs allmänna råd behandlar samtliga områden inom redovisningen och ger tydliga restriktioner om hur den löpande bokföringen, räkenskapsinformation, arkivering samt verifikationer skall skötas hos en bostadsrättsförening Årsredovisning i en bostadsrättsförening Efter ett avslutat räkenskapsår ska den löpande bokföringen för bostadsrättsföreningen sammanställas till en årsredovisning. Bostadsrättsföreningen är enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skyldig att upprätta en årsredovisning och tillämpa ÅRL i sin helhet. Årsredovisningen ska även granskas av en revisor som även upprättar en revisionsberättelse. Förutom att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed så ska den innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Styrelsen i en bostadsrättsförening står till svars för att bokföringen som upprättas följer BFL. Detta innebär att det är styrelsen som bär ansvaret för att redovisningen följer gällande lagstiftning i BFL och dessutom följer de allmänna råden som är framtagna av BFN. 15 Årsredovisningen ska vara informativ så att blivande medlemmar och andra intressenter lätt ska kunna få en tydlig bild av bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är även viktigt att den innehåller information om föreningens framtidsplaner så som renoveringar och eventuella avgiftshöjningar Öhrlings, s 31f. 15 Öhrlings, s 35ff. 16 Riksbyggen. 12

13 2.3.1 Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Avskrivning är en term som används inom redovisning och bokföring. Det man skriver av är anskaffningsvärdet på en tillgång så att det blir utspritt över tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning ska vara systematisk vilket betyder att den ska följa en plan som bestäms redan vid investeringstillfället. Hur lång avskrivningstiden ska vara ska bygga på en bedömning om hur länge tillgången kommer användas och hålla innan den inte är värd något, i praktiken är det sällan avskrivningstiden och faktiska nyttjandetiden överensstämmer med varandra. När man redovisar en avskrivning bokförs det som en minskning på en tillgång även om det egentligen inte har gått ut några pengar från företaget eller föreningen, detta medför att resultatet kan påverkas kraftig och enligt vissa fall få en missvisande bild om man inte bedömer att tillgångens värdeminskning och avskrivning är lika med varandra. En byggnad är en anläggningstillgång vilket man tillämpar en planenlig avskrivning på. Avskrivningstiden är olika för olika byggnader men när de gäller bostadsfastigheter så har skatteverket bestämt avskrivningstiden till 50 år vilket ger en avskrivning på 2 % av anskaffningsvärdet årligen. Avskrivningen av en fastighet omfattar endast byggnadens värde, tomtmarken får inte skrivas av om man inte av någon anledning kan visa på att den har en årlig värdeminskning. 17 När de kommer till bostadsrättsföreningar så har det den senast tiden varit en livlig diskussion om hur man bör skriva av byggnadens värde. Till och med våren 2014 var det standard för bostadsrättsföreningar att använda sig av progressiva avskrivningar men den 28 april 2014 kom BFN med nya riktlinjer för hur bostadsrättsföreningar ska sköta avskrivningen på byggnadens värde. I och med BFNs nya direktiv så får inte bostadsrättsföreningar använda sig av progressiva avskrivningar längre utan man rekommenderar istället linjära avskrivningar vilket man menar ska spegla bostadsrättsföreningens ekonomi på ett bättre sätt Lönnqvist, s 77f. 18 Riksbyggen. 13

14 2.3.2 Linjära avskrivningar Linjär avskrivning innebär att bostadsrättsföringen skriver av byggnadens värde med ett lika stort belopp varje år, det är den vanligaste avskrivningsmetoden och dessutom den lättaste ur redovisningssynpunkt. Detta innebär att en bostadsfastighet med en ekonomisk livslängd på 50 år kommer att skrivas av 2 % av anskaffningsvärdet årligen. 19 En nackdel med linjär avskrivning är att det är svårt att motivera att en förbrukning av en tillgång har en linjär värdeminskning. Enligt Schroeder m fl så kan linjära avskrivningar vara olämpliga i inom vissa marknader då det inte speglar värdeminskningen korrekt. 20 Linjär avskrivning innebär att man skriver av samma belopp årligen under hela byggnadens nyttjandetid. 19 Lunden, s 206ff. 20 Schroeder, s 293f. 14

15 2.3.3 Progressiva avskrivningar Progressiv avskrivning innebär att man anser att byggnaden minskar mindre i värde de första åren, och därför skriver man av ett mindre belopp de första åren för att avskrivningen sedan ska öka med tiden. Anledning till detta kan vara att byggnaden är nybyggd eller nyrenoverad. Men enligt vissa har avskrivningsmetoden missbrukats i bostadsrättsföreningar då man i nya bostadsrättsföreningar använt denna avskrivningsmetod för att kunna ta ut låga avgifter för att på så sätt göra bostadsrättsföreningen mer attraktiv detta eftersom föreningar med lägre avgifter oftare har dyrare lägenheter. Enligt andra är progressiva avskrivningar lämpliga för byggnader då man hävdar att byggnaden är i större behov av renoveringar och utbyte av komponenter längre fram i tiden och därför hävdar man att det är då avskrivningarna ska vara som störst. 21 Den grundläggande iden till progressiva avskrivningar var att det skulle vara en avskrivningsmetod där man tog hänsyn till inflationen alltså inte likt så som det har används de senaste åren i bostadsrättsföreningar. 22 Progressiv avskrivning innebär att man skriver av ett mindre belopp de första åren då byggnaden är ny för att sedan höja avskrivningen med byggnadens ålder. 21 Lunden, s 206ff. 22 Lönnqvist, s 77f. 15

16 2.3.4 Komponentavskrivningar Komponentavskrivning innebär att man ser en byggnad som en sammansättning av olika komponenter, så som stomme, avloppstammar, fasad, fönster etc. Varje komponent ska då skrivas av över respektive komponents nyttjandeperiod, man brukar se det som att byggnadens stomme står för 50 % av det totala anskaffningsvärdet. När en komponent i byggnaden ska ersättas så raderas det eventuellt oavskrivna beloppet och anskaffningsvärdet för ersättningskomponenten tas istället upp som en ny avskrivning. Detta kan medföra att ursprungsbyggnaden kan vara helt avskriven vid en tidigare tidpunkt än tillbyggnaden, eller tvärtom Lunden, s 206ff. 16

17 2.4.1 Exempel: Skillnad mellan linjära och progressiva avskrivningar Fastighetsnytt publicerade en artikel där det illustrerade vad skillnad på avskrivningen blir för en nyproducerad lägenhet om man använder en progressiv avskrivning jämfört med en linjär avskrivning. Om man förutsätter att nyttjandeperioden för byggnaden är 50 år och investeringen i byggnaden var kr per kvadratmeter vid uppförandet. För att beräkna den progressiva avskrivningen så antar vi att vi har en annuitet med 5 % ränta och en löptid på 50 år. Linjär avskrivning: /50 = 800 kr per kvadratmeter i 50 år. Progressiv avskrivning: 0,00478*50000 = (år 1: 239 kr per kvadratmeter) (år 50: 2100 kr per kvadratmeter) Om vi förutsätter att bostadsrättsföreningen har en total bostadsyta på 2000 kvadratmeter, då blir det enligt: Linjär avskrivning: 800*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av årligen i 50 år. Progressiv avskrivning: 239*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av första året och 2100*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av sista året Fastighetsnytt. 17

18 3. Empiri 3.1 Metod För att får en förståelse för uppsatsen syfte har jag valt att genomföra intervjuer med en revisor specialiserad på bostadsrättsfrågor samt med ett av Sveriges ledande byggföretag. Intervjumetoden som användes var icke standardiserad eftersom frågorna och svaren varierade kraftig. Den första intervjun som genomfördes var med revisorn som är expert på bostadsrättsfrågor. Detta eftersom förståelsen för ämnet man själv har byggt upp samt revisorns expertuttalande inom ämnet underlättade intervjun med byggföretaget. Frågorna till byggföretaget kunde då lättare anpassas då man byggde dessa på revisorns kritik vilket ledde till en tydligare bild av situationen. 18

19 3.2 Revisorn Enligt den intervjuade revisorn som är VD för en av Sveriges ledande revisionsbyråer när de kommer till frågor angående bostadsrättsföreningar så var det ett bra beslut av BFN att ändra sina direktiv för avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Han menar på att de progressiva avskrivningarna som tidigare används inte är anpassade för bostadsrättsföreningar och anser att linjära avskrivningar är ett bättre alternativ även om de inte är en optimal avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar heller enligt honom. Revisorn anser att problemen hos bostadsrättsföreningarna är mer än bara avskrivningarna. Revisorn menar att många bostadsrättsföreningar och främst de relativt nya tar ut alldeles för låga avgifter och att därmed avsätter en för liten del av kapitalet till bostadsrättsföreningens underhållsfond. Han poängterar även att lagstiftningen inte varit och fortfarande inte är anpassad för just bostadsrättsföreningar speciellt när de kommer till avskrivningar. I första hand har man Bostadsrättslagen (BRL) 7 kap 14 som säger att en bostadsrättsförening ska ta ut en avgift som täcker den löpande verksamheten samt underhåll vilket han menar på att de inte gör när de sätter avgifter som inte täcker avskrivningarna som är en del av den löpande verksamheten. Sedan har man ÅRL 4 kap 4 att följa där det står att en avskrivning av en anläggningstillgång ska vara systematisk, samtidigt anser man inte progressiv avskrivning vara systematisk i vissa fall. Sen har man även haft branschorganisationen FARs uttalande i FAR 3 att ta hänsyn till, i FAR 3 menar man på att en materiell anläggningstillgång som kan vara en byggnad i en bostadsrättsförening ska skrivas av med hjälp av progressiva avskrivningar. Revisorn anser att lagstiftningen behöver ses över ytterligare och att man måste skapa rättsregler som är bättre anpassade för bostadsrättsföreningar genom att bostadsrättsföreningar får ett eget regelverk där allt från föreningens stadgar till avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar regleras. Han bekräftar uppgifterna om att det inte finns något som hindrar att en bostadsrättsförening kan visa minusresultat år efter år pga avskrivningsmetod så länge kassaflödet går ihop, samtidigt är de inte något han rekommenderar då en bostadsrättsförening behöver en bra marginal för att klara av räntehöjningar och andra oförutsedda men även förutsedda underhållsarbeten. För att en bostadsrättsförenings 19

20 ekonomi ska betraktas som sund enligt revisorn så ska man ha så pass höga månadsavgifter att man efter kostnader för den löpande verksamheten vilket innefattar ränta, amortering, skatter, avskrivningar, eventuell tomträttsavgäld samt övriga driftkostnader minst bör ha 100 kr per kvm och månad kvar. Det ska räcka för att täcka förbrukningen av byggnaden, dvs avsättning till bostadsrättsförenings underhållsfond. Enligt revisorn så har Sveriges byggföretag satt som standard att efter kostnaderna för den löpande verksamheten ha ca 20 kr per kvm och månad kvar. Han menar att detta är minskning då bostadsrättsföreningar producerade av Sveriges byggföretag för år sedan låg på ca 80 kr per kvm och månad kvar efter kostnader för den löpande verksamheten. Anledningen till att det har gått ner är att man vill ha så låga avgifter som möjligt i bostadsrättsföreningen för att göra föreningen attraktivare menar revisorn. Genom att avsätta för lite till en underhållsfond eller skriva av för lite så menar revisorn att man inte betalar för slitaget på byggnaden utan skjuter den kostanden till framtiden. Vidare tror han att många av dagens nybildade bostadsrättsföreningar kommer få stora problem när räntan stiger vilket enligt honom bara är en tidsfråga. Dock tror han inte att en bostadsrättsförening med ett minusresultat men med ett stabilt kassaflöde kommer betraktas som mindre attraktiv om de har samma avgifter som förut. Detta har han sett tidigare då bostadsrättsföreningar med dålig ekonomi inte har påverkats av ett minusresultat eftersom allmänhetens okunskap om bostadsrättsföreningarnas ekonomi samt den stora efterfrågan på bostadsrätter fått priserna att stiga ytterligare utan oro från marknaden. Andra aktörer så som banker som lånar ut pengar till en bostadsrättsförening tittar i första enbart på föreningens kassaflöde och vad det finns för pant när en bostadsrättsförening vill ta ett nytt lån. Detta gör att bostadsrättsföreningar med ett stabilt kassaflöde men med minusresultat fortfarande kommer att kunna låna pengar för att finansiera kostnader de inte kan betala kontant. Enligt revisorn vore det optimalt för bostadsrättsföreningar att använda sig av en komponentavskrivning där man skriver av varje komponent för sig, detta eftersom en byggnads olika komponenter har så pass olika nyttjandetid vilket gör att en komponentavskrivning skulle vara optimal för en bostadsrättsförening även om det skulle krävas lite mer arbete när det kommer till det bokföringsmässiga. Vidare anser han att en lagstiftning bör anpassas bättre för bostadsrättföreningar vilket skulle 20

21 medföra att det skulle bli lättare för potentiella köpare och andra som i många fall saknar ekonomisk kunskap för att förstå bostadsrättsföreningens ekonomi. Han anser även att man borde ställa högre krav på den ekonomiska planen som tas fram för en bostadsrättsförening, i dagsläget så nämns avskrivningar enbart i det finstilta i de ekonomiska planerna som de större byggföretagen tar fram. 3.3 Byggföretaget Byggföretaget som intervjuades delar revisorns åsikt om att de var korrekt att BFN ändrade sina riktlinjer från progressiva till linjära avskrivningar när de gäller avskrivningar av byggnadens värde för bostadsrättsföreningar. Man anser att linjära avskrivningar speglar verkligheten bättre än progressiva avskrivningar i en bostadsrättsförening. Samtidigt tycker man från byggbolagets sida att den diskussion som varit i media senaste tiden inte klargjort att detta enbart är en bokföringsmässig ändring och att detta inte är något som påverkar bostadsrättsföreningens kassaflöde. Vidare anser byggbolaget senaste tidens hysteri kring avskrivningsmetoder lett till att köpare har fått minskat förtroende för nyproducerade bostadsrätter och att köpare har svårt att veta vilka man ska lita på. Byggbolaget anser inte att bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare behöver oroa sig för att kunna få framtida banklån om deras resultat är negativt även fast deras ekonomi är solid med ett kassaflöde som går ihop. När byggbolaget upprättar ekonomiska planer utförs det enligt gällande lagstiftning. De ekonomiska planernas syfte är att utgöra ett underlag för intygsgivarnas bedömning av bostadsrättsförenings stabilitet i första hand, samtidigt utesluter man inte planens uppgift gentemot blivande bostadsrättsinnehavare att även ge dem en korrekt bedömning om bostadsrättsförenings ekonomi. I de ekonomiska planerna som byggföretaget idag tar fram använder man sig av linjära avskrivningar vilket resulterar i ett bokföringsmässigt underskott men återigen hävdar man att detta inte är något som kommer att påverka bostadsrättsförenings ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller avgiften. Avgiften som man räknar med i de ekonomiska planerna kommer att täcka fastighetens framtida underhåll genom underhållsfonden som byggts upp till dess att de är dags för att ersätta eller reparera komponenter. 21

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Detta behandlar vi Statlig utredning om konsumentskydd på BRF-marknaden Ekonomiska planer Boverkets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer