Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar Datum: Kandidatuppsats HT 2014 Författare: Christoffer Persson Handledare: Kjell Adolfsson

2 Sammanfattning Syftet med denna uppsats ska vara att kartlägga hur den statliga bokföringsnämndens beslut om en övergång från progressiva till linjära avskrivningar för bostadsrättsföreningar inom nyproduktion påverkar föreningarna och dess medlemmar. Genom att utreda konsekvenserna av den nya avskrivningsmetoden så har en tydlig bild om vart problemet ligger växt fram och dessutom vad den statliga bokföringsnämndens nya direktiv lett till. Genom att genomföra en intervju med en av Sveriges ledande revisor inom området samt med ett av Sveriges största byggföretag som enbart arbetar med nyproduktion av bostäder så har en splittrad bild av hur de olika aktörerna ser på saken växt fram. Genom att analysera de empiriska studierna tillsammans med intervjuerna så har konsekvenserna av det nya direktivet fått klarhet. Det står klart att linjära avskrivningar som istället ska användas speglar en bostadsrättsförenings ekonomiska situation bättre då de progressiva avskrivningarna som tidigare användes känns nästintill orimliga ur en bokföringsmässig synvinkel. Men frågan är vad det nya direktivet egentligen lett till. Som det ser ut i dagsläget så speglas värdeminskningen bättre i och med den nya avskrivningsmetoden än den tidigare. Men samtidigt har ett minusresultat som den nya avskrivningsmetoden i många fall lett till i princip blivit standard. Dessutom verkar bostadsrättsspekulanter inom nyproduktion och andra aktörer ha accepterat att det är så här de ser ut i nyproducerade bostadsrättsföreningar. Det har uppstått ett läge där man enbart fått en bokföringsmässig ändring och inte något mer. 2

3 Förkortningar BFN: Statliga bokföringsnämnden BRL: Bostadsrättslagen KöpL: Köplagen EFL: Lagen om ekonomiska föreningar BFL: Bokföringslagen ÅRL: Årsredovisningslagen FAR: Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Förkortningar 3 1. Inledning Problemformulering Syfte Frågeställning Avgränsningar 8 2. Teori Bostadsrätt som boendeform Ekonomisk plan Underhållfond Redovisning för bostadsrättsföreningar Löpande bokföring i bostadsrättföreningar Årsredovisning i bostadsrättsföreningar Avskrivningar för bostadsrättsföreningar Linjära avskrivningar Progressiva avskrivningar komponentavskrivningar Exempel: skillnad mellan linjära och progressiva avskrivningar 17 4

5 3. Empiri Metod Revisorn Byggföretaget Analys Slutsats Övrigt Förslag på vidare forskning Källor Litteratur Elektroniska källor Intervjuer 29 5

6 1. Inledning 1.1 Problemformulering Den första bostadsrättsföreningen bildades under 1800-talet då det i Sverige rådde stor bostadsbrist i de större städerna. Syftet var att man skulle samla ihop medlemmars besparingar för att kunna bygga ett gemensamt hus till en lägre kostnad. Föreningarna styrdes under lagen om ekonomiska föreningar som på denna tid inte var särskilt bra anpassad för just boendefrågor, detta ledde till en hel del orättvisor och problem i de gemensamma husen. Först när bostadsrättslagen trädde i kraft år 1930 blev det ordning och reda på bostadsrättsfrågorna. 1 Idag finns de närmare en miljon lägenheter som är upplåtna av bostadsrättsföreningar, vilket innebär att en stor andel av Sveriges befolkning bor i en bostadsrätt. Varje bostadsrättsförening ska ha en styrelse som demokratiskt är vald av föreningens medlemmar. Styrelsen har till uppgift att förvalta fastigheten, sköta verksamheten samt tillhandahålla medlemmarnas intresse genom att följa föreningsstämmans beslut, föreningens stadgar och gällande regelverk. Styrelsen ansvarar även för att den löpande bokföringen under året är korrekt och till varje årsbokslut ska styrelsen presentera en årsredovisning för föregående räkenskapsår. Årsredovisningen ska beskriva föreningens verksamhet samt sammanfatta den löpande redovisningen till ett resultat. Årsredovisningen är viktig del av föreningens ekonomi då den ger utomstående en tydligen inblick i föreningen. 2 I bostadsrättsföreningens årsredovisning ska man ta upp avskrivningarna, en avskrivning är ett sätt att fördela bostadsrättsföreningens tillgångar, i en bostadsrättsförenings innebär det att man fördelar byggnadens värde på dess nyttjandetid genom att årligen skriva av värdeminskningen. 3 1 Isacson, s Öhrlings s 9f. 3 HSB avskrivningar. 6

7 Den 28 april 2014 kom den statliga bokföringsnämnden (BFN) med ett direktiv som innebär att progressiva avskrivningar som tidigare används för att skriva av byggnadens värde med i bostadsrättsföreningar inte längre är en lämplig avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar ska enligt BFNs nya direktiv istället använda sig av linjära avskrivningar och de nya reglerna ska tillämpas för samtliga bostadsrättsföreningar med omedelbar verkan. Att använda sig av en progressiv avskrivning innebär att man skriver av en mindre del av byggnadens värde de första åren då byggnaden är ny för att sedan höja avskrivningarna med tiden samtidigt som räntekostnaden minskar och kostnaderna för underhåll ökar. Att använda sig av linjära avskrivningar som man tidigare gjorde innebär istället att byggnaden skrivs av med samma belopp varje år, oavsett fastighetens ålder och utan hänsyn till inflationen. 4 Byggföretagen i Sverige som producerar och säljer nybyggda bostadsfastigheter i bostadsrättsform har tidigare haft som standard att använda sig av progressiva avskrivningar när man bildar nya bostadsrättsföreningar. BFNs nya beslut leder dock inte till att bostadsättsföringens kassaflöde blir sämre utan problematiken detta medför är i första hand det negativa resultatet i årsredovisningen. För nybildade bostadsrättsföringar som har samma intäkter som förut innebär den nya avskrivningsmetoden att de med största sannolikhet kommer visa bokföringsmässigt underskott då de måste redovisa en större kostnad för avskrivningen än tidigare i årsredovisningen. Detta kan komma att skada både föreningar och dess medlemmar då föreningar i många fall kommer att behöva välja mellan att höja avgifterna eller redovisa ett negativt resultat. Det är dock inget som säger att bostadsföreningen måste visa positivt resultat så länge intäkterna täcker kostnaderna för den löpande verksamheten så att kassaflödet är i balans. Om en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening på grund avskrivningar uppvisar ett negativt resultat bokföringsmässigt kan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar ytterligare påverkas negativt då olika aktörer så som bostadsrättsköpare och andra lekmän kan ha svårt att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomiska status. 5 4 Öhrlings, s Skanska. 7

8 1.2 Syftet Syften med denna uppsats är att kartlägga hur den statliga bokföringsnämndens beslut om ett förbud mot progressiva avskrivningar påverkar bostadsrättsföreningar inom nyproduktion. Hur detta kommer påverka bostadsrättsföreningens bokföring, resultat och i sin tur påverka medlemmarna. Slutresultatet av uppsatsen förväntas även ge ett underlag till vilken form av avskrivning som lämpar sig bäst för bostadsrättsföreningar inom nyproduktion och om det var ett effektivt/produktivt beslut att förbjuda progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. 1.3 Frågeställning Hur påverkas bostadsrättsföreningar inom nyproduktion ekonomiskt av den statliga bokföringsnämndens nya direktiv? 1.4 Avgränsningar Eftersom de nya reglerna enbart behandlar bostadsrätter så är det givet att det enbart är denna boendeform som kommer att avhandlas. Uppsatsen kommer i första hand behandla övergången från progressiva till linjära avskrivningar, detta eftersom det är linjära avskrivningar som blir den vanligaste avskrivningsmetoden för bostadsrättsföreningar att använda nu. Vidare kommer uppsatsen att rikta in sig på bostadsrättsföreningar inom nyproduktion hos de större byggbolagen i Sverige eftersom det är där problemet kan bli som störst, dels för att de är nya bostadsrättsföringar men även för att byggbolagen har ett vinstintresse som inte behöver vara förenat med tydlig information gentemot potentiella bostadsrättsköpare. 8

9 2. Teori Bostadsrätt som boendeform En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte vars främsta uppgift är att tillhandahålla lägenheter till dess medlemmar utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och för att bli medlem betalar man en fastställd insats till föreningen då en lägenhet upplåts för första gången. Genom att köpa en bostadsrätt och bli medlem så blir man bostadsrättsinnehavare till en lägenhet, som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt och andelsrätt i föreningen. För att bli medlem så måste styrelsen har gjort en prövning och godkänt personen som medlem. Bostadsrättsföreningen har ingen rätt att neka någon medlemskap så länge man uppfyller föreningens krav. Att man har en andelsrätt i föreningen innebär att man äger en andel i föreningen som baserar sig på lägenhetens storlek, nyttjanderätten innebär att en medlem äger rätten att nyttja en specifik lägenhet i föreningen på obestämd tid. Som bostadsrättsinnehavare har man både rättigheter och skyldigheter. En bostadsrättsinnehavares rättigheter är t ex att ha möjlighet att delta vid föreningsstämman där man bland annat väljer styrelse och tar beslut om föreningens framtid, rättigheterna kan även gälla hur mycket bostadsrättsinnehavaren får göra om i sin lägenhet och om de krävs föreningens godkännande. En bostadsrättsinnehavares skyldigheter innefattar sådant som att betala avgifter och vårda sin lägenhet. I stadgarna som föreningen beslutar om regleras ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Vid upplåtelse av en bostadsrätt betraktas det som lös egendom och inte fast som det är när man köper en villa, därför tillämpas reglerna i Köplagen (KöpL) vid bostadsrättsköp. 6 Likt ett annat företag ska en bostadsrättsförening registrera sig hos bolagsverket. Enligt lagen om ekonomiska föreningar (EFL) 2 kap 3 ska en bostadsrättsförening registreras senast sex månader efter beslut om bildandet. 7 6 HSB juridik. 7 Öhrlings, s 16. 9

10 2.1.2 Ekonomisk plan Innan en bostadsrättsförening får upplåta bostadsrätter ska en ekonomisk plan upprättas. Den ekonomiska planen ska beskriva föreningens verksamhet genom att klargöra vilka kostnader det finns för bygget, vilka lån som måste tas upp, troliga kostnader föreningen kommer ha för drift och underhåll, vilka avgifter och hyror som kommer tas ut för att budgeten ska gå ihop men även de olika bostadsrätternas ägarandel. Den ekonomiska planen ska även ge en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. I känslighetsanalysen ska de analyseras vilka framtida risker det finns, ett exempel kan vara om räntan går upp och hur det skulle kunna komma att påverka föreningens ekonomi och i sin tur månadsavgifterna. Anledningen till att den ekonomiska planen upprättas är att bostadsrättsköpare och andra intressenter ska kunna få en tydlig bild av bostadsrättsföreningen och dess framtida ekonomiska status. 8 Även den ekonomiska planen ska vara registrerad hos bolagsverket och granskad av två särskilda intygsgivare innan en bostadsrättsförening får upplåta bostadsrätterna. 9 Det är vanligt förekommande att byggbolagen påbörjar försäljningen av nya bostadstadsrätter innan byggnationen är klar eller inte ens har påbörjats. I dessa fall blir det svårt att upprätta någon ekonomisk plan, då ska byggbolaget istället ta fram en kostnadskalkyl. En kostnadskalkyl är en förenklad ekonomisk plan som bygger på preliminära resultat vars uppgift är att ge bostadsrättsspekulanter en så tydlig bild av bostadsrättsföreningens framtida ekonomi som möjligt, även den ska vara registrerad hos bolagsverket Underhållsfonden Alla bostadsrättsföreningar ska ha underhållsfond, genom att bostadsrättsföreningen avsätter pengar till underhållsfonden så blir dessa pengar öronmärkta för underhåll av byggnaden. Beloppet som ska avsätts varje år ska vara bestämt i förenings stadgar och när en komponent i fastigheten behöver bytas ut eller repareras så är tanken att man 8 Borättsupplysning. 9 Bolagsverket. 10 Borättsupplysning. 10

11 ska kunna ta av pengarna i underhållsfonden så att bostadsrättsföreningen inte behöver ta upp nya lån som antagligen skulle påverka föreningens avgifter. Genom att bostadsrättsföreningen har en underhållsfond så har man en förutsägbarhet som mot oväntade händelser Redovisning för bostadsrättsföreningar En bostadsrättsförening har samma skyldigheter som ett svenskt företag när de kommer till att presentera ekonomisk data. Det görs genom att löpande bokföra alla ekonomiska händelser i bostadsrättsförening för att sedan avsluta med en årsredovisning i slutet av räkenskapsåret. Redovisningen i Sverige är till stor del ramlagar där lagstiftaren i stor utsträckning hänvisar till praxis och god sed. Genom att en bostadsrättsförening presenterar årets löpande bokföring i en årsredovisning så kan olika intressenter, så som potentiella köpare, banker och andra som är i behov av en ekonomisk inblick i föreningen enkelt få det. I enlighet med EFL så är det styrelsen som har ansvaret för föreningens organisation och förvaltning. Detta innebär även att det är styrelsen som har huvudansvaret för föreningens ekonomi. Styrelsen ska varje år utse en extern revisor som har till uppgift att granska och kontrollera föreningen i samband med årsredovisningen. Revisorn har till uppgift att kontrollera att föreningens ekonomiska data samt utfärda en revisionsberättelse Löpande bokföring i en bostadsrättsförening Enligt Lagen om ekonomiska föreningar så är det styrelsen i föreningen som har det yttersta ansvaret för föreningens angelägenheter samt ansvarar för att den löpande bokföringen skötts korrekt. Bostadsrättsföreningar har alltid bokföringsskyldighet för hela sin verksamhet. Alla affärshändelser ska bokföras och presenteras i grundbokföringen samt i huvudbokföringen. Bokföringen ska ske på ett sådant sätt att man lätt kan gå in och kontrollera den i sin fullständighet Revisorn. 12 Lönnqvist, s 11ff. 13 Öhrlings, s 27ff. 11

12 Enligt Bokföringslagen (BFL) 1 kap är en bostadsrättsförening alltid bokföringsskyldig för hela sin verksamhet. Enligt BFL 2 kap så ska bokföringen ske med god redovisningssed vilket innebär att man följer BFL och BFNs allmänna råd om löpande bokföring, verifikationer och arkivering. BFN ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed som regleras i BFL. BFNs normer om god redovisningssed är inte tvingade enligt lag utan mer av karaktären bör göra men eftersom det representerar god redovisningssed blir det i praktiken tvingade även fast det inte är fastställt enligt lag. BFNs allmänna råd behandlar samtliga områden inom redovisningen och ger tydliga restriktioner om hur den löpande bokföringen, räkenskapsinformation, arkivering samt verifikationer skall skötas hos en bostadsrättsförening Årsredovisning i en bostadsrättsförening Efter ett avslutat räkenskapsår ska den löpande bokföringen för bostadsrättsföreningen sammanställas till en årsredovisning. Bostadsrättsföreningen är enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skyldig att upprätta en årsredovisning och tillämpa ÅRL i sin helhet. Årsredovisningen ska även granskas av en revisor som även upprättar en revisionsberättelse. Förutom att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed så ska den innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Styrelsen i en bostadsrättsförening står till svars för att bokföringen som upprättas följer BFL. Detta innebär att det är styrelsen som bär ansvaret för att redovisningen följer gällande lagstiftning i BFL och dessutom följer de allmänna råden som är framtagna av BFN. 15 Årsredovisningen ska vara informativ så att blivande medlemmar och andra intressenter lätt ska kunna få en tydlig bild av bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är även viktigt att den innehåller information om föreningens framtidsplaner så som renoveringar och eventuella avgiftshöjningar Öhrlings, s 31f. 15 Öhrlings, s 35ff. 16 Riksbyggen. 12

13 2.3.1 Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Avskrivning är en term som används inom redovisning och bokföring. Det man skriver av är anskaffningsvärdet på en tillgång så att det blir utspritt över tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning ska vara systematisk vilket betyder att den ska följa en plan som bestäms redan vid investeringstillfället. Hur lång avskrivningstiden ska vara ska bygga på en bedömning om hur länge tillgången kommer användas och hålla innan den inte är värd något, i praktiken är det sällan avskrivningstiden och faktiska nyttjandetiden överensstämmer med varandra. När man redovisar en avskrivning bokförs det som en minskning på en tillgång även om det egentligen inte har gått ut några pengar från företaget eller föreningen, detta medför att resultatet kan påverkas kraftig och enligt vissa fall få en missvisande bild om man inte bedömer att tillgångens värdeminskning och avskrivning är lika med varandra. En byggnad är en anläggningstillgång vilket man tillämpar en planenlig avskrivning på. Avskrivningstiden är olika för olika byggnader men när de gäller bostadsfastigheter så har skatteverket bestämt avskrivningstiden till 50 år vilket ger en avskrivning på 2 % av anskaffningsvärdet årligen. Avskrivningen av en fastighet omfattar endast byggnadens värde, tomtmarken får inte skrivas av om man inte av någon anledning kan visa på att den har en årlig värdeminskning. 17 När de kommer till bostadsrättsföreningar så har det den senast tiden varit en livlig diskussion om hur man bör skriva av byggnadens värde. Till och med våren 2014 var det standard för bostadsrättsföreningar att använda sig av progressiva avskrivningar men den 28 april 2014 kom BFN med nya riktlinjer för hur bostadsrättsföreningar ska sköta avskrivningen på byggnadens värde. I och med BFNs nya direktiv så får inte bostadsrättsföreningar använda sig av progressiva avskrivningar längre utan man rekommenderar istället linjära avskrivningar vilket man menar ska spegla bostadsrättsföreningens ekonomi på ett bättre sätt Lönnqvist, s 77f. 18 Riksbyggen. 13

14 2.3.2 Linjära avskrivningar Linjär avskrivning innebär att bostadsrättsföringen skriver av byggnadens värde med ett lika stort belopp varje år, det är den vanligaste avskrivningsmetoden och dessutom den lättaste ur redovisningssynpunkt. Detta innebär att en bostadsfastighet med en ekonomisk livslängd på 50 år kommer att skrivas av 2 % av anskaffningsvärdet årligen. 19 En nackdel med linjär avskrivning är att det är svårt att motivera att en förbrukning av en tillgång har en linjär värdeminskning. Enligt Schroeder m fl så kan linjära avskrivningar vara olämpliga i inom vissa marknader då det inte speglar värdeminskningen korrekt. 20 Linjär avskrivning innebär att man skriver av samma belopp årligen under hela byggnadens nyttjandetid. 19 Lunden, s 206ff. 20 Schroeder, s 293f. 14

15 2.3.3 Progressiva avskrivningar Progressiv avskrivning innebär att man anser att byggnaden minskar mindre i värde de första åren, och därför skriver man av ett mindre belopp de första åren för att avskrivningen sedan ska öka med tiden. Anledning till detta kan vara att byggnaden är nybyggd eller nyrenoverad. Men enligt vissa har avskrivningsmetoden missbrukats i bostadsrättsföreningar då man i nya bostadsrättsföreningar använt denna avskrivningsmetod för att kunna ta ut låga avgifter för att på så sätt göra bostadsrättsföreningen mer attraktiv detta eftersom föreningar med lägre avgifter oftare har dyrare lägenheter. Enligt andra är progressiva avskrivningar lämpliga för byggnader då man hävdar att byggnaden är i större behov av renoveringar och utbyte av komponenter längre fram i tiden och därför hävdar man att det är då avskrivningarna ska vara som störst. 21 Den grundläggande iden till progressiva avskrivningar var att det skulle vara en avskrivningsmetod där man tog hänsyn till inflationen alltså inte likt så som det har används de senaste åren i bostadsrättsföreningar. 22 Progressiv avskrivning innebär att man skriver av ett mindre belopp de första åren då byggnaden är ny för att sedan höja avskrivningen med byggnadens ålder. 21 Lunden, s 206ff. 22 Lönnqvist, s 77f. 15

16 2.3.4 Komponentavskrivningar Komponentavskrivning innebär att man ser en byggnad som en sammansättning av olika komponenter, så som stomme, avloppstammar, fasad, fönster etc. Varje komponent ska då skrivas av över respektive komponents nyttjandeperiod, man brukar se det som att byggnadens stomme står för 50 % av det totala anskaffningsvärdet. När en komponent i byggnaden ska ersättas så raderas det eventuellt oavskrivna beloppet och anskaffningsvärdet för ersättningskomponenten tas istället upp som en ny avskrivning. Detta kan medföra att ursprungsbyggnaden kan vara helt avskriven vid en tidigare tidpunkt än tillbyggnaden, eller tvärtom Lunden, s 206ff. 16

17 2.4.1 Exempel: Skillnad mellan linjära och progressiva avskrivningar Fastighetsnytt publicerade en artikel där det illustrerade vad skillnad på avskrivningen blir för en nyproducerad lägenhet om man använder en progressiv avskrivning jämfört med en linjär avskrivning. Om man förutsätter att nyttjandeperioden för byggnaden är 50 år och investeringen i byggnaden var kr per kvadratmeter vid uppförandet. För att beräkna den progressiva avskrivningen så antar vi att vi har en annuitet med 5 % ränta och en löptid på 50 år. Linjär avskrivning: /50 = 800 kr per kvadratmeter i 50 år. Progressiv avskrivning: 0,00478*50000 = (år 1: 239 kr per kvadratmeter) (år 50: 2100 kr per kvadratmeter) Om vi förutsätter att bostadsrättsföreningen har en total bostadsyta på 2000 kvadratmeter, då blir det enligt: Linjär avskrivning: 800*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av årligen i 50 år. Progressiv avskrivning: 239*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av första året och 2100*2000 = kr som bostadsrättsföreningen ska skriva av sista året Fastighetsnytt. 17

18 3. Empiri 3.1 Metod För att får en förståelse för uppsatsen syfte har jag valt att genomföra intervjuer med en revisor specialiserad på bostadsrättsfrågor samt med ett av Sveriges ledande byggföretag. Intervjumetoden som användes var icke standardiserad eftersom frågorna och svaren varierade kraftig. Den första intervjun som genomfördes var med revisorn som är expert på bostadsrättsfrågor. Detta eftersom förståelsen för ämnet man själv har byggt upp samt revisorns expertuttalande inom ämnet underlättade intervjun med byggföretaget. Frågorna till byggföretaget kunde då lättare anpassas då man byggde dessa på revisorns kritik vilket ledde till en tydligare bild av situationen. 18

19 3.2 Revisorn Enligt den intervjuade revisorn som är VD för en av Sveriges ledande revisionsbyråer när de kommer till frågor angående bostadsrättsföreningar så var det ett bra beslut av BFN att ändra sina direktiv för avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Han menar på att de progressiva avskrivningarna som tidigare används inte är anpassade för bostadsrättsföreningar och anser att linjära avskrivningar är ett bättre alternativ även om de inte är en optimal avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar heller enligt honom. Revisorn anser att problemen hos bostadsrättsföreningarna är mer än bara avskrivningarna. Revisorn menar att många bostadsrättsföreningar och främst de relativt nya tar ut alldeles för låga avgifter och att därmed avsätter en för liten del av kapitalet till bostadsrättsföreningens underhållsfond. Han poängterar även att lagstiftningen inte varit och fortfarande inte är anpassad för just bostadsrättsföreningar speciellt när de kommer till avskrivningar. I första hand har man Bostadsrättslagen (BRL) 7 kap 14 som säger att en bostadsrättsförening ska ta ut en avgift som täcker den löpande verksamheten samt underhåll vilket han menar på att de inte gör när de sätter avgifter som inte täcker avskrivningarna som är en del av den löpande verksamheten. Sedan har man ÅRL 4 kap 4 att följa där det står att en avskrivning av en anläggningstillgång ska vara systematisk, samtidigt anser man inte progressiv avskrivning vara systematisk i vissa fall. Sen har man även haft branschorganisationen FARs uttalande i FAR 3 att ta hänsyn till, i FAR 3 menar man på att en materiell anläggningstillgång som kan vara en byggnad i en bostadsrättsförening ska skrivas av med hjälp av progressiva avskrivningar. Revisorn anser att lagstiftningen behöver ses över ytterligare och att man måste skapa rättsregler som är bättre anpassade för bostadsrättsföreningar genom att bostadsrättsföreningar får ett eget regelverk där allt från föreningens stadgar till avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar regleras. Han bekräftar uppgifterna om att det inte finns något som hindrar att en bostadsrättsförening kan visa minusresultat år efter år pga avskrivningsmetod så länge kassaflödet går ihop, samtidigt är de inte något han rekommenderar då en bostadsrättsförening behöver en bra marginal för att klara av räntehöjningar och andra oförutsedda men även förutsedda underhållsarbeten. För att en bostadsrättsförenings 19

20 ekonomi ska betraktas som sund enligt revisorn så ska man ha så pass höga månadsavgifter att man efter kostnader för den löpande verksamheten vilket innefattar ränta, amortering, skatter, avskrivningar, eventuell tomträttsavgäld samt övriga driftkostnader minst bör ha 100 kr per kvm och månad kvar. Det ska räcka för att täcka förbrukningen av byggnaden, dvs avsättning till bostadsrättsförenings underhållsfond. Enligt revisorn så har Sveriges byggföretag satt som standard att efter kostnaderna för den löpande verksamheten ha ca 20 kr per kvm och månad kvar. Han menar att detta är minskning då bostadsrättsföreningar producerade av Sveriges byggföretag för år sedan låg på ca 80 kr per kvm och månad kvar efter kostnader för den löpande verksamheten. Anledningen till att det har gått ner är att man vill ha så låga avgifter som möjligt i bostadsrättsföreningen för att göra föreningen attraktivare menar revisorn. Genom att avsätta för lite till en underhållsfond eller skriva av för lite så menar revisorn att man inte betalar för slitaget på byggnaden utan skjuter den kostanden till framtiden. Vidare tror han att många av dagens nybildade bostadsrättsföreningar kommer få stora problem när räntan stiger vilket enligt honom bara är en tidsfråga. Dock tror han inte att en bostadsrättsförening med ett minusresultat men med ett stabilt kassaflöde kommer betraktas som mindre attraktiv om de har samma avgifter som förut. Detta har han sett tidigare då bostadsrättsföreningar med dålig ekonomi inte har påverkats av ett minusresultat eftersom allmänhetens okunskap om bostadsrättsföreningarnas ekonomi samt den stora efterfrågan på bostadsrätter fått priserna att stiga ytterligare utan oro från marknaden. Andra aktörer så som banker som lånar ut pengar till en bostadsrättsförening tittar i första enbart på föreningens kassaflöde och vad det finns för pant när en bostadsrättsförening vill ta ett nytt lån. Detta gör att bostadsrättsföreningar med ett stabilt kassaflöde men med minusresultat fortfarande kommer att kunna låna pengar för att finansiera kostnader de inte kan betala kontant. Enligt revisorn vore det optimalt för bostadsrättsföreningar att använda sig av en komponentavskrivning där man skriver av varje komponent för sig, detta eftersom en byggnads olika komponenter har så pass olika nyttjandetid vilket gör att en komponentavskrivning skulle vara optimal för en bostadsrättsförening även om det skulle krävas lite mer arbete när det kommer till det bokföringsmässiga. Vidare anser han att en lagstiftning bör anpassas bättre för bostadsrättföreningar vilket skulle 20

21 medföra att det skulle bli lättare för potentiella köpare och andra som i många fall saknar ekonomisk kunskap för att förstå bostadsrättsföreningens ekonomi. Han anser även att man borde ställa högre krav på den ekonomiska planen som tas fram för en bostadsrättsförening, i dagsläget så nämns avskrivningar enbart i det finstilta i de ekonomiska planerna som de större byggföretagen tar fram. 3.3 Byggföretaget Byggföretaget som intervjuades delar revisorns åsikt om att de var korrekt att BFN ändrade sina riktlinjer från progressiva till linjära avskrivningar när de gäller avskrivningar av byggnadens värde för bostadsrättsföreningar. Man anser att linjära avskrivningar speglar verkligheten bättre än progressiva avskrivningar i en bostadsrättsförening. Samtidigt tycker man från byggbolagets sida att den diskussion som varit i media senaste tiden inte klargjort att detta enbart är en bokföringsmässig ändring och att detta inte är något som påverkar bostadsrättsföreningens kassaflöde. Vidare anser byggbolaget senaste tidens hysteri kring avskrivningsmetoder lett till att köpare har fått minskat förtroende för nyproducerade bostadsrätter och att köpare har svårt att veta vilka man ska lita på. Byggbolaget anser inte att bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare behöver oroa sig för att kunna få framtida banklån om deras resultat är negativt även fast deras ekonomi är solid med ett kassaflöde som går ihop. När byggbolaget upprättar ekonomiska planer utförs det enligt gällande lagstiftning. De ekonomiska planernas syfte är att utgöra ett underlag för intygsgivarnas bedömning av bostadsrättsförenings stabilitet i första hand, samtidigt utesluter man inte planens uppgift gentemot blivande bostadsrättsinnehavare att även ge dem en korrekt bedömning om bostadsrättsförenings ekonomi. I de ekonomiska planerna som byggföretaget idag tar fram använder man sig av linjära avskrivningar vilket resulterar i ett bokföringsmässigt underskott men återigen hävdar man att detta inte är något som kommer att påverka bostadsrättsförenings ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller avgiften. Avgiften som man räknar med i de ekonomiska planerna kommer att täcka fastighetens framtida underhåll genom underhållsfonden som byggts upp till dess att de är dags för att ersätta eller reparera komponenter. 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Att vara revisor. - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening. Bostadsrättskolan

Att vara revisor. - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening. Bostadsrättskolan Att vara revisor - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening Bostadsrättskolan Ett medlemskap i Bostadsrätterna innebär 5 saker som förenklar för styrelsen 1. Information 2.Utbildning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Pressmeddelande 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Aktuell analys 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Styrelsen för Brf Lansen i Södertälje lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret

Styrelsen för Brf Lansen i Södertälje lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Sida 1 Styrelsen för Brf Lansen i Södertälje lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31.

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida 1 Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bostadsrättsföreningen äger

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Mälarblick lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

HSB BRF FINNBODA DUNGE

HSB BRF FINNBODA DUNGE HSB BRF FINNBODA DUNGE Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING 2014-2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Lennart Bardby samt suppleanten Alexandar Sadikovic.

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Lennart Bardby samt suppleanten Alexandar Sadikovic. Sturegården Org nr 744000-0607 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2000-01-01 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING Org.nr: 766600-0901 BRF Ostronet Skövde G 2012 ISNING ÅRSREDOVI ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer