INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen med innehållsförteckning på franska med fransk parallelltitel: Hygiène et service sanitaire en Suède med innehållsförteckning och parallelltitel på engelska: : Public health and sick care in Sweden ; : Public health in Sweden även med sammanfattning på engelska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Hälsan i Sverige: hälsostatistisk årsbok / Statistiska centralbyrån. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1987/ /92. Det civila veterinärväsendet / av Kungl. Veterinärstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1960 Allmän hälso- och sjukvård. År (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halal-1951

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Arkivexemplar ALLMÄN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÅR 1951 AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN PUBLIC HEALTH AND SICK CARE IN SWEDEN FOR THE YEAR 1951 BY THE ROYAL MEDICAL BOARD

5 Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Inrikesdepartementet. Medicinalstyrelsen får härmed överlämna»allmän hälso- och sjukvård» för år En nyhet i denna årgång är kap. 1 om organisationen av den hälso- och sjukvårdande verksamheten och de uppgifter om huvudmännen för driften, som införts i tabellavdelningen (tab ) och varav en sammanfattning finnes på sidan 20. En detaljerad redogörelse för lasarettens och sanatoriernas förvaltningsekonomi m. m. har i form av tvenne tryckta tabellsidor jämte ett stencilerat textblad tidigare (kring månadsskiftet maj/juni) översänts till landsting och övriga intressenter. Stockholm den 30 november ERIK SOOP ARTHUR ENGEL Gillis Hennermark

6 IV INNEHÅLL. Sida Kap. 1. Organisationen av den hälso- och sjukvårdande verksamheten Vissa definitioner Organisationen 2 Kap. 2. Översikt av medicinalpersonalen 6 Kap. 3. Den allmänna hälso- och sjukvårdens organ Organ för enbart öppen hälso- och sjukvård Provinsial- och stadsläkarväsendet Distriktssköterskorna m. fl Distriktsbarnmorskorna Den förebyggande mödra- och barnavården Tuberkulosvården Karantänsväsendet Vården av könssjuka Folktandvården Anstalter för i huvudsak sluten sjukvård Översikt av anstalter, vårdplatser m. m Kroppssjukvården (patienter, personal, ekonomi, viktigare nybyggnader) Sinnessjuk- och sinnesslövården (patienter, personal, ekonomi, vissa nybyggnader) Apoteken 37 Kap. 4. Hälsotillstånd, sjukdomar, förlossningar m. m. under år Hälsovårdsförhållandena i allmänhet Infektionssjukdomar Trafikolycksfall Sömnmedelsförgiftningar Förlossningar och aborter Legala aborter, steriliseringar, kastreringar Sinnessjukdomar 53 Kap. 5. Det allmännas kostnader för hälso- och sjukvården åren 1950 och Tabeller. Medicinalpersonal, vissa befattningar. Antal läkare, tandläkare, apotekare och sjukgymnaster vid slutet av år 1951 Tab. 1 Antal civila läkarbefattningar med tjänstårsrätt i början av år 1952 Tab. 2 Antal sjukskötersketjänster den 31 dec och barnmorsketjänster den 1 jan hos landsting och vissa städer utanför landsting anslutna till statens pensionsanstalt Tab. 3 Organisationer och anstalter. Den förebyggande mödra- och barnavården år 1951 Tab. 4 Tuberkulosdispensärerna år 1951 Tab. 5 Antal apotek m. m. och dessas försäljningsbelopp år 1951 Tab. 6 Folktandvårdens verksamhet m. m. år 1951 Tab. 7

7 Folktandvårdens utgifter och inkomster år 1951 Tab. 8 Översikt av vårdplatserna på kroppssjukhusen den 31 / Tab. 9 Specifikation av lasarettens vårdplatser den 31 / Tab. 10 Lasarett, vissa andra sjukhus av lasarettskaraktär och sjukstugor år 1951 Tab. 11 Epidemivårdanstalter år 1951 Tab. 12 Vårdanstalter för lungtuberkulos år 1951 Tab. 13 Sjukhärbärgen år 1951 Tab. 14 Barnbördshus år 1951 Tab. 15 Förlossningshem och förlossningsrum år 1951 Tab. 16 Enskilda sjukhem år 1951 Tab. 17 Anstalter för kroniskt sjuka (andra än vid ålderdomshem) år 1951 Tab. 18 Anstalter för kroniskt sjuka vid ålderdomshem år 1951 Tab. 19 Sinnessjukhus och vårdhem för lättskötta sinnessjuka år 1951 Tab. 20 Mindre, kommunala och enskilda sinnessjukhus år 1951 Tab. 21 Skolhem för psykopatiska och nervösa barn år 1951 Tab. 22 Anstalter för sinnesslöa och fallandesjuka år Vårdplatser m. m. Tab. 23 D:o. Befintliga patienter den 31 / Tab. 24 Specifikation av under år 1951 intagna på sinnessjukhus, tillhöriga staten eller vissa städer Tab. 25 Antal den 31 / befintliga vid sinnessjukhus, tillhöriga staten eller vissa städer Tab. 26 Antal under år 1951 avgångna från sinnessjukhus, tillhöriga staten eller vissa städer Tab. 27 V Sjukdomar, förlossningar m. m. Insjuknade i vissa infektionssjukdomar med anmälningsplikt åren Tab. 28 Insjuknade i vissa infektionssjukdomar med anmälningsplikt länsvis år 1951 Tab. 29 Fall av venerisk sjukdom år 1951 fördelade dels efter bostadsort, dels efter smittningsort jämte översikt för åren Tab. 30 Fall av venerisk sjukdom år 1951 efter ålder och kön Tab. 31 Medicinalstyrelsens skärmbildsundersökningar Tab. 32 Tuberkulossjukligheten och -dödligheten år 1951 Tab. 33 Förlossningar och födda barn år 1951 fördelade efter sjukvårdsområden och vårdform Tab. 34 De år 1951 på statens och vissa städers sinnessjukhus intagna, grupp B, fördelade efter hemort Tab. 35 Ålder vid första insjuknandet hos de år 1951 för första gången för vård på statens etc. sinnessjukhus intagna Tab. 36 För sinnessjukvård år 1951 omhändertagna fördelade efter sjukdomsform Tab. 37 Vid slutet av året befintliga vid sinnessjukhus och vårdhem procentuellt fördelade efter sjukdomsform Tab. 38 Orsaker, under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses ha uppkommit hos de på statens och vissa städers sinnessjukhus intagna, grupp B, år 1951 Tab. 39 År 1951 på statens etc. sinnessjukhus intagna, som haft ärftlig psykopatisk belastning, fördelade efter sjukdomsform Tab. 40 Vissa uppgifter angående återställda på statens och vissa städers sinnessjukhus Tab. 41 Dödsorsaker för de å statens och vissa städers sinnessjukhus avlidna år 1951 Tab. 42

8 VI CONTENTS. Page Chapter 1. Organization of the Public Health and Sick Care Introduction, definitions The organization 2 Chapter 2. Survey of the Medical Personnel 6 Chapter 3. Public Health and Sick Care Institutions Institutions for out-patients Medical Officer's institution Public Health Nurses District Midwifery Maternity and Child Welfare TB-care Quarantine Care of Venereally Diseased Public Dental Care Institutions for in-patients mainly Survey of establishments, beds etc Establishments for somatic diseases Establishments for mental diseases and mental deficiency Pharmacies 37 Chapter 4. Sanitary conditions, diseases, deliveries etc. during the year Sanitary conditions generally Infectious diseases Traffic accidents Poisonings by soporifics Deliveries Abortions, sterilizations and castrations for medical or legal indications Mental diseases 53 Chapter 5. Expenses out of Public funds for Health and Sick Care 56 Tables. Medical personnel, certain posts. Physicians, dental surgeons, pharmacists and physiotherapists Table 1 Number of posts for physicians Table 2 Number of posts for nurses and midwives Table 3 Organisations and establishments. Maternity and child welfare Table 4 TB dispensaries Table 5 Pharmacies Table 6 Public dental care. Activity etc. Table 7 Public dental care, operation cost and receipts Table 8

9 Survey of beds at hospitals for somatic diseases Tab. 9 Survey of beds at general hospitals Tab. 10 General hospitals, special hospitals and cottage hospitals Tab. 11 Epidemic hospitals Tab. 12 Sanatoria for TB of the lungs Tab. 13 Infirmaries Tab. 14 Maternity hospitals Tab. 15 Maternity homes Tab. 16 Private hospitals Tab. 17 Homes for chronically diseased Tab. 18 Homes for chronically diseased attached to Old People's Homes Tab. 19 Mental hospitals and homes for mentally diseased Tab. 20 Mental hospitals of second order operated by local communes or private enterprises Tab. 21 Schools for psycopatic children Tab. 22 Homes for mentally deficient. Beds etc. Tab. 23 Ditto. Number of patients at December 31st Tab. 24 Admissions into mental hospitals of the State and the three largest cities Tab. 25 Number of patients at the mental hospitals of the State and the three largest cities on December 31st Tab. 26 Discharges from the mental hospitals of the State and the three largest cities Tab. 27 VII Diseases, deliveries etc. Cases of notifiable infectious diseases reported during Tab. 28 Cases of notifiable infectious diseases reported in each county (county borough) Tab. 29 Cases of venereal diseases according to place of domicile and place of infection Tab. 30 Cases of venereal diseases by age and sex Tab. 31 Radiofluorography of the Royal Medical Board Tab. 32 Tuberculosis morbidity and mortality Tab. 33 Deliveries and newborn according to regions and type of care Tab. 34 Admissions, group B, into mental hospitals of the State and the three largest cities, according to the patient's domicile Tab. 35 Patients admitted for the first time into mental hospitals of the State etc. according to age when disease started Tab. 36 Patients at mental hospitals and nursing homes according to type of disease Tab. 37 Number of patients at mental hospitals and nursing homes at end of year according to type of disease (per cent) Tab. 38 Circumstances eventually causing mental diseases of persons admitted during the year into mental hospitals of the State and the three largest cities Tab. 39 Patients admitted during the year into mental hospitals of the State etc. who suffer from a hereditary psychopatic taint Tab. 40 Special data referring to patients cured at mental hospitals of the State and the three largest cities Tab. 41 Causes of death of deceased at mental hospitals of the State and the three largest cities Tab. 42

10 VIII HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDEN Principal districts for health and sick care

11 IX Bokstavs- och sifferkoder. Codes. Länsbokstäverna. The counties (and city of Stockholm). A = Stockholms stad city B = Stockholms län county C = Uppsala»» D = Södermanlands län» E = Östergötlands»» F = Jönköpings»» G = Kronobergs»» H = Kalmar 1»» I = Gotlands»» K = Blekinge»» L = Kristianstads»» M = Malmöhus»» X = Hallands»» O = Göteborgs o. Bohus län county P = Älvsborgs»» R = Skaraborgs»» S = Värmlands»» T = Örebro»» U = Västmanlands»» W = Kopparbergs»» X = Gävleborgs»» Y = Västernorrlands»» Z = Jämtlands»» AC = Västerbottens»» BD = Norrbottens»» Städer, som ej deltaga i landsting. 2 Stockholm Göteborg Malmö Norrköping County boroughs. Hälsingborg Gävle De statliga sinnessjukhusens upptagningsområden. 2 Districts of State mental hospitals. 1 = Ulleråkers 2 = S:ta Annas 3 = Sundby 4 = Birgittas 5 = Ryhovs 6 = S:t Sigfrids t = S:ta Gertruds 8 = S:t Olofs 9 = S:t Lars 10 = S:ta Maria 11 = S:t Jörgens 12 = Restads 13 = Mariebergs 14 = Säters 15 = Sidsjöns 10 = Frösö 17 = Umedalens 18 = Furunäsets Kategorier av huvudmän. Sponsors' categories. S = Staten The State L = Landsting County council V = Stad utom landsting County borough K = Kommun (annan) Local commune Kf = Kommunalförbund Union oj communes F = Förening, fond eller stiftelse, i vars styrelse det allmänna är företrätt genom av offentlig myndighet tillsatt representant. Fitnd, association etc. in collaboration with organ of tlic Community. P = Privat företag (även fond, förening etc. annan än F) Private other than F. 1 Delat på Kalmar läns norra och Kalmar läns södra landstingsområden, som dock ha gemensam förste provinsialläkare. 2 Jfr texten sid. 3.

12

13 1 Kap. 1. Organisationen av den hälso- och sjukvårdande verksamheten Vissa definitioner. Till allmän hälso- och sjukvård räknas i denna publikation av det allmänna bedriven eller sanktionerad verksamhet för att förebygga sjukdomar och förbättra medborgarnas hälsotillstånd ävensom förlossningsvård, allt under förutsättning, att verksamheten är tillgänglig för allmänheten. Hit hör sjukdomsdiagnostik, även om den icke åtföljes av terapi (såsom visst laboratoriearbete, rättsmedicin och rättspsykiatri). Som organ för den hälso- och sjukvårdande verksamheten räknas i detta sammanhang icke anstalter med huvudsaklig uppgift att bereda vila eller rekreation. Till följd härav kommer en del konvalescenthem, som drivas i kombination med vilohem, att falla utanför gränsen för sjukvården. Icke heller räknas dit anstalter, som ha huvudkaraktären av skola, såsom institut för blinda och döva. De militära truppförbandssjukhusen såsom uteslutande avsedda för militärpersonal, höra till skillnad mot garnisonssjukhusen icke till den allmänna sjukvården. Som sluten sjukvård räknas vård på sjukvårdsanstalt av inneliggande patienter för sjukdomar av det slag, för vilken anstalten är inrättad. Vård av epidemiska sjukdomar hos interner på sinnesslöanstalt är sålunda icke sluten epidemivård, därför att anstalten icke är inrättad härför. Öppen sjukvård är till skillnad häremot sjukvård i hemmet, på läkares mottagning, polikliniker o. dyl. En mellanform mellan sluten och öppen vård beteckna de avdelningar för akutsjukvård, som inrättats på en del ålderdomshem. Då dessa äro avsedda för fall, som normalt skulle kunnat vårdas i vederbörandes hem, ha de här räknats som tillhörande den öppna sjukvården och redovisas alltså icke bland sjukvårdsanstalterna. Med rikssjukhus eller riksplatser menas sjukhus resp. vårdplatser, på vilka patienterna lämnas vård mot samma avgift, oavsett deras hemort inom landet, och vars huvudman icke är enskilt företag. Dessa sjukhus eller platser ha i tabellavdelningen betecknats med ett kors (f). Rikssjukhus äro enligt denna definition Karolinska sjukhuset, Serafimerlasarettet, pensionsstyrelsens fristående anstalter, vanföreanstalterna, anstalterna för kirurgisk tuberkulos (kustsanatorierna) och jubileumssanatorierna. Alla platser på ett rikssjukhus äro icke med nödvändighet riksplatser, enär genom avtal med annan huvudman (t. ex. landsting) en del platser kunna ha reserverats för dennes räkning.

14 2 Med huvudman förstås i denna publikation den, som i sista hand svarar för verksamhetens driftkostnader, d. v. s. som bär ansvaret för att utgifterna täckas, sedan vårdavgifter och eventuella bidrag från andra intresserade parter dragits från. Huvudmannen äger i allmänhet det kapital, som är nedlagt i rörelsen, men så behöver principiellt icke vara fallet. Ett i praktiken viktigt undantag från regeln är, då förening eller stiftelse äger anstalt men driver denna i samråd med och vanligen också med ekonomiskt stöd av det allmänna (i förteckningen på sidan IX är detta slag av huvudman betecknat F). Hit höra jubileumsfondens sanatorier, vanföreanstalterna m. fl Organisationen. All för allmänheten öppen hälso- och sjukvårdande verksamhet i Sverige är underkastad statlig kontroll. Övervägande delen bedrives av eller understödes av det allmänna (stat eller kommun). Medicinalstyrelsen, som sorterar under inrikesdepartementet, är landets högsta administrativa organ på området. Dess uppgift år främst att övervaka medicinalpersonalens, sjukvårdsorganens och apotekens verksamhet och ha högsta ledningen av de statliga sinnessjukhusen m. fl. institutioner (se nedan). Den är organiserad på nio byråer: Medicinalbyrån, hälsovårdsbyrån, sjukhusbyrån, sinnessjukvårdsbyrån, byrån för social- och rättspsykiatri, tandvårdsbyrån, apoteksbyrån, lag- och utredningsbyrån samt kameralbyrån med särskild avdelning för sinnessjukhusens ekonomiska förvaltning. Vid sin sida har medicinalstyrelsen diverse rådgivande organ och nämnder för speciella frågor. (Se härom den av styrelsen utgivna»förteckning över svenska läkare och tandläkare», t. ex. årg. 1952, s. 420 ff.) Direkt under medicinalstyrelsen sortera: De statliga sinnessjukhusen, statens anstalt för fallandesjuka, barnmorskeläroanstalterna, centralanstalten för specialutbildning av barnsjuksköterskor, statens bakteriologiska laboratorium, statens rättskemiska laboratorium, statens farmaceutiska laboratorium, rättsläkarstationerna, de rättspsykiatriska stationerna vid sinnessjukhusen, medicinalstyrelsens skärmbildscentral och i visst hänseende radiofysiska institutet. Jämsides med medicinalstyrelsen på den allmänna hälso- och sjukvårdens område verka två andra centrala institutioner. Den ena är Statens institut för folkhälsan med huvudsaklig uppgift att utföra vetenskapligt-praktiska undersökningar på den allmänna hygienens, födoämneshygienens och yrkeshygienens områden och att meddela undervisning i dessa och liknande ämnen. Den andra är Centrala sjukvårdsberedningen, som har till uppgift att ge råd vid planläggning av sjukhusbyggnader och deras utrustning samt att verka för standardisering och rationalisering av sjukhusens utensilier och drift. Slutligen må nämnas, att universitetssjukhusen intaga en i förhållande till medicinalstyrelsen relativt självständig ställning.

15 Den lokala organisationen av hälso- och sjukvården ansluter sig till de 24 länen och de 6 städer, som icke tillhöra landsting (Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle). Varje län har en förste provinsialläkare med huvudsaklig uppgift att övervaka hälsovården och den öppna sjukvården och de sex städerna (utom Gävle) en med förste provinsialläkare jämställd förste stadsläkare. Ansvaret för att vård på sjukvårdsanstalt skall kunna beredas den, som är i behov därav, vilar ytterst på landstingen och städerna utom landsting. (Jfr sjukhuslagen och lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa.) Landstingsområdena ansluta sig till länen men äro 25 till antalet, då Kalmar län uppdelats i två (Kalmar läns norra och Kalmar läns södra landstingsområde). För den mera kvalificerade sinnessjukvården och vården av svårskötta sinnesslöa svarar dock i allt väsentligt staten, utom vad angår sinnessjukvården i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som själva handha huvudparten härav mot erhållande av statsbidrag. För den statliga sinnessjukvården ha 18 geografiska regioner inrättats (se kartan i början av boken). Att landstingen och styrelserna i städer utom landsting ålagts huvudmannaskapet för den slutna vården och faktiskt äro huvudmän också för betydande delar av den öppna vården, hindrar icke, att även andra samfälligheter lika väl som enskilda personer svara för viktiga delar av hälso- och sjukvården. Att staten åtagit sig huvudparten av sinnessjukvården har redan nämnts. Huru ansvaret för hälso- och sjukvården i detalj fördelar sig, framgår av följande tablå. Denna har för överskådlighetens skull fått omfatta även verksamhetsgrenar, som icke tillhöra den allmänna hälso- och sjukvården, såsom fängelseläkarväsendet, skolhälsovården, industrihälsovården och den militära sjukvården. I tablån har icke öppen sjukvård utövad av privatpraktiserande läkare särskilt angivits. Att huvudmännen för denna äro privata företagare, säger sig självt. En betydande öppen läkarvård bedrives emellertid också i anslutning till sjukhusen, i de flesta fall i läkarnas egen regi, och huvudmannaskapet torde i dessa fall få anses vara delat mellan sjukhusets huvudman och läkarna. Vid andra sjukhus återigen, särskilt i storstäderna, drives denna öppna vård helt i sjukhusens regi (vid s. k. polikliniker). Som komplettering till uppgiften om huvudmännen må nämnas, att stat, landsting och primärkommuner dessutom understödja vård, för vilken de själva icke äro huvudmän. Statsbidrag till såväl anläggning som drift utgår sålunda på vissa villkor till sjukvårdsanstalter, som bedriva medicinsk barnsjukvård, tuberkulosvård, epidemivård, kronikervård, sinnessjukvård och sinnesslö vård. Landstingsbidrag utgår till primärkommuner och enskilda, som driva kronikervård, förlossningsvård och sinnessjukvård m. m. Även bidrag till allmän kroppssjukvård förekommer, liksom till konvalescentvård. 3

16 » Vem gör vad inom hälso- och sjukvården?» Tablå över hälso- och sjukvårdens huvudmän. 4

17 1 Jfr förteckningen vid kartan i bokens början. 2 I vilkas styrelse det allmänna är representerat. 3 Apotekens ställning som privata företag är starkare reglerad genom bestämmelser av offentligrättslig karaktär än övriga i denna kolumn upptagna organ. 5

18 6 Kap. 2. Översikt av medicinalpersonalen. Ett överslag av den i slutet av åren 1950 och 1951 yrkesverksamma medicinalpersonalen ger följande resultat. 1 Härtill komma 1950 och resp. 257 sjuksköterskor, som samtidigt äro barnmorskor och inräknats bland dessa. 2 Exkl. enskilda vårdhem. 3 Uppgifterna, som äro relativt osäkra uppskattningar, motsvarar det sannolika minimiantalet.

19 Beträffande sjukvårdsanstalternas personal även förvaltnings- och ekonomipersonal hänvisas till kap. 3. Läkarnas antal beräknas sålunda: 7 Hela antalet personer, som verkat som läkare, utgör alltså Räknar man bort de 243, som icke haft full kompetens enligt svenska krav, blir antalet 4834 eller 6,8 på invånare. Lägger man därtill de legitimerade men icke yrkesverksamma, får man talet 5134 (jfr tab. 1), eller 7,2 per invånare. Tandläkarna. Totalantalet enligt tab. 1 är Av dessa äro enligt uppgift 3348 yrkesverksamma. Härtill böra läggas ca 245 utländska tandläkare, som i slutet av 1951 verkade jämlikt tillstånd av Kungl. Maj :t därav 227 inom folktandvården på befattningar, som icke kunnat besättas med svensk innehavare. Detta gör tillhopa 3593 praktiserande tandläkare. Av dessa voro 43 tillika legitimerade läkare. Av de praktiserande tandläkarna voro 779 verksamma inom folktandvården, varav 761 vid distrikts- och 18 vid centraltandpoliklinikerna. Apotekarna och apotekspersonalen. Bland farmacie kandidaterna enl. tab. 1 ingå 51 med utländsk utbildning, vilka av Kungl. Maj:t erhållit tillstånd att tjänstgöra på apotek. De på apotek verksamma apotekarnas antal minskades mellan 1950 och 1951 med 7 personer, medan farmacie kandidaternas antal ökades med 19 och elevernas med 10. Sjuksköterskorna. Antalet i riket yrkesverksamma sjuksköterskor med svensk examen var vid slutet av år Härtill kommer ett okänt antal utländska sjuksköterskor. Om dessa vet man endast, att anställning förmedlats åt 644 de flesta från våra nordiska grannländer. Om hälften av dessa voro i tjänst vid årets slut, skulle hela kåren uppgå till ca personer. Av dessa voro 257 tillika barnmorskor och ha i tablån här ovan räknats som sådana. Kårens nettotillväxt mellan 1950 och 1951 var 837, vad angår sjuksköterskor med svensk examen. Antalet 1951 utexaminerade sjuksköterskor var 960. Antalet sjuksköterskebefattningar redovisas i tab. 3 (jfr härom kap. 3). Barnmorskorna. Totala antalet legitimerade barnmorskor under 66 år var vid slutet av år Av dessa tjänstgjorde 730 som distriktsbarnmorskor. Av hela kåren voro 810 mellan 55 och 66 år, d. v. s. över pensionsåldern enligt före 1950 gällande bestämmelser, varav 120 innehade barnmorsketjänster. De 1 560, som voro under 55 år, fördelade sig sålunda:

20 8 voro distriktsbarnmorskor, 500 tjänstgjorde på anstalter, 165 tjänstgjorde som tillfälliga vikarier på befattningar i allmän tjänst eller som privatpraktiserande, 70 voro i utlandet såsom missionärer eller bedrevo studier, 30 voro heltidsanställda på mödravårdscentraler, 20 kompletterade för sjuksköterskeutbildning, 15 innehade andra tjänster inom sjukvården, och 150 slutligen hade helt upphört med yrket. I Sverige verkade således barnmorskor under 55 år och 120 över, eller tillhopa Alla här lämnade uppgifter äro blott ungefärliga. 257 barnmorskor voro samtidigt sjuksköterskor. Under året utexaminerades 98 barnmorskor. (Beträffande barnmorsketjänster hänvisas till tab. 3 och kap. 3). Sjukgymnasterna. Hela antalet i landet befintliga kvinnliga, legitimerade sjukgymnaster under 65 år vid slutet av år 1951 var 2 209, varav 946 voro yrkesverksamma, vilket framgår av tab. 1. Ökningen mellan 1950 och 1951 uppgår till 33. I det av medicinalstyrelsen förda registret äro 49 manliga legitimerade sjukgymnaster upptagna, men denna siffra är icke fullständig. Vidare funnos åtskilliga officerare med sjukgymnastutbildning, som icke utövade praktik och ofta nog icke sökt legitimation. Material. Medicinalstyrelsens register: Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster. Resp. anstalters årsberättelser eller annan årlig redovisning: Apotekare, apotekspersonal, sjukvårdsbiträden och övrig sjukvårdspersonal.

21 9 Kap. 3. Den allmänna hälso- och sjukvårdens organ Organ för enbart öppen hälso- och sjukvård Provinsial- och stadsläkarväsendet. I början av år 1952 funnos 24 förste provinsialläkartjänster och 590 provinsialläkartjänster, inräknat extratjänster samt en biträdande förste provinsialläkartjänst i varje län (jfr tab. 2). Av de sistnämnda innehades 8 av provinsialläkare. Räknar man bort de 24 biträdande förste provinsialläkartjänsterna, som närmast äro att betrakta som bisysslor, kommer man till ett antal tjänster för provinsial- och extra provinsialläkare av 566. Av dessa voro 42 vakanta. Antalet provinsialläkare etc. var alltså 524. Förste provinsialläkaren på Gotland var tillika provinsalläkare i Visby distrikt (och ingår sålunda både i kol. 2 och kol. 3 i tab. 2). Antalet provinsialläkartjänster vilket överensstämmer med antalet distrikt har kraftigt ökats intill år 1949; därefter har tillskottet varit väsentligt svagare. Provinsial- och stadsläkarväsendet. Medical officers' institution.

22 10 Under år 1951 förordnade Kungl. Maj :t om inrättande av 7 ordinarie provinsialläkardistrikt, nämligen : Alla dessa inrättades emellertid icke under år Ännu vid utgången av första kvartalet 1952 hade endast Tvååkers och Gunnarskogs inrättats. Dessa äro medräknade i tab. 2, liksom de tre, som tidigare varit extra distrikt, men icke Färjestadens och Kallinge. Av extra distrikt beslutades och inrättades tre stycken under 1951, nämligen Turebergs, Styrsö och Lesjöfors. Stads- och stadsdistriktsläkartjänsterna voro 218, varav 19 vakanta, och köpings- och municipalläkarna 10, varav 2 vakanta. Kungl. Maj:t har under år 1951 medgivit rätt till tjänstårsberäkning för 11 stads- o. stadsdistriktsläkare Distriktssköterskorna m. fl. Distriktsskötersketjänsternas antal vid slutet av år 1951 var Vakanserna uppgå till icke mindre än 288, vadan antalet tjänstgörande sköterskor var (tab. 3). Distriktssköterskornas huvudsakliga verksamhet omfattar sjukvård i hemmen, spädbarns- och småbarnsvård, skolhygienisk verksamhet, dispensärarbete och bostadstillsyn. Antal av distriktssköterskorna utförda hembesök per år och sköterska. Number of visits to private homes per year and public heath nurse. Vid bruk och fabriker verkade i öppen och sluten vård 124 sjuksköterskor Distriktsbarnmorskorna. Antalet tjänster för distriktsbarnmorskor den 1 januari 1952 var 795 uteslutande barnmorsketjänster, vartill kommo 5 tjänster, som kombinerats med distriktsskötersketjänst (tab. 3). Av dessa voro 65 vakanta och antalet tjänstgörande barnmorskor alltså omkring 735. Antalet hemförlossningar, varvid barnmorska biträtt, utgjorde (tab. 34), hembesök för förvård

23 ca 57000, för eftervård ca 46500, för barnavård ca 8700 och för sjukvård ca Distriktsbarnmorskorna kunna även åläggas tjänstgöring i sluten vård, och i sådan ordning ha ca förlossningar handhafts av dem Den förebyggande mödra- och barnavården. Den förebyggande mödra- och barnavården omspände under år 1951 i organisatoriskt hänseende 99 % av landets befolkning. Uppgifter om antalet mödra- och barnavårdscentraler och -stationer, övervakade mödrar och barn lämnas i tab. 4. Hälsoövervakningen ur kvalitativ synpunkt, bedömd genom medeltalet besök hos läkaren, barnmorskan och sjuksköterskan och medeltalet hembesök hos blivande mödrar och barn i olika åldrar vid olika typ av organ i städer och på landsbygd framgår av tablån här nedan. Att övervakningsprocenten enligt denna tablå icke helt överensstämmer med motsvarande tal i tab. 4, beror på att talen i tablån räknats på mödrar respektive födda i de i organisationen inlemmade delarna av länen, medan talen i tab. 4 räknats på samtliga mödrar respektive barn. Vid jämförelse med förgående år skall man finna, att absoluta antalet övervakade småbarn i åldern 1 2 år nedgått med ca 3 000, sammanhängande med minskade årskullar av dessa barn. Kostnaderna för den förebyggande mödra- och barnavården belöpte sig under 1951 på kr, varav statsbidraget utgjorde 46,1 % och huvudmännens bidrag 53,9 %. Kostnaden per år och övervakad individ uppgick till 18,17kr (1950 till 15,53) Tuberkulosvården. Dispensärerna. Enligt den år 1937 genomförda dispensärorganisationen är landet indelat i distriktsdispensärer, som i regel förestås av tjänsteläkare. I varje län finns dessutom en eller flera centraldispensärer, som förestås av tuberkulosspecialister och äro utrustade med röntgenanläggningar. De största städerna och Älvsborgs län ha en något avvikande organisation med mer centraliserad dispensärverksamhet. Vid universiteten finnas särskilda studentdispensärer.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1953. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1953. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1954. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1954. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1949. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1949. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939.

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939.

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939.

INLEDNING TILL. Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. Stockholm, 1913-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1939. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer