VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)"

Transkript

1 VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende) s Opiatmottagning Universitetssjukhuset i Örebro ingång P, våning 3 Materialet insamlat av: Lena Eriksson, programansvarig Gunnel Ihrstedt, ställföreträdande öppenvårdschef i Örebro län Innehållet medicinskt granskat av: Spyridon Kilaidakis Chefsöverläkare.. Vårdprogrammet reviderat och godkänt för tillämpning av: Tommy Strandberg Verksamhetschef i Örebro län.. Post Box 1613, Örebro Besök Södra Grevroseng, Örebro

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan av 19 Sidan 1. Inledning/fakta 3 1. symtom vid opiatpåverkan vanliga symtom vid opiatabstinens 3. Klassificeringsinstrument 4.1 Missbruk 4. Beroende enligt DSM IV 4 3. Kort historik 4 4. Opiatmottagningen Definition av begreppet vårdprogram 6 4. Målsättning Bemanning Tillgänglighet Kostnad 9 5. Genomförande Ansökan om behandling 9 5. Remissförfarande Intagningskriterier Kontraindikationer Utredning inför läkemedelsassisterad behandling Vårdplanering inför behandlingsstart Sysselsättning Sjukskrivning Provtagning Vårdplan Insättning och inställning av läkemedel Dosjustering Hemdos Återfall sidomissbruk Ofrivillig utskrivning Vård hos andra vårdgivare Övriga insatser Vaccination Graviditet Sex och samlevnad Terapi enskilt samt i grupp Hembesök Utredning på anstalt Om patienten blir frihetsberövad Körkort Anmälningsskyldighet barn Anmälningsskyldighet vapen Anmälningsskyldighet körkort Utsättning av LARO-behandling LARO-register 18 Referenslista 19

3 Sidan 3 av Inledning/fakta Opiatberoende är en livshotande sjukdom som mestadels drabbar unga människor. Vanliga följdsjukdomar till missbruket är bl.a. hepatit, HIV och endokardit, som i sig kan vara livshotande tillstånd och skall adderas till hög risk för dödlighet p g a överdos som alltid föreligger vid ett heroinberoende Opiater härstammar från opiumvallmon och i naturlig form förekommer opium, morfin och kodein. Heroin är en halvsyntetisk substans som utvinns ur morfin. Gemensamt för dessa preparat är att de ger ett snabbt rus och är kortidsverkande. För heroinet handlar det om minuter. Heroinet framställdes från början för att bota morfinmissbrukare men tyvärr visade det sig att heroinet var ännu mer beroendeframkallande De helsyntetiska preparaten, opioider, dit bl a metadon och buprenorfin hör är långtidsverkande, de ger ett rus som är mindre framträdande, halveringstiden är längre vilket innebär att de ger en mer långvarig effekt (Kakko 011). Abstinensen träder inte in så fort. I kroppen finns Endorfiner vilka är kroppsegna (endogena) ämnen, gemensamt med övriga opiater/opioider är att de binder sig till opioidreceptorerna i hjärnan (Kakko 011). 1. Symtom vid opiatpåverkan Kroppen Små pupiller, hängande ögonlock Långsam motorik, sluddrigt tal Hopsjunkenhet, svårt att stå upprätt Sänkt blodtryck, långsam puls Illamående, kräkningar Påverkan på andningen kan vara livshotande Psykiskt Eufori, kraftigt lyckorus Bedövning, kraftigt sänkt smärtkänslighet Likgiltighet eller sömnighet medvetslöshet Kontaktsvårigheter. 1.3 Vanliga symtom vid opiatabstinens Ökat tårflöde, rinnande näsa Gäspningar Muskelvärk Vidgade pupiller, gåshud eller svettning Diarré Illamående, kräkningar Sömnsvårigheter Feber

4 Sidan 4 av 19. Klassificeringsinstrument De två instrument som idag används då vid diagnostiseringen missbruk eller beroende är ICD 10 (WHO, 199) och DSM IV (APA. 000). Definitionen av beroendesjukdomar kommer att förändras i nya DSM V som kommer inom kort..1 Missbruk enligt DSM IV, kod opiatmissbruk enligt ICD 10 F11:1 Ett substansbruk som leder till en kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande vilket uppfylls av minst ett av följande kriterier under ett år; Upprepat substansbruk som leder till att personen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade av eller förstärkta av substanseffekten.. Beroende enligt DSM IV, kod opiatberoende enligt ICD 10 F11: Ett substansbruk som leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket uppfylls av minst tre av följande kriterier; Toleransutveckling - antingen behov av ökad mängd av en substans för att uppnå samma effekt eller minskad effekt vid användandet av samma mängd Abstinens abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen eller att intag av samma/liknande substans intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom Substansen används i större mängd eller undre längre perioder än vad som avsågs Varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera substansbruket Mycket tid ägnas till att få tag på substansen Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges/minskas Bruket av substansen fortsätter trots vetskapen om risken för fysiska och psykiska skador. 3. Kort historik Behandling av opiatberoende personer påbörjades i USA på 60-talet. Straxt efteråt i mitten på 60-talet startades en svensk försöksverksamhet, som kom att bli Europas första metadonprogram, på Ulleråkers sjukhus i Uppsala (Johnsson 005). Under den här tiden fanns det ett starkt motstånd till behandlingen. Inte förrän i slutet av 80-talet blev metadonbehandlingen mer accepterad. Detta berodde dels på att Uppsala kunde uppvisa goda resultat från sin verksamhet men också på att spridningen av HIV tog fart bland heroinmissbrukarna. Rädslan för smittspridningen var under den här perioden stor hos hela befolkningen. Buprenorfinet utvecklades på 70-talet som smärtstillande medel, då som nu gick det under namnet Temgesic. Det forskarna även upptäckte var att buprenorfin i högre doser kunde användas som långtidsbehandling av heroinberoende personer på samma sätt som man använder metadon. Buprenorfin i högre styrkor gick under namnet Subutex och godkändes i Sverige 1999 (Johnsson 005). I början ansåg Subutex passa bättre till patienter som inte kommit så långt in i sin missbrukskarriär.

5 Sidan 5 av 19 Kravet för behandling med metadon hade tidigare varit fyra års dokumenterat opiatberoende, då Subutex introducerades i Sverige omfattades det inte till en början av Socialstyrelsens regler för underhållsbehandling med metadon, efterfrågan var stor och förskrivningen ökade snabbt (a.a). Senare kom även Subutex behandlingen att omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter, till en början gällde två års dokumenterat opiatberoende och från 009 då gällande föreskrifter senast ändrades gäller minst ett års dokumenterat opiatberoende för både metadon och buprenorfin. Örebro län I slutet av 1990-talet och under de första åren på 000-talet ökade heroinmissbruket i Örebro län markant. Antalet missbrukare uppskattades uppgå till mellan år 00 enligt en gemensam skattning genomförd av polis och. Vid denna tidpunkt var benägenheten låg hos heroinmissbrukarna att söka vård p g a att det då inte fanns några specifika, evidensbaserade och långsiktiga behandlingsmetoder i länet. Det som kunde erbjudas inom hälso- och sjukvården var livsuppehållande insatser och avgränsade avgiftningar vid akuta livshotande tillstånd. I övrigt hänvisades heroinmissbrukarna till den psykosociala behandlingen som erbjöds missbrukare generellt inom socialtjänsten. Med ovanstående omständigheter som utgångspunkt så blev det mycket intressant att ta del av den behandlingsforskning avseende heroinmissbrukare som genomfördes i Stockholm vid inledningen av 000-talet. Forskningserfarenheterna visade att ett gott behandlingsresultat kunde uppnås om heroinmissbrukare samtidigt erbjöds en kombination av ett läkemedel innehållande buprenorfin och strukturerade psykosociala behandlingsinsatser. Dödligheten i gruppen sjönk, andelen som kvarstannande i behandling blev oanat hög och inte minst uppnåddes mycket goda resultat avseende drogfrihet och resocialisering för de patienter som erbjudits behandlingen. Med erfarenheterna som forskningen i Stockholm visat, som bakgrund, kom i Örebro senhösten 00 att erbjuda heroinmissbrukarna i Örebro län tillgång till liknande behandling. Behandlingsmetoden blev nationellt döpt till LARO-behandling, Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende. Verksamheten startade upp i mindre skala, max 15 patienter och drevs inledningsvis i projektform. Redan efter ett drygt år permanentades verksamheten och s Opiatmottagning etablerades med uppdraget att erbjuda upp till 60 patienter möjlighet till behandling (behandlingen blev mycket efterfrågad med långa köer som följd, en fyrdubbling av kapaciteten var nödvändig när verksamheten skulle permanentas). 4. Opiatmottagningen Opiatmottagningens som är belägen på Universitetssjukhuset har i uppdrag att erbjuda specialiserad vård till personer bosatta i Örebro län vilka har ett dokumenterat opiatberoende. Målgruppen är personer från 0 år och uppåt som uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 009:7). Den kliniska tillämpningen av vårdprogrammet regleras i övrigt av HSL (hälso- och sjukvårdslagen) samt rutiner och riktlinjer som gäller generellt i.

6 Sidan 6 av 19 Opiatmottagningen i Örebro kan även ta emot patienter, som uppfyller ovanstående kriterier, från övriga landet under förutsättning att patientens hemlandsting utfärdar en specialistremiss. Beslut om verkställighet av vårdbegäran för personer som inte är bosatta i länet fattas av verksamhetschef och chefsöverläkare i samråd. 4.1 Definition av begreppet vårdprogram Ett vårdprogram beskriver vårdens kliniska arbete inom ett visst problemområde för en bestämd patientgrupp. Ett vårdprogram bör kunna hänvisa till den källa varifrån programmet hämtat sina utgångspunkter och sin inriktning. För innevarande vårdprogram som avser läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende utgör Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 009:7) huvuddokumentet. 4. Målsättning Målet med behandlingen är att erbjuda patienten ökade förutsättningar till att uppnå ett drogfritt icke kriminellt liv samt en god psykisk och fysisk hälsa. Vår målsättning är att ge alla patienter ett gott bemötande, hög tillgänglighet och en god och medicinskt säker vård. Behandlingen skall vara individuellt anpassad och för varje patient upprättas en vårdplan som följs upp och uppdateras kontinuerligt. Ur ett samhällsperspektiv är det av central betydelse att behandlingen sker på ett tryggt och medicinskt säkert sätt. Regler och riktlinjer är utformade så att riskerna för en felanvändning/ett läckage undviks/minimeras. Det råder delade meningar om huruvida läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende skall ses som en livslång behandling eller inte, synen på detta har även svängt över tid. Opiatmottagningen i Örebro ser behandlingen som övergående d v s målet är att flertalet patienter skall klara ett drogfritt liv utan underhållsbehandling. En del patienter kommer dock att behöva underhållsbehandling under lång tid eventuellt livslångt. Behovet av behandling anpassas individuellt till varje patient I enlighet med Läkemedelsverkets rekommendation används läkemedlet Suboxone som förstahandspreparat. Vid avsteg från rekommendationen skall skälen till detta medicinskt motiveras och tydligt dokumenteras i såväl journal som patientens individuella vårdplan. 4.3 Bemanning Vårdprogrammet bygger på ett nära samarbete mellan vid mottagningen verksamma professioner, övriga samhälliga aktörer och patient. När utbudet av LARO behandling i länet breddades i början av 000- talet och då första författningen som reglerade behandlingen utkom år 004 föreskrevs en i princip obligatorisk närvara av socialtjänst i samband med inskrivning, upprättandet av vårdplaner och behandlingsuppföljningar i programmet. Vid revideringen av författningen år 009 nedtonades kravet på närvaro från socialtjänst. Vilket i praktiken har inneburit att kompensatoriska resurser för de psykosociala insatserna har fått inrättats i Opiatmottagningen.

7 Sidan 7 av 19 Läkare, specialist i beroendepsykiatri 100 % Programansvarig sjuksköterska 5 % Sjuksköterska 375 % Psykolog 75 % Kurator 50 % Läkarsekreterare 50 % Administrativt stöd/ledning från stab 50 % Tillgång till arbetsterapeut för funktionsbedömningar finns som gemensam resurs inom. Läkare Läkarens roll i programmet är att leda och samordna utrednings- och behandlingsarbetet. Vidare är läkaren den som är medicinskt slutansvarig för programmets genomförande på såväl organisatorisk som individnivå. Den för Opiatmottagningen medicinskt ledningsansvarige läkaren är den person som värderar/bedömer insamlat utredningsmaterial och därefter tar det avgörande beslutet om patienten uppfyller de kriterier som gäller för tillträdet till behandlingen samt i övrigt lever under sådana omständigheter att en medicinskt säker behandling kan genomföras. Sjuksköterska På opiatmottagningen är det sjuksköterskan som har den tätaste patientkontakten. Patienterna kommer dagligen till mottagningen de första 6 månaderna av behandlingen. Varje sjuksköterska har ansvar för ett visst antal patienter. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter såsom provtagning, medicindelning, ansvarar sjuksköterskan för; Att kontinuerligt observera och bedöma patientens psykiska och fysiska mående Motivations-, stöd- och återfallspreventiva samtal Upprättandet av vårdplaner Sammankalla till vårdlag, tillsammans med kurator för koordinera kontakterna med vårdgrannar och anhöriga Förbereder inför ronder Dokumentation i patientjournalen Registrera i LARO- registret Läkemedelshantering, se till att det finns aktuella recept, beställningar/returer från/till apotek, mottagande av läkemedel samt kontrollräkning av befintligt förråd. Att allt läkemedel hanteras på ett säkert sätt Psykolog Opiatmottagningen utgår ifrån en helhetssyn på patienten. Vilket innebär en ambition att samtidigt möta upp med åtgärder/behandlingsinsatser utifrån kroppsliga, själsliga och sociala funktionsnedsättningar vilka uppmärksammas under behandlingstiden. Psykologens roll i programmet är att utgöra sakkunnig vid utredning, bedömning/ diagnostisering och behandling av patienter med problemställningar inom det psykologiska/psykiatriska arbetsfältet.

8 Sidan 8 av 19 Vårdprogrammet föreskriver att patienten efter två månaders följsamhet i behandlingen skall erbjudas möjlighet att träffa mottagningens psykolog för -3 bedömningssamtal. Avsikten med dessa samtal är att bedöma om behov föreligger för att genomföra en psykologisk utredning, om behov/önskemål finns av en psykoterapeutisk intervention eller om indikation föreligger för andra insatser där psykologens kompetens är efterfrågad (exempelvis kompletterande insatser för att fastställa diagnos, avgränsad samtals intervention för återfallsprevention etc.). Krissamtal, återfallsprevention, gruppbehandling, familjesamtal/familjeterapi samt ansvar för att psykoterapi erbjuds i samband med utsättning av det läkemedel som utgör heroinsurrogat (kan pågå upp till tre år efter utsättning) är andra uppdrag för psykologen i programmet. Ett annat centralt uppdrag för psykologen i Opiatmottagningen är att utföra s.k. breda psykologiska utredningar. Vid en bred utredning fokuseras neuropsykologiska funktioner, personlighetsproblematik, begåvningsprofil samt psykologiska/psykiatriska faktorer i övrigt som kan ha betydelse för möjligheterna till ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Utredningen inleds med att patient och psykolog träffas vid ett par tillfällen för att samtala kring de erfarenheter/svårigheter som patienten har upplevt tidigare under sitt liv och hur omständigheterna i livet i dagsläget ser ut. Patienten informeras utredningen innebär och förutsätter. Vidare tillfrågas patienten om medgivande för kontakt med närstående och/eller andra vårdinrättningar (tillgång till tidigare genomförda psykologutredningar om sådana finns) för inhämtande information. Utredningsresultatet utgör en mycket viktig del i framtagandet av den långsiktiga behandlingsplanen för patienter och då inte minst när neuropsykologiska och/eller begåvningsmässiga funktionshinder upptäcks. Utredningsresultaten ger möjlighet till planering av rehabiliteringsinsatser mot mera realistiska livsmål. Kurator Kurator utgör sakkunnig i socialt behandlingsarbete vilket förutom direkt patientarbete innefattar råd och stöd till övrig personal i sociala frågor. En del av det sociala behandlingsarbetet i programmet utgörs av att tillsammans med sjuksköterska initiera, koordinera och delta i vårdlagsplaneringsmöten med patient och i ärendet aktuella aktörer såsom exempelvis: socialtjänst, arbetsförmedling, kriminalvård, försäkringskassa med flera t ex frivilligorganisationer. På opiatmottagnigen är det oftast kuratorn som har den inledande kontakten med nya sökande till programmet. Se under rubrik remissförfarande. Läkarsekreterare/administratör Läkarsekreteraren är ofta den person som patienten först träffar, vilket innebär mottagningens ansikte utåt. Läkarsekreteraren ansvarar för större delen av mottagningens administrativa uppgifter samt bemannar receptionen under mottagningens öppettider. Ansvarar vidare för delar av journalföring, remissvar, till viss del personalens tidböcker. Beställer förråd samt ett flertal andra delar som är oumbärliga för att mottagningen ska fungera.

9 Sidan 9 av Tillgänglighet Opiatmottagningens öppettider är vardagar mellan kl. 07: , samt endag per vecka till kl 18:00. På helger har mottagningen öppet mellan kl 10:00 14:00 för medicindelning dels till de patienter som är under sina första 6 månader i behandling samt dels för de patienter som av olika skäl fått sina hemdoser indragna. Samtliga besök är bokade i förväg, vi använder oss inte av drop in tider. 4.5 Kostnad Varje patient bekostar själv sin behandling upp till högkostnadsskyddet samt kostnaden för sina läkemedel upp till frikort. Vid uteblivna besök debiteras besökskostnad. Sökande till programmet som inte har egen inkomst ombeds kontakta socialtjänst för att ansöka om försörjningsstöd. 5. Genomförande 5.1 Ansökan om behandling Patienten kan komma i kontakt med mottagningen genom; Egensökande, patienten kan själv kontakta via telefon eller brev. Remiss från andra vårdinstanser Remiss från socialtjänst, frivård etc. 5. Remissförfarande Inkomna remisser registreras och sätts upp i turordning på listan för inkomna remisser, av mottagningens sekreterare. En gång per vecka går opiatmottagningens remiss/bedömningsgrupp bestående av kurator, sjuksköterska samt specialistläkare igenom de nya remisserna samt sätter upp tid för första bedömnings/informationssamtal. Vid det tillfället upptas omfattande anamnes gällande; Missbruk - debutålder, vilka droger som patienten har använt och i vilken omfattning Hereditet uppväxt, familj, socialt nätverk Skola, utbildning, arbetet/sysselsättning Tidigare behandlingsinsatser Kriminalitet Samsjuklighet Vid besöket informeras patienten noggrant om vad behandlingen innebär och hur den går till. I de fall patienten inte har någon kontakt med socialtjänsten uppmanas han /hon att ta kontakt för att möjliggöra en samplanering vi behov t ex gällande boende, sysselsättning som patienten eventuellt kan komma att behöva som komplettering till den medicinska behandlingen. Patienten får vid behov skriva under tillåtelse att rekvirera journaler från andra vårdgivare alternativt får patienten själv se till att all väsentlig dokumentation kommer till mottagningen.

10 Sidan 10 av 19 Bedömningsgruppens uppdrag är att gå igenom allt framtaget material i syfte att fastställa om patienten uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling. Beslut om behandling fattas slutligen av ansvarig specialistläkare. I det fall patienten inte uppfyller uppställda intagningskriterier för en läkemedelsassisterad behandling enligt SOSFS 009:7 alternativt att andra kontraindikationer föreligger för inskrivning i programmet vid bedömningstillfället erbjuds patienten alltid alternativa behandlingsinsatser för sitt missbruk/beroende. Det kan vara inom någon av s andra verksamheter eller i samråd med socialtjänsten. 5.3 Intagningskriterier Opiatmottagningens kriterier följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 009:7) enligt vilka läkemedelsassisterad behandling får ges till den som är fyllda 0 år och har minst ett års dokumenterat opiatberoende. Om synnerliga skäl föreligger t ex om missbruket startat i väldigt unga år och där andra behandlingsalternativ misslyckats kan läkemedelsassisterad behandling ges till den som ännu inte fyllt 0 år. 5.4 Kontraindikationer Patienten har varit inskriven och blivit utskriven från programmet på grund av t ex sidomissbruk och har då enligt Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 009:7), en spärrtid på tre månader innan han/hon kan söka behandling på nytt Patienten har ett aktuellt väntande fängelsestraff Patienten har ett pågående sidomissbruk 5.5 Utredning inför läkemedelsassisterad behandling Då beslutet om att patienten uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling startar det vi på opiatmottagningen kallar för utredning. Det är en period om ca två månader då patienten får komma till mottagningen tre gånger per vecka, måndag, onsdag och fredag och lämna urinprov med syfte att fastställa att patienten inte har ett pågående sidomissbruk av andra preparat än opiater. Vid första besöket som är hos patientens ansvariga sjuksköterska sker genomgång av mottagningens rutiner och som underlag används mottagningens behandlingsöverenskommelse, vilken sedan skrivs av både patient och sjuksköterska. Patienten får också skriva under en sekretessöverenskommelse som möjliggör att sekretessen bryts mellan t ex socialtjänst, frivård med flera, patienten kan här även namnge andra viktiga personer med vilka vi får utbyta information. I det fall patienten misslyckas upprepade gånger med att klara utredningstiden kan samplanering ske med socialtjänsten i patientens hemkommun för att genomföra utredningen på behandlingshem. En sådan placering föregås ofta av en avgiftning innan då vistelse på behandlingshem kräver drogfrihet. Utredningen kan även starta under pågående behandlingshemsvistelse eller i slutet av ett fängelsestraff för att insättning av medicin skall kunna ske i direkt anslutning till utskrivning/frigivning.

11 Sidan 11 av Vårdplanering inför behandlingsstart I slutet på utredningstiden bokas tid för vårdplaneringsmöte där patienten, ansvarig sjuksköterska, läkare samt övriga professionella kontakter (socialtjänst, frivård, anhöriga m fl) som kommer att vara delaktiga i patientens rehabilitering deltar. Vårdplanen upprättas i samråd med patienten och den innehåller uppgifter om medicinska, sociala och övriga insatser som patienten behöver. 5.7 Sysselsättning Mottagningen har krav på sysselsättning minst 50 % för alla patienter, planeringen för sysselsättning ska stå klar innan medicinen sätts in. Med sysselsättning avses arbete, studier, praktikplats eller arbetsträning. Erfarenheten visar att om planeringen inte är klar då behandlingen startar får patienten mycket svårare att komma ut i någon form av sysselsättning. Vi har ett nära samarbete med bl a socialtjänst, frivård och arbetsförmedling. Erfarenheten från arbetet i Opiatmottagningen är att sysselsättningskravet är nödvändigt för att patienten skall kunna tillgodo göra sig behandlingen på bästa sätt. 5.8 Sjukskrivning En läkemedelsassisterad behandling är i sig inte sjukskrivningsgrundande I de fall patienten är i behov av sjukskrivning hänvisas patienten i de flesta fallen till primärvården. 5.9 Provtagning Innan den farmakologiska behandlingen startar tas leverstatus, CDT samt hepatit- och hiv-prover. Vid konstaterad C hepatit remitteras patienten till infektionskliniken för ställningstagande om behandling med interferon. Regelbunden uppföljning av leverstatus samt CDT sker inledningsvis 4 ggr/år därefter glesas proverna ut till 1 gg/år. Tätare kontroller görs efter behov. Koncentration av läkemedel tas efter ca 6 veckor in i behandlingen, då patienten hunnit stå på sin måldos en tid. Kontroll av koncentrationen kan även tas då patienten inte upplever tillräcklig effekt av sin dos. EKG-undersökning med särskilt beaktande av QTc-tid skall tas bl a innan insättning av metadon. Risk för patologiska förändringar som kan vara livshotande förekommer vid behandling med metadon därför genomförs kontroller med EKG regelbundet för alla metadonpatienter årligen. EKG-undersökning skall även föregå kombinationsbehandling buprenorfin/ och medicinering med t ex Concerta, Ritalin för neuropsykiatriska funktionshinder Vårdplan All behandling som effektueras i skall ske utifrån en individuellt framtagen vårdplan vilken upprättas i samråd med berörd patient. En vårdplan ska vara mätbar, kommunicerbar och beskriva ett framtida tillstånd. Ansvaret för att vårdplan finns upprättad och är dokumenterad i journal åvilar den för behandlingen medicinskt ansvarige läkaren.

12 Sidan 1 av 19 Arbetet med vårdplaner på Opiatmottagningen får av nödvändighet en annan inriktning än för s övriga enheter. Anledningen är framförallt att planeringsförutsättningarna måste ske utifrån den struktur som den författning som reglerar behandlingen anger men också att hänsyn måste tas till de mycket långa behandlingstiderna som gäller för behandlingen. Samtliga vårdplaner skall följas upp och revideras minst en gång per år eller oftare om förutsättningarna för behandlingen förändras Insättning och inställning av läkemedel Opiatmottagningen följer läkemedelsverkets rekommendationer om att använda Suboxone som första hands preparat. Under de sex första månaderna av behandlingen får patienten inta sitt läkemedel under övervakning av sjuksköterska dagligen på mottagningen. För övrigt kan noteras att all information om de läkemedel som används i Opiatmottagningen finns informativt beskrivna i FASS. Suboxone/bubrenorfin Insättning av läkemedel för underhållsbehandling vid opiatberoende kan i de allra flesta fall ske polikliniskt. Läkemedlet trappas upp under första veckan. Vanligt är att patienten är uppe i 1 mg dag 3 och där görs första stoppet. Om biverkningar inrapporteras vid insättning av Buprenorfin kan symtomen ofta beskrivas såsom känsla av trötthet, illamående, huvudvärk, förstoppning och svettningar. Dessa brukar dock i regel avta efter en tid för att helt försvinna inom två månader efter insättning av läkemedlet. För övrigt hänvisas till mer information i FASS. Metadon I s Opiatmottagning är restriktiviteten kring användandet av Metadon stor. I de fall läkemedlet ändå behöver användas så sker inställningen av preparatet undantagslöst i heldygnsvård. 5.1 Dosjustering Justering av dosen görs utifrån patientens upplevelse av effekten, klinisk bedömning av eventuella symtom samt vid behov med en komplettering av koncentrationsprover Hemdos Då patienten gått i behandling i 6 månader tas frågan om hemdoser upp på opiatmottagningens rond där beslut fattas om patienten är mogen för hemdoser eller inte. Vanligtvis ges hemdos över helgen den första tiden. Faktorer som påverkar hemdoser är allmän skötsamhet, frihet från sidomissbruk att han/hon följer uppgjord planering. Allt eftersom behandlingen fortsätter glesas besöken på mottagningen ut. Alla beslut om utökade hemdoser fattas på rond. Vid återfall eller annan misskötsamhet dras patientens hemdoser in.

13 Sidan 13 av 19 De patienter som har hemdos med intervall 4 veckor eller längre och uppvisat god följsamhet i programmet kan beviljas receptförskrivning för att därmed själv kunna hämta ut sin medicin via apotek. Detta förfarande är relativt nytt för mottagningen, utvärdering kommer att ske. De patienter som har hemdoser för veckor eller mer kan oaviserat kallas till mottagningen för att lämna urinprov samt uppvisa kvarvarande läkemedel. Patienten har 4 h på sig att komma till mottagningen. Patienterna är noggrant informerade om rutinen samt att de själva har ansvaret för att se till att mottagningen har rätt mobilnummer, adress mm samt att de i god tid informerar om eventuella planerade resor. Även denna rutin är ny så även här kommer utvärdering att ske. För de patienter som är ordinerade Metadon ges dock hemdos i dagsläget generellt inte med längre intervall än en gång/vecka. Patienten informeras om vikten av att förvaringen av Metadonet skall vara säkerställd i hemmiljön d.v.s. att läkemedlet skall vara inlåst i skåp eller liknande. Patienten informeras också om att tomma metadonflaskor skall lämnas tillbaka till mottagningen Återfall sidomissbruk Särskilda rutiner finns upprättade för att de sjuksköterskor som jobbar närmast patienten ska kunna agera självständigt då t ex positiva provsvar upptäcks, patienten själv berättar att han/hon tagit något, eller då patienten är uppenbart påverkad vid besöket. De åtgärder som sätts in utgår från en individuell bedömning av den aktuella situationen. Som exempel på åtgärder kan nämnas tätare kontakt med mottagningen, d v s färre hemdoser, alternativt sänkt dos läkemedel under tiden patienten är påverkad av annat preparat. I samtalet med patienten fokuserar vi på den medicinska risken det medför att blanda olika substanser, inte på att straffa beteendet. Vi ser lika allvarligt på användande av illegala narkotiska preparat som icke ordinerade narkotikaklassade läkemedel samt hög alkoholkonsumtion. Nätdroger/psykoaktiva substanser som inte syns på urinprover har de senaste åren blivit ett allt större problem. Alla patienter informeras noggrant att den kliniska bedömningen av patientens tillstånd väger tyngre än ett provsvar. Upplevs patienten påverkad så uteblir den dagens medicin dos för att reducera den medicinska risken. Vid längre och svårare återfall erbjuds patienten i första hand inläggning för att bryta sidomissbruket/avgiftning på s vårdavdelning. Opiatmottagningens läkare ansvarar för inskrivningen på avdelningen och innehar det övergripande behandlingsansvaret för slutenvårdsinsatsen, sköter ordinationer, vårdplanering och utskrivningsförfarande. Patientens ansvariga sjuksköterska på mottagningen samarbetar här med kollegorna på vårdavdelningen. Stort fokus ligger på motivationsarbete för att få patienten att fatta bra beslut. Vid behov av ytterligare insatser för att patienten skall kunna fortsätta sin läkemedelsassisterade behandling görs samplanering med socialtjänsten i patientens hemkommun. Det kan då röra sig om en tids vistelse på t ex behandlingshem, familjehem etc.

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling En intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer Torkel Richert och Björn Johnson Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 1 Innehåll 1.

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

Rapport. Alkohol och narkotika 2008:3. förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland. www.lio.se/fhvc. Linköping Maj 2008

Rapport. Alkohol och narkotika 2008:3. förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland. www.lio.se/fhvc. Linköping Maj 2008 Rapport 2008:3 Alkohol och narkotika förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland Linköping Maj 2008 Charlotta Lindell Lotta Fornander www.lio.se/fhvc Alkohol och narkotika - förekomst, förebyggande

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Länsdokument. Riskbruk - Missbruk - Beroende. för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10

Länsdokument. Riskbruk - Missbruk - Beroende. för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10 Länsdokument Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10 1 Inledning... 3 Gemensamma riktlinjer i länet... 3 Länssamordningsgruppen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Bättre sent än aldrig Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Tryckning: Kriminalvården, Huvudkontorets reprocentral Ytterligare exemplar beställs från: Kriminalvården Huvudkontoret Förlaget

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer